Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Związku Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu za okres r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Związku Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu za okres 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Związku Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu za okres r. do r. 1/Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu i numer w KRS, numer REGON, dane dotyczące członków Zarządu wraz z adresami zamieszkania Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu z siedzibą: Wrocław, ul. Braniborska 2/10 Data wpisu w KRS i numer: r REGON Dane dotyczące członków Zarządu wraz z adresem zamieszkania: Prezes Zarządu Kowal Krzysztof Wiceprezes Mleczko Halina Wiceprezes Bazak Arkadiusz Sekretarz Grzymska Agnieszka Członek Zarządu Cieślik Mirosława Członek Zarządu Herzog Marek Członek Zarządu Gabor Longin Członek Zarządu Moroz Ryszard Członek Zarządu Magiera Daniel Członek Zarządu Sośnicka Barbara Członek Zarządu Jaguś Mirosław Cele statutowe: Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonych słuchem wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych, a w szczególności: 1) sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 2) sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących udzielenie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych, 3) organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin, 4) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym szczególności z zakresie języka migowego, 5) organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszkodzonym słuchem, 6) prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem, 7) ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, 8) prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki 1

2 zdrowotnej i społecznej, 9) propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu, 10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem na otwartym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 11) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom z uszkodzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w szczególności pomoc ubogim, 12) prowadzenie działalności charytatywnej 13) podtrzymywanie tradycji kulturowej osób z uszkodzonym słuchem, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, 14) prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób niesłyszących i słyszących, 15) upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 16) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób z uszkodzonym słuchem, 17) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 18) nauka, edukacji, oświaty i wychowania, 19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego osób z uszkodzonym słuchem oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii), 21) upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 23) działań przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z uszkodzonym słuchem, 24) działań związanych z ochroną praw konsumenta, 25) promocji i organizacji wolontariatu, 26) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 27) prowadzenia punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego, 28) promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem, 29) prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej. 2/Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych Zakres działalności statutowej Organizacji opierał się głównie na pobudzaniu aktywności intelektualnej, na udzielaniu porad zmierzających do pełnej integracji społecznej. Stowarzyszenie przy zatrudnieniu specjalistycznej kadry tłumaczy języka migowego świadczy także kompleksową pomoc we wszystkich sprawach socjalno-bytowych w zakresie rozwiązywania problemów życia codziennego. Rozumie się przez to pomoc w pisaniu i tłumaczeniu korespondencji, pism urzędowych, deklaracji podatkowych i innych oraz w konsultacji medycznej. Poszukiwanie pracy i przygotowywanie kandydatów do rozmów dotyczących zatrudnienia. 2

3 Pomoc świadczona jest w ramach kompetencji i możliwości. Prowadzenia rehabilitacji słuchu i mowy dzieci przez ośrodek powołany w tym celu, który świadczy usługi rodzaju: a/diagnozowanie wad słuchu (diagnoza audiologiczna, otolaryngologiczna w tym badania słuchu BREA, otoemisja, audiometria tonalna i impedancja), b/protezowanie słuchu: dobór i zaopatrywanie w aparaty słuchowe, wypożyczanie używanych aparatów słuchowych c/diagnoza logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna d/terapia mowy prowadzona przez logopedów, wspomagana przez pedagogów i psychologów, e/wspieranie działań rodziców na rzecz niepełnosprawnego dziecka, terapeutyczne oddziaływanie na rodzinę dziecka i przygotowanie jej do pracy rehabilitacyjnej, f/ ścisła współpraca z placówkami oświatowymi a zwłaszcza z wychowawcami i nauczycielami w celu wspierania rozwoju dzieci i niesienia pomocy w procesie kształcenia dzieci i młodzieży z wadą słuchu, g/ organizacja turnusów rehabilitacyjnych, weekendowych łącząc wypoczynek z rehabilitacją i szkoleniem rodziców, h/ zajęcia grupowe z psychomotoryki przeznaczone dla dzieci od 3 do 7 roku życia z zaburzeniami funkcjonowania na skutek minimalnych dysfunkcji mózgu, i/wydawanie folderów, broszur, poradników informacyjnych o problemach pacjentów ośrodka j/organizacja szkoleń lekarzy i innych przedstawicieli społecznej służby zdrowia, nauczycieli i innych pracowników oświaty z zakresie najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej i rehabilitacji dotyczącej niesłyszących pacjentów Poprzez organizację pracy oświatowej, kulturalnej i społecznej przyczyniono się do rozwijania zainteresowań sztuką, kulturą i sportem oraz zmianami prawnymi, jakie obecnie są wprowadzane w kraju. Organizowano konkursy fotograficzne i grafiki komputerowej, plastyczne, wiedzy ogólniej (polityka sport itp.), zwiedzanie dóbr kultury narodowej i innych. Zagospodarowywanie czasu wolnego poprzez sport i rekreację i wypoczynek związany z rehabilitacją leczniczą. Prelekcje i pogadanki na temat związane z ochroną zdrowia, mienia i przepisów np. ZUS. Przedstawiciele Organizacji uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach, kursowokonferencjach, szkoleniach, programach telewizyjnych, tych samym uświadamiając społeczeństwu ochronę słuchu i rehabilitację inwalidów słuchu, oraz przedstawiając problemy z jakimi muszą borykać się ludzie niesłyszący. Na realizację zadań kierowanych do osób niepełnosprawnych niesłyszących Organizacja przeznacza środki z prowadzonej działalności gospodarczej, statutowej tj. składki członkowskie darowizny oraz dotacje z innych źródeł. Główne zdarzenia prawne w działalności o skutkach finansowych: w 2010 r. zawarto następujące umowy: -umowy o pracę 1 -umowy zlecenia 30 -umowy o dzieło 29 -umowy cywilno-prawne z podnajemcami 6 -umowy z NFZ 4 -umowy z ZOZ 7 -umowy inne dotyczące usług /Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 3

4 przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 1/ Oddawanie w najem pomieszczeń i gruntów, do których Oddział posiada tytuł prawny (PKD: Z). 2/ Sprzedaż nowych aparatów słuchowych oraz części i akcesoriów do aparatów słuchowych (PKD: Z). 3/ Sprzedaż używanych aparatów słuchowych oraz części i akcesoriów do aparatów słuchowych (PKD: Z). 4/ Świadczenie usług medycznych, w tym badania słuchu, działalność w dziedzinie terapii (PKD: Z). 5/ Działalność w dziedzinie terapii, w szczególności logopedycznej, otolaryngologicznej, audiologicznej, psychologicznej, rehabilitacji mowy i słuchu oraz protetyki słuchu (PKD: A). 6/ Działalność w dziedzinie terapii w szczególności logopedycznej, otolaryngologicznej, audiologicznej, psychologicznej, rehabilitacji mowy i słuchu oraz protetyki słuchu (PKD: E). 7/ Świadczenia usług paramedycznych, w tym aparatownie (PKD: D). 8/ Świadczenia usług paramedycznych, w tym aparatownie (PKD: E). 9/ Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie języka migowego (PKD: B). 10/ Tłumaczenia języka migowego (PKD: Z). 11/Szkolenia w zakresie funkcjonowania osób niesłyszących i z wadami słuchu organizowanie dla osób niosących pomoc niesłyszącym i z wadami słuchu (PKD: B). 4/Odpisy uchwał Zarządu Oddziału Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r. Uchwała Nr 150/10 Uchwała formalna. Prezydium jednogłośnie przyjęło protokół z poprzedniego posiedzenia. Uchwała Nr 151/10 Uchwała formalna. Prezydium przyjęło analizę uchwał z poprawkami H. Mleczko. Uchwała Nr 152/10 Prezydium zaakceptowało wniosek o przyznanie srebrnej odznaki honorowej pani K. Ogrodowicz. Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r. Uchwała 153/10 Plenum zatwierdza jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia ZO PZG. Uchwała 154/10 Plenum zatwierdza wykonanie uchwał z posiedzenia ZO PZG w dnu Uchwała 155/10 Członkowie Plenum zatwierdzają jednogłośnie Sprawozdanie z działalności statutowej za rok Uchwała 156/10 4

5 Plenum jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Oddziału Dolnośląskiego za rok Uchwała 157/10 Plenum zatwierdziło przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2009 z tytułu Organizacji Pożytku Publicznego Oddziału Dolnośląskiego PZG. Uchwała 158/10 Plenum upoważnia Prezydium Oddziału do opracowania zasad przeprowadzania wyborów w Kołach Terenowych w roku 2010 na podstawie wytycznych opracowanych przez Zarząd Główny PZG w Warszawie. Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r Uchwała nr 159/10 Uchwała formalna protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń. Uchwała nr 160/10 Uchwała formalna analiza uchwał została przyjęta bez zastrzeżeń. Uchwała nr 161/10 Prezydium zatwierdziło wzrost kosztów wynajmu pomieszczeń i odpłatności za tablice reklamowe od dnia 1 czerwca Biuro Biegłych Rewidentów Bilans- najem lokalu 33 zł m kw. Bronikowska Jadwiga najem lokalu 280 zł Chudzikiewicz Łukasz pomieszczenie magazynowe 16 zł m kw. East European Consulting najem lokalu 32 zł m kw. ECE Libra najem lokalu 31 zł m kw. Kargo najem lokalu 254m/3000zł LM Chytkowska najem lokalu 1050zł LM Chytkowska garaż blaszak 250 zł LM Chytkowska tablica reklamowa 130 zł Master Trade s c garaż blaszak 250 zł Media Espace M. Jankowiak znak kierunkowy 110zł Nord Wacht najem lokalu 29 zł m kw. Nord Wacht pomieszczenie magazynowe 100 zł NTT System najem lokalu 32 zł m kw. Ośrodek KSKM najem lokalu 32 zł m kw. PP Textil za wynajem pomieszczeń 280 zł PPH Ergopak tablica reklamowa 220 zł Parejo!Mirosław Panejko tablica reklamowa 170 zł Piotr Gończowski najem placu 250 zł. Poly Technik Sp.z o.o. najem lokalu 32 zł m kw. Poly Technik Sp. Z o.o. pom. magazynowe 16 zł m kw. Promax tablica reklamowa 140 zł Spec Haus Przed. Wiel. tablica reklamowa 150 zł Spengler pomieszczenie piwniczne 15 zł TBH Systemy Inform. najem lokalu 32 zł m kw. Ultra Meble tablica reklamowa 140 zł Związek SAW Stoart najem lokalu 30 zł Uchwała nr 162/10 5

6 Prezydium udzieliło pełnomocnictwa prezesowi K. Kowalowi do regulacji zatwierdzonych podwyżek w przypadku uzasadnionych powodów przedstawionych przez najemców. Uchwała nr 163/10 Prezydium podjęło uchwałę o złożeniu wniosku do KRS o wpisie Oddziału Dolnośląskiego do rejestru przedsiębiorców. Uchwała nr 164/10 Prezydium zadecydowało o wpisaniu w koszta kwoty 1559 zł kwota wynikająca z zadłużenia Poradni wobec Oddziału. Uchwała nr 165/10 Prezydium podjęło uchwałę odnośnie rozliczenia kosztów za rok 2009 Poradni i Oddziału, których nie można dokładnie przypisać poszczególnym działalnością. Uwzględniając specyfikę działalności przypisano: Poradnia : ,49 zł podzielono : Działalność gospodarcza 15 % Działalność statutowa 85 %. W tym : działalność odpłatna 2,5 %, działalność nieodpłatna 82,5 % Oddział Dolnośląski : ,42 zł podzielono: Działalność gospodarcza 95,5 % Działalność statutowa nieodpłatna 4,5% Załącznikami do uchwały jest rozliczenie wyniku finansowego za 2009r poszczególnych działalności Oddziału i Ośrodka. Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r. Uchwała nr 166/10 Uchwała formalna. Plenum przyjęło protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 28 marca 2010r. Uchwała nr 167/10 Uchwała formalna. Plenum zatwierdziło analizę uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 28 marca 2010r. Uchwała nr 168/10 Plenum podjęło uchwałę o wpisaniu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Głuchych do Rejestru Przedsiębiorców w KRS. (Pełna treść uchwały w załączeniu) Uchwała nr 169/10 Zarząd Oddziału Dolnośląskiego anulował uchwałę nr 89/2008 o sprzedaży Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Zarządowi Głównemu PZG w Warszawie. Uchwała nr 170/10 Plenum przyjęło rezygnację Kamila Noworyty z funkcji wiceprezesa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZG oraz członka zarządu Koła Terenowego we Wrocławiu. Uchwała nr 171/10 Plenum zatwierdziło uzupełnienie składu Prezydium Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZG we Wrocławiu przez pana Daniela Magierę dotychczasowego członka Zarządu Oddziału. Uchwała nr 172/10 Plenum zatwierdziło pana Mirosława Jagusia jako członka Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZG we Wrocławiu, dotychczasowego zastępcę członka Zarządu Oddziału. Uchwała nr 173/10 Zarząd Oddziału zatwierdził zaktualizowany statut Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu we Wrocławiu. 6

7 Uchwała nr 174/10 Zarząd Oddziału Dolnośląskiego udziela pełnomocnictwa Pani Annie Tadla- Majcherek do reprezentowania Oddziału Dolnośląskiego PZG we wszystkich czynnościach wymaganych do uzyskania wpisu w KRS jako przedsiębiorca. Uchwała nr 175/10 Plenum zatwierdziło klucz wyborczy Oddziału Dolnośląskiego w wyborach 2010 roku w proporcji: 50 członków PZG -1 delegat na Zjazd Oddziału Dolnośląskiego. - Koło Terenowe Wrocław: 22 delegatów, - Koło Terenowe Wałbrzych: 8 delegatów, - Koło Terenowe Jelenia Góra: 4 delegatów, - Koło Terenowe Legnica: 5 delegatów, - Koło Terenowe Jelcz - Oława: 2 delegatów. Uchwała nr 176/10 Plenum zatwierdziło terminy wyborów w Kołach Terenowych Oddziału Dolnośląskiego PZG: - Wałbrzych: Jelenia Góra: Oława: Legnica: Wrocław: Uchwała nr 177/10 Plenum zatwierdziło termin wyborów do Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZG na dzień : 22 maja Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r. Uchwała nr 178/10 Uchwała formalna Protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium został przyjęty bez uwag. Uchwała nr 179/10 Uchwała formalna Analiza uchwał została przyjęta bez zastrzeżeń. Uchwała nr 180/10 Prezydium zatwierdziło podział Funduszu Świadczeń. Zgodnie z propozycją Głównej Księgowej podział jest następujący: sprawni pracownicy otrzymają 925,00 zł, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zł. Uchwała nr 181/10 Prezydium zatwierdziło podział środków otrzymanych z OPP: Poradnia otrzyma 6200 zł, natomiast Oddział 5832,02 zł. Uchwała nr 182/10 Prezydium zatwierdziło przeznaczenie funduszy z OPP. Fundusze Oddziału zostaną przeznaczone na wycieczkę rehabilitacyjną dla najstarszych głuchych członków PZG. Środki Poradni zostaną przeznaczone na :Warsztaty szkoleniowe dla rodziców z małymi dziećmi z wadą słuchu w Przesiece, letni turnus rehabilitacyjny w Mrzeżynie, warsztaty szkoleniowe dla dzieci z rodzicami i młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej, zakup pomocy psychologicznych i logopedycznych niezbędnych do rehabilitacji Uchwała nr 183/10 Prezydium wyraziło zgodę na wypłacenie nagrody jubileuszowej dla Barbary Teodorczuk z okazji 25 lat pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchwała nr 184/10 Prezydium wyraziło zgodę na współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie edukacji społecznej dotyczącej języka i kultury polskich Głuchych. 7

8 Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r. Uchwała Nr 185/10 Uchwała formalna. Protokół z poprzedniego posiedzenia zastał zatwierdzony jednogłośnie. Uchwała Nr 186/10 Uchwała formalna. Analizę realizacji uchwał Prezydium przyjęło bez uwag. Uchwała Nr 187/10 Prezydium zatwierdza politykę rachunkowości dla Oddziału Dolnośląskiego PZG, która wejdzie w życie z dniem roku. Uchwała Nr 188/10 Prezydium zaakceptowało regulację wynagrodzeń z dniem r dla pracowników zatrudnionych w Oddziale Dolnośląskim. Uchwała Nr 189/10 Prezydium przychyla się do prośby pani Kubiak Cecylii i wyraża zgodę na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 200 % miesięcznego wynagrodzenia za 35 lecie pracy zawodowej. Uchwała Nr 190/10 Prezydium przychyla się do wniosku Prezesa Zarządu i wyraża zgodę na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia za prace przy renowacji krzeseł i innych prac malarskich panu Danielowi Magierze w wysokości 2.000zł brutto. Uchwała Nr 191/10 Do wyjazdu do Brukseli w dniach r decyzją Prezydium został wytypowany z ramienia Oddziału Dolnośląskiego pan Wiesław Wiliński. 5/Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. Spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: Źródła pochodzenia przychodu - dotacje ze środków PFRON ,00 - dotacje PCPR, MOPS, Starostwa, Urząd Miasta, ,72 - MEN ,00 - fundacja ORANGE ,00 - usługi medyczne ,70 - składki członkowskie ,50 - odsetki od rach. rozlicz ,19 - OPP (1%) ,02 - darowizny ,40 - pozostałe przychody ,84 - zyski nadzwyczajne 233,74 -zwrot dotacji ,29 Ogółem ,82 8

9 Przychody z działalności statutowej odpłatnej: Źródła pochodzenia przychodu - warsztaty rehabilitacyjne - turnusy rehabilitacyjne - usługi medyczne - białe soboty - dopłata uczestników do imprez - sprzedaż odpł. kurs języka migowego 6.080, , , , , ,00 Ogółem ,30 Przychody z działalności gospodarczej: Źródła pochodzenia przychodu - sprzedaż aparatów słuchowych i akcesoriów - szkolenia, wykłady - sprzedaż usług , , ,67 Ogółem ,15 Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: 82,18% 6/Informacja o poniesionych kosztach: Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej : Rodzaje kosztów - amortyzacja - zużycie materiałów i energia - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty rodzajowe , , , , , , ,21 Ogółem koszty ,33 - pozostałe koszty operacyjne - koszty finansowe , ,00 Ogółem koszty ,45 Zysk netto /strata ,63 Koszty z działalności statutowej odpłatnej: 9

10 Rodzaje kosztów - amortyzacja - zużycie materiałów i energia - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty rodzajowe 500, , ,57 586, , , ,96 Ogółem koszty ,04 - pozostałe koszty operacyjne - - koszty finansowe - Zysk brutto 16,26 Koszty działalności gospodarczej Rodzaje kosztów - amortyzacja - zużycie materiałów i energia - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty rodzajowe , , , , , , ,80 Ogółem koszty ,98 Koszty finansowe - koszt własny sprzedaży - pozostałe koszty operacyjne ,06 - Ogółem koszty ,04 Zysk brutto ,11 7/Dane o a/ liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk w działalności statutowej Na podstawie umowy o pracę: liczba osób/etat kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dorosłych Niesłyszących 1 1 kierownik Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy Dzieci i Młodzieży 1 1 kierownik Domu Kultury PZG 1 0,75 główna księgowa 1 1 księgowa 1 0,75 specjalista ds. rehabilitacji i organizacji 1 1 instruktor terapii zajęciowej 1 0,75 instruktor ds. rehabilitacji 6 3,5 surdologopeda 1 1 logopeda wczesnej interwencji 1 1 psycholog 3 1,75 10

11 logopeda 2 2 pedagog specjalny 1 1 pracownik administracyjny 3 3 pielęgniarka audiometrystka 1 1 protetyk słuchu 2 2 pracownik fizyczny 2 1,5 Na podstawie umowy zlecenia i działo logopeda 13 pracownik fizyczny 2 pracownik administracyjny 1 pielęgniarka audiometrystka 1 wychowawca na turnusie 2 muzyk 1 specjalista ds. rehabilitacji i organizacji 2 instruktor ds. rehabilitacji 1 informatyk 2 specjalista BHP 1 lekarz laryngolog 1 księgowa 1 brak wyodrębnionej działalności gospodarczej b/łącznej kwocie wynagrodzeń wypłacanych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. Wynagrodzenia ogółem ,01 w tym wynagrodzenia z umów zleceń ,00 Wynagrodzenia ze stosunku pracy ,01 Narzuty na wynagrodzenia ogółem ,57 w tym wynagrodzenia z działalności gospodarczej ,80 narzuty na wynagrodzenia w działalności gospodarczej ,08 w tym prowizje ze sprzedaży ,00 świadczenia urlopowe 1.751,76 c/ Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom Zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia Oddział Dolnośląski Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu nie wypłaca członkom Zarządu wynagrodzeń. Praca wykonywana jest społecznie. d/ Udzielonych przez stowarzyszenie pożyczek pieniężnych, z podziałem według ich wysokości ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. Nie dotyczy 11

12 e/ Kwotach ulokowanych na rachunkach ze wskazaniem banku Trzy lokaty krótkoterminowe na łączną kwotę zł w BZWBK SA Wrocław ( w wymienionym banku stowarzyszenie ma otwarty rachunek rozliczeniowy). f/ Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Nie dotyczy g/ Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie Nie dotyczy h/ Nabytych pozostałych środków trwałych W 2010 roku zakupiono środki trwałe o wartości ,98 i/ Wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych. wartość bilansowa aktywów wynosi ,44 zobowiązania ,86 8/ Dane działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniku finansowym tej działalności. 1/ PCPR Jelenia Góra 600,00 rozliczone 2/ MOPS Jelenia Góra ,00 rozliczone 3/ PFRON Warszawa ,00 rozliczone 4/ Urząd Miasta Wrocław ,00 rozliczone 5/ Starostwo Powiatowe w Oławie 679,50 rozliczone 6/ Urząd Miasta Wałbrzych 480,00 rozliczone 7/ Urząd Miasta Legnica 5.400,00 rozliczone 8/ Starostwo Powiatowe w Kłodzku 390,00 rozliczone 9/ PZG Zarząd Główny ,29 zwrot dotacji PFRON (2007, 2008) 10/ MEN ,00 rozliczona 11/ Fundacja ORANGE ,00 rozliczona 9/ Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Zobowiązania z tytułu zobowiązań wobec budżetu wynoszą Składane deklaracje CIT, VAT 7, DRA 7.820,00 10/ Informacja o przeprowadzonej kontroli w fundacji w okresie sprawozdawczym 12

13 (jeśli była to jej wynik). 1/ Urząd Miasta Wrocławia, Wydział Kontroli - realizacja umowy wynik kontroli pozytywny, 2/ Kontrola z NFZ w sprawie świadczeń w zakresie otolaryngologii wynik kontroli pozytywny( zgodność danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym) 3/ Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu kontrola prawnej ochrony pracy wynik kontroli pozytywny ( Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego) 4/ Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu kontrola prawnej ochrony pracy oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia zalecono wypłacanie wynagrodzeń w całości w dniu wypłaty w związku z chorobą pracownika( Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą Słuchu we Wrocławiu) 5/ Dolnośląski Urząd Wojewódzki - wymogi jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w zakładach opieki zdrowotnej zalecenie realizacji programu dostosowawczego do r. 3/ Komisja Rewizyjna (wewnętrzna) kontrola działalności statutowej wynik kontroli pozytywny. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego, składa się je w roku bieżącym za rok ubiegły. Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych do bilansu za 2010 rok. Wrocław, dn r. Za Zarząd: Podpisy członków Zarządu Oddziału: Bazak Arkadiusz Cieślik Mirosława Gabor Longin Grzymska Agnieszka 13

14 Herzog Marek.. Jaguś Mirosław.. Magiera Daniel.. Mleczko Halina.. Moroz Ryszard.. Sośnicka Barbara.. 14

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 I. Płock, dnia 9 lutego 2015 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja 2011 rok I. DANE FUNDACJI 1/Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja ul. Staszica 14 76-200

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 1.1. Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA TORUŃ FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. SZOSA BYDGOSKA 58 87-100 TORUŃ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NEUCA DLA ZDROWIA ZA 2013 ROK Zarząd Fundacji Neuca dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu przedkłada poniżej

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY

STOWARZYSZENIE NASZE KALETY STOWARZYSZENIE NASZE KALETY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. BILANS...10 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD ROKU DO roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD ROKU DO roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRO BONUM ZA OKRES OD 17. 04.2014 ROKU DO 31.12.2014 roku Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001r. W sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "TACY SAMI" w 2007 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi TACY SAMI w 2007 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "TACY SAMI" w 2007 roku Sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 STOWARZYSZENIE po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego Sprawozdanie finansowe za rok 2012 1 Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego. KRS: 0000361431 BILANS REGON: 273092980 Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 Krajowa Fundacja Oświatowa, zwana dalej FUNDACJĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Łabiszyńska 25 w dniu 24 lipca 2003 r. została wpisana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji FUNDACJ CENTRUM EDUKACJI LIDESKIEJ 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych:

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych: FUNDACJA DR CLOWN ul. Jagiellońska 58/128a 03-468 Warszawa tel. (+4822) 854 05 01-02 e-mail: info@drclown.pl, www.drclown.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DR CLOWN ZA ROK 2013 1) Dane rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 sporządzone dnia 31 grudnia 2015 r. 1. Dane fundacji: Nazwa: Fundacja SMA Siedziba i adres: Ul. Przy Forcie 10/99, 02-495 Warszawa Adres poczty elektronicznej: fundacja@fsma.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. za okres 01.01.2011-31.12. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego za okres 01.01.2011-31.12.2011 1)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2012 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 14. 15. 16.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI,, IN CORPORE ZA ROK 2013 1. DANE REJESTRACYJNE a) nazwa: Fundacja,,In Corpore b) siedziba: ul. Puchały 4, 40-750 Katowice do 31.03.2013r. ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 Sprawozdanie z działalności FUNDACJI DOGTOR w roku 2014 GDYNIA 2015 1. Dane rejestracyjne i działalność fundacji Fundacja Dogtor jest jedną z pierwszych organizacji w Polsce profesjonalnie zajmujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4911 Poz. 434 434 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Jaworzno, dnia 25.06.2007 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 06.04.1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Laboratorium Futurum za 2013 rok Sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Uchwała nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA Bydgoszcz, 22 grudnia 2012 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2011 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012 Bydgoszcz, 23 grudnia 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012 1. Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, ul.moczyńskiego 5, 85-016 Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2007. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:42:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:42:18 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2016 godz. 02:42:18 Numer KRS: 0000094089 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2010

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2010 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2010 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego Nazwa: JESTEŚMY RAZEM - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY 1) Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Salemander za rok 2014 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Salemander z siedzibą we Wroclawiu, adres: ul. Legnicka 65 54-206 adres korespondencyjny: Ogrodowa 23 55-040 Bielany

Bardziej szczegółowo