Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej Edward Radosiński Wrocław, luty 2009 s02 2

2 Spis treści Wstęp I Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej Wstęp 1. Cele i zakres sprawozdawczości finansowej 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych w świetle zasad rachunkowości Literatura II Wprowadzenie do analizy finansowej Wstęp do analizy finansowej 1. Badanie płynności finansowej 1.1. Retrospektywna, statyczna analiza płynności ujęcie bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa obrotowe Podział aktywów obrotowych ze względu na ich płynność Należności krótkoterminowe Relacje pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi Rachunek płynności Analiza statyczna kapitału obrotowego Analiza wskaźnikowa płynności w ujęciu bilansowym 1.2. Dynamiczna analiza płynności ujęcie przepływowe Retrospektywna, dynamiczna analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Cykl operacyjny i cykl środków pieniężnych 3

3 Wskaźniki obrotowości i długości cyklu Analiza wypłacalności 2. Ocena rentowności 2.1. Rentowność w wymiarze bezwzględnym 2.2. Rentowność w ujęciu względnym Wskaźniki rentowności Rozwinięcia czynnikowe 2.3. Analiza przyczynowa rentowności Wynik finansowy ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów Koszty własne przychodów ze sprzedaży produktów Wynik z działalności finansowej Relacje pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami Próg rentowności Dźwignia operacyjna Dźwignia finansowa Dźwignia połączona 3. Analiza majątkowo-kapitałowa 3.1. Analiza pozioma bilansu - badanie relacji pomiędzy kapitałem a majątkiem Złote zasady finansowania 3.2. Badanie aktywów - analiza pionowa bilansu Rzeczowe środki trwałe Analiza pionowa bilansu badanie pasywów 4. Warunki stosowania narzędzi informatycznych w rachunkowości 4

4 Wstęp do skryptu Zasadniczym tematem tego skryptu jest analiza finansowa przedsiębiorstwa produkcyjnego, a więc takiego w którym gros przychodów stanowią przychody ze sprzedaży wytworzonych produktów. Zgodnie z zaproponowaną w tym skrypcie metodologią analizy finansowej jako podstawowe, acz nie wyłączne, źródło informacji analitycznej przyjęto sprawozdanie finansowe firmy, którego zasady sporządzania określają przepisy Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Także uznano, że współcześnie głównym narzędziem przetwarzania danych analitycznych jest komputer, a tym samym metody analizy finansowej są stosowane przede wszystkim w formie odpowiedniego oprogramowania komputerowego oferowanego przez informatykę finansową. Zgrubny schemat relacji pomiędzy sprawozdawczością finansową, analizą finansową, a informatycznymi metodami analitycznymi pokazano na rys Z powyższych założeń wynika struktura tego skryptu, która składa się z następujących części: - wprowadzenia do sprawozdawczości finansowej, - wprowadzenia do analizy finansowej, - wprowadzenia do informatyki finansowej. We Wprowadzeniu do sprawozdawczości finansowej omówiono te aspekty sprawozdawczości finansowej, które są istotne ze względu na wymogi informacyjne procesu analizy finansowej. Na wstępie wskazano na zasady, jakie należy przestrzegać przy sporządzaniu sprawozdania finansowego firmy. Spełnienie tych zasad stanowi warunek uznania, że sprawozdanie to przedstawia jasny i rzetelny obraz (true and fair view) sytuacji ekonomicznej badanej jednostki, a zatem posiada określoną wartość analityczną. W kolejnych punktach omówiono podstawowe elementy sprawozdania finansowego tak w ujęciu Ustawy, jak i MSR. Konieczność szczegółowego przedstawienia zawartości tych sprawozdań wynika z faktu, iż wstępnym etapem analizy finansowej jest kategoryzacja danych źródłowych. W ramach kategoryzacji dane te są klasyfikowane i agregowane mając na uwadze treść ekonomiczną poszczególnych kategorii wykazywanych w sprawozdawczości finansowej, a następnie wykorzystywanych w analizie finansowej. W ramach Wprowadzenia do analizy finansowej przedstawiono metodologię analizy finansowej w ujęciu problemowym obejmującą następujące etapy: analizę płynności, badanie rentowności, ocenę sytuacji majątkowo-kapitałowej. 5

5 W każdym z omawianych problemów analizy finansowej (płynność, rentowność, struktura majątkowo-kapitałowa) szczególny nacisk położono na zagadnienie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Współcześnie bowiem spółka giełdowa jest dominującą formą prawną dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Ze względu na zwykle rozproszony akcjonariat możliwości kontroli finansów spółki giełdowej przez gros jej właścicieli są mocno ograniczone, a tym samym ryzyko, jakie właściciele ci ponoszą, jest szczególnie wysokie. We Wprowadzeniu do informatyki finansowej przyjęto, że systemy finansowo-księgowe, zwane w skrócie systemami F_K, są podstawową platformą informatyki finansowej. W tej części skryptu omówiono, narzucone przez Ustawę o Rachunkowości, warunki stosowania metod informatycznych, a tym samym systemów F_K, w sprawozdawczości i analizie finansowej. Metody analizy finansowej (informatyka finansowa) Informacja źródłowa (sprawozdawczość finansowa) Analiza finansowa Diagnozy i wnioski analityczne Rys. 01 Relacje pomiędzy sprawozdawczością finansową, analizą finansową, a informatycznymi metodami analitycznymi 6

6 1. Cele i zakres sprawozdawczości finansowej Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (dalej w skrócie określane jako MSR) definiują sprawozdania finansowe jako uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności jednostki (MSR 1 Prezentacja sprawozdania finansowego ). W ujęciu ewidencyjnym sprawozdawczość finansowa jest końcowym wytworem systemu rachunkowości finansowej. W przedsiębiorstwie system ewidencji zdarzeń gospodarczych działający w ramach rachunkowości finansowej musi być zatem dostosowany do wymogów sprawozdawczości finansowej. Oznacza to, że układ kont, zwłaszcza syntetycznych, jest powiązany z odpowiednimi pozycjami w sprawozdaniach finansowych. W trakcie cyklu księgowania (p. rys. 1.1.) poszczególne dokumenty, spełniające kryteria dowodów księgowych, są chronologicznie zapisywane w Dzienniku, a także zgodnie z dekretacją, księgowane na odpowiednich kontach Księgi Głównej i Ksiąg Pomocniczych. Na koniec roku obrotowego stany tych kont są przenoszone do odpowiednich komórek sprawozdań finansowych (p. rys. 1.2). Dekretacja dowodów ksiegowych Chronologiczny zapis dowodów księgowych w Dzienniku Zapis dowodów księgowych na kontach Księgi Głównej Zapisy na kontach Ksiąg Pomocniczych 1.1. Cykl księgowania 7

7 Koniec roku obrotowego Zestawienie obrotów i sald kont Księgi Głównej oraz kont Ksiąg Pomocniczych Wykaz składników aktywów i pasywów na podstawie inwentaryzacji (inwentarz) Zamknięcie kont w Dzienniku i Księdze Głównej Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia kont Badanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Upublicznienie sprawozdania finansowego (Krajowy Rejestr Sądowy, Monitor Polski B 1.2. Czynności związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych na koniec roku obrotowego 8

8 W ujęciu celowym sprawozdawczość finansową można uznać za element rachunkowości zarządczej, gdyż dane sprawozdawcze służą przede wszystkim jako źródło informacji przy podejmowaniu decyzji dotyczących firmy 1. Na podstawie sprawozdań finansowych instytucje kontrolne powinny być w stanie w sposób rzetelny ocenić skutki zarządu sprawowanego przez kierownictwo firmy i nadzoru nad powierzonym majątkiem, zwłaszcza w aspekcie przestrzegania przepisów praw gospodarczego. Mając na uwadze potrzeby informacyjne właścicieli przedsiębiorstwa sprawozdania finansowe powinny informować o zdolności jednostki do pomnażania otrzymanych zasobów, możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych, a tym samym o wielkości środków finansowych, jakie mogą być przekazane właścicielom jako renta z tytułu zainwestowanego kapitału. Dla inwestorów giełdowych sprawozdania finansowe stanowią podstawowe źródło informacji przy sporządzaniu analizy fundamentalnej spółki. Także badania poprzedzające nabycie spółki, tzw. analizy, są prowadzone w oparciu o dane pochodzące z sprawozdawczości finansowej. Sprawozdawczość finansowa jest także ważnym elementem rachunkowości podatkowej, gdyż w zestawieniach tych ujawniane są dane, które wykorzystywane są przy wyznaczaniu podstawy opodatkowania przedsiębiorstwa. Przypomnijmy, że zadaniem rachunkowości podatkowej jest wiarygodne wyliczenie wysokości podatków, jakie spółka winna zapłacić organom fiskalnym. Do szczegółowych zadań rachunkowości podatkowej należy także ustalenie podstawy opodatkowania, momentu powstania zobowiązania podatkowego oraz przygotowywanie deklaracji i zeznań podatkowych. Wartość tych podatków oraz wydatki z tego tytułu są następnie wykazywane w sprawozdaniu finansowym. W sensie teoretycznym koncepcje sprawozdawczości finansowej opierają się bądź na modelu efektywnościowym (Performance oriented Theory), zwanym też transakcyjnym bądź na modelu majątkowym (Wealth oriented Theory), zwanym też teorią wartości (p. rys. 1.3.). W modelu efektywnościowym celem sprawozdawczości jest rzetelny pomiar kapitału własnego, a wiodącym sprawozdaniem bilans. W modelu tym przyjmuje się, że wynik finansowy jest to zmiana wysokości 1 Zgodnie z MSR celem prowadzenia sprawozdawczości finansowej jest dostarczenie prawidłowej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowo-finansowej, wynikach ekonomicznych, zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. W szczególności według MSR sprawozdania finansowe powinny być wykorzystywane przy: podejmowaniu decyzji dotyczących kupna, utrzymania czy też zbycia inwestycji, ocenie sposobu zarządzania i ochrony majątku przez kierownictwo jednostki oraz jego odpowiedzialności, ocenie zdolności jednostki do wypłacania wynagrodzeń oraz realizacji innych świadczeń na rzecz pracowników, ocenie zabezpieczenia kredytów i pożyczek udzielonych jednostce, określaniu polityki podatkowej, ustalaniu wysokości zysku do podziału i dywidend, przygotowywania i wykorzystaniu danych statystycznych dotyczących dochodu narodowego, regulacji działalności jednostki. 9

9 kapitału własnego (zwiększenie zysk, zmniejszenie strata) w danym okresie, przy czym zmiana ta nie jest spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem wkładu właścicieli [p. np. Gos, 2008]. Modele sprawozdawczości finansowej Model efektywnościowy (Performance oriented Theory) Model majatkowy (Wealth oriented Theory) Rys Alternatywą względem modelu efektywnościowego jest model majątkowy sprawozdawczości finansowej. W modelu tym przyjmuje się, że podstawowym zadaniem sprawozdawczości jest rzetelny pomiar rentowności uzyskanej w danym okresie obrachunkowym. Przy czym wynik finansowy definiuje się jako różnicę pomiędzy przychodami a kosztami (różnica dodatnia zysk, różnica ujemna strata). W modelu wynikowym wiodącym zestawieniem finansowym jest rachunek zysków i strat. Ponieważ polski system prawny regulujący zasady sprawozdawczości finansowej opiera się na modelu majątkowym założenia tej koncepcji zostaną omówione w sposób szczegółowy 2. Paradygmatem koncepcji majątkowej rachunkowości jest zasada, że w rachunku zysków i strat przychody i koszty są ujmowane jako następstwo zrealizowanej transakcji. Tym samym zysk jest wyliczany zgodnie z regułą współmierności przychodów i kosztów wycenionych zgodnie z ich historyczną wartością. W ujęciu majątkowym wartość aktywów jest oszacowana według ich wartości rezydualnej, czyli że istniejące aktywa są materialnym skutkiem wcześniej poczynionych nakładów, których nie można rozliczyć w koszty, ponieważ nie nastąpiły jeszcze przychody, które można uznać za współmierne do tych wydatków. 2 Dla modelu majątkowego (Performance oriented Theory) Hellin i Szymański stosują nazwę modelu transakcyjnego, pisząc przy tym, że Polska od dawna stosuje model sprawozdawczości finansowej oparty na teorii transakcyjnej [2001, str. 66]. 10

10 W modelu majątkowym rachunkowości wycena transakcji gospodarczych następuje w tym samym czasie i tym samym trybie nie tylko dla rachunku zysków i strat oraz bilansu, ale także dla rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. W konsekwencji w ujęciu majątkowym bilans jest produktem pochodnym rachunku zysków i strat, a oba te sprawozdania są ze sobą powiązane poprzez pozycję Wynik finansowy. W rachunku zysków i strat wynik jest wyznaczany jako różnica pomiędzy otrzymanymi przychodami a poniesionymi kosztami. Natomiast w bilansie wynik traktowany jest jako kategoria ekonomiczna zwiększająca bądź zmniejszająca kapitał własny przedsiębiorstwa. Z kolei przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych wykorzystywane są dane z rachunku zysków i strat oraz stany wybranych aktywów z bilansu otwarcia i zamknięcia. Dodatkowo przepływy pieniężne netto powinny odpowiadać bilansowej zmianie środków pieniężnych. W odniesieniu do przedsiębiorstw działających na terenie Polski podstawowe regulacje dotyczące sprawozdawczości finansowej zawarte są w Ustawie o Rachunkowości (zwanej dalej Ustawą 3 ). Przepisy tej Ustawy określają zawartość sprawozdań oraz zasady oceny wiarygodności zamieszczonych danych. W szczególności ten akt prawny określa: kto jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych, jakie sprawozdania finansowe przygotowują odpowiednie podmioty gospodarcze, w jaki sposób powinny być ujmowane i wyceniane poszczególne pozycje w sprawozdaniach finansowych. Artykuł 2 Ustawy określa jednostki gospodarcze zobligowane do stosowania ustawy o rachunkowości, a tym samym do sporządzania, w różnym zakresie, sprawozdawczości finansowej. W przypadku spółek prawa handlowego, są to te firmy, których przychody netto ze sprzedaży i operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym przekroczyły kwotę tys. euro. Sprawozdania finansowe są sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, przy czym sprawozdanie sporządzane na dzień kończący rok obrotowy nosi nazwę rocznego sprawozdania finansowego. Według art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Przygotowanie sprawozdania rocznego musi być poprzedzone określonymi czynnościami do których wykonania przedsiębiorstwo jest zobowiązane z mocy Ustawy. Czynności te obejmują: 3 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm). W posłużono się cytatami zaczerpniętymi z tekstu ustawy pomieszczonego na oficjalnej stronie Sejmu Rzeczpospolitej (31 grudnia 2008 r). 11

11 wycenę składników majątkowych zgodnie z przepisami Ustawy, przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów, uzgodnienie stanów księgowych ze stanami rzeczywistymi ustalonymi na podstawie inwentaryzacji. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych do podstawowych zagadnień należy problematyka klasyfikowania i wyceny składników sprawozdania finansowego. Dany składnik jest ujmowany w księgach, a tym samym może być wykazywany w sprawozdaniu finansowym, jeżeli można ten składnik: poprawnie przyporządkować do określonej kategorii ekonomicznej występującej jako pozycja sprawozdania finansowego, w sposób wiarygodny wycenić. Wycena polega na ustaleniu kwoty pieniężnej w jakiej dany składnik jest ujmowany w sprawozdaniu. Zasady przeprowadzania tej wyceny zawarte są w rozdz. 4 Ustawy ( Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego ). Jedną z gwarancji prawidłowości danych zawartych w sprawozdaniu finansowym jest rzetelna inwentaryzacja majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania. Inwentaryzacja ma za zadanie: ustalenie rzeczywistych wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, określenie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym stwierdzonymi podczas inwentaryzacji, a stanem wykazywanym w księgach rachunkowych. Ustawa w rozdz. 3 Inwentaryzacja określa zasady, terminy i częstotliwość oraz sposób dokumentowania inwentaryzacji w przedsiębiorstwie. Częstotliwość oraz sposób przeprowadzania inwentaryzacji zależy od charakteru danego składnika bilansowego. Zasadniczo wyróżnia się następujące sposoby przeprowadzania inwentaryzacji: spis z natury, dokonywany przez członków komisji inwentaryzacyjnej poprzez bezpośredni pomiar składników majątkowych, uzyskanie potwierdzenia prawidłowości stanów, porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Zgodnie z art. 27 Dokumentacja inwentaryzacji po przeprowadzeniu inwentaryzacji jej wyniki należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych, a ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Przy czym należy wyjaśnić, czy rozbieżności te wynikły z procesów naturalnych, pomyłek 12

12 przy przyjmowaniu i ewidencjonowaniu składników bilansowych, czy też są skutkiem nadużyć bądź kradzież W ramach czynności poprzedzających przygotowanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwo powinno także naliczyć i utworzyć rezerwy na pewne lub uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania, jak również rozliczyć koszty z zachowaniem zasady ich współmierności do przychodów, do czego zobowiązują odpowiednio art. 6 i art. 35d Ustawy. Sprawozdania finansowe składane z mocy Ustawy o Rachunkowości Tylko jednostki, zobowiązane do ogłaszania i badania swoich sprawozdań Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym Rys. 1.4 Po zakończeniu czynności przygotowawczych można przystąpić do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zawartość i struktura sprawozdania finansowego firmy jest określona przez Ustawę, p. rys Zgodnie z art. 45 ust. 2 sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Dodatkowo duże przedsiębiorstwa przygotowują i publikują rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Według art. 64 Ustawy ( Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych ) przedsiębiorstwo zaliczane jest do dużych, jeśli w roku poprzedzającym rok obrotowy, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniło przynajmniej dwa z następujących warunków: 13

13 suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro, średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób. Dokumenty, wchodzące w skład rocznego sprawozdania finansowego, powinny być opracowane zgodnie ze wzorami będącymi załącznikami do Ustawy. Załączniki te określają minimalną zawartość informacyjną sprawozdań. Z tym, że szczegółowy zakres informacji wykazywanej w informacji dodatkowej jest określany drogą rozporządzenia (p. art. 82 ust. 2. pkt 6a Ustawy). Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba wynikająca ze specyfiki jednostki, to zgodnie z art. 50 ust. 1 Ustawy "informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załączniku do ustawy. Przy czym, (art. 50 ust. 2) Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok, nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości euro, przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości euro, może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie. Jeżeli, tak jak przyjęto w tej książce, przedsiębiorstwo jest spółką kapitałową notowaną na giełdzie, wówczas kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. Przy czym, zgodnie z art. 49 ( Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym ) ust. 2: Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o: 1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 2) przewidywanym rozwoju jednostki, 14

14 3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, 4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, 5) nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia, 6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach), 7) instrumentach finansowych w zakresie: a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń, 8) stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spółki, których akcje dopuszczono do publicznego obrotu są zobowiązane także do sporządzania raportów okresowych 4 : kwartalnych, półrocznych, rocznych. Raport kwartalny (oznaczany jako SA-QS) zawiera informacje o wynikach ekonomicznych spółki za dany kwartał oraz dane ekonomiczne obliczone w sposób narastający za wszystkie minione pełne kwartały danego roku obrotowego. W skład raportu powinien wchodzić bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Raport półroczny (SA-PS) składa się z półrocznego sprawozdania finansowego uzupełnionego o komentarz zarządu omawiający działalność spółki w minionym półroczu. Sprawozdanie półroczne winno mieć zakres zgodny z przepisami o prospekcie emisyjnym. Zaleca się także, aby raport półroczny był zweryfikowany przez uprawnionego rewidenta. Z kolei raport roczny (SA- RS) - poza rocznym sprawozdaniem finansowym oraz komentarzem zarządu powinien zawierać pismo 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 15

15 prezesa spółki referujące najważniejsze dokonania spółki w minionym roku obrotowym. Do raportu rocznego dołącza się opinię biegłego rewidenta. Należy przypomnieć, że w skład sprawozdawczości obligatoryjnej wchodzą także sprawozdania sporządzane na podstawie ustawy o statystyce publicznej (Ustawa z o statystyce publicznej Dz. U. nr 88 poz. 439 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorstwa są zobowiązane przesłać do terenowych oddziałów GUS m.in.: roczne statystyczne sprawozdanie finansowe (sprawozdanie F-02), kwartalne sprawozdanie finansowe o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (F-01), przy czym dane te są ujęte narastająco od początku danego roku obrotowego, kwartalne sprawozdanie z działalności inwestycyjnej (I-01), roczne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (Z-03), Ze względu na unikalność danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych zestawienia te mają istotne znaczenie jako źródło informacji analitycznej. Zbiorcze zestawienia wyników finansowych przedsiębiorstw w podziale na działy gospodarki i branże - są dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Poza sprawozdawczością finansową i statystyczną kierownictwo firmy powinno mieć dostęp do bardziej szczegółowych i aktualnych zestawień opracowanych wyłącznie na potrzeby zarządzania (zwłaszcza operatywnego) w konkretnym przedsiębiorstwie. W tym celu służby finansowe i analityczne odpowiedzialne za rachunkowość zarządczą w firmie przygotowują fakultatywne sprawozdania krótkoterminowe, obejmujące okresy kwartału, miesiąca czy dekady. Zakres informacji szczegółowej wynika ze struktury zakładowego planu kont, który jest zobowiązana przyjąć każda firma prowadząca księgi rachunkowe. 16

16 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych w świetle zasad rachunkowości Sposób sporządzania sprawozdania finansowego firmy określa Ustawa. Z tym, że zgodnie z art. 10 ust. 3 W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości, jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez uprawniony w myśl ustawy Komitet Standardów Rachunkowościowych 5. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego można stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) publikowane przez International Accounting Standards Board (IASB 6 ). Pryncypium rachunkowości, a tym samym sprawozdawczości finansowej, jest zasada rzetelnego i jasnego obrazu (true and fair view). Kanon ten nakazuje sporządzanie sprawozdania finansowego w taki sposób, aby zawierało ono pełny, uczciwy i zgodny z treścią ekonomiczną obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, jej wyniku finansowego oraz płynności finansowej w okresie sprawozdawczym. 7 Ustawa stwierdza (art. 4 ust. 1), że jednostki są obowiązane stosować określone ustawą zasady rachunkowości, jednocześnie, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i dalej w ust. 2: Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Zasada rzetelności jest przywoływana także w art. 24 ( Warunki jakie powinny spełniać księgi rachunkowe ), gdzie ustawodawca stwierdza jednoznacznie w ust. 1: księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco, przy czym (ust. 2) księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan faktyczny. Aby bezstronnie ocenić, czy obraz 5 Do końca 2008 r. Komitet Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów wydał następujące Krajowe Standardy Rachunkowości: KSR nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", KSR nr 2 "Podatek dochodowy", KSR nr 3 "Niezakończone usługi budowlane", KSR nr 4 "Utrata wartości aktywów", KSR nr 5 Leasing, najem i dzierżawa, KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania warunkowe. 6 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards IFRS) są publikowane przez International Accounting Standards Board (IASB). W kwietniu 2001 r. standardy IFRS zastąpiły Międzynarodowe Standardy Rachunkowościowe (International Accounting Standards IAS) publikowane dotychczas przez International Accounting Standards Commitee (IASC). Od 2005 roku Unia Europejska wprowadza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) jako obowiązujące zasady sporządzania sprawozdań finansowych dla spółek notowanych na giełdach. 7 Do oceny, czy spółka prezentuje jasny i rzetelny obraz swojej działalności gospodarczej istotna jest informacja o przestrzeganiu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego ustalonych przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych. Jeżeli z jakichś względów spółka nie spełnia określonej zasady ładu korporacyjnego, to informacja taka, zgodnie z zasadą complain or explain, powinna być umieszczona na oficjalnej stronie spółki. 17

17 przedsiębiorstwa sporządzony na podstawie ewidencji księgowej jest rzetelny i jasny, księgi rachunkowe są poddawane ocenie biegłego rewidenta. W prezentacji jasnego i rzetelnego obrazu kluczową rolę pełni informacja dodatkowa wchodząca w skład sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy informacja dodatkowa powinna zawierać dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust. 1, a w szczególności zawierało: o wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawiania przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego, o dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym, - proponowany podział zysku lub pokrycia straty, - podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, - inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego. Aby był spełniony kanon jasnego i rzetelnego obrazu Ustawa w swoich artykułach nakazuje przestrzeganie następujących podstawowych zasad rachunkowości, p. rys..5 8 : kontynuacji działania, memoriału, współmierności, ostrożności. 8 Według Helina i Szymańskiego [2001] sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne, jeżeli: zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i podstawami prawnymi regulującymi działalność gospodarczą jednostki, zostało sporządzone na podstawie kompletnych i prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, wykazane przez jednostkę aktywa i pasywa istnieją, są kompletne i prawidłowo wycenione, przy wycenie składników majątkowych oparto się na zasadzie ostrożnej wyceny, uwzględniając znane i prawdopodobne ryzyko gospodarcze, zakładając dalsze funkcjonowanie jednostki, wykazane składniki majątkowe są własnością jednostki, nie zostały obciążone lub zastawione, a jeżeli tak to wykazano to w sprawozdaniu finansowym, wykazane przychody i koszty są kompletne, dotyczą właściwych okresów i zostały poprawnie sklasyfikowane, przedstawione sprawozdanie jako całość daje obiektywny, jasny i prawidłowy obraz zaistniałych operacji oraz sytuacji majątkowej jednostki za okres objęty sprawozdaniem. 18

18 Zasada rzetelnego i jasnego obrazu (true and fair view) Szczegółowe zasady rzetelnej i jasnej rachunkowości Cechy rzetelnej i jasnej informacji rachunkowościowej kontynuacji działania memoriału współmierności ostrożności neutralność bezbłędność przydatność czytelność istotność sprawdzalność jawność Rys. 1.5 Akceptacja zasady kontynuacji działalności (going concern), zwanej też zasadą ciągłości bilansowej, oznacza, że w sprawozdaniu finansowym będzie jasno i rzetelnie określone, czy w najbliższej przyszłości firma będzie kontynuowała swoją działalność w sposób podobny, jak w momencie badania ksiąg, a przede wszystkim że nie zamierza ograniczyć lub zaniechać swojej działalności. Ustawa (art. 5 ust. 2) precyzuje zasadę ciągłości w sposób następujący: Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres 19

19 nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Przy ocenie możliwości kontynuacji działania należy zwrócić uwagę na czynniki, które przede wszystkim w przyszłości wpłyną na sytuację jednostki, a zwłaszcza: bieżącą i spodziewaną rentowność, harmonogram spłaty zobowiązań, możliwości finansowania działalności jednostki. Jako zagrożenie dla kontynuacji działania uznaje się określone czynniki zewnętrzne (niestabilność polityczną, załamanie się gospodarki jako całości, upadek waluty krajowej), jak i wewnętrzne (problemy z terminową spłatą zobowiązań, zaniechanie wypłat dywidendy, ponoszenie dużych strat na działalności operacyjnej). Kontynuacja działania przedsiębiorstwa może być także zagrożona ze względu na okoliczności prawne (postawienie jednostki w stan likwidacji lub upadłości, wygaśnięcie umowy spółki) lub gospodarcze (utrata płynności finansowej, załamanie popytu na wyroby jednostki, sprzedaż lub wniesienie w formie aportu znacznej części jednostki). Kwestia kontynuacji działania jest kluczowa dla wyboru zasad wyceny majątku przedsiębiorstwa. W warunkach ciągłości działania jednostka ujmuje operacje w księgach rachunkowych według historycznych cen zakupu, nabycia lub możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Przy zagrożeniu kontynuacji działania składniki majątkowe należy wycenić według przewidywanej ceny sprzedaży netto oraz uwzględnić wszystkie koszty, które są związane z operacją likwidacją przedsiębiorstwa (odprawy dla pracowników, koszty sądowe, koszty serwisowania sprzedanych wyrobów). Przestrzeganie zasady kontynuacji działalności gwarantuje, że zamieszczone w sprawozdaniu dane będą porównywalne czyli mierzone w tych samych warunkach, przy użyciu tych samych metod wyceny, wyliczane na podstawie identycznych algorytmów. Porównywalność danych jako konsekwencja przestrzegania zasady ciągłości działania jest warunkiem wiarygodności przy sporządzaniu: analiz dynamicznych stanu ekonomicznego jednostki w różnych okresach jej funkcjonowania, ocen przekrojowych różnych jednostek działających w oparciu o te same przepisy polskiego prawa bilansowego. Na straży zachowania porównywalności przyjętych zasad rachunkowości stoi art. 5 ( Obowiązek kontynuacji przyjętych zasad rachunkowości ) ust. 1 zgodnie z którym: przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań 20

20 finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Istotnym gwarantem porównywalności procesu sporządzania sprawozdawczości finansowej jest warunek dokumentowania przez przedsiębiorstwo przyjętych przez nie zasad polityki rachunkowości, zwłaszcza jeśli Ustawa dopuszcza rozwiązania wariantowe. Zgodnie z art. 8 ust. 2: W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązanie uległy zmianie. W przypadku takim należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za okres obrotowy, w którym te zmiany nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczącego roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian. Mimo tych obostrzeń rangi ustawowej porównywalność sprawozdań finansowych może zostać naruszona m.in. z powodu : zmiany w przepisach o rachunkowości oraz prawie podatkowym, wystąpienia istotnych, ale incydentalnych, zdarzeń ekonomicznych, korekty błędów podstawowych. Poza tym niektóre pozycje w sprawozdaniu finansowym można wycenić tylko w sposób szacunkowy, a zatem z dużą dozą dowolności, w tym: odpisy aktualizacyjne, koszty tworzenie rezerw, amortyzacji majątku trwałego, rozliczenia kosztów międzyokresowych. Z przepisów Ustawy wynika, że rachunkowość w przedsiębiorstwie powinna być prowadzona zgodnie z zasadą memoriału (accrual basis). Oznacza to, że w księgach odnotowuje się wystąpienie zdarzenia gospodarczego (np. wystawienie faktury), niezależnie czy było to związane z przepływem pieniądza, czy nie. Artykuł 6 ( Przychody i koszty ujmowane w księgach danego roku ) ust. 1 Ustawy stwierdza, że w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, 21

21 niezależnie od terminu ich zapłaty. Za moment sprzedaży przyjmuje się moment wydania towaru lub wyświadczenia usługi na rzecz kontrahenta, a koszt jest aktywowany w momencie zużycia czy wykorzystania danego dobra przez przedsiębiorstwo. Aby umożliwić przedsiębiorstwu przestrzeganie zasady memoriału, ustawodawca w art. 52 ( Termin sporządzania sprawozdania finansowego ) ust. 1 przyjmuje, że kierownik jednostki zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub umowy. Także ustalenia art. 54 ( Dokonywanie zmian w sprawozdaniu finansowym ) pozwalają jednostce na korektę sprawozdania w przypadku, gdy nowe dowody zewnętrzne napłynęły już po sporządzeniu sprawozdania finansowego. Zasada memoriału jest przestrzegana także przy ujmowaniu pozycji w sprawozdaniach finansowych, za wyjątkiem rachunku przepływów pieniężnych. Natomiast zasadę współmierności sankcjonuje art. 6, zgodnie z którym: 1. W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 2. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Tym samym przychody należy wykazać w momencie w okresie, w którym zostały wysłane wyroby gotowe, czy też wykonana usługa, a koszty wówczas, gdy powstaje zobowiązanie. Konieczność przestrzegania zasady współmierności kosztów do przychodów wynika jednoznacznie z treści art. 34b Ustawy, zgodnie z którym 1. Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły. 2. Koszty wytworzenia, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych 22

22 Przestrzeganie zasady współmierności umożliwia mechanizm rozliczeń międzyokresowych regulujących rozliczenia kosztów i przychodów, gdy czas, który je dotyczy, wykracza poza okres sprawozdawczy. Celem ujawnienia, że kategorie ekonomiczne zostały ujęte zgodnie z zasadą współmierności, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w ujęciu brutto, gdzie oddzielnie wykazywane są aktywa i pasywa, przychody i koszty, wpływy i wydatki. Jedynie sporadycznie niektóre kategorie w sprawozdaniu finansowym są wykazywane w ujęciu netto, gdzie ujmowane są tylko salda wynikające z wzajemnej kompensacji wzajemnie przeciwstawnych zasobów i procesów. Przywoływana w art. 8 zasada ostrożności jest precyzowana w art. 7 ust. 1 Ustawy ( Zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów ) w sposób następujący: Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić: 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 3) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, 4) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, 5) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Ostrożna wycena (prudence) polega zatem na ujęciu aktywów według ich wartości realnej, uwzględnieniu wszystkich pasywów, zwłaszcza zobowiązań. Jako przychody należy ujmować tylko te faktury, o których wiemy z pewnością, że zostaną zapłacone. Do kosztów zalicza się tylko te obciążenia, których poniesienie było uzasadnione ekonomicznie, a także bierze się pod uwagę wszystkie przewidywane straty, zaś przychody i zyski nadzwyczajne wyłącznie niewątpliwe. Zasada ostrożności nie może być nadużywana poprzez tworzenie rezerw niecelowych, świadomego zawyżania kosztów czy zaniżania przychodów. Nadrzędność zasady rzetelnego i jasnego obrazu narzuca określone wymagania, jakie winny spełniać informacje ekonomiczne zawarte w sprawozdaniach finansowych. Umieszczone w sprawozdaniu rocznym dane ekonomiczne powinny być zbierane i opracowywane zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, a zwłaszcza zasadami prawidłowej i legalnej rachunkowości, co zostało wyrażone w art. 4 ust. 1: Jednostki obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości. Rzetelność jest kluczową cechą danych źródłowych, gdyż jej brak odbiera informacjom wszelką wartość [Skowroński, 1991, s. 23

23 265]. W sensie ekonomicznym informacja jest rzetelna, innymi słowy wiarygodna i prawdziwa, jeżeli wiernie opisuje dane zjawisko ekonomiczne, jest pozbawiona subiektywizmu i nie pomija żadnego faktu, którego znajomość mogłaby wpłynąć na treść finalnych wniosków analitycznych. Sprawozdanie finansowe jest rzetelne, jeżeli zostało sporządzone w oparciu o informacje charakteryzujące się następującymi cechami, p. rys.1.5: neutralnością, bezbłędnością, przydatnością, czytelnością, istotnością, sprawdzalnością, jawnością, prowadzeniem na bieżąco. Wiarygodne sprawozdanie finansowe powinno być przygotowane z poszanowaniem zasady neutralności. Oznacza to, że w trakcie prac nad sprawozdaniem osoby za to odpowiedzialne winne wykazywać się bezstronnością w doborze i interpretowaniu faktów ekonomicznych. Rzetelność informacji ekonomicznej zawartych w sprawozdaniu finansowym jest uzależniona od bezbłędności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przy czym uważa się, że księgi rachunkowe są prowadzone bezbłędnie, jeżeli dane z dowodów dotyczących operacji gospodarczych są przenoszone do ksiąg bez jakichkolwiek omyłek, księgowanie dowodów jest zgodne z zakładowym planem kont, a stosowane następnie procedury przekształceń danych są prawidłowe. W odniesieniu do ksiąg rachunkowych Ustawodawca stwierdza, że (art. 24 ust. 3) księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych. Dobre sprawozdanie finansowe powinno być przydatne i czytelne. Informacja posiada cechę przydatności, jeżeli jest ważna, cenna dla analityka, podejmującego się oceny przeszłego, teraźniejszego lub przyszłego stanu przedsiębiorstwa. Koszty pozyskania tych informacji powinny być we właściwej proporcji do znaczenia informacyjnego pozyskanych danych. Za pomocą informacji zawartych w przydatnym sprawozdaniu finansowym analityk może weryfikować sądy o stanie firmy bądź formułować nowe diagnozy i prognozy ekonomiczne. Sprawozdanie 24

24 finansowe powinno w sposób czytelny prezentować wszystkie dane istotne dla oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, a zwłaszcza czytelne powinny być te informacje, które mogą wpłynąć na działania gospodarcze podejmowane przez decydentów. Przy czym informacja analityczna powinna być podana w sposób zrozumiały dla użytkownika dysponującego elementarną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości. Standardy MSR za informację istotną uważają taką, której pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć niekorzystnie na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdań finansowych. W szczególności informacje istotne nie mogą ulec zamazaniu w trakcie procesu agregacji i grupowaniu danych jednostkowych. Niemniej zgodnie z art. 4 ust. 4 jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Zasada istotności sprawozdawczości finansowej jest usankcjonowana przez art. 8 ( Rozwiązania ustawowe a potrzeby jednostki ) ust. 1 zgodnie z którym: dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do potrzeb jednostki należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności, o której mowa w art. 7. Artykuł ten ( Zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów ) w ust. 3 określa zasady przeprowadzania agregacji, a zwłaszcza kompensacji kategorii ekonomiczno-finansowych poprzez zapis, że wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Ze względu na wymóg czytelności i istotności wskazane jest, aby w sprawozdaniu była zachowana właściwa hierarchia uporządkowania informacji w podziale na tzw. informację główną, skondensowaną oraz ujęte odrębnie informacje szczegółowe będące rozwinięciem zdań syntetycznych. Należy też pamiętać, że sprawozdania finansowe zwykle nie zawierają informacji o czynnikach jakościowych, takich jak klimat biznesowy w danej branży, poziom kultury korporacyjnej, czy zdolność kierownictwa do zarządzania w warunkach zmian. Pochodząca z ksiąg rachunkowych zawartość sprawozdania finansowego powinna być sprawdzalna. Elementem kluczowym dla sprawdzalności ksiąg jest zachowanie tzw. śladu rewizyjnego czyli powiązania zapisów księgowych z dowodami i odwrotnie. Zgodnie z Ustawą (art. 24 ust. 4) księgi 25

25 rachunkowe uważa się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności: udokumentowania zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych, zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonania rozliczeń finansowych, w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapewniona jest kontrola kompletności zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów przetwarzania danych, zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwalających, bez względem na stosowaną technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych. Zapisy w księgach rachunkowych powinny być prowadzone na bieżąco, co oznacza, że (art. 24 ust. 5): pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie o którym mowa w punkcie 1, a za rok obrotowy nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu detalicznego i gastronomii następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane. Zapisy te powinny być przy tym kompletne, a zatem wszystkie operacje dotycząc danego roku obrachunkowego muszą być ujęte w księgach rachunkowych. Z punktu widzenia interesów inwestorów zewnętrznych ważnym aspektem sprawozdawczości finansowej jest jej jawność i ogólna dostępność. Każda jednostka podlegająca przepisom Ustawy jest zobowiązana złożyć we właściwym sądzie rejestrowym swoje sprawozdanie obejmujące: roczne sprawozdanie, sprawozdanie z działalności, uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlega badaniu. 26

26 Jeżeli jednostka ma obowiązek uzyskać opinię biegłego rewidenta, wówczas, poza złożeniem w sądzie rejestrowym, sprawozdanie jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski B z pominięciem informacji dodatkowej (z wyjątkiem wprowadzenia) oraz sprawozdania z działalności. Pełna jawność sprawozdawczości finansowej obowiązuje zwłaszcza spółki giełdowe. Wszystkie raporty okresowe (kwartalne, półroczne, roczne) muszą być umieszczane na stronach internetowych emitenta. W Internecie funkcjonują portale, na których stronach inwestor może znaleźć sprawozdania finansowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przy czym do najważniejszych stron www zawierających sprawozdawczość finansową przedsiębiorstw należą: Natomiast Monitor Polski B jest dostępny na Polskim Serwerze Prawa Przestrzeganie powyższych reguł i zasad stwarza warunki, aby sprawozdania dawały, zgodnie z intencją art. 4 Ustawy, rzetelny i jasny obraz (true and fair view) sytuacji majątkowo-kapitałowej, przebiegu procesów gospodarczych oraz wyników ekonomicznych osiągniętych przez przedsiębiorstwo. Spełnienie zasady rzetelności oznacza, że przygotowujący informację działał w dobrej wierze i dołożył wszelkich starań, aby informacje były wiarygodne. Rzetelność nie należy jednak utożsamiać z prawdziwością danych. Jaki już wspomniano, nierzadko ze względów metodologicznych nie jest możliwe obiektywne oszacowanie wartości danego składnika majątkowego, dotyczy to zwłaszcza wartości niematerialnych i prawnych, np. wyceny marki firmy czy też unikalnego oprogramowania. 27

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze

Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze (operacje gospodarcze) i ich rodzaje. Konto księgowe

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ

MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ rok akademicki 2014/2015 AUDYT Dr Małgorzata Winter Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLASYFIKACJA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o rachunkowości. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Zmiany w ustawie o rachunkowości. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Zmiany w ustawie o rachunkowości Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts 1 Zakres podmiotowy Po nowelizacji ustawy o rachunkowości nastąpiła nowy podział podmiotowy. 2 Podmioty rachunkowości 1) Mikro jednostki

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Wykaz skrótów..................................... 11 Wstęp..........................................15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Organizacja rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości DR KATARZYNA TRZPIOŁA

Organizacja rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości DR KATARZYNA TRZPIOŁA Organizacja rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości DR KATARZYNA TRZPIOŁA Nie ma dobrej, wiarygodnej informacji bez uwzględnienia wszelkich innych przepisów prawa, postanowień umownych i regulacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Zarówno Ustawa o rachunkowości, jak i MSR 34 nie określają, które jednostki powinny sporządzać i publikować śródroczne sprawozdania finansowe, ani jak często powinny to czynić. Sprawozdania finansowe sporządzane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r.

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r. Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r. Podstawy formalne sporządzania sprawozdań finansowych Na mocy uchwały nr 10/2005 podjętej w dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NazwaSP ZOZ ZP Nowe Czarnowo RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp. Wyszczególnienie Nr Wykonanie za okres noty 01.01.-31.12.2006 r. 1.01.-31.12.2005 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości Wydanie V, czerwiec 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Wykaz skrótów.....................................

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz. 2115 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska

Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Za główny cel sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów SPRAWOZDANIE FINASOWE Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE z siedzibą w Zabierzowie ul. Szkolna 2 32-080 Zabierzów za okres 01 stycznia 2015 31 grudnia 2015 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania RACHUNKOWOŚĆ Marta Cyganik dyrektor Działu Usług Księgowych we Wrocławiu, Baker Tilly Poland Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania W życiu większości księgowych jesień to nie tylko czas szarlotki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania finansowe małych firm na nowych zasadach

Sprawozdania finansowe małych firm na nowych zasadach echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 25.11.2015 Sprawozdania finansowe małych firm na nowych zasadach Wartości przychodów i aktywów pozwalające przygotować za 2015 r. uproszczony bilans i rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r.

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. www.pwcacademy.pl MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. 1 Zasady rachunkowości i zmiany zasad rachunkowości 2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości Wydanie IV, marzec 2016 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2016 Wykaz skrótów.....................................

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

Nadrzędne zasady rachunkowości, metody sporządzania i tryb badania sprawozdań finansowych określa ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Nadrzędne zasady rachunkowości, metody sporządzania i tryb badania sprawozdań finansowych określa ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Nadrzędne zasady rachunkowości zapewniają zachowanie porównywalności danych finansowych oraz przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Nadrzędne zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji.

Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Spółki podlegające badaniu mogą odnieść istotne korzyści z udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji. Jednym z istotnych elementów procesu zamknięcia roku i przygotowania sprawozdania finansowego jest

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 31.07.2008 do 31.12.2008 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA STOWARZYSZENIE Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Mała Ojczyzna z siedzibą w Gąskach 19

Sprawozdanie finansowe za okres Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Mała Ojczyzna z siedzibą w Gąskach 19 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego Mała Ojczyzna z siedzibą w Gąskach 19 Sprawozdanie finansowe składa się z : 1. Bilansu sporządzonego

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres od r. do r. Poznań, 10 maja 2012 r.

Raport Roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres od r. do r. Poznań, 10 maja 2012 r. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. VERBICOM S.A. Poznań, 10 maja 2012 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo