STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT WSCHODNICH INICJATYW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT WSCHODNICH INICJATYW"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT WSCHODNICH INICJATYW Preambuła Misją stowarzyszenia jest rozwijanie stosunków pomiędzy Polską i Unią Europejską, a krajami Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej poprzez wzajemną promocję doświadczeń, kreowanie nowych form współpracy, wspieranie dialogu międzykulturowego i propagowanie dyplomacji kulturalnej. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę. 2. W obrocie międzynarodowym Stowarzyszenie może posługiwać się odpowiednikami swojej nazwy w innych językach oficjalnych. 3. Nazwa, logo oraz wzory pieczęci podlegają ochronie prawnej Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie oraz formach dopuszczonych przez prawo obowiązujące na terenie innych państw oraz prawo polskie, Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zawiązane zostaje na czas nieokreślony Stowarzyszenie może tworzyć w Polsce i za granicą filie, ośrodki i oddziały. 2. Stowarzyszenie może współpracować z podmiotami, jak również być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, realizujących podobne cele Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 2. Dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników, a także zlecać prowadzenie określonych spraw innym podmiotom.

2 Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji Celem Stowarzyszenia jest: 6 1) upowszechnianie w Polsce i Europie informacji o kulturze i cywilizacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Centralnej oraz Kaukazu; 2) rozwój dialogu kulturowego między krajami Wschodu i Zachodu; 3) wspieranie rozwoju krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Centralnej oraz Kaukazu, jak również wspieranie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i mniejszości narodowych tych obszarów; 4) promocja i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród Polonii i Polaków w kraju i za granicą; 5) kreowanie warunków dla trwałej współpracy i międzynarodowej wymiany doświadczeń; 6) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 7) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 8) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 9) promocja i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 10) wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 11) prowadzenie działań na rzecz partnerstw wewnątrzsektorowych i międzysektorowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 7 1) promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między organizacjami i społeczeństwami z państw Europy i Azji; 2) tworzenie międzynarodowej sieci współpracy instytucji zajmujących się problematyką wschodnią; 3) organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez kulturalnych i naukowych; 4) prowadzenie działalności konsultingowej i szkoleniowej; 5) nawiązywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi, edukacyjnymi, kulturalnymi oraz instytucjami i organami państwowymi, a także organizacjami pozarządowymi; 6) tworzenie baz informacyjnych oraz systemu przepływu informacji na temat działalności naukowej, kulturalnej i artystycznej; 7) prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie analiz i ekspertyz; 8) organizowanie wymian, staży, stypendiów, praktyk zawodowych i naukowych; 9) tworzenie serwisów internetowych; 10) prowadzenie działalności wydawniczej; 11) działalność charytatywną wspierającą kraje Europy Wschodniej i Azji Centralnej; 12) organizowanie wypraw i wycieczek o charakterze naukowym, turystycznym i krajoznawczym;

3 13) promowanie i organizację wolontariatu; 14) prowadzenie działalności edukacyjnej; 15) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu obywatelski nadzór nad funkcjonowaniem instytucji publicznych oraz udział w takich działaniach inicjowanych przez inne podmioty. 8 Działalność statutowa, będąca jednocześnie w myśl przepisów prawa działalnością pożytku publicznego jest prowadzona przez Stowarzyszenie zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i odpłatna pożytku publicznego. Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia Stowarzyszenie tworzą: 1) członkowie zwyczajni; 2) członkostwie wspierający; 3) członkowie honorowi Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne pełnoletnie oraz osoby prawne. 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, w tym również nie posiadający miejsca zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje gotowość do realizowania celów Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację członkowską, której wzór określa Zarząd. 2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji co najmniej dwóch członków. 3. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Pismo w tej sprawie zainteresowany może złożyć do Zarządu w terminie 21 dni od powzięcia informacji o uchwale Zarządu w przedmiocie członkostwa. Zarząd przedstawia odwołanie na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania, które podejmuje ostateczną uchwałę bezwzględną większością głosów Członkowie zwyczajni mają prawo do: a) uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia; b) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia; c) korzystania z dorobku i z mienia Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd; d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia do odpowiednich jego organów. 2. Obowiązkiem każdego członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest: a) dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia poprzez swoją postawę;

4 b) czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacja jego celów; c) uczestniczenie w Walnych Zebraniach; d) przestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia; e) regularne opłacanie składek obowiązujących w Stowarzyszeniu; f) dbałość o mienie Stowarzyszenia Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia. 2. Członkowie wspierający mogą udzielać wsparcia w formie finansowej, organizacyjnej, rzeczowej i merytorycznej. 3. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd w drodze uchwały. 4. Forma oraz rodzaj świadczeń na rzecz Stowarzyszenia są uzgadniane w drodze umowy lub poprzez oświadczenie woli. 5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela Członkostwo honorowe nadawane jest obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy w swoich działaniach szczególnie przysłużyli się celom Stowarzyszenia. 2. Członkostwo honorowe jest przyznawane w drodze uchwały Walnego Zebrania na wniosek minimum 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 3. Członkowie honorowi mogą być powoływani w skład Rady Programowej Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zaś w posiedzeniach organów Stowarzyszenia biorą udział jedynie z głosem doradczym; poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 2. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 16 Utrata członkostwa następuje w przypadkach: 1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce członka Zarządu; 2) wykluczenia przez Zarząd: a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia; b) z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia; c) w przypadku zalegania z płatnością składek członkowskich za okres 6 miesięcy; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie; 4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Pismo w tej sprawie zainteresowany może złożyć do Zarządu w terminie 21 dni od powzięcia informacji o pozbawieniu członkostwa. 2. Zarząd przedstawia odwołanie na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania, które podejmuje ostateczną uchwałę bezwzględną większością głosów.

5 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia A. Przepisy wspólne Organami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie; b) Zarząd; c) Komisja Rewizyjna Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. 3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. 4. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. Poza tym głosowanie odbywa się w sposób tajny, jeśli zażąda tego choćby jedna z uprawnionych do głosowania osób, a w przypadku Walnego Zebrania co najmniej 1/5 spośród obecnych i uprawnionych do głosowania Posiedzenia organów Stowarzyszenia prowadzą ich przewodniczący. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony wiceprezes, a w części dotyczącej sprawozdań Zarządu oraz wyborów osoba każdorazowo wybierana spośród obecnych na posiedzeniu członków Stowarzyszenia. 2. Uchwałę danego organu podpisuje jego przewodniczący oraz protokolant Członkowie Zarządu, w tym Prezes i wiceprezesi oraz członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są indywidualnie przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów. 2. Nie można łączyć mandatu członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 22 Mandat członka organu Stowarzyszenia wygasa w trakcie kadencji w przypadku: a) pisemnej rezygnacji złożonej jednemu z pozostałych członków danego organu; b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu; c) odwołania przez Walne Zebranie. 23 W przypadku, kiedy w trakcie kadencji organu Stowarzyszenia, o którym mowa w 18 lit. b) i c) powstanie w jego składzie vacat, pozostali członkowie tego organu mogą powołać do jego składu innego członka Stowarzyszenia. 24 Mandat uzyskany w trakcie kadencji danego organu wygasa z upływem tej kadencji.

6 25 1. Organy Stowarzyszenia mogą uchwalać swoje wewnętrzne regulaminy posiedzeń i postępowań w określonych sprawach, organizację wewnętrzną i sposób wykonywania określonych czynności. 2. Walne Zebranie uchwala swój regulamin obrad. B. Walne Zebranie Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział: a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni; b) z głosem doradczym członkowie wspierający oraz honorowi. 2. Ponadto w posiedzeniach Walnego Zebrania w charakterze gości mogą wziąć udział inne zaproszone przez Zarząd osoby Posiedzenia Walnego Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym. Ponadto Zarząd zwołuje posiedzenia nadzwyczajne: a) na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych; b) na żądanie Komisji Rewizyjnej; c) z własnej inicjatywy w razie uzasadnionej potrzeby. 2. Termin i miejsce posiedzenia Zarząd podaje do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed danym posiedzeniem poprzez przesłanie stosownej informacji na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia. 28 Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 2) uchwalanie zmian Statutu; 3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i odwoływanie poszczególnych członków tych władz; 4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 5) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego; 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze; 8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w przypadkach określonych w Statucie; 9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku na określone cele; 10) uchwalanie wysokości składek członkowskich; 11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia Walne Zebranie może uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów odwołać w każdym czasie każdego z członków pozostałych organów Stowarzyszenia. Uchwała może zostać podjęta przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków uprawnionych do głosowania.

7 2. Pisemny wniosek w tej sprawie wraz z uzasadnieniem może zostać wniesiony przez Komisję Rewizyjną lub przez co najmniej 2/5 aktualnej liczby członków zwyczajnych, najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zebrania. 3. Jeśli Walne Zebranie nie podejmie na tym samym posiedzeniu uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka danego organu, stosuje się 23. C. Zarząd 30 Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz Zarząd składa się z co najmniej 3 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. 2. Skład zarządu wybiera Walne Zebranie. 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes Zarząd podejmuje uchwały i decyzje na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 2. W razie konieczności Zarząd może podejmować uchwały i ustalenia poza posiedzeniami w drodze indywidualnego zbierania głosów przez prezesa lub upoważnionego wiceprezesa. Do kompetencji oraz obowiązków Zarządu należy: 1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 3) zwoływanie Walnego Zebrania; 4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 5) sporządzanie planów pracy i projektu budżetu; 6) sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia; 7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 8) zarządzanie majątkiem i finansami, zatwierdzanie operacji finansowych Stowarzyszenia; 9) podejmowanie uchwał co do struktury Stowarzyszenia oraz kompetencji poszczególnych osób; 10) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i usuwania członków; 11) zatwierdzanie wysokości i regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia; 12) podejmowanie uchwał w przedmiocie zaproszenia osób do Rady Programowej; 13) przyjmowanie regulaminów wewnętrznych; 14) podejmowanie uchwał dotyczących bieżącej działalności stowarzyszenia Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach obowiązujących organizacje pożytku publicznego.

8 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W razie skazania członka Zarządu w trakcie jego kadencji, mandat wygasa. D. Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia jako kolegialny organ kontroli i nadzoru w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niezależny i odrębny od Zarządu. 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący. 37 Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego spośród jej składu. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata W celu wykonywania swoich uprawnień, Komisja Rewizyjna jest uprawniona do wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 40 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia; 2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu; 3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia; 4) wnioskowanie do Walnego Zebrania w sprawie absolutorium dla Zarządu; 5) wnioskowanie o odwołanie poszczególnych członków Zarządu w razie stwierdzenia naruszenia przez nich prawa, przepisów Statutu albo negatywnej oceny jego działalności; 6) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zebrania. 41 Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 2) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; w razie skazania członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, mandat wygasa; 3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach obowiązujących organizacje pożytku publicznego.

9 E. Rada Programowa Radę Programową tworzą osoby, które wyróżniają się dorobkiem naukowym lub dotychczasową działalnością społeczną bądź zawodową w dziedzinach związanych z działalnością i celami statutowymi Stowarzyszenia. 2. Zaproszenie do udziału w jej pracach, jest kierowane przez Zarząd. 3. Rada Programowa zbiera się przynajmniej raz do roku. 4. Zadaniem Rady Programowej jest w szczególności wskazywanie władzom Stowarzyszenia określonych kierunków i obszarów działań służących optymalnej realizacji celów statutowych, jak również wspieranie władz Stowarzyszenia wiedzą naukową i doświadczeniem zawodowym. Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia 43 Majątek stowarzyszenia powstaje z: a) składek członkowskich; b) darowizn, spadków i zapisów; c) grantów i dotacji; d) subwencji osób prawnych i fizycznych; e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego; g) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych; h) odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych; i) przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego; j) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 44 Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również skutkujących zaciągnięciem zobowiązań majątkowych, wystarczy reprezentacja jednego członka Zarządu. 2. W braku odmiennej uchwały Zarządu, każdy z jego członków ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 3. Bez skutku względem osób trzecich, w stosunkach wewnętrznych Stowarzyszenia szczegółowy sposób reprezentacji jednoosobowej określa Zarząd, który może postanowić o powierzeniu prowadzenia określonych spraw jednemu lub kilku swoim członkom; pozostali są wówczas wyłączeni od prowadzenia tych spraw. 46

10 Zabronione jest: 1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi"; 2) przekazywanie jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia; 4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. Rozdział VI Postanowienia końcowe Statut może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie Walne Zebranie większością 2/3 głosów spośród wszystkich uprawnionych do głosowania. 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.

STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury

STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury STATUT Stowarzyszenia HIP-HOP Mazury ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie HIP-HOP Mazury zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY

STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY STATUT STOWARZYSZENIA DLA RODZINY z siedzibą w Zielonej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Dla Rodziny i w dalszej treści niniejszego statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT MŁODZIEŻOWEGO KLUBU SPORTOWEGO SYRENA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY SYRENA zwany dalej Klubem, działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem.

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. S T A T U T Skorpion Polkowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. 2 1. Klub jest rejestrowym stowarzyszeniem kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW i ANIMATORÓW KLANZA

STATUT. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW i ANIMATORÓW KLANZA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW i ANIMATORÓW KLANZA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA i zwane jest w dalszej części statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW. WROCŁAW 2012 r.

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW. WROCŁAW 2012 r. STATUT STOWARZYSZENIA KLUB MBA WROCŁAW WROCŁAW 2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE KLUB MBA WROCŁAW dalej nazywane Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem zawiązanym przez

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH PRO PERSONA tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze KRS 0000377219 STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo