Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku. Warszawa, listopad 2012"

Transkrypt

1 1

2 Wyniki skonsolidowane za trzeci kwarta 2012 roku Warszawa, listopad 2012

3 Zastrze enia Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone wy cznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nak aniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zosta y w nim wykorzystane ród a informacji, które Magellan S.A. uznaje za wiarygodne i dok adne, jednak nie ma gwarancji, e one wyczerpuj ce i w pe ni odzwierciedlaj stan faktyczny. Opracowanie mo e zawiera stwierdzenia dotycz ce przysz ci, które stanowi ryzyko inwestycyjne lub ród o niepewno ci i mog istotnie ró ni si od faktycznych rezultatów. Magellan S.A. nie ponosi odpowiedzialno ci za efekty decyzji, które zosta y podj te na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie nale y traktowa jako ród a wiedzy wystarczaj cej do podj cia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialno za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wy cznie na korzystaj cym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikaj cej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Magellan S.A. 3

4 Dane rynkowe Spó ka: MAGELLAN S.A. Liczba akcji sztuk Kapitalizacja 287 mln PLN (kurs 44,00 PLN za akcj na dzie ) Free float: 30% Index WIG Rynek: Podstawowy Ticker: MAG Zarz d Spó ki: Strona internetowa: Kontakt IR: Krzysztof Kawalec - Prezes Zarz du, Dyr. Generalny Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes Zarz du, Dyr. Finansowy Urban Kielichowski Cz onek Zarz du, Dyr. Operacyjny 4

5 Podsumowanie trzech kwarta ów 2012 roku systematyczny wzrost skali dzia alno ci i poziomu generowanych wyników finansowych 27,5 mln z zysku netto (wzrost o 24% r/r) utrzymanie redniej dynamiki wzrostu z lat poprzednich (5Y CAGR zysku netto na poziomie 23%); 1,1 mld kontraktacji w okresie 1-3Q 2012 wzrost o 29% r/r, przy wspó pracy z ponad 770 kontrahentami biznesowymi; w tym mln PLN kontraktacji bilansowej wzrost o 36% r/r mln PLN kontraktacji pozabilansowej wzrost o 17% r/r 867 mln z portfela aktywów finansowych na r. wzrost o 40% r/r i 9% w stosunku do stanu na ; 712 mln z przychodów i wp ywów na konta Grupy (wzrost o 59% r/r) utrzymania regularnej rotacji posiadanych aktywów pomimo pogorszenia sytuacji p ynno ciowej w sektorze ochrony zdrowia dost p do 859 mln z finansowania zewn trznego 520 mln z w ramach 3 programów emisji obligacji oraz 339 mln z limitów kredytów i po yczek w 13 instytucjach finansowych wzrost o 26% w stosunku do finansowania dost pnego na dalsza poprawa efektywno ci operacyjnej d wignia operacyjna w trzecim kwartale na poziomie 16,7% i odpowiednio 17,5% krocz co za ostatnie 4 kwarta y 5

6 Agenda Sprzeda 1-3Q 2012 Wyniki finansowe po trzech kwarta ach 2012 Finansowanie zewn trzne Bezpiecze stwo portfela aktywów MEDFinance Spó ki zagraniczne Za cznik 6

7 Sprzeda 1-3Q

8 Sprzeda w 1-3Q 2012 roku /kontraktacja bilansowa, w mln PLN/ /kontraktacja pozabilansowa, w mln PLN/ +36% +17% podpisanie umów w 3Q 2012 r. o cznej warto ci 348 mln z (+33% r/r), w tym 261 mln z w ramach kontraktacji bilansowej (+59% r/r) dynamiczny wzrost kontraktacji efektem umiej tnego dopasowania oferty produktowej i wysokiej aktywno ci sprzeda owej Grupy we wszystkich obszarach dzia alno ci systematyczny rozwój nowych obszarów dzia alno ci Grupy przy zachowaniu dba ci o dywersyfikacj portfolio klientów wysoka kontraktacja ród em wzrostu warto ci portfela oraz baz wyników finansowych w najbli szych kwarta ach; 8

9 Wyniki finansowe po trzech kwarta ach

10 Podstawowe dane finansowe Kontraktacja bilansowa (mln PLN) Warto portfela (mln PLN) +36% 621,1 +40% 866,5 Przychody ze sprzeda y (mln PLN) +35% Zysk netto (mln PLN) +24% 10

11 Finansowanie aktywów Finansowanie odsetkowe (mln PLN) Struktura pasywów (mln PLN) +45% 629,4 +41% 884,7 redni stan zobowi za odsetkowych (mln PLN) Koszt finansowania (mln PLN) +48% +63% 11

12 Skonsolidowane wyniki finansowe (tys. PLN) 3Q Q 2011 Zmiana zmiana r/r 1-3Q Q 2011 Zmiana zmiana r/r wp ywy, prowizje i zrównane z nimi % % koszt w asny odp. zrealizowanym wp ywom % % przychody ze sprzeda y % % koszty finansowania portfela % % warto sprzedanych towarów Wynik brutto na sprzeda y % % koszty SG&A % % EBIT % % zysk netto % % rentowno brutto na sprzeda y 55,8% 61,4% -5,6 p.p ,5% 64,6% -8,1 p.p. -- rentowno EBIT 38,8% 42,6% -3,8 p.p ,5% 43,2% -3,7 p.p. -- rentowno netto 30,7% 34,7% -4,0 p.p ,9% 34,6% -2,7 p.p. -- Wp ywy razem ze sp at udzielonych po yczek % % 24% (r/r) i 15% (q/q) wzrost zysku netto w 1-3Q 2012 r.; niska dynamika kosztów SG&A (wzrost o 14% r/r) w relacji do dynamiki rozwoju skali biznesu: wzrost warto ci portfela o 40% oraz przychodów ze sprzeda y o 30% (r/r); spadek poziomu mar y brutto na sprzeda y efektem wzrostu kosztu finansowania oraz zako czenia projektów o ni szych stopach zwrotu zakontraktowanych w poprzednich okresach 12

13 Wyniki kwartalne (w mln PLN) systematyczna poprawa wyników operacyjnych Grupy; lepszy wynik IIQ efektem ni szej efektywnej stawki podatkowej w okresie oraz rozpoznania przychodów b cych efektem wcze niejszego zamkni cia du ego projektu wzrost portfela aktywów do warto ci 867 mln z baz pod przysz e wyniki 35,5 mln PLN przychodów od onych do realizacji w okresach przysz ych (wg. stanu na ) * wynik brutto ze sprzeda y = przychody ze sprzeda y koszt finansowania portfela warto sprzedanych towarów 13

14 Struktura czasowa portfela aktywów (w mln PLN) 33% 36% 35% 35% 34% xx% udzia ugoterminowych aktywów finansowych w portfelu aktywów ogó em wzrost warto ci portfela aktywów o 245 mln z r/r (wzrost o 40%), utrzymanie udzia u portfela o zapadalno ci powy ej 1 roku w portfelu ogó em wynikiem: utrzymania regularnej rotacji portfela aktywów ni szej od zak adanej aktywno ci sprzeda owej w obszarze finansowania inwestycji pogorszenie sytuacji finansowej podmiotów ochrony zdrowia i zako czenie programów unijnych skutkuje odk adaniem w czasie decyzji inwestycyjnych mo liwy wzrost udzia u aktywów o zapadalno ci powy ej 1 roku przy zwi kszeniu poziomu finansowania inwestycji oraz dalszym pogorszeniu sytuacji p ynno ciowej w sektorze 14

15 Finansowanie zewn trzne 15

16 Finansowanie dzia alno ci 627 mln z zobowi za odsetkowych na koniec wrze nia 2012 r. (wzrost o 45% r/r) przy rednim stanie finansowania odsetkowego w 1-3Q 12 na poziomie 552 mln z (wzrost o 48% r/r) 3,03 d wignia finansowa (d ug odsetkowy / kapita asny) kontrolowany wzrost o 4% q/q (2,91 na ) przy zachowanej dba ci o dopasowanie zapadalno ci zad enia odsetkowego do portfela aktywów i polityce akumulacji wypracowanych zysków w kapitale asnym zahamowanie dynamiki wzrostu kosztów finansowania przy zwi kszaj cej si bazie inwestorów i niekorzystnym wzro cie stawek bazowych; zmniejszenie udzia u finansowania obligacjami w asnymi w finansowaniu odsetkowym na rzecz finansowania poprzez kredyty bankowe i po yczki otrzymane. Kredyty i po yczki wspó praca z 13 instytucjami finansowymi (w tym 12 bankami) zapewniaj ca dost p do 339 mln PLN limitów kredytów bankowych i po yczek wykorzystanie przyznanych limitów na dzie na poziomie 281 mln PLN (warto ci nominalne); zwi kszenie w 2012 r. przyznanych limitów finansowych o ok. 115 mln z poprzez podpisanie z wiod polsk instytucj finansow ugoterminowych umów po yczki na czn kwot 45 mln z oraz zwi kszenie warto ci dost pnych limitów kredytowych o 70 mln PLN pozyskanie finansowania dla zagranicznych spó ek zale nych na rynkach lokalnych (2 mln EUR, 20 mln CZK) Obligacje w asne programy emisji obligacji o warto ci 520 mln PLN (150 mln PLN w dwóch programach emisji obligacji krótkoterminowych oraz 370 mln PLN w programie emisji obligacji rednioterminowych) wykorzystanie programów na dzie na poziomie 347 mln PLN (warto ci nominalne); zwi kszenie warto ci programu obligacji rednioterminowych o 70 mln z w 3Q mln PLN obligacji w asnych wyemitowanych (62 mln z w 3Q) i 199 mln PLN obligacji sp aconych (66 mln z w 3Q). 30,5 mln PLN obligacji wyemitowanych po dniu bilansowym 16

17 wignia finansowa i koszt finansowania (w mln PLN) wignia finansowa koszt finansowania obcego +48% relatywnie wolne tempo wzrostu d wigni finansowej efektem polityki reinwestowania zysków Grupy 7% wzrost lewara w stosunku do ko ca 2011 r. przy 24% wzro cie poziomu zobowi za odsetkowych; polityka reinwestycji zysków gwarantem bezpiecznego rozwoju skali biznesu - mo liwo kwartalnego zwi kszania warto ci portfela aktywów o 40 mln z bez zwi kszania poziomu d wigni finansowej utrzymuj ca si, wysoka sk onno instytucji finansowych do dalszego finansowania dzia alno ci Grupy zwi kszenie dost pnego finansowania w 2012 r. o 179 mln z, w tym o ok. 109 mln z w ramach przyznanych limitów kredytowych i po yczek; wzrost kosztu finansowania wy cznie na skutek wzrostu stawek bazowych. 17

18 Dopasowanie finansowania do aktywów pokrycie aktywów trwa ych kapita em sta ym (w mln PLN) pokrycie zobowi za krótkoterminowych aktywami obrotowymi stabilne poziomy dopasowania pasywów do aktywów pomimo ci ego rozwoju portfela wierzytelno ci (wzrost o 21% YTD) oraz wzrastaj cego wykorzystania zobowi za odsetkowych (wzrost o 24% YTD); 174 mln z nadwy ki kapita u sta ego nad aktywami trwa ymi gwarantem bezpiecze stwa finansowania portfela o zapadalno ci powy ej 1 roku; bie ca obs uga zobowi za krótkoterminowych zabezpieczona wysokim poziomem aktywów obrotowych oraz ponad 150 mln z cokwartalnych wp ywów gotówkowych na konta Grupy. 18

19 19

20 Finansowanie inwestycji jednostek medycznych (w mln PLN) Kontraktacja bilansowa Portfel aktywów finansowych bez po yczek dla podmiotów powi zanych (na koniec okresu) +33% +30,9 mln z +7,1 mln z Wynik netto +1,7 mln z dobre wyniki finansowe przy niskiej dynamice wzrostu portfela w roku 2012 wynikiem rozpoznania przychodów cych efektem wcze niejszego zamkni cia kilku du ych projektów lata okresem budowania pozycji MEDFinance na rynku finansowania inwestycji przed wej ciem w ycie nowej perspektywy finansowej UE oczekiwany dynamiczny wzrost rynku od 2014 r. pozyskanie rednioterminowego finansowania w formie po yczki udzielonej przez renomowan instytucj finansow (45 mln PLN, okres finansowania 3 lata). 20

21 MEDFinance rozwój segmentów MEDdiagnostyka i MEDambulans MEDdiagnostyka MEDambulans 21

22 Spó ki zagraniczne 22

23 Rozwój rynków zagranicznych* Kontraktacja bilansowa - kwartalnie Portfel aktywów finansowych (na koniec okresu) (w mln PLN) odd enie szpitali na owacji Wynik netto +0,9 mln z stopniowa odbudowa kontraktacji i portfela na rynkach zagranicznych po odd eniu systemu szpitalnego na owacji w 4Q 11; realizacja w 2012 zysków z portfela zbudowanego w roku 2011; pozyskanie w 2Q 12 kredytów w walutach lokalnych o równowarto ci ok. 11,5 mln z finansowanie ta sze ni finansowanie pozyskiwane na rynku polskim; powrót wzrostowej tendencji portfela aktywów spodziewany w najbli szych kwarta ach. * dane spó ek zagranicznych na S owacji i w Republice Czech 23

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009

MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009. Warszawa, sierpień 2009 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2009 Warszawa, sierpień 2009 Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014

Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014 Konferencja Profesjonalny Inwestor Zakopane, listopad 2014 Agenda Grupa Magellan Spółka Magellan na GPW Wyniki finansowe Hiszpania nowy rynek Magellana Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan - lider rynku

Bardziej szczegółowo

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014 Konferencja WallStreet Karpacz, 6 czerwca 2014 Agenda Grupa Magellan Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan Magellan lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2014 rok. Warszawa, marzec 2015

Wyniki skonsolidowane za 2014 rok. Warszawa, marzec 2015 Wyniki skonsolidowane za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów. Warszawa, 26 marca 2007 roku

Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów. Warszawa, 26 marca 2007 roku Makarony Polskie S.A. Prezentacja dla mediów Warszawa, 26 marca 2007 roku Zastrze enie Niniejsza prezentacja ma charakter wy cznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział Podsumowanie czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Podstawowe informacje dotycz ce Emitenta i Grupy Kapita owej 1.1 Specyfika i charakter dzia alno ci Emitenta i Grupy Kapita

Bardziej szczegółowo

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 WARSZAWA, 28 kwietnia 2014 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Sytuacj

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapita owa PZ CORMAY SA 30.06.2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 Sprawozdanie finansowe zosta o przygotowane zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

EZ, a. s. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ NA DZIE 31.12.2010 r.

EZ, a. s. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ NA DZIE 31.12.2010 r. EZ, a. s. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ NA DZIE 31.12.2010 r. ORAZ RAPORT NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA RAPORT NIEZALE NEGO BIEG

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa

Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa Problemy Zarz dzania, vol. 9, nr 4 (34), t. 2: 131 149 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Instrumenty strukturyzowane w strategii finansowania przedsi biorstwa Joanna B ach Pozyskiwanie róde finansowania

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA SA Informacja Dodatkowa do raportu kwartalnego S.A.-Q1za 2008 rok INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady przyj te przy sporz dzaniu raportu 1.1. Zastosowane zasady rachunkowo ci Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna do 29.667.431 akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 0,10 PLN ka da. Koordynator Oferty i Buduj cy Ksi g Popytu

Oferta publiczna do 29.667.431 akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 0,10 PLN ka da. Koordynator Oferty i Buduj cy Ksi g Popytu NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. (narodowy fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z prawem polskim, wpisany do Rejestru Przedsi biorców pod numerem KRS 43034) Oferta publiczna do 29.667.431 akcji zwyk ych

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO dr Marcin Murawski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 4. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 4.1. Podzia instrumentów finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a

Bardziej szczegółowo

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja

PBG. neutralnie. Dobry portfel na gorsze czasy. sektor budowalny. Wyniki III kwarta³u. Wycena i rekomendacja sektor budowalny 19 listopada 2008 neutralnie poprzednia rekomendacja: Cena: Cena docelowa: redukuj 182.2 167.8 Dobry portfel na gorsze czasy GK zaprezentowa³a bardzo dobre wyniki za III kwarta³ bie ¹cego

Bardziej szczegółowo

ARCUS SA. Dane finansowe

ARCUS SA. Dane finansowe ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 08.03.2012r. PNDzZPiZ 2374 41 / 12. /Strona Internetowa/

Lublin, dnia 08.03.2012r. PNDzZPiZ 2374 41 / 12. /Strona Internetowa/ Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji w Lublinie 20-331 Lublin, ul. Grenadierów 3 tel. / fax (0-81) 728-56-28 PNDzZPiZ 2374 41 / 12 Lublin, dnia 08.03.2012r. /Strona

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2014 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej. za 2014 rok Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2014 rok 15 12 marca 2014 2015 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku.

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku. raport 2003roczny Raport Roczny 2003 Spis treœci 003 Spis tresci List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA Gospodarka polska w 2003 roku Wyniki finansowe Banku Dzia³alnoœæ Banku Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Nowa Gala. kupuj. Wzrost sprzeda y na rynku krajowym. bran a materia³ów budowlanych. Dobry kwarta³. Mo liwe nowe inwestycje. Wycena i rekomendacja

Nowa Gala. kupuj. Wzrost sprzeda y na rynku krajowym. bran a materia³ów budowlanych. Dobry kwarta³. Mo liwe nowe inwestycje. Wycena i rekomendacja bran a materia³ów budowlanych 26 listopada 20 kupuj poprzednia rekomendacja: neutralnie Cena: Cena docelowa: 3.23 3.97 Wzrost sprzeda y na rynku krajowym Ceramika poda³a dobre wyniki finansowe za III kw.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo