Spis treści Table of Contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Table of Contents"

Transkrypt

1 Globe Trade Centre

2 Spis treści Table of Contents Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments Nowe projekty handlowe New retail developments Zespół zarządzający Management Team Historia GTC GTC s history Nagrody Awards Społeczna odpowiedzialność biznesu Corporate Social Responsibility Zielona inicjatywa Green initiative Biura i Centra Handlowe Office and Shopping Centre Development 36 Polska Poland 48 Rumunia Romania 54 Chorwacja Croatia 58 Węgry Hungary 62 Serbia Serbia 68 Bułgaria Bulgaria 72 Słowacja Slovakia 76 Czechy Czech Republic 81 Dane kontaktowe Contact

3 Globe Trade Centre Nabywcami naszych aktywów są najwięksi międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni tacy jak: Unibail-Rodamco, Invesco Group, Allianz i Heitman We sell our assets to the largest, multinational institutional investors including: Unibail-Rodamco, Invesco Group, Allianz and Heitman Jesteśmy jedną z wiodących firm na rynku W swoim portfelu mamy 33 budynków komercyjnych o całkowitej powierzchni m kw. Our portfolio boasts 33 commercial properties with the total area of 613,000 sq m 5 nieruchomości komercyjnych 4 Globe Trade Centre w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej We are one of the leading companies on the commercial properties market in Central Od ponad 20 lat realizujemy i zarządzamy and South-East Europe projektami komercyjnymi We have been in the business of developing and managing commercial projects for over 20 years Zrealizowaliśmy 61 nieruchomości biurowych i handlowych o łącznej powierzchni ok m kw. We have developed 61 office and retail properties with the total area of approx sq m Zrealizowaliśmy 9 projektów mieszkaniowych o łącznej powierzchni ok m kw. We have developed 9 residential projects with the total area of approx 400,000 sq m Aktywnie zarządzamy naszymi nieruchomościami w ramach własnego zespołu profesjonalistów We actively manage our properties under the scrutiny of our very own team of seasoned professionals Zdobyliśmy zaufanie i lojalność wielu wiodących międzynarodowych marek. Naszymi najemcami są m.in.: HP, Microsoft, IBM, Exxon Mobil, KPMG, EY, Deloitte, Inditex, H&M, LPP, Carrefour i wiele innych firm We have earned the trust and loyalty of numerous leading multinationals. Our tenants list features: HP, Microsoft, IBM, Exxon Mobil, KPMG, EY, Deloitte, Inditex, H&M, LPP, Carrefour and many more Wśród naszych akcjonariuszy są najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni Our shareholders include largest domestic and international institutional investors Naszym wiodącym akcjonariuszem jest fundusz firmy Lone Star Our main shareholder is Lone Star fund

4 Działalność Grupy GTC GTC Group Targeting a long-term growth of our Group, we also invest in other countries of Eastern and Southern Europe, including Serbia, Hungary, Romania, Bulgaria and Croatia. These countries, Globe Trade Centre Działalność Grupy GTC Our Group is at the forefront of the real estate sector in Central, Eastern and Southern Europe. GTC S.A. s shares are listed on the Warsaw Stock Exchange and featured in the WIG30 index. The shares are also featured in the following international indices: Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, GPR Jesteśmy jedną z wiodących firm sektora nieruchomości w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC S.A. 250, comprising the shares of 250 largest and most liquid real są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, estate companies in the world, as well as the FTSE EPRA/NAw indeksie WIG30. Walory spółki wchodzą także w skład międzynarodowych indeksów: Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 In- REIT Emerging Index. dex, GPR 250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej We pursue an active management approach within the growing płynnych spółek sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE portfolio of commercial properties. We aim to achieve our goal EPRA/NAREIT Emerging Index. by development of carefully selected projects and acquisition 6 optimization of performance as a result of the Group s regional 7 Aktywnie zarządzamy rosnącym portfelem nieruchomości komercyjnych. Rozwijamy go poprzez realizację wybranych projektów deweloperskich oraz zakup nieruchomości, jednocześnie zachowując zasady ograniczania ryzyka oraz optymalizacji wyników dzięki strukturze regionalnej Grupy. Koncentrujemy swoje działania na polskim rynku ze względu na cechującą go stabilność makroekonomiczną, trwały wzrost PKB oraz nieustający popyt ze strony inwestorów i najemców. of properties, while maintaining the rules of risk limitation and structure. Our primary focus is on the Polish market as it is characterized by macroeconomic stability, sustained GDP growth and constant interest of investors and tenants. with relatively underdeveloped local real estate markets, are Zakładając długoterminowy wzrost naszej Grupy inwestujemy characterized by long-term growth potential. Any investment również w pozostałych krajach Europy Wschodniej i Południowej, we make goes through stringent scrutiny in terms of the benefits and risks it entails. w tym w Serbii, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Kraje te, dzięki stosunkowo słabo rozwiniętym lokalnym rynkom nieruchomości charakteryzuje długoterminowy potencjał wzrostu. Każ- to achieve this goal through implementation of development Our ultimate purpose is to increase shareholder value. We aim da inwestycja, którą realizujemy jest dokładnie analizowana pod projects, purchase of properties, active management of our względem korzyści i ryzyka, jakie za sobą pociąga. assets and commercial projects and improving the return on the properties in our portfolio. We are also fully aware of the Naszym głównym celem jest wzrost wartości firmy. Nasza strategia zakłada osiągnięcie tego poprzez realizację projektów dewe- the markets. importance of staying abreast with the changes taking place on loperskich, zakup nieruchomości, aktywne zarządzanie naszymi We are going to achieve those goals by executing the following nieruchomościami i projektami komercyjnymi oraz polepszanie elements of our business strategy: wyników przez nieruchomości znajdujące się w naszym portfelu. Zdajemy sobie również sprawę z wagi, jaką niesie ciągłe dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynkach. Powyższe cele biznesowe zamierzamy osiągnąć realizując następujące elementy strategii biznesowej: GTC Group

5 Globe Trade Centre Działalność Grupy GTC Sprzedaż aktywów Sprzedajemy aktywa, których wartość rynkowa osiągnęła oczekiwany poziom oraz te aktywa, które nie wchodzą w zakres naszej działalności podstawowej, w tym projektów mieszkaniowych oraz gruntów, które nie są przeznaczone do natychmiastowej zabudowy komercyjnej. Środki uwolnione dzięki ich sprzedaży mogą zostać przeznaczone na nowe inwestycje oraz na zmniejszenie zadłużenia. Rozwój Sale of assets Our strategy assumes selling assets, whose market value has reached the expected level, and those assets which do not fall within the scope of our core business, including residential projects and land not intended for immediate commercial development. Funds released through the sale may be used for new investments and debt reduction. Growth The Group follows two development paths: through execution of investment projects, including Galeria Północna and Galeria Wilanów in Warsaw or Fortyone in Belgrade, as well as through purchase of properties which supply an immediate revenue stream. Commercial projects are developed as soon 8 minimalizujących koszty naprawy oraz konserwacji nieruchomości 9 as we see confirmed demand from tenants, evident through Grupa rozwija się dwutorowo: poprzez realizację projektów inwestycyjnych, takich jak np. Galeria Północna i Galeria Wilanów w Warszawie czy Fortyone w Belgradzie, jak również poprzez zakup nieruchomości, które zapewniają natychmiastowe generowanie przychodów. Realizację projektów komercyjnych rozpoczynamy w przypadku odnotowania potwierdzonego popytu ze strony najemców, wyrażonego podpisanymi umowami najmu. Wybór lokalizacji pod nowe inwestycje oraz atrakcyjnych celów inwestycyjnych poprzedzony jest wnikliwymi badaniami, zarówno rynkowymi obejmującymi analizę konkurencji, nasycenia oraz istniejących najemców, jak również analizami finansowymi mającymi na celu ocenę signed leases. The sites for new developments and attractive możliwości osiągnięcia założonych celów biznesowych. investment targets are found through a thorough examination, both of the competition, saturation and existing tenants on the market, as well as financial analysis designed to assess the feasibility of achieving the business goals we set. Swoje działania koncentrujemy głównie na Polsce, która jest najsilniejszą gospodarką w regionie. Polska jest od wielu lat najbardziej przewidywalnym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który często jest pierwszym wyborem międzynarodowych korporacji przy poszukiwaniu lokalizacji central i biur zarządzających w regionach Europy Wschodniej i Południowej. Pomimo tego, jesteśmy również dobrze przygotowani do wykorzystywania potencjału, jaki dostrzegamy w takich lokalizacjach jak Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Praga. Efektywność Wierzymy, że sprawne działania z zakresu zarządzania aktywami przekładają się na wzrost poziomu wynajmu, a co za tym idzie, na nasze przychody. Działania te obejmują szeroki wachlarz aktywności, w tym zwiększenie i utrzymanie poziomu wynajmu na najwyższym możliwym poziomie w danej sytuacji rynkowej. Utrzymujemy dobre relacje i współpracę z najemcami w celu poprawy ich wyników. Za pomocą energooszczędnych technologii i działań dążymy do utrzymania niskiej i efektywnej bazy kosztów. Optymalizujemy nakłady finansowe i koszty finansowania w obszarach wykazujących taki potencjał przy zachowaniu najwyższych standardów nieruchomości, a także wspieramy i motywujemy pracowników do realizacji celów firmy. Poland, as the strongest economy in the region, is the focus of our business. It has for many years been the most predictable market in Central and Eastern Europe, and is often the first choice for multinationals looking for head offices and management offices in the region of Eastern and Southern Europe. However, we are also well positioned to exploit the potential that we see in such locations as Budapest, Belgrade, Bucharest and Prague. Efficiency We believe that efficient asset management translates into an increase in occupancy rates, and consequently, in our revenues. This includes a wide range of activities, including increasing and maintaining the occupancy rate at the highest possible levels in a given market situation. Our relations and cooperation with tenants are exemplary and we strive to improve their results. Using energy-efficient technologies and measures to minimize repair costs, and through periodical maintenance of buildings, we implement the strategy of maintaining low costs and an effective cost base. Our capital expenditure and financing costs go through a careful optimization process. We also maintain the highest standards of our properties as well as support and GTC Group motivate employees to achieve the objectives of the company.

6 Portfolio nieruchomości Properties portfolio Grupa GTC powstała w 1994 r. Od tego czasu działamy na rynku nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, a także na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. GTC Group was founded in Ever since we have been Obecnie jesteśmy właścicielem i zarządzamy 33 nieruchomościami komercyjnymi, budynkami biurowych i centrami handlowymi, o łącznej powierzchni najmu netto wynoszącej m kw. 10 Properties portfolio 11 Globe Trade Centre Portfolio nieruchomości Od momentu powstania naszej Grupy wybudowaliśmy: 61 nieruchomości komercyjnych oferujących ok m kw. powierzchni do wynajmu, wybudowaliśmy 9 projektów mieszkaniowych oferujących ok m kw. powierzchni, sprzedaliśmy 28 nieruchomości komercyjne, których łączna powierzchnia to ponad m kw., sprzedaliśmy łącznie ok m kw. powierzchni w 9 projektach mieszkaniowych. active on the real estate markets in Poland, Romania, Serbia, Croatia, Bulgaria, Hungary, the Czech Republic and Slovakia. Since our Group was founded we have: developed 61 commercial properties, offering approx 1,100,000 sq m of lease area, developed nine residential projects offering approx 400,000 sq m of floor space, sold 28 commercial properties with a total area of over 470,000 sq m, sold approx 380,000 sq m of space in our nine residential projects. Nasza struktura regionalna, z siedziba główną w Warszawie oraz biurami regionalnymi w Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji i w Czechach, pozwala nam na zarządzanie portfelem nieruchomości komercyjnych w całym regionie. Podczas gdy biuro w Warszawie pełni funkcje zarządcze, to każdy z oddziałów regionalnych pełni funkcje techniczne, leasingu i rachunkowości, które są wspomagane przez zespół doświadczonych menedżerów, jak i renomowanych agentów nieruchomości i firm serwisowych. Currently we own and manage 33 commercial properties, including completed office and retail properties with a total net leasable area of 613,000 sq m. With our head office in Warsaw and regional offices in Romania, Serbia, Croatia, Bulgaria, Hungary, Slovakia and the Czech Republic, we are well structured to manage the portfolio of commercial real estate properties across the region. While the head office administer all the managerial functions, each of the regional offices has technical, leasing and accounting functions which are supported by a team of experienced managers as well as reputable real estate agents and maintenance companies.

7 Nowe projekty biurowe New office developments Nasza Grupa widzi potencjał wzrostu na rynku nieruchomości Tworzymy nowoczesne powierzchnie biurowe spełniające We develop modern office space that continues to surpass komercyjnych poza Polską i realizuje tam swoje cele w oparciu wymagania najemców zarówno firm lokalnych, jak i najbardziej the requirements of our tenants, both local companies and the o ideę zielonej inicjatywy. Przykładem jest Serbia, gdzie Our Group sees growth potential in commercial properties wymagających firm międzynarodowych. Około 60% całej most demanding multinationals. About 60% of the entire GTC s budujemy pierwszy w kraju kompleks biurowy zaprojektowany outside Poland, and in order to reach its goals it pursues its powierzchni komercyjnej, która należy do GTC, to wysokiej klasy commercial space is high-class offices. i realizowany według najwyższych, proekologicznych wymagań strategy through the idea of a green initiative. A good example biura. certyfikacyjnych. is Serbia, where we are building the country s first office Our buildings and office parks are developed in major urban complex designed and executed to the highest environmental Nasze budynki i parki biurowe powstają w największych ośrodkach centers with potential for business, attracting investors, with Korzystając z sukcesu rynkowego GTC w stolicy Serbii i certification requirements. miejskich dysponujących potencjałem do prowadzenia biznesu, extensive academic background as well as providing the highest biorąc pod uwagę wyniki biznesowe naszych nieruchomości przyciągających inwestorów, posiadających bogate zaplecze quality cadre. They guarantee good access and complete oraz popyt na kolejne projekty Grupy, rozpoczęliśmy w Drawing on GTC s market success in the capital of Serbia, and akademickie oraz zapewniających najwyższej jakości kadry. infrastructure: close proximity to major road links, airports, październiku 2014 r. budowę kompleksu biurowego FortyOne taking into account the business performance of our properties Globe Trade Centre Nowe projekty biurowe Gwarantują one dobrą dostępność komunikacyjną oraz pełną infrastrukturę: bliskość najważniejszych szlaków drogowych, portów lotniczych, obiektów hotelowych i konferencyjnych, a także handlowych. hotels, conference and retail facilities. We tailor the office space we offer to match the individual needs of particular tenants. We provide suitable conditions to companies from the financial services, consulting, legal, FMCG w Belgradzie. Usytuowany jest w dzielnicy Nowy Belgrad, na skrzyżowaniu bulwarów Milutina Milankovica i Umetnosti. Potwierdzeniem jakości naszych projektów jest fakt, że jeszcze przed rozpoczęciem budowy mieliśmy podpisanych 60% umów wstępnych na wynajem pierwszego budynku kompleksu w and the demand for new projects of the Group, in October 2014 we set out to build the FortyOne office complex in Belgrade. The project found its home in the heart of New Belgrade, at the intersection of Milutin Milankovitch and Umetnosti Boulevards. The confidence of our tenants in our projects is further Oferowane przez nas powierzchnie biurowe dopasowane są do indywidualnych potrzeb poszczególnych najemców. Odpowiednie warunki znajdują w nich firmy z sektora usług finansowych, and IT industries. Our tenants list also features laboratories and research facilities. We have long-term contracts with public institutions. Our tenants are free to choose the solutions they FortyOne. Kompleks biurowy klasy A zaoferuje ponad m kw., confirmed by the fact that even before the cornerstone was laid we had signed the preliminary agreements for over 60% of the space in the first building of the complex. doradczych, prawnych, FMCG oraz branży IT. Naszymi najemcami są także firmy laboratoryjne i badawcze. Posiadamy see adequate to meet their purpose. We are happy to share our know-how we have gained over the years, and optimize the które zostaną oddane do użytku w trzech etapach. Pierwszy budynek oferujący ok m kw. został przekazany do The class A office park will boast over 27,000 sq m, which długoterminowe umowy z instytucjami publicznymi. Nigdy nie narzucamy gotowych scenariuszy najemcom. Chętnie dzielimy się know-how wypracowanym przez lata, a proponowane najemcom rozwiązania są optymalizowane już na etapie projektowania. Wieloletnia współpraca z czołowymi architektami i firmami budowlanymi umożliwia nam pogodzenie potrzeb i gustów najemców z dobrą architekturą oraz najwyższą jakością options we propose to tenants at the design stage. Long-term cooperation with leading architects and construction companies lets us combine the needs and tastes of the tenants with architecture of highest quality. Our office developments make a huge impact on the local environment and shape the places they are built in. The użytku w trzecim kwartale 2015 r. Kompleks jest certyfikowany w systemie LEED. Sam fakt zaprojektowania i zbudowania pierwszego w Serbii biurowca zgodnie ze standardami złotego certyfikatu ekologicznego LEED jest dla nas ogromną motywacją i dumą. Projekt i wykonanie zapewni najwyższy standard biurowy połączony z niskim poborem energii i zoptymalizowanymi kosztami operacyjnymi. Istotnym faktem will be commenced in three phases. The first building with approximately 10,000 sq m has already been put into service in the third quarter of The complex is LEED certified. We are truly motivated and it makes us extremely proud that we were able to design and build the first office building in Serbia in accordance with the standards of ecological LEED Gold certification. The design and execution will provide the New office developments wykonania. investments trigger development of road infrastructure, green jest to, że będzie to również pierwszy od pięciu lat wybudowany highest standard of office space combined with a low power areas, landscape architecture and public spaces. Our offices w Belgradzie kompleks o powierzchni większej niż m consumption and optimized operating costs. An important fact Nasze inwestycje biurowe mają ogromny wpływ na lokalne mean a proven brand, the quality of which is seen in numbers kw. Do dyspozycji najemców zostanie oddanych blisko 500 is one that the development will also be the first office complex otoczenie i miejsce, w których powstają. Wraz z nimi realizowana - several hundred companies employing tens of thousands of naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, a dla ich with the area of over 5,000 sq m built in Belgrade over the jest infrastruktura drogowa, tereny zielone, elementy małej people currently operate in office buildings developed by GTC. wygody w każdym z budynków znajdzie się także przestrzeń past five years. Tenants will have nearly 500 above ground and architektury oraz przestrzenie publiczne. Nasze biura to handlowa. underground parking spaces at their disposal and each of the sprawdzona marka, której jakość potwierdzają liczby - w buildings will also encompass retail premises. stworzonych przez GTC biurowcach działa obecnie kilkaset firm zatrudniających kilkadziesiąt tysięcy osób.

8 Nowe projekty handlowe New retail developments Nieco później planowane jest rozpoczęcie budowy Galerii Wilanów, która będzie pierwszym dużym centrum handlowym w południowej, gęsto zaludnionej części Warszawy. Została Dzięki dobrym projektom i stabilności naszej firmy cieszymy zaprojektowana przez architektów z renomowanych pracowni Slightly later, we plan to commence the construction of Galeria się niezrównaną renomą na rynku deweloperów centrów We owe our unparalleled reputation as a developer of retail APA Wojciechowski oraz Moshe Tzur, i będzie wyposażona Wilanów, which will be the first large-scale shopping center handlowo-rozrywkowych. Naszą pierwszą inwestycją w tym and entertainment centers to excellent projects and stability of w wiele innowacyjnych rozwiązań, często stosowanych w in the densely populated southern part of Warsaw. It was sektorze rynku była Galeria Mokotów w Warszawie dysponująca our company. Our maiden investment in this sector was Galeria Polsce po raz pierwszy. Z myślą o okolicznych mieszkańcach i designed by the architects of the renowned APA Wojciechowski powierzchnią m kw. W 2005 r. otworzyliśmy Galerię Mokotów in Warsaw boasting an area of 62,100 sq m zapewnieniu komfortu naszym klientom zostaną wybudowane and Moshe Tzur studios, and will feature a number of innovative Kazimierz w Krakowie, a w 2009 r. oddaliśmy do użytku Galerię saw the opening of Galeria Kazimierz in Kraków and in 2009 bezkolizyjne ciągi rowerowe wzdłuż ul. Przyczółkowej oraz solutions, which will debut in Poland. With local residents in Jurajską w Częstochowie. Obecnie skupiamy się na realizacji we opened Galeria Jurajska in Częstochowa. Currently, our przejazd umożliwiający mieszkańcom Wilanowa dojazd do mind, and in order to provide comfort to our customers, we dwóch dużych centrów handlowych w Warszawie: Galerii main focus is on two large shopping malls in Warsaw: Galeria Pałacu Wilanów. Wokół Galerii oraz na dachu zostaną wykonane will build collision-free bike paths along Przyczółkowa street Wilanów i Galerii Północnej. Wilanów and Galeria Północna. ogrody umożliwiające relaks i odpoczynek klientom. Otwarta and a driveway allowing Wilanów residents to have access na zewnątrz, otoczona terenami wypoczynkowymi, placami to the Wilanów Palace. The Mall, and its roof, will be sunk in Globe Trade Centre Nowe projekty handlowe W czerwcu rozpoczęliśmy budowę Galerii Północnej na warszawskiej Białołęce. Jej otwarcie planowane jest na II kwartał Będzie to pierwsze w tej dzielnicy centrum handloworozrywkowe, położone w kluczowym dla Warszawy węźle komunikacyjnym: w pobliżu Mostu im. Marii Skłodowskiej- Curie (Most Północny), u zbiegu ulic Światowida i Modlińskiej, która stanowi jedną z tras wyjazdowych ze stolicy. Inwestycja zaoferuje swoim najemcom ok m kw. GLA w 250 In June we commenced the construction of Galeria Północna in Warsaw s Białołęka. Its opening is planned on 2Q It will be the first retail and entertainment center to be nestled in Warsaw s key transportation hub: near the Maria Sklodowska- Curie s bridge (Most Północny), at the intersection of Światowida and Modlińska streets, one of the routes away from the capital city. The project will offer its tenants about 64,000 sq m of GLA in 250 retail and services outlets. Galeria Północna is going zabaw i zielenią inwestycja będzie przyjazna środowisku, co potwierdził uzyskany ekologiczny precertyfikat LEED. Inwestycja zaoferuje najemcom ponad m kw. GLA w ok. 250 sklepach i punktach usługowych. Do dyspozycji klientów Galerii Wilanów zostanie oddanych miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz na dachu. Budowa Galerii Wilanów ma rozpocząć się na przełomie 2015/2016 i potrwa około 21 miesięcy. gardens providing its customers with a relaxing atmosphere and an opportunity to unwind. Welcoming and surrounded by recreation areas, playgrounds and greenery the investment will be environmentally friendly, as confirmed by the ecological LEED precertification. The project will provide our tenants with over 61,000 sq m of GLA in about 250 retail and service outlets. Customers of Galeria Wilanów will be able to enjoy 2,180 parking spaces in the underground garage and on the roof. The 14 sklepach i punktach usługowych. Jedną z unikalnych cech Galerii to feature some unique solutions, including the roof partly ground breaking for Galeria Wilanów is expected in 2015/ Północnej będzie zagospodarowanie części dachu zielenią. Znajdą się na nim trawniki, alejki spacerowe i plac zabaw. Równie wyjątkowym rozwiązaniem projektowym, zaproponowanym przez architektów renomowanych pracowni APA Wojciechowski oraz Moshe Tzur, będzie przeszklony dach, który w połączeniu covered with greenery. It will feature lawns, walking paths and a playground. An equally unique design solution, proposed by the renowned APA Wojciechowski and Moshe Tzur architects, will be a glass roof, which combined with the extremely spacious interior will provide the mall with an amount of daylight W obu przypadkach Galerie podpisały już pierwsze umowy z najemcami, wśród nich znaleźli się: H&M, Carrefour, grupa LPP, Rossmann, Superpharm, SMYK, EMPIK, CCC, Cinema City. W Galerii Wilanów został zawarty list intencyjny z Cinema City. and the construction will last for about 21 months. Both Malls have already signed their first contracts with tenants, including: H&M, Carrefour, LPP Group, Rossmann, Superpharm, SMYK, EMPIK, CCC, Cinema City. Letter of intent have also been z niezwykle przestronnym wnętrzem zapewni galerii unsurpassed by today s malls. Galeria Północna s customers W naszym portfolio znajdują się także ukończone centra exchanged with Cinema City for Galeria Wilanów. nieporównywalną z obecnie istniejącymi centrami handlowymi ilość światła dziennego. Klienci Galerii Północnej będą mogli will have the comfort of 2,000 parking spaces. With this project we aim for the LEED Gold eco certification. handlowo - rozrywkowe w innych krajach. Pierwszym z nich było Avenue Mall Zagreb w Zagrzebiu, potem Galeria Harfa Our portfolio also includes completed retail and entertainment New retail developments skorzystać z miejsc parkingowych. Celem, który obraliśmy przy realizacji tego projektu, jest zdobycie złotego certyfikatu ekologicznego LEED. w Pradze. Dzisiaj działają również centra handlowe w średniej wielkości miastach w Rumunii, Bułgarii oraz Chorwacji. centers in other countries. The first of these was Avenue Mall Zagreb in Zagreb, then Galerie Harfa in Prague. Today we operate shopping malls in medium-sized Romanian, Bulgarian and Croatian cities as well.

9 Zespół zarządzający Management Team Zarząd Spółki Glob e Trade Centre Zespół zarządza jący Rada Nadzorcza Spółki GTC S.A.: The Supervisory Board of GTC S.A.: Alexander Hesse Przewodniczący Rady Nadzorczej The Chairman of GTC s Supervisory Board Philippe Couturier Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Klaus Helmrich Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Jan Düdden Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Mariusz Grendowicz Niezależny Członek Rady Nadzorczej Independent Member of the Supervisory Board 16 Chief Executive Officer environment. 17 Jarosław Karasiński Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Marcin Murawski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Independent Member of the Supervisory Board Thomas Kurzmann Grupą Globe Trade Centre S.A. zarządzają eksperci sektora nieruchomości, którzy potrafią umiejętnie połączyć wiedzę o lokalnych rynkach z międzynarodowym doświadczeniem. Są to osoby posiadające rozległą wiedzę nie tylko branżową, ale również z zakresu instrumentów finansowych oraz prawnych, pozwalającą na optymalizację przychodów i kosztów, a także maksymalizację zysków z realizacji projektów inwestycyjnych Grupy. Każdy z członków Zarządu jest związany z Grupą GTC od wielu lat, co zapewnia płynną kontynuację działalności firmy, znajomość lokalnych standardów branży deweloperskiej, a także efektywną realizację strategii rozwoju Grupy. Oprócz ukierunkowania na cele i korzyści dla najemców, mieszkańców i inwestorów, Zarząd dba o transparentne zasady współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz o jak najniższy wpływ na środowisko przez projekty firmy. The Management Board of GTC S.A. Globe Trade Centre S.A. Group is run by real estate professionals, whose expertise combines the understanding of local markets with international experience. Our directors, who have broad knowledge of the industry, as well as financial and legal instruments, are able to employ them to the task of revenue and cost optimization and also to maximize return on Group s investments. Each GTC s Management Board Member has been with the Group for a long time, allowing for a smooth operation of the company, familiarity with local standards of the real estate industry and an effective execution of the Group s development strategy. While striving to achieve goals and value for our stakeholders, the Management Board makes a great effort to maintain transparent rules of cooperation with business partners and to minimize the footprint of the company s projects on the Management Tea m w w w.g tc.com. p l Katharina Schade Członek Rady Nadzorczej Member of the Supervisory Board Erez Boniel Chief Financial Officer

10 Globe Trade Centre Historia GTC Historia GTC GTC s history Początek działalności GTC Rozpoczęcie realizacji Mokotów Business Park na terenach Służewca Przemysłowego. Inwestycja zapoczątkowała powstanie jednego z największych obszarów biznesowych w Polsce Początek ekspansji na rynki poza Polską Czechy, Rumunia, Węgry Rozpoczęcie budowy Osiedla Konstancja 1998 Start of construction of Osiedle Konstancja development Commencement of Phase I of the Apartamenty przy Oddanie do użytku I fazy projektu Apartamenty przy Królikarni Królikarni project Otwarcie Galerii Mokotów, pierwszego w Polsce centrum handlowo-rozrywkowe trzeciej generacji, które na stałe zmieniło handlową mapę Warszawy Ukończenie realizacji ostatniej fazy projektu Apartamenty przy Królikarni Oddanie do użytku I fazy projektu Osiedle Konstancja Oddanie do użytku budynku Globis w centrum Poznania. Globis był pierwszą inwestycją biurową GTC w Polsce, która została zrealizowana poza Warszawą Ukończenie realizacji II fazy Galerii Mokotów Debiut akcji GTC na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Otwarcie Galerii Kazimierz w Krakowie Ukończenie realizacji II fazy Osiedla Konstancja Sprzedaż Mokotów Business Park. Inwestycja była największym wówczas parkiem biurowym w Europie Środkowo -Wschodniej; składała się z dziewięciu budynków o łącznej powierzchni najmu wynoszącej m kw. Sukces publicznej oferty akcji GTC. Spółka sprzedała 1,712 mln nowych akcji, pozyskując 150 mln dolarów Rozpoczęcie realizacji Platinium Business Park w Warszawie Otwarcie pierwszego centrum handlowego GTC poza granicami Polski Avenue Mall Zagreb w Zagrzebiu Ukończenie realizacji III fazy Osiedla Konstancja Sprzedaż America House w Bukareszcie. Transakcja została przeprowadzona przy wycenie nieruchomości na poziomie 120 mln euro i stopie kapitalizacji 5,7% Sprzedaż biurowca Lighthouse w Pradze przy wycenie nieruchomości na poziomie 76,5 mln euro Emisja obligacji korporacyjnych niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 800 mln złotych GTC begins operations Construction of Mokotów Business Park begins in the post-industrial district of Służewiec Przemysłowy. The project sparked the creation of one of the largest business districts in Poland Beginning of expansion outside of Poland the Czech Republic, Romania, Hungary Opening of Galeria Mokotów, the first 3rd generation shopping mall in Poland, which has forever changed the retail map of Warsaw Delivery of the final phase of the Apartamentyprzy Królikarni project Commencement of Phase I of the Osiedle Konstancja project Delivery of the Globis building in the centre of Poznań. Globis was GTC s 1st office project in Poland executed outside of Warsaw Delivery of Phase II of Galeria Mokotów Listing of GTC on the Warsaw Stock Exchange Opening of Galeria Kazimierz in Kraków Delivery of Phase II of the Osiedle Konstancja project Sale of Mokotów Business Park, then the largest office park in Central & Eastern Europe, comprising nine buildings with a total rental area of 107,000 sq m. Successful floatation of new shares offering. GTC placed 1,712 million new shares, raising USD 150m Beginning of construction of the Platinium Business Park in Warsaw Opening of GTC s 1st shopping center outside of Poland Avenue Mall Zagreb in Zagreb Delivery of Phase III of the Osiedle Konstancja project Sale of America House in Bucharest. The sale was made with the property valuation at EUR 120m and the yield of 5.7% Sale of Lighthouse office building in Prague with the property valuation at EUR 76.5m Unsecured bonds issue with the total face value of PLN 800m Oddanie do użytku dwóch kolejnych biurowców w Warszawie Nothus i Platinium Business Park II Oddanie do użytku dwóch biurowców w Krakowie Newton i Edison Ukończenie pierwszej inwestycji GTC we Wrocławiu biurowca Globis Wrocław Emisja obligacji korporacyjnych niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350 mln złotych Rozbudowa Platinium Business Park w Warszawie oraz ukończenie Centrum Biurowego Kazimierz w Krakowie Otwarcie trzeciego centrum handlowego GTC w Polsce Galerii Jurajskiej w Częstochowie Umocnienie pozycji GTC w sektorze nieruchomości komercyjnych poza Polską przez oddanie do użytku kompleksów biurowych w Budapeszcie i Bukareszcie Ukończenie realizacji IV fazy Osiedla Konstancja Zakończenie budowy pierwszych faz projektów biurowych w Łodzi i Katowicach University Business Park oraz Centrum Biurowego Francuska Otwarcie kolejnych centrów handlowych GTC Galeria Harfa w Pradze oraz Galleria Stara Zagora w Bułgarii Sprzedaż biurowców Topaz i Nefryt w Warszawie przy wycenie budynków na poziomie 79 mln euro Otwarcie drugiego centrum handlowego w Chorwacji Avenue Mall Osijek Sprzedaż pozostałych 50% udziałów w Galerii Mokotów przy wycenie 475 mln euro Otwarcie centrum handlowego Galleria Arad w Rumunii Ukończenie realizacji V fazy projektu Osiedle Konstancja Zakończenie budowy IV budynku Platinium Business Park w Warszawie Oddanie do użytku budynku Corius, wchodzącego w skład Aeropark Business Centre w Warszawie Otwarcie Galerii Burgas drugiego centrum handlowego GTC w Bułgarii Oddanie do użytku Platinium Business Park V in Warsaw Uplasowanie 100 mln nowych akcji, dzięki czemu Grupa pozyskała 100 mln euro Sprzedaż nieruchomości Platinium Business Park obejmującej 5 budynków Sprzedaż 50% udziałów w Galerii Kazimierz w Krakowie za ok. 90 mln euro Emisja obligacji wartych 48 mln euro Emisja akcji, dzięki której GTC pozyskuje 52 mln euro Oddanie do użytku budynku biurowego Pascal w Krakowie Oddanie do użytku pierwszego budynku biurowego w kompleksie FortyOne w Belgradzie Rozpoczęcie realizacji Galerii Północnej w Warszawie Prace wykończeniowe w budynku B projektu biurowego University Business Park w Łodzi Delivery of two further office buildings in Warsaw Nothus and Platinium Business Park II Delivery of two office buildings in Cracow Newton and Edison Delivery of GTC s first investment in Wrocław the Globis Wroclaw office building Unsecured bonds issue with the total face value of PLN 350m Development of Platinium Business Park in Warsaw and completion of Centrum Biurowe Kazimierz in Kraków Opening of GTC s third shopping mall in Poland - Galeria Jurajska in Częstochowa Strengthening of GTC s position on the commercial real estate market outside of Poland with delivery of office buildings in Budapest and Bucharest Delivery of Phase IV of the Osiedle Konstancja project Delivery of the first phases of office projects in Łódź and in Katowice - University Business Park and Francuska Office Centre Opening of further GTC s shopping malls Galerie Harfa in Prague and Galleria Stara Zagora in Bulgaria Sale of Topaz and Nefryt office buildings in Warsaw with assets value of EUR 79m Opening of another shopping mall in Croatia Avenue Mall Osijek Sale of remaining 50% stake in Galeria Mokotów in Warsaw. The transaction valued the asset at EUR 475m Opening of Galleria Arad, a shopping mall in Romania Delivery of Phase V of the Osiedle Konstancja project Delivery of Platinium Business Park IV in Warsaw Delivery of the Corius building, at Aeropark Business Centre in Warsaw Opening of Galeria Burgas GTC s second shopping mall in Bulgaria Delivery of Platinium Business Park V in Warsaw Issue of 100 million new shares raises EUR 100m Sale of Platinium Business Park project, comprising all five buildings Sale of 50% stake in Galeria Kazimierz in Kraków for EUR 90m Issuance of bonds worth EUR 48m Issuance of shares raising EUR 52m for GTC Delivery of Pascal office building in Kraków Delivery of the first phase of FortyOne office complex in Belgrade Start of construction of Galeria Północna in Warsaw Fit-out works in building B of office project in Łódź GTC s history 19

11 Nagrody Awards 2004 Developer of the Year 2004 in Central & Eastern Europe in the CEE Real Estate Quality Awards. Among the most important industry distinctions in Europe, awarded by CEE Insight Forum to companies, projects and indivi Nagroda dla Najlepszego Dewelopera Nowej Europy oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych w rankingu Euromoney Nagrody 20 Globe Trade Centre 2004 Nagroda dla Dewelopera Roku 2004 w Europie Środkowo- Wschodniej w konkursie CEE Real Estate Quality Awards. Jest to jedno z najważniejszych wyróżnień branżowych w Europie. Nagroda przyznawana jest przez CEE Insight Forum firmom, projektantom i osobom mającym największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie 2005 Nagroda dla Najlepszego Centrum Handlowego 2005 roku dla Galerii Kazimierz przyznawana przez branżowy magazyn Construction & Investment Journal 2006 Statuetka Byki i Niedźwiedzie dla najlepszej inwestycji w spółkę giełdową z indeksu WIG20. Nagrody te są przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet spółkom, instytucjom i osobom, które wyróżniły się na rynku kapitałowym 2007 Diament Forbesa dla najcenniejszej firmy w kategorii Duże przedsiębiorstwa. Jest to prestiżowy ranking najbardziej opiniotwórczych pism na świecie. Do rankingu trafiają przedsiębiorstwa, których wartość zwiększyła się najszybciej od chwili rynkowego debiutu Nagroda magazynu Newsweek dla najbardziej wartościowej firmy deweloperskiej na polskim rynku Nagroda dla Dewelopera Roku 2007 w ramach CEE Real Estate Quality Awards. Dodatkowo, Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC, został wyróżniony tytułem CEE Real Estate Industry Professional of the Year duals who have made the greatest contribution to the development of the real estate market in the region Best Shopping Centre of 2005 for Galeria Kazimierz. Awards assigned by industry magazine Construction & Investment Journal Bull & Bear statuette for GTC for the best investment in a listed company from the WIG20 index. Awards assigned by financial daily Parkiet to the most distinguished companies, institutions and individuals on the Polish capital market Forbes Diamond Award for the most valuable company in the category of Large companies. A prestigious ranking by one of the world s leading business magazines, awarding companies whose value has increased the fastest since going public. Award from the Newsweek magazine for the most valuable real estate development company on the Polish market. Developer of the Year 2007 in CEE Real Estate Quality Awards. In addition, Eli Alroy, Chairman of the GTC s Supervisory Board, was awarded the title of CEE Real Estate Industry Professional of the Year Award for Best Developer in the New Europe and Best Office Developer in the ranking by Euromoney. Konstancja received a prestigious award for the best residential project in the CEE Real Estate Quality Awards. Konstancja received a Crystal Apartments award in the category of Best luxury residential development in Mazovian province Nagroda Construction & Investment Journal w kategorii Najlepszego Centrum Handlowego 2009 roku dla Galerii Jurajskiej Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 w Europie Południowo-Wschodniej w ramach SEE Real Estate Quality Award. Nagrody te są przyznawane przez portal europaproperty.com. W konkursie są brane pod uwagę firmy, projekty i osoby mające największy wkład w rozwój rynku nieruchomości w regionie Nagroda dla Dewelopera Roku 2009 oraz Najlepszego Dewelopera Powierzchni Biurowych Roku 2009 w konkursie CEE Real Estate Quality Awards Biurowiec City Gate w Bukareszcie uznany zarówno za Najlepszą Inwestycję Biurową roku (CEE Real Estate Office Development of the Year), Osiedle Konstancja zdobywa prestiżową nagrodę CEE Real Estate Quality Awards dla najlepszego projektu mieszkaniowego Nagroda Kryształowe Apartamenty w kategorii Najbardziej luksusowe inwestycje mieszkaniowe na Mazowszu dla Osiedla Konstancja Wyróżnienie dla Firmy o Najlepszej Reputacji w rankingu Premium Brand. Rankingi Premium Brand tworzone są w oparciu o badania konsumenckie, w których marki i firmy oceniane są na pięciu płaszczyznach: referencji, atmosfery medialnej, firmy jako pracodawcy i Distinction for Company with the Best Reputation in the Premium Brand ranking. The Premium Brand rankings are based partnera biznesowego oraz zaangażowania społecznego on consumer surveys, where reputation of brands and companies is evaluated according to five criteria: references, media presence, the company as an employer and as a business partner, and social responsibility approach Award from Construction & Investment Journal monthly for Best Shopping Centre in 2009 for Galeria Jurajska. Developer of the Year 2009 in South-East Europe as part of SEE Real Estate Quality Awards. Major industry distinction awarded by europaproperty.com. The competition is for companies, projects and individuals making the greatest contribution to the real estate market in the region. Developer of the Year 2009 and Best Office Developer 2009 in the CEE Real Estate Quality Awards. jak i najlepszy budynek powstały w tym rejonie Europy (CEE Real Estate The City Gate office building in Bucharest was named Building of the Year) CEE Real Estate Office Development of the Year, as well as CEE Real Estate Building of the Year. Eli Alroy, przewodniczący rady nadzorczej Grupy GTC wyróżniony prestiżową nagrodą CEEQA Lifetime Achievement Award za wkład w rozwój Eli Alroy received the prestigious CEEQA Life-time branży deweloperskiej w Europie Środkowo-Wschodniej Achievement Award for his contribution to the growth of the real estate development industry in Central & Awards 21 Eastern Europe.

12 2010 Developer of the Year 2010 in CEE Real Estate Quality Awards Nagroda Shopping Centre Development 2010 w konkursie CEE Construction & Investment Journal Awards GTC Hungary won the Developer of the Year 2010 award from Construction & Investment Journal. Developer of the Year 2010 in South-East Europe SEE Real Estate Quality Awards Projekt Zelené Mesto (Zielone Miasto) w Pradze zwycięża w kategorii Best Residential Development 2010 w konkursie CEE Construction & Investment Journal Awards. Projekt został nagro- The CEE CIJ Personality of the Year Award was given to 2010 Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 CEE Real Estate Quality Awards Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 w Europie Południowo Office Developer of the Decade from the industry magazine Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). The awards are given by a panel of 39 independent experts among real estate agents and consultants, lawyers, bankers and engineers. Shopping Centre Development 2010 award in the CEE Construction & Investment Journal Awards dzony w organizowanym konkursie Best of Realty. W jego ramach wyróżniane są dokonania architektów, deweloperów oraz firm wykonawczych i doradczych w branży nieruchomości w Czechach GTC Hungary zdobywa nagrodę dla Dewelopera Roku Wyróżnienie przyznawane jest przez Construction & Investment Journal Robert Snow, CEO of GTC Hungary. Best Developer in Central & Eastern Europe and Best Developer in Poland in the Euromoney magazine rankings. GTC scored highly in the ranking of the 100 most valuable companies in Poland published by Newsweek. Globe Trade Centre Nagrody -Wschodniej SEE Real Estate Quality Awards Nagroda CEE CIJ Personality of the Year Award dla Roberta Snow, Zelené Město in Prague won Best Residential Development Dyrektora Generalnego GTC Węgry Nagroda dla Biurowego Dewelopera Dekady przyznawana 2010 in the CEE Construction & Investment Journal Awards. przez branżowy magazyn Eurobuild (Eurobuild CEE Awards). The project was honored in the Best of Realty competition. The Nagroda dla Najlepszego Dewelopera w Europie Środkowo-Wschodniej (Best Developer in Central & Eastern Europe), jak również Wyróżnienia te przyznawane są przez jury składające się z 39 competition recognizes achievements by architects, developers, niezależnych agentów i konsultantów do spraw nieruchomości, construction companies and real estate advisers in the Czech Najlepszego Dewelopera w Polsce w rankingu Euromoney Republic. 22 prawników, finansistów 23 oraz inżynierów Wysoka pozycja GTC w rankingu Newsweeka, grupującym 100 najwartościowszych firm w Polsce Wyróżnienie dla najlepiej zarządzanej firmy z sektora nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej 2011 Wyróżnienie w kategorii Nieruchomości i infrastruktura w konkursie Mistrzowie Biznesu organizowanym Recognition for the best-managed company in the real estate sector in Central & Eastern Europe Award in the category of Real Estate & Infrastructure in the Business Masters competition organized by Businessman.pl magazine. University Business Park and Francuska Office Centre were recognized in the competition for Building of the Year 2010 in the category of Public use buildings. Awards przez magazyn Businessman.pl

13 Galleria Stara Zagora zajmuje drugie miejsce w kategorii budynków komercyjnych w konkursie Budynek Roku w Bułgarii 2012 Budynek biurowy Corius oraz Galleria Burgas otrzymują prestiżowy certyfikat ekologiczny LEED Gold w kategorii Core and shell Nagroda Best Overall Developer za działalność na rynkach rumuńskim i serbskim oraz nagroda Best Mixed Developer za działalność w Polsce, przyznane w ramach 8 edycji badania Euro- University Business Park i Centrum Biurowe Francuska wyróżnione w konkursie Budowa Roku 2010 w kategorii Obiekty użyteczności publicznej. Konkurs Budowa Roku organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych wyróżniających się jakością zrealizowanych robót, organizacją i terminowością wykonania, a także zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi oraz ich wpływem na gospodarkę regionu Inwestycje GTC w Rumunii i Bułgarii nagrodzone w konkursie CEE Green Buildings Awards. City Gate, Ana Tower i Galleria Burgas otrzymały nagrodę w kategorii Certyfikacja LEED w toku The Building of the Year competition is organized by the Polish Union of Civil Engineers and Technicians. The purpose of the competition is to honor construction projects that are distinguished for the quality, organization and timeliness of the work, use of technology, and influence on the economy of the region. GTC investments in Romania and Bulgaria won the CEE Green Building Awards. City Gate, Anna Tower and Galleria Burgas were awarded in the category of LEED application in progress. GTC was voted Office Developer of the Year 2010 in SEE Real Estate Awards organized by europaproperty.com. money Real Estate Survey realizowanego przez międzynarodowy magazyn Euromoney 2013 Budynek biurowy City Gate North Tower otrzymuje certyfikat ekologiczny LEED Gold w kategorii LEED for Existing Buildings: Operations and Maintenance 2014 Centrum handlowe Galeria Wilanów otrzymuje precertyfikat ekologiczny LEED Gold w kategorii Building Design and Construction 2012 Corius office building and Galleria Burgas received the prestigious LEED Gold certification in the Core and Shell category.award for Best Overall Developer in Romania and Serbia, and Best Mixed Developer in Poland, by international finance magazine Euromoney, in 8th annual global Euromoney Real Estate Survey City Gate North Tower office building received LEED Gold certification in category LEED for Existing Buildings: Operations and Maintenance. Awards 25 Nagrody 24 GTC wyróżniona tytułem Office Developer of the Year 2010 w Europie Południowo-Wschodniej (SEE Real Estate Awards) w konkursie zorganizowanym przez europaproperty.com GTC has been named the Developer of the Year 2010 (CEE Real Estate Quality Awards & SEE Real Estate Quality Awards). It was the fourth such award in GTC s history. Budynek biurowy City Gate South Tower otrzymuje certyfikat ekologiczny LEED Silver w kategorii LEED for Existing Buildings: Operations and Maintenance 2014 Shopping mall Galeria Wilanów received LEED Gold precertification in category Building Design and Construction City Gate South Tower office building received Globe Trade Centre Nagroda dla Dewelopera Roku 2010 (CEE Real Estate Quality Awards & SEE Real Estate Quality Awards). Była to czwarta tego typu nagroda w historii spółki Galleria Stara Zagora was granted second place in the commercial buildings category in the annual Building of the Year competition in Bulgaria. LEED Silver certification in category LEED for Existing Buildings: Operations and Maintenance.

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Społeczna Grupy. Nagrody. odpowie- Activity. Awards. dzialność of the Group

Społeczna Grupy. Nagrody. odpowie- Activity. Awards. dzialność of the Group 2 4 6 10 16 20 24 Działalność Strategia Kamienie Nagrody Zespół Wyniki Społeczna Grupy i misja milowe Awards zarządzający finansowe odpowie- Activity Strategy Milestones Management Financial dzialność

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A.

Globe Trade Centre S.A. Globe Trade Centre S.A. Poland Czech Republic Slovakia Hungary Romania Bulgaria Serbia Croatia Ukraine Russia www.gtc.com.pl Działalność Spółki Activity of the Company GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC S.A.)

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment SPIS TREŚCI CONTENTS Od Prezesa From the President & CEO Władze Spółki Company authorities Otoczenie biznesowe Business environment Biznes z wizją Business with a vision Kolekcja znanych marek A Collection

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.

2006 Annual report. Raport roczny. Naszą siłą są ludzie Our strength is in people. pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin. 2006 2006 Annual report Raport roczny pl. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław www.getin.pl Naszą siłą są ludzie Our strength is in people Raport roczny 2006 2006 Annual report Naszą siłą są ludzie Our

Bardziej szczegółowo

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report Dynamiczni Skoncentrowani Efektywni Raport Roczny 2008 Annual Report GETIN Holding w liczbach* GETIN Holding in figures* Aktywa ogółπem Total Assets in PLN 31,3 mld zł / PLN b Kapitalizacja Capitalisation

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 2001 Annual Report Spis treści Contents List do Akcjonariuszy 3 Letter to Shareholders Grupa kapitałowa Echo Investment S.A. 4 Echo Investment S.A. Capital Group Struktura organizacyjna 6

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451 45 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 451 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych Pierwsza połowa 28 r. była kontynuacją dynamicznego okresu

Bardziej szczegółowo

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER Spis treści Contents Słowo wstępne 3 Foreword Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

SPIS TREŚCI 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 3 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 6 LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD 8 ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych

Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych June/Czerwiec 2010 Krakowski Rynek Nieruchomości Komercyjnych Kraków City Report 2 On Point Kraków City Report June 2010 Kraków Map of Office and Warehouse Provision/ Mapa Nieruchomości Biurowych i Magazynowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report 2004. List Prezesa 2 From the President

Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report 2004. List Prezesa 2 From the President Raport Roczny 2004 Annual Report 2004 Spis treści Contents List Prezesa 2 From the President Rynek hotelowo-turystyczny w Polsce 24 Hotel and Tourist Market in Poland Zarząd i Rada Nadzorcza 4 Management

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo