STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT WSCHODNICH INICJATYW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT WSCHODNICH INICJATYW"

Transkrypt

1 STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT WSCHODNICH INICJATYW Preambuła Misją stowarzyszenia jest rozwijanie stosunków pomiędzy Polską i Unią Europejską, a krajami Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej poprzez wzajemną promocję doświadczeń, kreowanie nowych form współpracy, wspieranie dialogu międzykulturowego i propagowanie dyplomacji kulturalnej. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę. 2. W obrocie międzynarodowym Stowarzyszenie może posługiwać się odpowiednikami swojej nazwy w innych językach oficjalnych. 3. Nazwa, logo oraz wzory pieczęci podlegają ochronie prawnej Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie oraz formach dopuszczonych przez prawo obowiązujące na terenie innych państw oraz prawo polskie, Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zawiązane zostaje na czas nieokreślony Stowarzyszenie może tworzyć w Polsce i za granicą filie, ośrodki i oddziały. 2. Stowarzyszenie może współpracować z podmiotami, jak również być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, realizujących podobne cele Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 2. Dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników, a także zlecać prowadzenie określonych spraw innym podmiotom.

2 Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji Celem Stowarzyszenia jest: 6 1) upowszechnianie w Polsce i Europie informacji o kulturze i cywilizacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Centralnej oraz Kaukazu; 2) rozwój dialogu kulturowego między krajami Wschodu i Zachodu; 3) wspieranie rozwoju krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Centralnej oraz Kaukazu, jak również wspieranie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i mniejszości narodowych tych obszarów; 4) promocja i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród Polonii i Polaków w kraju i za granicą; 5) kreowanie warunków dla trwałej współpracy i międzynarodowej wymiany doświadczeń; 6) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 7) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 8) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 9) promocja i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 10) wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 11) prowadzenie działań na rzecz partnerstw wewnątrzsektorowych i międzysektorowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 7 1) promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między organizacjami i społeczeństwami z państw Europy i Azji; 2) tworzenie międzynarodowej sieci współpracy instytucji zajmujących się problematyką wschodnią; 3) organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez kulturalnych i naukowych; 4) prowadzenie działalności konsultingowej i szkoleniowej; 5) nawiązywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi, edukacyjnymi, kulturalnymi oraz instytucjami i organami państwowymi, a także organizacjami pozarządowymi; 6) tworzenie baz informacyjnych oraz systemu przepływu informacji na temat działalności naukowej, kulturalnej i artystycznej; 7) prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie analiz i ekspertyz; 8) organizowanie wymian, staży, stypendiów, praktyk zawodowych i naukowych; 9) tworzenie serwisów internetowych; 10) prowadzenie działalności wydawniczej; 11) działalność charytatywną wspierającą kraje Europy Wschodniej i Azji Centralnej; 12) organizowanie wypraw i wycieczek o charakterze naukowym, turystycznym i krajoznawczym;

3 13) promowanie i organizację wolontariatu; 14) prowadzenie działalności edukacyjnej; 15) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu obywatelski nadzór nad funkcjonowaniem instytucji publicznych oraz udział w takich działaniach inicjowanych przez inne podmioty. 8 Działalność statutowa, będąca jednocześnie w myśl przepisów prawa działalnością pożytku publicznego jest prowadzona przez Stowarzyszenie zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i odpłatna pożytku publicznego. Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia Stowarzyszenie tworzą: 1) członkowie zwyczajni; 2) członkostwie wspierający; 3) członkowie honorowi Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne pełnoletnie oraz osoby prawne. 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, w tym również nie posiadający miejsca zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje gotowość do realizowania celów Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację członkowską, której wzór określa Zarząd. 2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji co najmniej dwóch członków. 3. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Pismo w tej sprawie zainteresowany może złożyć do Zarządu w terminie 21 dni od powzięcia informacji o uchwale Zarządu w przedmiocie członkostwa. Zarząd przedstawia odwołanie na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania, które podejmuje ostateczną uchwałę bezwzględną większością głosów Członkowie zwyczajni mają prawo do: a) uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia; b) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia; c) korzystania z dorobku i z mienia Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd; d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia do odpowiednich jego organów. 2. Obowiązkiem każdego członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest: a) dbanie o dobry wizerunek Stowarzyszenia poprzez swoją postawę;

4 b) czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacja jego celów; c) uczestniczenie w Walnych Zebraniach; d) przestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia; e) regularne opłacanie składek obowiązujących w Stowarzyszeniu; f) dbałość o mienie Stowarzyszenia Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia. 2. Członkowie wspierający mogą udzielać wsparcia w formie finansowej, organizacyjnej, rzeczowej i merytorycznej. 3. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd w drodze uchwały. 4. Forma oraz rodzaj świadczeń na rzecz Stowarzyszenia są uzgadniane w drodze umowy lub poprzez oświadczenie woli. 5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela Członkostwo honorowe nadawane jest obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy w swoich działaniach szczególnie przysłużyli się celom Stowarzyszenia. 2. Członkostwo honorowe jest przyznawane w drodze uchwały Walnego Zebrania na wniosek minimum 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 3. Członkowie honorowi mogą być powoływani w skład Rady Programowej Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zaś w posiedzeniach organów Stowarzyszenia biorą udział jedynie z głosem doradczym; poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 2. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 16 Utrata członkostwa następuje w przypadkach: 1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce członka Zarządu; 2) wykluczenia przez Zarząd: a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia; b) z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia; c) w przypadku zalegania z płatnością składek członkowskich za okres 6 miesięcy; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie; 4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Pismo w tej sprawie zainteresowany może złożyć do Zarządu w terminie 21 dni od powzięcia informacji o pozbawieniu członkostwa. 2. Zarząd przedstawia odwołanie na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania, które podejmuje ostateczną uchwałę bezwzględną większością głosów.

5 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia A. Przepisy wspólne Organami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie; b) Zarząd; c) Komisja Rewizyjna Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. 3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. 4. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. Poza tym głosowanie odbywa się w sposób tajny, jeśli zażąda tego choćby jedna z uprawnionych do głosowania osób, a w przypadku Walnego Zebrania co najmniej 1/5 spośród obecnych i uprawnionych do głosowania Posiedzenia organów Stowarzyszenia prowadzą ich przewodniczący. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony wiceprezes, a w części dotyczącej sprawozdań Zarządu oraz wyborów osoba każdorazowo wybierana spośród obecnych na posiedzeniu członków Stowarzyszenia. 2. Uchwałę danego organu podpisuje jego przewodniczący oraz protokolant Członkowie Zarządu, w tym Prezes i wiceprezesi oraz członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są indywidualnie przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów. 2. Nie można łączyć mandatu członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 22 Mandat członka organu Stowarzyszenia wygasa w trakcie kadencji w przypadku: a) pisemnej rezygnacji złożonej jednemu z pozostałych członków danego organu; b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu; c) odwołania przez Walne Zebranie. 23 W przypadku, kiedy w trakcie kadencji organu Stowarzyszenia, o którym mowa w 18 lit. b) i c) powstanie w jego składzie vacat, pozostali członkowie tego organu mogą powołać do jego składu innego członka Stowarzyszenia. 24 Mandat uzyskany w trakcie kadencji danego organu wygasa z upływem tej kadencji.

6 25 1. Organy Stowarzyszenia mogą uchwalać swoje wewnętrzne regulaminy posiedzeń i postępowań w określonych sprawach, organizację wewnętrzną i sposób wykonywania określonych czynności. 2. Walne Zebranie uchwala swój regulamin obrad. B. Walne Zebranie Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział: a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni; b) z głosem doradczym członkowie wspierający oraz honorowi. 2. Ponadto w posiedzeniach Walnego Zebrania w charakterze gości mogą wziąć udział inne zaproszone przez Zarząd osoby Posiedzenia Walnego Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym. Ponadto Zarząd zwołuje posiedzenia nadzwyczajne: a) na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych; b) na żądanie Komisji Rewizyjnej; c) z własnej inicjatywy w razie uzasadnionej potrzeby. 2. Termin i miejsce posiedzenia Zarząd podaje do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed danym posiedzeniem poprzez przesłanie stosownej informacji na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia. 28 Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 2) uchwalanie zmian Statutu; 3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i odwoływanie poszczególnych członków tych władz; 4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 5) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego; 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze; 8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w przypadkach określonych w Statucie; 9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku na określone cele; 10) uchwalanie wysokości składek członkowskich; 11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia Walne Zebranie może uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów odwołać w każdym czasie każdego z członków pozostałych organów Stowarzyszenia. Uchwała może zostać podjęta przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków uprawnionych do głosowania.

7 2. Pisemny wniosek w tej sprawie wraz z uzasadnieniem może zostać wniesiony przez Komisję Rewizyjną lub przez co najmniej 2/5 aktualnej liczby członków zwyczajnych, najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zebrania. 3. Jeśli Walne Zebranie nie podejmie na tym samym posiedzeniu uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka danego organu, stosuje się 23. C. Zarząd 30 Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz Zarząd składa się z co najmniej 3 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. 2. Skład zarządu wybiera Walne Zebranie. 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes Zarząd podejmuje uchwały i decyzje na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 2. W razie konieczności Zarząd może podejmować uchwały i ustalenia poza posiedzeniami w drodze indywidualnego zbierania głosów przez prezesa lub upoważnionego wiceprezesa. Do kompetencji oraz obowiązków Zarządu należy: 1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 3) zwoływanie Walnego Zebrania; 4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 5) sporządzanie planów pracy i projektu budżetu; 6) sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia; 7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 8) zarządzanie majątkiem i finansami, zatwierdzanie operacji finansowych Stowarzyszenia; 9) podejmowanie uchwał co do struktury Stowarzyszenia oraz kompetencji poszczególnych osób; 10) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i usuwania członków; 11) zatwierdzanie wysokości i regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia; 12) podejmowanie uchwał w przedmiocie zaproszenia osób do Rady Programowej; 13) przyjmowanie regulaminów wewnętrznych; 14) podejmowanie uchwał dotyczących bieżącej działalności stowarzyszenia Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach obowiązujących organizacje pożytku publicznego.

8 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. W razie skazania członka Zarządu w trakcie jego kadencji, mandat wygasa. D. Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia jako kolegialny organ kontroli i nadzoru w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niezależny i odrębny od Zarządu. 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący. 37 Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego spośród jej składu. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata W celu wykonywania swoich uprawnień, Komisja Rewizyjna jest uprawniona do wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 40 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia; 2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu; 3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia; 4) wnioskowanie do Walnego Zebrania w sprawie absolutorium dla Zarządu; 5) wnioskowanie o odwołanie poszczególnych członków Zarządu w razie stwierdzenia naruszenia przez nich prawa, przepisów Statutu albo negatywnej oceny jego działalności; 6) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zebrania. 41 Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 2) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; w razie skazania członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, mandat wygasa; 3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach obowiązujących organizacje pożytku publicznego.

9 E. Rada Programowa Radę Programową tworzą osoby, które wyróżniają się dorobkiem naukowym lub dotychczasową działalnością społeczną bądź zawodową w dziedzinach związanych z działalnością i celami statutowymi Stowarzyszenia. 2. Zaproszenie do udziału w jej pracach, jest kierowane przez Zarząd. 3. Rada Programowa zbiera się przynajmniej raz do roku. 4. Zadaniem Rady Programowej jest w szczególności wskazywanie władzom Stowarzyszenia określonych kierunków i obszarów działań służących optymalnej realizacji celów statutowych, jak również wspieranie władz Stowarzyszenia wiedzą naukową i doświadczeniem zawodowym. Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia 43 Majątek stowarzyszenia powstaje z: a) składek członkowskich; b) darowizn, spadków i zapisów; c) grantów i dotacji; d) subwencji osób prawnych i fizycznych; e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego; g) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych; h) odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych; i) przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego; j) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 44 Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw oraz składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również skutkujących zaciągnięciem zobowiązań majątkowych, wystarczy reprezentacja jednego członka Zarządu. 2. W braku odmiennej uchwały Zarządu, każdy z jego członków ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 3. Bez skutku względem osób trzecich, w stosunkach wewnętrznych Stowarzyszenia szczegółowy sposób reprezentacji jednoosobowej określa Zarząd, który może postanowić o powierzeniu prowadzenia określonych spraw jednemu lub kilku swoim członkom; pozostali są wówczas wyłączeni od prowadzenia tych spraw. 46

10 Zabronione jest: 1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi"; 2) przekazywanie jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia; 4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. Rozdział VI Postanowienia końcowe Statut może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie Walne Zebranie większością 2/3 głosów spośród wszystkich uprawnionych do głosowania. 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI

STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI STATUT STOWARZYSZENIA PROMNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE PROMNI w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY LIDER ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Lider w dalszych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie OTWARTE SERCE przy Domu Pomocy Społecznej Piłka

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Nazwą skróconą stowarzyszenia jest:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNE DOBRO GĄDKÓW WIELKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wspólne dobro Gądków Wielki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW WSI DZIEKTARZEW

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW WSI DZIEKTARZEW STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW WSI DZIEKTARZEW ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziektarzew w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Kajakowego Ważka

STATUT. Stowarzyszenia. Kajakowego Ważka STATUT Stowarzyszenia Kajakowego Ważka Warszawa, 08.07.2008 r. Warszawa, 15.10.2008 r. Warszawa, 22.02.2012 r. Warszawa, 28.03.2012 r. Warszawa, 23.04.2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org Statut Stowarzyszenia Traugutt.org 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Traugutt.org i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki

Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Statut Stowarzyszenia Razem dla Jedenastki Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15

STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 STATUT TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW ZAMKOWA 15 Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne 1. Nazwa Stowarzyszenia: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Zamkowa 15 2. Teren działania: obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Nasze Ujeścisko, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Statut Stowarzyszenia Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Krajowy Organ Krzepienia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Progres Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Progres, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu Copernicus

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu Copernicus Statut Stowarzyszenia Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu Copernicus Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół III

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR. W dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ARTEO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA ARTEO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA ARTEO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie ARTEO w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Dopuszczalną formą jest używanie nazwy:

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego.

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe. W Statucie zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW

Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW Statut Stowarzyszenia Społeczność MIMUW uchwalony na spotkaniu założycielskim 18 stycznia 2012 r. ze zmianami uchwalonymi 19 marca 2012 r. przez członków założycieli Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica

STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica STATUT STOWARZYSZENIA KGW Łukowica Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę KGW Łukowica, zwane dalej Stowarzyszeniem 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Stan jednolity na dzień 9 czerwca 2014 r. Statut STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Miejski Klub Piłkarski Carina w Gubinie

STATUT Stowarzyszenia Miejski Klub Piłkarski Carina w Gubinie STATUT Stowarzyszenia Miejski Klub Piłkarski Carina w Gubinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Sportowe Miejski Klub Piłkarski Carina, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1: Postanowienia wstępne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing

Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing Statut stowarzyszenia Wiśniewski Kickboxing Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Wiśniewski Kickboxing zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Nasza Wieś. 2. Siedzibą Stowarzyszenia, oraz adresem do korespondencji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zawsze Razem i w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Miasto Biłgoraj.

Rozdział I. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Miasto Biłgoraj. STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ROZTOCZA JASTRZĘBIA ZDEBRZ Rozdział I 1 Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją działającą na podstawie prawa

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12. ze zmianami z dnia 12 listopada 2014 roku

Statut Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12. ze zmianami z dnia 12 listopada 2014 roku Statut Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 ze zmianami z dnia 12 listopada 2014 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GARBICZA

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GARBICZA STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GARBICZA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Garbicza w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Coolturalna Opalenica

STATUT. Stowarzyszenia Coolturalna Opalenica Załącznik do uchwały 2/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. założycieli Stowarzyszenia Coolturalna Opalenica STATUT Stowarzyszenia Coolturalna Opalenica Rozdział I Postanowienie ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę

Bardziej szczegółowo

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego i gminy Kleszczewo.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu poznańskiego i gminy Kleszczewo. Statut Stowarzyszenia Teraz Tulce Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Teraz Tulce", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS, w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motocyklowe Sokół Police w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut. Łódzkie Zjednoczenie ROZDZIAŁ I

Statut. Łódzkie Zjednoczenie ROZDZIAŁ I Statut Łódzkie Zjednoczenie (tekst jednolity na dzień 16.06.2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Łódzkie Zjednoczenie w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwenci na walizkach. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Absolwenci na walizkach. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Absolwenci na walizkach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Absolwenci na walizkach, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Pedagogów Społecznych RIPOSTA TEKST JEDNOLITY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Pedagogów Społecznych RIPOSTA TEKST JEDNOLITY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Pedagogów Społecznych RIPOSTA TEKST JEDNOLITY Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Rudzie W stronę marzeń

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Rudzie W stronę marzeń Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Rudzie W stronę marzeń Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Rudzie W stronę marzeń w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia KOBIÓRSKA INICJATYWA KULTURALNA

Statut Stowarzyszenia KOBIÓRSKA INICJATYWA KULTURALNA Statut Stowarzyszenia KOBIÓRSKA INICJATYWA KULTURALNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna (zwane dalej Stowarzyszeniem) działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA UKS MixTeam Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę UKS MixTeam i w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 1. Stowarzyszenie działa na terytorium

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTOWY CENTAURUS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Klub Sportowy CENTAURUS, zwane dalej Klubem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo