INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 FORMULARZ. Strony, które należy WYPEŁNID OBOWIĄZKOWO, aby uzyskad miejsce podczas MTT to:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 FORMULARZ. Strony, które należy WYPEŁNID OBOWIĄZKOWO, aby uzyskad miejsce podczas MTT to:"

Transkrypt

1 0/7 INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W MTT WROCŁAW 2011 KROK 1 Prosimy o wypełnienie obowiązkowych stron formularza oraz w ramach potrzeb - dodatkowych. KROK 2. Podpisane i opieczętowane formularze należy wysład faksem do Organizatora na numer + 48 (71) bądź em na adres. Przesłanie Formularza tą drogą jest równoznaczne ze złożeniem oferty. KROK 3. Organizator prześle drogą ową na adres wpisany przez Paostwa w formularzu Potwierdzenie Zgłoszenia Udziału, podpisane formularze oraz fakturę proforma. Za datę zawarcia umowy uważa się datę wysłania Potwierdzenia Zgłoszenia Udziału. KROK 4. KROK 5. KROK 6. KROK 7. Jeśli potrzebują Paostwo umowy w oryginale, prosimy o przesłanie na adres siedziby Organizatora podpisanego Formularza, który opieczętujemy i odeślemy do Paostwa. Płatności należy dokonad na podstawie faktury proforma. Organizator wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od wpłaty na konto Organizatora i wyśle do Paostwa drogą pocztową. Faktury VAT za płatności dokonane od marca do kwietnia 2011 r., można odbierad podczas Targów w Biurze Organizatora. Warunkiem odebrania stoiska na Targach jest dokonanie pełnej płatności najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Targów. Płatności za umowy podpisane po tym terminie należy dokonad przelewem zabierając ze sobą na Targi dowód wpłaty do okazania w Biurze Targów*. Ostatecznej płatności w tym przypadku można także dokonad gotówką w kasie Biura Targów w dniu montażowym. Warunkiem objęcia stoiska przez Wystawcę jest dokonanie wpłaty pełnej należności. Faktura, która będzie rozliczeniem koocowym, zostanie wysłana w ciągu 14 dni od daty zakooczenia Targów. FORMULARZ Strony, które należy WYPEŁNID OBOWIĄZKOWO, aby uzyskad miejsce podczas MTT to: Str. 1 - FORMULARZ UDZIAŁU WYSTAWCY Str. 2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA Str. 3 SZKIC STOISKA Str. 5 KATALOG Strony, które należy wypełnid dodatkowo w razie zamówienia usług dodatkowych: Str. 4 - FORMULARZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO, PRZYŁĄCZY I USŁUG GRAFICZNYCH (jeśli chcą Paostwo wyposażyd stoisko/powierzchnię niezabudowaną inaczej niż to oferują pakiety standardowe) Str. 6 - FORMULARZ UDZIAŁU WSPÓŁWYSTAWCY (jeśli wraz z Paostwa firmą na tym samym stoisku wystawia się pod swoją nazwą jeszcze inny podmiot gospodarczy) Str. 7 REKLAMA I USŁUGI DODATKOWE (jeśli chcieliby Paostwo skorzystad z dodatkowych możliwości reklamy przed i podczas targów, skorzystad z usług parkingowych, zaproszeo na atrakcje przewidzianych dla Wystawców, wykupid usługę sprzątania lub wynająd salę konferencyjną) 0/7

2 KARTA INFORMACYJNA MTT WROCŁAW 2011 BUDOWA I DEMONTAŻ STOISK Montaż stoisk własnych: w godz Zagospodarowanie stoisk przygotowanych przez Organizatora: oraz 8.04 w godz Demontaż stoisk: w godz Opuszczenie stoiska przed godziną 15:00 powinno byd bezwzględnie zgłoszone Organizatorowi. W uzasadnionych przypadkach powyższe godziny mogą ulec wydłużeniu za zgodą Organizatora, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu takiej konieczności. Za pracę bez uzgodnienia dodatkowych godzin bądź przekroczenie uzgodnionych terminów pobierana jest opłata w wysokości 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę. OCHRONA STOISK Stoiska są chronione przez Organizatora w dniu montażu (czwartek) w godz :00 i w dniach targowych (piątek, sobota) w godz :00. W ostatni dzieo Targów (niedziela) Organizator nie gwarantuje ochrony podczas demontażu w godz. 15:00-24:00. Ochrona jest zapewniona tylko i wyłącznie po zdaniu stoiska protokołem firmie ochroniarskiej. POKAZY NA STOISKACH Organizowanie na stoisku pokazów wymaga udzielenia na nie zgody Organizatora. Pokazy muszą odbywad się tylko w zamkniętej części stoiska i nie mogą powodowad gromadzenia się zwiedzających w ciągach komunikacyjnych ani na sąsiednich stoiskach. Dozwolone jest używanie sprzętu nagłośnieniowego, przy czym maksymalne natężenie hałasu na stoisku nie może przekroczyd 70 db. Zabronione jest kierowanie kolumn głośnikowych w stronę ciągów komunikacyjnych i sąsiednich stoisk. Wystawcy, którzy zechcą zaprezentowad swoją ofertę szerszej publiczności, mają możliwośd współtworzenia programu artystycznego na scenie głównej Hali Orbita. TERMINY I GODZINY OTWARCIA HALI TARGOWEJ Dla Wystawców: Dla odwiedzających: (w trakcie montażu stoisk) dzieo branżowy dzieo otwarty dla odwiedzających (do kooca demontażu stoisk) dzieo otwarty dla odwiedzających BIURO OBSŁUGI TARGÓW NA TERENIE HALI TARGOWEJ 7.04 czynne (dzieo montażowy) 8.04 czynne czynne czynne KARTY WSTĘPU, PARKINGOWE I ZAPROSZENIA Odbioru Identyfikatorów (kart wstępu), kart parkingowych oraz zaproszeo na atrakcje można dokonywad w Biurze Organizatora w Hali Orbita, w przeddzieo rozpoczęcia Targów (dzieo montażowy) lub też w pierwszy dzieo rozpoczęcia Targów.

3 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 FORMULARZ UDZIAŁU WYSTAWCY Nazwa Ulica Kod i miejscowośd NIP Www Telefon DANE WYSTAWCY (do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w Katalogu Targów) Województwo/Kraj KRS Fax imię i nazwisko Osoba kontaktowa odpowiedzialna za MTT telefon stanowisko imię i nazwisko Osoba reprezentująca Paostwa stoisko podczas MTT telefon stanowisko DANE DO FAKTURY Płatnikiem jest: Wystawca Firma wymieniona poniżej: Nazwa Ulica Kod i miejscowośd NIP Płatnik VAT tak nie Telefon OGÓLNE WARUNKI PŁATNOŚCI (dla Wystawców nie korzystających z promocji sezonowych dostępnych na W ciągu 7 dni od daty otrzymania em Potwierdzenia Zgłoszenia Udziału od Organizatora, na podstawie wysłanych faktur proforma należy wpłacid kwotę stanowiącą 50% wartości brutto wynikającej ze Zbiorczego Formularza Zgłoszenia Udziału. Pozostałe 50% należy wpłacid w terminie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia targów (liczy się data zaksięgowania na koncie Organizatora). Płatności za umowy podpisane po tym terminie należy dokonad przelewem zabierając ze sobą na Targi dowód wpłaty do okazania w Biurze Targów. Ostatecznej płatności w tym przypadku można także dokonad gotówką w kasie Biura Targów w dniu montażowym*. Rozliczenie koocowe nastąpi fakturą w ciągu 14 dni od daty zakooczenia targów. *Warunkiem objęcia stoiska przez Wystawcę jest dokonanie wpłaty pełnej należności. Konto (faktura zostanie wystawiona w złotych polskich) Fax NORDEA BANK POLSKA S.A z dopiskiem MTT 2011 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883) oraz na przesyłanie na mój adres elektroniczny informacji handlowych zgodnie z ustawą z o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz. 1204) przez JoyGroup sp. z o.o. z zastrzeżeniem możliwości wglądu do ww. danych i ich aktualizacji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem MTT, przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi oraz kartą informacyjną będącymi integralną częścią Zgłoszenia i akceptuję ich postanowienia (do pobrania na Oświadczam, że przejmujemy zobowiązania wynikające z zamówienia w przypadku, gdy wskazany przez nas Płatnik nie ureguluje należności wynikających ze Zbiorczego Formularza Zgłoszenia Udziału. Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu.... Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizatora

4 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 FORMULARZ ZAMÓWIENIA Rodzaj powierzchni Cena netto (PLN) Zamawiana powierzchnia (w m2) Wartośd (kwota netto PLN) UWAGI (promocje, rabaty, etc) ** Niezabudowana 315 PLN/m2 *** Stoisko szeregowe (powierzchnia zabudowana) PROMOCJE 4m m m m m m Powyżej 20m2 WYCENA INDYWIDUALNA Aktualne promocje sezonowe dostępne na Rabat w wysokości 5% przyznawany jest wystawcom Targów Zima oraz I i II edycji MTT Wrocław Rabaty i Promocje nie łączą się ze sobą. ** Podana cena obejmuje powierzchnię pokrytą wykładziną. *** Podane ceny obejmują stoiska wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis wyposażenia stoiska znajduje się w formularzu 3/9. Typ powierzchni Cena netto (PLN) Zamawiana powierzchnia (w m2) Wartośd (kwota netto PLN) UWAGI Szeregowy Narożny Frontowy Wyspowy Bez dopłat +5% ceny stoiska/pow. niezabudowanej +10% ceny stoiska/pow. niezabudowanej +15% ceny stoiska/pow. niezabudowanej Zaplecze stoiska Specyfikacja Cena w PLN/szt. Ilośd Suma PLN Kotara 40/szt. szt. Drzwi 120/szt. szt. Ściana (szer. 1m) 45/m m Opłaty obowiązkowe Cena netto Opłata obejmuje Rejestracyjna Licencyjna 300 PLN 15 PLN/m2 obowiązkowa dla wszystkich Wystawców, obejmuje umieszczenie nazwy Wystawcy na stronie internetowej Targów, wpis do katalogu targowego, egzemplarz katalogu dla Wystawcy, Identyfikatory zgodnie z zapotrzebowaniem, 2 zaproszenia na imprezę integracyjną obowiązkowa dla firm stawiających własne stoisko i niekorzystających z zabudowy Organizatora Ilośd identyfikatorów (proszę wpisad wg zapotrzebowania), są wliczone w cenę opłaty rejestracyjnej szt. Upoważniają do wejścia na Teren Hali Orbita w dniu montażu i demontażu stoisk oraz w okresie trwania Targów. RAZEM NETTO:... Do wszystkich cen należy doliczyd stawkę VAT obowiązującą w roku, w którym następuje płatnośd Zobowiązujemy się po zakooczeniu targów zwrócid wypożyczone urządzenia i rekwizyty przedstawicielowi Organizatora, który potwierdzi ich odbiór. Zobowiązujemy się pokryd wszystkie ty powstałe w wyniku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych urządzeo.. Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizatora

5 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 SZKIC STOISKA Zobowiązujemy się wykonad zabudowę stoiska we własnym zakresie Zamawiamy stoisko -..m2 Stoisko szeregowe 4m2 Stoisko szeregowe 9m2 Stoisko szeregowe 15m2 Uwagi dotyczące zabudowy stoiska oraz umiejscowienia elementów zabudowy lada 50x50 cm instalacja elektryczna (230V) punkt świetlny, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw lada 100x50 cm instalacja elektryczna (230V) 3 punkty świetle, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw stół i3 krzesła lada 100x50 cm instalacja elektryczna (230V) 4 punkty świetle, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw stół i 4 krzesła Stoisko szeregowe 6m2 Stoisko szeregowe 12m2 Stoisko szeregowe 20m2 i powyżej WLICZONE W CENĘ STOISKA LUB lada 100x50 cm instalacja elektryczna (230V) 2 punkty świetle, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw stół i 2 krzesła lada 100x50 cm instalacja elektryczna (230V) 4 punkty świetle, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw stół i 4 krzesła lada 100x50 cm instalacja elektryczna (230V) 1 punkt świetlny na każde pełne 3m2, 1 podwójne gniazdko 230V/2 kw 2 stoły i 1 krzesło na każde pełne 3m2 Nazwa na fryz (na jedną otwartą stronę stoiska) Wykładzina (do wyboru) szara Zielona PŁATNE DODATKOWO X Specyfikacja Cena w PLN/szt. Ilośd Suma PLN Logo na fryzie 100 Dodatkowy fryz 80 Wykładzina w innym kolorze niż szara/zielona 15/m2 Projekt i aranżacja stoiska do uzgodnienia indywidualnie RAZEM NETTO: Do wszystkich cen należy doliczyd stawkę VAT obowiązującą w roku, w którym następuje płatnośd Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizator

6 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 FORMULARZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO, PRZYŁĄCZY i USŁUG GRAFICZNYCH X Specyfikacja Cena w PLN/szt. Ilośd Suma PLN LADY INFORMACYJNE Lada informacyjna z półką (50x50cm,wys.100cm) 60 szt. Lada informacyjna z półką (100x50cm,wys.100cm) 80 szt. Lada informacyjna łukowa (wys.100cm) 135 szt. PODESTY Podest ekspozycyjny (100x100cm) 70 szt. Podest ekspozycyjny (100x50cm) wysokości 25,50,70,100cm 60 szt. Podest ekspozycyjny (50x50cm) 50 szt. REGAŁY Regał otwarty (50x50cm, wys.250 cm) 120 szt. Regał otwarty (100x50cm, wys.250 cm, 3 półki) 120 szt. Regał oszklony (50x50cm, wys.250 cm, 3 półki) 220 szt. Regał oszklony (100x50cm, wys.250 cm, 3 półki) 300 szt. Regał oszklony (100x100cm, wys.250 cm, 3 półki) 320 szt. GABLOTY Gablota przeszklona (50x50cm,wys.100cm) 120 szt. Gablota przeszklona (100x50,wys.100cm) 150 szt. Gablota przeszklona (100x100,wys.100cm) 200 szt. MEBLE Stół okrągły (jak w standardzie stoiska) 50 szt. Krzesło tapicerowane (jak w standardzie stoiska) 30 szt. Stołek barowy (hoker) 60 szt. Szafka 70 szt Półka 40 Stojak na ulotki 40 szt. Wieszak (drewniany, do zawieszania) 20 szt Kosz na śmieci 10 szt Lodówka 160 szt USŁUGI Przeszklenia za m2 55/m2 /m2 Tapicerowanie za m2 30/m2 /m2 Przebudowa stoiska 50 OPRAWA PLASTYCZNA STOISKA Foliowanie jednobarwne (wydruk i wyklejenie ścian folią) 40/m2 /m2 Foliowanie full kolor (wydruk i wyklejenie ścian folią) 130/m2 /m2 PRZYŁĄCZA Standardowe przyłącze zapewniane wyłącznie na stoisku zabudowanym to jedno podwójne gniazdko 230V/2 kw. W przypadku zamówienia powierzchni niezabudowanej, należy wykupid dodatkowo przyłącze. INSTALACJA ELEKTRYCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWANA Przyłącze 3 faz. 380V/16A (do 9kW) 220/szt. szt. Przyłącze 3 faz. 380V/32A (do 25kW) 280/szt. szt. Przyłącze 3 faz. 380V/63A (do 36kW) 380/szt. szt. Montaż dodatkowego gniazda 1 faz. 230V 40/szt. szt. Punkt świetlny 25/szt. szt. Halogen 35/szt. szt. INSTALACJA ELEKTRYCZNA POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA * Wystawca ma własną rozdzielnię Przyłącze 1 faz. 230V/16A (do 3 kw) 160/szt. szt. Przyłącze 3 faz. 380V/16A (do 9kW)* 220/szt. szt. Przyłącze 3 faz. 380V/32A (do 25kW)* 280/szt. szt. Przyłącze 3 faz. 380V/63A (do 36kW)* 380/szt. szt. RAZEM NETTO: Do wszystkich cen należy doliczyd stawkę VAT obowiązującą w roku, w którym następuje płatnośd Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizatora

7 Osoba kontaktowa: Patrycja Stopczyk Tel , termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 KATALOG Katalog ma format A5 Treśd wpisu powinna zawierad nazwę firmy i jej dane teleadresowe oraz treśd oferty handlowej do 600 znaków maszynopisu w języku polskim i 600 w języku angielskim, licząc ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. Wystawca może, na własne życzenie, zrezygnowad z wpisu w języku angielskim. W tej sytuacji ma do wykorzystania jedynie 600 znaków. Treśd wpisu do katalogu powyżej 1200 znaków (suma w języku polskim i angielskim) podlega dodatkowej opłacie. Przesłany przez Wystawcę tekst do umieszczenia w katalogu traktowany jest jako podstawa do wyliczenia należności za wpis. Organizator nie ingeruje w treśd przesłanego tekstu. Tekst zostanie przeformatowany i dopasowany do stylistyki Katalogu. Do oferty można dołączyd logo firmy w kolorze wg specyfikacji znajdującej się w załączniku pt. Katalog i reklamy do pobrania na stronie Nazwę firmy i treśd oferty w Alfabetycznym Spisie Wystawców należy umieścid pod literą: Nazwę firmy w Spisie Wystawców według grup towarowych należy umieścid w grupie towarowej nr: (do wyboru maksymalnie 3 grupy towarowe, wykaz grup towarowych znajduje się w załączniku pt. Grupy towarowe do pobrania na stronie REKLAMA W KATALOGU X Specyfikacja Cena w PLN Ilośd Suma PLN Logo firmy w katalogu GRATIS - Ujęte w opłacie rejestracyjnej Reklama kolorowa cała strona 800/szt. szt. Reklama kolorowa pół strony 500/szt. szt. Treśd wpisu do katalogu powyżej 1200 znaków za kolejne 60 znaków 20/za 60 znaków znaków II strona okładki kolor 1200 III strona okładki kolor 1200 IV strona okładki kolor 1500 Dodatkowa kategoria branżowa w katalogu 20/szt. szt. Insert w katalogu 2000 termin nadsyłania informacji do katalogu: do na W przypadku spóźnienia lub niedostarczenie materiałów, Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia jedynie danych teleadresowych z Formularza Udziału Wystawcy. Specyfikacja techniczna dotycząca katalogu znajduje się w załączniku pt. Katalog i reklamy do pobrania na stronie RAZEM NETTO:... Do wszystkich cen należy doliczyd stawkę VAT obowiązującą w roku, w którym następuje płatnośd Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizator

8 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 FORMULARZ UDZIAŁU WSPÓŁWYSTAWCY Zgłaszam następującą liczbę Współwystawców na wynajmowanej przez nas powierzchni wystawienniczej: W razie zgłoszenia więcej niż jednego Współwystawcy, należy wypełnid odpowiednią ilośd formularzy Udziału Współwystawcy. Współwystawca nr: Ilośd wszystkich Współwystawców: Nazwa Ulica Kod i miejscowośd NIP Www Telefon Osoba kontaktowa odpowiedzialna za MTT DANE WSPÓŁWYSTAWCY (do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w Katalogu Targów) imię i nazwisko telefon stanowisko Województwo/ Kraj KRS Fax 300 PLN + stawka VAT obowiązującą w roku, w OPŁATA REJESTRACYJNA WSPÓŁWYSTAWCY którym następuje płatnośd Opłata rejestracyjna jest obowiązkowa dla wszystkich Współwystawców i gwarantuje: umieszczenie nazwy firmy na stronie internetowej MTT w spisie Wystawców wpis do katalogu napis na fryzie egzemplarz katalogu Identyfikatory zgodnie z zapotrzebowaniem 1 zaproszenie na imprezę integracyjną Katalog ma format A5 ZGŁOSZENIE WPISU WSPÓŁWYSTAWCY DO KATALOGU Treśd wpisu powinna zawierad nazwę firmy i jej dane teleadresowe oraz treśd oferty handlowej do 600 znaków maszynopisu w języku polskim i 600 w języku angielskim, licząc ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. Współwystawca może, na własne życzenie, zrezygnowad z wpisu w języku angielskim. W tej sytuacji ma do wykorzystania jedynie 600 znaków. Treśd wpisu do katalogu powyżej 1200 znaków (suma w języku polskim i angielskim) podlega dodatkowej opłacie. Przesłany przez Wystawcę tekst do umieszczenia w katalogu traktowany jest jako podstawa do wyliczenia należności za wpis. Organizator nie ingeruje w treśd przesłanego tekstu. Tekst zostanie przeformatowany i dopasowany do stylistyki Katalogu. Do oferty można dołączyd logo firmy w kolorze wg specyfikacji znajdującej się w załączniku pt. Katalog i reklamy do pobrania na stronie Nazwę firmy i treśd oferty w Alfabetycznym Spisie Wystawców należy umieścid pod literą: Nazwę firmy w Spisie Wystawców według grup towarowych należy umieścid w grupie towarowej nr: (do wyboru maksymalnie 3 grupy towarowe, wykaz grup towarowych znajduje się w załączniku pt. Grupy towarowe do pobrania na stronie termin nadsyłania informacji do katalogu: do na W przypadku spóźnienia lub niedostarczenie materiałów, Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia jedynie danych teleadresowych z Formularza Udziału Współwystawcy. Specyfikacja techniczna dotycząca katalogu znajduje się w załączniku pt. Katalog i reklamy do pobrania na stronie Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizatora

9 termin nadsyłania zgłoszeo: do /7 REKLAMA I USŁUGI DODATKOWE * KARTY PARKINGOWE Karta parkingowa jednodniowa 28/szt. Ilośd zamówiona: PLN Karta parkingowa trzydniowa 70/szt. Ilośd zamówiona: PLN ATRAKCJE Zaproszenie na imprezę integracyjną dla Wystawców 100/osobę Ilośd zamówiona: PLN * Karta parkingowa upoważnia do korzystania z parkingu przed Hala Orbita, wystawiana jest dla potrzeb wjazdu samochodu osobowego lub dostawczego w czasie dni targowych wraz z pozostawieniem samochodu na parkingu. Przy odbiorze karty wpisywane są dane pojazdu: marka, numer rejestracyjny, kolor. Liczba Kart Parkingowych jest ograniczona. WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ 250 PLN/h Sala wyposażona jest w: nagłośnienie (mikrofon + głośniki), projektor multimedialny, ekran, krzesełka, dodatkowo: drobny catering woda, kawa, herbata, soki, ciasteczka. Dzieo, godzina, tematyka pokazu zostanie skonsultowana z Paostwem telefonicznie. X Specyfikacja Cena w PLN Ilośd Suma PLN REKLAMA INTERNETOWA Banner na stronie targów dynamiczny (400x100 pikseli) 300/1000 odsłon szt. Banner na stronie targów statyczny (400x100 pikseli) 200/1000 odsłon szt. Aktywny link ze strony targów do strony Wystawcy 150 REKLAMA PRZED TARGAMI Druga strona ulotki reklamowej 2000 nakład 30 tys. REKLAMA NA TARGACH Banner we wnętrzu Hali (powieszenie) 100/m2/dzieo m2 Stand/potykacz/roll-up w Hali (ustawienie) 150/dzieo dni Reklama na rewersie biletów 1000 Możliwośd dystrybucji materiałów poza stoiskiem 250/dzieo dni Własny balon reklamowy ustawienie 500/dzieo dni Specyfikacja techniczna dotycząca reklam znajduje się w załączniku pt. Katalog i reklamy do pobrania na stronie Ze względu na ograniczoną ilośd pozycji reklamowych, Paostwa zamówienie zostanie potwierdzone przez Organizatora. SPRZĄTANIE STOISKA Cena za jednorazowe sprzątanie stoiska 10 PLN/m2/3dni 8.04 przed otwarciem dnia targowego po zakooczeniu dnia targowego 9.04 przed otwarciem dnia targowego po zakooczeniu dnia targowego przed otwarciem dnia targowego po zakooczeniu dnia targowego Wielkośd powierzchni stoiska w m2 Suma PLN Wynajem hostess OBSŁUGA STOISKA 40 PLN/h/os w godzinach: ilość pracowników: 9.04 w godzinach: ilość pracowników: w godzinach: ilość pracowników: Życzenia dotyczące pracowników (kwalifikacje, języki obce): RAZEM NETTO:... Do wszystkich cen należy doliczyd stawkę VAT obowiązującą w roku, w którym następuje płatnośd Data i miejsce Pieczęd Wystawcy Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy Pieczęd Organizatora

10 Ta strona nie stanowi części formularza i nie musi byd przesyłana.

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. Miedzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, www.amberexpo.pl Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl Manager techniczny: Krystyna Wisniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

POLFISH 2013 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

POLFISH 2013 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Monika Pain tel. 58 554 93 62, fax 58 554 92 11 monika.pain@mtgsa.com.pl, www.polfishtargi.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel./ faks 58 554 92 04 Manager techniczny Krystyna Wiśniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.ambermart.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. ulica nr Kod poczt. Miasto. tel. fax www. Właściciel, dyrektor Wpis do KRS NIP. Osoba do kontaktu tel.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. ulica nr Kod poczt. Miasto. tel. fax www. Właściciel, dyrektor Wpis do KRS NIP. Osoba do kontaktu tel. ul. Beniowskiego, 80-382 Gdańsk NIP 84 02 37 0, KRS 0000038362 Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 8 4 91 34, 8 4 93 38, fax 8 4 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl Dane do faktury: Nazwa firmy FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. I. ORGANIZATOR Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ www.mtgsa.pl Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor projektu ACITIVITY EXPO: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel. 58 554 92 04 Manager projektu KAJAK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362, REGON

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr...

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr... MIĘDZYNDWE TGI SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o. 70-777 Szczecin, ul. Struga 6-8 tel. (+4891) 464 44 01, fax (+4891) 464 44 02 e-mail: office@mts.pl www.mts.pl JMK ZMITŚCI ZGŁSZENIE - UMW Nr.... Termin: 27-28.11.2010

Bardziej szczegółowo

Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń 14.02.2010 r. Łódź, 4 5.04.010 r. Termin nadsyłania zgłoszeń 14.0.010 r. Zgłoszenie Udziału UMOWA, zawarta w dniu: ZG OSZENIE UDZIA U - UMOWA Podstaw¹ przyjêcia zg³oszenia jest nades³anie orygina³u tel. 0 4 637 1 15

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

TARGBUD 2008 KARTA INFORMACYJNA 18-20 kwietnia 2008

TARGBUD 2008 KARTA INFORMACYJNA 18-20 kwietnia 2008 MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE Sp. z o.o. INTERNATIONAL KATOWICE FAIR Ltd. INTERNATIONALE KATOWICE MESSE GmbH TARGBUD 2008 KARTA INFORMACYJNA 18-20 kwietnia 2008 LOKALIZACJA: Międzynarodowe Targi Katowickie

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowy Salon Urządzeń Rozrywkowych 15-17 października 2009 r. Centrum EXPO XXI - Warszawa

VIII Międzynarodowy Salon Urządzeń Rozrywkowych 15-17 października 2009 r. Centrum EXPO XXI - Warszawa AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Wystawca - dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela firmy odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY PROTECH 09 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRODUKCJI I TECHNOLOGII 18-19 Listopada 2009 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 WPROWADZNIE, TERMINY...3 ZESPÓŁ ORAGNIZACYJNY KONTAKT...4 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN Page 1 WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN TARGÓW 1. Organizator E.A.R. Małgorzata i Piotr Skulscy, ul. E. Ciołka 30, 01 432 Warszawa NIP 527 000 37 26, e mail. ear@ear.com.pl, wiola.jasinska@ear.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY...

ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... SPIS TREŚCI ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ.... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... 3 FIRMY REPREZENTOWANE... 3 LOKALIZACJA POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE UMOWA, zawarta w dniu... pomiędzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. (nr KRS 0000116382) ul. Stefanowskiego 24 90-537 Łódź

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 20. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016 XII Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 12-13 stycznia 2016 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki ZGŁOSZENIE UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie WYSTAWCA (pełna nazwa firmy) BRANŻA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych LISTA DOKUMENTÓW Język: POLSKI 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Rejestracja współwystawcy 3. Formularz zamówienia Stoisko 4. Lista usług dodatkowych 5. Formularz zamówienia Katalog reklamowy 6. Formularz zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania 30.11.2010 FORMULARZ 1 ZAMAWIAMY POWIERZCHNIĘ: RAZEM: Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. NIP:...

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania 30.11.2010 FORMULARZ 1 ZAMAWIAMY POWIERZCHNIĘ: RAZEM: Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. NIP:... KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania 30.11.2010 FORMULARZ 1 Pełna nazwa firmy (płatnika): Adres: Kod: Miasto: Telefon: Fax: e-mail: www. Osoba upoważniona do rozmów związanych z uczestnictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA 1. NAZWA TARGÓW XII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2015 24-26 kwietnia 2015r. 2. IMPREZY TOWARZYSZĄCE Targom HUBERTUS EXPO 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy REGULAMIN III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania 28.11.2014 FORMULARZ 1 ZAMAWIAMY POWIERZCHNIĘ: RAZEM: Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. NIP:...

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania 28.11.2014 FORMULARZ 1 ZAMAWIAMY POWIERZCHNIĘ: RAZEM: Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT. NIP:... KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Termin nadsyłania 28.11.2014 FORMULARZ 1 Pełna nazwa firmy (płatnika): Adres: Kod: Miasto: Telefon: Fax: e-mail: www. Osoba upoważniona do rozmów związanych z uczestnictwem

Bardziej szczegółowo