INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 FORMULARZ. Strony, które należy WYPEŁNID OBOWIĄZKOWO, aby uzyskad miejsce podczas MTT to:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 FORMULARZ. Strony, które należy WYPEŁNID OBOWIĄZKOWO, aby uzyskad miejsce podczas MTT to:"

Transkrypt

1 0/7 INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 KROK 1 Prosimy o wypełnienie obowiązkowych stron formularza oraz w ramach potrzeb - dodatkowych. KROK 2. Podpisane i opieczętowane formularze należy wysład faksem do Organizatora na numer + 48 (71) bądź em na adres. Przesłanie Formularza tą drogą jest równoznaczne ze złożeniem oferty. KROK 3. Organizator prześle drogą ową na adres wpisany przez Paostwa w formularzu Potwierdzenie Zgłoszenia Udziału, podpisane formularze oraz fakturę proforma. Za datę zawarcia umowy uważa się datę wysłania Potwierdzenia Zgłoszenia Udziału. KROK 4. KROK 5. KROK 6. KROK 7. Jeśli potrzebują Paostwo umowy w oryginale, prosimy o przesłanie na adres siedziby Organizatora podpisanego Formularza, który opieczętujemy i odeślemy do Paostwa. Płatności należy dokonad na podstawie faktury proforma. Organizator wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od wpłaty na konto Organizatora i wyśle do Paostwa drogą pocztową. Faktury VAT za płatności dokonane od marca do kwietnia 2011 r., można odbierad podczas Targów w Biurze Organizatora. Warunkiem odebrania stoiska na Targach jest dokonanie pełnej płatności najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Targów. Płatności za umowy podpisane po tym terminie należy dokonad przelewem zabierając ze sobą na Targi dowód wpłaty do okazania w Biurze Targów*. Ostatecznej płatności w tym przypadku można także dokonad gotówką w kasie Biura Targów w dniu montażowym. Warunkiem objęcia stoiska przez Wystawcę jest dokonanie wpłaty pełnej należności. Faktura, która będzie rozliczeniem koocowym, zostanie wysłana w ciągu 14 dni od daty zakooczenia Targów. FORMULARZ Strony, które należy WYPEŁNID OBOWIĄZKOWO, aby uzyskad miejsce podczas MTT to: Str. 1 - FORMULARZ UDZIAŁU WYSTAWCY Str. 2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA Str. 3 SZKIC STOISKA Str. 5 KATALOG Strony, które należy wypełnid dodatkowo w razie zamówienia usług dodatkowych: Str. 4 - FORMULARZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO, PRZYŁĄCZY I USŁUG GRAFICZNYCH (jeśli chcą Paostwo wyposażyd stoisko/powierzchnię niezabudowaną inaczej niż to oferują pakiety standardowe) Str. 6 - FORMULARZ UDZIAŁU WSPÓŁWYSTAWCY (jeśli wraz z Paostwa firmą na tym samym stoisku wystawia się pod swoją nazwą jeszcze inny podmiot gospodarczy) Str. 7 REKLAMA I USŁUGI DODATKOWE (jeśli chcieliby Paostwo skorzystad z dodatkowych możliwości reklamy przed i podczas targów, skorzystad z usług parkingowych, zaproszeo na atrakcje przewidzianych dla Wystawców, wykupid usługę sprzątania lub wynająd salę konferencyjną) 0/7

2 KARTA INFORMACYJNA MTT WROCŁAW 2011 BUDOWA I DEMONTAŻ STOISK Montaż stoisk własnych: w godz Zagospodarowanie stoisk przygotowanych przez Organizatora: oraz 8.04 w godz Demontaż stoisk: w godz Opuszczenie stoiska przed godziną 15:00 powinno byd bezwzględnie zgłoszone Organizatorowi. W uzasadnionych przypadkach powyższe godziny mogą ulec wydłużeniu za zgodą Organizatora, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu takiej konieczności. Za pracę bez uzgodnienia dodatkowych godzin bądź przekroczenie uzgodnionych terminów pobierana jest opłata w wysokości 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę. OCHRONA STOISK Stoiska są chronione przez Organizatora w dniu montażu (czwartek) w godz :00 i w dniach targowych (piątek, sobota) w godz :00. W ostatni dzieo Targów (niedziela) Organizator nie gwarantuje ochrony podczas demontażu w godz. 15:00-24:00. Ochrona jest zapewniona tylko i wyłącznie po zdaniu stoiska protokołem firmie ochroniarskiej. POKAZY NA STOISKACH Organizowanie na stoisku pokazów wymaga udzielenia na nie zgody Organizatora. Pokazy muszą odbywad się tylko w zamkniętej części stoiska i nie mogą powodowad gromadzenia się zwiedzających w ciągach komunikacyjnych ani na sąsiednich stoiskach. Dozwolone jest używanie sprzętu nagłośnieniowego, przy czym maksymalne natężenie hałasu na stoisku nie może przekroczyd 70 db. Zabronione jest kierowanie kolumn głośnikowych w stronę ciągów komunikacyjnych i sąsiednich stoisk. Wystawcy, którzy zechcą zaprezentowad swoją ofertę szerszej publiczności, mają możliwośd współtworzenia programu artystycznego na scenie głównej Hali Orbita. TERMINY I GODZINY OTWARCIA HALI TARGOWEJ Dla Wystawców: Dla odwiedzających: (w trakcie montażu stoisk) dzieo branżowy dzieo otwarty dla odwiedzających (do kooca demontażu stoisk) dzieo otwarty dla odwiedzających BIURO OBSŁUGI TARGÓW NA TERENIE HALI TARGOWEJ 7.04 czynne (dzieo montażowy) 8.04 czynne czynne czynne KARTY WSTĘPU, PARKINGOWE I ZAPROSZENIA Odbioru Identyfikatorów (kart wstępu), kart parkingowych oraz zaproszeo na atrakcje można dokonywad w Biurze Organizatora w Hali Orbita, w przeddzieo rozpoczęcia Targów (dzieo montażowy) lub też w pierwszy dzieo rozpoczęcia Targów.

3 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 FORMULARZ UDZIAŁU WYSTAWCY Nazwa Ulica Kod i miejscowośd NIP Www Telefon DANE WYSTAWCY (do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w Katalogu Targów) Województwo/Kraj KRS Fax imię i nazwisko Osoba kontaktowa odpowiedzialna za MTT telefon stanowisko imię i nazwisko Osoba reprezentująca Paostwa stoisko podczas MTT telefon stanowisko DANE DO FAKTURY Płatnikiem jest: Wystawca Firma wymieniona poniżej: Nazwa Ulica Kod i miejscowośd NIP Płatnik VAT tak nie Telefon OGÓLNE WARUNKI PŁATNOŚCI (dla Wystawców nie korzystających z promocji sezonowych dostępnych na W ciągu 7 dni od daty otrzymania em Potwierdzenia Zgłoszenia Udziału od Organizatora, na podstawie wysłanych faktur proforma należy wpłacid kwotę stanowiącą 50% wartości brutto wynikającej ze Zbiorczego Formularza Zgłoszenia Udziału. Pozostałe 50% należy wpłacid w terminie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia targów (liczy się data zaksięgowania na koncie Organizatora). Płatności za umowy podpisane po tym terminie należy dokonad przelewem zabierając ze sobą na Targi dowód wpłaty do okazania w Biurze Targów. Ostatecznej płatności w tym przypadku można także dokonad gotówką w kasie Biura Targów w dniu montażowym*. Rozliczenie koocowe nastąpi fakturą w ciągu 14 dni od daty zakooczenia targów. *Warunkiem objęcia stoiska przez Wystawcę jest dokonanie wpłaty pełnej należności. Konto (faktura zostanie wystawiona w złotych polskich) Fax NORDEA BANK POLSKA S.A z dopiskiem MTT 2011 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883) oraz na przesyłanie na mój adres elektroniczny informacji handlowych zgodnie z ustawą z o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz. 1204) przez JoyGroup sp. z o.o. z zastrzeżeniem możliwości wglądu do ww. danych i ich aktualizacji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem MTT, przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi oraz kartą informacyjną będącymi integralną częścią Zgłoszenia i akceptuję ich postanowienia (do pobrania na Oświadczam, że przejmujemy zobowiązania wynikające z zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas Płatnik nie ureguluje należności wynikających ze Zbiorczego Formularza Zgłoszenia Udziału. Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu.... Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizatora

4 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 FORMULARZ ZAMÓWIENIA Rodzaj powierzchni Cena netto (PLN) Zamawiana powierzchnia (w m2) Wartośd (kwota netto PLN) UWAGI (promocje, rabaty, etc) ** Niezabudowana 315 PLN/m2 *** Stoisko szeregowe (powierzchnia zabudowana) PROMOCJE 4m m m m m m Powyżej 20m2 WYCENA INDYWIDUALNA Aktualne promocje sezonowe dostępne na Rabat w wysokości 5% przyznawany jest wystawcom Targów Zima oraz I i II edycji MTT Wrocław Rabaty i Promocje nie łączą się ze sobą. ** Podana cena obejmuje powierzchnię pokrytą wykładziną. *** Podane ceny obejmują stoiska wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis wyposażenia stoiska znajduje się w formularzu 3/9. Typ powierzchni Cena netto (PLN) Zamawiana powierzchnia (w m2) Wartośd (kwota netto PLN) UWAGI Szeregowy Narożny Frontowy Wyspowy Bez dopłat +5% ceny stoiska/pow. niezabudowanej +10% ceny stoiska/pow. niezabudowanej +15% ceny stoiska/pow. niezabudowanej Zaplecze stoiska Specyfikacja Cena w PLN/szt. Ilośd Suma PLN Kotara 40/szt. szt. Drzwi 120/szt. szt. Ściana (szer. 1m) 45/m m Opłaty obowiązkowe Cena netto Opłata obejmuje Rejestracyjna Licencyjna 300 PLN 15 PLN/m2 obowiązkowa dla wszystkich Wystawców, obejmuje umieszczenie nazwy Wystawcy na stronie internetowej Targów, wpis do katalogu targowego, egzemplarz katalogu dla Wystawcy, Identyfikatory zgodnie z zapotrzebowaniem, 2 zaproszenia na imprezę integracyjną obowiązkowa dla firm stawiających własne stoisko i niekorzystających z zabudowy Organizatora Ilośd identyfikatorów (proszę wpisad wg zapotrzebowania), są wliczone w cenę opłaty rejestracyjnej szt. Upoważniają do wejścia na Teren Hali Orbita w dniu montażu i demontażu stoisk oraz w okresie trwania Targów. RAZEM NETTO:... Do wszystkich cen należy doliczyd stawkę VAT obowiązującą w roku, w którym następuje płatnośd Zobowiązujemy się po zakooczeniu targów zwrócid wypożyczone urządzenia i rekwizyty przedstawicielowi Organizatora, który potwierdzi ich odbiór. Zobowiązujemy się pokryd wszystkie ty powstałe w wyniku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych urządzeo.. Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizatora

5 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 SZKIC STOISKA Zobowiązujemy się wykonad zabudowę stoiska we własnym zakresie Zamawiamy stoisko -..m2 Stoisko szeregowe 4m2 Stoisko szeregowe 9m2 Stoisko szeregowe 15m2 Uwagi dotyczące zabudowy stoiska oraz umiejscowienia elementów zabudowy lada 50x50 cm instalacja elektryczna (230V) punkt świetlny, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw lada 100x50 cm instalacja elektryczna (230V) 3 punkty świetle, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw stół i3 krzesła lada 100x50 cm instalacja elektryczna (230V) 4 punkty świetle, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw stół i 4 krzesła Stoisko szeregowe 6m2 Stoisko szeregowe 12m2 Stoisko szeregowe 20m2 i powyżej WLICZONE W CENĘ STOISKA LUB lada 100x50 cm instalacja elektryczna (230V) 2 punkty świetle, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw stół i 2 krzesła lada 100x50 cm instalacja elektryczna (230V) 4 punkty świetle, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw stół i 4 krzesła lada 100x50 cm instalacja elektryczna (230V) 1 punkt świetlny na każde pełne 3m2, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw 2 stoły i 1 krzesło na każde pełne 3m2 Nazwa na fryz (na jedną otwartą stronę stoiska) Wykładzina (do wyboru) szara Zielona PŁATNE DODATKOWO X Specyfikacja Cena w PLN/szt. Ilośd Suma PLN Logo na fryzie 100 Dodatkowy fryz 80 Wykładzina w innym kolorze niż szara/zielona 15/m2 Projekt i aranżacja stoiska do uzgodnienia indywidualnie RAZEM NETTO: Do wszystkich cen należy doliczyd stawkę VAT obowiązującą w roku, w którym następuje płatnośd Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizator

6 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 FORMULARZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO, PRZYŁĄCZY i USŁUG GRAFICZNYCH X Specyfikacja Cena w PLN/szt. Ilośd Suma PLN LADY INFORMACYJNE Lada informacyjna z półką (50x50cm,wys.100cm) 60 szt. Lada informacyjna z półką (100x50cm,wys.100cm) 80 szt. Lada informacyjna łukowa (wys.100cm) 135 szt. PODESTY Podest ekspozycyjny (100x100cm) 70 szt. Podest ekspozycyjny (100x50cm) wysokości 25,50,70,100cm 60 szt. Podest ekspozycyjny (50x50cm) 50 szt. REGAŁY Regał otwarty (50x50cm, wys.250 cm) 120 szt. Regał otwarty (100x50cm, wys.250 cm, 3 półki) 120 szt. Regał oszklony (50x50cm, wys.250 cm, 3 półki) 220 szt. Regał oszklony (100x50cm, wys.250 cm, 3 półki) 300 szt. Regał oszklony (100x100cm, wys.250 cm, 3 półki) 320 szt. GABLOTY Gablota przeszklona (50x50cm,wys.100cm) 120 szt. Gablota przeszklona (100x50,wys.100cm) 150 szt. Gablota przeszklona (100x100,wys.100cm) 200 szt. MEBLE Stół okrągły (jak w standardzie stoiska) 50 szt. Krzesło tapicerowane (jak w standardzie stoiska) 30 szt. Stołek barowy (hoker) 60 szt. Szafka 70 szt Półka 40 Stojak na ulotki 40 szt. Wieszak (drewniany, do zawieszania) 20 szt Kosz na śmieci 10 szt Lodówka 160 szt USŁUGI Przeszklenia za m2 55/m2 /m2 Tapicerowanie za m2 30/m2 /m2 Przebudowa stoiska 50 OPRAWA PLASTYCZNA STOISKA Foliowanie jednobarwne (wydruk i wyklejenie ścian folią) 40/m2 /m2 Foliowanie full kolor (wydruk i wyklejenie ścian folią) 130/m2 /m2 PRZYŁĄCZA Standardowe przyłącze zapewniane wyłącznie na stoisku zabudowanym to jedno podwójne gniazdko 230V/2 kw. W przypadku zamówienia powierzchni niezabudowanej, należy wykupid dodatkowo przyłącze. INSTALACJA ELEKTRYCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWANA Przyłącze 3 faz. 380V/16A (do 9kW) 220/szt. szt. Przyłącze 3 faz. 380V/32A (do 25kW) 280/szt. szt. Przyłącze 3 faz. 380V/63A (do 36kW) 380/szt. szt. Montaż dodatkowego gniazda 1 faz. 230V 40/szt. szt. Punkt świetlny 25/szt. szt. Halogen 35/szt. szt. INSTALACJA ELEKTRYCZNA POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA * Wystawca ma własną rozdzielnię Przyłącze 1 faz. 230V/16A (do 3 kw) 160/szt. szt. Przyłącze 3 faz. 380V/16A (do 9kW)* 220/szt. szt. Przyłącze 3 faz. 380V/32A (do 25kW)* 280/szt. szt. Przyłącze 3 faz. 380V/63A (do 36kW)* 380/szt. szt. RAZEM NETTO: Do wszystkich cen należy doliczyd stawkę VAT obowiązującą w roku, w którym następuje płatnośd Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizatora

7 Osoba kontaktowa: Patrycja Stopczyk Tel , termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 KATALOG Katalog ma format A5 Treśd wpisu powinna zawierad nazwę firmy i jej dane teleadresowe oraz treśd oferty handlowej do 600 znaków maszynopisu w języku polskim i 600 w języku angielskim, licząc ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. Wystawca może, na własne życzenie, zrezygnowad z wpisu w języku angielskim. W tej sytuacji ma do wykorzystania jedynie 600 znaków. Treśd wpisu do katalogu powyżej 1200 znaków (suma w języku polskim i angielskim) podlega dodatkowej opłacie. Przesłany przez Wystawcę tekst do umieszczenia w katalogu traktowany jest jako podstawa do wyliczenia należności za wpis. Organizator nie ingeruje w treśd przesłanego tekstu. Tekst zostanie przeformatowany i dopasowany do stylistyki Katalogu. Do oferty można dołączyd logo firmy w kolorze wg specyfikacji znajdującej się w załączniku pt. Katalog i reklamy do pobrania na stronie Nazwę firmy i treśd oferty w Alfabetycznym Spisie Wystawców należy umieścid pod literą: Nazwę firmy w Spisie Wystawców według grup towarowych należy umieścid w grupie towarowej nr: (do wyboru maksymalnie 3 grupy towarowe, wykaz grup towarowych znajduje się w załączniku pt. Grupy towarowe do pobrania na stronie REKLAMA W KATALOGU X Specyfikacja Cena w PLN Ilośd Suma PLN Logo firmy w katalogu GRATIS - Ujęte w opłacie rejestracyjnej Reklama kolorowa cała strona 800/szt. szt. Reklama kolorowa pół strony 500/szt. szt. Treśd wpisu do katalogu powyżej 1200 znaków za kolejne 60 znaków 20/za 60 znaków znaków II strona okładki kolor 1200 III strona okładki kolor 1200 IV strona okładki kolor 1500 Dodatkowa kategoria branżowa w katalogu 20/szt. szt. Insert w katalogu 2000 termin nadsyłania informacji do katalogu: do na W przypadku spóźnienia lub niedostarczenie materiałów, Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia jedynie danych teleadresowych z Formularza Udziału Wystawcy. Specyfikacja techniczna dotycząca katalogu znajduje się w załączniku pt. Katalog i reklamy do pobrania na stronie RAZEM NETTO:... Do wszystkich cen należy doliczyd stawkę VAT obowiązującą w roku, w którym następuje płatnośd Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizator

8 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 FORMULARZ UDZIAŁU WSPÓŁWYSTAWCY Zgłaszam następującą liczbę Współwystawców na wynajmowanej przez nas powierzchni wystawienniczej: W razie zgłoszenia więcej niż jednego Współwystawcy, należy wypełnid odpowiednią ilośd formularzy Udziału Współwystawcy. Współwystawca nr: Ilośd wszystkich Współwystawców: Nazwa Ulica Kod i miejscowośd NIP Www Telefon Osoba kontaktowa odpowiedzialna za MTT DANE WSPÓŁWYSTAWCY (do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w Katalogu Targów) imię i nazwisko telefon stanowisko Województwo/ Kraj KRS Fax 300 PLN + stawka VAT obowiązującą w roku, w OPŁATA REJESTRACYJNA WSPÓŁWYSTAWCY którym następuje płatnośd Opłata rejestracyjna jest obowiązkowa dla wszystkich Współwystawców i gwarantuje: umieszczenie nazwy firmy na stronie internetowej MTT w spisie Wystawców wpis do katalogu napis na fryzie egzemplarz katalogu Identyfikatory zgodnie z zapotrzebowaniem 1 zaproszenie na imprezę integracyjną Katalog ma format A5 ZGŁOSZENIE WPISU WSPÓŁWYSTAWCY DO KATALOGU Treśd wpisu powinna zawierad nazwę firmy i jej dane teleadresowe oraz treśd oferty handlowej do 600 znaków maszynopisu w języku polskim i 600 w języku angielskim, licząc ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. Współwystawca może, na własne życzenie, zrezygnowad z wpisu w języku angielskim. W tej sytuacji ma do wykorzystania jedynie 600 znaków. Treśd wpisu do katalogu powyżej 1200 znaków (suma w języku polskim i angielskim) podlega dodatkowej opłacie. Przesłany przez Wystawcę tekst do umieszczenia w katalogu traktowany jest jako podstawa do wyliczenia należności za wpis. Organizator nie ingeruje w treśd przesłanego tekstu. Tekst zostanie przeformatowany i dopasowany do stylistyki Katalogu. Do oferty można dołączyd logo firmy w kolorze wg specyfikacji znajdującej się w załączniku pt. Katalog i reklamy do pobrania na stronie Nazwę firmy i treśd oferty w Alfabetycznym Spisie Wystawców należy umieścid pod literą: Nazwę firmy w Spisie Wystawców według grup towarowych należy umieścid w grupie towarowej nr: (do wyboru maksymalnie 3 grupy towarowe, wykaz grup towarowych znajduje się w załączniku pt. Grupy towarowe do pobrania na stronie termin nadsyłania informacji do katalogu: do na W przypadku spóźnienia lub niedostarczenie materiałów, Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia jedynie danych teleadresowych z Formularza Udziału Współwystawcy. Specyfikacja techniczna dotycząca katalogu znajduje się w załączniku pt. Katalog i reklamy do pobrania na stronie Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizatora

9 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 REKLAMA I USŁUGI DODATKOWE * KARTY PARKINGOWE Karta parkingowa jednodniowa 28/szt. Ilośd zamówiona: PLN Karta parkingowa trzydniowa 70/szt. Ilośd zamówiona: PLN ATRAKCJE Zaproszenie na imprezę integracyjną dla Wystawców 100/osobę Ilośd zamówiona: PLN * Karta parkingowa upoważnia do korzystania z parkingu przed Hala Orbita, wystawiana jest dla potrzeb wjazdu samochodu osobowego lub dostawczego w czasie dni targowych wraz z pozostawieniem samochodu na parkingu. Przy odbiorze karty wpisywane są dane pojazdu: marka, numer rejestracyjny, kolor. Liczba Kart Parkingowych jest ograniczona. WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ 250 PLN/h Sala wyposażona jest w: nagłośnienie (mikrofon + głośniki), projektor multimedialny, ekran, krzesełka, dodatkowo: drobny catering woda, kawa, herbata, soki, ciasteczka. Dzieo, godzina, tematyka pokazu zostanie skonsultowana z Paostwem telefonicznie. X Specyfikacja Cena w PLN Ilośd Suma PLN REKLAMA INTERNETOWA Banner na stronie targów dynamiczny (400x100 pikseli) 300/1000 odsłon szt. Banner na stronie targów statyczny (400x100 pikseli) 200/1000 odsłon szt. Aktywny link ze strony targów do strony Wystawcy 150 REKLAMA PRZED TARGAMI Druga strona ulotki reklamowej 2000 nakład 30 tys. REKLAMA NA TARGACH Banner we wnętrzu Hali (powieszenie) 100/m2/dzieo m2 Stand/potykacz/roll-up w Hali (ustawienie) 150/dzieo dni Reklama na rewersie biletów 1000 Możliwośd dystrybucji materiałów poza stoiskiem 250/dzieo dni Własny balon reklamowy ustawienie 500/dzieo dni Specyfikacja techniczna dotycząca reklam znajduje się w załączniku pt. Katalog i reklamy do pobrania na stronie Ze względu na ograniczoną ilośd pozycji reklamowych, Paostwa zamówienie zostanie potwierdzone przez Organizatora. SPRZĄTANIE STOISKA Cena za jednorazowe sprzątanie stoiska 10 PLN/m2/3dni 8.04 przed otwarciem dnia targowego po zakooczeniu dnia targowego 9.04 przed otwarciem dnia targowego po zakooczeniu dnia targowego przed otwarciem dnia targowego po zakooczeniu dnia targowego Wielkośd powierzchni stoiska w m2 Suma PLN Wynajem hostess OBSŁUGA STOISKA 40 PLN/h/os w godzinach: ilość pracowników: 9.04 w godzinach: ilość pracowników: w godzinach: ilość pracowników: Życzenia dotyczące pracowników (kwalifikacje, języki obce): RAZEM NETTO:... Do wszystkich cen należy doliczyd stawkę VAT obowiązującą w roku, w którym następuje płatnośd Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizatora

10 Ta strona nie stanowi części formularza i nie musi byd przesyłana.

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2010. Prosimy o wypełnienie obowiązkowych stron formularza oraz w ramach potrzeb- dodatkowych.

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2010. Prosimy o wypełnienie obowiązkowych stron formularza oraz w ramach potrzeb- dodatkowych. 0/9 INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2010 KROK 1 Prosimy o wypełnienie obowiązkowych stron formularza oraz w ramach potrzeb- dodatkowych. KROK 2. Podpisane i opieczętowane formularze należy

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki ZGŁOSZENIE UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie WYSTAWCA (pełna nazwa firmy) BRANŻA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

Targi Ekoenergetyczne "Eco Source" 25-27 września 2009 Polkowice

Targi Ekoenergetyczne Eco Source 25-27 września 2009 Polkowice AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓW: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnictwa w targach

Zgłoszenie uczestnictwa w targach Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca Ulica Kod pocztowy, miasto

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min.

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min. Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca NIP KRS Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROMOCYJNY

FORMULARZ PROMOCYJNY FORMULARZ PROMOCYJNY (OBAWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DWÓCH EDYCJACH TARGÓW ŚLUBNYCH) Dolnośląskie Targi Ślubne 23 listopada 2014 oraz 8 lutego 2015 Hala Orbita Wrocław, ul Wejherowska

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 19-21 marca Hala Stulecia - Wrocław 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Kongres Produkcji i Technologii

Kongres Produkcji i Technologii Formularze zamówienia INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA 1. DANE FIRMY 2. PAKIETY PROMOCYJNE 3. SZKIC STOISKA I FRYZ 4. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 5. PRZYŁĄCZA TECHNICZNE 6. KATALOG REKLAMA i WPIS 7. KARTY WSTĘPU I KARTY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY 2017

INFORMATOR TECHNICZNY 2017 INFORMATOR TECHNICZNY 2017 DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY 2017 TARGI TURYSTYCZNO-ROWEROWE DATA: 20-21.05.2017 MIEJSCE: ADRES: Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław GODZINY OTWARCIA FESTIWALU: 20.05.2017

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;-

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;- ZGŁOSZENIE - UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 1 ORGANIZATOR 2 W YSTAW CA ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ADRES: 43-316 Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 220 NAZWA FIRMY... Używany skrót firmy K a p i t a ł z a k ł

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH III Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKO niezabudowane STOISKA WYSTAWIENNICZE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowa Uczestnictwa obejmuje udział w Targach Produktów Regionalnych Regionalia 2. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 3. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW: 1-2 marca 2016r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala sportowa OSiR ul. Słowiańska 10 8-9 marca 2016r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY TARGÓW:

Bardziej szczegółowo

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015

TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015 TARGI BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ TARBUD 2015 DATA MIEJSCE 27-29 marca 2015 r.. Hala Stulecia ADRES GODZINY OTWARCIA TARGÓW ul. Wystawowa 1, Wrocław, Piątek (27.03) 10.00 18.00 Sobota (28.03) 10.00-18.00

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C Organizator: Polskie Stowarzyszenie Vendingu, ul. Czerniakowska 71/111, 00-715 Warszawa kontakt Aldona Witak, tel. +48 512 008 609, e-mail: a.witak@psv.org.pl INSTRUKCJA DO UMOWY UCZESTNICTWA 1. Umowę

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto 1. Dane Wystawcy Nazwa firmy: Adres: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w Międzynarodowych Targach Paliwowych Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2016 05-06.10.2016 r. Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 54-777 Wrocław Kod

Bardziej szczegółowo

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 22-23.10.2015r. Gdańsk, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Amberexpo 1. DANE WYSTAWCY (Dane zostaną wykorzystane w wykazie wystawców)

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA.

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA. HPS 014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARANŻACJA STOISKA 1-3.10.014 tel. +48 (3) 7 81 506, 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 KOLOR WYKŁADZINY: BRAK CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH Wystawca: Adres: (Ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) KRS: NIP REGON: Jesteśmy płatnikiem VAT nie jesteśmy płatnikiem VAT Osoba kontaktowa ( Imię nazwisko, Stanowisko,

Bardziej szczegółowo

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY PROTECH 09 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRODUKCJI I TECHNOLOGII 18-19 Listopada 2009 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 WPROWADZNIE, TERMINY...3 ZESPÓŁ ORAGNIZACYJNY KONTAKT...4 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa 1 Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu Mobility Reseller Days : Nazwa wystawcy: Nazwa firmy-płatnika: Adres płatnika: Ulica nr Kod pocztowy: Miasto www: NIP: Wpis do KRS/ewidencji przedsiębiorców: (prosimy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu I Finanse SEKTORY OUTSOURCING Usługi Dla Twojego Biznesu VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 7-9 marca 2008 Hala Ludowa - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 7-9 marca 2008 Hala Ludowa - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56 Nazwa firmy: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A5 A6 A7 A8 A22 A15 A4 A3 A2 Reseller & Business A12 A11 A10 A9 VIP A21 A20 strefa A15 edukacji A7 A7 A1 A23 A13 A17+A18 A19 A18 A7 B7 Reseller & Business

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU. 66.00 / kolor. 3.00 / linię (linia = 60znaków ze spacjami)

WPIS DO KATALOGU. 66.00 / kolor. 3.00 / linię (linia = 60znaków ze spacjami) WPIS DO KATALOGU A Obowiązkowy wpis do katalogu 32.00 / wpis Prosimy o umieszczenie naszej firmy w spisie alfabetycznym pod literą Nazwa firmy: kod ulica tel. fax. e-mail www. miasto Logo firmy 9.00 /

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice Tel.+48 (32)78-99-104 Fax +48 (32)254-02-27 Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS 28-29. 10. 2015. Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS 28-29. 10. 2015. Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj ul. Edisona 3/3, 80-17 Gdańsk, Poland tel. +48 58 50 90 99, fax +48 58 50 10 13 Termin nadsyłania zgłoszeń 9 października 015 r. faksem +48 58 50 10 13 lub e-mailem info@jubinale.com 8-9.10.015 ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie MIEJSCE TARGÓW EXPO XXI IgnACEgO PRąDZYŃSKIEgO STR 12/14 01-222 WARSAW ETAP MONTAŻ STANOWISK DATA 2 listopada

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA Miejsce, termin i godziny otwarcia Targów Warunki uczestnictwa 1. Miejsce targów: Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24 62-800 Kalisz 2. Termin targów: 11-12 kwietnia 2015. 3. Godziny otwarcia targów

Bardziej szczegółowo

SweetTARG 2011 KARTA INFORMACYJNA 9-11 marca 2011 LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. 40-955 Katowice, ul.

SweetTARG 2011 KARTA INFORMACYJNA 9-11 marca 2011 LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. 40-955 Katowice, ul. Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o. SweetTARG 2011 KARTA INFORMACYJNA 9-11 marca 2011 LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1b KONTAKT: Kierownik projektu:

Bardziej szczegółowo

NASZE TARGI DLA KOGO WARTO SKORZYSTAĆ

NASZE TARGI DLA KOGO WARTO SKORZYSTAĆ Zapraszamy do udziału w wyjątkowych Targach DZIECKO Mama Tata. To jedyna taka impreza w regionie zachodniopomorskim, będąca przeglądem propozycji skierowanych do rodzin z małymi dziećmi (0-12 lat) oraz

Bardziej szczegółowo

KATALOG USŁUG I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

KATALOG USŁUG I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO STOISKO ZABUDOWANE STANDARDOWO STOISKO SZEREGOWE OD 6 M2 W cenę 1 m² powierzchni zabudowanej wkalkulowano: zabudowę systemową (ścianki o wys. do 240 cm z wypełnieniem z płyty grubości 3,2 mm białej), z

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE

WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE WPIS DO KATALOGU USŁUGI MARKETINGOWE MIEJSCE TARGÓW EXPO XXI UL.IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 12/14 01-222 WARSZAWA ETAP MONTAŻ STANOWISK DATA 14 września (poniedziałek) 15 września (wtorek) GODZINY OTWARCIA

Bardziej szczegółowo

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY: HPS 008 Tel. +48 (3) 78-99-101 Fax +48 (3) 54-0-7 ARAN ACJA STOISKA KOLOR WYK ADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4 STRON (SZEREGOWE)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej listopada 2010 r.

R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej listopada 2010 r. R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej 25 28 listopada 2010 r. 1. XIX Targi Książki Historycznej odbywać się będą w Warszawie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, adres: Plac Zamkowy 4,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj JUBINALE ul. Edisona 3/3, 80-17 Gdańsk, Poland tel. +48 58 50 90 99, fax +48 58 50 10 13 Termin nadsyłania zgłoszeń 7 października 016 r. faksem +48 58 50 10 13 lub e-mailem info@jubinale.com 8-9.11.016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2012

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2012 Organizator: MTT Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-079 Wrocław NIP: 897-17-78-953 Adres do korespondencji: ul. Ruska 46C/8, 50-079 Wrocław Osoba kontaktowa: Patrycja Stopczyk p.stopczyk@mttwroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik NIP 584 05 37 05 KRS 000003836 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. faks www e-mail wpis do KRS/ nr wpisu do Ewid. Działal. Gosp.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 Szanowni Państwo Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 2015 będzie połączona z IV Konferencją Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10.

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10. Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Szczecińskich Targów Turystycznych pod hasłem Zdrowy Aktywny Wypoczynek, które odbędą się 18-19 pażdziernika 2008 w CHR Galaxy. Szczecińskie Targi

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Formy uczestnictwa Uczestnik Firma ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 456 60 79 lub mailem na adres kosmetyka@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Pakiet dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem w II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Pakiet dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i wskazanych przez nie instytucji/organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem w II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik ul. Beniowskiego 5, 80-38 Gdańsk Biuro Obsługi: budynek B1, II piętro, pok. 11 kapitał zakładowy 13 46 00 Regionalne Przysmaki nr zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Menager Projektu: Katarzyna Cieżyńska tel./fax 58 554 91 17, fax 58 554 92 05 k.ciezynska@mtgsa.com.pl, www.salonmlodejpary.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362 REGON 001363012

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013. 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00

TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013. 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00 www.aeroklub.torun.pl www.chcelatac.pl TORUŃSKIE LOTNICZE TARGI EDUKACJI I PRACY Avia-Tor 2013 8-9 czerwca 2013 godz. 10 00-17 00 Aeroklub Pomorski w Toruniu im. gen. Pilota Stanisława Skalskiego ul. 4

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PK Nr 20 z dnia 1 lipca 2009 r. Regulamin Uczestnictwa Wystawców w InŜynierskich Targach Pracy 2009 w Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 100,00

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 100,00 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Manager Projektu: Barbara Kacprzak tel. 58 554 93 34, fax 58 554 93 32 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.com.pl NIP 584 025

Bardziej szczegółowo

SEKTORY KID S BIZ FAIR

SEKTORY KID S BIZ FAIR SEKTORY KID S BIZ FAIR GRY I ZABAWY KARMIENIE, PIELĘGNACJA I HIGIENA ODZIEŻ I OBUWIE WYPOSAŻENIE MULTIBRAND Zabawki dla niemowląt Artykuły higieniczne i pielęgnacyjne dla niemowląt i dzieci Odzież dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail NIP 584 05 37 05, KRS 000003836 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik JARMARK ŚW. DOMINIKA 015 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. e-mail www KRS NIP osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SMACZNA 24-25.01.2015 HONOROWY PATRONAT: Warszawskie Centrum EXPO XXI. smacznazdrowapolska.pl WYSTAWA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWA 25-LECIA

SMACZNA 24-25.01.2015 HONOROWY PATRONAT: Warszawskie Centrum EXPO XXI. smacznazdrowapolska.pl WYSTAWA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWA 25-LECIA HONOROWY PATRONAT: WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER GOSPODARKI JANUSZ PIECHOCIŃSKI MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MAREK SAWICKI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie

Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie 18-20. 09. 2014 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE ulica nr kod poczt. miasto tel. e-mail www KRS NIP osoba odpowiedzialna tak nie Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.00 (Dz. U. Nr 144. poz.104) o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych

Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie nowoczesne, w pełni wyposażone sale szkoleniowe do wynajęcia w systemie godzinowym lub całodziennym. Polecamy do wykorzystania na spotkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r.

REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r. REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Lubelskich Targów Turystycznych, zwanych dalej Targami jest Lubelska Regionalna

Bardziej szczegółowo

16-17 MAJA GODZINA 10.00-17.00

16-17 MAJA GODZINA 10.00-17.00 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPREZENTOWANIA OFERTY PODCZAS 110. KRAKOWSKIEJ GIEŁDY DOMÓW I MIESZKAŃ. Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania FORMULARZ 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania FORMULARZ 1 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania 30.09.2015 FORMULARZ 1 Pełna nazwa firmy (płatnika): Adres: Kod: Miasto: Telefon: Fax: e-mail: www. Osoba upoważniona do rozmów związanych z uczestnictwem

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 Organizator: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej Termin Targów: 17.03.2016 Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa Koszalin ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

13-14 LUTEGO ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU. CHEMOBUDOWA, ul. Klimeckiego 14 GODZINA 10.00-17.00. www.sbdim.pl www.gielda.sbdim.pl SZANOWNI PAŃSTWO,

13-14 LUTEGO ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU. CHEMOBUDOWA, ul. Klimeckiego 14 GODZINA 10.00-17.00. www.sbdim.pl www.gielda.sbdim.pl SZANOWNI PAŃSTWO, 114 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań planuje w kolejnym roku cykl sześciu edycji Krakowskich Giełd Domów i Mieszkań, które będą zrealizowane

Bardziej szczegółowo

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na:

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011 Szanowni Państwo BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: VII Konferencję Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE TARGI BRANŻY FITNESS & WELLNESS PAŹDZIERNIK 2016 ORGANIZATOR: 1

MIĘDZYNARODOWE TARGI BRANŻY FITNESS & WELLNESS PAŹDZIERNIK 2016 ORGANIZATOR: 1 MIĘDZYNARODOWE TARGI BRANŻY FITNESS & WELLNESS międzynarodowe targi fitness & wellness PAŹDZIERNIK 1 Założenia na Edycję : rozszerzenie działań marketingowych kierowanych do klienta biznesowego rozwój

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW Firma Wystawcy Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz tel. 58 554

Bardziej szczegółowo

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie. 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się: pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

CENNIK. powierzchnia w zabudowie systemowej (boisko) powierzchnia bez zabudowy (boisko) powierzchnia bez zabudowy (balkon bok)

CENNIK. powierzchnia w zabudowie systemowej (boisko) powierzchnia bez zabudowy (boisko) powierzchnia bez zabudowy (balkon bok) CENNIK do cen netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% powierzchnia w zabudowie systemowej (boisko) 1 m² = 140 zł powierzchnia bez zabudowy (boisko) 1 m² = 70 zł powierzchnia bez zabudowy (balkon

Bardziej szczegółowo

(Umowę stanowi 6 stron)

(Umowę stanowi 6 stron) str. 1/6 (Umowę stanowi 6 stron) 75 PLN. 25 PLN. str. 2/6 Zamawiamy następujący typ powierzchni: (uwaga: minimalna powierzchnia stoiska 4 m 2 ): Prosimy zakreślić rodzaj i typ powierzchni (w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

21-22 LISTOPADA GODZINA 10.00-17.00

21-22 LISTOPADA GODZINA 10.00-17.00 113 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPREZENTOWANIA OFERTY NA OSTATNICH W TYM ROKU TARGACH MIESZKANIOWYCH Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

07-08 LUTEGO GODZINA 10.00-17.00

07-08 LUTEGO GODZINA 10.00-17.00 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPREZENTOWANIA SWOJEJ OFERTY NA PIERWSZYCH W 2015 ROKU TARGACH MIESZKANIOWYCH. Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań ma przyjemność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XXI Targach

Bardziej szczegółowo

TARGBUD 2008 KARTA INFORMACYJNA 18-20 kwietnia 2008

TARGBUD 2008 KARTA INFORMACYJNA 18-20 kwietnia 2008 MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE Sp. z o.o. INTERNATIONAL KATOWICE FAIR Ltd. INTERNATIONALE KATOWICE MESSE GmbH TARGBUD 2008 KARTA INFORMACYJNA 18-20 kwietnia 2008 LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie

Bardziej szczegółowo

Stolik barowy okrągły 60 x 110 x x 19. Podest systemowy biały x x 15. Podest systemowy kolor (folia ORACAL 641 Economy) x x 38

Stolik barowy okrągły 60 x 110 x x 19. Podest systemowy biały x x 15. Podest systemowy kolor (folia ORACAL 641 Economy) x x 38 KARTA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA str. 1 100 Stół (blat biały, nogi czarne) 75 75 70 x x 5 101 Stół długi (blat biały, nogi czarne) 120 70 70 x x 8 102 Stolik barowy okrągły 60 x 110 x x 19 103 Krzesło tapicerowane

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Organizator: Miesięcznik Napędy i Sterowanie wydawany przez Wydawnictwo Druk Art SC 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, NIP: 639-17-30-130, Regon 276300521 Tel./fax +48 32 755 24 56, 755

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA PYSZNA POLSKA

WARUNKI UCZESTNICTWA PYSZNA POLSKA WARUNKI UCZESTNICTWA PYSZNA POLSKA 2017 Targi gastronomiczno-hotelarskie Magdy Gessler Tytuł edycji: Nawigacja po gastronomicznej i hotelarskiej mapie Polski 02-04.06.2017, WROCŁAW HALA STULECIA - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 2. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa należy przesłać do MT Targi faksem na numer +48 22 529 39 15 w celu potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

A Łódź, 2-4 października 2009 r.

A Łódź, 2-4 października 2009 r. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU, UMOWA Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest nadesłanie oryginału A Łódź, - 4 października 009 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 30.06.009 r. Zgłoszenie udziału-umowa, zawarta w dniu: tel.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2017

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2017 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 8.0.017r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 017 Zgłaszam udział w XXV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 017 w dniach

Bardziej szczegółowo

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Wystawca zainteresowany udostępnieniem powierzchni targowej przesyła do osób upoważnionych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 20-22 marca 2009 Hala Stulecia - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 20-22 marca 2009 Hala Stulecia - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 20-22 marca Hala Stulecia - Wrocław 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

DLA WYSTAWCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

DLA WYSTAWCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. eniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Nina Węgrzynowicz-Trzebiatowska tel. 58 554 93 63, fax 58 552 02 42 nina.trzebiatowska@mtgsa.com.pl, www.mlecznarewia.pl

Bardziej szczegółowo

Biorąc pod uwagę frekwencję uczestników w latach ubiegłych przewidujemy udział ponad 550 osób.

Biorąc pod uwagę frekwencję uczestników w latach ubiegłych przewidujemy udział ponad 550 osób. BMP 06/04/2012 Racibórz, 6 kwietnia 2013 Szanowni Państwo BMP oraz redakcja miesięcznika Energetyka Cieplna i Zawodowa serdecznie zapraszają do udziału w XV Sympozjum Naukowo-Technicznym ENERGETYKA-BEŁCHATÓW

Bardziej szczegółowo

3.Targi Gra i Zabawa 2014 FESTIWAL CZYTAMY www.graizabawa.com.pl

3.Targi Gra i Zabawa 2014 FESTIWAL CZYTAMY www.graizabawa.com.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW Firma Wystawcy Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, www.mtgsa.pl Manager Projektu: Marta Kruszczyńska

Bardziej szczegółowo

17-18 PAZDZIERNIKA GODZINA 10.00-17.00

17-18 PAZDZIERNIKA GODZINA 10.00-17.00 112 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPREZENTOWANIA OFERTY NA NAJBLIŻSZYCH TARGACH MIESZKANIOWYCH Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań serdecznie zaprasza

Bardziej szczegółowo

13 Środkowopomorskie Targi Pracy - Mobica Job Fair 2015

13 Środkowopomorskie Targi Pracy - Mobica Job Fair 2015 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 13 Środkowopomorskie Targi Pracy - Mobica Job Fair 2015 Organizator: Biuro Karier PK/Politechnika Koszalińska Termin Targów: 19.03.2015 Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

URODA 2012 15. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie

URODA 2012 15. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz tel. 58 554 92 04, fax 58 554 92 04 dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, www.urodatargi.pl NIP 584 025

Bardziej szczegółowo