INFORMACJA DLA KLIENTÓW MERITUM BANKU ICB S.A. W RAMACH POLITYKI INFORMACYJNEJ BANKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DLA KLIENTÓW MERITUM BANKU ICB S.A. W RAMACH POLITYKI INFORMACYJNEJ BANKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA DLA KLIENTÓW MERITUM BANKU ICB S.A. W RAMACH POLITYKI INFORMACYJNEJ BANKU Załącznik do uchwały nr 140/2015 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 19 marca 2015 roku Obowiązuje od dnia 19 marca 2015 roku

2 I. Wstęp... 4 II. Częstotliwość ogłaszania informacji... 4 III. Forma i miejsce ogłaszania... 5 IV. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta... 5 V. Zasady weryfikacji polityki informacyjnej... 5 VI. Zakres ogłaszanych informacji... 5 A. Informacje w zakresie celów i zasad polityki zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Strategie i procesy zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Struktura i organizacja komórek zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka lub inne odpowiednie rozwiązania organizacyjne Zakres i rodzaj systemów raportowania i pomiaru ryzyka oraz obciążenie ryzykiem Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz strategie i procesy monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka Informacje w zakresie stosowania norm ostrożnościowych Informacje w zakresie funduszy własnych Informacje w zakresie przestrzegania wymogów kapitałowych Informacje na temat wskaźnika dźwigni finansowej Informacje w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia B. Informacje w zakresie metody standardowej stosowanej przez Bank do wyliczania kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem C. Informacje w zakresie ryzyka operacyjnego D. Informacje w zakresie ekspozycji kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym 29 E. Informacje w zakresie narażenia na ryzyko stopy procentowej Charakter ryzyka stopy procentowej Podstawowe założenia przyjęte do kalkulacji ryzyka stopy procentowej Częstotliwość pomiaru ryzyka stopy procentowej Zmiana wyniku finansowego w wyniku skutków szokowych zmian stóp procentowych 30 F. Informacje w zakresie stosowania technik ograniczania ryzyka kredytowego

3 G. Informacje w zakresie ryzyka rynkowego H. Informacje w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Proces ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń w myśl Uchwały 258/2011 KNF oraz Rozporządzenia CRR Zasady kształtowania wynagrodzeń VII. Oświadczenie Zarządu Banku

4 I. Wstęp Meritum Bank ICB S.A. (zwany dalej Bankiem) określa zakres informacji jakie publikuje zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (zwanego dalej CRR), zgodnie z Polityką Informacyjną Meritum Banku ICB S.A. oraz na podstawie innych rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających standardy techniczne w zakresie ujawniania informacji. Wykonując zobowiązania jakie wynikają z wyżej wymienionych dokumentów, Bank realizuje dwa główne cele: poinformowanie aktualnych jak i potencjalnych klientów o wielkości ekspozycji Banku na ryzyko, o rodzajach i poziomie ponoszonego przez Bank ryzyka, sposobie zarządzania ryzykiem, strukturze organizacyjnej jednostek organizacyjnych Banku odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz sposobach ograniczania ryzyka, umożliwienie klientom dokonywania oceny opłacalności produktów Banku na tle alternatywnych rozwiązań, w tym usług innych banków, poprzez publikowanie dodatkowych informacji o produktach i usługach Banku. CRR określa minimalny zakres informacji jakie Bank powinien publikować na zewnątrz. Zakres informacji może być zawężony o informacje: których pominięcie lub zniekształcenie nie może zmienić oceny lub decyzji osoby wykorzystującej takie informacje przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, albo wpłynąć na taką ocenę lub decyzję (informacje nieistotne), których ujawnienie osłabiłoby pozycję konkurencyjną Banku,, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne. Informacja dla Klientów Banku zawiera dane dotyczące: częstotliwości ogłaszania informacji o Banku, formy i miejsca ogłaszania, zasad zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zasad weryfikacji polityki informacyjnej, zakresu ogłaszanych informacji. II. Częstotliwość ogłaszania informacji Zgodnie z artykułem 433 CRR Informacja dla Klientów Banku jest publikowana co najmniej raz w roku w tym samym dniu w którym Bank publikuje sprawozdanie finansowe Publikacja informacji z zakresu części VI od A. do H. w innych terminach leży w gestii Zarządu Banku i ma na celu poinformowanie o zaistniałych zmianach w Banku istotnych z punktu widzenia wyborów dokonywanych przez Klientów Banku jako uczestników rynku. 4

5 III. Forma i miejsce ogłaszania Informacja dla Klientów Banku jest publikowana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Banku pod adresem Dokument w formie papierowej jest udostępniany Klientom na ich żądanie w oddziałach oraz sekretariacie centrali Banku. IV. Zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji, które nie są objęte badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Materiały dotyczące ogłaszanych informacji są: weryfikowane pod względem merytorycznym przez osoby kierujące poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi opracowującymi te materiały, zatwierdzane przez Członków Zarządu Banku nadzorujących prace danej jednostki organizacyjnej. Politykę informacyjną Banku ustala Zarząd Banku i zatwierdza Rada Nadzorcza Banku. V. Zasady weryfikacji polityki informacyjnej Weryfikację Polityki wykonują: Departament Planowania, Rezerw i Zarządzania Ryzykami Finansowymi, Jednostki organizacyjne wskazane przez Zarząd Banku, zespół zadaniowy, który może być powołany do tego celu przez Zarząd Banku, podmiot zewnętrzny, jeżeli zostanie wynajęty do tego celu przez Bank. Weryfikacja Polityki polega na kontroli czy Polityka zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany do Polityki mogą być zgłaszane przez komórki organizacyjne do Departamentu Planowania, Rezerw i Zarządzania Ryzykami Finansowymi po ich zatwierdzeniu przez Członków Zarządu Banku nadzorujących prace tych jednostek. VI. Zakres ogłaszanych informacji A. Informacje w zakresie celów i zasad polityki zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 1. Strategie i procesy zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Ryzyka uznane przez Bank za istotne adekwatnie do skali prowadzonej działalności i poziomu ponoszonego ryzyka Za ryzyka istotne dla działalności Banku uznaje się te, które stanowią realne zagrożenie dla realizacji strategii Banku, utrzymywania bezpiecznego poziomu płynności, utrzymania zakładanej jakości 5

6 portfela kredytowego i depozytowego, osiągnięcia zakładanego poziomu kapitałów własnych i wyniku finansowego. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Zarząd Banku zidentyfikował następujące ryzyka jako istotne dla działalności Banku: kredytowe wraz z ryzykiem rezydualnym, koncentracji kredytowej, operacyjne, płynności, stopy procentowej, biznesowe, cyklu gospodarczego. Strategia i proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Bank opracował, a następnie po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą, wprowadził w życie dokument Strategia Zarządzania Ryzykiem. Dokument określa rodzaje ryzyk, na które narażony jest Bank, określa ogólne zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk oraz określa wielkość apetytu na ryzyko. a) Ryzyko kredytowe, rezydualne i koncentracji kredytowej Głównymi elementami strategii zarządzania ryzykiem kredytowym Banku są: metodologie oceny zdolności kredytowej klientów, polityka przyjmowania zabezpieczeń kredytu, monitoring sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorców, monitoring wartości przyjętych zabezpieczeń, monitoring jakości, struktury, dywersyfikacji i dynamiki portfela kredytowego, utrzymanie odpowiedniego poziomu koncentracji zaangażowań, proces windykacji i restrukturyzacji kredytów zagrożonych. Głównym celem prowadzenia działalności kredytowej jest maksymalizacja długoterminowej stopy zwrotu dla akcjonariuszy, skorygowanej o czynniki ryzyka. Prowadzona działalność kredytowa zmierza do zwiększania jakości, dochodowości i rozmiarów portfela kredytowego, przy zachowaniu obowiązujących w Banku wymogów w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. b) Ryzyko walutowe Głównymi elementami strategii zarządzania ryzykiem walutowym Banku są: zarządzanie strukturą obrotu w zakresie operacji obciążonych ryzykiem walutowym, zarządzanie pozycją walutową Banku, monitorowanie kursów wymiany, monitorowanie różnic kursowych z wymiany walut, ustalenie i kontrolowanie limitów pozycji walutowej i limitów maksymalnej straty, szacowanie potencjalnej straty z tytułu ryzyka walutowego (wartości zagrożonej), analiza scenariuszy skrajnych. Celem zarządzania ryzykiem walutowym Banku jest minimalizacja strat w przypadku niekorzystnych zmian cen walut obcych. Podstawą przyjętej przez Bank strategii jest założenie, iż ryzyko walutowe w 6

7 znacznej mierze może zostać wyeliminowane poprzez utrzymywanie względnie domkniętej pozycji walutowej. Jednym z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem walutowym Banku są ustanawiane przez Zarząd Banku wewnętrzne limity z tytułu ryzyka walutowego obejmujące wielkość pozycji całkowitej, maksymalnej dopuszczalnej straty w ciągu nocy oraz potencjalnej straty na otwartej pozycji. Wymienione limity są ustalane przez Zarząd Banku po wcześniejszej pozytywnej rekomendacji Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Kontrola i raportowanie przestrzegania limitów ekspozycji na ryzyko walutowe dokonywana jest przez Pion Ryzyka, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Zarządzania Ryzykiem Walutowym. c) Ryzyko stopy procentowej Głównymi elementami strategii zarządzania ryzykiem stopy procentowej Banku są: analiza i zarządzanie luką stopy procentowej (luką terminów przeszacowania jak i luką bazową), ustalenie i kontrolowanie limitów ryzyka stopy procentowej, analiza scenariusza wraz z analizą scenariuszy skrajnych, analiza zmian kształtu krzywych dochodowości, analizę opcji klienta. Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest kontrolowanie potencjalnych, negatywnych skutków zmian rynkowych stóp procentowych na wynik finansowy Banku i takie sterowanie strukturą bilansu, aby uzyskać odpowiedni, założony w Strategii, poziom dochodowości Banku. Głównym narzędziem zarządzania tym rodzajem ryzyka jest regularny pomiar struktury bilansu z punktu widzenia reakcji na wahania stóp procentowych oraz wahania poszczególnych stóp bazowych. Pomiar uwzględnia ryzyko opcji klienta zarówno w zakresie przedterminowych spłat kredytów jak i przedterminowych wypłat depozytów. Dodatkowo, Bank posiada limity maksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego pod wpływem zmian rynkowych stóp procentowych. Wymienione limity są ustalane przez Zarząd Banku po wcześniejszej pozytywnej rekomendacji Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Kontrola i raportowanie przestrzegania limitów ekspozycji na ryzyko stopy procentowej dokonywana jest przez Pion Ryzyka, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Zarządzania Ryzykiem Stopy Procentowej. Nieodłącznym elementem systemu pomiaru jest analiza scenariuszy skrajnych, które pozwolą oszacować skutki niekorzystnych zmian (o różnej skali) otoczenia gospodarczego, powodujących ruchy stóp procentowych na rynku. d) Ryzyko płynności Celem zarządzania płynnością Banku jest osiągnięcie optymalnej struktury bilansu, zapewniającej z jednej strony bezpieczny poziom płynności, a z drugiej strony odpowiednią dochodowość. Podstawą skutecznego zarządzania płynnością jest efektywny system pomiaru ryzyka z tego tytułu. Bank wykonuje szereg analiz i raportów pozwalających oszacować ryzyko krótkoterminowe, średnioterminowe jak i długoterminowe. Podstawowym narzędziem pomiaru ryzyka płynności, są 7

8 nadzorcze miary płynności, kalkulowane zgodnie z przepisami Uchwały nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo Bank opracowuje i doskonali inne metody pomiaru stabilności źródeł finansowania, niedopasowania struktury aktywów i pasywów z punktu widzenia ich zapadalności i wymagalności, koncentracji, dynamiki i struktury bazy depozytowej, skłonności klientów do przedłużania i skracania składanych depozytów oraz przedterminowych spłat kredytów (tzw. opcji klienta). Ponadto w ramach realizacji wymogów CRR w zakresie płynności oraz stabilnego finansowania Bank kontroluje poziom ryzyka płynności zgodnie z przepisami Unii Europejskiej kalkulując miary LCR i NSFR. Nieodłącznym elementem systemu pomiaru jest prognoza kształtowania się tego ryzyka w przyszłości oraz analiza scenariuszy skrajnych planu awaryjnego utrzymania płynności. e) Ryzyko operacyjne Bank definiuje ryzyko operacyjne jako ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, systemów technicznych, ludzi oraz zdarzeń zewnętrznych. W zakres ryzyka operacyjnego Bank ujmuje ryzyko prawne, natomiast wyłącza z niego ryzyko reputacji i ryzyko strategiczne. Bank zarządza ryzykiem operacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w normach polskiego prawa, regulacjami i rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych uprawnionych organów. Obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym dotyczy wszystkich sfer działalności Banku oraz podmiotów zależnych, w tym również obszaru zlecania przedsiębiorcom i przedsiębiorcom zagranicznym czynności związanych z działalnością bankową i odbywa się na bazie ciągłej. Dążeniem Banku jest to, aby podmioty zależne stosowały zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym spójne z zasadami jakimi w tym obszarze kieruje się Bank. W procesie zarządzania ryzykiem Bank ocenia koszty i korzyści ograniczania i kontrolowania ryzyka w celu zwiększenia szybkości i adekwatności reakcji Banku na zdarzenia operacyjne. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym jest rozumiane jako spójna, stała praktyka, obejmująca następujące elementy: identyfikację ryzyka, czyli określanie źródeł i czynników powstawania ryzyka, identyfikację incydentów i zdarzeń operacyjnych oraz identyfikację i analizę zagrożeń dla poszczególnych zasobów, kwantyfikację ryzyka, rozumianą jako określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz konsekwencji finansowych jego wystąpienia, pomiar i monitorowanie, które obejmują dane wewnętrzne o incydentach, identyfikację i pomiar kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego oraz obliczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, raportowanie, określenie akceptowalnego poziomu ryzyka i ustalenie metod ograniczania ryzyka, podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie ryzyka operacyjnego. Bank zarządza ryzykiem operacyjnym w sposób systemowy i bieżący. Systemowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym polega na tworzeniu rozwiązań bieżącego zarządzania ryzykiem i obejmuje ono: tworzenie wewnętrznych regulacji i procedur dotyczących ryzyka, rozwiązania organizacyjne dotyczące zarządzania ryzykiem, rozwiązania techniczne, 8

9 doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników uczestniczących w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, tworzenie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa. Bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym polega na: zapobieganiu zdarzeniom operacyjnym, powstającym w produktach, procesach wewnętrznych oraz w systemach, stosując narzędzia i instrumenty proponowane/dostarczane przez komórki organizacyjne oraz Komitet Bezpieczeństwa i Zgodności, podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących zagrożeń (incydentów i zdarzeń operacyjnych), zwłaszcza w przypadku przekroczenia wartości progowych, rejestrowaniu danych o incydentach i zdarzeniach operacyjnych w wewnętrznej bazie zdarzeń operacyjnych, minimalizowaniu negatywnych skutków incydentów i zdarzeń operacyjnych. f) Ryzyko biznesowe Bank definiuje ryzyko biznesowe jako ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji biznesowych, wadliwej realizacji decyzji biznesowych lub braku reakcji na zmiany w otoczeniu gospodarczym. Zarządzanie ryzykiem biznesowym jest zintegrowane z procesem planowania finansowego oraz procesem kontroli realizacji planu. W ramach planowania, przygotowywane są warianty planu uwzględniające odmienne od zakładanego scenariusze rozwoju Banku oraz analizowany jest ich wpływ na sytuację Banku. W procesie okresowej kontroli realizacji planu, analizowana jest skuteczność podejmowanych działań oraz ich wpływ na realizację założeń planu. Zarządzanie ryzykiem biznesowym odbywa się poprzez bieżące działania Zarządu Banku oraz wskazanych przez Zarząd komórek. g) Ryzyko cyklu gospodarczego Bank definiuje ryzyko cyklu gospodarczego jako ryzyko wynikające z nieuwzględnienia przez wewnętrzne modele wpływu cyklu gospodarczego, wskutek czego następuje uzależnienie wielkości wymogów kapitałowych od fazy cyklu gospodarczego. Zarządzanie ryzykiem cyklu gospodarczego jest zintegrowane z procesem planowania finansowego oraz procesem kontroli realizacji planu. W ramach planowania, przygotowywane są warianty planu uwzględniające odmienne od zakładanego scenariusze rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz analizowany jest ich wpływ na sytuację Banku. W procesie okresowej kontroli realizacji planu, analizowana jest zbieżność założeń makroekonomicznych z faktycznie obserwowaną sytuacją oraz wpływ ewentualnych odchyleń na realizację założeń planu. Zarządzanie ryzykiem cyklu gospodarczego odbywa się poprzez bieżące działania Zarządu Banku oraz wskazanych przez Zarząd komórek. 2. Struktura i organizacja komórek zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka lub inne odpowiednie rozwiązania organizacyjne 9

10 a) Ryzyko kredytowe, rezydualne i koncentracji kredytowej Poszczególne rodzaje ryzyk zarządzane są przez odrębne komórki organizacyjne Banku. Pracownicy Pionu Handlowego jedynie inicjują proces kredytowy, natomiast wszystkie jego pozostałe etapy obejmujące w szczególności weryfikację wniosków kredytowych, podejmowanie decyzji kredytowych, uruchamianie kredytów, obsługę posprzedażową Klienta, monitoring portfela kredytowego, restrukturyzację zadłużenia oraz windykację wierzytelności Banku realizowane są przez wyodrębnione komórki Pionu Ryzyka oraz Pionu Operacji. b) Ryzyko walutowe W procesie zarządzania ryzykiem walutowym biorą udział: Rada Nadzorcza Banku, Zarząd Banku, Komitet ALCO, Pion Ryzyka, Departament Skarbu. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad zgodnością polityki zarządzania ryzykiem walutowym ze strategią i planem finansowym Banku. Zarząd Banku odpowiada za zorganizowanie procesu zarządzania ryzykiem walutowym Banku, w szczególności zatwierdza i nadzoruje skuteczną realizację polityki zarządzania ryzykiem walutowym Banku. Do jego kompetencji należy także określanie dopuszczalnego poziom tolerancji Banku na ryzyko walutowe, ustalanie polityki tworzenia tabeli kursów oraz delegowanie, w uzasadnionych przypadkach, uprawnień decyzyjnych w zakresie polityki zarządzania ryzykiem walutowym na powoływane zespoły robocze. Ponadto Zarząd okresowo dokonuje oceny adekwatności procesu zarządzania ryzykiem walutowym w kontekście realizacji założonych celów strategicznych i finansowych Banku. Komitet ALCO opiniuje zasady polityki zarządzania aktywami i pasywami Banku z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem walutowym, zasady polityki zarządzania ryzykiem walutowym Banku, metody pomiaru i zarządzania ryzykiem walutowym Banku, limity wewnętrzne dopuszczalnej ekspozycji Banku na ryzyko walutowe. Dodatkowo rekomenduje niezbędne działania w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym celem jego minimalizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu wymaganego poziomu dochodowości Banku, ocenia projekty strategii i cele polityki finansowej Banku ze względu na ryzyko walutowe. Pion Ryzyka identyfikuje i dokonuje pomiaru ryzyka walutowego w poszczególnych obszarach działalności Banku, opracowuje, weryfikuje i doskonali metody pomiaru oraz zarządzania ryzykiem walutowym, opracowuje, modyfikuje i kontroluje przestrzeganie wewnętrznych limitów ryzyka walutowego. Dodatkowo raportuje Zarządowi Banku, Komitetowi ALCO oraz Dyrektorowi Departamentu Skarbu poziom ryzyka walutowego Banku, w tym przestrzeganie limitów ryzyka walutowego, przygotowuje, we współpracy z Departamentem Skarbu, prognozy makroekonomiczne dotyczące kursów walutowych oraz opracowuje, wdraża i nadzoruje proces powstawania informacji zarządczej Banku w części obejmującej ryzyko walutowe. Departament Skarbu operacyjnie zarządza ryzykiem walutowym zgodnie z zaleceniami Pionu Ryzyka zatwierdzonymi przez Komitet ALCO w ramach obowiązujących regulacji ostrożnościowych. Dodatkowo przygotowuje założenia dotyczące tworzenia nowych i modyfikacji istniejących produktów oraz operacji prowadzonych na rynku walutowym. 10

11 c) Ryzyko stopy procentowej W procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej uczestniczą: Rada Nadzorcza Banku, Zarząd Banku, Komitet ALCO, Departament Skarbu, Pion Ryzyka. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad zgodnością polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej ze strategią i planem finansowym Banku. Zarząd Banku uchwala i weryfikuje Politykę oraz limity z tytułu ryzyka stopy procentowej, nadzoruje działanie ALCO oraz komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie zarządzania tym ryzykiem. Komitet ALCO opiniuje wielkość limitów z tytułu ryzyka stopy procentowej, oraz wdrażanie nowych produktów bankowych z punktu widzenia ryzyka stopy procentowej. Departament Skarbu realizuje zalecenia Zarządu Banku w zakresie utrzymywania odpowiedniej struktury pasywów i aktywów, odpowiedniego poziomu ryzyka z tytułu stopy procentowej. Pion Ryzyka opracowuje, weryfikuje i doskonali metody pomiaru oraz zarządzania ryzykiem stopy procentowej, opracowuje, modyfikuje i kontroluje przestrzeganie wewnętrznych limitów ryzyka oraz przygotowuje raporty i analizy umożliwiające monitorowanie i analizowanie poziomu ryzyka podejmowanego przez Bank. d) Ryzyko płynności W procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej uczestniczą: Rada Nadzorcza Banku, Zarząd Banku, Komitet ALCO, Departament Skarbu, Pion Ryzyka. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad zgodnością polityki zarządzania ryzykiem płynności ze strategią i planem finansowym Banku. Zarząd uchwala i weryfikuje Politykę Płynności oraz limity z tytułu ryzyka płynności, nadzoruje działanie innych komórek uczestniczących w procesie zarządzania tym ryzykiem. Komitet ALCO opiniuje wielkość limitów z tytułu ryzyka płynności proponowanych przez Pion Ryzyka, opiniuje wdrażanie nowych produktów z punktu widzenia ryzyka płynności oraz na podstawie raportów i analiz przygotowanych przez Pion Ryzyka monitoruje poziom podejmowanego ryzyka. Departament Skarbu realizuje zalecenia Zarządu w zakresie utrzymywania odpowiedniej struktury pasywów i aktywów, odpowiedniego poziomu ryzyka płynności, wykonuje operacje mające na celu utrzymania pożądanego poziomu płynności, realizuje plan działań w przypadku wystąpienia zachwiania płynności Banku. 11

12 Pion Ryzyka opracowuje, weryfikuje i doskonali metody pomiaru oraz zarządzania ryzykiem płynności, przygotowuje raporty i analizy z zakresu ryzyka płynności i na bieżąco monitoruje poziom ryzyka podejmowanego przez Bank. Dodatkowo opracowuje, modyfikuje i kontroluje przestrzeganie wewnętrznych limitów ryzyka. e) Ryzyko operacyjne W systemie zarządzania ryzykiem operacyjnym aktywnie uczestniczą wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Banku oraz Komitet Bezpieczeństwa i Zgodności. Do stosowania założeń polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym zobowiązani są wszyscy pracownicy Banku. Każdy pracownik Banku zobowiązany jest również postępować uczciwie i starannie przestrzegać procedur i mechanizmów nadzoru wprowadzonych w celu minimalizacji ryzyka operacyjnego. W Banku realizowany jest także system szkoleń dla nowych pracowników, którego celem jest zapoznanie z ich obowiązkami wobec funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. W Banku sprawowany jest nadzór nad ryzykiem operacyjnym związanym z działalnością podmiotów zależnych, dokonywana jest ocena wielkości i profilu ryzyka operacyjnego ich działalności. Do uczestników systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym Bank w szczególności zalicza: Radę Nadzorczą, Zarząd Banku, Biuro ds. Ryzyka Operacyjnego i Kontroli Nadużyć, Dział Sprawozdawczości Finansowej, Departament ds. Personalnych, Kierownictwo komórek organizacyjnych Banku, Koordynatora Planu Ciągłości Działania, Komitet Bezpieczeństwa i Zgodności. Rada Nadzorcza zatwierdza strategię zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem operacyjnym oraz dokonuje jej okresowej oceny. Zarząd Banku opracowuje strategię zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz wyznacza metodę wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Za wyliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego zgodnie z wyznaczonym przez Zarząd sposobem odpowiada Dział Sprawozdawczości Finansowej. W celu koordynacji i wspomagania procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym Zarząd Banku powołał Biuro ds. Ryzyka Operacyjnego i Kontroli Nadużyć. Do zadań biura należy m.in.: nadzorowanie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w skali całego Banku, rekomendowanie Zarządowi Banku zmiany sposobu wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego, właściwa identyfikacja i ocena zagrożeń związanych z ryzykiem operacyjnym. Za adekwatność i jakość realizacji polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym w poszczególnych jednostkach organizacyjnych odpowiada kierownictwo komórek organizacyjnych Banku. Zarząd Banku powołał również Komitet Bezpieczeństwa i Zgodności raportujący do Zarządu Banku, który jest odpowiedzialny za scentralizowanie działań związanych z definiowaniem strategii bezpieczeństwa Banku, budowę spójnej polityki bezpieczeństwa, zapewnienie sprawnego przepływu wiedzy i informacji o sprawach związanych z bezpieczeństwem, niezwłoczną identyfikację, reakcję 12

13 i raportowanie Zarządowi Banku zagrożeń mogących narazić Bank na odpowiedzialność, w szczególności tych które spowodowały lub mogą spowodować straty finansowe dla Banku. 3. Zakres i rodzaj systemów raportowania i pomiaru ryzyka oraz obciążenie ryzykiem a) Ryzyko kredytowe, rezydualne i koncentracji kredytowej System raportowania ekspozycji Banku na ryzyko kredytowe i koncentracji kredytowej składa się z: raportów jakości portfela kredytowego tworzonych dla całego portfela kredytowego Banku, portfela kredytów detalicznych, komercyjnych oraz dla poszczególnych linii produktowych. Raporty te, w zakresie właściwym dla danej linii kredytowej, zawierają m.in.: analizy liczb i jakości wniosków, wskaźniki związane z procesem zatwierdzeń, przyczyny odrzuceń wniosków, miesięczne wartości portfela, miesięczną dynamikę portfela, analizy szkodowości portfela oraz analizy odzysków dla portfela,, raportów opisujących próby wyłudzeń kredytów, raportów koncentracji zaangażowań dotyczących kredytów detalicznych oraz komercyjnych, obejmujących poziom wykorzystania i przestrzegania przyjętych przez Bank limitów, dotyczących m.in.: całkowitego zaangażowania Banku w klienta, zaangażowania w sektor klientów detalicznych oraz komercyjnych, zaangażowania według poszczególnych portfeli produktowych, zaangażowania według grup klientów, koncentracji zaangażowań dotyczących ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, raport jakości prawnych zabezpieczeń, raport dotyczący oceny sytuacji na rynku nieruchomości, raport ryzyka środowiskowego i społecznego. b) Ryzyko walutowe System raportowania ekspozycji Banku na ryzyko walutowe składa się z: raportu pozycji walutowej, analizy potencjalnej straty na otwartej pozycji metodologią wartości zagrożonej, testów warunków skrajnych polegających na wyliczeniu potencjalnej straty w przeciągu jednego dnia na skutek szokowych zmian kursów walut, systemu limitów obejmujących: wielkość pozycji walutowej, wielkość dopuszczalnej straty w ciągu nocy, wielkość potencjalnej straty na otwartej pozycji Waluta Pozycja (waluta w tys.) Kurs Pozycja ( tys. PLN) CHF , EUR , USD , GBP , DKK , NOK , SEK , CZK , SUMA

14 Powyższa tabele prezentuje pozycję walutową wg stanu na 31 grudnia 2014 w poszczególnych walutach oraz po przeliczeniu na PLN wg stosownego kursu NBP. Wartości VaR wyliczone poszczególnymi metodami wyniosły: Metoda Wartość Var Wariancji/kowariancji Symulacji historycznej Monte Carlo Bank kalkuluje VaR dla ryzyka walutowego wg trzech metod (powyżej zaprezentowane są wyniki tych metod dla VaR jednodniowego). W dalszych analizach Bank przyjmuje najgorszy z tych trzech wyników. Wszystkie metodologie zwykle dają zbliżone rezultaty. Potencjalna strata spowodowana zmianami kursów walutowych wyniosła: Zmiana % Wartościowo (w PLN) Zmiana % Wartościowo (w PLN) Zmiana % Wartościowo CHF 5% % % EUR 5% % % USD 5% % % GBP 5% % % DKK 5% % % NOK 5% % % SEK 5% % % CZK 5% % % Potencjalna strata c) Ryzyko stopy procentowej System raportowania ekspozycji Banku na ryzyko stopy procentowej składa się z: zestawienia niedopasowania aktywów i pasywów według kontraktowych i urealnionych terminów przeszacowywania stóp procentowych, zestawienia niedopasowania stóp bazowych, przeprowadzania testów wpływu zmian stóp procentowych o różnej skali na wynik równoległych i nierównoległych zmian stóp procentowych, analizy zmian kształtu krzywych dochodowości, kontroli przestrzegania limitów z tytułu ryzyka stopy procentowej. Większość portfela kredytowego oprocentowana była stopą opartą o wewnętrzną stopę banku zmienianą decyzją Zarządu produkty detaliczne i pożyczka gotówkowa dla przedsiębiorców - oraz o stopy rynkowe typu WIBOR, LIBOR pozostałe produkty dla przedsiębiorstw. Oprocentowanie kredytów opartych o stopy typu WIBOR czy LIBOR podlega przeszacowaniu co miesiąc lub co trzy miesiące. W analizach wewnętrznych, część portfela oprocentowaną stopą wewnętrzną Banku (udzielonych przed lipcem 2012) Bank traktuje jak portfel o stopie stałej. Jest to wynikiem wpisania 14

15 na listę klauzul niedozwolonych, klauzuli Banku Spółdzielczego w Barlinku. W ocenie Banku istnieje ryzyko, że mogą być kwestionowane zmiany oprocentowania dla tego portfela. Rezerwa płynności lokowana była w papiery wartościowe o stałej stopie procentowej lub na rynku międzybankowym. Baza depozytowa składa się w głównej mierze z depozytów terminowych o stałym oprocentowaniu oraz rachunków oszczędnościowych o stopie zmiennej ustalanej pod koniec każdego kwartału. W większości są to depozyty osób fizycznych - na koniec 2014 roku stanowiły one 92 % całości bazy depozytowej oraz 93% bazy depozytów terminowych. Aktywa/pasywa wrażliwe na zmiany stopy procentowej według kontraktowego terminu zapadalności/wymagalności (w tys. zł): Termin zmiany stopy proc. Aktywa PLN USD EUR Inne waluty Pasywa Razem PLN USD EUR Inne waluty Razem do 1 m-ca do 2 m-cy do 3 m-cy do 1 roku do 2 lat powyżej lat Razem Skumulowana luka stopy procentowej wyniosła: Okres Wartość Do 1 m-ca Do 2 m-cy Do 3 m-cy Do 4 m-cy Do 5 m-cy Do 6 m-cy Do 7 m-cy Do 8 m-cy Do 9 m-cy Do 10 m-cy Do 11 m-cy Do 12 m-cy Powyżej 12 m-cy

16 d) Ryzyko płynności System raportowania ekspozycji Banku na ryzyko płynności składa się z: raportów nadzorczych miar płynności, zestawienia niedopasowania aktywów i pasywów według kontraktowych i urealnionych terminów zapadalności i wymagalności, analizy stabilności bazy depozytowej, analizy koncentracji, struktury i dynamiki bazy depozytowej, analizy przedterminowych wypłat depozytów, testów scenariuszy skrajnych, raportów miar LCR i NSFR Aktywa/pasywa wrażliwe na zmiany płynności według kontraktowego terminu zapadalności/wymagalności (w tys. zł.) Aktywa Pasywa Termin Inne Inne PLN USD EUR Razem PLN USD EUR waluty waluty Razem bieżące do 7 dni do 14 dni do 21 dni do 1 m-ca mies mies mies lata lat pow. 5 lat zapadłe Razem Skumulowana luka płynności (w tys. zł) wyniosła: Nieurealniona Urealniona Bieżące Do 7 dni Do 14 dni Do 21 dni Do 1 m-ca m-cy m-cy m-cy lata lat Pow. 5 lat

17 Zestawienia wg terminów zapadalności, przygotowywane na potrzeby analizy ryzyka płynności, prezentują przyszłe przepływy finansowe, a więc uwzględniają także przyszłe raty odsetkowe z tytułu kredytów, przyszłe płatności odsetkowe z tytułu depozytów oraz przepływy z tytułu papierów wartościowych wg przyszłej wartości (kwota nominalna w przypadku papierów zakupionych z dyskontem). Z tego powodu kwoty wykazywane są w raportach nie są zgodne z kwotami wykazywanymi w bilansie Banku. e) Ryzyko operacyjne System raportowania i pomiaru ryzyka operacyjnego obejmuje dane na temat: poniesionych strat z tytułu ryzyka operacyjnego, wrażliwości Banku na ryzyko w ramach ryzyka operacyjnego - wskazanie skali ekspozycji Banku oraz poszczególnych komórek organizacyjnych na ryzyko operacyjne, istotnych incydentów ryzyka operacyjnego, możliwych zagrożeń i/lub zmiany profilu ryzyka operacyjnego w poszczególnych obszarach działalności, kluczowych wskaźników ryzyka operacyjnego, najważniejszych czynników determinujących poziom ryzyka prawnego oraz oceny poziomu ryzyka prawnego, istotnych rodzajów ryzyka i przebiegu bieżących prac z obszaru zarządzania ciągłością działania, oceny poziomu ryzyka operacyjnego oraz znaczące incydenty i straty z tytułu ryzyka operacyjnego zgłoszone przez podmioty zależne, informacje dotyczące istotnych zdarzeń zewnętrznych oraz prawdopodobieństwa zajścia takich zdarzeń w Banku i ich potencjalnego wpływu na ryzyko operacyjne Banku. Bank prowadzi ewidencję zdarzeń, incydentów i strat operacyjnych, która umożliwia efektywne analizowanie i monitorowanie ryzyka operacyjnego, zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji służbowej. W roku 2014 w wewnętrznej bazie zdarzeń operacyjnych Banku suma strat brutto wyniosła ,6 tys. PLN. Poniższa tabela prezentuje rozkład strat w poszczególnych rodzajach oraz kategoriach zdarzeń operacyjnych zgodnych z klasyfikacją wskazaną w Załączniku nr 1 do Rekomendacji M opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w styczniu 2013 r. Tabela przedstawia sumy strat brutto oraz sumy strat netto po uwzględnieniu kwot odzysków pośrednich (z tytułu objęcia ubezpieczeniem) oraz bezpośrednich. 17

18 W tys. PLN Nr Rodzaje i kategorie zdarzeń operacyjnych Strata Strata Kwota brutto netto odzyskana 1. Oszustwo wewnętrzne 47,1 47,1 0,0 Kradzież i oszustwo 47,1 47,1 0,0 2. Oszustwo zewnętrzne, w tym: , , ,2 Kradzież i oszustwo , , ,2 3. Zasady dotyczące zatrudnienia oraz 43,4 42,5 0,9 bezpieczeństwo w miejscu pracy, w tym: Stosunki pracownicze 43,4 42,5 0,9 4. Klienci, produkty i praktyka biznesowa, w tym: 47,8 44,7 3,1 Obsługa klientów, ujawnianie informacji o 44,0 44,0 0,0 klientach, zobowiązania względem klientów Klasyfikacja klienta i ekspozycje 3,8 0,7 3,1 5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi, w tym: 0,0 0,0 0,0 6. Zakłócenia działalności i błędy systemów, w tym: 12,1 12,1 0,0 Systemy 12,1 12,1 0,0 7. Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie 1 421, ,3 0,7 procesami operacyjnymi, w tym: Wprowadzenie do systemu, wykonywanie, 2,0 1,3 0,7 rozliczanie i obsługa transakcji Kontrahenci niebędący klientami banku 1 403, ,2 0,0 Sprzedawcy i dostawcy 15,8 15,8 0,0 PODSUMOWANIE , , ,9 W 2014 roku główne źródło strat z tytułu ryzyka operacyjnego stanowiły zdarzenia należące do klasy Oszustw zewnętrznych, drugą w kolejności klasą w której odnotowana została znaczna kwota strat jest Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi. W celu zabezpieczenia Banku przed skutkami podobnych zdarzeń w przyszłości dokonano gruntownej analizy procesów, w których doszło do powstania strat. Efektem przeprowadzonych badań było wprowadzenie szeregu zmian procesowych i proceduralnych, w szczególności w detalicznym procesie kredytowym oraz procesie weryfikacji tożsamości Klienta. W efekcie przeprowadzonych analiz zmieniony został również proces monitorowania transakcji podwyższonego ryzyka. Zastosowane modyfikacje pozwoliły na ograniczenie strat w przypadku zdarzeń z kategorii charakteryzujących się najwyższymi stratami i przyczyniły się do poprawy jakości wykonywanych procesów. W obszarze oszustw zewnętrznych prowadzony jest bieżący monitoring kanałów sieci sprzedaży mający na celu wykrywanie nieprawidłowości w wykonywanych czynnościach w stosunku do standardów wymaganych przez Bank. W efekcie w przypadku powzięcia podejrzeń o niezgodne lub nierzetelne wypełnianie powierzonych obowiązków Bank stosuje sankcje przewidziane w umowie lub wypowiada umowę o współpracy. Bank zmierzając do wyeliminowania strat w obszarze oszustw wewnętrznych kontynuuje działania szkoleniowe dotyczące prowadzonej w komórkach organizacyjnych kontroli funkcjonalnej oraz monitoruje działalność pracowników. W celu ograniczenia strat z zakresu zdarzeń dotyczących kontrahentów niebędących klientami banku wdrożony szereg działań naprawczych obejmujący m.in. zrewidowanie asortymentu kredytowanych produktów oraz rozszerzenie kontroli nad współpracą z nowymi kontrahentami, pozwolił na znaczne zredukowanie występujących strat. 18

19 Bank podejmuje intensywne działania mitygujące zagrożenia związane z powstaniem strat w klasie Klienci, produkty i praktyka biznesowa. Stale prowadzone są prace nad podniesieniem jakości oferowanych usług i produktów. Nowo wdrażane rozwiązania i planowane modyfikacje opracowywane są z zachowaniem zgodności z przepisami prawa oraz zasadami dobrych praktyk, podlegają również konsultacjom w wielu obszarach biznesowych. Prowadzone w sposób kompleksowe przygotowania zapobiegają narażeniu Banku na wzrost ekspozycji na skutki ryzyka prawnego. W celu podniesienia standardu obsługi Klientów, Bank prowadzi systematyczne szkolenia pracowników między innymi w zakresach produktowym, procesowym oraz bezpieczeństwa. Standardowymi działaniami ograniczającymi skutki materializacji ryzyka operacyjnego we wszystkich klasach zdarzeń powziętymi przez Bank są: zawarte umowy ubezpieczeniowe i udzielone gwarancje w obszarze administrowania aktywami, wykonywane na szczeblu jednostek organizacyjnych kontrole funkcjonalne mające na celu ograniczenie błędów ludzkich i zachowanie dokładności wykonywanych obowiązków. 4. Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz strategie i procesy monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka Polityka Banku dotycząca wymagań i stosowania dodatkowych prawnych zabezpieczeń udzielanych kredytów jest uzależniona w szczególności od oceny zdolności kredytowej klienta, rodzaju transakcji kredytowej oraz okresu kredytowania. Bank stosuje wszystkie dopuszczane prawnie zabezpieczenia swoich wierzytelności, w szczególności: poręczenia wg prawa cywilnego i wekslowego, hipotekę, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesję należności oraz przewłaszczenie / blokady środków pieniężnych, ubezpieczenie kredytobiorcy. Bank dokonuje weryfikacji wartości przyjmowanych zabezpieczeń w oparciu o wyceny sporządzone przez Rzeczoznawców majątkowych lub inne dostępne dokumenty w zależności od rodzaju zabezpieczenia. W celu ograniczenia ryzyka Bank ustala maksymalne wskaźniki LtV zależne od ryzyka transakcji lub profilu klienta. W trakcie obowiązywania umów Bank monitoruje jakość ustanowionych zabezpieczeń pod kątem ewentualnego ryzyka utraty ich wartości, w szczególności na podstawie aktualizacji dokumentów, w oparciu o które ustalał ich wartość pierwotną lub korygując ich wartość na podstawie wyników analiz rynku dokonanych metodami statystycznymi lub o wskaźniki ustalone w tym celu przez Bank. Poziom wskaźników korygujących stosowanych przez Bank uzależniony jest od rodzaju przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie, jego wrażliwości na utratę wartości, płynności oraz okresu i przewidywanej skuteczności procesu windykacyjnego. 5. Informacje w zakresie stosowania norm ostrożnościowych Nie ma jednostek objętych konsolidacją pełną ani proporcjonalną. Nie ma także jednostek pomniejszających fundusze własne. 19

20 Jednostki, w których Bank posiada udziały lub akcje to: 5.1 Meritum Services ICB S.A. (dawniej Polski Inwestor S.A.) Przedmiot działalności: w 2005 roku spółka wznowiła działalność koncentrując się przede wszystkim na usługach dla podmiotów gospodarczych w zakresie: sporządzania biznes planów i wniosków (aplikacji) w celu uzyskania przez podmiot dotacji z funduszy Unii Europejskiej, sporządzania biznes planów i kompletowania dokumentacji firm, które ubiegają się o kredyty w bankach. Od stycznia 2009 roku siedziba spółki została przeniesiona z Wrocławia do Gdańska, spółka świadczy usługi informatyczne na rzecz Banku. 5.2 Towarzystwo Akwizycji Finansowej S.A. Przedmiot działalności: sprzedaż produktów finansowych i majątkowych, obrót wierzytelnościami, działalność agencyjna w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych. Spółka nie prowadzi działalności. 5.3 Towarzystwo Akwizycji Produktów Finansowych S.A. Przedmiot działalności: sprzedaż produktów finansowych, działalność agencyjna w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych. Spółka nie prowadzi działalności. 5.4 Polskie Hotele i Kurorty S.A. Przedmiot działalności: świadczenie usług w zakresie turystyki, świadczenie informacji turystycznej, organizacja zakwaterowania, środków transportu, zaopatrywanie w bilety, wynajem nieruchomości, prowadzenie bazy danych o hotelach i kurortach. Spółka nie prowadzi działalności. 5.5 Biuro Turystyki Zagranicznej Fregata PTTK Sp. z o.o. Przedmiot działalności: programowanie organizacji i sprzedaży zagranicznych wyjazdów oraz turystyki, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, usługi transportowe, kompleksowa obsługa hotelowo-gastronomiczna, obsługa podróżnych itp. Spółka nie prowadzi działalności. 6. Informacje w zakresie funduszy własnych Według stanu na r. Bank prezentował fundusze własne zgodnie z Ustawą Prawo bankowe oraz Rozporządzeniem nr 575/ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/

21 Na fundusze własne składa się kapitał podstawowy Tier I oraz kapitał Tier II. Zgodnie z art. 26 Rozporządzenia nr 575/2013 pozycje kapitału podstawowego Tier I Banku obejmują: - instrumenty kapitałowe, zgodne z art. 127 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy Prawo Bankowe, o ile spełnione zostały warunki określone w art. 28 Rozporządzenia nr 575/2013, - zyski zatrzymane zgodnie z art. 4 (123) Rozporządzenia nr 575/2013, zyski i straty wynikające z ostatecznego zastosowania wyniku finansowego zgodnie ze stosowanymi standardami rachunkowości, mające odzwierciedlenie w art. 127 ust.2 pkt 2 lit. b) Ustawy Prawo Bankowe, tj. niepodzielony zysk z lat ubiegłych oraz art. 127 ust. 2 pkt 3 lit. c) tejże ustawy, tj. strata z lat ubiegłych wymieniona jako pozycja pomniejszająca fundusze podstawowe. - skumulowane inne całkowite dochody - wg postanowień Rozporządzenia nr 575/2013 w całości zaliczamy tu niezrealizowane zyski i straty z instrumentów wycenianych wg wartości godziwej. Pozycje, o których mowa powyżej, uznaje się za kapitał podstawowy Tier I wyłącznie wtedy, gdy Bank ma możliwość nieograniczonego i niezwłocznego wykorzystania ich do pokrycia ryzyk lub strat, gdy tylko one wystąpią. Fundusze własne wg stanu na r. W tys. PLN Rodzaje funduszy Wartość Fundusze własne ogółem ,0 Kapitał Tier ,0 Wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy ,6 Zyski zatrzymane ,1 Zysk w trakcie zatwierdzana oraz zysk netto bieżącego okresu zweryfikowane przez biegłych rewidentów ,3 Skumulowane inne całkowite dochody -295,5 Odliczenia od pozycji kapitału podstawowego Tier ,3 Wartości niematerialne i prawne ,2 Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności ,2 Korekty z tytułu wymogu w zakresie ostrożnej wyceny -432,9 Kapitał Tier ,0 Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane ,0 Wpłacony i zarejestrowany kapitał Banku wg stanu na r. dzieli się na akcje imienne o wartości nominalnej 30 PLN każda. Głównymi akcjonariuszem Banku są: Innova Financial Holding S.A. będąca w posiadaniu akcji o wartości ,7 tys. PLN, co stanowi 46,99% udziału w kapitale akcyjnym Banku, WCP Cooperatief U.A. będący w posiadaniu akcji o wartości ,1 tys. PLN, co stanowi 24,07 % udziału w kapitale akcyjnym Banku, Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju będący w posiadaniu akcji o wartości ,6 tys. PLN, co stanowi 23,9 % udziału w kapitale akcyjnym Banku. Skumulowane inne całkowite dochody stanowiące kapitał z aktualizacji wyceny obejmują: wycenę instrumentów dłużnych zaliczanych do portfela dostępnego do sprzedaży, w wysokości -295,5 tys. PLN. 21

22 Pozycje obejmujące odliczenia od pozycji kapitału podstawowego Tier 1, tzw. wyłączenia, obejmują: Wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 37 Rozporządzenia nr 575/2013 Bank pomniejsza odliczaną kwotę wartości niematerialnych i prawnych o wartość powiązanych rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które byłyby rozwiązane w przypadku utraty wartości składnika aktywów w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Stanowią one wartość ,2 tys. PLN. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności - Bank pomniejsza kwotę aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności o kwotę powiązanych rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Stanowią one wartość ,2 tys. PLN. Zgodnie z art. 48 CRR Bank rozpoznał kwotę aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na które w całości składają się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych, gdyż ich uzyskanie jest uzależnione od wygenerowania przez Bank zysku w przyszłych okresach. W związku z czym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego mogą nie polegać odliczeniu od kapitału podstawowego Tier 1 w przypadku, gdy nie przekraczają wartości progowych wyznaczonych zgodnie z art. 48 Rozporządzenia 575/2013 i podlegają w takim przypadku uwzględnieniu w wyliczeniu wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego z wagą ryzyka 250%. Bank dokonuje przyporządkowania rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego do poszczególnych pozycji aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności, po wyznaczeniu kwot aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności i wynikających z różnic przejściowych. Do celów wyznaczania wartości progowej zgodnie z art.. 48 Rozporządzenia 575/2013 Bank uwzględnia kwoty aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego bez pomniejszania o przyporządkowane im rezerwy. Korekty z tytułu wymogu w zakresie ostrożnej wyceny - Bank w odniesieniu do wszystkich swoich aktywów wycenianych wg wartości godziwej odlicza kwoty dodatkowych korekt wartości od kapitału podstawowego Tier 1. Przy wyznaczaniu korekt wyceny Bank stosuje metodę uproszczoną, ze względu na fakt nie przekroczenia sumy 15 mld EUR absolutnych wartości aktywów i zobowiązań bilansowych i pozabilansowych. Wartość korekty wyznaczana jest jako 0,1% sumy absolutnych wartości aktywów i zobowiązań bilansowych i pozabilansowych i wg stanu na r. wynosi 432,9 tys. PLN. Kapitał Tier 2 - Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane zgodnie z art. 62 Rozporządzenia 575/2013 obejmują Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane, które kwalifikują się jako instrumenty w Tier II, jeżeli spełnione zostały warunki określone w art. 63 Rozporządzenia. Kwota zobowiązań podporządkowanych ujętych w funduszach własnych stanowi tys. PLN. 7. Informacje w zakresie przestrzegania wymogów kapitałowych 7.1 Opis metody stosowanej przez Bank do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego Proces szacowania kapitału wewnętrznego stosowany w Banku opiera się na identyfikacji ryzyk istotnych dla funkcjonowania Banku oraz pomiaru wpływu tych ryzyk na sytuację Banku. Podstawą szacowania kapitału wewnętrznego jest minimalny wymóg kapitałowy uregulowany Rozporządzeniem CRR. Jeżeli w ocenie Banku minimalny wymóg kapitałowy obliczony zgodnie z uchwałą CRR nie jest odpowiedni (jest za mały lub za duży), Bank dokonuje kalkulacji według własnych modeli szacujących rzeczywistą ekspozycję Banku na to ryzyko oraz wielkość potencjalnego negatywnego wpływu na wynik finansowy lub fundusze własne Banku. 22

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU UJAWNIENIA DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku

EURO BANK SA. na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku EURO BANK SA na dzień 31 grudnia 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Dane identyfikujące Bank... 4 1.2 Podstawa ujawnienia... 4 1.3 Okres

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji

Powiatowy Bank Spółdzielczy. w Tomaszowie Mazowieckim. Ujawnienie informacji Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim www.pbstom.com.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU Pasłęk, maj 2013 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej. Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim. Podlegająca ujawnieniu. na dzień 31.12.2014r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej. Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim. Podlegająca ujawnieniu. na dzień 31.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/14./2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 07 lipca 2015r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku 2014 Ujawnienie informacji Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Łasinie według stanu na dzień 31.12.2010 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Łasinie według stanu na dzień 31.12.2010 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2011 Zarządu BS w Łasinie z dnia 03.06.2011r. Załącznik nr 2 do Zasad polityki informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Łasinie Informacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Santander Consumer Bank S.A. na 31 grudnia 2014 r. Wrocław, 31 marca 2015 r. I. Wprowadzenie... 2 II. Cele i strategia w zakresie zarządzania ryzykiem... 2

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu według stanu na dzień 31.12.214 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 115 /V/215 z dnia 26.5.215 roku

Bardziej szczegółowo

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Warszawa, dnia 26 września 2012 roku Wstęp...2 1. Cele i zasady polityki zarządzania ryzykiem...3 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY

(FILAR III) III) ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ POLSKIEGO SPÓŁKI OSZCZĘDNOŚCI KASY ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU (F (FILAR III) III) GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ALIOR BANK SA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ALIOR BANK SA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ALIOR BANK SA wg stanu na dzień 31.12.2008 roku Kwiecień 2009 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady podejścia Banku do ryzyka... 3 3.

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego na dzień 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego na dzień 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego na dzień 31 grudnia 2010 r. (Filar III) Spis treści Wstęp... 3 Słownik... 4 1. Ogólne informacje o Banku...

Bardziej szczegółowo

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W Z W O L E N I U Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 25.02.2015 roku POLITYKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU na 2015 rok ZWOLEŃ

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane

Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w ING Investment Management (Polska) S.A. na dzień 31.12.2012 r. - dane skonsolidowane 1 Warszawa, 24 maja 2013 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 2013 Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. Strona 2 z 57 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 SPIS TABEL... 5 SPIS SCHEMATÓW... 6 SPIS WYKRESÓW... 6 WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity)

Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity) Załącznik do Uchwały nr 5/IX/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 17 kwietnia 2014 roku Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich ( tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Ryzyko operacji walutowych Warszawa, kwiecień 2007 WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.1 APETYT NA RYZYKO OPERACJI WALUTOWYCH... 4 1.2 WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo