INFORMACJA DLA KLIENTÓW MERITUM BANKU ICB S.A. W RAMACH POLITYKI INFORMACYJNEJ BANKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DLA KLIENTÓW MERITUM BANKU ICB S.A. W RAMACH POLITYKI INFORMACYJNEJ BANKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA DLA KLIENTÓW MERITUM BANKU ICB S.A. W RAMACH POLITYKI INFORMACYJNEJ BANKU Załącznik do uchwały nr 140/2015 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 19 marca 2015 roku Obowiązuje od dnia 19 marca 2015 roku

2 I. Wstęp... 4 II. Częstotliwość ogłaszania informacji... 4 III. Forma i miejsce ogłaszania... 5 IV. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta... 5 V. Zasady weryfikacji polityki informacyjnej... 5 VI. Zakres ogłaszanych informacji... 5 A. Informacje w zakresie celów i zasad polityki zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Strategie i procesy zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Struktura i organizacja komórek zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka lub inne odpowiednie rozwiązania organizacyjne Zakres i rodzaj systemów raportowania i pomiaru ryzyka oraz obciążenie ryzykiem Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz strategie i procesy monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka Informacje w zakresie stosowania norm ostrożnościowych Informacje w zakresie funduszy własnych Informacje w zakresie przestrzegania wymogów kapitałowych Informacje na temat wskaźnika dźwigni finansowej Informacje w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia B. Informacje w zakresie metody standardowej stosowanej przez Bank do wyliczania kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem C. Informacje w zakresie ryzyka operacyjnego D. Informacje w zakresie ekspozycji kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym 29 E. Informacje w zakresie narażenia na ryzyko stopy procentowej Charakter ryzyka stopy procentowej Podstawowe założenia przyjęte do kalkulacji ryzyka stopy procentowej Częstotliwość pomiaru ryzyka stopy procentowej Zmiana wyniku finansowego w wyniku skutków szokowych zmian stóp procentowych 30 F. Informacje w zakresie stosowania technik ograniczania ryzyka kredytowego

3 G. Informacje w zakresie ryzyka rynkowego H. Informacje w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Proces ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń w myśl Uchwały 258/2011 KNF oraz Rozporządzenia CRR Zasady kształtowania wynagrodzeń VII. Oświadczenie Zarządu Banku

4 I. Wstęp Meritum Bank ICB S.A. (zwany dalej Bankiem) określa zakres informacji jakie publikuje zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (zwanego dalej CRR), zgodnie z Polityką Informacyjną Meritum Banku ICB S.A. oraz na podstawie innych rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających standardy techniczne w zakresie ujawniania informacji. Wykonując zobowiązania jakie wynikają z wyżej wymienionych dokumentów, Bank realizuje dwa główne cele: poinformowanie aktualnych jak i potencjalnych klientów o wielkości ekspozycji Banku na ryzyko, o rodzajach i poziomie ponoszonego przez Bank ryzyka, sposobie zarządzania ryzykiem, strukturze organizacyjnej jednostek organizacyjnych Banku odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz sposobach ograniczania ryzyka, umożliwienie klientom dokonywania oceny opłacalności produktów Banku na tle alternatywnych rozwiązań, w tym usług innych banków, poprzez publikowanie dodatkowych informacji o produktach i usługach Banku. CRR określa minimalny zakres informacji jakie Bank powinien publikować na zewnątrz. Zakres informacji może być zawężony o informacje: których pominięcie lub zniekształcenie nie może zmienić oceny lub decyzji osoby wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, albo wpłynąć na taką ocenę lub decyzję (informacje nieistotne), których ujawnienie osłabiłoby pozycję konkurencyjną Banku,, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne. Informacja dla Klientów Banku zawiera dane dotyczące: częstotliwości ogłaszania informacji o Banku, formy i miejsca ogłaszania, zasad zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zasad weryfikacji polityki informacyjnej, zakresu ogłaszanych informacji. II. Częstotliwość ogłaszania informacji Zgodnie z artykułem 433 CRR Informacja dla Klientów Banku jest publikowana co najmniej raz w roku w tym samym dniu w którym Bank publikuje sprawozdanie finansowe Publikacja informacji z zakresu części VI od A. do H. w innych terminach leży w gestii Zarządu Banku i ma na celu poinformowanie o zaistniałych zmianach w Banku istotnych z punktu widzenia wyborów dokonywanych przez Klientów Banku jako uczestników rynku. 4

5 III. Forma i miejsce ogłaszania Informacja dla Klientów Banku jest publikowana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Banku pod adresem Dokument w formie papierowej jest udostępniany Klientom na ich żądanie w oddziałach oraz sekretariacie centrali Banku. IV. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Materiały dotyczące ogłaszanych informacji są: weryfikowane pod względem merytorycznym przez osoby kierujące poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi opracowującymi te materiały, zatwierdzane przez Członków Zarządu Banku nadzorujących prace danej jednostki organizacyjnej. Politykę informacyjną Banku ustala Zarząd Banku i zatwierdza Rada Nadzorcza Banku. V. Zasady weryfikacji polityki informacyjnej Weryfikację Polityki wykonują: Departament Planowania, Rezerw i Zarządzania Ryzykami Finansowymi, Jednostki organizacyjne wskazane przez Zarząd Banku, zespół zadaniowy, który może być powołany do tego celu przez Zarząd Banku, podmiot zewnętrzny, jeżeli zostanie wynajęty do tego celu przez Bank. Weryfikacja Polityki polega na kontroli czy Polityka zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany do Polityki mogą być zgłaszane przez komórki organizacyjne do Departamentu Planowania, Rezerw i Zarządzania Ryzykami Finansowymi po ich zatwierdzeniu przez Członków Zarządu Banku nadzorujących prace tych jednostek. VI. Zakres ogłaszanych informacji A. Informacje w zakresie celów i zasad polityki zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 1. Strategie i procesy zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Ryzyka uznane przez Bank za istotne adekwatnie do skali prowadzonej działalności i poziomu ponoszonego ryzyka Za ryzyka istotne dla działalności Banku uznaje się te, które stanowią realne zagrożenie dla realizacji strategii Banku, utrzymywania bezpiecznego poziomu płynności, utrzymania zakładanej jakości 5

6 portfela kredytowego i depozytowego, osiągnięcia zakładanego poziomu kapitałów własnych i wyniku finansowego. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Zarząd Banku zidentyfikował następujące ryzyka jako istotne dla działalności Banku: kredytowe wraz z ryzykiem rezydualnym, koncentracji kredytowej, operacyjne, płynności, stopy procentowej, biznesowe, cyklu gospodarczego. Strategia i proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Bank opracował, a następnie po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą, wprowadził w życie dokument Strategia Zarządzania Ryzykiem. Dokument określa rodzaje ryzyk, na które narażony jest Bank, określa ogólne zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk oraz określa wielkość apetytu na ryzyko. a) Ryzyko kredytowe, rezydualne i koncentracji kredytowej Głównymi elementami strategii zarządzania ryzykiem kredytowym Banku są: metodologie oceny zdolności kredytowej klientów, polityka przyjmowania zabezpieczeń kredytu, monitoring sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorców, monitoring wartości przyjętych zabezpieczeń, monitoring jakości, struktury, dywersyfikacji i dynamiki portfela kredytowego, utrzymanie odpowiedniego poziomu koncentracji zaangażowań, proces windykacji i restrukturyzacji kredytów zagrożonych. Głównym celem prowadzenia działalności kredytowej jest maksymalizacja długoterminowej stopy zwrotu dla akcjonariuszy, skorygowanej o czynniki ryzyka. Prowadzona działalność kredytowa zmierza do zwiększania jakości, dochodowości i rozmiarów portfela kredytowego, przy zachowaniu obowiązujących w Banku wymogów w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. b) Ryzyko walutowe Głównymi elementami strategii zarządzania ryzykiem walutowym Banku są: zarządzanie strukturą obrotu w zakresie operacji obciążonych ryzykiem walutowym, zarządzanie pozycją walutową Banku, monitorowanie kursów wymiany, monitorowanie różnic kursowych z wymiany walut, ustalenie i kontrolowanie limitów pozycji walutowej i limitów maksymalnej straty, szacowanie potencjalnej straty z tytułu ryzyka walutowego (wartości zagrożonej), analiza scenariuszy skrajnych. Celem zarządzania ryzykiem walutowym Banku jest minimalizacja strat w przypadku niekorzystnych zmian cen walut obcych. Podstawą przyjętej przez Bank strategii jest założenie, iż ryzyko walutowe w 6

7 znacznej mierze może zostać wyeliminowane poprzez utrzymywanie względnie domkniętej pozycji walutowej. Jednym z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem walutowym Banku są ustanawiane przez Zarząd Banku wewnętrzne limity z tytułu ryzyka walutowego obejmujące wielkość pozycji całkowitej, maksymalnej dopuszczalnej straty w ciągu nocy oraz potencjalnej straty na otwartej pozycji. Wymienione limity są ustalane przez Zarząd Banku po wcześniejszej pozytywnej rekomendacji Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Kontrola i raportowanie przestrzegania limitów ekspozycji na ryzyko walutowe dokonywana jest przez Pion Ryzyka, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Zarządzania Ryzykiem Walutowym. c) Ryzyko stopy procentowej Głównymi elementami strategii zarządzania ryzykiem stopy procentowej Banku są: analiza i zarządzanie luką stopy procentowej (luką terminów przeszacowania jak i luką bazową), ustalenie i kontrolowanie limitów ryzyka stopy procentowej, analiza scenariusza wraz z analizą scenariuszy skrajnych, analiza zmian kształtu krzywych dochodowości, analizę opcji klienta. Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest kontrolowanie potencjalnych, negatywnych skutków zmian rynkowych stóp procentowych na wynik finansowy Banku i takie sterowanie strukturą bilansu, aby uzyskać odpowiedni, założony w Strategii, poziom dochodowości Banku. Głównym narzędziem zarządzania tym rodzajem ryzyka jest regularny pomiar struktury bilansu z punktu widzenia reakcji na wahania stóp procentowych oraz wahania poszczególnych stóp bazowych. Pomiar uwzględnia ryzyko opcji klienta zarówno w zakresie przedterminowych spłat kredytów jak i przedterminowych wypłat depozytów. Dodatkowo, Bank posiada limity maksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego pod wpływem zmian rynkowych stóp procentowych. Wymienione limity są ustalane przez Zarząd Banku po wcześniejszej pozytywnej rekomendacji Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Kontrola i raportowanie przestrzegania limitów ekspozycji na ryzyko stopy procentowej dokonywana jest przez Pion Ryzyka, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Zarządzania Ryzykiem Stopy Procentowej. Nieodłącznym elementem systemu pomiaru jest analiza scenariuszy skrajnych, które pozwolą oszacować skutki niekorzystnych zmian (o różnej skali) otoczenia gospodarczego, powodujących ruchy stóp procentowych na rynku. d) Ryzyko płynności Celem zarządzania płynnością Banku jest osiągnięcie optymalnej struktury bilansu, zapewniającej z jednej strony bezpieczny poziom płynności, a z drugiej strony odpowiednią dochodowość. Podstawą skutecznego zarządzania płynnością jest efektywny system pomiaru ryzyka z tego tytułu. Bank wykonuje szereg analiz i raportów pozwalających oszacować ryzyko krótkoterminowe, średnioterminowe jak i długoterminowe. Podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka płynności, są 7

8 nadzorcze miary płynności, kalkulowane zgodnie z przepisami Uchwały nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo Bank opracowuje i doskonali inne metody pomiaru stabilności źródeł finansowania, niedopasowania struktury aktywów i pasywów z punktu widzenia ich zapadalności i wymagalności, koncentracji, dynamiki i struktury bazy depozytowej, skłonności klientów do przedłużania i skracania składanych depozytów oraz przedterminowych spłat kredytów (tzw. opcji klienta). Ponadto w ramach realizacji wymogów CRR w zakresie płynności oraz stabilnego finansowania Bank kontroluje poziom ryzyka płynności zgodnie z przepisami Unii Europejskiej kalkulując miary LCR i NSFR. Nieodłącznym elementem systemu pomiaru jest prognoza kształtowania się tego ryzyka w przyszłości oraz analiza scenariuszy skrajnych planu awaryjnego utrzymania płynności. e) Ryzyko operacyjne Bank definiuje ryzyko operacyjne jako ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, systemów technicznych, ludzi oraz zdarzeń zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego Bank ujmuje ryzyko prawne, natomiast wyłącza z niego ryzyko reputacji i ryzyko strategiczne. Bank zarządza ryzykiem operacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w normach polskiego prawa, regulacjami i rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych uprawnionych organów. Obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym dotyczy wszystkich sfer działalności Banku oraz podmiotów zależnych, w tym również obszaru zlecania przedsiębiorcom i przedsiębiorcom zagranicznym czynności związanych z działalnością bankową i odbywa się na bazie ciągłej. Dążeniem Banku jest to, aby podmioty zależne stosowały zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym spójne z zasadami jakimi w tym obszarze kieruje się Bank. W procesie zarządzania ryzykiem Bank ocenia koszty i korzyści ograniczania i kontrolowania ryzyka w celu zwiększenia szybkości i adekwatności reakcji Banku na zdarzenia operacyjne. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym jest rozumiane jako spójna, stała praktyka, obejmująca następujące elementy: identyfikację ryzyka, czyli określanie źródeł i czynników powstawania ryzyka, identyfikację incydentów i zdarzeń operacyjnych oraz identyfikację i analizę zagrożeń dla poszczególnych zasobów, kwantyfikację ryzyka, rozumianą jako określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz konsekwencji finansowych jego wystąpienia, pomiar i monitorowanie, które obejmują dane wewnętrzne o incydentach, identyfikację i pomiar kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego oraz obliczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, raportowanie, określenie akceptowalnego poziomu ryzyka i ustalenie metod ograniczania ryzyka, podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie ryzyka operacyjnego. Bank zarządza ryzykiem operacyjnym w sposób systemowy i bieżący. Systemowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym polega na tworzeniu rozwiązań bieżącego zarządzania ryzykiem i obejmuje ono: tworzenie wewnętrznych regulacji i procedur dotyczących ryzyka, rozwiązania organizacyjne dotyczące zarządzania ryzykiem, rozwiązania techniczne, 8

9 doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników uczestniczących w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, tworzenie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa. Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym polega na: zapobieganiu zdarzeniom operacyjnym, powstającym w produktach, procesach wewnętrznych oraz w systemach, stosując narzędzia i instrumenty proponowane/dostarczane przez komórki organizacyjne oraz Komitet Bezpieczeństwa i Zgodności, podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących zagrożeń (incydentów i zdarzeń operacyjnych), zwłaszcza w przypadku przekroczenia wartości progowych, rejestrowaniu danych o incydentach i zdarzeniach operacyjnych w wewnętrznej bazie zdarzeń operacyjnych, minimalizowaniu negatywnych skutków incydentów i zdarzeń operacyjnych. f) Ryzyko biznesowe Bank definiuje ryzyko biznesowe jako ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji biznesowych, wadliwej realizacji decyzji biznesowych lub braku reakcji na zmiany w otoczeniu gospodarczym. Zarządzanie ryzykiem biznesowym jest zintegrowane z procesem planowania finansowego oraz procesem kontroli realizacji planu. W ramach planowania, przygotowywane są warianty planu uwzględniające odmienne od zakładanego scenariusze rozwoju Banku oraz analizowany jest ich wpływ na sytuację Banku. W procesie okresowej kontroli realizacji planu, analizowana jest skuteczność podejmowanych działań oraz ich wpływ na realizację założeń planu. Zarządzanie ryzykiem biznesowym odbywa się poprzez bieżące działania Zarządu Banku oraz wskazanych przez Zarząd komórek. g) Ryzyko cyklu gospodarczego Bank definiuje ryzyko cyklu gospodarczego jako ryzyko wynikające z nieuwzględnienia przez wewnętrzne modele wpływu cyklu gospodarczego, wskutek czego następuje uzależnienie wielkości wymogów kapitałowych od fazy cyklu gospodarczego. Zarządzanie ryzykiem cyklu gospodarczego jest zintegrowane z procesem planowania finansowego oraz procesem kontroli realizacji planu. W ramach planowania, przygotowywane są warianty planu uwzględniające odmienne od zakładanego scenariusze rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz analizowany jest ich wpływ na sytuację Banku. W procesie okresowej kontroli realizacji planu, analizowana jest zbieżność założeń makroekonomicznych z faktycznie obserwowaną sytuacją oraz wpływ ewentualnych odchyleń na realizację założeń planu. Zarządzanie ryzykiem cyklu gospodarczego odbywa się poprzez bieżące działania Zarządu Banku oraz wskazanych przez Zarząd komórek. 2. Struktura i organizacja komórek zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka lub inne odpowiednie rozwiązania organizacyjne 9

10 a) Ryzyko kredytowe, rezydualne i koncentracji kredytowej Poszczególne rodzaje ryzyk zarządzane są przez odrębne komórki organizacyjne Banku. Pracownicy Pionu Handlowego jedynie inicjują proces kredytowy, natomiast wszystkie jego pozostałe etapy obejmujące w szczególności weryfikację wniosków kredytowych, podejmowanie decyzji kredytowych, uruchamianie kredytów, obsługę posprzedażową Klienta, monitoring portfela kredytowego, restrukturyzację zadłużenia oraz windykację wierzytelności Banku realizowane są przez wyodrębnione komórki Pionu Ryzyka oraz Pionu Operacji. b) Ryzyko walutowe W procesie zarządzania ryzykiem walutowym biorą udział: Rada Nadzorcza Banku, Zarząd Banku, Komitet ALCO, Pion Ryzyka, Departament Skarbu. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad zgodnością polityki zarządzania ryzykiem walutowym ze strategią i planem finansowym Banku. Zarząd Banku odpowiada za zorganizowanie procesu zarządzania ryzykiem walutowym Banku, w szczególności zatwierdza i nadzoruje skuteczną realizację polityki zarządzania ryzykiem walutowym Banku. Do jego kompetencji należy także określanie dopuszczalnego poziom tolerancji Banku na ryzyko walutowe, ustalanie polityki tworzenia tabeli kursów oraz delegowanie, w uzasadnionych przypadkach, uprawnień decyzyjnych w zakresie polityki zarządzania ryzykiem walutowym na powoływane zespoły robocze. Ponadto Zarząd okresowo dokonuje oceny adekwatności procesu zarządzania ryzykiem walutowym w kontekście realizacji założonych celów strategicznych i finansowych Banku. Komitet ALCO opiniuje zasady polityki zarządzania aktywami i pasywami Banku z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem walutowym, zasady polityki zarządzania ryzykiem walutowym Banku, metody pomiaru i zarządzania ryzykiem walutowym Banku, limity wewnętrzne dopuszczalnej ekspozycji Banku na ryzyko walutowe. Dodatkowo rekomenduje niezbędne działania w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym celem jego minimalizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu wymaganego poziomu dochodowości Banku, ocenia projekty strategii i cele polityki finansowej Banku ze względu na ryzyko walutowe. Pion Ryzyka identyfikuje i dokonuje pomiaru ryzyka walutowego w poszczególnych obszarach działalności Banku, opracowuje, weryfikuje i doskonali metody pomiaru oraz zarządzania ryzykiem walutowym, opracowuje, modyfikuje i kontroluje przestrzeganie wewnętrznych limitów ryzyka walutowego. Dodatkowo raportuje Zarządowi Banku, Komitetowi ALCO oraz Dyrektorowi Departamentu Skarbu poziom ryzyka walutowego Banku, w tym przestrzeganie limitów ryzyka walutowego, przygotowuje, we współpracy z Departamentem Skarbu, prognozy makroekonomiczne dotyczące kursów walutowych oraz opracowuje, wdraża i nadzoruje proces powstawania informacji zarządczej Banku w części obejmującej ryzyko walutowe. Departament Skarbu operacyjnie zarządza ryzykiem walutowym zgodnie z zaleceniami Pionu Ryzyka zatwierdzonymi przez Komitet ALCO w ramach obowiązujących regulacji ostrożnościowych. Dodatkowo przygotowuje założenia dotyczące tworzenia nowych i modyfikacji istniejących produktów oraz operacji prowadzonych na rynku walutowym. 10

11 c) Ryzyko stopy procentowej W procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej uczestniczą: Rada Nadzorcza Banku, Zarząd Banku, Komitet ALCO, Departament Skarbu, Pion Ryzyka. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad zgodnością polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej ze strategią i planem finansowym Banku. Zarząd Banku uchwala i weryfikuje Politykę oraz limity z tytułu ryzyka stopy procentowej, nadzoruje działanie ALCO oraz komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie zarządzania tym ryzykiem. Komitet ALCO opiniuje wielkość limitów z tytułu ryzyka stopy procentowej, oraz wdrażanie nowych produktów bankowych z punktu widzenia ryzyka stopy procentowej. Departament Skarbu realizuje zalecenia Zarządu Banku w zakresie utrzymywania odpowiedniej struktury pasywów i aktywów, odpowiedniego poziomu ryzyka z tytułu stopy procentowej. Pion Ryzyka opracowuje, weryfikuje i doskonali metody pomiaru oraz zarządzania ryzykiem stopy procentowej, opracowuje, modyfikuje i kontroluje przestrzeganie wewnętrznych limitów ryzyka oraz przygotowuje raporty i analizy umożliwiające monitorowanie i analizowanie poziomu ryzyka podejmowanego przez Bank. d) Ryzyko płynności W procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej uczestniczą: Rada Nadzorcza Banku, Zarząd Banku, Komitet ALCO, Departament Skarbu, Pion Ryzyka. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad zgodnością polityki zarządzania ryzykiem płynności ze strategią i planem finansowym Banku. Zarząd uchwala i weryfikuje Politykę Płynności oraz limity z tytułu ryzyka płynności, nadzoruje działanie innych komórek uczestniczących w procesie zarządzania tym ryzykiem. Komitet ALCO opiniuje wielkość limitów z tytułu ryzyka płynności proponowanych przez Pion Ryzyka, opiniuje wdrażanie nowych produktów z punktu widzenia ryzyka płynności oraz na podstawie raportów i analiz przygotowanych przez Pion Ryzyka monitoruje poziom podejmowanego ryzyka. Departament Skarbu realizuje zalecenia Zarządu w zakresie utrzymywania odpowiedniej struktury pasywów i aktywów, odpowiedniego poziomu ryzyka płynności, wykonuje operacje mające na celu utrzymania pożądanego poziomu płynności, realizuje plan działań w przypadku wystąpienia zachwiania płynności Banku. 11

12 Pion Ryzyka opracowuje, weryfikuje i doskonali metody pomiaru oraz zarządzania ryzykiem płynności, przygotowuje raporty i analizy z zakresu ryzyka płynności i na bieżąco monitoruje poziom ryzyka podejmowanego przez Bank. Dodatkowo opracowuje, modyfikuje i kontroluje przestrzeganie wewnętrznych limitów ryzyka. e) Ryzyko operacyjne W systemie zarządzania ryzykiem operacyjnym aktywnie uczestniczą wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Banku oraz Komitet Bezpieczeństwa i Zgodności. Do stosowania założeń polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym zobowiązani są wszyscy pracownicy Banku. Każdy pracownik Banku zobowiązany jest również postępować uczciwie i starannie przestrzegać procedur i mechanizmów nadzoru wprowadzonych w celu minimalizacji ryzyka operacyjnego. W Banku realizowany jest także system szkoleń dla nowych pracowników, którego celem jest zapoznanie z ich obowiązkami wobec funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. W Banku sprawowany jest nadzór nad ryzykiem operacyjnym związanym z działalnością podmiotów zależnych, dokonywana jest ocena wielkości i profilu ryzyka operacyjnego ich działalności. Do uczestników systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym Bank w szczególności zalicza: Radę Nadzorczą, Zarząd Banku, Biuro ds. Ryzyka Operacyjnego i Kontroli Nadużyć, Dział Sprawozdawczości Finansowej, Departament ds. Personalnych, Kierownictwo komórek organizacyjnych Banku, Koordynatora Planu Ciągłości Działania, Komitet Bezpieczeństwa i Zgodności. Rada Nadzorcza zatwierdza strategię zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem operacyjnym oraz dokonuje jej okresowej oceny. Zarząd Banku opracowuje strategię zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz wyznacza metodę wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Za wyliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego zgodnie z wyznaczonym przez Zarząd sposobem odpowiada Dział Sprawozdawczości Finansowej. W celu koordynacji i wspomagania procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym Zarząd Banku powołał Biuro ds. Ryzyka Operacyjnego i Kontroli Nadużyć. Do zadań biura należy m.in.: nadzorowanie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w skali całego Banku, rekomendowanie Zarządowi Banku zmiany sposobu wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego, właściwa identyfikacja i ocena zagrożeń związanych z ryzykiem operacyjnym. Za adekwatność i jakość realizacji polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym w poszczególnych jednostkach organizacyjnych odpowiada kierownictwo komórek organizacyjnych Banku. Zarząd Banku powołał również Komitet Bezpieczeństwa i Zgodności raportujący do Zarządu Banku, który jest odpowiedzialny za scentralizowanie działań związanych z definiowaniem strategii bezpieczeństwa Banku, budowę spójnej polityki bezpieczeństwa, zapewnienie sprawnego przepływu wiedzy i informacji o sprawach związanych z bezpieczeństwem, niezwłoczną identyfikację, reakcję 12

13 i raportowanie Zarządowi Banku zagrożeń mogących narazić Bank na odpowiedzialność, w szczególności tych które spowodowały lub mogą spowodować straty finansowe dla Banku. 3. Zakres i rodzaj systemów raportowania i pomiaru ryzyka oraz obciążenie ryzykiem a) Ryzyko kredytowe, rezydualne i koncentracji kredytowej System raportowania ekspozycji Banku na ryzyko kredytowe i koncentracji kredytowej składa się z: raportów jakości portfela kredytowego tworzonych dla całego portfela kredytowego Banku, portfela kredytów detalicznych, komercyjnych oraz dla poszczególnych linii produktowych. Raporty te, w zakresie właściwym dla danej linii kredytowej, zawierają m.in.: analizy liczb i jakości wniosków, wskaźniki związane z procesem zatwierdzeń, przyczyny odrzuceń wniosków, miesięczne wartości portfela, miesięczną dynamikę portfela, analizy szkodowości portfela oraz analizy odzysków dla portfela,, raportów opisujących próby wyłudzeń kredytów, raportów koncentracji zaangażowań dotyczących kredytów detalicznych oraz komercyjnych, obejmujących poziom wykorzystania i przestrzegania przyjętych przez Bank limitów, dotyczących m.in.: całkowitego zaangażowania Banku w klienta, zaangażowania w sektor klientów detalicznych oraz komercyjnych, zaangażowania według poszczególnych portfeli produktowych, zaangażowania według grup klientów, koncentracji zaangażowań dotyczących ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, raport jakości prawnych zabezpieczeń, raport dotyczący oceny sytuacji na rynku nieruchomości, raport ryzyka środowiskowego i społecznego. b) Ryzyko walutowe System raportowania ekspozycji Banku na ryzyko walutowe składa się z: raportu pozycji walutowej, analizy potencjalnej straty na otwartej pozycji metodologią wartości zagrożonej, testów warunków skrajnych polegających na wyliczeniu potencjalnej straty w przeciągu jednego dnia na skutek szokowych zmian kursów walut, systemu limitów obejmujących: wielkość pozycji walutowej, wielkość dopuszczalnej straty w ciągu nocy, wielkość potencjalnej straty na otwartej pozycji Waluta Pozycja (waluta w tys.) Kurs Pozycja ( tys. PLN) CHF , EUR , USD , GBP , DKK , NOK , SEK , CZK , SUMA

14 Powyższa tabele prezentuje pozycję walutową wg stanu na 31 grudnia 2014 w poszczególnych walutach oraz po przeliczeniu na PLN wg stosownego kursu NBP. Wartości VaR wyliczone poszczególnymi metodami wyniosły: Metoda Wartość Var Wariancji/kowariancji Symulacji historycznej Monte Carlo Bank kalkuluje VaR dla ryzyka walutowego wg trzech metod (powyżej zaprezentowane są wyniki tych metod dla VaR jednodniowego). W dalszych analizach Bank przyjmuje najgorszy z tych trzech wyników. Wszystkie metodologie zwykle dają zbliżone rezultaty. Potencjalna strata spowodowana zmianami kursów walutowych wyniosła: Zmiana % Wartościowo (w PLN) Zmiana % Wartościowo (w PLN) Zmiana % Wartościowo CHF 5% % % EUR 5% % % USD 5% % % GBP 5% % % DKK 5% % % NOK 5% % % SEK 5% % % CZK 5% % % Potencjalna strata c) Ryzyko stopy procentowej System raportowania ekspozycji Banku na ryzyko stopy procentowej składa się z: zestawienia niedopasowania aktywów i pasywów według kontraktowych i urealnionych terminów przeszacowywania stóp procentowych, zestawienia niedopasowania stóp bazowych, przeprowadzania testów wpływu zmian stóp procentowych o różnej skali na wynik równoległych i nierównoległych zmian stóp procentowych, analizy zmian kształtu krzywych dochodowości, kontroli przestrzegania limitów z tytułu ryzyka stopy procentowej. Większość portfela kredytowego oprocentowana była stopą opartą o wewnętrzną stopę banku zmienianą decyzją Zarządu produkty detaliczne i pożyczka gotówkowa dla przedsiębiorców - oraz o stopy rynkowe typu WIBOR, LIBOR pozostałe produkty dla przedsiębiorstw. Oprocentowanie kredytów opartych o stopy typu WIBOR czy LIBOR podlega przeszacowaniu co miesiąc lub co trzy miesiące. W analizach wewnętrznych, część portfela oprocentowaną stopą wewnętrzną Banku (udzielonych przed lipcem 2012) Bank traktuje jak portfel o stopie stałej. Jest to wynikiem wpisania 14

15 na listę klauzul niedozwolonych, klauzuli Banku Spółdzielczego w Barlinku. W ocenie Banku istnieje ryzyko, że mogą być kwestionowane zmiany oprocentowania dla tego portfela. Rezerwa płynności lokowana była w papiery wartościowe o stałej stopie procentowej lub na rynku międzybankowym. Baza depozytowa składa się w głównej mierze z depozytów terminowych o stałym oprocentowaniu oraz rachunków oszczędnościowych o stopie zmiennej ustalanej pod koniec każdego kwartału. W większości są to depozyty osób fizycznych - na koniec 2014 roku stanowiły one 92 % całości bazy depozytowej oraz 93% bazy depozytów terminowych. Aktywa/pasywa wrażliwe na zmiany stopy procentowej według kontraktowego terminu zapadalności/wymagalności (w tys. zł): Termin zmiany stopy proc. Aktywa PLN USD EUR Inne waluty Pasywa Razem PLN USD EUR Inne waluty Razem do 1 m-ca do 2 m-cy do 3 m-cy do 1 roku do 2 lat powyżej lat Razem Skumulowana luka stopy procentowej wyniosła: Okres Wartość Do 1 m-ca Do 2 m-cy Do 3 m-cy Do 4 m-cy Do 5 m-cy Do 6 m-cy Do 7 m-cy Do 8 m-cy Do 9 m-cy Do 10 m-cy Do 11 m-cy Do 12 m-cy Powyżej 12 m-cy

16 d) Ryzyko płynności System raportowania ekspozycji Banku na ryzyko płynności składa się z: raportów nadzorczych miar płynności, zestawienia niedopasowania aktywów i pasywów według kontraktowych i urealnionych terminów zapadalności i wymagalności, analizy stabilności bazy depozytowej, analizy koncentracji, struktury i dynamiki bazy depozytowej, analizy przedterminowych wypłat depozytów, testów scenariuszy skrajnych, raportów miar LCR i NSFR Aktywa/pasywa wrażliwe na zmiany płynności według kontraktowego terminu zapadalności/wymagalności (w tys. zł.) Aktywa Pasywa Termin Inne Inne PLN USD EUR Razem PLN USD EUR waluty waluty Razem bieżące do 7 dni do 14 dni do 21 dni do 1 m-ca mies mies mies lata lat pow. 5 lat zapadłe Razem Skumulowana luka płynności (w tys. zł) wyniosła: Nieurealniona Urealniona Bieżące Do 7 dni Do 14 dni Do 21 dni Do 1 m-ca m-cy m-cy m-cy lata lat Pow. 5 lat

17 Zestawienia wg terminów zapadalności, przygotowywane na potrzeby analizy ryzyka płynności, prezentują przyszłe przepływy finansowe, a więc uwzględniają także przyszłe raty odsetkowe z tytułu kredytów, przyszłe płatności odsetkowe z tytułu depozytów oraz przepływy z tytułu papierów wartościowych wg przyszłej wartości (kwota nominalna w przypadku papierów zakupionych z dyskontem). Z tego powodu kwoty wykazywane są w raportach nie są zgodne z kwotami wykazywanymi w bilansie Banku. e) Ryzyko operacyjne System raportowania i pomiaru ryzyka operacyjnego obejmuje dane na temat: poniesionych strat z tytułu ryzyka operacyjnego, wrażliwości Banku na ryzyko w ramach ryzyka operacyjnego - wskazanie skali ekspozycji Banku oraz poszczególnych komórek organizacyjnych na ryzyko operacyjne, istotnych incydentów ryzyka operacyjnego, możliwych zagrożeń i/lub zmiany profilu ryzyka operacyjnego w poszczególnych obszarach działalności, kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego, najważniejszych czynników determinujących poziom ryzyka prawnego oraz oceny poziomu ryzyka prawnego, istotnych rodzajów ryzyka i przebiegu bieżących prac z obszaru zarządzania ciągłością działania, oceny poziomu ryzyka operacyjnego oraz znaczące incydenty i straty z tytułu ryzyka operacyjnego zgłoszone przez podmioty zależne, informacje dotyczące istotnych zdarzeń zewnętrznych oraz prawdopodobieństwa zajścia takich zdarzeń w Banku i ich potencjalnego wpływu na ryzyko operacyjne Banku. Bank prowadzi ewidencję zdarzeń, incydentów i strat operacyjnych, która umożliwia efektywne analizowanie i monitorowanie ryzyka operacyjnego, zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji służbowej. W roku 2014 w wewnętrznej bazie zdarzeń operacyjnych Banku suma strat brutto wyniosła ,6 tys. PLN. Poniższa tabela prezentuje rozkład strat w poszczególnych rodzajach oraz kategoriach zdarzeń operacyjnych zgodnych z klasyfikacją wskazaną w Załączniku nr 1 do Rekomendacji M opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w styczniu 2013 r. Tabela przedstawia sumy strat brutto oraz sumy strat netto po uwzględnieniu kwot odzysków pośrednich (z tytułu objęcia ubezpieczeniem) oraz bezpośrednich. 17

18 W tys. PLN Nr Rodzaje i kategorie zdarzeń operacyjnych Strata Strata Kwota brutto netto odzyskana 1. Oszustwo wewnętrzne 47,1 47,1 0,0 Kradzież i oszustwo 47,1 47,1 0,0 2. Oszustwo zewnętrzne, w tym: , , ,2 Kradzież i oszustwo , , ,2 3. Zasady dotyczące zatrudnienia oraz 43,4 42,5 0,9 bezpieczeństwo w miejscu pracy, w tym: Stosunki pracownicze 43,4 42,5 0,9 4. Klienci, produkty i praktyka biznesowa, w tym: 47,8 44,7 3,1 Obsługa klientów, ujawnianie informacji o 44,0 44,0 0,0 klientach, zobowiązania względem klientów Klasyfikacja klienta i ekspozycje 3,8 0,7 3,1 5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi, w tym: 0,0 0,0 0,0 6. Zakłócenia działalności i błędy systemów, w tym: 12,1 12,1 0,0 Systemy 12,1 12,1 0,0 7. Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie 1 421, ,3 0,7 procesami operacyjnymi, w tym: Wprowadzenie do systemu, wykonywanie, 2,0 1,3 0,7 rozliczanie i obsługa transakcji Kontrahenci niebędący klientami banku 1 403, ,2 0,0 Sprzedawcy i dostawcy 15,8 15,8 0,0 PODSUMOWANIE , , ,9 W 2014 roku główne źródło strat z tytułu ryzyka operacyjnego stanowiły zdarzenia należące do klasy Oszustw zewnętrznych, drugą w kolejności klasą w której odnotowana została znaczna kwota strat jest Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi. W celu zabezpieczenia Banku przed skutkami podobnych zdarzeń w przyszłości dokonano gruntownej analizy procesów, w których doszło do powstania strat. Efektem przeprowadzonych badań było wprowadzenie szeregu zmian procesowych i proceduralnych, w szczególności w detalicznym procesie kredytowym oraz procesie weryfikacji tożsamości Klienta. W efekcie przeprowadzonych analiz zmieniony został również proces monitorowania transakcji podwyższonego ryzyka. Zastosowane modyfikacje pozwoliły na ograniczenie strat w przypadku zdarzeń z kategorii charakteryzujących się najwyższymi stratami i przyczyniły się do poprawy jakości wykonywanych procesów. W obszarze oszustw zewnętrznych prowadzony jest bieżący monitoring kanałów sieci sprzedaży mający na celu wykrywanie nieprawidłowości w wykonywanych czynnościach w stosunku do standardów wymaganych przez Bank. W efekcie w przypadku powzięcia podejrzeń o niezgodne lub nierzetelne wypełnianie powierzonych obowiązków Bank stosuje sankcje przewidziane w umowie lub wypowiada umowę o współpracy. Bank zmierzając do wyeliminowania strat w obszarze oszustw wewnętrznych kontynuuje działania szkoleniowe dotyczące prowadzonej w komórkach organizacyjnych kontroli funkcjonalnej oraz monitoruje działalność pracowników. W celu ograniczenia strat z zakresu zdarzeń dotyczących kontrahentów niebędących klientami banku wdrożony szereg działań naprawczych obejmujący m.in. zrewidowanie asortymentu kredytowanych produktów oraz rozszerzenie kontroli nad współpracą z nowymi kontrahentami, pozwolił na znaczne zredukowanie występujących strat. 18

19 Bank podejmuje intensywne działania mitygujące zagrożenia związane z powstaniem strat w klasie Klienci, produkty i praktyka biznesowa. Stale prowadzone są prace nad podniesieniem jakości oferowanych usług i produktów. Nowo wdrażane rozwiązania i planowane modyfikacje opracowywane są z zachowaniem zgodności z przepisami prawa oraz zasadami dobrych praktyk, podlegają również konsultacjom w wielu obszarach biznesowych. Prowadzone w sposób kompleksowe przygotowania zapobiegają narażeniu Banku na wzrost ekspozycji na skutki ryzyka prawnego. W celu podniesienia standardu obsługi Klientów, Bank prowadzi systematyczne szkolenia pracowników między innymi w zakresach produktowym, procesowym oraz bezpieczeństwa. Standardowymi działaniami ograniczającymi skutki materializacji ryzyka operacyjnego we wszystkich klasach zdarzeń powziętymi przez Bank są: zawarte umowy ubezpieczeniowe i udzielone gwarancje w obszarze administrowania aktywami, wykonywane na szczeblu jednostek organizacyjnych kontrole funkcjonalne mające na celu ograniczenie błędów ludzkich i zachowanie dokładności wykonywanych obowiązków. 4. Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz strategie i procesy monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka Polityka Banku dotycząca wymagań i stosowania dodatkowych prawnych zabezpieczeń udzielanych kredytów jest uzależniona w szczególności od oceny zdolności kredytowej klienta, rodzaju transakcji kredytowej oraz okresu kredytowania. Bank stosuje wszystkie dopuszczane prawnie zabezpieczenia swoich wierzytelności, w szczególności: poręczenia wg prawa cywilnego i wekslowego, hipotekę, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesję należności oraz przewłaszczenie / blokady środków pieniężnych, ubezpieczenie kredytobiorcy. Bank dokonuje weryfikacji wartości przyjmowanych zabezpieczeń w oparciu o wyceny sporządzone przez Rzeczoznawców majątkowych lub inne dostępne dokumenty w zależności od rodzaju zabezpieczenia. W celu ograniczenia ryzyka Bank ustala maksymalne wskaźniki LtV zależne od ryzyka transakcji lub profilu klienta. W trakcie obowiązywania umów Bank monitoruje jakość ustanowionych zabezpieczeń pod kątem ewentualnego ryzyka utraty ich wartości, w szczególności na podstawie aktualizacji dokumentów, w oparciu o które ustalał ich wartość pierwotną lub korygując ich wartość na podstawie wyników analiz rynku dokonanych metodami statystycznymi lub o wskaźniki ustalone w tym celu przez Bank. Poziom wskaźników korygujących stosowanych przez Bank uzależniony jest od rodzaju przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie, jego wrażliwości na utratę wartości, płynności oraz okresu i przewidywanej skuteczności procesu windykacyjnego. 5. Informacje w zakresie stosowania norm ostrożnościowych Nie ma jednostek objętych konsolidacją pełną ani proporcjonalną. Nie ma także jednostek pomniejszających fundusze własne. 19

20 Jednostki, w których Bank posiada udziały lub akcje to: 5.1 Meritum Services ICB S.A. (dawniej Polski Inwestor S.A.) Przedmiot działalności: w 2005 roku spółka wznowiła działalność koncentrując się przede wszystkim na usługach dla podmiotów gospodarczych w zakresie: sporządzania biznes planów i wniosków (aplikacji) w celu uzyskania przez podmiot dotacji z funduszy Unii Europejskiej, sporządzania biznes planów i kompletowania dokumentacji firm, które ubiegają się o kredyty w bankach. Od stycznia 2009 roku siedziba spółki została przeniesiona z Wrocławia do Gdańska, spółka świadczy usługi informatyczne na rzecz Banku. 5.2 Towarzystwo Akwizycji Finansowej S.A. Przedmiot działalności: sprzedaż produktów finansowych i majątkowych, obrót wierzytelnościami, działalność agencyjna w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych. Spółka nie prowadzi działalności. 5.3 Towarzystwo Akwizycji Produktów Finansowych S.A. Przedmiot działalności: sprzedaż produktów finansowych, działalność agencyjna w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych. Spółka nie prowadzi działalności. 5.4 Polskie Hotele i Kurorty S.A. Przedmiot działalności: świadczenie usług w zakresie turystyki, świadczenie informacji turystycznej, organizacja zakwaterowania, środków transportu, zaopatrywanie w bilety, wynajem nieruchomości, prowadzenie bazy danych o hotelach i kurortach. Spółka nie prowadzi działalności. 5.5 Biuro Turystyki Zagranicznej Fregata PTTK Sp. z o.o. Przedmiot działalności: programowanie organizacji i sprzedaży zagranicznych wyjazdów oraz turystyki, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, usługi transportowe, kompleksowa obsługa hotelowo-gastronomiczna, obsługa podróżnych itp. Spółka nie prowadzi działalności. 6. Informacje w zakresie funduszy własnych Według stanu na r. Bank prezentował fundusze własne zgodnie z Ustawą Prawo bankowe oraz Rozporządzeniem nr 575/ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/

21 Na fundusze własne składa się kapitał podstawowy Tier I oraz kapitał Tier II. Zgodnie z art. 26 Rozporządzenia nr 575/2013 pozycje kapitału podstawowego Tier I Banku obejmują: - instrumenty kapitałowe, zgodne z art. 127 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy Prawo Bankowe, o ile spełnione zostały warunki określone w art. 28 Rozporządzenia nr 575/2013, - zyski zatrzymane zgodnie z art. 4 (123) Rozporządzenia nr 575/2013, zyski i straty wynikające z ostatecznego zastosowania wyniku finansowego zgodnie ze stosowanymi standardami rachunkowości, mające odzwierciedlenie w art. 127 ust.2 pkt 2 lit. b) Ustawy Prawo Bankowe, tj. niepodzielony zysk z lat ubiegłych oraz art. 127 ust. 2 pkt 3 lit. c) tejże ustawy, tj. strata z lat ubiegłych wymieniona jako pozycja pomniejszająca fundusze podstawowe. - skumulowane inne całkowite dochody - wg postanowień Rozporządzenia nr 575/2013 w całości zaliczamy tu niezrealizowane zyski i straty z instrumentów wycenianych wg wartości godziwej. Pozycje, o których mowa powyżej, uznaje się za kapitał podstawowy Tier I wyłącznie wtedy, gdy Bank ma możliwość nieograniczonego i niezwłocznego wykorzystania ich do pokrycia ryzyk lub strat, gdy tylko one wystąpią. Fundusze własne wg stanu na r. W tys. PLN Rodzaje funduszy Wartość Fundusze własne ogółem ,0 Kapitał Tier ,0 Wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy ,6 Zyski zatrzymane ,1 Zysk w trakcie zatwierdzana oraz zysk netto bieżącego okresu zweryfikowane przez biegłych rewidentów ,3 Skumulowane inne całkowite dochody -295,5 Odliczenia od pozycji kapitału podstawowego Tier ,3 Wartości niematerialne i prawne ,2 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności ,2 Korekty z tytułu wymogu w zakresie ostrożnej wyceny -432,9 Kapitał Tier ,0 Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane ,0 Wpłacony i zarejestrowany kapitał Banku wg stanu na r. dzieli się na akcje imienne o wartości nominalnej 30 PLN każda. Głównymi akcjonariuszem Banku są: Innova Financial Holding S.A. będąca w posiadaniu akcji o wartości ,7 tys. PLN, co stanowi 46,99% udziału w kapitale akcyjnym Banku, WCP Cooperatief U.A. będący w posiadaniu akcji o wartości ,1 tys. PLN, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale akcyjnym Banku, Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju będący w posiadaniu akcji o wartości ,6 tys. PLN, co stanowi 23,9 % udziału w kapitale akcyjnym Banku. Skumulowane inne całkowite dochody stanowiące kapitał z aktualizacji wyceny obejmują: wycenę instrumentów dłużnych zaliczanych do portfela dostępnego do sprzedaży, w wysokości -295,5 tys. PLN. 21

22 Pozycje obejmujące odliczenia od pozycji kapitału podstawowego Tier 1, tzw. wyłączenia, obejmują: Wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 37 Rozporządzenia nr 575/2013 Bank pomniejsza odliczaną kwotę wartości niematerialnych i prawnych o wartość powiązanych rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które byłyby rozwiązane w przypadku utraty wartości składnika aktywów w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Stanowią one wartość ,2 tys. PLN. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności - Bank pomniejsza kwotę aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności o kwotę powiązanych rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stanowią one wartość ,2 tys. PLN. Zgodnie z art. 48 CRR Bank rozpoznał kwotę aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na które w całości składają się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych, gdyż ich uzyskanie jest uzależnione od wygenerowania przez Bank zysku w przyszłych okresach. W związku z czym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego mogą nie polegać odliczeniu od kapitału podstawowego Tier 1 w przypadku, gdy nie przekraczają wartości progowych wyznaczonych zgodnie z art. 48 Rozporządzenia 575/2013 i podlegają w takim przypadku uwzględnieniu w wyliczeniu wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego z wagą ryzyka 250%. Bank dokonuje przyporządkowania rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego do poszczególnych pozycji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności, po wyznaczeniu kwot aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności i wynikających z różnic przejściowych. Do celów wyznaczania wartości progowej zgodnie z art.. 48 Rozporządzenia 575/2013 Bank uwzględnia kwoty aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego bez pomniejszania o przyporządkowane im rezerwy. Korekty z tytułu wymogu w zakresie ostrożnej wyceny - Bank w odniesieniu do wszystkich swoich aktywów wycenianych wg wartości godziwej odlicza kwoty dodatkowych korekt wartości od kapitału podstawowego Tier 1. Przy wyznaczaniu korekt wyceny Bank stosuje metodę uproszczoną, ze względu na fakt nie przekroczenia sumy 15 mld EUR absolutnych wartości aktywów i zobowiązań bilansowych i pozabilansowych. Wartość korekty wyznaczana jest jako 0,1% sumy absolutnych wartości aktywów i zobowiązań bilansowych i pozabilansowych i wg stanu na r. wynosi 432,9 tys. PLN. Kapitał Tier 2 - Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane zgodnie z art. 62 Rozporządzenia 575/2013 obejmują Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane, które kwalifikują się jako instrumenty w Tier II, jeżeli spełnione zostały warunki określone w art. 63 Rozporządzenia. Kwota zobowiązań podporządkowanych ujętych w funduszach własnych stanowi tys. PLN. 7. Informacje w zakresie przestrzegania wymogów kapitałowych 7.1 Opis metody stosowanej przez Bank do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego Proces szacowania kapitału wewnętrznego stosowany w Banku opiera się na identyfikacji ryzyk istotnych dla funkcjonowania Banku oraz pomiaru wpływu tych ryzyk na sytuację Banku. Podstawą szacowania kapitału wewnętrznego jest minimalny wymóg kapitałowy uregulowany Rozporządzeniem CRR. Jeżeli w ocenie Banku minimalny wymóg kapitałowy obliczony zgodnie z uchwałą CRR nie jest odpowiedni (jest za mały lub za duży), Bank dokonuje kalkulacji według własnych modeli szacujących rzeczywistą ekspozycję Banku na to ryzyko oraz wielkość potencjalnego negatywnego wpływu na wynik finansowy lub fundusze własne Banku. 22

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 23.02.2016 r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 24.02.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA Kategoria

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia 10.05.2016r. Polityka w zakresie informacji ujawnianych w Śląskim Banku Spółdzielczym Silesia w Katowicach (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

PRZEZ EURO BANK S.A.

PRZEZ EURO BANK S.A. Uchwała Zarządu Euro Banku nr DC/101/2016 z dnia 30.03.2016 r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/04/2016 z dnia20.04.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ I INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Rozdział 1... 2 Przepisy ogólne... 2 Rozdział 2 Zasady polityki informacyjnej... 3

SPIS TREŚCI Rozdział 1... 2 Przepisy ogólne... 2 Rozdział 2 Zasady polityki informacyjnej... 3 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sławnie Sławno, grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1... 2 Przepisy ogólne... 2 Definicje... 2 Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE Załącznik do Uchwały nr 35/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z dnia 05.07.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe według

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Załącznik do Uchwały Nr 27/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gilowicach z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w GILOWICACH Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Gilowicach dotycząca adekwatności

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Załącznik do Uchwały Nr 94A /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 22.05.2015 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Tekst jednolity ze zmianą wprowadzoną UZ Nr

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Krasnystaw, 2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Ośno Lubuskie, grudzień 2014r.

Ośno Lubuskie, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 143/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim z dnia 18 grudnia 2014r. Zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 105/R/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Cycowie. dotycząca adekwatności kapitałowej. oraz informacji podlegających ogłaszaniu

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Cycowie. dotycząca adekwatności kapitałowej. oraz informacji podlegających ogłaszaniu Załącznik 1 do Uchwały Nr 14//12/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie z dnia 28.12.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29//15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie z dnia 29.12.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Grupa DNB Bank Polska S.A. Zasady polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej. Warszawa, grudzień 2014 roku

Grupa DNB Bank Polska S.A. Zasady polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej. Warszawa, grudzień 2014 roku Zasady polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, grudzień 2014 roku Wprowadzenie Poniższy materiał prezentuje polską wersję językową aktualnie obowiązujących Zasad polityki informacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/32/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach z dnia 23.04.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 8/5/15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Konopiskach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku Załącznik Polityki informacyjnej BS w Ożarowie za rok 214 zatwierdzony uchwałą Zarządu Banku nr 44/215 z dnia 22.5.215 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały Zarząd Banku Nr 91/2007 z dnia 13.12.2007r do uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2007 z dnia 18.12.2007. Aktualizacja Uchwałą ZB nr 4./2013 z dnia 29.05.2013 Uchwałą RN nr 10./2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Definicje 2. Zakres przedmiotowy 2. Cel 2

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przepisy ogólne 2. Definicje 2. Zakres przedmiotowy 2. Cel 2 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Błaszkach Błaszki, grudzień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 Definicje 2 Zakres przedmiotowy 2 Cel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Cyców, 2016 r. 1 Spis treści Wprowadzenie.3 I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 18 marca 2015r. Polityka informacyjna Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jutrosinie

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jutrosinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie z dnia 29.01.2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/1/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jutrosinie z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Grupa DNB Bank Polska S.A. Zasady polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej. Warszawa, styczeń 2014 roku

Grupa DNB Bank Polska S.A. Zasady polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej. Warszawa, styczeń 2014 roku Zasady polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, styczeń 2014 roku Wprowadzenie Poniższy materiał prezentuje polską wersję językową aktualnie obowiązujących Zasad polityki informacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia 22.07.2016r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Werbkowice, 2016 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubartowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubartowie Załącznik do Uchwały Nr 150/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr 40/2014 Rady Nadzorczej BS w Lubartowie z dnia 28 listopada 2014 roku Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu grudzień 2015 Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 45.4/2015 z dnia 14.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 52/2015 z dnia 17.12.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Cieszynie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Cieszynie Załącznik do Uchwały Nr LIX/3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie z dnia 05 listopada 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Cieszynie Cieszyn, 2015 I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 91/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/2011 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Pasłęk, styczeń 2015 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Informacje podlegające ogłaszaniu lub udostępnianiu...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pilźnie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pilźnie BANK SPÓŁDZIELCZY W PILŹNIE Załącznik do Uchwały Nr 17/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 12.04.2016 r Załącznik do Uchwały Nr 16/2016 Rady Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 12.04.2016

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 237/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świerklańcu z dnia 30 grudnia 2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIERKLAŃCU POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu

BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu Załącznik do Uchwały Nr 141/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu z dnia 17.12.2013r. i Uchwały Rady Nadzorczej Nr 26/2013 z dnia 30.12.2013r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/41/2014 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 10.12.2014 POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie Załącznik do Uchwały Nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25 marca 2015 r. zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo