Wrocław, 16 listopada 2010r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 16 listopada 2010r."

Transkrypt

1 ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZENIA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z GMINY WROCŁAW W 2011 ROKU. dla otwartych konkursów ofert ogłaszanych z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) Wrocław, 16 listopada 2010r. 1

2 SPIS TREŚCI 1. Zasady dotyczące składania ofert str Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje str Wysokość dotacji, termin realizacji zadania publicznego str Koszty, które mogą lub nie mogą zostać poniesione z dotacji (kwalifikowane i str. 4 niekwalifikowane) 4.1. Koszty kwalifikowane str Koszty niekwalifikowane str Podwykonawstwo str ZłoŜenie ofert str Zasady ogólne str Załączniki do oferty str Podpisy pod ofertą str Kryteria weryfikacji formalnej ofert str Kryteria oceny merytorycznej ofert str Zawarcie umowy i przekazanie środków str Zawarcie umowy str Przekazanie środków str Prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków str. 9 finansowych otrzymanych na realizację zadania publicznego 9.4. Aneksy do umowy str Rozliczenie realizacji zadania str Zasady rozliczenia dotacji str Termin rozliczenia i wydatkowania dotacji str Dokumentacja finansowo-księgowa zdarzeń w trakcie realizacji zadania str. 11 publicznego w ewidencji księgowej Wkład własny niefinansowy str Zasada proporcjonalności str Dokonywanie zmian w stosunku do przyjętej kalkulacji kosztów str Sprawozdanie z wykonania zadania str Zatwierdzenie sprawozdania str Kontrola realizacji zadania str. 13 Załącznik nr 1 wzór umowy str. 14 2

3 1. ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT Przystępując do wyboru zadania publicznego finansowanego ze środków Gminy Wrocław naleŝy: 1) Zapoznać się z ogłoszeniami o otwartych konkursach ofert zamieszczonych na stronie lub w Biuletynie Informacji Publicznej lub na tablicy ogłoszeń przy wydziale/ biurze merytorycznym. 2) Dokonać wyboru zadania, którego realizacją jest zainteresowana organizacja pozarządowa. 3) Wypełnić ofertę w formie papierowej na wzorze dostępnym na stronie internetowej oraz skompletować i dołączyć wymagane załączniki, zgodnie z informacją znajdującą się w kaŝdym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (np. odpis z rejestru KRS, umowy partnerskie, aktualny statut). 4) ZłoŜyć ofertę wraz z załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. 2. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJE 1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację na realizację zadania publicznego w ramach środków finansowych Gminy Wrocław są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). UWAGA!: Terenowe oddziały organizacji pozarządowych (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złoŝyć ofertę wyłącznie za zgodą i za pośrednictwem Zarządu Głównego organizacji pozarządowej (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez Zarząd Główny). 2. Ze środków Gminy Wrocław finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej (mieszczące się w limitach określonych w art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie). Tym samym, środki te nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 6 ww. ustawy działalnością statutową organizacji pozarządowej oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy jest działalność w sferze poŝytku publicznego, która moŝe być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Zgodnie z art. 7 ww. ustawy, działalnością nieodpłatną poŝytku publicznego jest taka działalność statutowa organizacji pozarządowej, za którą organizacja nie pobiera wynagrodzenia (Ŝadnych opłat i wpłat) od adresatów zadania. Odpłatną działalnością poŝytku publicznego (art. 8 ust. 1 ww. ustawy) jest działalność w zakresie wykonywania zadań naleŝących do sfery zadań publicznych (art. 4 ustawy), w ramach realizacji przez organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy celów statutowych, za które pobierają wynagrodzenie (są to wpłaty lub opłaty dokonywane przez adresatów zadania, które słuŝą na pokrycie całości lub części kosztów związanych z realizacją danego zadania). Odpłatną działalnością poŝytku publicznego jest równieŝ sprzedaŝ towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności poŝytku publicznego, a takŝe sprzedaŝ przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności poŝytku publicznego. Działalność odpłatna poŝytku publicznego staje się działalnością gospodarczą gdy: 1) wynagrodzenie z tytułu działalności odpłatnej (określone w art. 8 ust. 1 ustawy) jest wyŝsze od tego jakie wynika z kosztów tej działalności, lub 2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób fizycznych zatrudnionych przy wykonywaniu działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy przekracza 3 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. W przypadku kiedy organizacja pozarządowa złoŝy w ofercie o przyznanie dotacji, oświadczenie o prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego, to nie jest 3

4 uprawniony do pobierania wpłat i opłat od adresatów zadania, poniewaŝ nie prowadzi działalności odpłatnej poŝytku publicznego. 3. WYSOKOŚĆ DOTACJI, TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wysokość dotacji na realizację zadań publicznych kaŝdorazowo określona jest w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Termin realizacji zadania Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania jest kaŝdorazowo podany w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Okres realizacji zadania musi mieścić się w tym terminie. 4. KOSZTY, KTÓRE MOGĄ lub NIE MOGĄ ZOSTAĆ PONIESIONE Z DOTACJI (KWALIFIKOWANE i NIEKWALIFIKOWANE) 4.1. KOSZTY, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PONIESIONE Z DOTACJI (KWALIFIKOWANE) Wydatki będą kwalifikowane, jeŝeli: - są niezbędne dla realizacji projektu - są przyjęte w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie stanowiących załączniki do umowy - są racjonalne i efektywne - zostały faktycznie poniesione (zapłacone) i udokumentowane, znajdują potwierdzenie w opisie i harmonogramie zrealizowanych działań - są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie zakupy towarów i usług mogą być dokonywane jedynie w okresie pomiędzy terminem rozpoczęcia i zakończenia zadania, określonym w umowie. Ze środków Gminy Wrocław pokrywane będą jedynie niezbędne koszty związane z realizacją zadania, szczegółowo opisane w kaŝdym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, w tym w szczególności następujące pozycje kosztorysu: 1. Wynagrodzenia koordynatora oraz pracowników merytorycznych (z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi księgowej) z przewidzianymi prawem narzutami, płatne w celu realizacji zadania. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres ostatnich 3 miesięcy nie moŝe przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. W kosztorysie oferty naleŝy szczegółowo podać kalkulację wynagrodzeń poszczególnych osób realizujących zadanie (np. stawka godzinowa adekwatna do wykształcenia i staŝu pracy x liczba godzin lekcyjnych/zegarowych w miesiącu) z zaznaczeniem, czy jest to wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, dzieło/zlecenie. Praca wykonywana przez osoby, do których odnosi się wynagrodzenie, powinna być bezpośrednio związana z realizacją zadania. Wynagrodzenia nie mogą zwiększyć się w czasie realizacji zadania. 2. Koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i realizacją zadania, w tym: 1) koszty wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, w tym m. in. koszty zakupu materiałów programowych, materiałów szkoleniowych 2) zakup sprzętu sportowego 3) zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania 4) zakup artykułów spoŝywczych 5) zakup i uzupełnienie drobnego wyposaŝenia do pomieszczeń tylko w uzasadnionych przypadkach, opisanych w ofercie, do 10% dotacji. 4

5 3. Koszty zakupu usług, w tym: 1) transportu, zakwaterowania, Ŝywieniowych, kulturalnych (np. muzealnych, teatralnych), ubezpieczenia uczestników i realizatorów w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji zadania, obsługi medycznej, wynajmu sal, opracowania i druku materiałów szkoleniowych i inne 2) szkoleń (w przypadku prowadzenia szkoleń przez inne podmioty niŝ organizacja pozarządowa). 4. Koszty promocji zadania, w tym m.in. koszty opracowania graficznego i druku/produkcji ulotek, materiałów informacyjnych. 5. Koszty administracyjne tylko w części dotyczącej realizowanego zadania, kaŝdy element obliczony proporcjonalnie do tej części - do 10% dotacji, w tym m. in. koszty: 1) obsługi księgowej (osoba prawna lub fizyczna) z dotacji moŝna rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z zm.), w sposób umoŝliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych 2) telekomunikacji, internetu, 3) administrowania stroną internetową 4) usług ksero i poligraficznych 5) materiałów biurowych. 6. Koszty eksploatacyjne lokalu (czynsz, gaz, energia elektryczna, ciepła i zimna woda, ścieki, ogrzewanie) tylko w części dotyczącej realizowanego zadania, kaŝdy element obliczony proporcjonalnie do tej części; 7. Inne, niezbędne do realizacji zadania KOSZTY, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ PONIESIONE Z DOTACJI GMINY WROCŁAW (NIEKWALIFIKOWANE) Do wydatków, które nie mogą być finansowane, naleŝą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do zadania, o ile warunki ogłoszenia otwartego konkursu ofert nie stanowią inaczej, w tym m. in.: 1. Zakup gruntów, budowa bądź zakup budynków lub lokali. 2. Zakup środków trwałych. 3. Zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń niebędących własnością Gminy Wrocław. 4. Zakup wyposaŝenia lokali. 5. Wkład kadrowy w postaci pracy wolontariuszy. 6. Wkład rzeczowy w postaci: wyceny, amortyzacji. 7. Koszty ryczałtów (np. ryczałt na jazdę po mieście) z wyłączeniem delegacji, ryczałtów za ogrzewanie. 8. Prowadzenie działalności gospodarczej. 9. Tworzenie funduszy kapitałowych. 10. Działania, których celem jest prowadzenie badań, analiz i studiów. 11. Działania, których celem jest przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych. 12. Dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budŝetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych. 13. Pokrycie deficytu oraz refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań. 5

6 14. Podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego o kwotę podatku naliczonego oraz inne podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF). 15. Opłaty pocztowe i bankowe nie dotyczy powierzenia realizacji zadania. 16. Refinansowanie kosztów dokonania odpisów KRS, zakupu pieczątek, wyrabiania szyldów i innych kosztów o podobnym charakterze, które związane są z bieŝącą działalnością organizacji pozarządowej. 17. Zakup licencji, nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywanym zadaniem. 18. Pokrywanie z dotacji nagród i premii pienięŝnych, innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania. 19. Koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaŝy wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciąŝeniowymi itp. 20. Kary, mandaty, odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań. 21. Koszty procesów sądowych. UWAGA! W ramach środków finansowych Gminy Wrocław niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych. 5. PODWYKONAWSTWO Usługi, których bezpośrednim celem nie jest wykonanie zleconego zadania publicznego (np. poligraficzne, czy hotelowe) nie uwaŝa się za podwykonawstwo. Koordynacja projektu w Ŝadnym wypadku nie moŝe zostać zlecona innemu podmiotowi niŝ organizacji pozarządowej, z którą podpisano umowę na realizację zadania publicznego. 6. ZŁOśENIE OFERTY 6.1. ZASADY OGÓLNE 1. ZłoŜenie w jednym egzemplarzu oferty realizacji zadania publicznego z kosztorysem, który jest zgodny z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 2. Ofertę naleŝy: 1) sporządzić w języku polskim 2) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem kaŝdej strony 3) sporządzić w sposób umoŝliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i in.) 3. Ofertę moŝna złoŝyć równieŝ w formie elektronicznej, jednak jej przesłanie w terminie w takiej formie nie jest wiąŝące, jeśli oferta nie została złoŝona w formie pisemnej ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY Organizacja pozarządowa musi obligatoryjnie dołączyć do oferty: 1. Aktualny odpis z rejestru Aktualny odpis z rejestru nie moŝe być starszy niŝ 3 miesiące. Jeśli jest starszy, ale data odpisu nie przekroczyła 6 miesięcy od dnia jego wydania naleŝy obligatoryjnie złoŝyć oświadczenie o następującej treści: 6

7 Oświadczamy, Ŝe dane zawarte w KRS z dnia... są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty W przypadku odpisu z KRS starszego niŝ 6 miesięcy naleŝy obligatoryjnie złoŝyć nowy odpis. Odpisu z rejestru nie muszą składać organizacje, które: a) są zarejestrowane w Biurze Sportu, Turystyki i Rekreacji, a obecnie rejestrowane w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu dla których organem nadzorującym jest Prezydent Wrocławia); b) są wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie które składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upowaŝniający do składania oświadczeń woli w imieniu parafii czy zgromadzenia c) złoŝyły odpis w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 ostatnie miesiące, a dane w nim zawarte są nadal aktualne. 2. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców z KRS w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku wypisu z KRS starszego niŝ 6 miesięcy naleŝy obligatoryjnie złoŝyć nowy wypis. 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia r. o rachunkowości - j. t. Dz. U r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.) w rozumieniu ostatniego roku budŝetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności; obowiązek złoŝenia sprawozdań nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie oraz tych, które są nowo-zarejestrowane i nie prowadziły działalności w roku poprzednim te organizacje dołączają oświadczenie, o treści W imieniu organizacji... oświadczam/my, Ŝe w roku... nie prowadziliśmy działalności, dlatego nie moŝemy złoŝyć sprawozdania merytorycznego i finansowego Sprawozdania naleŝy składać raz w roku, na początku roku kalendarzowego, nie później niŝ do 30 czerwca danego roku lub przed złoŝeniem oferty konkursowej. 4. Statut organizacji oraz kaŝdą jego aktualizację - naleŝy złoŝyć raz, nie później niŝ przed złoŝeniem oferty konkursowej. Obowiązek złoŝenia statutu nie dotyczy organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie. 5. Pełnomocnictwa lub upowaŝnienia Zarządu Głównego organizacji pozarządowej wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych organizacji pozarządowej nieposiadających osobowości prawnej. 6. Inne załączniki, które wymienione są w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert PODPISY POD OFERTĄ Ofertę podpisują osoby upowaŝnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej. Oddziały terenowe organizacji pozarządowej nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złoŝyć ofertę za zgodą i za pośrednictwem zarządu głównego organizacji pozarządowej lub oddziału posiadającego osobowość prawną. 7. KRYTERIA WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT Obowiązek spełnienia kryteriów formalnych dotyczy wszystkich ofert, które mają następnie przejść do oceny merytorycznej. Do kryteriów weryfikacji formalnej naleŝy: 1. ZłoŜenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze (zamieszczonym w ogłoszeniu konkursowym z objaśnieniami bądź z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 7

8 publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) wraz z oświadczeniem), podpisanym przez osoby upowaŝnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej. 2. ZłoŜenie pieczęci organizacji pozarządowej we wszystkich wymaganych miejscach na wzorze oferty. 3. Wypełnione właściwe miejsca i rubryki w ofercie. 4. ZłoŜenie wymaganych dokumentów i oświadczeń (w tym listów intencyjnych bądź umów partnerskich, o ile zostały wpisane w pkt V.1. oferty). UWAGA: Oferta, która nie będzie posiadała jednego z wyŝej wymienionych elementów zostanie odrzucona ze względów formalnych Informacja z weryfikacji formalnej podawana jest do wiadomości w terminie określonym kaŝdorazowo w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. 8. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT Kryteria merytoryczne są kaŝdorazowo opisane w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Kryteria oceny merytorycznej - suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 100. Oceny merytorycznej oraz wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Wrocławia lub osobę przez niego upowaŝnioną, składająca się co najmniej z 3 osób, reprezentujących Gminę Wrocław oraz co najmniej z 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeŝeli uzyskają łącznie ocenę 60 i mniej punktów od kaŝdego z członków komisji oceniającej. Ponadto przy ocenie ofert uwzględniona zostanie analiza i ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji. Informacja z oceny merytorycznej podawana jest do wiadomości w terminie określonym kaŝdorazowo w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. 9. ZAWARCIE UMOWY I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 9.1. ZAWARCIE UMOWY 1. Organizacja pozarządowa, której oferta została przyjęta do realizacji podpisuje umowę w dwóch egzemplarzach w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 2. Przed podpisaniem umowy organizacja pozarządowa zobowiązana jest do dostarczenia do Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dodatkowo: - jednego egzemplarza oferty - dwóch egzemplarzy zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upowaŝnione (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złoŝonej oferty) - dwóch egzemplarzy zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upowaŝnione (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złoŝonej oferty) - dwóch egzemplarzy oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy - innych dokumentów wymienionych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. 3. Umowę ze strony organizacji pozarządowej podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji pozarządowej. 8

9 9.2. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, ze zm.), po podpisaniu stosownych umów z organizacją pozarządową, a Gminą Wrocław. 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta z organizacją pozarządową, a Gminą Wrocław. MoŜliwe jest przekazanie dotacji w ratach - zaleŝy to od specyfiki i harmonogramu realizacji zadania. Przekazanie środków finansowych na konto organizacji pozarządowej nastąpi w terminie określonym w umowie. 3. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w ofercie i umowie następuje po jej podpisaniu w terminie określonym w umowie. UWAGA! Organizacja pozarządowa musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowoksięgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze. zm.), w sposób umoŝliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych PROWADZENIE WYODRĘBNIONEJ DOKUMENTACJI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 1.Organizacja pozarządowa powinna m.in. A. posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę rachunkowości) w zakresie i na zasadach określonych w art. 10 ustawy o rachunkowości, B. posiadać i prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2 ustawy, tj. - otwierać i zamykać w terminach wskazanych w art.12, - oznaczać je zgodnie z art. 13, - prowadzić je rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieŝąco, - księgi powinny obejmować zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych i być prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art , - podstawą zapisów w księgach powinny być dowody księgowe zawierające co najmniej elementy określone w art. 21 ustawy, - zapis księgowy powinien zawierać co najmniej elementy wymienione w art. 23 ust. 2 ustawy i być dokonany w sposób określony a art. 23 ust.1 ustawy. 2. Plan kont organizacji pozarządowej powinien zawierać grupy kont księgowych stanowiących wyodrębnioną ewidencję księgową, będącą częścią ksiąg rachunkowych. Prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania wymaga wprowadzenia dodatkowych kont księgi głównej i pomocniczej, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z zadaniem w układzie umoŝliwiającym spełnienie wymagań w zakresie sprawozdawczości i kontroli. Wyodrębnienie obowiązuje wszystkie zespoły kont, na których ewidencjonuje się operacje związane z zadaniem, tak aby moŝliwe było wyodrębnienie ewidencji środków pienięŝnych, rozrachunków, kosztów i przychodów. W przypadku dokumentów księgowych, które tylko w części dotyczą zadania, kwoty wynikające z tych dokumentów powinny być odpowiednio dzielone na związane z realizacją zadania bądź nie i ujmowane na odrębnych kontach. Muszą one takŝe być poparte odpowiednią dokumentacją potwierdzającą prawidłowość podziału kwot. 9.4 ANEKSY DO UMOWY 1. Załączniki (oferta, kosztorys i harmonogram) stanowią integralną część umowy i w związku z tym zmiana ich treści (np. wprowadzenie nowej pozycji do kosztorysu, zmiana planowanych wydatków, zwiększenie danej pozycji wydatku powyŝej limitu określonego w umowie, obniŝenie środków własnych, zamiana środków własnych finansowych na środki własne niefinansowe, 9

10 zmiana terminów realizacji poszczególnych etapów zadania) równieŝ wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy. 2. Z uwagi na trwałość umów, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, moŝe nastąpić zmiana treści umowy w drodze aneksu do podpisanej umowy. 3. Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania. 4. Proponowane przez organizację pozarządową zmiany w harmonogramie i kosztorysie realizowanego zadania, przekraczające zmiany dopuszczone zapisami umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia do Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 2/4, Wrocław nie później niŝ na 14 dni przed zakończeniem realizacji zadania, a w przypadku zadań trwających do 31 grudnia danego roku do dnia 15 grudnia danego roku (w przypadku projektów jednorocznych ) oraz do 15 grudnia kaŝdego następnego roku (w przypadku projektów wieloletnich ). 5. Do czasu zatwierdzenia zmian przez Gminę Wrocław organizacja pozarządowa ponosi wydatki na własne ryzyko. 6. Zmiany osobowe w zakresie kadry realizującej zadanie powinny zostać pisemnie zgłoszone do Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Nie wymagają one formy aneksu do umowy jeśli nie zostały wpisane bezpośrednio do oferty. 7. Nie przewiduje się moŝliwości dokonywania zmian, wymagających zawierania aneksu do umowy, po terminie zakończenia realizacji zadania. 8. W przypadku zadań wieloletnich, dopuszczalne są zmiany jedynie w ramach kosztorysu na dany rok. Przesunięcia pomiędzy kosztorysami (tj. pomiędzy rokiem 2011 a 2012 i następnymi) nie będą akceptowane. 10. ROZLICZENIE REALIZACJI ZADANIA ZASADY ROZLICZENIA DOTACJI Organizacja pozarządowa jest zobowiązana do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem na jaki je uzyskała i na warunkach określonych umową dotacyjną, w szczególności zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji, harmonogramem i kosztorysem, stanowiącymi integralną część umowy. Dotyczy to takŝe ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie moŝna było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Gminę Wrocław środków, które naleŝy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania. Wobec powyŝszego, przed przystąpieniem do działań zmierzających do rozliczenia dotacji, w pierwszej kolejności naleŝy zapoznać się z treścią umowy dotacyjnej TERMIN ROZLICZENIA I WYDATKOWANIA DOTACJI Termin rozliczenia dotacji określony jest w umowie i nie moŝe on przekraczać 30 dni od ostatniego dnia realizacji zadania, o którym mowa w umowie. Umowa określa równieŝ termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz numer rachunku bankowego, na który naleŝy ją przekazać. Wydatkowanie dotacji Organizacja pozarządowa musi dokonać zakupu towarów i usług w terminie realizacji zadania określonym w umowie. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana wykorzystać środki finansowe pochodzące z dotacji nie później niŝ w terminie: - 14 dni od zakończenia realizacji zadania określonego w umowie w przypadku umów, w których termin realizacji zadania kończy się przed 17 grudnia danego roku; - do dnia 31 grudnia danego roku w przypadku umów, których termin realizacji zadania kończy się po dniu 16 grudnia danego roku oraz umów wieloletnich 10

11 UWAGA: Ww. terminy dotyczą dokonania płatności za zakupione w terminie realizacji zadania towary i usługi oraz innego rodzaju naleŝności. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane zakupy towarów i usług dokonane po lub przed terminem realizacji zadania określonym w umowie. Niedopuszczalne jest rozliczenie ze środków pochodzących z dotacji wydatków poniesionych po terminach wskazanych powyŝej. Oznacza to, Ŝe organizacja pozarządowa chcąc opłacić ze środków pochodzących z dotacji wynagrodzenia grudniowe wraz z pochodnymi musi odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF) oraz składki na ubezpieczenia społeczne nie później niŝ do 31 grudnia danego roku. Analogicznie naleŝy postąpić z zapłatą np. za usługi telekomunikacyjne i media DOKUMENTACJA FINANSOWO-KSIĘGOWA ZDARZEŃ W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Dokumentacja prowadzona jest na podstawie dowodów księgowych, które zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, ze.zm.) są podstawą stwierdzającą dokonanie operacji gospodarczej. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne oraz wolne od błędów formalnych (np. nieprawidłowy NIP czy nazwa organizacji pozarządowej) i błędów rachunkowych. Art. 21 ustawy o rachunkowości określa dane, jakie powinien zawierać dokument, aby mógł być uznany za dowód księgowy. Dowody księgowe związane z realizacją zadania winny być opisane zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości oraz w pouczeniu do wzoru nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i na odwrocie winny zawierać w szczególności: 1) Pieczęć organizacji pozarządowej oraz sporządzony w sposób trwały opis: Wydatek/operacja dotyczy realizacji zadania (nazwa zadania)..., zgodnie z zawartą umową nr... z dnia... ; w przypadku aneksu do umowy naleŝy dopisać: oraz zgodnie z Aneksem nr... z dnia...); 2) Opis merytoryczny, którego wydatek dotyczy tzn. podanie przeznaczenia zakupionej usługi, towaru lub innego rodzaju naleŝności w tym podanie czasu i miejsca jego wykorzystania - w jakiej części (kwotowo) została naleŝność z faktury/rachunku opłacona ze środków pochodzących z dotacji Gminy Wrocław, a z jakiej ze środków własnych - Stwierdzam zgodność merytoryczną data i czytelny podpis osoby/osób uprawnionych, np. koordynator zadania, kierownik jednostki. 3) Sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych 4) Dekret księgowy - sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego (a takŝe data i podpis umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej). 5) Zapis potwierdzający akceptację przez Głównego Księgowego (lub osobę upowaŝnioną) dowodu księgowego do zapłaty (data i czytelny podpis). 6) Zapis dotyczący zatwierdzenia do zapłaty dowodu księgowego przez kierownika jednostki lub przez osobę upowaŝniona do tej czynności (data i czytelny podpis) WKŁAD WŁASNY NIEFINANSOWY Wkład własny niefinanowy moŝe mieć charakter rzeczowy bądź osobowy (np. praca osób zatrudnionych przy realizacji zadania, wolontariuszy, materiały eksploatacyjne wykorzystane wyłączenie do realizacji zadania). 11

12 Wkład ten powinien być moŝliwy do wyliczenia, zidentyfikowania i weryfikacji w sposób niezaleŝny oraz znaleźć potwierdzenie w postaci odpowiedniej dokumentacji np. umów uŝyczenia (wkład rzeczowy), umów partnerskich (wkład rzeczowy i osobowy), porozumień wolontariackich (wkład osobowy). Wkład niefinansowy wniesiony na rzecz zadania w postaci dóbr lub usług stanowi wydatek kwalifikowany przy załoŝeniu, Ŝe jego wartość moŝe zostać w niezaleŝny sposób wyceniona oraz w razie konieczności, zweryfikowana (poddana ocenie) ZASADA PROPORCJONALNOŚCI Organizacja pozarządowa jest zobligowana do zachowania proporcji między środkami własnymi, wskazanymi w kosztorysie załączniku do umowy, a wielkością przyznanej dotacji zgodnie z procentowym ich udziałem w koszcie całkowitym zadania. W trakcie realizacji zadania stosunek środków własnych do dotacji nie moŝe ulec zmniejszeniu. Jednocześnie nie ma Ŝadnych ograniczeń do podniesienia, zaangaŝowanych w zadanie, środków własnych DOKONYWANIE ZMIAN W STOSUNKU DO PRZYJĘTEJ KALKULACJI KOSZTÓW Wszelkie przesunięcia wydatków powyŝej 10% danej pozycji kosztorysu wymagają zgody Gminy Wrocław. Dotyczy to zarówno środków pochodzących z dotacji jak i środków własnych. Umowa przewiduje moŝliwość dokonywania przesunięć wydatków płatnych z dotacji między poszczególnymi pozycjami kosztorysu, na skutek zaistnienia wyjątkowych okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Zgodnie z zapisami umowy, kwota wydatku w danej pozycji kosztorysu w sprawozdaniu zostanie uznana za zgodną z kosztorysem, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niŝ 10%, przy czym zwiększenie to nie moŝe dotyczyć pozycji kosztorysu zawierających koszty osobowe (m.in. wynagrodzenia ze stosunku pracy, z umowy zlecenia, umowy o działo, itp.), honoraria, koszty promocji oraz inne wydatki o podobnym charakterze, nie mogę one równieŝ powodować zwiększenia ogólnej kwoty dotacji. Wzrost wydatków z dotacji powyŝej 10% danej pozycji kosztorysu, bez wymaganej zgody Gminy Wrocław, traktowane będzie jako wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem i podlegać będzie zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia przekazania dotacji SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA Sprawozdanie z wykonania zadania (lub części zadania) składa się osobiście, za potwierdzeniem odbioru, lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres : Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 2/4, Wrocław W przypadku nie przedłoŝenia sprawozdania w terminie określonym w umowie i pod odpowiedni adres, Gmina Wrocław wzywa organizację pozarządową do jego złoŝenia. Sprawozdanie naleŝy sporządzić na formularzu, dostępnym na stronie internetowej lub z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach, zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji zadania. 12

13 W sprawozdaniu naleŝy wskazać wszystkie faktury (rachunki), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Zestawienie zawiera: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz z finansowych środków własnych, a takŝe rodzaj towaru lub zakupionej usługi. W celu czytelnej identyfikacji poniesionych wydatków oraz dowodów potwierdzających ich wydatkowanie, pozycje kosztorysu zamieszczone w ofercie powinny być odpowiednio odzwierciedlone w pozycjach kosztorysu zawartych w sprawozdaniu oraz analogicznie w zestawieniu faktur (rachunków). Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków). Faktury (rachunki) naleŝy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych. Do sprawozdania załączyć naleŝy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników zadania, publikacje wydane w ramach zadania, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak równieŝ dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych). MoŜna równieŝ załączyć materiały dokumentujące podjęte faktycznie działania związane z realizacją zadania w formie elektronicznej (np. raporty, analizy, publikacje wydane w ramach zadania) ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZłoŜone w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania są rejestrowane, a następnie przekazywane do wydziału/biura merytorycznego, gdzie poddawane są analizie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Gmina Wrocław wzywa organizację pozarządową do złoŝenia korekty (wskazuje miejsce i termin jej złoŝenia). 11. KONTROLA REALIZACJI ZADANIA Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania przez organizację pozarządową oraz prawidłowość wydatkowania środków z dotacji otrzymanych na realizację zadania. Kontrola moŝe równieŝ obejmować prawidłowość wykorzystania środków własnych organizacji pozarządowej zaangaŝowanych w realizację zadania. W związku z powyŝszym, kontrola moŝe być prowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji zadania. Prawo kontroli przysługuje Gminie Wrocław zarówno w siedzibie organizacji pozarządowej, jak i w miejscu realizacji zadania. 13

14 Załącznik nr 1 - WZÓR Załącznik nr 1 - WZÓR UMOWY JEDNOROCZNEJ Umowa nr... zawarta we Wrocławiu w dniu... roku pomiędzy: I. Gminą Wrocław, z siedzibą: Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ a: II. Organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) o nazwie:... KRS (inny rejestr):... NIP:... REGON:... z siedzibą:... którą reprezentują:... zwaną w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) realizację zadania publicznego zwanego dalej zadaniem, pn.:..., określonego szczegółowo w ofercie złoŝonej przez Zleceniobiorcę w dniu... roku, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1, umową o wsparcie*/powierzenie* realizacji zadania Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania w roku 2011 dotacji w wysokości... zł (słownie:... złotych) w następujący sposób: I transza w wysokości... zł (słownie:... złotych) do dnia... roku. II transza w wysokości... zł (słownie:... złotych) do dnia... roku. III transza w wysokości... zł (słownie:... złotych) do dnia... roku. 2. Zleceniodawca przekaŝe Zleceniobiorcy środki finansowe określone w ust. 1 na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, numer: Zleceniodawca przekazuje środki finansowe, o których mowa w ust. 1 w celu sfinansowania prac wykonywanych w związku z realizacją zadania oraz refinansowania wydatków poniesionych przez Zleceniobiorcę w związku z tym zadaniem od dnia... roku. 4. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyŝej rachunku nie krócej niŝ do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy. 5. Wzrost całkowitego kosztu realizacji zadania w stosunku do przewidzianego w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy, nie ma wpływu na podwyŝszenie dotacji określonej w niniejszej umowie. 3 1.Termin wykonania zadania ustala się od dnia... roku do dnia... roku. 2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji, ofertą*, harmonogramem* i kosztorysem*, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1, 1a*, 2* i 3* do umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to takŝe ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie moŝna było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które naleŝy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania. 2. Wszelkie przesunięcia wydatków przedstawionych w ofercie powyŝej 10 % wymagają pisemnej zgody Zleceniodawcy, na pisemny wniosek Zleceniobiorcy zgłoszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powyŝsze mogą być dokonywane tylko w uzasadnionych przypadkach. 14

15 5 1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.),w sposób umoŝliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 2. W rozliczeniu dotacji nie uwzględnia się: 1) wydatków z tytułu opłat i kar umownych, a takŝe podatku od towarów i usług, jeŝeli nie stanowi kosztu działalności, 2) dowodów księgowych wewnętrznych (własnych) wystawionych przez Zleceniobiorcę, (np. faktur wewnętrznych), które nie generują rozchodu środków finansowych, 3) dokumentów (faktur, rachunków) wystawionych przed datą wskazaną w 3 ust. 1 umowy, 4) dokumentów wystawionych po zakończeniu zadania, chyba, Ŝe umieszczona na nich data wykonania usługi lub sprzedaŝy towaru dotyczy wyraźnie zadania, 5) zobowiązań, regulowanych w formie kompensaty rozrachunków, barterów, które nie są związane z rozchodem środków pienięŝnych z kasy czy konta bankowego. 6* Zleceniodawca wyraŝa zgodę na bezpośrednie wykonanie następującej części zadania... (określenie części zadania) przez podwykonawcę lub partnerów wybranych przez Zleceniobiorcę. 7 Zleceniobiorca realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak równieŝ stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację do odbiorców informacji o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę oraz do zamieszczenia znaku graficznego logo Wrocławia, jak równieŝ adresu internetowego: Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola moŝe być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. 2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upowaŝnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz Ŝądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na Ŝądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 3. Prawo kontroli przysługuje upowaŝnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania. 4. Kontrola prawidłowości wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych, moŝe nastąpić równieŝ po zaakceptowaniu sprawozdania, o którym mowa w 9 ust. 3 umowy. Do kontroli stosuje się zapisy ust. 2 i Zleceniodawca moŝe Ŝądać częściowych sprawozdań z wykonywania zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 2. Sprawozdania częściowe będą składane w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w następujących terminach*: a) sprawozdanie częściowe za okres... do... roku. (okres sprawozdawczy) (termin) b) sprawozdanie częściowe za okres... do... roku. (okres sprawozdawczy) (termin) 3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca sporządza i składa w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy. 4. Zleceniodawca ma prawo Ŝądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 5. W przypadku stwierdzenia braków w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Zleceniobiorca obowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zleceniodawcy. 6. W razie nie uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 5 Zleceniodawca nie zatwierdza sprawozdania. 15

16 7. W przypadku nie przedłoŝenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złoŝenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która moŝe być podstawą rozwiązania umowy, z konsekwencjami określonymi w 14 ust. 2 i 3 umowy w przypadku określonym w ust. 1 i 2, a w przypadku określonym w ust. 3 do wszczęcia postępowania o zwrot dotacji W trakcie realizacji zadania Zleceniobiorca moŝe dokonywać przeniesienia wydatków płatnych z dotacji między poszczególnymi pozycjami kosztorysu, na skutek zaistnienia wyjątkowych okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 2. Przeniesienie wydatków, o których mowa w ust. 1 uznane będzie za zgodne z kosztorysem wówczas, gdy zmiana pozycji kosztorysu nie spowoduje ich zwiększenia o więcej niŝ 10 % jej pierwotnej wysokości. 3. Przeniesienie wydatków nie moŝe spowodować zwiększenia pozycji kosztorysu zawierających koszty osobowe (m.in. wynagrodzenia ze stosunku pracy, z umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.) honoraria, koszty promocji oraz inne wydatki o podobnym charakterze. Nie mogą one równieŝ powodować zwiększenia ogólnej kwoty dotacji. 4. W przypadku: a) zmniejszenia finansowego wkładu własnego Zleceniobiorcy i/lub pochodzącego z innych źródeł w stosunku do kosztu całkowitego zadania, z zachowaniem zakresu rzeczowego zadania, b) zmniejszenia finansowego wkładu własnego Zleceniobiorcy i/lub pochodzącego z innych źródeł w stosunku do kosztu całkowitego zadania, ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania, c) zmniejszenia rzeczowego zakresu zadania, określonego w załączniku nr 1*, 1a* i/lub 3* do umowy oraz braku pisemnej zgody Zleceniodawcy w tym zakresie, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji. 5. W rozliczeniu będą uwzględniane koszty bez pozycji VAT naliczony w wysokości, w jakiej Zleceniobiorcy przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku VAT naleŝnego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług Przyznane środki finansowe, określone w 2 ust. 1 umowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać nie później niŝ w terminie 14 dni od zakończenia zadania, wskazanego w 3 ust. 1 umowy, jednak nie później niŝ do dnia 31 grudnia 2011 roku 2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami bankowymi w terminie 15 dni od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr Zleceniobiorca na przelewie wyodrębnia: kwotę niewykorzystanej dotacji, kwotę odsetek bankowych oraz numer umowy, której dotyczy zwrot środków. Uchybienie 15 dniowemu terminowi zwrotu niewykorzystanych środków finansowych wraz z odsetkami bankowymi, skutkować będzie naliczeniem odsetek, tak jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu. 12 Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.dz.u. z 2010, Nr 113, poz.759 ze zm.) Umowa moŝe być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemoŝliwiają wykonywanie umowy. 2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w porozumieniu, o który mowa w ust Umowa moŝe być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, b) nieterminowego lub nienaleŝytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, c) jeŝeli Zleceniobiorca przekaŝe część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, Ŝe nie przewiduje tego niniejszą umowa, d) jeŝeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 2. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budŝetu Zleceniodawcy oraz nazwę i numer konta, na które naleŝy dokonać wpłaty. 3. W przypadku określonym w ust. 2 Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty dotacji wraz z odsetkami, w wysokości ustalonej przez Zleceniodawcę w terminie 15 dni od dnia rozwiązania umowy. 16

17 15 Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym mowa w 9 ust. 3 umowy. 16 Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 17 Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania. 18 W zakresie nieuregulowanym umową, będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.). Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy powołanej w 1 ust. 1 umowy. 19 Ewentualne spory, powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu powszechnego. 20 Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy oraz jeden dla Zleceniobiorcy. Załączniki: 1) oferta realizacji zadania publicznego złoŝona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, 1a) zaktualizowana oferta realizacji zadania*, 2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,* 3) zaktualizowany kosztorys,* 4) oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy. Sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA Źródło wydatku Dział Rozdział Symbol jednostki Nr zadania Paragraf Pozycja paragrafu «PARAGRAF» +999 * Niepotrzebne skreślić. Sporządził: «AUTOR» 17

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31 156 Kraków adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu......

UMOWA NR... zawarta w dniu...... Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr... z dnia... UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Bukowno Urzędem Miejskim, z siedzibą w Bukownie, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr D/MOPS/ / /2010/2013 zawarta we Wrocławiu w dniu r. pomiędzy:

Umowa nr D/MOPS/ / /2010/2013 zawarta we Wrocławiu w dniu r. pomiędzy: Umowa nr D/MOPS/ / /2010/2013 zawarta we Wrocławiu w dniu...2010r. pomiędzy: I. Gminą Wrocław, z siedzibą: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR..

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 790/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 czerwca 2010 r. Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. zawarta w dniu w Gdańsku pomiędzy Miastem Gdańsk, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15.

Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15. Załącznik nr 2 do Zasad finansowania zadania Realizacja przez zamojskie instytucje kultury programów alternatywnych wobec uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży, opartych na idei konstruktywnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2005 r. Dz.U.05.264.2207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. 2 Sposób wykonania zadania

Przedmiot umowy. 2 Sposób wykonania zadania Załącznik nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Radomia w 2014 r. stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4651/2014 z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WZÓR... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*... (rodzaj zadania) w okresie od... do...

WZÓR... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*... (rodzaj zadania) w okresie od... do... WZÓR...... (pieczęć organizacji (data i miejsce złożenia pozarządowej*/ podmiotu*/ oferty) jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WPS.VI.946.2..2014. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Przedmiot umowy

UMOWA NR WPS.VI.946.2..2014. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Przedmiot umowy wzór UMOWA NR WPS.VI.946.2..2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy Pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wsparcie / powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą :

UMOWA NR. o wsparcie / powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą : ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zarządzenia Nr 48/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.01.212 r. UMOWA NR. o wsparcie / powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą :. zawarta w dniu... 2012 r. w Bydgoszczy,

Bardziej szczegółowo

Nr FIO UMOWA NR. 2010 roku w Warszawie, między następującymi stronami:

Nr FIO UMOWA NR. 2010 roku w Warszawie, między następującymi stronami: Nr FIO UMOWA NR I Zawarta w dniu 2010 roku w Warszawie, między następującymi stronami: Minister Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa, zwany dalej Zleceniodawcą, reprezentowany

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między:

zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między: (Wzór Umowy) UMOWA NR /K/2015 o wsparcie/powierzenie 1) realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między: Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie z siedzibą w Piekoszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PMKS.. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2014 roku zawarta w dniu w Kędzierzynie-Koźlu między:

UMOWA NR PMKS.. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2014 roku zawarta w dniu w Kędzierzynie-Koźlu między: Załącznik Nr 1.3 do ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. UMOWA NR PMKS.. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: DOKARMIANIE WOLNO śyjących KOTÓW NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2013 ROKU

UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: DOKARMIANIE WOLNO śyjących KOTÓW NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2013 ROKU UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: DOKARMIANIE WOLNO śyjących KOTÓW NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W 2013 ROKU zawarta w dniu... 2013 r. w Bydgoszczy między: Wzór umowy załącznik

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu. w Głogowie, między:

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu. w Głogowie, między: Załącznik nr 2 WZÓR UMOWA NR... powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Sandomierza. zawarta pomiędzy

UMOWA NR... W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Sandomierza. zawarta pomiędzy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr KSiP 426.1.2014.IPP Burmistrza Sandomierza z 24 lutego2014r. WZÓR UMOWA NR... W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Sandomierza

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a...

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... Załącznik Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.2015. o wsparcie. Pomoc społeczna. zawarta w dniu..2015 r. w Zielonej Górze. między:

UMOWA NR.2015. o wsparcie. Pomoc społeczna. zawarta w dniu..2015 r. w Zielonej Górze. między: Załącznik Nr 3 do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą UMOWA NR.2015. o wsparcie Pomoc społeczna zawarta w dniu..2015 r. w Zielonej Górze między: Miastem Zielona Góra, zwanym dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Nr FIO UMOWA NR. 2010 roku w Warszawie, między następującymi stronami:

Nr FIO UMOWA NR. 2010 roku w Warszawie, między następującymi stronami: Nr FIO UMOWA NR II Zawarta w dniu 2010 roku w Warszawie, między następującymi stronami: Minister Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa, zwany dalej Zleceniodawcą, reprezentowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/15 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia 18 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/15 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia 18 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 57/15 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zarządzenia Nr 48/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.01.2012 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) z wykonania publicznego.. (tytuł publicznego) w okresie od do dnia.. określonego

Bardziej szczegółowo

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej,

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, Nr rej. Fk -././SO WZÓR UMOWA NR. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, m i ę d z y Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr...PG.2014. O wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu. r. w Sulikowie. między:

Umowa Nr...PG.2014. O wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu. r. w Sulikowie. między: Umowa Nr....PG.2014 O wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu. r. w Sulikowie między: Gminą Sulików z siedzibą w 59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5 zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu... w Szczecinku,

UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu... w Szczecinku, UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu... w Szczecinku, między: Gminą Szczecinek, z siedzibą w Szczecinku, ul. Pilska 3, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR o powierzenie. Pomoc społeczna. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze

UMOWA NR o powierzenie. Pomoc społeczna. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze Załącznik Nr 3 do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą UMOWA NR.2015. o powierzenie Pomoc społeczna zawarta w dniu..2015 r. w Zielonej Górze między: Miastem Zielona Góra, zwanym dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2014 zawarta w dniu. 2014 r. w Dmosinie,

UMOWA NR / 2014 zawarta w dniu. 2014 r. w Dmosinie, UMOWA NR / 2014 zawarta w dniu. 2014 r. w Dmosinie, pomiędzy Gminą Dmosin, z siedzibą w Dmosinie, zwaną Załącznik nr 2 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2014 r. dalej "Zleceniodawcą", reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr DPS/OS / /2014. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:..,

U M O W A Nr DPS/OS / /2014. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:.., U M O W A Nr DPS/OS / /2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:.., realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór umowy do wykorzystania według uznania Zlecającego. Umowa Nr...

Przykładowy wzór umowy do wykorzystania według uznania Zlecającego. Umowa Nr... Przykładowy wzór umowy do wykorzystania według uznania Zlecającego Umowa Nr... o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../ WZÓR Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. Umowa Nr.../ zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy: Gminą Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, NIP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ADRESAT KONKURSU FORMA REALIZACJI ZADANIA

PODSTAWA PRAWNA ADRESAT KONKURSU FORMA REALIZACJI ZADANIA 10.06.2011 r./ 1048 GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 10 czerwca 2011 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania dotyczącego wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2008 r. z terenu Województwa Opolskiego... (nazwa zadania) w okresie od... do...,

Bardziej szczegółowo

2. imię i nazwisko:.. ; nr dowodu osobistego:.. Tel.

2. imię i nazwisko:.. ; nr dowodu osobistego:.. Tel. WZÓR UMOWA NR... Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 196/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 17 listopada 2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:. zawarta w dniu. w., między:...,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kaszub" p. Sylwia Bandosz

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kaszub p. Sylwia Bandosz Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kościerskiego Nr 31/126/2013 z dnia 2013 r. UMOWA NR /OP/2013 zawarta w dniu 2013 roku w Kościerzynie, pomiędzy: Powiatem Kościerskim, z siedzibą w Kościerzynie,

Bardziej szczegółowo

FORMA REALIZACJI ZADANIA

FORMA REALIZACJI ZADANIA 22.04.2011/ 1040 GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 22 kwietnia 2011 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. (należy uzupełnić nazwę zlecanego zadania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2014/PUWM. zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy::

UMOWA Nr./2014/PUWM. zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:: UMOWA Nr./2014/PUWM dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu NCK Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury zawarta w dniu. 2014 roku w Warszawie pomiędzy::

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 6041

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 6041 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 sierpnia 212 r. Poz. 641 UCHWAŁA Nr XXII/28/212 RADY GMINY GIELNIÓW z dnia 31 lipca 212 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki UMOWA nr 00 /DKK/IK/2016 dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta w Krakowie w dniu data 2016 roku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu. w., między:...,

WZÓR UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu. w., między:..., WZÓR UMOWA NR... o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:. zawarta w dniu. w., między:..., z siedzibą w..., zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:... a: z siedzibą w... numer w

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 38/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2011 roku realizacji zadań publicznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2016/PUWM. a [NAZWA BENEFICJENTA] wpisanym do rejestru.pod nr..

UMOWA Nr./2016/PUWM. a [NAZWA BENEFICJENTA] wpisanym do rejestru.pod nr.. UMOWA Nr./2016/PUWM dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu NCK Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury zawarta w dniu. 2016 roku w Warszawie pomiędzy::

Bardziej szczegółowo

FORMA REALIZACJI ZADANIA

FORMA REALIZACJI ZADANIA 21.04.2011 r./ 1039 GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 21 kwietnia 2011 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. (naleŝy uzupełnić nazwę zlecanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

2 1. Przyjmując do realizacji zadanie Koordynator zobowiązuje się do pozyskania brakujących

2 1. Przyjmując do realizacji zadanie Koordynator zobowiązuje się do pozyskania brakujących Umowa nr K-TiU -1/2011 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, reprezentowaną przez: Prorektora d.s. nauki- prof. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta pomiędzy

UMOWA NR. zawarta pomiędzy UMOWA NR Z DNIA.. zawarta pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie działającą przez Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka (siedziba: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PK o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu. w Mińsku Mazowieckim,

UMOWA Nr PK o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu. w Mińsku Mazowieckim, UMOWA Nr PK.526....2016 o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu. w Mińsku Mazowieckim, Załącznik do Informacji między: Miastem Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku

Bardziej szczegółowo

POPOWO, dn. 22 listopada 2015 r.

POPOWO, dn. 22 listopada 2015 r. Rozliczenie dotacji w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZD.524.000../2014

UMOWA NR ZD.524.000../2014 UMOWA NR ZD.524.000../2014 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie na terenie powiatu poznańskiego w roku 2015, ośrodka wsparcia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) [#Zadanie Nazwa] (nazwa zadania)

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) [#Zadanie Nazwa] (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data złoŝenia sprawozdania RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) ze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą. zawarta w dniu. 2015 r. w Dmosinie,

UMOWA NR / 2015. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą. zawarta w dniu. 2015 r. w Dmosinie, UMOWA NR / 2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą zawarta w dniu. 2015 r. w Dmosinie, Załącznik nr 2 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2015 r. pomiędzy Gminą Dmosin, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./16. między. Przedmiot umowy

UMOWA nr./16. między. Przedmiot umowy UMOWA nr./16 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego zawarta w dniu...2016r. w Łęcznej

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 października 2010 r.

z dnia 28 października 2010 r. Uchwała Nr XXXVIII/198/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Bojszowy Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

OI Załącznik nr 4. WZÓR UMOWY Nr.2014

OI Załącznik nr 4. WZÓR UMOWY Nr.2014 Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Nr.2014 zawarta w dniu w Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z siedzibą Urzędu Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, którą reprezentuje:.. w treści niniejszej umowy zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../OPP/2015. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:...

UMOWA NR.../OPP/2015. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7/2015 Burmistrza Leśnej z dnia 19 stycznia 2015 r. UMOWA NR.../OPP/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:...... zawarta w dniu... roku w Leśnej, między:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

WZÓR UMOWY o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dnia.. 2015 roku w Szczecinku pomiędzy: Miastem Szczecinek z siedzibą przy Placu Wolności 13, 78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy UMOWA NR... zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725 17 39 344, REGON 472 057 626, zwanym dalej Województwem, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH UMOWA Nr... zawarta w dniu...2014 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez Wiesławę Kacperek-Biegańską Dyrektora Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... podmiotem realizującym zadanie... z siedzibą w..., zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:...

UMOWA NR... podmiotem realizującym zadanie... z siedzibą w..., zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:... Załącznik nr 3A RAMOWY WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ ZACHOWANIU I ROZWOJOWI JĘZYKA REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek klubu sportowego

Wniosek klubu sportowego .... (pieczęć klubu) (miejsce i data sporządzenia) Burmistrz Miasta Tuszyna ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Tuszyn na podstawie postanowień

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania)

WZÓR. z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy a.. (nazwa organu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA Gmina Wałbrzych reprezentowana przez PREZYDENTA WAŁBRZYCHA z dniem 20 czerwca 2013r. ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego: PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH PRZEZ KLUBY SPORTOWE WYSTĘPUJĄCE NA CENTRALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1 ) z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1 ) z wykonania zadania publicznego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5 /10 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2010 r.... Pieczęć data SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1 ) z wykonania zadania publicznego (nazwa zadania) w okresie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy 2. Termin i sposób wykonania zadania publicznego

1. Przedmiot umowy 2. Termin i sposób wykonania zadania publicznego Załącznik nr 3 UMOWA NR... zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: z siedzibą w Warszawie 00-463, przy

Bardziej szczegółowo

ADRESAT KONKURSU FORMA REALIZACJI ZADANIA

ADRESAT KONKURSU FORMA REALIZACJI ZADANIA Korekta z dnia 25.11.2010/ 987 GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 16 listopada 2010 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. (naleŝy uzupełnić

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /2016. a: GMINĄ reprezentowaną przez Prezydenta/ Burmistrza/Wójta.., zwaną dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA Nr.. /2016. a: GMINĄ reprezentowaną przez Prezydenta/ Burmistrza/Wójta.., zwaną dalej Zleceniobiorcą. UMOWA Nr.. /2016 zawarta w dniu. 2016 r., w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch"

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Buskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

UMOWA Nr... w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Buskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku WZÓR UMOWA Nr... w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Buskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku zawarta w dniu... w..., pomiędzy Powiatem Buskim, z

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy)

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego... (tytuł publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą:...

WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą:... Załącznik Nr 2 do załącznika do ogłoszenia o konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego z dnia 2 lutego 2017 r. WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą:...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... o wsparcie/powierzenie 1) realizacji zadania publicznego pod nazwą:...

WZÓR UMOWA NR... o wsparcie/powierzenie 1) realizacji zadania publicznego pod nazwą:... WZÓR UMOWA NR... o wsparcie/powierzenie 1) realizacji zadania publicznego pod nazwą:. zawarta w dniu. w., między:..., z siedzibą w..., zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:..., a: z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH UMOWA Nr... zawarta w dniu...2016 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez Wiesławę Kacperek-Biegańską Dyrektora Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II UMOWA Nr /M2/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez Wiesławę Kacperek-Biegańską Dyrektora Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania)

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data wpływu do MHP RAPORT KOŃCOWY z wykonania zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA.. (nazwa zadania) pomiędzy w okresie od... do..., określonego w umowie nr.., zawartej w dniu.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../Z/16. zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy

UMOWA NR.../Z/16. zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy UMOWA NR.../Z/16 zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725 17 39 344, REGON 472 057 626, zwanym dalej Województwem, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł I UMOWA Nr /M1/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) (nazwa imprezy) w terminie marzec - grudzień 2016 r. określonego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

RAMOWY WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 63/742/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. RAMOWY WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UMOWA NR... o wsparcie

Bardziej szczegółowo

w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2010

w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 11.08.2010 / 937 GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 11 sierpnia 2010 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Realizacja profilaktycznych działań zachowań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego. w okresie od... do..., określonego w umowie nr...,

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego. w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., (pieczątka organizacji pozarządowej*/podmiotu) UWAGA: PRZED WYPEŁNIENIEM SPRAWOZDANIA PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM ZAMIESZCZONYM NA STR. 6 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego UPOWSZECHNIANIE

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 12 RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMA REALIZACJI ZADANIA

FORMA REALIZACJI ZADANIA 25.03.2011 r./ 1024 GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 25 marca 2011 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. (należy uzupełnić nazwę zlecanego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r.

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 435/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11września 2012 r. Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 12 września 2012 r. Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. UMOWA Nr / /FPT/DMP z dnia / /2015 r. dotycząca dofinansowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2013 dotycząca dotacji celowej na prace przy zabytkach

UMOWA Nr /2013 dotycząca dotacji celowej na prace przy zabytkach UMOWA Nr /2013 dotycząca dotacji celowej na prace przy zabytkach zawarta w Łodzi w dniu... 2013 r., pomiędzy Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Panem mgr inż. arch. Wojciechem Szygendowskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR MEN/2011/DZSE/... zawarte w dniu... w Warszawie. pomiędzy

POROZUMIENIE NR MEN/2011/DZSE/... zawarte w dniu... w Warszawie. pomiędzy POROZUMIENIE NR MEN/2011/DZSE/... zawarte w dniu... w Warszawie pomiędzy Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr1032/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. WZÓR POROZUMIENIA Ministrem Edukacji

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez Wiesławę Kacperek-Biegańską Dyrektora Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

ADRESAT KONKURSU FORMA REALIZACJI ZADANIA

ADRESAT KONKURSU FORMA REALIZACJI ZADANIA 22.07.2011 r. / 1056 GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 22 lipca 2011 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. (naleŝy uzupełnić nazwę zlecanego

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania)

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy a.. (nazwa organu zlecającego) (nazwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ADRESAT KONKURSU FORMA REALIZACJI ZADANIA CEL REALIZACJI ZADANIA TERMIN REALIZACJI ZADANIA

PODSTAWA PRAWNA ADRESAT KONKURSU FORMA REALIZACJI ZADANIA CEL REALIZACJI ZADANIA TERMIN REALIZACJI ZADANIA Korekta z dnia 03.01.2011/ 1016 GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 3 stycznia 2011r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie edukacji,

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 29 grudnia 2011 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.

GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 29 grudnia 2011 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. 29.12.2011/ 1129 GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 29 grudnia 2011 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie poradnictwa dla osób zagroŝonych

Bardziej szczegółowo

FORMA REALIZACJI ZADANIA

FORMA REALIZACJI ZADANIA 02.09.2011/ 1065 GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 2 września 2011 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. (naleŝy uzupełnić nazwę zlecanego

Bardziej szczegółowo