WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 MSiG 187/2014 (4566) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz BIURO HANDLOWE JANECKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/49538/14/356] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. BIURO HANDLOWE JANECKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość M.ST. WARSZAWA 2. miejscowość M.ST. WARSZAWA ulica KSIĘŻNEJ ANNY nr domu 4 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JANECKI 2. TADEUSZ NIE 8. NIE 2 1. JANECKA 2. KATA- RZYNA LUIZA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI USTALONE JEST W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIEL- NIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JANECKI 2. TADEUSZ JANECKA 2. KATARZYNA LUIZA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ- NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI SPRZEDAŻ HUR- TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZE- DAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Poz GRUPA AIS BOCHENEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/24395/14/508] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. GRUPA AIS BOCHENEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ- SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WRO- CŁAW ulica PIOTRA SKARGI nr domu 15 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POL- SKA - Adres poczty elektronicznej AISDETEKTYWI.PL - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOCHENEK 2. TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GRZELAK 2. MARIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. GRZELAK 2. JOWITA DARIA NIE 8. NIE 4 1. SCHÜTTERLY 2. EWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMO- COWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIEL- NIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BOCHENEK 2. TOMASZ GRZELAK 2. MARIUSZ GRZELAK 2. JOWITA DARIA SCHÜTTERLY 2. EWA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZE- NIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃ- STWA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZO- STAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONE- TEK Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZO- STAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELE- KOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZO- WANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKO- MUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWA- NIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZA- JĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE Poz INNEO SYLWESTER CIESIELSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KR.XI NS-REJ.KRS/17302/14/622] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. INNEO SYLWESTER CIESIELSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁO- POLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica MAKUSZYŃSKIEGO nr domu 19 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej PL Rub. 4. Informacje o umowie R R. - ZMIANA 2 UST. 1, 3 I 12; DODANO 11 UST. 2 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CIESIELSKI 2. SYLWESTER STANISŁAW TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 2 1. BIEDA 2. PIOTR KAZIMIERZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CIESIEL- SKI 2. SYLWESTER STANISŁAW BIEDA 2. PIOTR KAZIMIERZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 MSiG 187/2014 (4566) Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALA- CJI BUDOWLANYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z PRODUKCJA METALO- WYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘ- ŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻE- NIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Poz ITMS GABRYELCZYK, SZEWCZAK, ZIMNIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.VIII NS-REJ.KRS/22116/14/997] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ITMS GABRYELCZYK, SZEWCZAK, ZIMNIAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica LUTYCKA nr domu 1 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GABRYELCZYK 2. MAŁGORZATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ZIM- NIAK 2. EWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. SZEWCZAK 2. RADOSŁAW WŁADYSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTO- WANIA SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GABRYELCZYK 2. MAŁ- GORZATA ZIMNIAK 2. EWA SZEWCZAK 2. RADOSŁAW WŁADYSŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTO- WANIEM MEDIÓW A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPOR- TOWEGO Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP Z WYPO- ŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWY- WANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJA- LISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz JORGOŚ J. GOGOL SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁA- WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/24674/14/768] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. JORGOŚ J. GOGOL SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica GAJOWA nr domu 70 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILCZYŃ- SKA 2. RENATA MAŁGORZATA NIE 8. NIE 2 1. CHARKOWSKI 2. JACEK JERZY TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 3 1. GOGOL 2. JERZY ALEKSANDER TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. ZGODNIE Z 8 UMOWY SPÓŁKI: KAŻDY WSPÓL- NIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZ- PORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ ,00 ZŁ WYMAGA ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁA- NIA WSPÓLNIKÓW W ZAKRESIE REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WILCZYŃSKA 2. RENATA MAŁGORZATA CHARKOWSKI 2. JACEK JERZY GOGOL 2. JERZY ALEKSANDER Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE B MAGAZY- NOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz KW-FARM SPÓŁKA JAWNA K. NOWETA, W. BYCZKOWSKI. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/11004/14/695] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. KW-FARM SPÓŁKA JAWNA K. NOWETA, W. BYCZKOWSKI 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOL- SKIE powiat BRZESKI gmina GRODKÓW miejscowość GRODKÓW 2. miejscowość GRODKÓW ulica WARSZAWSKA nr lokalu 20 kod pocztowy poczta GRODKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BYCZ- KOWSKI 2. WOJCIECH TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. NOWETA 2. KRZYSZTOF ZDZISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓL- NIKÓW JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BYCZKOWSKI 2. WOJ- CIECH NOWETA 2. KRZYSZTOF ZDZISŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZA- JĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZ- NYCH Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z STOSUNKI MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 90

3 MSiG 187/2014 (4566) MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMU- NIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz LESZEK TOMASICZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁA- WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/17728/14/74] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. LESZEK TOMASICZEK SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WRO- CŁAWSKI gmina SIECHNICE miejscowość BIE- STRZYKÓW 2. miejscowość BIESTRZYKÓW ulica LIPOWA nr domu 29 kod pocztowy poczta BIESTRZYKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK KANCELA- RIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 4991/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCE- NIE 2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMA- DZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI VESPER RYSZARD TOMASICZEK LESZEK TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W BIESTRZYKOWIE Z DNIA R. (NOTA- RIUSZ ILONA ROCZNIAK KANCELARIA NOTA- RIALNA WE WROCŁAWIU REP. A NR 4991/2014 ORAZ 4996/2014) PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ VESPER RYSZARD TOMASICZEK LESZEK TOMASI- CZEK SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA W BIESTRZYKOWIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD NAZWĄ VESPER RYSZARD TOMASICZEK LESZEK TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA W BIE- STRZYKOWIE. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. VESPER RYSZARD TOMASICZEK LESZEK TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VESPER RYSZARD TOMASICZEK LESZEK TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA LESZEK TOMASICZEK SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁU- GUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VESPER RYSZARD TOMASICZEK LESZEK TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA LESZEK TOMASICZEK SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ Z PRO- DUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ Z PRODUK- CJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ Z PRODUKCJA BIELIZNY Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZ- NICZYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA TOREB BAGAŻO- WYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYRO- BÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH Z PRODUKCJA MEBLI BIU- ROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL- NYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLE- CENIE Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYL- NEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIE- LANIA KREDYTÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA Poz MB AUTO BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/15489/14/956] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MB AUTO BARTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. PIEKARY ŚLĄSKIE gmina M. PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE 2. miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE ulica BYTOMSKA nr domu 365 kod pocztowy poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ, W OPARCIU O ART USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA Z DNIA 2 LIPCA 2014 R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MB AUTO MARCIN BART- KOWIAK, ELŻBIETA BARTKOWIAK, MAGDALENA GAWROŃSKA S.C. 2. CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARTKO- WIAK 2. MARCIN OTTO TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BARTKOWIAK 2. ELŻBIETA RENATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZE- NIA SPRAW SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BARTKOWIAK 2. ELŻBIETA RENATA BARTKOWIAK 2. MAR- CIN OTTO Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz MEDICAR HALINA METLER-STRZY- ŻEWSKA, JADWIGA POSPIESZAŁA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/24484/14/887] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MEDICAR HALINA METLER-STRZYŻEW- SKA, JADWIGA POSPIESZAŁA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WRZEŚNIA 2. miejscowość WRZEŚNIA ulica LEGII WRZESIŃSKIEJ nr domu 23 C kod pocztowy poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI SPRO- STOWANA R. - ZMIENIONO 7 I 12 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. METLER-STRZYŻEW- SKA 2. HALINA ELŻBIETA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. POSPIESZAŁA 2. JADWIGA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. METLER-STRZY- ŻEWSKA 2. HALINA ELŻBIETA POSPIESZAŁA 2. JADWIGA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Poz PRISMAKE BŁAŻEJ BIESIADA, MACIEJ ŁOBODZIŃSKI, MICHAŁ ŚMIAŁKO SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.VI NS-REJ.KRS/14420/14/350] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. PRISMAKE BŁAŻEJ BIESIADA, MACIEJ ŁOBO- DZIŃSKI, MICHAŁ ŚMIAŁKO SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ 2. miejscowość ZAMOŚĆ ulica WETERANÓW nr domu 10B kod pocztowy poczta ZAMOŚĆ kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIESIADA 2. BŁAŻEJ STANISŁAW NIE 8. NIE 2 1. ŁOBODZIŃSKI 2. MACIEJ MIKOŁAJ NIE 8. NIE 3 1. ŚMIAŁKO 2. MICHAŁ MATEUSZ NIE 8. NIE 91 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 187/2014 (4566) Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWA- DZENIA SPRAW SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BIESIADA 2. BŁAŻEJ STANISŁAW ŁOBODZIŃSKI 2. MACIEJ MIKOŁAJ ŚMIAŁKO 2. MICHAŁ MATEUSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMA- TYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWA- NIA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Poz TEXT SERVICE H.BASZCZYŃSKA, M.KĘ- DZIERSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/23217/14/570] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. TEXT SERVICE H.BASZCZYŃSKA, M.KĘDZIER- SKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica PIWNA nr domu 39/41 nr lokalu 28 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. UCHWAŁĄ Z DNIA R HANNA BASZCZYŃSKA ORAZ MARIANNA KĘDZIERSKA - WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ TEXT SERVICE S.C. POSTANOWILI DOKONAĆ PRZEKSZTAŁ- CENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BASZCZYŃSKA 2. HANNA MARIA NIE 8. NIE 2 1. KĘDZIERSKA 2. MARIANNA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDO- WYCH I POZASĄDOWYCH PRZYSŁUGUJE WSPÓL- NIKOWI HANNIE BASZCZYŃSKIEJ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BASZ- CZYŃSKA 2. HANNA MARIA Rub. 3. Prokurenci 1 1. SMULSKA 2. LIDIA BOGU- SŁAWA PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMA- CZENIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKI- WANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A NAUKA JĘZY- KÓW OBCYCH B POZOSTAŁE POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Poz ZIAJA DYSTRYBUCJA M. BARTOŚ, M. ŚWIGOST, J. KIDAWA W OLSZTYN SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/11548/14/88] W dniu dokonano wpisu do rejestru KRS Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ZIAJA DYSTRYBUCJA M. BARTOŚ, M. ŚWIGOST, J. KIDAWA W OLSZTYN SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 8 kod pocztowy poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ ZIAJA DYSTRYBUCJA OLSZ- TYN S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART USTAWY KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: 1) MIROSŁAW JERZY BARTOŚ, 2) JANUSZ KRZYSZ- TOF KIDAWA, 3) MAREK DARIUSZ ŚWIGOT WPI- SANI W CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARTOŚ 2. MIROSŁAW JERZY NIE 8. NIE 2 1. KIDAWA 2. JANUSZ KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. ŚWI- GOST 2. MAREK DARIUSZ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, BEZ OGRANICZEŃ WOBEC OSÓB TRZECICH PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BARTOŚ 2. MIROSŁAW JERZY KIDAWA 2. JANUSZ KRZYSZTOF ŚWIGOST 2. MAREK DARIUSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETY- KÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE- MICZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIE- CIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO- NYWANE NA ZLECENIE Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Poz ŻUCHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [OL.VIII NS-REJ.KRS/12173/14/713] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ŻUCHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat SZCZYCIEŃSKI gmina SZCZYTNO miejscowość SZCZYTNO 2. miejscowość SZCZYTNO ulica CHROBREGO nr domu 10 kod pocztowy poczta SZCZYTNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie LIPCA 2014 R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻUCHOWSKI 2. HENRYK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. VITA-MED TOPOLSCY, TARASIUK LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. HENRYK ŻUCHOWSKI, WŁODZIMIERZ TARASIUK, KAŻDY Z NICH JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŻUCHOWSKI 2. HENRYK TARASIUK 2. WŁODZIMIERZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDY- CJI FIZYCZNEJ E POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSME- TYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZ- NYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z TYNKOWANIE Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWA- NIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 92

5 MSiG 187/2014 (4566) B TRANSPORT MEDYCZNY D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH c) Spółki partnerskie Poz KANCELARIA ADWOKACKA DR HENRYK STREIT SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [RZ.XII NS-REJ.KRS/18452/14/399] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PART- NERSKA 3. KANCELARIA ADWOKACKA DR HEN- RYK STREIT SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZE- SZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica GRUNWALDZKA nr domu 42 nr lokalu 3 kod pocztowy poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. KAN- CELARIA ADWOKACKA DR HENRYK STREIT SPÓŁKA PARTNERSKA FILIA W JAROSŁAWIU 2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW 3. miejscowość JAROSŁAW ulica PL.MICKIEWICZA nr domu 11 kod pocztowy poczta JAROSŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. STREIT BROWARNA 2. EWELINA ANNA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. STREIT 2. HEN- RYK WIKTOR NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY Z PARTNERÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. STREIT BROWARNA 2. EWELINA ANNA STREIT 2. HENRYK WIKTOR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Poz KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH WITOLD PRZEDPEŁSKI I ANDRZEJ WĄSOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/53999/14/668] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PART- NERSKA 3. KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH WITOLD PRZEDPEŁSKI I ANDRZEJ WĄSOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica CHMIELNA nr domu 2 nr lokalu 31 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. PRZED- PEŁSKI 2. WITOLD JANUSZ TAK 5. NIE 8. NIE 2 1. WĄSOWSKI 2. ANDRZEJ MACIEJ TAK 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY PARTNER SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. PRZEDPEŁSKI 2. WITOLD JANUSZ WĄSOWSKI 2. ANDRZEJ MACIEJ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA d) Spółki komandytowe Poz ACCACE LEGAL A. SAMBORSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/51180/14/788] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. ACCACE LEGAL A. SAMBORSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica CYBERNETYKI nr domu 9 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ EWELINA WACHOW- SKA-GIERS, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR- SZAWIE, REP. A NR 2222/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SAMBORSKA 2. AGNIESZKA NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. ACCACE S.R.O. 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SAMBORSKA 2. AGNIESZKA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z WYDA- WANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTA- ŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz APT&RIGHT ATTORNEYS-AT-LAW WOCHNIK, TROCKA, ŚLEDZIŃSKI SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/50189/14/326] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. APT&RIGHT ATTORNEYS-AT-LAW WOCHNIK, TROCKA, ŚLEDZIŃSKI SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica TARGOWA nr domu 39 nr lokalu 53 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej HTTP: //APTANDRIGHT.COM/ Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ BEATA WASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3334/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŚLEDZIŃSKI 2. JACEK WOJCIECH TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. WOCHNIK 2. MICHAŁ TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. TROCKA 2. ANNA NIE 8. NIE 9. NIE 4 1. MICHALSKI 2. MAREK KRZYSZTOF NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH KOMPLEMEN- TARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŚLEDZIŃSKI 2. JACEK WOJ- CIECH WOCHNIK 2. MICHAŁ TOMASZ TROCKA 2. ANNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Poz ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/24677/14/971] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI ŚCIĄ - 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WRO- CŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WRO- CŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica LISKEGO nr domu 7 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI KOMANDY- TOWEJ Z DNIA R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ GNIEWEK PROWA- DZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WROCŁA- WIU PRZY UL. OŁAWSKIEJ POD NR 9, ZA REP. A NR 10803/2014. UMOWA ZMIENIAJĄCA UMOWĘ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ GNIEWEK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. OŁAW- SKIEJ POD NR 9, ZA REP. A NR 12804/2014; ZMIE- NIONO 2, 5 UST. 1, 6 UST. 1, 7 UST. 3, 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ARCHICOM NIERU- CHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. PD STABŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBĄ WE WROCŁAWIU, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPRE- ZENTANTÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRA- NIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI 93 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 187/2014 (4566) INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMA- CZENIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZY- SKIWANIEM PRACOWNIKÓW REKLAMA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EME- RYTALNE POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA SPRZĄTANIE OBIEKTÓW DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Poz ARENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BB.VIII NS-REJ.KRS/8481/14/954] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. ARENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO- -BIAŁA ulica KAROLA KORNA nr domu 7 nr lokalu 4 kod pocztowy poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 5650/2014, NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIWOWARSKIEJ 8. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAJEW- SKI 2. JANUSZ EDWARD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. MOSKAŁA 2. DARIUSZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. KANIK 2. KRZYSZTOF ANTONI TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 4 1. ROZTOCZYŃSKA 2. AGATA JOANNA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 5 1. KANIA 2. JACEK EDWARD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 6 1. MISIURA 2. MIROSŁAW NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 7 1. ARENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIEL- NIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ARENDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWY- WANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATOR- STWO I PODOBNE USŁUGI Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZO- STAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEO- LOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKO- NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWA- TEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁU- GOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLE- CENIE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOW- LANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOC- NICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMY- SŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Poz CONTRA AUDYT ZWIERZEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/10481/14/393] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. CONTRA AUDYT ZWIERZEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość OPOLE ulica KĘPSKA nr domu 6 kod pocztowy poczta OPOLE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ASESOR NOTA- RIALNY ANNA KONOPNICKA-PĘK ZASTĘPCA NOTARIUSZ MAŁGORZATY KONOPNICKIEJ-PĘK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 2770/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RACHUNKOWOŚĆ- -AUDYT-FINANSE BILANS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. TAK PRub ,00 ZŁ 2. TAK 2 1. ZWIERZE- WICZ 2. JANUSZ MICHAŁ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDO- WYCH I POZASĄDOWYCH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ZWIERZEWICZ 2. JANUSZ MICHAŁ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZA- NIA Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 94

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 04:52:35 Numer KRS: 0000370912 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2012 godz. 13:34:09 Numer KRS: 0000433335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 13:32:55 Numer KRS: 0000525887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:54 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2016 godz. 18:19:54 Numer KRS: 0000364032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:11:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:11:30 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 06:11:30 Numer KRS: 0000268002 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 23:52:18 Numer KRS: 0000415681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:09:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:09:16 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 18:09:16 Numer KRS: 0000245331 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2017 godz. 13:37:11 Numer KRS: 0000450384 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.03.2013 godz. 09:15:01 Numer KRS: 0000413132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2015 godz. 00:40:59 Numer KRS: 0000069431

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2015 godz. 00:40:59 Numer KRS: 0000069431 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2015 godz. 00:40:59 Numer KRS: 0000069431 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:42 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2016 godz. 11:32:42 Numer KRS: 0000005750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:07:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:07:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.12.2016 godz. 09:07:11 Numer KRS: 0000364764 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:18:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:18:14 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2013 godz. 13:18:14 Numer KRS: 0000490850 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000273344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:29:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:29:30 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.08.2017 godz. 10:29:30 Numer KRS: 0000510677 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000474926 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:03:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:03:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 13:03:40 Numer KRS: 0000370483 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:58:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:58:43 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:58:43 Numer KRS: 0000395898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2015 godz. 07:00:44 Numer KRS: 0000520272 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 10:03:34 Numer KRS: 0000095039 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:29:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:29:24 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2013 godz. 10:29:24 Numer KRS: 0000415855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2014 godz. 15:07:54 Numer KRS: 0000342517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:44:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:44:04 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2016 godz. 10:44:04 Numer KRS: 0000208802 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2016 godz. 13:25:27 Numer KRS: 0000397521 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 13:01:33 Numer KRS: 0000403611

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 13:01:33 Numer KRS: 0000403611 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.09.2015 godz. 13:01:33 Numer KRS: 0000403611 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2017 godz. 01:11:05 Numer KRS: 0000507846 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:03:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:03:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.04.2017 godz. 23:03:03 Numer KRS: 0000481936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:08:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:08:27 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.11.2016 godz. 06:08:27 Numer KRS: 0000314652 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:44:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:44:51 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.02.2015 godz. 16:44:51 Numer KRS: 0000444981 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2013 godz. 20:54:21 Numer KRS: 0000347329

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2013 godz. 20:54:21 Numer KRS: 0000347329 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2013 godz. 20:54:21 Numer KRS: 0000347329 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.01.2017 godz. 05:25:53 Numer KRS: 0000486962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 09:39:13 Numer KRS: 0000531770

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 09:39:13 Numer KRS: 0000531770 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 09:39:13 Numer KRS: 0000531770 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:34:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:34:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 17:34:26 Numer KRS: 0000506707 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:01:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:01:46 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.06.2015 godz. 13:01:46 Numer KRS: 0000132819 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 13:00:34 Numer KRS: 0000452289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 13:00:34 Numer KRS: 0000452289 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2014 godz. 13:00:34 Numer KRS: 0000452289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo