STANDARD USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 STANDARD USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Opracowane przez: Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1/12

2 A. Usługa doradcza w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności dla małych i średnich przedsiębiorstw polega na: I. Etap I usługi Przeprowadzeniu audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz opracowaniu Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej, na które składa się: 1. Audyt finansowy (analiza modelu biznesowego) za okres ostatnich 3 lat: a) Analiza przychodów i kosztów, b) Analiza rynku, c) Analiza wskaźnikowa, 2. Audyt rachunkowy: a) Weryfikacja stosowanych zasad rachunkowości, b) Ocena systemu kontroli wewnętrznej (system obiegu dokumentów), c) Weryfikacja systemu rachunkowości, d) Analiza prawidłowości i rzetelności wyceny pozycji bilansowych, e) Analiza i ocena istotnych operacji gospodarczych z punktu widzenia poprawnego ujęcia i wykazania dla celów księgowych, 3. Audyt podatkowy, 4. Audyt prawny: a) Analiza stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności, sposobu zarządzania wierzytelnościami oraz procedur ich windykacji, b) Analiza zabezpieczeń udzielanych przez przedsiębiorcę (wystawione weksle, udzielone poręczenia, ustanowione hipoteki), 5. Opracowanie raportu z Etapu I Strategia Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej. II. Etap II usługi WdroŜeniu rekomendacji optymalizacyjnych wynikających ze Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej. B. Realizacja usługi doradczej optymalizacji kosztów prowadzenia działalności dla małych i średnich przedsiębiorstw: I Etap I polega na przeprowadzeniu audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie (Działanie 1) oraz opracowaniu Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej (Działanie 2). I. 1. Działanie 1 przeprowadzenie audytu zarządzania finansami, na które składa się: 1. Audyt finansowy (analiza modelu biznesowego) za okres ostatnich 3 lat Efektem końcowym audytu finansowego jest raport zawierający zbiór informacji zebranych w przedsiębiorstwie wraz z ich oceną oraz ze wskazaniem obszarów, które powinny być poddane optymalizacji w zakresie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W raporcie zostaną wskazane rekomendacje, które będą mogły być wdroŝone w przedsiębiorstwie w ramach II Etapu realizacji omawianej usługi. a) Analiza przychodów i kosztów: 2/12

3 analiza kosztów analiza nośników kosztów (w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym, kosztów zmiennych i stałych) Efektem końcowym analizy kosztów jest wskazanie moŝliwości optymalizacji struktury kosztów, jak równieŝ określenie tych kosztów, których poziom w wyniku wprowadzonych zmian będzie mógł być zmniejszony. kontrola kosztów (analiza budŝetu, controlling) Efektem końcowym controllingu jest określenie stanu faktycznego w przedsiębiorstwie w ww. zakresie oraz wskazanie narzędzi i procedur, jakie naleŝy stosować w controllingu (rekomendacja), a które pozwolą w przyszłości na bieŝącą kontrolę realizacji planów finansowych, a takŝe szybką analizę powstałych odchyleń w stosunku do przyjętych załoŝeń. W przypadku wdroŝenia rekomendacji z zakresu controllingu wykonawca wdroŝy u przedsiębiorcy narzędzia i procedury pozwalające na stosowanie controllingu. analiza relacji: koszty przychody zysk Efektem końcowym analizy relacji koszty przychody zysk jest wskazanie właściwej relacji kosztów stałych i zmiennych, w celu określenia progu rentowności dla bieŝącej sprzedaŝy produktów/usług oraz planowanej sprzedaŝy. analiza rentowności produktów/usług Efektem końcowym analizy rentowności jest wskazanie optymalnej struktury sprzedaŝy produktów/ usług pod kątem maksymalizacji marŝy przedsiębiorstwa. dźwignia operacyjna i finansowa Efektem końcowym analizy dźwigni operacyjnej oraz finansowej jest ustalenie optymalnej struktury kosztów działalności operacyjnej oraz źródeł finansowania, tak aby efekt obu dźwigni przyniósł przedsiębiorstwu jak największe korzyści pod kątem maksymalizacji marŝy/zysku. b) Analiza rynku analiza kanałów dystrybucji Efektem końcowym analizy kanałów dystrybucji jest określenie optymalnej struktury kanałów dystrybucji towarów i/lub usług umoŝliwiającej maksymalizację marŝy/zysku przedsiębiorstwa. analiza głównych konkurentów/dostawców Efektem końcowym analizy jest uzyskanie informacji pozwalających na określenie czynników, jakie wpływają na sytuację rynkową w branŝy, dzięki czemu przedsiębiorstwo moŝe wypracowywać strategie, które pozwolą uzyskać mu przewagę konkurencyjną i zwiększyć rentowność. Wnioski płynące z modelu Portera pozwolą na usystematyzowanie i uporządkowanie sposobu postrzegania sektora i otoczenia konkurencyjnego przez kierownictwo przedsiębiorstwa. analiza otoczenia rynkowego i tendencji rynkowych Opracowanie analizy SWOT pozwoli przedsiębiorstwu na opracowanie moŝliwych, dopuszczalnych i wykonalnych strategii inwestycyjnych, które uwzględniać winny szanse i zagroŝenia przedsiębiorstwa oraz mocne i słabe strony prowadzonej działalności. 3/12

4 c) Analiza wskaźnikowa Efektem końcowym analizy wskaźnikowej będzie raport zawierający interpretacje uzyskanych wskaźników rentowności, płynności, sprawności działania, zadłuŝenia wraz z rekomendacjami na przyszłość oraz wskazaniem działań, których usprawnienie w bezpośredni sposób przełoŝy się na skuteczną optymalizację kosztów prowadzonej działalności. Raport musi uwzględniać wszystkie wymienione poniŝej wskaźniki: Wskaźniki rentowności, Wskaźniki płynności, Wskaźniki sprawności działania (wykorzystania zasobów), Wskaźniki zadłuŝenia (analiza źródeł finansowania działalności). 2. Audyt rachunkowy Efektem końcowym audytu rachunkowego będzie, poprzez dobór właściwych zasad rachunkowości, raport w sposób jasny przedstawiający aktualną (rzeczywistą) sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa oraz jego wynik finansowy. Wykonawca w pierwszej kolejności winien przeprowadzić audyt systemu finansowo-księgowego i sprawdzić jego szczelność (bezpieczeństwo i zabezpieczenia systemu), a dopiero potem, w zaleŝności od tego jak działa badany system, poddać weryfikacji większą lub mniejszą liczbę dokumentów. Audyt rachunkowy jest przeprowadzany w oparciu o następujące narzędzia: Weryfikacja stosowanych zasad rachunkowości, Ocena systemu kontroli wewnętrznej (system obiegu dokumentów), Weryfikacja systemu rachunkowości, Analiza prawidłowości i rzetelności wyceny pozycji bilansowych, Analiza i ocena istotnych operacji gospodarczych z punktu widzenia poprawnego ujęcia i wykazania dla celów księgowych. 3. Audyt podatkowy Efektem końcowym audytu podatkowego jest raport wskazujący optymalne rozwiązania podatkowe, zawierający: 1.1. wskazanie transakcji rodzących ryzyka podatkowe, 1.2. rekomendacje prawidłowych rozwiązań lub działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe, 1.3. ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez przedsiębiorcę w odniesieniu do wskazanych operacji. 4. Audyt prawny Efektem końcowym przeprowadzonego audytu prawnego będzie raport zawierający ocenę badanego u przedsiębiorcy zakresu przedmiotowego określonego poniŝej, ze wskazaniem elementów, które mogą być dalej stosowane, a które muszą być objęte zmianami (rekomendacje ewentualnych zmian naleŝy zawrzeć w raporcie końcowym z Etapu I) a) Analiza stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności, sposobu zarządzania wierzytelnościami oraz procedur ich windykacji Efektem końcowym analizy stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności będą rekomendacje wskazane w raporcie końcowym z Etapu I. W przypadku ich wdroŝenia w Etapie II do zrealizowania będą następujące prace: stworzenie procedury kontroli kontrahentów, stworzenie procedury dokumentowania wierzytelności (wskazanie ewentualnych zmian w stosowanych przez przedsiębiorcę umowach), 4/12

5 stworzenie procedury weryfikowania terminów przedawnienia i prowadzenie postępowania mającego na celu ściągnięcie wierzytelności, stworzenie procedury przyjmowania zabezpieczeń wierzytelności przez przedsiębiorcę. b) Analiza zabezpieczeń udzielanych przez przedsiębiorcę (wystawione weksle, udzielone poręczenia, ustanowione hipoteki) Efektem końcowym analizy stosowanych zabezpieczeń udzielanych przez przedsiębiorcę powinno być: wybór najkorzystniejszych z punktu widzenia przedsiębiorcy zabezpieczeń, określenie procedur, dla potrzeb kontroli udzielanych zabezpieczeń (liczba, podmiot na rzecz którego udzielono zabezpieczenia, przesłanki i termin zwolnienia zabezpieczenia). I.2 Działanie 2 opracowanie Strategia Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej (raport końcowy z Etapu I) 1. W Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej (zwanym takŝe raportem końcowym z Etapu I) powinny być wskazane: 1.1. ryzyka działalności danej branŝy oraz zagroŝenia kontynuowania działalności przedsiębiorstwa, 1.2. główne zagroŝenia oraz metody ich rozwiązania w zakresie polityki finansowej, rachunkowej, podatkowej firmy, 1.3. moŝliwości bardziej efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (wskazanie wąskich gardeł ), w tym sposobów optymalizacji kosztów operacyjnych, 1.4. modyfikacje portfela produktów i usług, 1.5. redukcje kosztów obsługi kosztów finansowania zewnętrznego, 1.6. procedury wyboru ofert bankowych, ubezpieczeniowych, leasingowych, 1.7. optymalizacje przepływów pienięŝnych, 1.8. moŝliwości zastosowania rachunkowości zabezpieczeń, 1.9. procedury zabezpieczenia wierzytelności wraz ze wskazaniem sposobów pozyskiwania informacji o kontrahentach, procedury windykacji naleŝności, zagroŝenia i optymalizacje niekorzystnych skutków udzielonych zabezpieczeń, rozwiązania polegające na optymalizacji obciąŝeń podatkowych, ocena polityki cen transferowych, optymalizacja modelu zarządzania ryzykiem podatkowym, optymalizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w przypadku przedsiębiorcy, który w sposób naleŝyty optymalizuje koszty prowadzenia działalności gospodarczej lub w przypadku którego optymalizacji wymaga większość badanych obszarów, a przedsiębiorca nie posiada środków na wdroŝenie tak wielu rekomendacji optymalizacyjnych, raport musi wskazać przesłanki uzasadniające odstąpienie od realizacji Etapu II. 2. Raport winien zostać opracowany w oparciu o zakres realizacji usługi działania 1 w kaŝdym ze wskazanych obszarów i uwzględniać wszystkie informacje zawarte w raportach z poszczególnych audytów: audytu finansowego, audytu rachunkowego, audytu podatkowego, audytu prawnego (tj. raport końcowy z Etapu I obejmuje raporty z poszczególnych audytów: finansowego, rachunkowego, podatkowego, prawnego) 5/12

6 3. Raporty z poszczególnych audytów, będące podstawą do opracowania raportu końcowego z Etapu I, winny zawierać: 3.1. rekomendacje dotyczące obszarów, w których były prowadzone prace, 3.2. określenie kosztów wdroŝenia tychŝe rekomendacji oraz 3.3. załoŝenia co do oszczędności, jakie przynieść powinna kaŝda z proponowanych rekomendacji. 4. W przypadku braku moŝliwości uwzględnienia elementu audytu finansowego/ rachunkowego/ podatkowego/ prawnego raport powinien zawierać taką informację z podaniem uzasadnienia. 5. Do raportu końcowego z Etapu I wykonawca powinien wybrać i szczegółowo opisać co najmniej trzy najbardziej rokujące optymalizacje obniŝenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przynajmniej w dwóch obszarach przeprowadzonego audytu, które zostaną następnie wdroŝone w ramach Etapu II. 6. Dokonując wyboru optymalizacji, rekomendowanych w raporcie końcowym z Etapu I, wykonawca powinien wskazać takie obszary optymalizacji, których koszty wdroŝenia powinny być adekwatne do moŝliwych do uzyskania oszczędności u przedsiębiorcy. Wybór rekomendowanych optymalizacji powinien uwzględniać takŝe zaleŝności pomiędzy rekomendowanymi zmianami z róŝnych przeprowadzonych audytów. 7. Szczegółowa optymalizacja ma zawierać poniŝsze elementy, aby moŝna było skutecznie przeprowadzić jej wdroŝenie w Etapie II: 7.1. Dokładny opis zmian, które naleŝy wdroŝyć Procedurę wdraŝania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam przedsiębiorca, a jakie czynności wykona wykonawca usługi Wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu moŝe spodziewać się przedsiębiorca lub jakich negatywnych skutków moŝe uniknąć Wskazanie kosztów, jakie musi ponieść przedsiębiorca, w celu wdroŝenia optymalizacji na przykład zakup oprogramowania, zapłata podatków, opłaty sądowe i administracyjne (naleŝy uwzględnić rezerwę tych kosztów i wpisać ją w raporcie) Określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdroŝenia optymalizacji kosztów, przy załoŝeniu następującej liczby godzin (dla potrzeb wdroŝenia optymalizacji w zakresie jednego z czterech niŝej wymienionych obszarów), który dla jednego przedsiębiorcy nie powinien przekroczyć następującej liczby godzin: audyt finansowy 50 h audyt rachunkowy 50 h audyt podatkowy 30 h audyt prawny 20 h JeŜeli wdroŝeniu podlegać będą dwie rekomendacje optymalizacyjne z jednego obszaru liczbę godzin doradztwa w tym obszarze pomnoŝyć naleŝy razy dwa Określenie czasu, w którym optymalizacja winna zostać wdroŝona, w przypadku braku zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdroŝenia, a niezaleŝnych od wykonawcy usługi i przedsiębiorcy Załącznikiem do opracowanego raportu, w zaleŝności od rekomendowanych obszarów do wdroŝenia, winny być następujące narzędzia informatyczne i procedury: arkusz kalkulacyjny do obliczenie struktury kosztów działalności operacyjnej, arkusz kalkulacyjny do obliczenie dynamiki kosztów działalności operacyjnej, arkusz kalkulacyjny do obliczenie struktury kosztów stałych i zmiennych, arkusz kalkulacyjny pozwalający na wyliczenie wskaźników rentowności, 6/12

7 arkusz kalkulacyjny pozwalający na wyliczenie wskaźników płynności, arkusz kalkulacyjny pozwalający na wyliczenie wskaźników zadłuŝenia, arkusz kalkulacyjny pozwalający na wyliczenie wskaźników sprawności, procedury, umoŝliwiające bieŝącą kontrolę realizacji z planami, procedury określające moment powstania przychodów i kosztów dla celów podatkowych, procedury kontroli kontrahentów, procedury dokumentowania wierzytelności, procedury windykacji wierzytelności Wykonawca jest zobowiązany, w ramach trzech zaproponowanych do wdroŝenia rekomendacji, wskazać odpowiednie z ww. narzędzi. 8. Etap I powinien zostać zrealizowany w ciągu 29 dni roboczych. 9. Po otrzymaniu raportu przedsiębiorca w terminie 14 dni powinien uzgodnić z wykonawcą terminu rozpoczęcia Etapu II wdroŝenia, który nie powinien przypadać później niŝ 14 dnia od dnia uzgodnienia terminu rozpoczęcia wdroŝenia. II Etap II wdroŝenie rekomendacji zawartych w Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności Gospodarczej (zwanej takŝe raportem końcowym z Etapu I) 1. Po przygotowaniu raportu zawierającego co najmniej trzy rekomendacje optymalizacyjne, z których przynajmniej dwie dotyczą innego obszaru dokonanego audytu Wykonawca uzgadnia z przedsiębiorcą terminu rozpoczęcia wdroŝenia. 2. Przedsiębiorca winien wybrać co najmniej jedną osobę, najlepiej po jednej w kaŝdym z wdraŝanych obszarów (jeśli jest to moŝliwe), która będzie odpowiedzialna za wdroŝenie optymalizacji w przedsiębiorstwie. Osoby te wejdą w skład zespołu projektowego. 3. Zespół projektowy składać się będzie z: 3.1. osób/osoby uprawnionych/uprawnionej do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji koniecznych do wprowadzenia rekomendowanych w Strategii optymalizacji, 3.2. wykonawcy świadczącego usługę doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów oraz 3.3. osób odpowiedzialnych za wdroŝenie optymalizacji kosztów po stronie przedsiębiorcy. 4. Wykonawca usługi będzie świadczył dla przedsiębiorcy doradztwo w zakresie wdroŝenia, wg przygotowanej przez niego wcześniej Strategii Optymalizacji. W ramach udzielanego doradztwa ma on obowiązek: 4.1. udzielać wyjaśnień, co do poszczególnych elementów Strategii Optymalizacji, 4.2. wskazywać konkretne czynności, które na danym Etapie wdraŝania Strategii Optymalizacji muszą być podejmowane przez przedsiębiorcę, 4.3. przeszkolić wskazane przez przedsiębiorcę osoby w zakresie: samodzielnego posługiwania się przekazanymi przedsiębiorcy narzędziami informatycznymi, samodzielnego stosowania przekazanych przedsiębiorcy procedur. 5. Potwierdzeniem wdroŝenia Strategii Optymalizacji będzie złoŝone przez przedsiębiorcę i wykonawcę usługi oświadczenie, mówiące o tym, Ŝe: 5.1. rekomendacje z raportu końcowego z Etapu I zostały wdroŝone, w całym zakresie (tj. co najmniej dwie ze wskazanych w raporcie końcowym z Etapu I trzech rekomendacji optymalizacyjnych), 7/12

8 5.2. przedsiębiorca stosuje i zobowiązuje się stosować w całym okresie trwałości projektu, wdroŝone procedury oraz narzędzia informatyczne (jeśli zostały przedsiębiorcy przekazane w ramach usługi). 6. Wskazana w raporcie z Etapu I liczba godzin doradztwa konieczna do wdroŝenia rekomendacji z poszczególnych typów audytu winna być wykorzystana w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Etapu II ale nie dłuŝej niŝ 12 miesięcy. 7. Zgodę na ewentualne wydłuŝenie okresu realizacji usługi wyraŝa Agencja na wniosek Usługodawcy. 8. Po zakończeniu przez wykonawcę wdroŝenia wybranych, co najmniej trzech optymalizacji kosztów powadzenia działalności gospodarczej wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia usługobiorcy oraz Agencji raportu końcowego z Etapu II w ciągu 15 dni od zakończenia wdroŝenia obejmującego: 8.1. opisanie czynności, które podejmowane były w trakcie wdroŝenia, 8.2. opisanie współpracy przedsiębiorcy w zakresie wdroŝenia, 8.3. opisanie, w przypadku zaistniałych podczas procesu wdraŝania zmian optymalizacji, ze wskazaniem podstaw do ich wprowadzenia oraz korzyści wynikających z zastosowanych zmian, 8.4. wykaz oczekiwanych efektów wdroŝenia poszczególnych rekomendacji elementy te będą sprawdzane w ramach badania, o którym mowa w rozdziale III punkt 7, 8.5. złoŝenie oświadczenia o zrealizowaniu wdroŝenia. 9. Weryfikacja, czy optymalizacje zostały wdroŝone, będą odbywały się na zlecenie PARP poprzez kontrolę następujących elementów: 9.1. czy wskazany w raporcie końcowym z Etapu I zakres optymalizacji został przeprowadzony w przedsiębiorstwie (raport końcowy z Etapu I musi wskazywać konkretne zadania do zrealizowania, raport końcowy z Etapu II musi ustosunkowywać się do tych wytycznych), 9.2. czy wdroŝone procedury są stosowane przez przedsiębiorcę, 9.3. sprawdzenie czy wskazane w optymalizacji narzędzia informatyczne zostały przekazane przedsiębiorcy i czy potrafi on z nich korzystać. 10. Po okresie 12 miesięcy od daty zakończenia procesu wdraŝania rekomendacji przeprowadzone zostanie badanie przedsiębiorcy mające na celu sprawdzenie, czy rekomendacje zostały wdroŝone i czy zakładane wskaźniki optymalizacji zostały osiągnięte. 8/12

9 C. Wymagania wobec podmiotów świadczących usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności dla małych i średnich przedsiębiorców: Podmiot działa na rzecz rozwoju gospodarczego i posiada wdroŝony i zweryfikowany standard w zakresie świadczonych usług doradczych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich (Dz.U. Nr 27, poz. 221) lub standard równowaŝny z ww. oraz odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny, tj.: I. Wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich (Dz.U. Nr 27, poz. 221) w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, tj. podmiot: 1. Spełnia wymagania w zakresie potencjału technicznego: a) posiada na terytorium RP stałe miejsce wykonywania działalności, oznaczone na zewnątrz i łatwo dostępne dla podmiotów korzystających z usług; b) dysponuje wydzielonym pomieszczeniem przeznaczonym do prowadzenia indywidualnych spotkań z podmiotami korzystającymi z usług; c) posiada wyposaŝenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług; d) posiada urządzenia techniczne zapewniające właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług oraz łączność z tymi podmiotami i ośrodkami, w szczególności: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym oraz niezaleŝny od prowadzonych rozmów telefonicznych dostęp do Internetu; e) zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osoby, w wymiarze pełnego etatu kaŝda, w tym co najmniej jedną stale obecną w miejscu wykonywania działalności; f) zapewnia moŝliwość realizacji usług doradczych o charakterze ogólnym, przez co najmniej 2 specjalistów posiadających: a) wykształcenie wyŝsze w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi, lub wykształcenie wyŝsze oraz ukończone szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi, lub uprawnienia księgowego, biegłego rewidenta bądź doradcy podatkowego oraz b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług doradczych lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej ze świadczonymi usługami doradczymi. g) prowadzi ewidencję zrealizowanych usług określającą w szczególności usługobiorców; 2. Spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego tj., w poprzednim roku obrotowym: a) udział środków finansowych pochodzących z PARP w jego przychodach ogółem nie przekracza 80%, b) zrealizował usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą o wartości netto co najmniej 50 tys. zł, c) usługi doradcze o charakterze ogólnym dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą stanowiły co najmniej 20% ogólnej liczby zrealizowanych usług doradczych. 9/12

10 3. Posiada system zarządzania jakością obejmujący usługi doradcze o charakterze ogólnym, zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2001 (lub 9001:2009) 1 oraz zawiera opisy postępowania dotyczące: a) pierwszego kontaktu z podmiotem korzystającym z usług, w tym sposobu postępowania w przypadku braku moŝliwości realizacji usługi; b) przechowywania danych o podmiotach korzystających z usług oraz o zrealizowanych usługach, w sposób zapewniający poufność informacji, a w szczególności ochronę danych osobowych; 4. Przestrzega w wykonywanej działalności zasad etyki zawodowej, tj.: a) prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; b) przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego; c) zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach; d) świadczy usługi z naleŝytą starannością, a w razie braku niezbędnej wiedzy lub doświadczenia kieruje podmiot zamierzający korzystać z jego usług do innego ośrodka, posiadającego taką wiedzę i doświadczenie; e) zapewnia poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług; f) zachowuje szczególną ostroŝność w formułowaniu zarzutów wobec innych podmiotów, w tym ośrodków; g) dąŝy do polubownego załatwiania sporów; h) zapewnia realizację usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel i dąŝy do stałego podwyŝszania jego kwalifikacji; 5. Świadcząc usługę doradczą o charakterze ogólnym: a) przestrzega wymagań określonych w normie, o której mowa w p. 3; b) poprzedza realizację usługi wstępną analizą potrzeb, wymagań i oczekiwań usługobiorcy oraz oceną moŝliwości realizacji usługi; c) w przypadku braku moŝliwości samodzielnego wykonania usługi informuje usługobiorcę o moŝliwości jej wykonania przez innych usługodawców oraz, za zgodą usługobiorcy, pośredniczy w nawiązaniu kontaktu między usługobiorcą a innym usługodawcą; d) wycenia wartość usługi według jednoznacznych zasad, znanych potencjalnemu usługobiorcy; e) dokumentuje realizację usługi; f) zapewnia wewnętrzny nadzór nad realizacją usługi; g) realizuje usługę w oparciu o pisemną umowę z usługobiorcą, określającą w szczególności: a) zakres i sposób realizacji usługi, b) zasady wprowadzania zmian w zakresie i sposobie realizacji usługi, c) sposób przekazywania usługobiorcy wyników realizacji usługi, d) wynagrodzenie za usługę oraz warunki płatności, o ile usługa jest odpłatna, e) termin wykonania usługi; h) przechowuje dokumenty związane z realizowanymi usługami i zawartymi umowami, a takŝe informacje o usługobiorcach skierowanych do innych usługodawców przez okres 5 lat od daty odpowiednio: realizacji usługi, zawarcia umowy lub skierowania usługobiorcy do innego usługodawcy. 1 Posiadanie systemu zarządzania jakością obejmującego usługi doradcze o charakterze ogólnym, zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2001 (lub 9001:2009) nie wymaga posiadania certyfikatu w tym zakresie. 10/12

11 6. KaŜdą usługę doradczą o charakterze ogólnym realizuje w oparciu o zakres zadań, określony w umowie z przedsiębiorcą, zawierający szczegółowe informacje na temat: prac, które zostaną zrealizowane, sposobu i terminu ich realizacji, kwalifikacji osób realizujących, formy przygotowania raportu oraz wyceny usługi. 7. Zakres zadań, o którym mowa w pkt. 6, określony jest w umowie z usługobiorcą. 8. Co najmniej raz na trzy lata przechodzi audyt weryfikujący spełnienie ww. standardów. II. Wymagania, związane ze specyfiką świadczenia usługi doradczej optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, tj. podmiot 1. Spełnia wymagania w zakresie potencjału technicznego: 1.1. jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych lub zajmuje się na bieŝąco wykonywaniem analiz finansowych i doradztwem finansowym w świadczeniu usług zbliŝonych do usług doradczych o charakterze ogólnym KSU w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niŝ zł; 1.2. zapewnia świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności dla małych i średnich przedsiębiorstw przez co najmniej: a) jednego biegłego rewidenta (który musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie audytu finansowego i/lub rachunkowego, zrealizowanych w ciągu 3 lat, licząc do dnia składania wniosku o dofinansowanie); b) jednego doradcę podatkowego (który musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie audytu podatkowego, zrealizowanych w ciągu 3 lat, licząc do dnia składania wniosku o dofinansowanie); c) jednego radcę prawnego (adwokat) lub prawnika posiadającego co najmniej 3-letnią praktykę w świadczeniu usług optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (który musi wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch usług w zakresie audytu prawnego, zrealizowanych w ciągu 3 lat, licząc do dnia składania wniosku o dofinansowanie); 1.3. Specjaliści, o których mowa w pkt.1.2. są zatrudnieni przez usługodawcę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie), której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie własnej specjalizacji (audyt: finansowy, rachunkowy, prawny lub podatkowy) w imieniu bądź we współpracy z usługodawcą. 2. Spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego: 2.1. w ostatnim roku swojej działalności zrealizował co najmniej trzy usługi analityczne na rzecz podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw łącznie na co najmniej ,00 PLN w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze finansowym, podatkowym lub prawnym; 2.2. Podmiot wykona w ciągu roku (kalendarzowego) minimum 3 usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów prowadzania działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw. 11/12

12 2.3. Maksymalnie 30% usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności dla małych i średnich przedsiębiorstw moŝe zakończyć się na Etapie I z następujących powodów: a) przedsiębiorca w sposób naleŝyty optymalizuje koszty prowadzenia działalności gospodarczej w badanym u niego zakresie - nie ma zatem moŝliwości wprowadzenia zmian pozwalających na dodatkowe obniŝenie kosztów, b) przedsiębiorca w sposób naleŝyty optymalizuje koszty prowadzenia działalności gospodarczej w badanym u niego zakresie - istnieją co prawda obszary, w których moŝna wprowadzić zmiany pozwalające ewentualnie na dodatkowe obniŝenie kosztów prowadzania działalności, ale koszty wdroŝenia optymalizacji są niewspółmierne do zakładanych oszczędności, c) przedsiębiorca w taki sposób prowadził dotychczas swoją działalność gospodarczą, iŝ optymalizacji wymaga większości badanych obszarów, a przedsiębiorca nie posiada środków na ich wdroŝenie. 2.4 W przypadku, o którym mowa w pkt przesłanki uzasadniające odstąpienie od realizacji Etapu II wdroŝenia muszą zostać wskazane przez podmiot w raporcie końcowym z Etapu I. 3. Świadcząc usługę doradczą optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej: 3.1. prowadzi sprawozdawczość na potrzeby Agencji z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Krajowego Systemu Usług dla MSP obejmującą w szczególności dane dotyczące realizowanej usługi oraz obsługiwanych klientów; 3.2. realizuje działania promocyjne dotyczące realizowanych usług zgodnie z obowiązującymi wytycznymi okresowymi przez Agencję; 3.3. umowa z klientem na podstawie której realizowana jest usługa doradcza w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ma formę pisemną i zawiera: a) informacje na temat źródeł i warunków finansowania usługi, b) obowiązki i prawa przedsiębiorcy w tym w szczególności informacje na temat obowiązku poddania się przez przedsiębiorcę kontroli/badaniu ewaluacyjnemu mającemu na celu zweryfikowanie czy optymalizacje zostały wdroŝone oraz załoŝonych rezultatów wdroŝenia rekomendacji optymalizacyjnych, c) standardy realizacji usługi doradczej w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 12/12

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr X do Umowy STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament

Bardziej szczegółowo

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługa informacyjna jako usługa systemowa Usługa informacyjna

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Usługa może być realizowana w następujących obszarach:

Usługa może być realizowana w następujących obszarach: PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) realizuje projekt systemowy Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem S t r o n a 1 Załącznik nr do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) NAZWA DOKUMENTU: Nr wersji dokumentu: 13 NAZWA ZAŁĄCZNIKA: Nr wersji dokumentu: Instrukcja Wykonawcza Instytucji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl 1 z 5 2015-07-21 19:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie audytów podmiotów ubiegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI zawarta w Kielcach w dniu... pomiędzy : Anną Garbacz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EXPERT FK Anna Garbacz, ul. Targowa 18/ 912, 25-520 Kielce, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej 2009 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdroŝenia zintegrowanego systemu za-rządzania w Instytucie Techniki Budowlanej w ramach realizacji projektu - Rozwój in-frastruktury informatycznej -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

BUDśET, MONITORING, PRZEPŁYWY FINANSOWE Projekt Akademia zarządzania finansami NGO

BUDśET, MONITORING, PRZEPŁYWY FINANSOWE Projekt Akademia zarządzania finansami NGO BUDśET, MONITORING, PRZEPŁYWY FINANSOWE Projekt Akademia zarządzania finansami NGO Karolina Cyran-Juraszek Teresa Zagrodzka Serock, 16-18maja 2012 Główne cele zajęć Organizacja jako jeden organizm - wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł.

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł. Uchwała Nr... (projekt z dnia 26.02.2008 r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia... w sprawie likwidacji zakładu budŝetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce w celu zawiązania jednoosobowej spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

modelu biznesowego funkcjonowania skonsolidowanych Spółek; 2) przedstawienie optymalnego modelu

modelu biznesowego funkcjonowania skonsolidowanych Spółek; 2) przedstawienie optymalnego modelu Page 1 of 6 Warszawa: świadczenie usług doradczych w związku z konsolidacją spółek: Dipservice w Warszawie S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A., Składnica Księgarska sp. z o.o. oraz ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kowary: Obsługa projektu ZWYKŁE SZANSE DLA NIEZWYKŁYCH LUDZI Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Kowary: Obsługa projektu ZWYKŁE SZANSE DLA NIEZWYKŁYCH LUDZI Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Kowary: Obsługa projektu ZWYKŁE SZANSE DLA NIEZWYKŁYCH LUDZI Numer ogłoszenia: 330114-2009; data zamieszczenia: 23.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Ogólne informacje o firmie Firma Abak Sp. z o.o. jest producentem projektorów multimedialnych. Spółka została zarejestrowana w 1995 roku i posiada kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: 168275-2010; data zamieszczenia: 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

P eze z ntacja usług firmy Vattax

P eze z ntacja usług firmy Vattax Prezentacja usług firmy Vattax O nas Grupa księgowa Vattax od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę w obszarze księgowości oraz doradztwa podatkowego, a takŝe aktywnie współpracuje przy tworzeniu optymalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE AKREDYTACJI. nr...

UMOWA O UDZIELENIE AKREDYTACJI. nr... Załącznik nr 140a Wzór umowy o udzielenie akredytacji UMOWA O UDZIELENIE AKREDYTACJI nr... zawarta w Lublinie, dnia. pomiędzy: 1. Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Załącznik nr 4 Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacja

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a...

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... Załącznik Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl Leszno: Cykl szkoleń dla kadry Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zarządzenia Nr 48/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.01.2012 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) z wykonania publicznego.. (tytuł publicznego) w okresie od do dnia.. określonego

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2d do umowy o udzielenie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ: 1. W części 7 SIWZ z:

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ: 1. W części 7 SIWZ z: L. dz. 176/12/75/01 Kościerzyna, dnia 20.09.2012r. dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 5.000.000 euro na realizację zadania pn. Roboty budowlane i konserwatorskie przy zabytkowych obiektach Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór) Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu... pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia... nr tel./faxu http://...

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 54 z dnia 30 września 2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/2/2010 Olsztyn, 13.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 25 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 25 lutego 2013 r. POSTANOWIENIE z dnia 25 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski wobec cofnięcia w dniu 25 lutego 2013 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego do Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.milanowek.pl; zakładka BIP/Przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.milanowek.pl; zakładka BIP/Przetargi Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.milanowek.pl; zakładka BIP/Przetargi Milanówek: Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016

Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Załącznik nr 4 do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 1/2016 Wzór Planu operacyjnego składanego w Otwartym Konkursie Ofert 1/2016 Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. 1 Plan operacyjny jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu.

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu. Strona1 Regulamin udziału w proinnowacyjnym doradztwie realizowanym w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZWROTNEGO DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZWROTNEGO DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia STANDARD USŁUGI PILOTAŻOWEJ W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZWROTNEGO DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Opracowane przez: Department Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Comarch S.A. (Zamawiający) Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków fax: 012 646 11 00 NIP: 677-00-65-406 W związku z realizacją projektu szkoleniowego Soft Skills Comarch Education

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA W RAMACH

POMOC PUBLICZNA W RAMACH POMOC PUBLICZNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI POMOC PUBLICZNA - DOKUMENTY Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Słupsk, 16.03.2016 r.

Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Słupsk, 16.03.2016 r. Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Słupsk, 16.03.2016 r. Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Odbiorcy studiów: Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Sprawozdanie z przejrzystości działania DGA Audyt Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Spis treści: 1. Wstęp; 2. Informacje dotyczące formy organizacyjno-prawnej oraz struktury

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej.

przedsiębiorcy osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej. Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć ośrodków prowadzonych przez ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Ich oferta adresowana jest zarówno do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo