Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. nzw. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Logistyki Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora z wykorzystaniem wybranych wska ników finansowych Comparative analysis of the company X in the sector with the use of selected financial ratios Streszczenie: Przedstawiony materia omawia zagadnienia z zakresu analizy finansowej w celu monitorowania pozycji przedsi biorstwa na tle konkurencji. Zarz dzanie przedsi biorstwem to ustawiczny, z o ony proces podejmowania i realizacji decyzji obarczonych du ym stopniem ryzyka. W zwi zku z coraz wi kszym nasyceniem rynku i panuj c na nim coraz ostrzejsz konkurencj, warto informacji wynikaj cej z analizy wska nikowej staje si strategicznym zasobem, pozwalaj cym zminimalizowa wp yw ryzyka na podejmowane decyzje. Co w du ym stopniu zwi ksza prawdopodobie stwo osi gni cia sukcesu ekonomicznego. G ównym celem opracowania jest ocena przebiegu procesów ekonomiczno-gospodarczych i identyfikacja zwi zków przyczynowo-skutkowych, które powstaj pomi dzy okre lonymi kategoriami finansowo-ekonomicznymi w bran y budowlanej. Celem tej analizy jest ustalenie, czy i w jakim stopniu zmiany w osi gni tych wynikach finansowych zosta y uzyskane w rezultacie dzia alno ci gospodarczej oraz na ile ustabilizowana jest pozycja firmy X na rynku. S owa kluczowe: analiza porównawcza, ekonomiczna, finansowa, proces wnioskowania Abstract: The material presented discusses the issues of financial analysis to monitor the position of the company from the competition. Managing a business is a constant, complex process of making and implementing decisions affected by a high degree of risk. In the face of increasing market saturation and the temperature on the increased competition, the value of information resulting from the ratio analysis is a strategic resource, allowing to minimize the impact of risk on decisions. What greatly increases the likelihood of achieving economic success. The main objective of the study is to assess the economic processes and economic and identification of cause - effect relationships that are formed between certain categories of financial - economic in the construction industry. The purpose of this analysis is to determine whether and to what extent changes in the achieved financial results have been obtained as a result of economic activity, and how stable is the company's position X on the market. Key words: comparative analysis, economic, financial, process of inference Wst p Poprawne rozpoznanie i zdiagnozowanie sytuacji finansowej przedsi biorstwa jest konieczno ci. Dlatego dobra ocena sytuacji finansowej

2 32 T. Wa ci ski przedsi biorstwa staje si wspó cze nie podstawowym kanonem pracy mened era w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. Narz dziem wzbogacaj cym wewn trzne zasoby informacyjne jest analiza finansowa sprawozda finansowych. Jest to bardzo wa ny, cho najcz ciej niedoceniany dzia finansów przedsi biorstw. Analiza wska nikowa jest powszechnie stosowan metod oceny sytuacji finansowej przedsi biorstwa. S u y do identyfikacji niew a ciwie zarz dzanych i potencjalnie niebezpiecznych obszarów firmy. Wykorzystuje si j tak e do przewidywania upad o ci firmy oraz szacowania ryzyka na rynku. Znajduje równie zastosowanie w szacowaniu ryzyka na rynku kapita owym 1. Na podstawie danych ze sprawozda finansowych mo na obliczy wska niki finansowe, ró ni ce si mi dzy sob pojemno ci informacyjn i b d cych w zró nicowanych, strukturalnych relacjach, co przedstawia niniejszy artyku. Aby wska niki finansowe mog y stanowi u yteczne narz dzie analizy finansowej w zarz dzaniu finansami przedsi biorstwa, które mi dzy innymi polega na planowaniu dzia alno ci oraz s u y podejmowaniu decyzji, musz by w a ciwie wyselekcjonowane, obliczone, interpretowane i wykorzystywane empirycznie. Struktura sektora przedsi biorstw w Polsce Struktura bran owa polskich przedsi biorstw jest nieco inna ni w UE-27. W porównaniu do redniej dla krajów UE, Polska charakteryzuje si wi c znacznie wi ksz liczb przedsi biorstw handlowych i ni sz us ugowych. Nieznacznie wi kszy odsetek firm w Polsce ni w UE dzia a w przemy le i budownictwie. Wed ug danych Eurostatu trzy czwarte MSP w Polsce prowadzi dzia alno gospodarcz w handlu (37,7%; 30,6% w UE) i us ugach (35,4%; 44,3% w UE), a co siódme w budownictwie (15,3%; 14,5% w UE) i co dziesi te w przemy le (11,6%; 10,6% w UE) 2. Analiza porównawcza firmy X 1 na tle sektora z wykorzystaniem wybranych wska ników z analizy finansowej Do porównania firmy X 1 wytypowano ponad 139 firm dzia aj cych na terenie kraju. Przy ich doborze kierowano si nast puj cymi kryteriami: firmy gie dowe o podobnym profilu, do porównania wska ników oraz jako punkt odniesienia, dost pno danych finansowych (publikacja sprawozda finansowych w Monitorze B, spó ki publiczne, dost pno danych w KRS, Raport o Stanie MSP PARP ), wykaz bezpo rednich konkurentów podany prze Zarz d firmy, dodatkowym kryterium by a dost pno danych za pe ne lata kalendarzowe. 1 B. Pomykalski, Zarys analizy finansowej, [w:] B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsi biorstw, PWN, Warszawa 2007, s Raport Ministerstwa Gospodarki, Przedsi biorczo w Polsce, Warszawa, wrzesie Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

3 Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora 33 Z uwagi na znaczne zró nicowanie warto ci poszczególnych pozycji i wska ników, a tak e niepewno niektórych danych, jako warto charakterystyczn dla rozpatrywanej grupy porównawczej przyjmowano median (warto rodkow ), w tablicach s zawarte równie warto ci rednie (arytmetyczne). Do wykonania wska ników mieszanych (dane jednocze nie z bilansu i rachunku wyników lub przep ywów finansowych) przyj to regu stosowania warto ci z bilansu z ko ca roku, a nie redniej, z uwagi na zbyt ma liczb niektórych danych z pe nych lat. Przyj ta próba reprezentatywna do analizy wska nikowej W ród firm porównywanych z X 1 wed ug danych dost pnych do dnia roku znalaz o si : 71 spó ek akcyjnych, 11 przedsi biorstw pa stwowych, 57 spó ek z ograniczon odpowiedzialno ci. Profil dzia alno ci gospodarczej badanych przedsi biorstw Ogólnie mo na przyj, e zasadnicza oferta dzia alno ci statutowej przedsi biorstw robót budowlanych dotyczy: robót ogólnobudowlanych zwi zanych z budow autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych, robót zwi zanych z przygotowaniem terenu pod budow, wydobywania wiru, piasku dla potrzeb budownictwa. Jednak poza tym w Krajowym Rejestrze S dowym oraz w Statucie przedsi biorstwa zarejestrowano: roboty ogólnobudowlane w zakresie budynków i budowli oraz in ynierii l dowej, us ugi wynajmu sprz tu budowlanego lub s u cego do wyburzania wraz z obs ug operatorsk, us ugi w zakresie handlu hurtowego drewnem, materia ami budowlanymi i wyposa eniem sanitarnym, us ugi wynajmu maszyn i urz dze dla budownictwa l dowego i wodnego, wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa, produkcja wyrobów z betonu, gipsu i cementu, specjalistyczne roboty budowlane, roboty instalacyjno-gazowe, wodnokanalizacyjne, wentylacyjne i grzewcze, roboty instalacyjne pozosta e, roboty budowlane wyko czeniowe, us ugi w zakresie obs ugi i napraw pojazdów mechanicznych, us ugi w zakresie handlu detalicznego paliwami do pojazdów samochodowych, us ugi w zakresie handlu hurtowego odpadami i z omem, us ugi pasa erskiego transportu l dowego pozosta e, us ugi drogowego transportu towarowego, us ugi w zakresie wynajmowania nieruchomo ci stanowi cych maj tek w asny, produkcja bitumu naftowego dla potrzeb budownictwa, us ugi architektoniczne i in ynierskie, ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

4 34 T. Wa ci ski us ugi w zakresie sprz tania budynków, us ugi w zakresie gospodarki ciekami oraz wywozu i zagospodarowania mieci, us ugi sanitarne i pokrewne. Na pocz tku rozpatrywanego okresu tj r. spó ka zatrudnia a 82 pracowników, a w roku pracowników, cho w latach by o ono wy sze. Dok adne dane odno nie zatrudnienia przedstawiono poni szej w tabel 1 ( rednia arytmetyczna na próbie 139 przedsi biorstw). Tabela 1. Zatrudnienie w firmach w analizowanym okresie Lp. Wyszczególnienie Produkcja podstawowa Produkcja pomocnicza Obs uga Zaopatrzenie i marketing Mened erowie najwy szego szczebla, redniego i pierwszej linii Razem ród o: Z-06 Sprawozdanie o pracuj cych, wynagrodzeniach i czasie pracy za okres Wspó czynnik zmienno ci wykazuje najwi ksze zró nicowanie w pozycji produkcja podstawowa 14,9% mimo du ego spadku w 2010 roku. Natomiast pozosta e pozycje wykazuj du stabilno, co jest w pe ni uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego. rednioroczne tempo zmian w okresie wynios o 4,0%, a w 2010 r. odnotowano spadek do -19,0%, co w skutkach nie prze o y o si negatywnie na zysk netto w sektorze. W analizowanym okresie pracownicy fizyczni (produkcyjni) stanowi 55,7% pracownicy umys owi 44,3%. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja w przedsi biorstwach bran y budowlanej. Poniewa generowane s zbyt wysokie koszty, co przek ada si na wy sze ceny produktów i us ug, a pochodn tej sytuacji jest spadek koniunktury (popytu) na rynku budowlanym. Wielko analizowanych firm przedstawiono w tabelach: 2. Przychód ze sprzeda y; 3. Aktywa; 4. Kapita w asny. Tabela 2. Przychód ca kowity ze sprzeda y TR 3 (w tys. z ) 1 X X X X rednia Mediana Liczba danych ród o: opracowanie w asne na podstawie danych ród owych z GUS. 3 TR - przychód ca kowity (total revenue) przedsi biorstwa osi gni ty ze sprzeda y. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

5 Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora 35 Pozycja firmy na tle konkurencji wyliczona jest dla roku 2010 TR = Q x P oznacza warto sprzedanej produkcji przez firm. TR - przychód ca kowity, Q - wielko produkcji, P - cena Jest wiele czynników ekonomicznych, które wp ywaj na kszta towanie si popytu. W sposób klasyczny wyja nia to wielosk adnikowa funkcja popytu. Przychód ze sprzeda y (z rachunku zysków i strat) mo na wyrazi jako mno nik redniej warto ci aktywów rzeczowych (pozycja z bilansu). W analizowanym okresie rednio roczne tempo zmian w uzyskanych przychodach ze sprzeda y firmy X 1 wynosi 21,9%, co wskazuje na lekko rosn c tendencj. Porównanie przychodów ca kowitych na tle sektora jest na niskim poziomie. Aktywa (w rachunkowo ci) Assets (Accounting) Figuruj ce w bilansie przedsi biorstwa rodki posiadaj ce warto ekonomiczn. Termin aktywa spokrewniony jest z francuskim s owem assez oznaczaj cym 'dosy ' (w znaczeniu wystarczaj co ). Cho idea zasobów ekonomicznych przedsi biorstwa jest sama w sobie zrozumia a, definicja aktywów w uj ciu ksi gowym jest nieco bardziej skomplikowana. Zasada kosztu historycznego narzuca nam trzy zasadnicze kryteria: aktywa maj zapewnia przedsi biorstwu przysz e korzy ci ekonomiczne, aktywa musz by w asno ci przedsi biorstwa lub znajdowa si pod jego kontrol, posiadanie aktywów musi by wynikiem dokonanej transakcji lub zdarzenia gospodarczego. Patrz c na powy sze kryteria mo emy zauwa y, e ograniczaj one mo liwo ci uznania niektórych zasobów ekonomicznych za aktywa ksi gowe. Idea przysz ych korzy ci ekonomicznych cz sto wymaga subiektywnego os du dotycz cego przysz o ci. Warunek prawnego posiadania oznacza, e wiele rzeczy warto ciowych dla przedsi biorstwa jak reputacja czy pracownicy nie mo e zosta uznanych za aktywa. Równie warunek nabycia w wyniku okre lonego zdarzenia gospodarczego uniemo liwia uznanie pewnych aktywów, jak np. wewn trznie wypracowana warto firmy. Aktywa podzieli mo na na dwie podstawowe kategorie: aktywa obrotowe, takie jak zapasy i nale no ci, które w wyniku konwersji aktywów lub cyklu operacyjnego zamieni si w rodki pieni ne w ci gu jednego roku, aktywa trwa e, które dostarczaj c zdolno ci produkcyjnych lub umo liwiaj c wiadczenie us ug s ród em gotówki w d ugim (przekraczaj cym rok) okresie, poniewa dzi ki nim funkcjonuje proces sprzeda y. Aktywa trwa e dziel si na rzeczowe aktywa trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne. Chocia samo istnienie aktywów mo e by dyskusyjne (np. czy zapasy s nadal w magazynie? lub czy istnieje bezsporny tytu w asno ci ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

6 36 T. Wa ci ski do nieruchomo ci? ), znacznie bardziej istotna jest kwestia warto ci maj tku. Poniewa warto jak uroda jest kwesti subiektywnej oceny, istniej rozmaite miary warto ci maj tku: warto ksi gowa netto (czyli koszt historyczny pomniejszony o umorzenie) w przypadku przedsi biorstwa o zapewnionej kontynuacji dzia alno ci, warto bie ca netto, obliczana na podstawie zdyskontowanych przysz ych przep ywów pieni nych, czyli warto ci ekonomicznej, warto odtworzeniowa, czyli aktualny koszt nabycia danego sk adnika maj tku (przydatna w warunkach inflacyjnych), warto rynkowa wynikaj ca ze sprzeda y na warunkach rynkowych, warto sprzeda y netto (warto likwidacyjna), przyjmowana w przypadku przymusowej likwidacji przedsi biorstwa, które jest niezdolne do kontynuacji dzia alno ci 4. Tabela 3. Aktywa (w tys. z ) 1 X X X X rednia Mediana Liczba danych budowlanego GUS. Tabela 4. Kapita w asny (w tys. z ) 1 X X X X rednia Mediana Liczba danych budowlanego, GUS. Kapita w asny jest to pozycja bilansu równa ró nicy mi dzy sum aktywów a sum zobowi za firmy. Nazywa si go czasem udzia em w asnym inwestorów w firmie. Obejmuje on równie zysk z lat ubieg ych. Kapita w a- 4 R. Patterson, Kompendium terminów z zakresu rachunkowo ci po polsku i angielsku, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spó ka z o.o., Warszawa 2008, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

7 Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora 37 sny jako pozycja bilansu to suma warto ci akcji uprzywilejowanych, akcji zwyk ych i zysku z lat ubieg ych 5. Firma X nale y do mniejszych firm pod wzgl dem sprzeda y (na poziomie 59,6% mediany za 2009 rok i 62,6% za 2010 rok) i sumy aktywów ( ,2%, ,9%) oraz odbiega znacznie od redniej pod wzgl dem kapita ów w asnych ( %, %). Oznacza to, e pozycja X jako samodzielnego podmiotu jest do s aba na tle bran y (w ca ym kraju), mimo e w najbli szym otoczeniu mo e funkcjonowa bardzo dobrze. Wska nik relacji aktywów rzeczowych do kapita u w asnego. Wska nik ten wykazuje procent aktywów rzeczowych finansowanych z kapita u w asnego firmy. Znaczne inwestycje w aktywa rzeczowe maj nast puj ce skutki: Prowadz do zwi kszenia kosztów sta ych (amortyzacja, podatki, utrzymanie itd.) i co za tym idzie przesuni cia punktu progowego rentowno ci. Je li sprzeda spadnie, natychmiast ucierpi na tym mar a. Aktywa rzeczowe narzucaj okre lony poziom kapita u obrotowego, co jest równoznaczne z obni eniem poziomu nale no ci, zapasów i rodków pieni nych. Firma, która znajdzie si w takiej sytuacji, mo e mie zbyt ma y kapita obrotowy, by sprosta wymaganiom zwi zanym ze zwi kszeniem sprzeda y. Je li nie istnieje przyczyna uzasadniaj ca tak znaczne inwestycje w aktywa rzeczowe, warunek ten zwykle odzwierciedla niewystarczaj ce wykorzystanie kapita u. Uzyskanie poprawnego wska nika zale y od rodzaju i potrzeb poszczególnych firm 6. Maj tek trwa y Tabela 5. Maj tek trwa y (w tys. z ) Pozycja na tle konkurencji Nazwa firmy X X X X rednia Mediana Liczba danych budowlanego, GUS. 5 M.R.Tyran, Wska niki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s M.R. Tyran, Wska niki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 74. ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

8 38 T. Wa ci ski W analizowanym okresie poziom maj tku trwa ego z roku na rok wzrasta o 40,2%. Mo na stwierdzi, e jest to dobra dynamika w sukcesywnym odnawianiu parku maszynowego. y = 279,4x Wyznaczone parametry prostoliniowej funkcji trendu wskazuj, i teoretycznie z ka dym rokiem nast powa wzrost maj tku trwa ego o 279,40 z. Wynik jest dodatni i charakteryzuje si sta ym rytmem. Nale y jednak zauwa y, i prostoliniowe równanie trendu dobrze wyja nia zmiany maj tku trwa ego w ca ym okresie. W przypadku warto ci maj tku trwa ego spó ka jest znacz co poni ej redniej charakterystycznej: %, % mediany. Pod wzgl dem warto ci urz dze technicznych X 1 jest na poziomie 52% mediany w roku % mediany w roku Ranking potwierdza s ab samodzieln pozycj X 1 na tle bran y. Rentowno (profitability) miara dochodowo ci przedsi biorstwa (efektywno ci biznesu) rozumiana jako wzajemna relacja wyniku finansowego do okre lonych wielko ci ekonomicznych. Ocena rentowno ci dokonywana jest zazwyczaj w wielko ciach bezwzgl dnych w postaci analizy porównawczej lub przyczynowej albo te wielko ciach wzgl dnych (relatywnych) w postaci odnoszenia zysku do obrotu lub zaanga owanych zasobów. Problemy rentowno ci zwi zane s równie (po uwzgl dnieniu analizy w wielko ciach bezwzgl dnych i wzgl dnych) z wyznaczeniem progu rentowno ci, tj. punktu zrównania si dochodów ze sprzeda y z kosztami. Punkt len wyznacza wielko jednostek produkcji (sprzeda y), której przekroczenie zaczyna przynosi zysk w biznesie 7. Tabela 6. Rentowno zysku operacyjnego (w %) 1 X 32 2,25 7,64 16,10 13,75 2 X 71 3,65 6,45 10,61 12,13 3 X 53 5,98 8,47 9,38 11,12 35 X 1 3,74 9,85 7,53 3,57 rednia 3,32 7,95 5,34 2,31 Mediana 3,24 6,65 5,33 5,78 Liczba danych budowlanego, GUS. Charakterystyczna dla X jest stosunkowo dobra rentowno na wszystkich poziomach do roku 2008 (znacz co powy ej mediany). W roku 2009 daje si zauwa y lekkie obni enie wska ników rentowno ci ju od poziomu operacyjnego. Rentowno operacyjna spad a w tym roku do po- 7 J. Penc, Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

9 Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora 39 ziomu mediany, a rentowno zysku brutto i netto jest znacznie poni ej. Oznacza to istotne obci enie wyników spó ki kosztami nie zwi zanymi z bezpo redni dzia alno ci operacyjn, b d finansuj cych bie c dzia- alno. O ile w pierwszym przypadku jest to zazwyczaj zjawisko przej ciowe i pod kontrol spó ki, to w drugim mo e atwo wymkn si spod kontroli, co prowadzi do utraty p ynno ci spó ki zatem wymaga bli szego przyjrzeniu si jego przyczynom. Tabela 7. Rentowno zysku brutto (w %) 1 X 32 3,89 7,32 18,65 13,23 2 X 71 5,76 8,03 9,80 12,48 3 X 53 7,33 7,08 10,91 11,98 38 X 1 5,26 8,51 5,76 0,57 rednia 6,71 7,75 7,87 9,48 Mediana 5,02 5,88 5,75 6,09 Liczba danych budowlanego, GUS. Wska nik struktury aktywów obliczono w nast puj cy sposób: Maj tek trwa y / Maj tek obrotowy Wska nik ten informuje o stopniu zwi zania rodków w przedsi biorstwie. Niska warto wska nika wiadczy o elastyczno ci przedsi biorstwa mo na lepiej reagowa na zmienn sytuacj na rynku, z drugiej strony mo e wiadczy o przestarza ym parku maszynowym i potrzebie uruchomienia znacznych inwestycji oraz o trudno ciach ze ci ganiem nale no ci. Tabela 8. Struktura aktywów 1 X 32 0,79 1,31 1,12 2,17 2 X 71 0,65 1,26 1,43 1,57 3 X 53 0,45 0,93 1,05 1,67 39 X 1 0,31 0,63 0,58 0,39 rednia 0,34 0,53 0,52 0,89 Mediana 0,45 0,57 0,55 0,57 Liczba danych budowlanego, GUS. X ma warto wska nika ni sz od konkurencji (poni ej mediany wynosz cej 0,57). Jednocze nie, warto wska nika systematycznie maleje od roku 2009 przy stabilizacji w bran y. Nie jest to zjawisko korzystne, gdy ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

10 40 T. Wa ci ski w tym przypadku oznacza raczej powolne odstawanie technologiczne od konkurentów ni zwi kszanie elastyczno ci. Wska niki d wigni finansowej. Poj cie d wigni finansowej mo na najlepiej wyja ni za pomoc przyk adu. Firma zaci ga po yczk przy stopie odsetek x% i inwestuje j w maj tek przynosz cy zysk y%. Je li y% jest wi ksze ni x%, ró nica stanowi czysty zysk posiadacza kapita u w asnego. To w a nie jest d wignia finansowa zastosowanie pewnych kosztów sta- ych do zwi kszenia zwrotu z inwestycji lub przychodu ze sprzeda y. Celem d wigni jest uzyskanie ma ych zmian kosztów zwi zanych z du ymi zmianami zysków. PRZYK AD: Firma emituje obligacje, które maj przynie rodki na budow nowej fabryki. Odsetki od obligacji i amortyzacja fabryki to koszty sta e, firma za jest w stanie zrealizowa znacznie wi cej zamówie, a co za tym idzie zwi kszy sprzeda 8. Tabela 9. Wska nik d wigni finansowej 1 X 32 4,67 12,55 13,12 136,55 2 X 71 3,55 12,10 13,27 71,32 3 X 53 2,53 10,32 12,31 22,76 14 X 1 1,54 2,73 2,98 3,67 rednia 1,46 1,75 2,32 5,52 Mediana 1,02 1,31 1,32 1,39 Liczba danych budowlanego, GUS. X ma wska nik zad u enia powy ej mediany w grupie porównawczej i ma tendencj malej c. Zjawisko takie, to skutek zaliczenia do zad u enia d ugoterminowego rat prywatyzacyjnych sp acanych Skarbowi Pa stwa. Wska nik d wigni finansowej firmy jest znacznie powy ej mediany dla firm porównawczych. Taki poziom wska ników oznacza znacz ce korzystanie z efektu d wigni finansowej, co jest korzystne dla w a cicieli (kapita d u ny jest ta szy od kapita u w asnego), jednak e powoduje wysokie obci enia finansowe oraz wy sze ryzyko dzia alno ci. Wska niki powy sze potwierdzaj dzia anie X 1 blisko granicy wydolno ci finansowej. Podsumowanie i wnioski Spó ka X na tle innych firm budowlanych jest niewielk spó k, o zasi gu lokalnym. Szczególnie widoczny po przeprowadzeniu analizy jest niski stan kapita ów w asnych, który ogranicza mo liwo ci rozwoju przedsi - 8 M.R. Tyran, Wska niki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

11 Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora 41 biorstwa w d ugim okresie czasu. Ponadto brak rodków finansowych pog biany jest obs ug leasingu. Za o one cele strategiczne, które zosta y okre- lone w planie restrukturyzacji X sp. z o.o., zdaniem zarz du zosta y osi gni te w znacznym stopniu. Potwierdzi ten fakt przeprowadzony audyt wewn trzny. W analizowanym przeze mnie okresie w uj ciu dynamicznym dobrze przygotowano firm do korzystnej konsolidacji z du ym partnerem bran owym. W latach wi kszo robót budowlanych by o wykonywanych przy wspó pracy z silniejszymi przedstawicielami tej bran y. Realizacja tego za o enia korzystnie wp yn a na kszta towanie si wska ników finansowych spó ki w poszczególnych jej fazach rozwoju. Zrealizowany przez spó k wysi ek inwestycyjny zacz skutkowa w latach w trakcie s abn cej koniunktury brakiem rodków na dzia alno operacyjn, powoduj c konieczno zaci gania kolejnych kredytów. Przedsi biorstwo pa stwowe przed prywatyzacj g ównie konsumowa- o posiadane zasoby maj tkowe, co spowodowa o znaczne odstawanie technologiczne od konkurencji 9. Z analizy sytuacji w bran y wynika, e w X: relatywnie wi ksz cz wypracowanego zysku przeznaczana by a na inwestycje (akumulacj kapita u). wiadczy to o d ugoletniej polityce gospodarczej, która jest elementem struktury planu strategicznego. Jednocze nie tak realizowana polityka w pierwszej fazie spowodowa a obni enie rentowno ci i doj cie do krytycznego poziomu wytrzyma o ci finansowej spó ki. Pod wzgl dem operacyjnym krótkoterminowym oraz inwestycyjnym - sytuacja przedstawia a si w ostatnich latach korzystnie. Wska niki krótkoterminowej p ynno ci nie wskazywa y na jakiekolwiek zagro enia, a pod wzgl dem tempa zwi kszania potencja u Spó ka przekracza a wska niki bran owe. Z jednej strony wiadczy to o dobrych podstawach organizacyjnych, z drugiej informuje, e w firmie zaczyna brakowa prostych rezerw do rozwoju. Kolejne wzrosty sprzeda y mog wymaga nak adów kapita owych. Korzystanie z pomocy silniejszych partnerów, pozwoli y na wygranie szeregu procedur przetargowych na realizacj inwestycji budowlanych, finansowanych zarówno ze rodków krajowych jak i te rodków Banku wiatowego oraz unijnego programu pomocowego. Pozwala to s dzi, e dynamika wzrostu firmy w najbli szych latach b dzie znaczna. Bibliografia Amran M., Koulatilaka N., Real Options, Managing Investments in an Uncertain World, HBS Press, Boston Bednarski L., Analiza finansowa w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa Bie W., Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, wydanie VIII, wyd. Difin, Warszawa Prowadzone przez autora badania w okresie na grupie ma ych, rednich i du ych przedsi biorstwach potwierdzi y powszechne zaniedbania w sukcesywnym odnawianiu parku maszynowego pochodn czego by a niska wydajno i du e koszty. ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

12 42 T. Wa ci ski Hawawini G., Viallet C., Finanse mened erskie, PWE, Warszawa Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, PWN, Warszawa Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowo ci po polsku i angielsku, Polska Akademia Rachunkowo ci, Warszawa Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsi biorstwa, PWN, Warszawa Sierpi ska M., Jachna T., Ocena przedsi biorstwa wed ug standardów wiatowych, PWN, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powi za pomi dzy rentowno

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011

Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Agnieszka Przesmycka Zak ad Energotechniczny, ZELTECH Stanis aw Przesmycki, Siedlce

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział Podsumowanie czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Podstawowe informacje dotycz ce Emitenta i Grupy Kapita owej 1.1 Specyfika i charakter dzia alno ci Emitenta i Grupy Kapita

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 53 71 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa

Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa Problemy Zarz dzania, vol. 9, nr 4 (34), t. 2: 131 149 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa Joanna B ach Pozyskiwanie róde finansowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 WARSZAWA, 28 kwietnia 2014 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Sytuacj

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU MARCIN MAJCHRZAK PRZEOBRA ENIA W ELEKTROENERGETYCE W WARUNKACH RYNKOWYCH (Studium przypadku grupy ENEA S.A.) PRACA MAGISTERSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Czy ewski

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

EZ, a. s. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ NA DZIE 31.12.2010 r.

EZ, a. s. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ NA DZIE 31.12.2010 r. EZ, a. s. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ NA DZIE 31.12.2010 r. ORAZ RAPORT NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA RAPORT NIEZALE NEGO BIEG

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic activity s risk

Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic activity s risk Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Olga Rytel Akademia Podlaska w Siedlcach Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo