Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. nzw. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Logistyki Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora z wykorzystaniem wybranych wska ników finansowych Comparative analysis of the company X in the sector with the use of selected financial ratios Streszczenie: Przedstawiony materia omawia zagadnienia z zakresu analizy finansowej w celu monitorowania pozycji przedsi biorstwa na tle konkurencji. Zarz dzanie przedsi biorstwem to ustawiczny, z o ony proces podejmowania i realizacji decyzji obarczonych du ym stopniem ryzyka. W zwi zku z coraz wi kszym nasyceniem rynku i panuj c na nim coraz ostrzejsz konkurencj, warto informacji wynikaj cej z analizy wska nikowej staje si strategicznym zasobem, pozwalaj cym zminimalizowa wp yw ryzyka na podejmowane decyzje. Co w du ym stopniu zwi ksza prawdopodobie stwo osi gni cia sukcesu ekonomicznego. G ównym celem opracowania jest ocena przebiegu procesów ekonomiczno-gospodarczych i identyfikacja zwi zków przyczynowo-skutkowych, które powstaj pomi dzy okre lonymi kategoriami finansowo-ekonomicznymi w bran y budowlanej. Celem tej analizy jest ustalenie, czy i w jakim stopniu zmiany w osi gni tych wynikach finansowych zosta y uzyskane w rezultacie dzia alno ci gospodarczej oraz na ile ustabilizowana jest pozycja firmy X na rynku. S owa kluczowe: analiza porównawcza, ekonomiczna, finansowa, proces wnioskowania Abstract: The material presented discusses the issues of financial analysis to monitor the position of the company from the competition. Managing a business is a constant, complex process of making and implementing decisions affected by a high degree of risk. In the face of increasing market saturation and the temperature on the increased competition, the value of information resulting from the ratio analysis is a strategic resource, allowing to minimize the impact of risk on decisions. What greatly increases the likelihood of achieving economic success. The main objective of the study is to assess the economic processes and economic and identification of cause - effect relationships that are formed between certain categories of financial - economic in the construction industry. The purpose of this analysis is to determine whether and to what extent changes in the achieved financial results have been obtained as a result of economic activity, and how stable is the company's position X on the market. Key words: comparative analysis, economic, financial, process of inference Wst p Poprawne rozpoznanie i zdiagnozowanie sytuacji finansowej przedsi biorstwa jest konieczno ci. Dlatego dobra ocena sytuacji finansowej

2 32 T. Wa ci ski przedsi biorstwa staje si wspó cze nie podstawowym kanonem pracy mened era w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. Narz dziem wzbogacaj cym wewn trzne zasoby informacyjne jest analiza finansowa sprawozda finansowych. Jest to bardzo wa ny, cho najcz ciej niedoceniany dzia finansów przedsi biorstw. Analiza wska nikowa jest powszechnie stosowan metod oceny sytuacji finansowej przedsi biorstwa. S u y do identyfikacji niew a ciwie zarz dzanych i potencjalnie niebezpiecznych obszarów firmy. Wykorzystuje si j tak e do przewidywania upad o ci firmy oraz szacowania ryzyka na rynku. Znajduje równie zastosowanie w szacowaniu ryzyka na rynku kapita owym 1. Na podstawie danych ze sprawozda finansowych mo na obliczy wska niki finansowe, ró ni ce si mi dzy sob pojemno ci informacyjn i b d cych w zró nicowanych, strukturalnych relacjach, co przedstawia niniejszy artyku. Aby wska niki finansowe mog y stanowi u yteczne narz dzie analizy finansowej w zarz dzaniu finansami przedsi biorstwa, które mi dzy innymi polega na planowaniu dzia alno ci oraz s u y podejmowaniu decyzji, musz by w a ciwie wyselekcjonowane, obliczone, interpretowane i wykorzystywane empirycznie. Struktura sektora przedsi biorstw w Polsce Struktura bran owa polskich przedsi biorstw jest nieco inna ni w UE-27. W porównaniu do redniej dla krajów UE, Polska charakteryzuje si wi c znacznie wi ksz liczb przedsi biorstw handlowych i ni sz us ugowych. Nieznacznie wi kszy odsetek firm w Polsce ni w UE dzia a w przemy le i budownictwie. Wed ug danych Eurostatu trzy czwarte MSP w Polsce prowadzi dzia alno gospodarcz w handlu (37,7%; 30,6% w UE) i us ugach (35,4%; 44,3% w UE), a co siódme w budownictwie (15,3%; 14,5% w UE) i co dziesi te w przemy le (11,6%; 10,6% w UE) 2. Analiza porównawcza firmy X 1 na tle sektora z wykorzystaniem wybranych wska ników z analizy finansowej Do porównania firmy X 1 wytypowano ponad 139 firm dzia aj cych na terenie kraju. Przy ich doborze kierowano si nast puj cymi kryteriami: firmy gie dowe o podobnym profilu, do porównania wska ników oraz jako punkt odniesienia, dost pno danych finansowych (publikacja sprawozda finansowych w Monitorze B, spó ki publiczne, dost pno danych w KRS, Raport o Stanie MSP PARP ), wykaz bezpo rednich konkurentów podany prze Zarz d firmy, dodatkowym kryterium by a dost pno danych za pe ne lata kalendarzowe. 1 B. Pomykalski, Zarys analizy finansowej, [w:] B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsi biorstw, PWN, Warszawa 2007, s Raport Ministerstwa Gospodarki, Przedsi biorczo w Polsce, Warszawa, wrzesie Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

3 Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora 33 Z uwagi na znaczne zró nicowanie warto ci poszczególnych pozycji i wska ników, a tak e niepewno niektórych danych, jako warto charakterystyczn dla rozpatrywanej grupy porównawczej przyjmowano median (warto rodkow ), w tablicach s zawarte równie warto ci rednie (arytmetyczne). Do wykonania wska ników mieszanych (dane jednocze nie z bilansu i rachunku wyników lub przep ywów finansowych) przyj to regu stosowania warto ci z bilansu z ko ca roku, a nie redniej, z uwagi na zbyt ma liczb niektórych danych z pe nych lat. Przyj ta próba reprezentatywna do analizy wska nikowej W ród firm porównywanych z X 1 wed ug danych dost pnych do dnia roku znalaz o si : 71 spó ek akcyjnych, 11 przedsi biorstw pa stwowych, 57 spó ek z ograniczon odpowiedzialno ci. Profil dzia alno ci gospodarczej badanych przedsi biorstw Ogólnie mo na przyj, e zasadnicza oferta dzia alno ci statutowej przedsi biorstw robót budowlanych dotyczy: robót ogólnobudowlanych zwi zanych z budow autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych, robót zwi zanych z przygotowaniem terenu pod budow, wydobywania wiru, piasku dla potrzeb budownictwa. Jednak poza tym w Krajowym Rejestrze S dowym oraz w Statucie przedsi biorstwa zarejestrowano: roboty ogólnobudowlane w zakresie budynków i budowli oraz in ynierii l dowej, us ugi wynajmu sprz tu budowlanego lub s u cego do wyburzania wraz z obs ug operatorsk, us ugi w zakresie handlu hurtowego drewnem, materia ami budowlanymi i wyposa eniem sanitarnym, us ugi wynajmu maszyn i urz dze dla budownictwa l dowego i wodnego, wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa, produkcja wyrobów z betonu, gipsu i cementu, specjalistyczne roboty budowlane, roboty instalacyjno-gazowe, wodnokanalizacyjne, wentylacyjne i grzewcze, roboty instalacyjne pozosta e, roboty budowlane wyko czeniowe, us ugi w zakresie obs ugi i napraw pojazdów mechanicznych, us ugi w zakresie handlu detalicznego paliwami do pojazdów samochodowych, us ugi w zakresie handlu hurtowego odpadami i z omem, us ugi pasa erskiego transportu l dowego pozosta e, us ugi drogowego transportu towarowego, us ugi w zakresie wynajmowania nieruchomo ci stanowi cych maj tek w asny, produkcja bitumu naftowego dla potrzeb budownictwa, us ugi architektoniczne i in ynierskie, ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

4 34 T. Wa ci ski us ugi w zakresie sprz tania budynków, us ugi w zakresie gospodarki ciekami oraz wywozu i zagospodarowania mieci, us ugi sanitarne i pokrewne. Na pocz tku rozpatrywanego okresu tj r. spó ka zatrudnia a 82 pracowników, a w roku pracowników, cho w latach by o ono wy sze. Dok adne dane odno nie zatrudnienia przedstawiono poni szej w tabel 1 ( rednia arytmetyczna na próbie 139 przedsi biorstw). Tabela 1. Zatrudnienie w firmach w analizowanym okresie Lp. Wyszczególnienie Produkcja podstawowa Produkcja pomocnicza Obs uga Zaopatrzenie i marketing Mened erowie najwy szego szczebla, redniego i pierwszej linii Razem ród o: Z-06 Sprawozdanie o pracuj cych, wynagrodzeniach i czasie pracy za okres Wspó czynnik zmienno ci wykazuje najwi ksze zró nicowanie w pozycji produkcja podstawowa 14,9% mimo du ego spadku w 2010 roku. Natomiast pozosta e pozycje wykazuj du stabilno, co jest w pe ni uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego. rednioroczne tempo zmian w okresie wynios o 4,0%, a w 2010 r. odnotowano spadek do -19,0%, co w skutkach nie prze o y o si negatywnie na zysk netto w sektorze. W analizowanym okresie pracownicy fizyczni (produkcyjni) stanowi 55,7% pracownicy umys owi 44,3%. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja w przedsi biorstwach bran y budowlanej. Poniewa generowane s zbyt wysokie koszty, co przek ada si na wy sze ceny produktów i us ug, a pochodn tej sytuacji jest spadek koniunktury (popytu) na rynku budowlanym. Wielko analizowanych firm przedstawiono w tabelach: 2. Przychód ze sprzeda y; 3. Aktywa; 4. Kapita w asny. Tabela 2. Przychód ca kowity ze sprzeda y TR 3 (w tys. z ) 1 X X X X rednia Mediana Liczba danych ród o: opracowanie w asne na podstawie danych ród owych z GUS. 3 TR - przychód ca kowity (total revenue) przedsi biorstwa osi gni ty ze sprzeda y. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

5 Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora 35 Pozycja firmy na tle konkurencji wyliczona jest dla roku 2010 TR = Q x P oznacza warto sprzedanej produkcji przez firm. TR - przychód ca kowity, Q - wielko produkcji, P - cena Jest wiele czynników ekonomicznych, które wp ywaj na kszta towanie si popytu. W sposób klasyczny wyja nia to wielosk adnikowa funkcja popytu. Przychód ze sprzeda y (z rachunku zysków i strat) mo na wyrazi jako mno nik redniej warto ci aktywów rzeczowych (pozycja z bilansu). W analizowanym okresie rednio roczne tempo zmian w uzyskanych przychodach ze sprzeda y firmy X 1 wynosi 21,9%, co wskazuje na lekko rosn c tendencj. Porównanie przychodów ca kowitych na tle sektora jest na niskim poziomie. Aktywa (w rachunkowo ci) Assets (Accounting) Figuruj ce w bilansie przedsi biorstwa rodki posiadaj ce warto ekonomiczn. Termin aktywa spokrewniony jest z francuskim s owem assez oznaczaj cym 'dosy ' (w znaczeniu wystarczaj co ). Cho idea zasobów ekonomicznych przedsi biorstwa jest sama w sobie zrozumia a, definicja aktywów w uj ciu ksi gowym jest nieco bardziej skomplikowana. Zasada kosztu historycznego narzuca nam trzy zasadnicze kryteria: aktywa maj zapewnia przedsi biorstwu przysz e korzy ci ekonomiczne, aktywa musz by w asno ci przedsi biorstwa lub znajdowa si pod jego kontrol, posiadanie aktywów musi by wynikiem dokonanej transakcji lub zdarzenia gospodarczego. Patrz c na powy sze kryteria mo emy zauwa y, e ograniczaj one mo liwo ci uznania niektórych zasobów ekonomicznych za aktywa ksi gowe. Idea przysz ych korzy ci ekonomicznych cz sto wymaga subiektywnego os du dotycz cego przysz o ci. Warunek prawnego posiadania oznacza, e wiele rzeczy warto ciowych dla przedsi biorstwa jak reputacja czy pracownicy nie mo e zosta uznanych za aktywa. Równie warunek nabycia w wyniku okre lonego zdarzenia gospodarczego uniemo liwia uznanie pewnych aktywów, jak np. wewn trznie wypracowana warto firmy. Aktywa podzieli mo na na dwie podstawowe kategorie: aktywa obrotowe, takie jak zapasy i nale no ci, które w wyniku konwersji aktywów lub cyklu operacyjnego zamieni si w rodki pieni ne w ci gu jednego roku, aktywa trwa e, które dostarczaj c zdolno ci produkcyjnych lub umo liwiaj c wiadczenie us ug s ród em gotówki w d ugim (przekraczaj cym rok) okresie, poniewa dzi ki nim funkcjonuje proces sprzeda y. Aktywa trwa e dziel si na rzeczowe aktywa trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne. Chocia samo istnienie aktywów mo e by dyskusyjne (np. czy zapasy s nadal w magazynie? lub czy istnieje bezsporny tytu w asno ci ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

6 36 T. Wa ci ski do nieruchomo ci? ), znacznie bardziej istotna jest kwestia warto ci maj tku. Poniewa warto jak uroda jest kwesti subiektywnej oceny, istniej rozmaite miary warto ci maj tku: warto ksi gowa netto (czyli koszt historyczny pomniejszony o umorzenie) w przypadku przedsi biorstwa o zapewnionej kontynuacji dzia alno ci, warto bie ca netto, obliczana na podstawie zdyskontowanych przysz ych przep ywów pieni nych, czyli warto ci ekonomicznej, warto odtworzeniowa, czyli aktualny koszt nabycia danego sk adnika maj tku (przydatna w warunkach inflacyjnych), warto rynkowa wynikaj ca ze sprzeda y na warunkach rynkowych, warto sprzeda y netto (warto likwidacyjna), przyjmowana w przypadku przymusowej likwidacji przedsi biorstwa, które jest niezdolne do kontynuacji dzia alno ci 4. Tabela 3. Aktywa (w tys. z ) 1 X X X X rednia Mediana Liczba danych budowlanego GUS. Tabela 4. Kapita w asny (w tys. z ) 1 X X X X rednia Mediana Liczba danych budowlanego, GUS. Kapita w asny jest to pozycja bilansu równa ró nicy mi dzy sum aktywów a sum zobowi za firmy. Nazywa si go czasem udzia em w asnym inwestorów w firmie. Obejmuje on równie zysk z lat ubieg ych. Kapita w a- 4 R. Patterson, Kompendium terminów z zakresu rachunkowo ci po polsku i angielsku, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spó ka z o.o., Warszawa 2008, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

7 Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora 37 sny jako pozycja bilansu to suma warto ci akcji uprzywilejowanych, akcji zwyk ych i zysku z lat ubieg ych 5. Firma X nale y do mniejszych firm pod wzgl dem sprzeda y (na poziomie 59,6% mediany za 2009 rok i 62,6% za 2010 rok) i sumy aktywów ( ,2%, ,9%) oraz odbiega znacznie od redniej pod wzgl dem kapita ów w asnych ( %, %). Oznacza to, e pozycja X jako samodzielnego podmiotu jest do s aba na tle bran y (w ca ym kraju), mimo e w najbli szym otoczeniu mo e funkcjonowa bardzo dobrze. Wska nik relacji aktywów rzeczowych do kapita u w asnego. Wska nik ten wykazuje procent aktywów rzeczowych finansowanych z kapita u w asnego firmy. Znaczne inwestycje w aktywa rzeczowe maj nast puj ce skutki: Prowadz do zwi kszenia kosztów sta ych (amortyzacja, podatki, utrzymanie itd.) i co za tym idzie przesuni cia punktu progowego rentowno ci. Je li sprzeda spadnie, natychmiast ucierpi na tym mar a. Aktywa rzeczowe narzucaj okre lony poziom kapita u obrotowego, co jest równoznaczne z obni eniem poziomu nale no ci, zapasów i rodków pieni nych. Firma, która znajdzie si w takiej sytuacji, mo e mie zbyt ma y kapita obrotowy, by sprosta wymaganiom zwi zanym ze zwi kszeniem sprzeda y. Je li nie istnieje przyczyna uzasadniaj ca tak znaczne inwestycje w aktywa rzeczowe, warunek ten zwykle odzwierciedla niewystarczaj ce wykorzystanie kapita u. Uzyskanie poprawnego wska nika zale y od rodzaju i potrzeb poszczególnych firm 6. Maj tek trwa y Tabela 5. Maj tek trwa y (w tys. z ) Pozycja na tle konkurencji Nazwa firmy X X X X rednia Mediana Liczba danych budowlanego, GUS. 5 M.R.Tyran, Wska niki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s M.R. Tyran, Wska niki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 74. ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

8 38 T. Wa ci ski W analizowanym okresie poziom maj tku trwa ego z roku na rok wzrasta o 40,2%. Mo na stwierdzi, e jest to dobra dynamika w sukcesywnym odnawianiu parku maszynowego. y = 279,4x Wyznaczone parametry prostoliniowej funkcji trendu wskazuj, i teoretycznie z ka dym rokiem nast powa wzrost maj tku trwa ego o 279,40 z. Wynik jest dodatni i charakteryzuje si sta ym rytmem. Nale y jednak zauwa y, i prostoliniowe równanie trendu dobrze wyja nia zmiany maj tku trwa ego w ca ym okresie. W przypadku warto ci maj tku trwa ego spó ka jest znacz co poni ej redniej charakterystycznej: %, % mediany. Pod wzgl dem warto ci urz dze technicznych X 1 jest na poziomie 52% mediany w roku % mediany w roku Ranking potwierdza s ab samodzieln pozycj X 1 na tle bran y. Rentowno (profitability) miara dochodowo ci przedsi biorstwa (efektywno ci biznesu) rozumiana jako wzajemna relacja wyniku finansowego do okre lonych wielko ci ekonomicznych. Ocena rentowno ci dokonywana jest zazwyczaj w wielko ciach bezwzgl dnych w postaci analizy porównawczej lub przyczynowej albo te wielko ciach wzgl dnych (relatywnych) w postaci odnoszenia zysku do obrotu lub zaanga owanych zasobów. Problemy rentowno ci zwi zane s równie (po uwzgl dnieniu analizy w wielko ciach bezwzgl dnych i wzgl dnych) z wyznaczeniem progu rentowno ci, tj. punktu zrównania si dochodów ze sprzeda y z kosztami. Punkt len wyznacza wielko jednostek produkcji (sprzeda y), której przekroczenie zaczyna przynosi zysk w biznesie 7. Tabela 6. Rentowno zysku operacyjnego (w %) 1 X 32 2,25 7,64 16,10 13,75 2 X 71 3,65 6,45 10,61 12,13 3 X 53 5,98 8,47 9,38 11,12 35 X 1 3,74 9,85 7,53 3,57 rednia 3,32 7,95 5,34 2,31 Mediana 3,24 6,65 5,33 5,78 Liczba danych budowlanego, GUS. Charakterystyczna dla X jest stosunkowo dobra rentowno na wszystkich poziomach do roku 2008 (znacz co powy ej mediany). W roku 2009 daje si zauwa y lekkie obni enie wska ników rentowno ci ju od poziomu operacyjnego. Rentowno operacyjna spad a w tym roku do po- 7 J. Penc, Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

9 Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora 39 ziomu mediany, a rentowno zysku brutto i netto jest znacznie poni ej. Oznacza to istotne obci enie wyników spó ki kosztami nie zwi zanymi z bezpo redni dzia alno ci operacyjn, b d finansuj cych bie c dzia- alno. O ile w pierwszym przypadku jest to zazwyczaj zjawisko przej ciowe i pod kontrol spó ki, to w drugim mo e atwo wymkn si spod kontroli, co prowadzi do utraty p ynno ci spó ki zatem wymaga bli szego przyjrzeniu si jego przyczynom. Tabela 7. Rentowno zysku brutto (w %) 1 X 32 3,89 7,32 18,65 13,23 2 X 71 5,76 8,03 9,80 12,48 3 X 53 7,33 7,08 10,91 11,98 38 X 1 5,26 8,51 5,76 0,57 rednia 6,71 7,75 7,87 9,48 Mediana 5,02 5,88 5,75 6,09 Liczba danych budowlanego, GUS. Wska nik struktury aktywów obliczono w nast puj cy sposób: Maj tek trwa y / Maj tek obrotowy Wska nik ten informuje o stopniu zwi zania rodków w przedsi biorstwie. Niska warto wska nika wiadczy o elastyczno ci przedsi biorstwa mo na lepiej reagowa na zmienn sytuacj na rynku, z drugiej strony mo e wiadczy o przestarza ym parku maszynowym i potrzebie uruchomienia znacznych inwestycji oraz o trudno ciach ze ci ganiem nale no ci. Tabela 8. Struktura aktywów 1 X 32 0,79 1,31 1,12 2,17 2 X 71 0,65 1,26 1,43 1,57 3 X 53 0,45 0,93 1,05 1,67 39 X 1 0,31 0,63 0,58 0,39 rednia 0,34 0,53 0,52 0,89 Mediana 0,45 0,57 0,55 0,57 Liczba danych budowlanego, GUS. X ma warto wska nika ni sz od konkurencji (poni ej mediany wynosz cej 0,57). Jednocze nie, warto wska nika systematycznie maleje od roku 2009 przy stabilizacji w bran y. Nie jest to zjawisko korzystne, gdy ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

10 40 T. Wa ci ski w tym przypadku oznacza raczej powolne odstawanie technologiczne od konkurentów ni zwi kszanie elastyczno ci. Wska niki d wigni finansowej. Poj cie d wigni finansowej mo na najlepiej wyja ni za pomoc przyk adu. Firma zaci ga po yczk przy stopie odsetek x% i inwestuje j w maj tek przynosz cy zysk y%. Je li y% jest wi ksze ni x%, ró nica stanowi czysty zysk posiadacza kapita u w asnego. To w a nie jest d wignia finansowa zastosowanie pewnych kosztów sta- ych do zwi kszenia zwrotu z inwestycji lub przychodu ze sprzeda y. Celem d wigni jest uzyskanie ma ych zmian kosztów zwi zanych z du ymi zmianami zysków. PRZYK AD: Firma emituje obligacje, które maj przynie rodki na budow nowej fabryki. Odsetki od obligacji i amortyzacja fabryki to koszty sta e, firma za jest w stanie zrealizowa znacznie wi cej zamówie, a co za tym idzie zwi kszy sprzeda 8. Tabela 9. Wska nik d wigni finansowej 1 X 32 4,67 12,55 13,12 136,55 2 X 71 3,55 12,10 13,27 71,32 3 X 53 2,53 10,32 12,31 22,76 14 X 1 1,54 2,73 2,98 3,67 rednia 1,46 1,75 2,32 5,52 Mediana 1,02 1,31 1,32 1,39 Liczba danych budowlanego, GUS. X ma wska nik zad u enia powy ej mediany w grupie porównawczej i ma tendencj malej c. Zjawisko takie, to skutek zaliczenia do zad u enia d ugoterminowego rat prywatyzacyjnych sp acanych Skarbowi Pa stwa. Wska nik d wigni finansowej firmy jest znacznie powy ej mediany dla firm porównawczych. Taki poziom wska ników oznacza znacz ce korzystanie z efektu d wigni finansowej, co jest korzystne dla w a cicieli (kapita d u ny jest ta szy od kapita u w asnego), jednak e powoduje wysokie obci enia finansowe oraz wy sze ryzyko dzia alno ci. Wska niki powy sze potwierdzaj dzia anie X 1 blisko granicy wydolno ci finansowej. Podsumowanie i wnioski Spó ka X na tle innych firm budowlanych jest niewielk spó k, o zasi gu lokalnym. Szczególnie widoczny po przeprowadzeniu analizy jest niski stan kapita ów w asnych, który ogranicza mo liwo ci rozwoju przedsi - 8 M.R. Tyran, Wska niki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

11 Analiza porównawcza przedsi biorstwa X na tle sektora 41 biorstwa w d ugim okresie czasu. Ponadto brak rodków finansowych pog biany jest obs ug leasingu. Za o one cele strategiczne, które zosta y okre- lone w planie restrukturyzacji X sp. z o.o., zdaniem zarz du zosta y osi gni te w znacznym stopniu. Potwierdzi ten fakt przeprowadzony audyt wewn trzny. W analizowanym przeze mnie okresie w uj ciu dynamicznym dobrze przygotowano firm do korzystnej konsolidacji z du ym partnerem bran owym. W latach wi kszo robót budowlanych by o wykonywanych przy wspó pracy z silniejszymi przedstawicielami tej bran y. Realizacja tego za o enia korzystnie wp yn a na kszta towanie si wska ników finansowych spó ki w poszczególnych jej fazach rozwoju. Zrealizowany przez spó k wysi ek inwestycyjny zacz skutkowa w latach w trakcie s abn cej koniunktury brakiem rodków na dzia alno operacyjn, powoduj c konieczno zaci gania kolejnych kredytów. Przedsi biorstwo pa stwowe przed prywatyzacj g ównie konsumowa- o posiadane zasoby maj tkowe, co spowodowa o znaczne odstawanie technologiczne od konkurencji 9. Z analizy sytuacji w bran y wynika, e w X: relatywnie wi ksz cz wypracowanego zysku przeznaczana by a na inwestycje (akumulacj kapita u). wiadczy to o d ugoletniej polityce gospodarczej, która jest elementem struktury planu strategicznego. Jednocze nie tak realizowana polityka w pierwszej fazie spowodowa a obni enie rentowno ci i doj cie do krytycznego poziomu wytrzyma o ci finansowej spó ki. Pod wzgl dem operacyjnym krótkoterminowym oraz inwestycyjnym - sytuacja przedstawia a si w ostatnich latach korzystnie. Wska niki krótkoterminowej p ynno ci nie wskazywa y na jakiekolwiek zagro enia, a pod wzgl dem tempa zwi kszania potencja u Spó ka przekracza a wska niki bran owe. Z jednej strony wiadczy to o dobrych podstawach organizacyjnych, z drugiej informuje, e w firmie zaczyna brakowa prostych rezerw do rozwoju. Kolejne wzrosty sprzeda y mog wymaga nak adów kapita owych. Korzystanie z pomocy silniejszych partnerów, pozwoli y na wygranie szeregu procedur przetargowych na realizacj inwestycji budowlanych, finansowanych zarówno ze rodków krajowych jak i te rodków Banku wiatowego oraz unijnego programu pomocowego. Pozwala to s dzi, e dynamika wzrostu firmy w najbli szych latach b dzie znaczna. Bibliografia Amran M., Koulatilaka N., Real Options, Managing Investments in an Uncertain World, HBS Press, Boston Bednarski L., Analiza finansowa w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa Bie W., Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, wydanie VIII, wyd. Difin, Warszawa Prowadzone przez autora badania w okresie na grupie ma ych, rednich i du ych przedsi biorstwach potwierdzi y powszechne zaniedbania w sukcesywnym odnawianiu parku maszynowego pochodn czego by a niska wydajno i du e koszty. ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013

12 42 T. Wa ci ski Hawawini G., Viallet C., Finanse mened erskie, PWE, Warszawa Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, PWN, Warszawa Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowo ci po polsku i angielsku, Polska Akademia Rachunkowo ci, Warszawa Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsi biorstwa, PWN, Warszawa Sierpi ska M., Jachna T., Ocena przedsi biorstwa wed ug standardów wiatowych, PWN, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)2013 ZN nr 99

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarządzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarządzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarządzanie 2013 prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Waściński Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Logistyki

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu. Poziom wymagań

WYMAGANIA EDUKACYJNE. PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu. Poziom wymagań PRZEDMIOT: Ekonomika KLASA: II TE L.p. Dział programu WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D 1. Gospodarowanie zasobami majątkowymi - zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................ Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające.

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych: Dane za 2012r. stan na 01.01.2012 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2012 Aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice

Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu KOPEX S.A. Katowice 1. Wstęp Spółka powstała w 1993 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MAGELLAN S.A. SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo