Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej w wybranych bankach w Polsce Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej w wybranych bankach w Polsce Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej..."

Transkrypt

1 Agnieszka K. Nowak * Agnieszka K. Nowak Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej w wybranych bankach w Polsce Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej... Wstêp Do tej pory ryzyko stopy procentowej stanowi³o przyczynê k³opotów finansowych kas oszczêdnoœciowo-po yczkowych w Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX w. Jednak w przypadku wysokiego niedopasowania w ksiêdze bankowej terminów przeszacowania produktów odsetkowych strony aktywnej i pasywnej mo e okazaæ siê ryzykiem zapomnianym, jak to mia³o miejsce w przypadku ryzyka p³ynnoœci przed globalnym kryzysem finansowym. Celem artyku³u jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy banki maj¹ œwiadomoœæ zagro enia ryzykiem stopy procentowej w ksiêdze bankowej, dokonanego poprzez porównanie zasad zarz¹dzania tym ryzykiem w bankach komercyjnych dzia³aj¹cych w Polsce. Analizê przeprowadzono na podstawie danych z piêciu banków, wybranych metod¹ eksperck¹. ród³a danych stanowi³y roczne jednostkowe sprawozdania finansowe. W niniejszym opracowaniu wykorzystano autorskie fragmenty z rozdzia³u 6.2. Ryzyko stopy procentowej w ksiêdze bankowej [Iwanicz-Drozdowska, 2012, s ]. 1. Ryzyko stopy procentowej w ksiêdze bankowej Analizuj¹c dotychczasowe doœwiadczenia banków mo na stwierdziæ, e ryzyko stopy procentowej stanowi³o przyczynê k³opotów finansowych w przypadku, gdy banki udziela³y d³ugoterminowych kredytów o sta³ym oprocentowaniu, finansuj¹c siê œrodkami krótkoterminowymi. Je eli rynkowe stopy procentowe wzrasta³y, wtedy mar a odsetkowa banku zmniejsza³a siê, powoduj¹c obni enie wyniku finansowego, a nawet powstanie straty. Jako przyk³ad mo e pos³u yæ kryzys kas oszczêdnoœciowo- -po yczkowych (S&L, savings and loans associations) w Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX w., które finansowa³y zakup nieruchomoœci, wykorzystuj¹c w tym celu krótkoterminowe depozyty pozyskane od klientów. Jednak w przypadkach niedopasowania w ksiêdze bankowej struktury terminów przeszacowania produktów odsetkowych strony aktywnej * Dr, Instytut Finansów, Kolegium Zarz¹dzania i Finansów, Szko³a G³ówna Handlowa, al. Niepodleg³oœci 162, Warszawa

2 Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej i pasywnej, ryzyko to mo e okazaæ siê ryzykiem zapomnianym 1, jak to mia³o miejsce w przypadku ryzyka p³ynnoœci przed globalnym kryzysem finansowym. Mo e to mieæ miejsce w przypadku istotnego finansowania siê banku za pomoc¹ emisji obligacji w³asnych o sta³ym oprocentowaniu, z których œrodki s¹ wykorzystywane do udzielania klientom kredytów o zmiennym oprocentowaniu i odwrotnie, w przypadku zbudowania portfela kredytów o sta³ym oprocentowaniu, który jest finansowy baz¹ depozytow¹ o zmiennym oprocentowaniu. Sposobem ograniczenia tego niedopasowania w ksiêdze bankowej mog¹ byæ przyk³adowo transakcje IRS (interest rate swap) zabezpieczaj¹ce, ale do ich przeprowadzenia konieczne jest posiadanie przez pracowników odpowiednich kwalifikacji oraz wdro enie rachunkowoœci zabezpieczeñ. Analizê mitygacji przeprowadzono w piêciu bankach komercyjnych, dzia³aj¹cych w Polsce: BRE Banku S.A., Banku Ochrony Œrodowiska S.A., ING Banku Œl¹skim S.A., Banku BPH S.A. oraz Banku Millennium S.A., wybranych metod¹ eksperck¹. Przy wyborze banków kierowano siê jak najwiêkszym ich zró nicowaniem, zarówno pod wzglêdem obs³ugiwanych klientów (np. BRE Bank S.A. jest postrzegany jako bank klientów korporacyjnych, ING Bank Œl¹ski S.A. detalicznych), jak i struktury w³asnoœci (kapita³ zagraniczny z wy³¹czeniem BOŒ S.A., gdzie do czerwca 2012 r. 100% kapita³u nale a³o do polskich inwestorów) oraz dostêpnoœci¹ i przejrzystoœci¹ przedstawianych informacji w przedmiotowym zakresie. Banki te s¹ notowane na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych (GPW). Opisy dotycz¹ce poszczególnych banków, mimo wysi³ków autorki, nie s¹ jednolite. Wynika to z faktu, e informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych, przy pewnej standaryzacji, istotnie ró ni¹ siê zakresem, szczegó³woœci¹ i jakoœci¹. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Finansowego (BCBS, Basel Committee on Banking Supervision) okreœla ryzyko stopy procentowej jako niebezpieczeñstwo negatywnego wp³ywu zmian rynkowych stóp procentowych na sytuacjê finansow¹ banku [Jaworski, 2000, s. 323]. Nadzór finansowy w Polsce rozszerzy³ definicjê tego ryzyka o niebezpieczeñstwo negatywnego wp³ywu zmian rynkowych stóp procentowych na sytuacjê finansow¹ banku, aktualny i przysz³y wynik odsetkowy (WO) oraz jego kapita³ (tzn. wartoœæ ekonomiczn¹ kapita³u w³asnego WEK) [Rekomen- 1 Liquidity is a foregotten risk okreœlenie u yte przez A. Clarke a, doradcê prezesa Banku Anglii na seminarium Financial Stability: Specialist Topics, 30 marca 2007 r. [Ha³aj, 2008, s. 15].

3 420 Agnieszka K. Nowak dacja G, 2002, s. 4]. Pod pojêciem wartoœci ekonomicznej kapita³u (economic value of equity) rozumie siê ró nicê miêdzy wartoœci¹ bie ¹c¹ przep³ywów pieniê nych z aktywów a wartoœci¹ zobowi¹zañ odsetkowych, skorygowanych o pozycje pozabilansowe [Basel Committee, 2013]. Zarówno pozycje o sta³ym, jak i zmiennym oprocentowaniu, generuj¹ ryzyko stopy procentowej. W przypadku pozycji o sta³ym oprocentowaniu, ryzyko stopy procentowej wynika z niedopasowania terminów zapadalnoœci aktywów i wymagalnoœci pasywów, spowodowanej dokonywan¹ przez bank transformacj¹ terminów. Ró ny termin zmiany oprocentowania aktywów i pasywów mo e prowadziæ do zmiany poziomu mar y odsetkowej i wyniku odsetkowego (w procesie monitorowania tego ryzyka istot¹ jest ograniczenie negatywnych jego skutków, czyli spadku mar y odsetkowej i wyniku odsetkowego). Przyk³adowo, dzieje siê tak, je eli roœnie oprocentowanie pasywów, a nie ma mo liwoœci podniesienia oprocentowania aktywów. Natomiast ryzyko stopy procentowej pozycji o zmiennym oprocentowaniu wi¹ e siê z ró n¹ wra liwoœci¹ (elastycznoœci¹) dopasowywania siê ich oprocentowania do zmian rynkowych stóp procentowych, co mo e równie mieæ wp³yw na mar ê odsetkow¹ (wynik odsetkowy). Zgodnie z wy ej zaprezentowan¹ definicj¹ nadzorcz¹, metody pomiaru ryzyka stopy procentowej ksiêgi bankowej mo na wiêc podzieliæ na szacuj¹ce wp³yw zmiany stóp na: WO i WEK 2. Nale y mieæ jednak œwiadomoœæ, e w procesie zarz¹dzania tym ryzykiem nie ma mo liwoœci jednoczesnego ograniczenia ryzyka zmiany WO i WEK [Jackowicz, 1999, s. 15]. Celem polityki zarz¹dzania winno byæ wiêc utrzymanie zmiennoœci WO oraz WEK w granicach niezagra aj¹cych bezpieczeñstwu banku oraz zgodnych z przyjêtym apetytem na ryzyko. Odrêbnym aspektem monitorowania tego ryzyka jest ograniczenie wp³ywu poszczególnych jego komponentów zdefiniowanych przez nadzór finansowy, tzn. ryzyka niedopasowania terminów przeszacowania, bazowego, krzywej dochodowoœci oraz ryzyka opcji klienta 3. 2 W literaturze przedmiotu do podstawowych metod pomiaru ryzyka stopy procentowej w ksiêdze bankowej zalicza siê: w przypadku szacowania zmian WO lukê stopy procentowej (gap), w przypadku wp³ywu na WEK BPV (basis point value). O tym m.in. [Gostomski, 2009, s. 150]. 3 Opis poszczególnych komponentów m.in. w Za³¹czniku nr 2 [Rekomendacja G, 2002, s ].

4 Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej Uzupe³niaj¹cym elementem badania ryzyka stopy procentowej w ksiêdze bankowej s¹ testy warunków skrajnych (stress tests). Standardowy minimalny zakres tych testów, wymaganych przez nadzór bankowy, to badanie, jaki bêdzie mia³a wp³yw równoleg³a zmiana krzywej dochodowoœci o 200 p.b. na wynik odsetkowy banku oraz wartoœæ ekonomiczn¹ kapita³u w³asnego 4. W³aœciwe zarz¹dzanie ryzykiem stopy procentowej jest o tyle istotne, e nadzór oczekuje, e banki bêd¹ prowadzi³y œwiadom¹ politykê jego kontrolowania i ograniczania, polegaj¹c¹ na monitorowaniu, a w przypadku jego wzrostu powy ej akceptowanego apetytu uruchomi¹ mechanizmy jego zabezpieczania (np. za pomoc¹ instrumentów pochodnych) i/lub jego transferu do ksiêgi handlowej (za pomoc¹ transakcji wewnêtrznych) 5. W celu zabezpieczenia interesów przede wszystkim deponentów w banku, organ nadzoru stoi na stanowisku, e ekspozycja banku na ryzyko stopy procentowej w ksiêdze bankowej winna wynikaæ tylko z niedopasowania stosowanych przez bank zabezpieczeñ w ksiêdze bankowej oraz œwiadomie niezabezpieczonych pozycji otwartych, zgodnie z przyjêtym apetytem na to ryzyko. 2. Monitorowanie ryzyka stopy procentowej w ksiêdze bankowej w analizowanych bankach 2.1. BRE Bank S.A. BRE Bank S.A. ryzyko stopy procentowej w ksiêdze bankowej klasyfikuje do ryzyka rynkowego, co ma wp³yw na sposób jego postrzegania (definicja poni ej). Stosuje zasadê oddzielenia funkcji monitorowania ryzyka od funkcji decyzyjnej, okreœlaj¹cej apetyt na ryzyko. Ryzyko rynkowe, w tym ryzyko stopy procentowej ksiêgi bankowej, jest definiowane jako ryzyko niekorzystnej zmiany bie ¹cej wyceny pozycji odsetkowych w ksiêdze bankowej w wyniku zmian czynników rynkowych. Bank kalkuluje wp³yw zmian stóp na poziom tego ryzyka, niezale nie od zasad kalkulacji wyniku odsetkowego stosowanych w ra- 4 Zasady tworzenia standardowych testów warunków skrajnych, w podziale na pozycje wyra one w walutach z krajów G-10 oraz spoza krajów G-10, zosta³y okreœlone w [Rekomendacja G, 2002, s ]. 5 Transfer ryzyka stopy procentowej z ksiêgi bankowej do ksiêgi handlowej jest przeprowadzany w bankach najczêœciej za pomoc¹ metody odsetek rynkowych lub metody wewnêtrznych stóp transferowych (FTP, Funds Transfer Pricing) lub jej pochodnych. O tym m.in. [Iwanicz-Drozdowska, 2010, s ].

5 422 Agnieszka K. Nowak chunkowoœci bankowej. Pozycje odsetkowe ksiêgi bankowej s¹ szacowane za pomoc¹ wartoœci bie ¹cej netto (NPV, net present value). Miar¹ szacowania tego ryzyka jest wartoœæ zagro ona dochodu odsetkowego (EaR, earning at risk) 6. Bank identyfikuje i monitoruje tak e poszczególne komponenty tego ryzyka. Natomiast brak jest informacji na temat monitorowania WEK. W celu kontroli i ograniczenia tego ryzyka w BRE Bank S.A. zosta³y przyjête limity niedopasowania terminów przeszacowania pozycji odsetkowych dla poszczególnych walut. Ich kontrola odbywa siê w trybie dziennym Bank BPH S.A. W porównaniu z BRE Bankiem S.A. Bank BPH S.A. szerzej bada ryzyko stopy procentowej ksiêgi bankowej, poniewa ocenia wp³yw zmian stóp procentowych na WO i WEK (zgodnie z przyjêt¹ definicj¹ tego ryzyka). Jego kontrola jest przeprowadzana ³¹cznie dla portfeli bankowego i handlowego. Celami zarz¹dzania s¹: optymalizacja wyniku finansowego oraz zapewnienie p³ynnoœci. S¹ one realizowane poprzez identyfikacjê obszarów nara onych na ryzyko oraz kszta³towanie struktury bilansu i zobowi¹zañ pozabilansowych tak, aby poziom ekspozycji (apetyt) by³ akceptowalny przez Radê Nadzorcz¹ i Zarz¹d Banku. Oprócz podzia³u ryzyka stopy procentowej na komponenty dzieli siê je na ryzyko: w ci¹gu dnia operacyjnego (o charakterze spekulacyjnym) oraz na koniec dnia operacyjnego (o charterze strukturalnym, wynikaj¹ce z potrzeby zarz¹dzania ryzykiem p³ynnoœci b¹dÿ z otwierania pozycji z tytu³u oferowania klientom instrumentów finansowych). Ze wzglêdu na po³¹czenie monitorowania ryzyka stopy procentowej ksiêgi bankowej i ksiêgi handlowej do jego pomiaru wykorzystuje trzy metody: wartoœci zagro onej (VaR, value at risk), wartoœci punktu bazowego (BPV, basis point value) oraz zmiennoœci WO. Badanie tego ryzyka ma charakter statyczny i dynamiczny, poniewa stosuje siê metody replikacji i reinwestycji 7. 6 Wartoœæ EaR pozwala na pomiar zmian (spadku, wariant niekorzystny) wyniku odsetkowego, które wyst¹pi³oby pod wp³ywem zmian stóp rynkowych o 100 p.b. w okresie 12 miesiêcy, przy za³o eniu braku zmian w portfelu ksiêgi bankowej. 7 To znaczy wyznacza siê profil przeszacowania dla produktów bez okreœlonej daty przeszacowania oraz poziom przedp³at/opóÿnieñ dla kredytów z harmonogramem sp³at za pomoc¹ metod, które bazuj¹ na danych z przesz³oœci i obejmuj¹ analizy historycznego kszta³towania siê wolumenu, oprocentowania czy sp³at.

6 Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej Kontrola tego ryzyka jest zapewniona poprzez system limitów i wartoœci progowych okreœlonych dla BPV (w poszczególnych przedzia³ach czasowych oraz dla równoleg³ego przesuniêcia krzywych dochodowoœci). Pozwalaj¹ one na kontrolê wra liwoœci w ró nych p³aszczyznach, tzn.: dla ³¹cznej ekspozycji, dla ekspozycji w g³ównych walutach i w grupach walut oraz dla portfela bankowego i portfela handlowego. Istotnym uzupe³nieniem procesu monitorowania jest systematycznie przeprowadzana analiza scenariuszy warunków kryzysowych (zak³adaj¹cych: równoleg³e przesuniêcie krzywych dochodowoœci o 200 p.b. oraz scenariusze definiowane na podstawie historycznie zaobserwowanych zmian stóp procentowych) Bank Millennium S.A. W Banku Millennium S.A. (tak jak w BRE Banku S.A.) ryzyko stopy procentowej jest postrzegane jako element ryzyka rynkowego, przy czym ekspozycja na nie, w porównaniu z pozosta³ymi rodzajami ryzyka rynkowego, jest najwiêksza. Przez ryzyko rynkowe rozumie siê obecne i przysz³e oddzia³ywania na zyski lub kapita³ ze strony zmiany wartoœci posiadanego przez bank portfela w wyniku niekorzystnych zmian czynników rynkowych. Takie podejœcie ma wp³yw na stosowane narzêdzia jego pomiaru. Przy czym pomiar ka dego z ryzyk odbywa siê indywidualnie, a wyniki s¹ integrowane, bez uwzglêdnienia efektu dywersyfikacji (najgorszy scenariusz). Zarz¹dzanie ryzkiem rynkowym ma charakter scentralizowany. Podstawow¹ miar¹ ryzyka rynkowego jest VaR. Zmiennoœæ zwi¹zan¹ z pojedynczym czynnikiem ryzyka rynkowego oraz ³¹czn¹ (przy uwzglêdnieniu korelacji) estymuje siê za pomoc¹ metody EWMA (exponentally weighted moving average), wykorzystuj¹c dane historyczne z ostatniego roku oraz tzw. parametr starzenia siê informacji (na poziomie 0,94) 8. Proces testowania wstecznego (back-testing) jest dokonywany w trybie dziennym. Elementem wspomagaj¹cym jest system stóp transferowych (FTP). W celu ³agodzenia skutków ryzyka, wynikaj¹cego z posiadania portfeli kredytów o sta³ym oprocentowaniu (w tym: kredytów konsumpcyjnych i portfela leasingowego), wykorzystuje siê strategie zabezpieczaj¹ce. 8 Metoda ta przypisuje wiêksz¹ wagê zmianom warunków rynkowych, obserwowanych w ostatnim okresie, zapewniaj¹c wiêkszy wp³yw na oszacowan¹ VaR bie ¹cych warunków rynkowych.

7 424 Agnieszka K. Nowak Polegaj¹ one na przeprowadzeniu transakcji IRS, w³¹czonych do rachunkowoœci zabezpieczeñ oraz zbudowaniu portfela rachunków bie ¹cych oraz depozytów o sta³ym oprocentowaniu. Przeprowadzane s¹ tak e testy warunków skrajnych, obejmuj¹ce ró ne rodzaje scenariuszy 9. Ich wyniki prezentowane s¹ w wymiarze maksymalnego negatywnego wp³ywu. Pomiar i kontrola ryzyka jest przeprowadzana za pomoc¹ limitów dla VaR. Zgodnie z przyjêtymi zasadami, indykatywne limity dla wyników testów warunków skrajnych s¹ ustanowione na poziomie dwa razy wy szym od poziomu limitów dla normalnych warunków rynkowych. Limity, zgodnie z zaleceniami nadzoru finansowego, s¹ okresowo weryfikowane. Przekroczenia limitów s¹ udokumentowane, ³¹cznie z wyjaœnieniem przyczyn ich powstania oraz zaliczeniem do jednej z klas przekroczeñ (adekwatnoœæ modelu, niewystarczaj¹ca dok³adnoœæ modelu lub nieprzewidziane ruchy rynkowe), nastêpnie ratyfikowane na odpowiednim poziomie zarz¹dczym. Raportowanie odbywa siê w trybie dziennym i jest kierowane do wszystkich obszarów odpowiedzialnych za nadzorowanie tego ryzyka Bank Ochrony Œrodowiska S.A. W BOŒ S.A. wystêpuje oddzielenie procesu monitorowania ryzyka stopy procentowej w ksiêdze bankowej i w ksiêdze handlowej. Bank tak e wyodrêbnia poszczególne komponenty tego ryzyka. Ryzyko to jest rozumiane jako potencjalny negatywny wp³yw zmian stóp procentowych na prognozowany wynik finansowy, WEK oraz wartoœæ bie ¹c¹ d³u nych papierów wartoœciowych. Celem zarz¹dzania tym ryzykiem jest d¹ enie do stabilizacji i optymalizacji WO oraz mar y odsetkowej, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wp³ywu zmian stop procentowych na WEK. Bank stosuje dwa narzêdzia: posiadany portfel inwestycyjny oraz transakcje pochodne przeprowadzane w ramach rachunkowoœci zabezpieczeñ. Celem budowanego w ksiêdze bankowej portfela inwestycyjnego jest zabezpieczenie WO, wypracowanego na kapita³ach w³asnych banku oraz stabilnej czêœci 9 Bank stosuje szeœæ scenariuszy: (1) równoleg³e przesuniêcia krzywych dochodowoœci, (2) bardziej stromy lub sp³aszczony przebieg krzywych dochodowoœci, (3) wahania zmiennoœci stóp procentowych, (4) wahania kursów wymiany, (5) wahania mar na swapach walutowych oraz walutowo-procentowych, (6) niekorzystne scenariusze historyczne. 10 Portfel inwestycyjny stanowi tak e zapas aktywów istotny w procesie zarz¹dzania p³ynnoœci¹ BOŒ S.A.

8 Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej niewra liwych na zmianê stopy procentowej osadów na rachunkach bie- ¹cych 10. Elementem wspieraj¹cym proces zarz¹dzania przedmiotowym ryzykiem jest system cen transferowych. Do pomiaru ryzyka BOŒ S.A. stosuje: (1) lukê stopy procentowej, (2) miarê BPV, (3) szacowanie istotnoœci oraz wyliczenie potencjalnego wp³ywu ryzyka opcji klienta na wynik finansowy, (4) oszacowanie potencjalnego wp³ywu zmiany stawek bazowych, wykorzystywanych przy konstrukcji oprocentowania produktów odsetkowych na wynik finansowy (ryzyko bazowe), (5) oszacowanie wp³ywu nierównoleg³ego przesuniêcia krzywej dochodowoœci na WEK (ryzyko krzywej dochodowoœci), (6) test warunków skrajnych (ocena wp³ywu skrajnego równoleg³ego przesuniêcia krzywej dochodowoœci o 500 p.b.). Kontrola polega na oszacowaniu stopnia wykorzystania limitów i wartoœci ostrzegawczych: wra liwoœci WO na zmianê stóp o 100 p.b oraz wra liwoœæ WEK na zmianê stóp o 200 p.b. i raportowaniu w trybie miesiêcznym. Tak jak Bank Millennium S.A. BOŒ S.A. stosuje strategie zabezpieczaj¹ce, wynikaj¹ce z emisji euroobligacji o sta³ym oprocentowaniu. Celem transakcji IRS jest zabezpieczenie zmiennoœci przep³ywów pieniê - nych dla portfela kredytów hipotecznych denominowanych w euro o zmiennym oprocentowaniu. Ryzyko stopy procentowej w ksiêdze bankowej jest uwzglêdniane w procesie szacowania kapita³u wewnêtrznego banku (o ile, wed³ug przyjêtych zasad, jest ono istotne) ING Bank Œl¹ski S.A. W ING Banku Œl¹skim S.A., tak jak w wiêkszoœci analizowanych tu banków, proces zarz¹dzania ryzykiem stopy procentowej ksiêgi bankowej jest wpisany w ryzyko rynkowe ³¹cznie ksiêgi bankowej i handlowej. Ryzyko rynkowe jest definiowane jako potencjalna strata, któr¹ bank mo e ponieœæ w zwi¹zku z niekorzystnymi zmianami cen i parametrów rynkowych oraz zachowañ klientów (np. wczeœniejsze sp³aty kredytów). Pomimo w³¹czenia ryzyka stopy ksiêgi bankowej do ryzyka rynkowego, w samej ju definicji wystêpuj¹ elementy oceny wp³ywu jego komponentów (ryzyko opcji klienta). Celem zarz¹dzania jest zapewnienie, e istnieje œwiadomoœæ ekspozycji banku na przedmiotowe ryzyko oraz e jest ono odpowiednio zarz¹dzane i mieœci siê w granicach limitów. Proces zarz¹dzania obejmuje:

9 426 Agnieszka K. Nowak identyfikacjê, pomiar, monitorowanie i raportowanie. Pracownicy mierz¹cy i kontroluj¹cy ryzyko posiadaj¹ w³aœciw¹ wiedzê i doœwiadczenie. Zapewniona jest niezale noœæ ich oceny poprzez wykluczenie ich zale noœci od departamentów generuj¹cych ryzyko. W procesie zarz¹dzania podkreœla siê rolê wiêkszoœciowego akcjonariusza banku ING Bank NV jako konsultanta. Zarz¹dzanie obejmuje tak e kontrolê poprawnoœci wyceny produktów i badanie, czy na skutek stosowanych zasad ksiêgowych, efekt zmian cen rynkowych na raportowany wynik finansowy jest inny ni w przypadku jego oddzia³ywania na wynik ekonomiczny. Stosowany system FTP pozwala na transfer ryzyka, dziêki czemu w ksiêgach bankowych nie pozostaje istotne ekonomiczne ryzyko rynkowe. Miarami stosowanym do monitorowania ryzyka rynkowego jest VaR, natomiast w ksiêgach bankowych EaR (wyliczana w horyzoncie 12 miesiêcy i stosowana do pozycji wycenianych z wykorzystaniem metody zamortyzowanego kosztu). Bank mierzy ryzyko opcji klienta (potencjalne straty, wynikaj¹ce z wczeœniejszego wycofywania depozytów i/lub wczeœniejszej sp³aty kredytów) oraz ryzyko bazowe (potencjalna strata, wynikaj¹ca ze stosowania niestandardowych mechanizmów cenowych), przy czym uznaje je za nieistotne. Otwarte pozycje ksiêgi bankowej s¹ ograniczane przez limity VaR. Zakoñczenie Analizowane tu banki, w swoich systemach zarz¹dzania, wyodrêbniaj¹, definiuj¹ i mityguj¹ ryzyko stopy procentowej w ksiêdze bankowej. Przy czym w ka dym z tych banków identyfikacja, cel zarz¹dzania oraz stosowane miary i narzêdzia s¹ odmienne. Wiêkszoœæ banków postrzega ryzyko stopy procentowej ksiêgi bankowej jako czêœæ ryzyka rynkowego (BRE Bank S.A., Milenium Bank S.A. oraz ING S.A.) Analizuj¹ je wiêc z punktu widzenia czynników je wywo- ³uj¹cych, niejako marginalizuj¹c: miejsce jego powstawania, d³u szy ni w ksiêdze handlowej okres jego oddzia³ywania oraz skutki. Dwa banki: Bank BPH S.A. oraz BOŒ S.A. wydzielaj¹ ryzyko stopy procentowej w ksiêdze bankowej. W definicjach uwzglêdniaj¹ niekorzystny wp³yw zmian stóp procentowych na WO oraz WEK. Cztery spoœród piêciu banków badaj¹ istotnoœæ komponentów tego ryzyka. Sposób definiowania

10 Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej i klasyfikacji ma wp³yw na stosowane narzêdzia jego pomiaru oraz czêstotliwoœæ monitorowania (o czym bêdzie mowa poni ej). Najwiêksz¹ ró norodnoœæ widaæ przy okreœlaniu celu zarz¹dzania. W BRE Banku S.A., zgodnie z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), uwypukla siê fakt rozdzia³u funkcji monitorowania od funkcji kontroli tego ryzyka. ING S.A. podkreœla, e celem jest uœwiadomienie faktu istnienia i wp³ywu tego ryzyka. Bank BPH S.A. oraz BOŒ S.A. k³ad¹ nacisk na optymalizacjê wyniku odsetkowego oraz utrzymanie jego poziomu w granicach przyjêtego apetytu na ryzyko. Stosowane narzêdzia s¹ skorelowane ze sposobem postrzegania ryzyka. Banki, które w³¹czaj¹ je w proces monitorowania ryzyka rynkowego, stosuj¹ narzêdzia do kontroli ryzyka rynkowego (Bank Millennium S.A. czy ING S.A. VaR). W pozosta³ych bankach s¹ stosowane: luka stopy procentowej, BPV czy EaR. Bank BPH S.A. w³¹cza dynamiczne elementy oceny (replikacje i reinwestycje), ING S.A. ocenia ró nice w wartoœci ksiêgowej i ekonomicznej oraz kontroluje wycenê produktów wra liwych na zmiany stóp. Zgodnie z rekomendacjami nadzoru finansowego, banki przeprowadzaj¹ równie stress testy. Jeden bank (BOŒ S.A.) informuje, e bada istotnoœæ tego ryzyka i tworzy kapita³ wewnêtrzny na pokrycie strat z jego tytu³u. Bank ING S.A. deklaruje posiadanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, posiadaj¹cej doœwiadczenie w badaniu tego ryzyka oraz wsparcie know how ze strony wiêkszoœciowego akcjonariusza. Oszacowana ekspozycja na ryzyko jest porównywana z akceptowanym przez radê nadzorcz¹ i zarz¹d banku apetytem na ryzyko za pomoc¹ limitów (dla BPV, zmiennoœci wyniku odsetkowego czy niedopasowania terminu przeszacowania walut). Informacje o ich poziomie, wraz z odpowiednimi komentarzami, s¹ raportowane do odpowiednich szczebli zarz¹dczych. Banki nie tylko kontroluj¹, ale tak e ograniczaj¹ poziom tego ryzyka, stosuj¹c strategie zabezpieczaj¹ce (Millennium Bank S.A. oraz BOŒ S.A.), polegaj¹ce na wprowadzeniu rachunkowoœci zabezpieczeñ i przeprowadzaniu transakcji IRS. Przeprowadzona analiza udowodni³a, e banki dzia³aj¹ce w Polsce maj¹ œwiadomoœæ zagro enia ryzykiem stopy procentowej w ksiêdze bankowej, choæ sposoby jego definiowania i monitorowania s¹ odmienne. W prezentowanych przez banki informacjach brak jest uniwersalnych na-

11 428 Agnieszka K. Nowak rzêdzi oceny poziomu tego ryzyka. Zdaniem autorki, finansowe miary nadzoru stosowane w ramach metodyki BION 12 mog³yby stanowiæ taki element porównawczy. Literatura 1. Basel Committee on Banking Supervision, The Prudential Supervision of Netting, Market Risk and Interest Rate Risk (1993), (consultative Proposal by the Basel Committee on Banking Supervision), Basel. 2. BRE Bank S.A. Sprawozdanie finansowe wed³ug MSSF za 2011 rok dostêp dnia Capiga M. (2010), Zarz¹dzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 4. Gostomski E. (red.) (2009), Jestem nowy. Vademecum wiedzy o bankowoœci, Bankowy Oœrodek Doradztwa i Edukacji, Poznañ. 5. Ha³aj G. (2008), Przegl¹d metod badania p³ynnoœci banków, Bank i Kredyt, nr Iwanicz-Drozdowska M. (2010), Zarz¹dzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa. 7. Iwanicz-Drozdowska M. (red.) (2012), Zarz¹dzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa. 8. Jackowicz K. (1999), Zarz¹dzanie ryzykiem stopy procentowej metoda duracji, PWN, Warszawa. 9. Jajuga K. (red.) (2009), Zarz¹dzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 10. Jaworski W.L. (red.) (2000) Wspó³czesny bank, wyd. 2, Poltext, Warszawa. 11. Niedzió³ka P. (2002), Zarz¹dzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa. 12. Rekomendacja G dotycz¹c¹ zarz¹dzania rykiem stopy procentowej bankach. Tekst zaktualizowany (2002), NBP, KNB, GINB, Warszawa. 13. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za 2011 rok, dostêp dnia BION (badanie i ocena nadzorcza) rozbudowany model punktowej oceny instytucji finansowych, stosowany przez nadzór finansowy. Por. [Uchwa³a..., 2012].

12 Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej Roczne sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za okres 12 miesiêcy zakoñczony 31 grudnia 2011 roku, dostêp dnia Roczne sprawozdanie finansowe BOŒ S.A. za okres dwunastu miesiêcy zakoñczony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z raportem bieg³ego rewidenta, dostêp dnia Sprawozdanie z dzia³alnoœci ING Banku Œl¹skiego S.A. w 2011 roku, dostêp dnia Streszczenie Celem artyku³u jest próba odpowiedzi na pytanie, czy banki maj¹ œwiadomoœæ zagro enia ryzykiem stopy procentowej w ksiêdze bankowej poprzez porównanie zasad zarz¹dzania tym ryzykiem w bankach komercyjnych dzia- ³aj¹cych w Polsce. Analizê przeprowadzono w piêciu bankach, wybranych metod¹ eksperck¹. Do tej pory ryzyko stopy procentowej ksiêgi bankowej stanowi³o przyczynê k³opotów finansowych kas oszczêdnoœciowo-po yczkowych w Stanach Zjednoczonych w latach 80. XX w. Jednak przy istotnym niedopasowaniu terminów przeszacowania produktów odsetkowych mo e okazaæ siê ryzykiem zapomnianym, jak to mia³o miejsce w przypadku ryzyka p³ynnoœci przed globalnym kryzysem finansowym. Przeprowadzona analiza udowodni³a, e banki w Polsce maj¹ œwiadomoœæ zagro enia tym ryzykiem, choæ sposób jego definiowania i monitorowania jest odmienny oraz brak jest uniwersalnych narzêdzi oceny jego poziomu. S³owa kluczowe ryzyko stopy procentowej ksiêgi bankowej, wynik odsetkowy, wartoœæ ekonomiczna kapita³u w³asnego Comparative analysis of interest rate risk mitigation in selected banks in Poland (Summary) The aim of this survey is to examine whether the banks are aware of the interest rate risk of the banking book by comparing the principles of risk management in the banks operating in Poland. The analysis was carried out in 5 banks, selected by an expert. So far, the interest rate risk was the cause of the financial difficulties of S&L s in the U.S. in the 80s twentieth century, however, the major product-pricing mismatch of interest, may be forgotten risk, as it was in case of liquidity risk before the global financial crisis. The analysis has shown that banks

13 430 Agnieszka K. Nowak in Poland are aware of this risk, but the way of defining and monitoring it is different and there are no universal tools. Keywords the interest rate risk of the banking book, net interest income, the sensitivity of the economic value of equity

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe...

Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe... Marcin Gospodarowicz * Marcin Gospodarowicz Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku Skorygowana o ryzyko op³ata za gwarancje depozytowe... Wstêp System gwarantowania

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 Sebastian Skuza* Hanna Or³owska** Leszek Or³owski*** Sebastian Skuza, Hanna Or³owska, Leszek Or³owski Ocena znaczenia i wartoœci

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych...

Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych... Micha³ Buszko * Micha³ Buszko Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych perspektywa instytucji kredytuj¹cych Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych... Wstêp Dyskusja i analizy dotycz¹ce wprowadzenia odwróconych

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU

Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Henryk Oracz*, Krzysztof Kalinowski*, Tomasz Olma** RYZYKO I ZARZ DZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESY OWYMI NA RYNKU GAZU Przedsiêbiorców zawsze interesowa³a przysz³oœæ

Bardziej szczegółowo

Nadrzêdnym celem wynikaj¹cym bezpoœrednio z czynnoœci nadzorczych

Nadrzêdnym celem wynikaj¹cym bezpoœrednio z czynnoœci nadzorczych Jaros³aw URBANIAK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Europeizacja nadzoru bankowego w Polsce Wprowadzenie Nadrzêdnym celem wynikaj¹cym bezpoœrednio z czynnoœci nadzorczych w sektorze bankowym, jest

Bardziej szczegółowo

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia PODSUMOWANIE Podsumowanie zawiera zbiór informacji objêtych obowi¹zkiem informacyjnym, zwanych Elementami, zgodnie z Za³¹cznikiem XXII (Zakres informacji w odniesieniu do podsumowañ) do Rozporz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH. Emilia Stola

ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH. Emilia Stola ZNACZENIE PODA Y ROCZNIKI PIENI DZA NAUK W DZIA ALNOŒCI ROLNICZYCH, KREDYTOWEJ SERIA G, T. 96, BANKÓW z. 3, 2009KOMERCYJNYCH 41 ZNACZENIE PODA Y PIENI DZA W DZIA ALNOŒCI KREDYTOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania...

Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania... Pawe³ Miko³ajczak * Robert Skikiewicz ** Pawe³ Miko³ajczak, Robert Skikiewicz Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom finansowania przedsiêbiorstw kredytem bankowym Wp³yw zmian stopy procentowej na poziom

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku.

Spis tresci. List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA. Gospodarka polska w 2003 roku. Wyniki finansowe Banku. raport 2003roczny Raport Roczny 2003 Spis treœci 003 Spis tresci List Prezesa Zarz¹du Banku Handlowego w Warszawie SA Gospodarka polska w 2003 roku Wyniki finansowe Banku Dzia³alnoœæ Banku Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007

Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007 Copyright Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych 2007 Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapita³owych ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel. +48 22 458 84 30, fax +48 22 458 85 55 psik@ppea.org.pl,

Bardziej szczegółowo