Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA"

Transkrypt

1 Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA Wyniki za rok 2013 i IV kw Konsekwentnie realizujemy naszą strategię" Warszawa, 11 marca 2014 r.

2 Nota prawna Niniejsza prezentacja została przygotowana przez BNP Paribas Bank Polska S.A. ( Bank ). Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny z przeznaczeniem dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Należy je analizować łącznie z wszelkimi innymi informacjami przekazywanymi przez Bank do wiadomości publicznej. Prezentacja w żadnym przypadku nie stanowi oferty, zaproszenia do złożenia oferty i nie może stanowić podstawy do podejmowania decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe wyemitowane przez Bank. W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii zawartych w prezentacji, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej prezentacji mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi. Zawarte w Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych istotnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Banku mogą istotnie odbiegać od informacji w niej zawartych. Takie stwierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku ani nie stanowią gwarancji przyszłego poziomu działalności. Faktyczna sytuacja finansowa, strategia działalności, plany oraz cele dotyczące przyszłej działalności Banku mogą się zasadniczo różnić od stwierdzeń w tym zakresie wyrażanych lub sugerowanych w niniejszej prezentacji. Bank ani żaden z jego podmiotów zależnych lub dominujących nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania prezentacji lub jej części bądź zawartych w niej treści lub z innego tytułu w związku z niniejszą prezentacją. Bank, w sposób jednoznaczny nie podejmuje się rozpowszechniania uzupełnień, zmian, aktualizacji ani korekt żadnych informacji, opinii ani stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji, w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian oczekiwań Banku w ich zakresie ani żadnych zmian dotyczących zdarzeń, uwarunkowań lub okoliczności, na jakich opierało się dane stwierdzenie. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikacji lub rozpowszechniania w państwach, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone. 1

3 Zarys działalności BNP Paribas Bank Polska SA Uniwersalny bank, flagowa działalność Grupy BNP Paribas w Polsce Zarys działalności Uniwersalny bank skoncentrowany na trzech kluczowych segmentach działalności: Bankowość Korporacyjna i Transakcyjna (CTB) ok klientów, z których ponad 60% to firmy międzynarodowe Bankowość Detaliczna (RB) - ok klientów indywidualnych oraz SME i Mikro-przedsiębiorstw wspierana przez obszar Personal Finance odpowiedzialny za kredyty konsumpcyjne Personal Finance (część RB) ok klientów indywidualnych Rozległa sieć 224 oddziałów RB i 9 centrów obsługi klientów CTB pracowników (1) Sieć oddziałów Rozległa sieć oddziałów RB obecnych w głównych miastach i dynamicznie rozwijających się regionach Zachód 27 SZCZECIN GORZÓW WLKP. Dolny Śląsk 27 BYDGOSZCZ POZNAŃ WROCŁAW OPOLE Śląsk 30 GDAŃSK Północ 31 ŁÓDŹ Łódź 25 OLSZTYN KATOWICE KRAKÓW WARSZAWA KIELCE BIAŁYSTOK LUBLIN Centrum 49 RZESZÓW Południe 35 * Uwaga: (1) w ujęciu skonsolidowanym 2

4 2013 r. - Najważniejsze informacje Znaczna poprawa zyskowności dzięki dalszemu postępowi we wdrażaniu strategii w obu filarach naszej działalności biznesowej Bardzo dobre wyniki Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej ciągła poprawa w Bankowości Detalicznej Silna dynamika wzrostu kredytów dla dużych przedsiębiorstw i wysoce zadowalający poziom produkcji kredytów konsumenckich; Znaczący spadek kredytów z utratą wartości przyczynił się do mniejszego wzrostu całego portfela kredytów Należności od klientów brutto: +1,8% w por. do grudnia 2012 r. Kredyty regularne brutto: +5,0% w por. do grudnia 2012 r. Wzrost wyniku z działalności bankowej pomimo niekorzystnego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz mniejszego niż w 2012 roku pozytywnego wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym Wynik z działalności bankowej: +0,8% w por. do 2012 r., -3,3% w por. do IV kw r. Cięcie kosztów przynosi wymierne rezultaty Koszty operacyjne (1) : -6,2% w por. do 2012 r., -3,6% w por. do IV kw r. Aktywna oraz skuteczna restrukturyzacja i windykacja - pomyślne zakończenie restrukturyzacji długu Grupy Vistula S.A. Poprawa jakości portfela kredytowego dzięki ostrożnemu podejściu do ryzyka Wskaźnik kredytów nieregularnych (NPL) obecnie na poziomie sektora bankowego, znaczący spadek kosztów ryzyka Utworzenie rezerw na sprawy sądowe związane z transakcjami pochodnymi zawieranymi przed rokiem 2010 Solidna pozycja kapitałowa i płynnościowa Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw: -24,3% w por. do 2012 r., -42,5% w por. do IV kw r. Wskaźnik NPL: 8,4% w por. do 11,2% na koniec grudnia 2012r. Współczynnik wypłacalności: 12,4% Współczynnik Tier 1: 9,7% Wskaźnik kredytów do depozytów w PLN: 105,1% (Grupa) i 96,4% (Bank) Zysk po opodatkowaniu 102,3 mln PLN w 2013 r., wzrost o 71,4 mln PLN w por. do 2012 r.; Zysk po opodatkowaniu 22,1 mln PLN w IV kw r., wzrost o 10,3 mln w por. do IV kw r. 3 Uwaga: (1) Koszty operacyjne zawierają koszty działania oraz amortyzację

5 Wybrane dane finansowe za 2013 r. Istotny wzrost zysku po opodatkowaniu dzięki rosnącej bazie przychodowej, aktywnej kontroli kosztów i poprawie profilu ryzyka (1) (2) (1) (2) 2013/2012 IV kw III kw IV kw IV kw. 2013/ III kw IV kw. 2013/ IV kw Należności od klientów brutto ,8% (2,7%) 1,8% Wynik z tytułu odsetek (1,3%) (5,2%) (7,9%) Wynik z tytułu prowizji ,6% ,3% 3,1% Pozostałe przychody ,1% (12,2%) 12,0% Wynik z działalności bankowej ,8% (4,6%) (3,3%) Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw (154) (116) (24,3%) (42) (37) (24) (34,2%) (42,5%) Wynik z działalności bankowej pomniejszony o koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw ,7% ,6% 6,6% Koszty operacyjne (607) (569) (6,2%) (148) (142) (143) 0,9% (3,6%) Wynik przed opodatkowaniem ,8% ,1% 106,1% Wynik po opodatkowaniu ,6% (9,7%) 104,5% Uwagi: (1) Na wyniki roku 2012 wpłynęły zdarzenia jednorazowe (wyjątkowe): Wynik z tytułu odsetek obejmuje 23,2 mln PLN (z czego 5,1 mln PLN w I kw., 5,0 mln PLN w II kw.oraz 13,0 mln PLN w IV kw.) przychodu jednorazowego z tytułu rozliczenia wcześniejszej spłaty niektórych pożyczek z Grupy BNPP przy dodatniej wycenie rynkowej. Pozostałe przychody obejmują 7,9 mln PLN (w całości w I kw.) jednorazowego przychodu z tytułu zrealizowania niektórych transakcji zabezpieczających, związanych z rachunkowością zabezpieczeń. Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw uwzględniają 58,2 mln PLN (40,7 mln PLN w I kw. i 17,5 mln PLN w IV kw.) jednorazowych rezerw dotyczących głównie portfela kredytów konsumenckich Dominet Banku. Koszty operacyjne obejmują 13,0 mln PLN (w całości w II kw.) na restrukturyzację zatrudnienia (przed opodatkowaniem). (2) Na wyniki roku 2013 wpłynęły zdarzenia jednorazowe (wyjątkowe): Wynik z tytułu odsetek obejmuje 19,1 mln PLN (w całości w I kw.) przychodu jednorazowego z tytułu rozliczenia wcześniejszej spłaty niektórych pożyczek z Grupy BNPP przy dodatniej wycenie rynkowej. Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw obejmują 20,0 mln PLN rezerw na roszczenia klientów w sprawach sądowych związanych z opcjami walutowymi (w całości w III kw.) 4

6 Rozwój działalności: Klienci CTB, SME i Mikro Utrzymująca się wysoka dynamika akwizycji klientów w segmentach CTB, SME i Mikro Klienci CTB Klienci SME / Mikro Liczba klientów, w tys. Liczba klientów, w tys. +18,8% 2,59 +14,7% 2,72 2,98 28,5 31,4 33, Korporacje o średniej kapitalizacji 28% Duże korporacje 5% Sektor publiczny i instytucje 7% Spółki międzynarodowe 60% Wybrane dane CTB: Dalsze zwiększanie bazy klientów dzięki wykorzystaniu doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu Stałe dążenie do zwiększenia udziału rynkowego w segmencie polskich spółek średniej wielkości Dalszy rozwój działalności w obszarze finansowania strukturyzowanego SME/Micro: Solidna baza klientów SME (historycznie, mocna strona Fortis Banku Polska) Trwa wdrażanie strategii ekspansji w segmencie Mikro/Profesjonaliści 5

7 Rozwój działalności: Klienci indywidualni Klienci indywidualni: realizacja naszej strategii pozyskiwania klientów i ich aktywizacji Zastosowanie kluczowych elementów niezbędnych do przywrócenia zyskowności w linii RB Linia Personal Finance zapewnia silne wsparcie w akwizycji klientów, generowaniu przychodów i zwiększaniu zyskowności 1 Ewolucja liczby pozyskanych klientów 2 Liczba pozyskanych klientów indywidualnych (w tys.) 64,2 64,4 64,7 45,9 Radykalna poprawa jakości klientów Prestige Affluent Aspiring Baza klientów na koniec grudnia 2013 r. Klienci pozyskani do gru-09 3% 2% 11% 14% 25% Klienci pozyskani od sty-10 50% Mass Market 61% 33% Poprawa sprzedaży krzyżowej i aktywizacji 4 Znacząca poprawa profilu ryzyka Wskaźnik uproduktowienia aktywnych klientów indywidualnych (na r.) 3,65 +46% 2,50 Aktywni klienci pozyskani do grudnia 2009 Aktywni klienci pozyskani od stycznia 2010 Udział kredytów gotówkowych przeterminowanych powyżej 91 dni po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% I kw III kw I kw III kw I kw III kw I kw miesięcy 12 miesięcy 6

8 Rozwój działalności: Zmiany w zakresie kredytów Wzrost portfela kredytowego dzięki produkcji kredytów w segmencie CTB i kredytów konsumpcyjnych Znaczący spadek kredytów z utratą wartości przyczynił się do mniejszego wzrostu całego portfela kredytów Zmiany należności brutto od klientów wg segmentów działalności +1,8% Zmiany należności brutto od klientów kredyty regularne w por. do kredytów z utratą wartości % w całości 11,2% ,9% ,4% ,8% ,0% 91,6% CTB Należności brutto od klientów wg produktów i walut na dzień r. RB Wybrane dane Kredyty regularne Kredyty z utratą wartości Nalezności z tytułu leasingu finansowego 10% Kredyty komercyjne 43% Inne 1% Kredyty hipoteczne 32% CHF 23% EUR 15% Kredyty i pożyczki konsumpcyjne 14% Portfel kredytów w CHF w kwocie 4,1 mld PLN (w tym 3,8 mld PLN to spłacane kredyty hipoteczne) - finansowany ze środków uzyskanych z Grupy Pozostałe 1% PLN 61% Należności regularne brutto od klientów wzrosły o 5,0% w porównaniu z końcem roku 2012 dzięki zwiększeniu portfela kredytów CTB i bardzo dobremu poziomowi produkcji kredytów konsumpcyjnych Na saldo kredytów znacznie wpłynęła skuteczna restrukturyzacja zadłużenia wartość kredytów z utratą wartości zmniejszyła się o 23,9% w por. z końcem 2012 r. 7

9 Rozwój działalności: Produkcja kredytów w Personal Finance Kredyty gotówkowe: dalsza poprawa dynamiki produkcji Kredyty samochodowe: nacisk na utrzymanie silnej pozycji na rynku w niekorzystnym otoczeniu gospodarczym Produkcja kredytów gotówkowych Produkcja kredytów samochodowych +22,4% ,9% ,8% 386-0,4% IV kw III kw IV kw IV kw III kw IV kw

10 Rozwój działalności: Zmiany w zakresie depozytów Wzrost salda depozytów Zmiany depozytów wg segmentów działalności Struktura produktowa depozytów (na dzień r.) +8,2% Inne 2% Depozyty bieżące 41% Depozyty terminowe 57% CTB RB Depozyty klientów wzrosły o +8.2% w por. do stanu na r. w wyniku zwiększenia sald na rachunkach oszczędnościowych klientów indywidualnych, bieżących rachunkach zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw oraz depozytów terminowych dużych korporacji 9

11 Rozwój działalności: Jakość i świadomość marki Wdrażanie nowych produktów, dalsze rearanżacje oddziałów Modernizacja sieci oddziałów Świadomość marki i uzyskane nagrody Bank wielokanałowy Modernizacja sieci oddziałów - przekształcanie placówek wg Nowego Modelu Oddziału w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach - na koniec 2013 r. działały 72 oddziały w nowym modelu Nowa platforma mobilna i internetowa dla klientów indywidualnych Drugie miejsce w rankingu Forbesa Najlepszy bank dla firm 8 miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka - awans o 6 pozycji w porównaniu do poprzedniego roku 6 miejsce w rankingu Jakość na bank przygotowanym przez Puls Biznesu awans o 11 pozycji w porównaniu do poprzedniego roku Nagroda Employer Branding Excellence Awards 2013 za kampanię Festiwal Wartości Mobileo - nowe ubezpieczenie sprzętu mobilnego i RTV igotówka nowy kredyt gotówkowy udzielany całkowicie on-line 2 miejsce w rankingu "Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów 2013" Złote Spinacze 2013 w kategorii kampania wewnętrzna 10

12 Rozwój działalności: Widoczne kampanie marketingowe Kontynuacja intensywnych działań reklamowych w celu promowania kluczowych produktów TV strategicznym nośnikiem reklamy Kampania kredytów konsumenckich - wiosna i jesień Oferta dla klientów bankowości prywatnej - kampania prasowa - wiosna Bank Roku i Najlepszy Bank dla Firm kampania wiosna - jesień Działania skierowane do firm kampania kredytu gotówkowego dla Mikro-przedsiębiorstw oraz Akademia Biznesu dla klientów SME jesienią 11

13 Wyniki finansowe: Wynik z działalności bankowej Wzrost przychodów pomimo istotnego spadku stóp procentowych Struktura wyniku z działalności bankowej -3,3% Struktura wyniku z działalności bankowej wg segmentów działalności (2013 r.) +0,8% ,6% Pozostała Działalność Bankowa 15% Bankowość Korporacyjna i Transakcyjna 35% Bankowość Detaliczna 50% Wynik z tyt. odsetek z wył. poz. jedn. (1) Pozostałe przychody IV kw III kw IV kw Wynik z tyt. prowizji Poz. jednorazowe Wynik na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu z wył. poz. jednorazowych Wynik z działalności bankowej wyniósł 823,3 mln PLN i był o 0,8% wyższy niż wynik za 2012 r. dzięki: zwiększeniu innych przychodów pozaodsetkowych przede wszystkim dzięki wyższemu wynikowi na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży (AFS) wzrostowi przychodów prowizyjnych o 2,6% 12 Uwaga: (1) Pozostałe przychody zawierają: wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, dywidendy i inne przychody z tytułu inwestycji oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne.

14 Wyniki finansowe: Wynik z tytułu odsetek Niewielkie obniżenie wyniku z tytułu odsetek i marży odsetkowej netto Zmiany wyniku z tytułu odsetek Zmiany marży odsetkowej netto Aktywa pracujące w % -1,3% -7,9% ,6% ,2% 132 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% Wynik z tyt. odsetek z wył. poz. jedn. IV kw III kw IV kw Dochody jedn. z wyceny MtM Marża odsetkowa netto Marża odsetkowa netto skorygowana o przychody jednorazowe Wynik z tytułu odsetek spadł o 1,3% w por. do 2012 r. Istotny spadek stóp procentowych spowodował zmniejszenie zarówno przychodów jak i kosztów z tytułu odsetek. Ujemny wpływ: obniżki stóp procentowych w następstwie cięć stóp dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej przeszacowania kosztów finansowania w CHF otrzymanego z grupy BNP Paribas niższego przychodu jednorazowego (w obu okresach związanego z wcześniejszą spłatą zadłużenia wobec grupy BNP Paribas przy dodatniej wycenie rynkowej) został częściowo skompensowany przez: dodatni wpływ zarządzania oprocentowaniem rachunków oszczędnościowych oraz lokat terminowych niższe średnie salda pożyczek podporządkowanych i finansowania otrzymanego przez Grupę wyższe przychody odsetkowe z kredytów konsumenckich dodatkowe przychody odsetkowe w III kw. z tytułu restrukturyzacji zadłużenia Grupy Vistula S.A. (8,7 mln PLN) 13

15 Wyniki finansowe: Przychody pozaodsetkowe Przychody pozaodsetkowe (wynik z tyt. prowizji i inne przychody pozaodsetkowe) wzrosły o 5,1% w por. do 2012r. Wynik z tytułu prowizji Struktura wyniku z tytułu prowizji +2,6% ,1% ,3% 40 Gwarancje i zobowiązania warunkowe 14% Pozostałe Karty 9% 5% Prowadzenie rachunków, transakcje gotówkowe i przelewy (1) 38% Inne przychody pozaodsetkowe IV kw III kw IV kw Wybrane dane Ubezpieczenia 13% Kredyty 20% +8,1% ,0% -12,2% IV kw III kw IV kw Instrumenty fin. przezn. do obrotu Aktywa fin. dostępne do sprzedaży Pozostałe przychody Wynik z tyt. prowizji wzrósł o 2,6% w por. do 2012 r. dzięki wyższym prowizjom za uruchomienie kredytów oraz przychodom prowizyjnym za prowadzenie rachunków, transakcje gotówkowe i przelewy Rozważne ujmowanie księgowe przychodów ubezpieczeniowych* Inne przychody pozaodsetkowe wyższe o 8,1% w por. do 2012 r. dzięki wyższemu wynikowi na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży (AFS) oraz zwrotowi przez urząd skarbowy 4,0 mln PLN wcześniej zapłaconych odsetek od podatku VAT od ubezpieczeń przez podmiot zależny Banku - Fortis Lease Polska * Bank nie ujmuje w wyniku jednorazowym z góry całości przychodów z tytułu składek ubezpieczeniowych powiązanych bezpośrednio z produktami bankowymi produktów bancassurance. Tego typu przychody są rozliczane w czasie (składki pobrane z góry) lub naliczane okresowo (składki miesięczne) w wyniku Banku z tyt. prowizji. Jednorazowo w wyniku z tyt. prowizji mogą być ujmowane jedynie przychody z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego produktów ubezpieczeniowych nie powiązanych bezpośrednio z produktami bankowymi 14 Uwaga: (1) zawiera: przychody z tytułu prowizji usługi z tytułu rozliczeń pieniężnych, koszty z tytułu prowizji: koszty operacji gotówkowych oraz rozliczenia

16 Wyniki finansowe: Koszty operacyjne Zakończony sukcesem rozległy program optymalizacji kosztów mający na celu osiągnięcia stabilnej dźwigni operacyjnej Struktura kosztów operacyjnych Wybrane dane 607-6,2% 569 Koszty operacyjne ogółem niższe o 6,2% w porównaniu do 2012 r. za sprawą: Projektu Triathlon - programu optymalizacji kosztów 256-4,0% ,0% ,6% zidentyfikowanych inicjatyw - spodziewane 86,6 mln PLN oszczędności rocznie do końca roku 2013; wszystkie planowane oszczędności w ramach programu zostały zrealizowane Udział w globalnym programie oszczędnościowym Grupy BNP Paribas pod nazwą Simple & Efficient (Prosty i Wydajny) Koszty osobowe Amortyzacja Pozostałe koszty działania Zmiany wskaźnika Koszty/ Dochody 74,4% Połączenie programów Triathlon oraz Simple & Efficient pozwoli zainwestować w rozwój działalności bez znaczącego wzrostu kosztów Zmiany poziomu zatrudnienia (dane skonsolidowane, w pełnych etatach) -0,7% ,2%

17 Wyniki finansowe: Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw Dobra i wciąż poprawiająca się jakość aktywów Zmiany kosztów ryzyka i wyniku z tytułu rezerw 0,9% 0,5% 0,9% 0,4% 0,6% % średnie Należności od klientów brutto (w stosunku rocznym) (1) Koszty ryzyka -24,3% -38,0% Wynik z tytułu rezerw Zmiany wskaźnika NPL (na koniec okresu) -34,2% Wskaźnik NPL (% należności od klientów brutto) CTB 23,9% 14,7% 9,0% SME i Mikro* 15,0% 14,1% 13,5% Konsumenckie* 30,5% 19,5% 13,2% Hipoteczne 1,7% 2,3% 2,6% Kredyty ogółem 15,5% 11,2% 8,4% * Kredyty konsumenckie obejmują kredyty gotówkowe, samochodowe oraz karty kredytowe, w tym kredyty samochodowe dla klientów SME & Mikro ,5% IV kw III kw IV kw Koszty ryzyka 37 Wynik z tytułu rezerw Wybrane dane Koszty ryzyka Koszty ryzyka o 38,0% poniżej poziomu za 2012 r. dzięki aktywnej restrukturyzacji i windykacji (w tym sprzedaży wierzytelności Grupy wobec Grupy Vistula S.A.) oraz lepszej jakości portfela kredytów konsumenckich, pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej na początku bieżącego roku, które w szczególności dotknęło sektor budowlany jak również segment małych i średnich przedsiębiorstw. Zmniejszenie wskaźnika NPL z 15,5% na koniec 2010 r. do 8,4% na dzień r.: Portfel starych kredytów (udzielonych do roku 2009) został w dużej mierze zredukowany Ostrożne podejście do ryzyka dla nowych kredytów udzielanych od 2010 r. Ograniczone zaangażowanie w stosunku do klientów detalicznych o niskich dochodach Ograniczone zaangażowanie w stosunku do klientów z sektora budowlanego/ deweloperskiego Dobry profil ryzyka nowych klientów CTB Wynik z tytułu rezerw Wynik z tyt. rezerw na poziomie 21,8 mln PLN obejmuje 20 mln PLN kosztów rezerw utworzonych na roszczenia klientów w sprawach sądowych dotyczących instrumentów pochodnych. Wzrost poziomu tych rezerw wynika z dwóch pozwów dotyczących opcji otrzymanych przez Bank, oraz z działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Bank. W IV kwartale 2013 r. Bank podpisał ugody w dwóch sprawach opcyjnych (w tym w jednej sprawie dotyczącej najwyższej kwoty roszczenia) 16 Uwaga: (1) Obliczony jako iloraz kosztów ryzyka i średniego salda należności od klientów brutto (obliczonego jako średnia arytmetyczna należności od klientów na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych).

18 Wyniki finansowe: Zysk netto Rosnąca rentowność dzięki konsekwentnej realizacji obecnej strategii Zmiany zysku po opodatkowaniu Zmiany ROE (rentowność kapitału własnego) (1) x1,9 x3,3 W tym ujemne 33 mln PLN pozycji jednorazowych (2) po opodatkowaniu 102 W tym ujemne 1 mln PLN pozycji jednorazowych (2) po opodatkowaniu ,8% 6,1% 5,4% 12 2,9% 31 1,9% IV kw III kw IV kw IV kw III kw IV kw Zysk po opodatkowaniu w wys. 102,3 mln PLN w 2013 r., o 71,4 mln PLN wyższy niż w 2012 r. spowodowany niewielkim wzrostem przychodów przy znaczącej redukcji kosztów i spadku kosztów ryzyka - czynniki te wpłynęły na wzrost wskaźnika ROE Zysk po opodatkowaniu w wys. 24,1 mln PLN w IV kw r., wyższy o 12,3 mln PLN w por. do IV kw r. 17 Uwaga: (1) RoE obliczony jako iloraz wyniku po opodatkowaniu i średniego salda kapitału własnego (średnia arytmetyczna łącznego kapitału własnego na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych). (2) W oparciu o 19% normatywną stawkę podatku

19 Kluczowe wyniki w podziale na segmenty działalności Wynik z działalności bankowej Koszty ryzyka Bankowość Detaliczna (RB) Wynik z działalności bankowej wyższy o 7,6% Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 9,5% głównie za sprawą lepszych marży i produkcji w zakresie kredytów konsumenckich (z drugiej strony, Dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD), która nakłada wymóg powiadomienia klienta z 2 mies. wyprzedzeniem o zmianie warunków cenowych, negatywnie wpłynęła na wynik z tyt. odsetek na rachunkach oszczędnościowych (1) - poprawa marży na rachunkach oszczędnościowych notowana od III kw r.). Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 0,6% Lepszy wynik na transakcjach walutowych Koszty ryzyka spadły o 27,2% głównie dzięki lepszej jakości portfela kredytów konsumenckich; z drugiej strony, pozostawały pod wpływem spowolnienia gospodarczego na początku bieżącego roku, które szczególnie negatywnie dotknęło segment małych i średnich przedsiębiorstw Bankowość Korporacyjna i Transakcyjna (CTB) rozwiązania netto Wynik z działalności bankowej Koszty ryzyka Wynik z działalności bankowej wyższy o 4,5% Wynik z tytułu prowizji wyższy o 3,2 mln PLN Przychody w wysokości 4,5 mln PLN ze sprzedaży akcji Grupy Vistula S.A. związanej z restrukturyzacją zadłużenia Wynik z tytułu odsetek spadł o 1,5% (2,1 mln) Niższy wynik na transakcjach walutowych i na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu w porównaniu do 2012 r. Utrzymujące się dodatnie koszty ryzyka dzięki skutecznej restrukturyzacji i windykacji (m.in. sprzedaży wierzytelności Grupy wobec Grupy Vistula S.A.) Wynik z działalności bankowej Koszty ryzyka Pozostała działalność bankowa Wynik z działalności bankowej niższy o 21,3% Wynik z tytułu odsetek niższy o 30,6 mln PLN głównie za sprawą niższego wyniku z tytułu odsetek na portfelu papierów wartościowych, przeszacowania finansowania w CHF otrzymanego z grupy BNP Paribas oraz niższego niż w 2012 r. przychodu jednorazowego związanego z wcześniejszą spłatą zadłużenia wobec grupy BNP Paribas przy dodatniej wycenie rynkowej Wynik na transakcjach walutowych i na operacjach instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu spadł o 7,5 mln PLN Częściowo skompensowane przez wyższy wynik na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży (głównie obligacjach) 18 Uwaga: (1) Przeszacowanie zrealizowane na przełomie lipca i sierpnia 2013 r.

20 Wyniki finansowe: Porównanie do sektora bankowego Znacząca poprawa większości wskaźników w porównaniu do polskiego sektora bankowego Salda kredytów Wynik z działalności bankowej Sektor Bankowy BNP Paribas Bank Polska Sektor Bankowy BNP Paribas Bank Polska +3,5% +1,8% -5,3% +0,8% Koszty operacyjne Wskaźnik NPL Sektor Bankowy stabilne BNP Paribas Bank Polska -6,2% Sektor Bankowy -0,3p.p. 8,8% 8,5% BNP Paribas Bank Polska 11,2% -2,8p.p. 8,4% Uwaga: Dane dotyczące sektora bankowego pochodzą z NBP. Salda kredytów i wskaźnik NPL bazują na kredytach dla sektora niefinansowego.

21 Pozycja kapitałowa Mocna pozycja kapitałowa Solidny profil płynności Współczynnik Tier 1 Współczynnik wypłacalności (CAR) Kredyty w PLN / Depozyty w PLN 10,1% 10,3% 9,5% 9,7% 13,8% 14,5% 12,4% 12,9% 108% 105% 99% 96% Tier 1 (Grupa) Tier 1 (Bank) CAR (Grupa) CAR (Bank) Kredyty w PLN / Depozyty w PLN (Grupa) Kredyty w PLN / Depozyty w PLN (Bank) Współczynnik wypłacalności na poziomie 12,4% - spadek współczynnika w porównaniu do grudnia 2012 r. spowodowany przede wszystkim wcześniejszą spłatą pożyczki podporządkowanej w wys. 60 mln EUR w styczniu 2013 r. 20

22 Podsumowanie Stały postęp we wdrażaniu strategii BNP Paribas Bank Polska SA: trzyletni cykl reorganizacji i repozycjonowania Solidna i wciąż poprawiająca się jakość aktywów: Portfel kredytów w sytuacji nieregularnej został istotnie zredukowany Dobra jakość produkcji od roku 2010 Widoczne efekty kompleksowej optymalizacji bazy kosztowej Stały, znaczący wzrost wyników w głównych liniach biznesowych: Bankowość Korporacyjna i Transakcyjna: Silna pozycja w zakresie obsługi klientów międzynarodowych oraz rosnący udział rynkowy w segmencie polskich spółek średniej wielkości, dzięki atrakcyjnej ofercie produktowej (finansowanie strukturyzowane, cash management, finansowanie handlu) Bankowość Detaliczna: Realizacja podstawowej strategii Banku dla Bankowości Detalicznej przy wsparciu Personal Finance, linii biznesowej zajmującej się kredytami konsumenckimi - jako nasza istotna przewaga konkurencyjna SME: ugruntowana pozycja w tym segmencie i kontynuacja rozwoju w segmencie Mikroprzedsiębiorstw Zdecydowane zwiększenie zyskowności, zgodnie ze standardami Grupy BNP Paribas w perspektywie średniookresowej Możliwość ograniczenia kosztów bez hamowania przyszłego rozwoju działalności Solidny potencjał wzrostu przychodów przy oczekiwanym ożywieniu gospodarczym Znacząca dźwignia operacyjna powinna doprowadzić do istotnego zwiększenia zysków 5 grudnia 2013 r. Grupa BNP Paribas ogłosiła informację o zawarciu porozumienia z Grupą Rabobank w sprawie nabycia Banku Gospodarki Żywnościowej - komunikat ten zapowiada istotne zdarzenia, które będą miały wpływ na rozwój Grupy w przyszłości 21

23 Relacje Inwestorskie dane kontaktowe: Małgorzata Ładecka Tel.: +48 (12) Anna Gazda Tel.: +48 (12) BNP Paribas Bank Polska SA Relacje Inwestorskie ul. Armii Krajowej Kraków

24 Załączniki

25 Skonsolidowany bilans Bilans () / Należności od klientów brutto ,8% Gross Performing Loans ,0% Gross Impaired loans ,9% Odpisy aktualizujące z tytułu utraty w artości (1 202) (1 089) -9,4% Należności od klientów netto ,6% Inw estycje dostępne do sprzedaży ,9% Środki pieniężne i ich ekw iw alenty ,9% Należności od banków ,9% Pozostałe aktyw a ,2% Razem aktywa ,4% Zobow iązania w obec klientów ,2% Kredyty i pożyczki otrzymane ,1% Zobow iązania podporządkow ane ,9% Zobow iązania w obec banków ,0% Pozostałe zobow iązania ,2% Razem zobowiązania ,1% Kapitały własne ,3% Razem pasywa ,4% Uwaga: (1) Pozostałe składniki aktywów zawierają: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, instrumenty zabezpieczające, rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne, aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, aktywa i rozrachunki z tytułu podatku dochodowego i pozostałe aktywa. (2) Pozostałe składniki pasywów zawierają: zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, rezerwę z tytułu podatku odroczonego, rezerwy oraz pozostałe zobowiązania. 24

26 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Rachunek wyników () 2013/2012 Przychody z tytułu odsetek ,6% Koszty z tytułu odsetek ,7% Wynik z tytułu odsetek ,3% Przychody z tytułu prowizji ,6% Koszty z tytułu prowizji ,3% Wynik z tytułu prowizji ,6% Wynik na operacjach instrumentami finansowymi ,3% Wynik na transakcjach zabezpieczających ,8% Wynik na pozycji zabezpieczanej ,8% Wynik na operacjach aktywami finansowymi dostępnymi do ,5% Dywidendy ,2% Pozostałe przychody ,0% Pozostałe koszty operacyjne ,9% Wynik z działalności bankowej ,8% Koszty działania ,3% Koszty osobowe ,6% Pozostałe koszty działania ,0% Amortyzacja ,0% Wynik operacyjny brutto ,3% Koszty ryzyka ,0% Wynik z tytułu rezerw ,2% Koszty ryzyka i wynik z tytułu rezerw ,3% Wynik operacyjny netto ,3% Wynik na sprzedaży aktywów, akcji i udziałów ,5% Wynik przed opodatkowaniem ,8% Podatek dochodowy ,1% Wynik po opodatkowaniu ,6% 25

27 Podstawowe wskaźniki Wskaźniki rentowności Marża odsetkowa netto (NIM) (1) 2,9% 2,8% Koszty/Przychody (2) 74,4% 69,2% ROA (3) 0,1% 0,5% ROE (4) 1,9% 5,8% Wynik z tytułu prowizji / Wynik z działalności bankowej 17,9% 18,2% Wskaźniki kapitałowe Skonsolidowany współczynnik Tier 1 (5) 9,5% 9,7% Skonsolidowany współczynnik wypłacalności 13,8% 12,4% Jednostkowy współczynnik Tier 1 (5) 10,1% 10,3% Jednostkowy współczynnik wypłacalności 14,5% 12,9% Jakość portfela kredytowego Wskaźnik NPL (6) 11,2% 8,4% Współczynnik kosztu ryzyka (7) 0,9% 0,5% Współczynnik pokrycia rezerwami (8) 56,6% 65,9% Wskaźniki płynności Współczynnik kredytów do depozytów (9) 160,6% 152,2% Współczynnik kredytów w PLN do depozytów w PLN (10) 107,8% 105,1% Jednostkowy współczynnik kredytów w PLN do depozytów w PLN (Bank) (10) 99,0% 96,4% (1) w stosunku rocznym Obliczony jako iloraz wyniku z tytułu odsetek i średniego salda aktywów oprocentowanych (obliczonego jako średnia arytmetyczna sumy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, należności od banków, należności od klientów, inwestycji dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów zabezpieczających na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych) (2) obliczony jako iloraz sumy kosztów działania Banku oraz amortyzacji przez wynik z działalności bankowej (3) w stosunku rocznym Rentowność aktywów (ROA) - obliczona jako iloraz wyniku po opodatkowaniu i średniego salda aktywów (obliczonego jako średnia arytmetyczna sumy aktywów na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych) (4) w stosunku rocznym Rentowność kapitału własnego (ROE) - obliczony jako iloraz wyniku po opodatkowaniu i średniego salda kapitału własnego (średnia arytmetyczna łącznego kapitału własnego na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych) (5) obliczony jako iloraz funduszy podstawowych Tier 1 i wymogów kapitałowych pomnożonych przez 12,5 (6) obliczony jako iloraz należności od klientów z utratą wartości brutto i należności od klientów brutto (7) w stosunku rocznym Obliczony jako iloraz kosztów ryzyka i średniego salda należności od klientów brutto (obliczonego jako średnia arytmetyczna należności od klientów na koniec czterech kolejnych kwartałów sprawozdawczych) (8) obliczony jako iloraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na poniesione, zidentyfikowane straty na koniec okresu i należności od klientów z utratą wartości brutto (9) obliczony jako iloraz należności od klientów netto i zobowiązań wobec klientów (10) obliczony jako iloraz należności od klientów w PLN netto i zobowiązań wobec klientów w PLN 26

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM 8 III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM III.1. Wyniki finansowe 2012r. był kolejnym rokiem poprawy zyskowności operacyjnej: rosnących przychodów i ścisłej kontroli kosztów. Przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki Lipiec 2014 Wiodący bank w Polsce Uniwersalny polski bank utworzony w 1919 roku, w 1950 roku rozpoczął działalność jako PKO Bank Państwowy, w 2000 roku przekształcony

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 1 Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA ORAZ UWARUNKOWANIA RYNKOWE...

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r.

Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2014 roku. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr /B/2014 Zarządu z dnia listopada 2014 r. Załącznik do uchwały nr 242/B/2014 Zarządu Raport Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 roku Data publikacji raportu: 06 listopada

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa platformy biznesowej

Przebudowa platformy biznesowej Skonsolidowane wyniki finansowe po 1 kwartale 2010 roku i aktualizacja strategii Przebudowa platformy biznesowej 7 maja 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 204 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 6 marca 205 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo