Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Związku Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu za okres r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Związku Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu za okres 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Związku Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu za okres r. do r. 1/Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu i numer w KRS, numer REGON, dane dotyczące członków Zarządu wraz z adresami zamieszkania Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu z siedzibą: Wrocław, ul. Braniborska 2/10 Data wpisu w KRS i numer: r REGON Dane dotyczące członków Zarządu wraz z adresem zamieszkania: Prezes Zarządu Kowal Krzysztof Wiceprezes Mleczko Halina Wiceprezes Bazak Arkadiusz Sekretarz Grzymska Agnieszka Członek Zarządu Cieślik Mirosława Członek Zarządu Herzog Marek Członek Zarządu Gabor Longin Członek Zarządu Moroz Ryszard Członek Zarządu Magiera Daniel Członek Zarządu Sośnicka Barbara Członek Zarządu Jaguś Mirosław Cele statutowe: Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonych słuchem wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych, a w szczególności: 1) sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 2) sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących udzielenie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych, 3) organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin, 4) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym szczególności z zakresie języka migowego, 5) organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszkodzonym słuchem, 6) prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem, 7) ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, 8) prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki 1

2 zdrowotnej i społecznej, 9) propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu, 10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem na otwartym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 11) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom z uszkodzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w szczególności pomoc ubogim, 12) prowadzenie działalności charytatywnej 13) podtrzymywanie tradycji kulturowej osób z uszkodzonym słuchem, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, 14) prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób niesłyszących i słyszących, 15) upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 16) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób z uszkodzonym słuchem, 17) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 18) nauka, edukacji, oświaty i wychowania, 19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego osób z uszkodzonym słuchem oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii), 21) upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 23) działań przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z uszkodzonym słuchem, 24) działań związanych z ochroną praw konsumenta, 25) promocji i organizacji wolontariatu, 26) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 27) prowadzenia punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego, 28) promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem, 29) prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej. 2/Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych Zakres działalności statutowej Organizacji opierał się głównie na pobudzaniu aktywności intelektualnej, na udzielaniu porad zmierzających do pełnej integracji społecznej. Stowarzyszenie przy zatrudnieniu specjalistycznej kadry tłumaczy języka migowego świadczy także kompleksową pomoc we wszystkich sprawach socjalno-bytowych w zakresie rozwiązywania problemów życia codziennego. Rozumie się przez to pomoc w pisaniu i tłumaczeniu korespondencji, pism urzędowych, deklaracji podatkowych i innych oraz w konsultacji medycznej. Poszukiwanie pracy i przygotowywanie kandydatów do rozmów dotyczących zatrudnienia. 2

3 Pomoc świadczona jest w ramach kompetencji i możliwości. Prowadzenia rehabilitacji słuchu i mowy dzieci przez ośrodek powołany w tym celu, który świadczy usługi rodzaju: a/diagnozowanie wad słuchu (diagnoza audiologiczna, otolaryngologiczna w tym badania słuchu BREA, otoemisja, audiometria tonalna i impedancja), b/protezowanie słuchu: dobór i zaopatrywanie w aparaty słuchowe, wypożyczanie używanych aparatów słuchowych c/diagnoza logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna d/terapia mowy prowadzona przez logopedów, wspomagana przez pedagogów i psychologów, e/wspieranie działań rodziców na rzecz niepełnosprawnego dziecka, terapeutyczne oddziaływanie na rodzinę dziecka i przygotowanie jej do pracy rehabilitacyjnej, f/ ścisła współpraca z placówkami oświatowymi a zwłaszcza z wychowawcami i nauczycielami w celu wspierania rozwoju dzieci i niesienia pomocy w procesie kształcenia dzieci i młodzieży z wadą słuchu, g/ organizacja turnusów rehabilitacyjnych, weekendowych łącząc wypoczynek z rehabilitacją i szkoleniem rodziców, h/ zajęcia grupowe z psychomotoryki przeznaczone dla dzieci od 3 do 7 roku życia z zaburzeniami funkcjonowania na skutek minimalnych dysfunkcji mózgu, i/wydawanie folderów, broszur, poradników informacyjnych o problemach pacjentów ośrodka j/organizacja szkoleń lekarzy i innych przedstawicieli społecznej służby zdrowia, nauczycieli i innych pracowników oświaty z zakresie najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej i rehabilitacji dotyczącej niesłyszących pacjentów Poprzez organizację pracy oświatowej, kulturalnej i społecznej przyczyniono się do rozwijania zainteresowań sztuką, kulturą i sportem oraz zmianami prawnymi, jakie obecnie są wprowadzane w kraju. Organizowano konkursy fotograficzne i grafiki komputerowej, plastyczne, wiedzy ogólniej (polityka sport itp.), zwiedzanie dóbr kultury narodowej i innych. Zagospodarowywanie czasu wolnego poprzez sport i rekreację i wypoczynek związany z rehabilitacją leczniczą. Prelekcje i pogadanki na temat związane z ochroną zdrowia, mienia i przepisów np. ZUS. Przedstawiciele Organizacji uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach, kursowokonferencjach, szkoleniach, programach telewizyjnych, tych samym uświadamiając społeczeństwu ochronę słuchu i rehabilitację inwalidów słuchu, oraz przedstawiając problemy z jakimi muszą borykać się ludzie niesłyszący. Na realizację zadań kierowanych do osób niepełnosprawnych niesłyszących Organizacja przeznacza środki z prowadzonej działalności gospodarczej, statutowej tj. składki członkowskie darowizny oraz dotacje z innych źródeł. Główne zdarzenia prawne w działalności o skutkach finansowych: w 2010 r. zawarto następujące umowy: -umowy o pracę 1 -umowy zlecenia 30 -umowy o dzieło 29 -umowy cywilno-prawne z podnajemcami 6 -umowy z NFZ 4 -umowy z ZOZ 7 -umowy inne dotyczące usług /Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 3

4 przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 1/ Oddawanie w najem pomieszczeń i gruntów, do których Oddział posiada tytuł prawny (PKD: Z). 2/ Sprzedaż nowych aparatów słuchowych oraz części i akcesoriów do aparatów słuchowych (PKD: Z). 3/ Sprzedaż używanych aparatów słuchowych oraz części i akcesoriów do aparatów słuchowych (PKD: Z). 4/ Świadczenie usług medycznych, w tym badania słuchu, działalność w dziedzinie terapii (PKD: Z). 5/ Działalność w dziedzinie terapii, w szczególności logopedycznej, otolaryngologicznej, audiologicznej, psychologicznej, rehabilitacji mowy i słuchu oraz protetyki słuchu (PKD: A). 6/ Działalność w dziedzinie terapii w szczególności logopedycznej, otolaryngologicznej, audiologicznej, psychologicznej, rehabilitacji mowy i słuchu oraz protetyki słuchu (PKD: E). 7/ Świadczenia usług paramedycznych, w tym aparatownie (PKD: D). 8/ Świadczenia usług paramedycznych, w tym aparatownie (PKD: E). 9/ Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie języka migowego (PKD: B). 10/ Tłumaczenia języka migowego (PKD: Z). 11/Szkolenia w zakresie funkcjonowania osób niesłyszących i z wadami słuchu organizowanie dla osób niosących pomoc niesłyszącym i z wadami słuchu (PKD: B). 4/Odpisy uchwał Zarządu Oddziału Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r. Uchwała Nr 150/10 Uchwała formalna. Prezydium jednogłośnie przyjęło protokół z poprzedniego posiedzenia. Uchwała Nr 151/10 Uchwała formalna. Prezydium przyjęło analizę uchwał z poprawkami H. Mleczko. Uchwała Nr 152/10 Prezydium zaakceptowało wniosek o przyznanie srebrnej odznaki honorowej pani K. Ogrodowicz. Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r. Uchwała 153/10 Plenum zatwierdza jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia ZO PZG. Uchwała 154/10 Plenum zatwierdza wykonanie uchwał z posiedzenia ZO PZG w dnu Uchwała 155/10 Członkowie Plenum zatwierdzają jednogłośnie Sprawozdanie z działalności statutowej za rok Uchwała 156/10 4

5 Plenum jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Oddziału Dolnośląskiego za rok Uchwała 157/10 Plenum zatwierdziło przedstawione sprawozdanie finansowe za rok 2009 z tytułu Organizacji Pożytku Publicznego Oddziału Dolnośląskiego PZG. Uchwała 158/10 Plenum upoważnia Prezydium Oddziału do opracowania zasad przeprowadzania wyborów w Kołach Terenowych w roku 2010 na podstawie wytycznych opracowanych przez Zarząd Główny PZG w Warszawie. Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r Uchwała nr 159/10 Uchwała formalna protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń. Uchwała nr 160/10 Uchwała formalna analiza uchwał została przyjęta bez zastrzeżeń. Uchwała nr 161/10 Prezydium zatwierdziło wzrost kosztów wynajmu pomieszczeń i odpłatności za tablice reklamowe od dnia 1 czerwca Biuro Biegłych Rewidentów Bilans- najem lokalu 33 zł m kw. Bronikowska Jadwiga najem lokalu 280 zł Chudzikiewicz Łukasz pomieszczenie magazynowe 16 zł m kw. East European Consulting najem lokalu 32 zł m kw. ECE Libra najem lokalu 31 zł m kw. Kargo najem lokalu 254m/3000zł LM Chytkowska najem lokalu 1050zł LM Chytkowska garaż blaszak 250 zł LM Chytkowska tablica reklamowa 130 zł Master Trade s c garaż blaszak 250 zł Media Espace M. Jankowiak znak kierunkowy 110zł Nord Wacht najem lokalu 29 zł m kw. Nord Wacht pomieszczenie magazynowe 100 zł NTT System najem lokalu 32 zł m kw. Ośrodek KSKM najem lokalu 32 zł m kw. PP Textil za wynajem pomieszczeń 280 zł PPH Ergopak tablica reklamowa 220 zł Parejo!Mirosław Panejko tablica reklamowa 170 zł Piotr Gończowski najem placu 250 zł. Poly Technik Sp.z o.o. najem lokalu 32 zł m kw. Poly Technik Sp. Z o.o. pom. magazynowe 16 zł m kw. Promax tablica reklamowa 140 zł Spec Haus Przed. Wiel. tablica reklamowa 150 zł Spengler pomieszczenie piwniczne 15 zł TBH Systemy Inform. najem lokalu 32 zł m kw. Ultra Meble tablica reklamowa 140 zł Związek SAW Stoart najem lokalu 30 zł Uchwała nr 162/10 5

6 Prezydium udzieliło pełnomocnictwa prezesowi K. Kowalowi do regulacji zatwierdzonych podwyżek w przypadku uzasadnionych powodów przedstawionych przez najemców. Uchwała nr 163/10 Prezydium podjęło uchwałę o złożeniu wniosku do KRS o wpisie Oddziału Dolnośląskiego do rejestru przedsiębiorców. Uchwała nr 164/10 Prezydium zadecydowało o wpisaniu w koszta kwoty 1559 zł kwota wynikająca z zadłużenia Poradni wobec Oddziału. Uchwała nr 165/10 Prezydium podjęło uchwałę odnośnie rozliczenia kosztów za rok 2009 Poradni i Oddziału, których nie można dokładnie przypisać poszczególnym działalnością. Uwzględniając specyfikę działalności przypisano: Poradnia : ,49 zł podzielono : Działalność gospodarcza 15 % Działalność statutowa 85 %. W tym : działalność odpłatna 2,5 %, działalność nieodpłatna 82,5 % Oddział Dolnośląski : ,42 zł podzielono: Działalność gospodarcza 95,5 % Działalność statutowa nieodpłatna 4,5% Załącznikami do uchwały jest rozliczenie wyniku finansowego za 2009r poszczególnych działalności Oddziału i Ośrodka. Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r. Uchwała nr 166/10 Uchwała formalna. Plenum przyjęło protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 28 marca 2010r. Uchwała nr 167/10 Uchwała formalna. Plenum zatwierdziło analizę uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 28 marca 2010r. Uchwała nr 168/10 Plenum podjęło uchwałę o wpisaniu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Głuchych do Rejestru Przedsiębiorców w KRS. (Pełna treść uchwały w załączeniu) Uchwała nr 169/10 Zarząd Oddziału Dolnośląskiego anulował uchwałę nr 89/2008 o sprzedaży Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Zarządowi Głównemu PZG w Warszawie. Uchwała nr 170/10 Plenum przyjęło rezygnację Kamila Noworyty z funkcji wiceprezesa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZG oraz członka zarządu Koła Terenowego we Wrocławiu. Uchwała nr 171/10 Plenum zatwierdziło uzupełnienie składu Prezydium Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZG we Wrocławiu przez pana Daniela Magierę dotychczasowego członka Zarządu Oddziału. Uchwała nr 172/10 Plenum zatwierdziło pana Mirosława Jagusia jako członka Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZG we Wrocławiu, dotychczasowego zastępcę członka Zarządu Oddziału. Uchwała nr 173/10 Zarząd Oddziału zatwierdził zaktualizowany statut Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu we Wrocławiu. 6

7 Uchwała nr 174/10 Zarząd Oddziału Dolnośląskiego udziela pełnomocnictwa Pani Annie Tadla- Majcherek do reprezentowania Oddziału Dolnośląskiego PZG we wszystkich czynnościach wymaganych do uzyskania wpisu w KRS jako przedsiębiorca. Uchwała nr 175/10 Plenum zatwierdziło klucz wyborczy Oddziału Dolnośląskiego w wyborach 2010 roku w proporcji: 50 członków PZG -1 delegat na Zjazd Oddziału Dolnośląskiego. - Koło Terenowe Wrocław: 22 delegatów, - Koło Terenowe Wałbrzych: 8 delegatów, - Koło Terenowe Jelenia Góra: 4 delegatów, - Koło Terenowe Legnica: 5 delegatów, - Koło Terenowe Jelcz - Oława: 2 delegatów. Uchwała nr 176/10 Plenum zatwierdziło terminy wyborów w Kołach Terenowych Oddziału Dolnośląskiego PZG: - Wałbrzych: Jelenia Góra: Oława: Legnica: Wrocław: Uchwała nr 177/10 Plenum zatwierdziło termin wyborów do Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZG na dzień : 22 maja Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r. Uchwała nr 178/10 Uchwała formalna Protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium został przyjęty bez uwag. Uchwała nr 179/10 Uchwała formalna Analiza uchwał została przyjęta bez zastrzeżeń. Uchwała nr 180/10 Prezydium zatwierdziło podział Funduszu Świadczeń. Zgodnie z propozycją Głównej Księgowej podział jest następujący: sprawni pracownicy otrzymają 925,00 zł, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zł. Uchwała nr 181/10 Prezydium zatwierdziło podział środków otrzymanych z OPP: Poradnia otrzyma 6200 zł, natomiast Oddział 5832,02 zł. Uchwała nr 182/10 Prezydium zatwierdziło przeznaczenie funduszy z OPP. Fundusze Oddziału zostaną przeznaczone na wycieczkę rehabilitacyjną dla najstarszych głuchych członków PZG. Środki Poradni zostaną przeznaczone na :Warsztaty szkoleniowe dla rodziców z małymi dziećmi z wadą słuchu w Przesiece, letni turnus rehabilitacyjny w Mrzeżynie, warsztaty szkoleniowe dla dzieci z rodzicami i młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej, zakup pomocy psychologicznych i logopedycznych niezbędnych do rehabilitacji Uchwała nr 183/10 Prezydium wyraziło zgodę na wypłacenie nagrody jubileuszowej dla Barbary Teodorczuk z okazji 25 lat pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchwała nr 184/10 Prezydium wyraziło zgodę na współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie edukacji społecznej dotyczącej języka i kultury polskich Głuchych. 7

8 Odpis uchwał z posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia r. Uchwała Nr 185/10 Uchwała formalna. Protokół z poprzedniego posiedzenia zastał zatwierdzony jednogłośnie. Uchwała Nr 186/10 Uchwała formalna. Analizę realizacji uchwał Prezydium przyjęło bez uwag. Uchwała Nr 187/10 Prezydium zatwierdza politykę rachunkowości dla Oddziału Dolnośląskiego PZG, która wejdzie w życie z dniem roku. Uchwała Nr 188/10 Prezydium zaakceptowało regulację wynagrodzeń z dniem r dla pracowników zatrudnionych w Oddziale Dolnośląskim. Uchwała Nr 189/10 Prezydium przychyla się do prośby pani Kubiak Cecylii i wyraża zgodę na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 200 % miesięcznego wynagrodzenia za 35 lecie pracy zawodowej. Uchwała Nr 190/10 Prezydium przychyla się do wniosku Prezesa Zarządu i wyraża zgodę na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia za prace przy renowacji krzeseł i innych prac malarskich panu Danielowi Magierze w wysokości 2.000zł brutto. Uchwała Nr 191/10 Do wyjazdu do Brukseli w dniach r decyzją Prezydium został wytypowany z ramienia Oddziału Dolnośląskiego pan Wiesław Wiliński. 5/Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. Spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: Źródła pochodzenia przychodu - dotacje ze środków PFRON ,00 - dotacje PCPR, MOPS, Starostwa, Urząd Miasta, ,72 - MEN ,00 - fundacja ORANGE ,00 - usługi medyczne ,70 - składki członkowskie ,50 - odsetki od rach. rozlicz ,19 - OPP (1%) ,02 - darowizny ,40 - pozostałe przychody ,84 - zyski nadzwyczajne 233,74 -zwrot dotacji ,29 Ogółem ,82 8

9 Przychody z działalności statutowej odpłatnej: Źródła pochodzenia przychodu - warsztaty rehabilitacyjne - turnusy rehabilitacyjne - usługi medyczne - białe soboty - dopłata uczestników do imprez - sprzedaż odpł. kurs języka migowego 6.080, , , , , ,00 Ogółem ,30 Przychody z działalności gospodarczej: Źródła pochodzenia przychodu - sprzedaż aparatów słuchowych i akcesoriów - szkolenia, wykłady - sprzedaż usług , , ,67 Ogółem ,15 Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi: 82,18% 6/Informacja o poniesionych kosztach: Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej : Rodzaje kosztów - amortyzacja - zużycie materiałów i energia - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty rodzajowe , , , , , , ,21 Ogółem koszty ,33 - pozostałe koszty operacyjne - koszty finansowe , ,00 Ogółem koszty ,45 Zysk netto /strata ,63 Koszty z działalności statutowej odpłatnej: 9

10 Rodzaje kosztów - amortyzacja - zużycie materiałów i energia - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty rodzajowe 500, , ,57 586, , , ,96 Ogółem koszty ,04 - pozostałe koszty operacyjne - - koszty finansowe - Zysk brutto 16,26 Koszty działalności gospodarczej Rodzaje kosztów - amortyzacja - zużycie materiałów i energia - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty rodzajowe , , , , , , ,80 Ogółem koszty ,98 Koszty finansowe - koszt własny sprzedaży - pozostałe koszty operacyjne ,06 - Ogółem koszty ,04 Zysk brutto ,11 7/Dane o a/ liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk w działalności statutowej Na podstawie umowy o pracę: liczba osób/etat kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dorosłych Niesłyszących 1 1 kierownik Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy Dzieci i Młodzieży 1 1 kierownik Domu Kultury PZG 1 0,75 główna księgowa 1 1 księgowa 1 0,75 specjalista ds. rehabilitacji i organizacji 1 1 instruktor terapii zajęciowej 1 0,75 instruktor ds. rehabilitacji 6 3,5 surdologopeda 1 1 logopeda wczesnej interwencji 1 1 psycholog 3 1,75 10

11 logopeda 2 2 pedagog specjalny 1 1 pracownik administracyjny 3 3 pielęgniarka audiometrystka 1 1 protetyk słuchu 2 2 pracownik fizyczny 2 1,5 Na podstawie umowy zlecenia i działo logopeda 13 pracownik fizyczny 2 pracownik administracyjny 1 pielęgniarka audiometrystka 1 wychowawca na turnusie 2 muzyk 1 specjalista ds. rehabilitacji i organizacji 2 instruktor ds. rehabilitacji 1 informatyk 2 specjalista BHP 1 lekarz laryngolog 1 księgowa 1 brak wyodrębnionej działalności gospodarczej b/łącznej kwocie wynagrodzeń wypłacanych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. Wynagrodzenia ogółem ,01 w tym wynagrodzenia z umów zleceń ,00 Wynagrodzenia ze stosunku pracy ,01 Narzuty na wynagrodzenia ogółem ,57 w tym wynagrodzenia z działalności gospodarczej ,80 narzuty na wynagrodzenia w działalności gospodarczej ,08 w tym prowizje ze sprzedaży ,00 świadczenia urlopowe 1.751,76 c/ Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom Zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia Oddział Dolnośląski Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu nie wypłaca członkom Zarządu wynagrodzeń. Praca wykonywana jest społecznie. d/ Udzielonych przez stowarzyszenie pożyczek pieniężnych, z podziałem według ich wysokości ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. Nie dotyczy 11

12 e/ Kwotach ulokowanych na rachunkach ze wskazaniem banku Trzy lokaty krótkoterminowe na łączną kwotę zł w BZWBK SA Wrocław ( w wymienionym banku stowarzyszenie ma otwarty rachunek rozliczeniowy). f/ Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Nie dotyczy g/ Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie Nie dotyczy h/ Nabytych pozostałych środków trwałych W 2010 roku zakupiono środki trwałe o wartości ,98 i/ Wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych. wartość bilansowa aktywów wynosi ,44 zobowiązania ,86 8/ Dane działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi państwowe, zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniku finansowym tej działalności. 1/ PCPR Jelenia Góra 600,00 rozliczone 2/ MOPS Jelenia Góra ,00 rozliczone 3/ PFRON Warszawa ,00 rozliczone 4/ Urząd Miasta Wrocław ,00 rozliczone 5/ Starostwo Powiatowe w Oławie 679,50 rozliczone 6/ Urząd Miasta Wałbrzych 480,00 rozliczone 7/ Urząd Miasta Legnica 5.400,00 rozliczone 8/ Starostwo Powiatowe w Kłodzku 390,00 rozliczone 9/ PZG Zarząd Główny ,29 zwrot dotacji PFRON (2007, 2008) 10/ MEN ,00 rozliczona 11/ Fundacja ORANGE ,00 rozliczona 9/ Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Zobowiązania z tytułu zobowiązań wobec budżetu wynoszą Składane deklaracje CIT, VAT 7, DRA 7.820,00 10/ Informacja o przeprowadzonej kontroli w fundacji w okresie sprawozdawczym 12

13 (jeśli była to jej wynik). 1/ Urząd Miasta Wrocławia, Wydział Kontroli - realizacja umowy wynik kontroli pozytywny, 2/ Kontrola z NFZ w sprawie świadczeń w zakresie otolaryngologii wynik kontroli pozytywny( zgodność danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym) 3/ Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu kontrola prawnej ochrony pracy wynik kontroli pozytywny ( Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego) 4/ Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu kontrola prawnej ochrony pracy oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia zalecono wypłacanie wynagrodzeń w całości w dniu wypłaty w związku z chorobą pracownika( Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą Słuchu we Wrocławiu) 5/ Dolnośląski Urząd Wojewódzki - wymogi jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w zakładach opieki zdrowotnej zalecenie realizacji programu dostosowawczego do r. 3/ Komisja Rewizyjna (wewnętrzna) kontrola działalności statutowej wynik kontroli pozytywny. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego, składa się je w roku bieżącym za rok ubiegły. Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych do bilansu za 2010 rok. Wrocław, dn r. Za Zarząd: Podpisy członków Zarządu Oddziału: Bazak Arkadiusz Cieślik Mirosława Gabor Longin Grzymska Agnieszka 13

14 Herzog Marek.. Jaguś Mirosław.. Magiera Daniel.. Mleczko Halina.. Moroz Ryszard.. Sośnicka Barbara.. 14

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org. L.dz. 160/W/2010/BG/SF Łukta, dnia 31 marca 2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie za 2009 rok I. O Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2006 1. Dane organizacji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

24 NIP 8481752567 REGON 280083836 KRS:

24 NIP 8481752567 REGON 280083836 KRS: Ełk, ul. Baranki 24 NIP 8481752567 REGON 280083836 KRS: 0000247350 Bank BPH SA O/Ełk 10 1060 0076 0000 3200 0131 6815 Bank BPH SA O/Ełk 45 1060 0076 0000 3290 0001 2393 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2012 INFORMACJE OGÓLNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2012 INFORMACJE OGÓLNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA za rok 2012 INFORMACJE OGÓLNE W naszej działalności najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych, które muszą pokonywać w życiu przeszkody,

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA)

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA) Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej Zastal w Zielonej Górze za 2010r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r. zgodnie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. przepisy

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2009 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁ ALNOŚ CI STOWARZYSZENIA Internetowy Klub Bliź niaka ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁ ALNOŚ CI STOWARZYSZENIA Internetowy Klub Bliź niaka ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁ ALNOŚ CI STOWARZYSZENIA Internetowy Klub Bliź niaka ZA ROK 2005 I. Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz

Bardziej szczegółowo

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej

Poradnik. ABC organizacji pozarządowej Poradnik ABC organizacji pozarządowej Kraków 2013 Poradnik ABC organizacji pozarządowej Aldona Gibalska, dr Małgorzata Kurleto, Agnieszka Majewska-Siwek, Anatol Władyka Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 7 wewnętrznych jednostek organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. Część I nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza siedziba POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo