INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE"

Transkrypt

1 STUDIA i MONOGRAFIE Nr 26 INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Redakcja naukowa Mirosław Wypych Łódź 2010

2 Recenzent: Wiesław Dębski Redakcja naukowa: Mirosław Wypych Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Projekt okładki: Marcin Szadkowski Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ISBN: Druk i oprawa: Drukarnia Green, Plac Komuny Paryskiej 4, Łódź, tel/fax , , e mail:

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 Rozdział I Przedsiębiorstwo jako system finansowy (Mirosław Wypych) Istota i cechy przedsiębiorstwa Finansowy wymiar działalności przedsiębiorstwa Finansowe cele przedsiębiorstwa Literatura Rozdział II Wybrane instrumenty i metody analizy zjawisk finansowych w przedsiębiorstwie (Mirosław Wypych) Zwrot z kapitału i stopa procentowa Wartość pieniądza kapitalizacja i dyskontowanie Koszt pozyskania kapitałów Wskaźniki finansowe i zasady ich konstrukcji Wybrane miary statystyczne Metody rachunkowe wykorzystywane w analizie zjawisk finansowych Literatura Rozdział III Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (Stanisław Piotrowski, Mirosław Wypych) Analiza wskaźnikowa i jej użyteczność Obszary wskaźnikowej analizy finansowej Charakterystyka podstawowych wskaźników finansowych Wielokryteriowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o wskaźniki finansowe Literatura

4 4 Rozdział IV Analiza ryzyka operacyjnego i finansowego w działalności przedsiębiorstwa (Iwona Gawryś, Stanisław Piotrowski) Istota i rodzaje ryzyka w przedsiębiorstwie Dźwignia operacyjna Dźwignia finansowa Dźwignia połączona Progi rentowności Literatura Rozdział V Ocena finansowa projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa (Rafał Jóźwicki, Paweł Trippner) Istota i rodzaje inwestycji w przedsiębiorstwie Istota oceny finansowej projektów inwestycyjnych Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych Statyczne metody oceny opłacalności inwestycji rzeczowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji rzeczowych Wybrane aspekty oceny opłacalności inwestycji finansowych Stopa rentowności papieru wartościowego Wycena obligacji Wycena akcji Literatura Rozdział VI Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw i ich wpływ na wynik finansowy (Adam Dąbrowski, Stanisław Piotrowski) Istota, funkcje i rodzaje podatków Podatki obciążające przedsiębiorstwo Wybór formy opodatkowania w podatkach dochodowych przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Parapodatkowe obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Mierniki obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw Strategie podatkowe przedsiębiorstw Literatura

5 WPROWADZENIE Od blisko dwudziestu lat na polskim rynku księgarskim ukazuje się wiele publikacji, w tym również podręczników, noszących w tytule zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Zasadność podejmowania tej problematyki stała się oczywista wraz ze zmianą systemu gospodarczego w Polsce. Jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia głównym celem działalności przedsiębiorstw było zaspokajanie potrzeb społecznych. Dziś celem tym stała się maksymalizacja wartości firmy, a narastająca konkurencja wymusza potrzebę efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Oznacza to, że w warunkach gospodarki rynkowej rację bytu mają przedsiębiorstwa rentowne. Przedmiotem zarządzania finansami przedsiębiorstwa są szeroko rozumiane i przejawiające się w różnych aspektach zagadnienia gospodarowania pieniądzem w obrębie podmiotu gospodarczego, jakim jest przedsiębiorstwo. Z uwagi na niezwykłą obszerność tej problematyki większość Autorów dokonuje swoistej selekcji akcentując albo bardziej ogólne i systemowe sprawy gospodarowania finansami w przedsiębiorstwie, albo konkretne i normatywne kwestie instrumentalno narzędziowe usprawniające to gospodarowanie i czyniące go bardziej efektywnym. W niektórych przypadkach owa selekcja polega ograniczaniu się do wybranych obszarów zarządzania finansami. Tak postąpiono również i w przypadku niniejszej publikacji, stanowiącej zbiór opracowań ujętych w rozdziały, ukierunkowanych tematycznie w sposób charakterystyczny dla podręcznika akademickiego. Myślą przewodnią opracowania jest spojrzenie na przedsiębiorstwo w ujęciu systemowym, z położeniem akcentu na zasoby finansowe jako element składowy tego systemu. Zarządzanie zasobami finansowymi polega na kształtowaniu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa z punktu widzenia tworzenia bieżących i przyszłych warunków działalności

6 6 Wprowadzenie przedsiębiorstwa oraz realizację jego strategicznych celów. Wymaga to podejmowania trafnych decyzji zarządczych. Skuteczność decyzji dotyczących bieżącej działalności zależy w dużej mierze od umiejętności oceny wpływu różnych uwarunkowań, w tym ryzyka, na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Z kolei o skuteczności decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa przesądza umiejętnie przeprowadzona ocena projektów inwestycyjnych. Odzwierciedleniem powiązań przedsiębiorstwa z systemem finansowym państwa są obciążenia fiskalne. Znajomość uregulowań prawnych w tym obszarze umożliwia dobór i zastosowanie odpowiedniej strategii zmierzającej do ich zmniejszenia lub optymalizacji. Powyższy wywód określa zawartość merytoryczną monografii. Składa się ona z sześciu rozdziałów. W rozdziale I scharakteryzowane zostało przedsiębiorstwo jako złożony system, w którym szczególną rolę odgrywają zasoby finansowe. Rozdział II zawiera prezentację wybranych narzędzi wykorzystywanych w analizie zjawisk finansowych w przedsiębiorstwie. Zasadom oceny sytuacji finansowej w oparciu o analizę wskaźnikową poświęcony został rozdział III. Mając na uwadze utrudnienia interpretacyjnie wyników analizy wskaźnikowej oraz kierując się nowymi trendami w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w końcowej części tego rozdziału zwrócono uwagę na możliwość prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw na podstawie modeli dyskryminacyjnych. Uzupełnienie i jednocześnie rozwinięcie analizy wskaźnikowej stanowi analiza ryzyka operacyjnego i finansowego. Problematykę tę, w oparciu o takie instrumenty, jak dźwignia i próg rentowności, podjęto w rozdziale IV. Kolejny blok tematyczny o charakterze analitycznym dotyczy decyzji inwestycyjnych. Założenia i metody rachunku finansowej oceny inwestycji, zarówno rzeczowych, jak i finansowych, przedstawiono w rozdziale V. Charakterystykę szeroko ujmowanych obciążeń fiskalnych, rozpatrywaną z punktu widzenia ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa zawiera rozdział VI. Uwzględnione w pracy zagadnienia, jak już wskazano, obejmują wybrane zagadnienia problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw. Sposób ich ujęcia budzić może również pewne zastrzeżenia i zachęcać do polemiki. Autorzy wychodzą z założenia, że czytelnik posiada znajomość podstawowych pojęć z dziedziny finansów przedsiębiorstwa, a w szcze

7 Wprowadzenie 7 gólności z zakresu sprawozdawczości finansowej i wstępnej analizy sprawozdania finansowego. Zamierzeniem Autorów jest, aby książka stanowiła pomoc przy opanowywaniu wiedzy przekazywanej studentom w ramach realizacji treści programowych dotyczących finansów przedsiębiorstwa, a także przy przygotowywaniu prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) w obrębie tej problematyki. Pewnym ułatwieniem w poszerzeniu wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień jest podanie na koniec każdego rozdziału wykazu literatury, obejmującego nie tylko pozycje, na które powoływano się w tekście. Autorami monografii są pracownicy naukowo dydaktyczni Katedry Finansów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi: dr Adam Dąbrowski, mgr Iwona Gawryś, dr Rafał Jóźwicki, dr Stanisław Piotrowski, dr Paweł Trippner oraz dr hab. prof. nadzw. Mirosław Wypych. Przy jego opracowywaniu wykorzystali oni swoje doświadczenia dydaktyczne, wsparte własnymi badaniami naukowymi, wiedzą literaturową oraz kontaktami z praktyką. Składamy wyrazy podziękowania prof. zw. dr hab. Wiesławowi Dębskiemu za uwagi i sugestie zawarte w recenzji tej monografii i wykorzystane przy opracowaniu ostatecznej jej wersji. Mirosław Wypych

8 INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenia INSTRUMENTS OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE Summary Mirosław Wypych 1. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM FINANSOWY Przedsiębiorstwo stanowi układ powiązanych ze sobą zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych, wyodrębniony pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, utworzony w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawą prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo są składniki majątkowe, określane mianem aktywów. Źródłem finansowania aktywów są zasoby kapitałowe pozyskane od właścicieli i wierzycieli, określane mianem pasywów. Końcowym efektem działalności przedsiębiorstwa jest wynik finansowy. Stanowi on różnicę między przychodami ze sprzedaży produktów a poniesionymi kosztami. Celem działania przedsiębiorstwa w wymiarze finansowym jest dążenie do pomnażania majątku jego właścicieli. Cel ten osiągany jest poprzez maksymalizację wyniku finansowego lub maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. 1. ENTERPRISE AS A SYSTEM Enterprise is a system of interrelated human resources, physical and financial, identifiable organizational, economic and legal set up to conduct business. The basis of the company are property components, known as assets. Source of assets financing is a capital gained from the owners and creditor known as liabilities. The end result is a profit company. It represents the difference between the sales revenue of products and the costs incurred. The target of the company in financial terms, is to multiply the wealth of its owners. This objective is achieved through profit or loss or maximizing values of the company.

9 Mirosław Wypych 2. WYBRANE INSTRUMENTY I METODY ANALIZY ZJAWISK FINANSOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Zarządzanie finansami i podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwie wymaga posługiwania się różnymi instrumentami, narzędziami i technikami. Ich znajomość ułatwia sterowanie przebiegiem procesów i zjawisk związanych z gromadzeniem kapitałów i ich efektywnym zagospodarowaniem. Spośród wielu instrumentów zarządzania finansami przybliżono czytelnikowi stopę procentową, technikę kapitalizacji i dyskontowania, koszt kapitału, wskaźniki finansowe oraz wybrane miary statystyczne i techniki rachunkowe, wykorzystywane do analizy zjawisk finansowych. 2. SOME INSTRUMENTS AND METHODS FOR THE ANALYSIS OF FINANCIAL DEVELOPMENTS IN THE ENTERPRISE Financial management and financial decision-making in the enterprise requires the use of different instruments, tools and techniques. Their knowledge facilitates control of the processes and phenomena associated with the accumulation of capital and efficient land use. Among the many financial instruments to manage interest rate brought closer the reader, the technique of capitalization and discounting, cost of capital, financial ratios and selected metrics and accounting techniques, used for the analysis of financial phenomena. Stanisław Piotrowski, Mirosław Wypych 3. WSKAŹNIKOWA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Jednym z podstawowych narządzi zarządzania przedsiębiorstwem jest ocena jego sytuacji finansowej w oparciu o wskaźniki finansowe. Wskaźniki finansowe najpełniej odzwierciedlają gospodarkę finan-

10 sową i efekty realizacji strategii działania przedsiębiorstwa. Wskaźniki finansowe scharakteryzowano, przyjmując ich podział na cztery grupy: wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki efektywności gospodarowania oraz wskaźniki rentowności. W końcowej części opracowania zaprezentowano wielokryteriowe metody oceny sytuacji finansowej. 3. INDICATIVE ASSESSMENT OF THE COMPANYʹS FINANCIAL One of the basic tools of business management is to assess its financial situation based on financial ratios. Financial indicators more fully reflect the financial economy and the effects of the strategy of the company. Financial indicators are characterized by adopting their division into four groups: liquidity ratios, debt ratios, indicators of economic efficiency and profitability ratios. In the final part of the paper presents the multi-method assessment of their financial situation. Iwona Gawryś, Stanisław Piotrowski 4. ANALIZA RYZYKA OPERACYJNEGO I FINANSOWEGO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W odniesieniu do przedsiębiorstwa ryzyko traktowane jest jako zagrożenie nie osiągnięcia zamierzonych celów w przyszłości. Spośród różnych rodzajów ryzyka, na jakie jest narażone przedsiębiorstwo uwagę skoncentrowano na ryzyku operacyjnym i finansowym. Jako instrumenty analizy ryzyka zaprezentowano Czytelnikowi dźwignię operacyjną, dźwignię finansową oraz progi rentowności. 4. ANALYSIS OF OPERATIONAL AND FINANCIAL RISKS IN BUSINESS With regard to business risk is treated as a threat does not achieve the intended objectives in the future. Among the various risks to which it is exposed to a company focused on the operational and financial risks. In

11 the paper is presented as an instrument of risk analysis operating leverage, financial leverage and profitability thresholds. Rafał Jóźwicki, Paweł Trippner 5. OCENA FINANSOWA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Decyzje inwestycyjne są podstawowym czynnikiem determinującym rozwój przedsiębiorstwa i kształtującym jego długookresową efekty-wność. Trafność decyzji inwestycyjnych wymaga oceny opłacalności podejmowanych przedsięwzięć i ich selekcji w oparciu o rachunek efektywności. W pierwszej kolejności przedstawiono statyczne i dynami-czne metody oceny inwestycji rzeczowych. Następnie zaprezentowano podstawowe zasady opłacalności inwestycji w akcje i obligacje. 5. FINANCIAL EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS Investment decisions are a key factor in shaping the development of the company and its long-term effectiveness. Relevance of investment decisions requires assessing the profitability of projects undertaken and their selection based on account performance. The first presents the static and dynamic methods of evaluation assessment investments. Then presents the basic principles of cost-effectiveness of investments in stocks and bonds.

12 Adam Dąbrowski, Stanisław Piotrowski 6. OBCIĄŻENIA FISKALNE PRZEDSIĘBIORSTW I ICH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, jest podmiotem polityki fiskalnej państwa. Elementem polityki fiskalnej są obciążenia podatkowe i parapodatkowe. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw obejmują podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu. Obciążenia parapodatkowe dotyczą przede wszystkim składek na ubezpieczenia społeczne. Sposób oddziaływania poszczególnych obciążeń fiskalnych zależy od formy prowadzenia działalności, dlatego przedsiębiorstwa mogą realizować strategie podatkowe. Niektóre ze strategii podatkowych zostały przybliżone Czytelnikowi. 6. FISCAL BURDEN OF ENTERPRISES AND THEIR IMPACT ON FINANCIAL RESULTS Any company, regardless of its legal form, is the subject of state fiscal policy Element of fiscal policy is the tax burden and paratax burden. Tax burden on businesses include taxes on goods and services, excise duty, income tax, property tax and tax on means of transport. Load paratax burden relate primarily to social insurance contributions. The way of the impact of individual tax burden depends on the form of business, so the company can pursue tax strategy. Some of the tax strategy are approximate in the paper.

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE Tom XV, Zeszyt 10, Część I, http://piz.san.edu.pl Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości Część I Redakcja: Mirosław Wypych, Paweł

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI

RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA ZESZYTY NAUKOWE NR 464 PRACE KATEDRY RACHUNKOWOŚCI NR 27 RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI SZCZECIN 2007 Artykuły wydrukowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WARUNKACH NIESTABILNEGO OTOCZENIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WARUNKACH NIESTABILNEGO OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 14 http://piz.sanedu.pl FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WARUNKACH NIESTABILNEGO OTOCZENIA Redakcja Mirosław Wypych Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 14

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr Artur Rzempała Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 Rok 2012 Rzempała A. (współautor): Procedura łączenia spółek

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty zarządzania organizacjami

Finansowe aspekty zarządzania organizacjami PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 18 http://piz.san.edu.pl Finansowe aspekty zarządzania organizacjami Redakcja Mirosław Wypych Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 18 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość a controlling

Rachunkowość a controlling PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 291 Rachunkowość a controlling Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW:

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW: STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW: TIMESHARING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH KONCEPCJA OCENY POZIOMÓW RYZYKA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI I SPOSOBY JEGO UWZGLĘDNIANIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze aspekty

Przedsiębiorcze aspekty Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu redakcja naukowa Andrzej Chodyński Kraków 2011 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 8 Zmiany w teorii i praktyce zarządzania Redakcja naukowa: Jan Lichtarski Łódź 2010 2 Recenzent: Ber Haus Redakcja naukowa: Jan Lichtarski Skład i łamanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING 1 (1) 2013

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING 1 (1) 2013 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Warsaw University of Life Sciences SGGW

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1154 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆ DZIESIĄTY PIĄTY ŁÓ D Ź 2 0 1 3 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., 2006 Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014

Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., 2006 Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 Recenzenci prof. dr hab. Aurelia Bielawska prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wydawca Joanna Dzwonnik Kamila Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA V O L U M E 15 N U M B E R 1 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 7 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i stosunki międzynarodowe wybrane problemy

Zarządzanie i stosunki międzynarodowe wybrane problemy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 4 Zarządzanie i stosunki międzynarodowe wybrane problemy Redakcja naukowa: Muzahim Al-Noorachi Łódź 2010 Redaktor naukowy: Muzahim Al.-Noorachi Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (736) MAJ 2011 Spis treści Contents

Nr 5 (736) MAJ 2011 Spis treści Contents Nr 5 (736) MAJ 2011 Spis treści Contents List od Prof. Grudzewskiego do Andrzeja Wajdy z okazji 80 lecia pracy i odpowiedź Reżysera Letter from Prof. Grudzewski to Andrzej Wajda to mark the 80 th anniversary

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli Chorzów WPŁYW POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak Nr 14 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość a controlling Redaktor naukowy Edward Nowak Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2008 Komitet Redakcyjny

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym

Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 5, CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym Redakcja Sylwia Wojciechowska-Filipek Łódź - Warszawa 2014 Całkowity

Bardziej szczegółowo