Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Stowarzyszen e PrzyjacÓł Wdzydz Stowarzyszene PrzyjacÓł Wdzydz Wągkowce B3406 Wągkowce NP: NP: BLAN$ s BLANS na dzen s A AKTYWATRWAŁE ' A KAPTAŁ (FuNDUsz) WŁASNY WARToŚc NtrmRrRALNE PRAWNE Koszty zakorczonych prac rozwojowych WartośĆ frmy nne wartośc nematera ne prawne Środk trwałe c) d) e) grunty (w tym prawo uzytkowana weczystego gruntu) budynk, oka e obekty nzyner qdowej wodnej urządzena technczne maszyny odp sy z ZYSKU NĘTTo W o AGU RoKU obrotowego B zobowtązana REZERWY NA zobow ĄzAN A ' REZERWY NA zobow ĄZANA X środk transportu Środktrwałe 2' Środk tnrvałe w budowe ' Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 2 Rezerwa na śwadczena emeryta ne podobne 3 Za czk na środk trwałe w budowe NALEZNoŚC DŁUGoTERMNoWE od powązanych jednostek 2 Od pozostatych jednostek Neruchomosc 2' Wartoścnematera ne prawne 3' Długotermnowe aktywa fnansowe w c) długotermnowe aktywa fnansowe d) jednostkach udzały ub akcje papery wartoścowe udzeone pozyczk długotermnowe aktywa fnansowe 4' nne nwestycje długotermnowe V DŁUGoTERMNoWE RoZLcZEN A M ĘDZYoKRESoWE ' Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 nne roz czena mędzyokresowe B AKTYWA OBROTOWE Materaty d) 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaczk na dostawy z tytutu dostaw usług, o okrese spłaty:,00 z tytutu dostaw usług, o okrese spłaty: do 2 mesęcy powyzej 2 mesęcy z tytutu podatków, dotacj, ceł, ubezpeczer społecznych zdrowotnych oraz nnych śwadcze zobowązana fnansowe z tytułu dostaw usług, o okrese wymaga nośc: do 2 mesęcy powyzej 2 mesęcy na dostawy zobowązanaweks owe dotacj, ceł, ubezpecze nnych śwadczer 0 RozL czen A M ĘDzYoKREsoWE o 2 nne rozczena mędzyokresowe długotermnowe krótkotermnowe,00 na drodze sqdowej udzały ub akcje papery wartoścowe udzeone pozyczk krótkotermnowe aktywa fnansowe w pozostatych jednostkach Ujemna wartość frmy NWESTYCJE KROTKOTERMNOWE KrÓtkotermnowe aktywa fnansowe w jednostkach powązanych Fundusze specjane V c) d) dochodzone h) z tytułu wynagrodze ) 2 Na eznośc od pozostatych jednostek e) zaczk otrzymane f) ' NALEfNoŚc KRÓTKoTERMNoWE ' NaeznoŚc od jednostek powazanych z tytułu dostaw usług, o okrese wymaga nośc: do 2 mesęcy powyzej 2 mesęcy g) z tytułu podatków, do 2 mesęcy powyzej 2 mesęcy 300, z tytutu emsj dłuznych paperów wartoścowych c) 2' PÓłprodukty produkty w toku 062,43 2 Wobec pozostałych jednostek kredyty pozyczk 737,99 ZAPASY kresyty pożyczk Wobec jednostek powązanych 696,90 z tytułu emsj dłużnychpaperów Wartoścowych zobowqzana fnansowe ZoBoWĄZANA KRoTKoTERMNoWE,' 0859, ,0 krótkotermnowe ZoBoW ĄzANA DŁUGoTERMNoWE udzeone pozyczk długotermnowe 2 Wobec pozostatych jednostek udzały ub akcje papery wartoścowe 062,43 krótkotermnowa Wobec jednostek powązanych jednostkach powązanych W pozostałych długotermnowa 3 Pozostałe rezerwy V NWESTYCJE DŁUGoTERMNoWE KAP TAŁ (FUNDUŚa PoDsTAWoWY NALEfNE WPŁATY NA KAP TAŁ PoDSTAWoWY (WELKoŚc UJEMNA) UDZ AŁY (AKoJE) WŁASNE (WEKoŚĆ UJEMNA) V MP TAŁ (FUNDUSZ) zapasowy V KAP TAŁ (FUNDUSZ) z AKTUALZAoJ WYoENY V PoZoSTAŁE KAP TAŁY (FUNDUSZE) REZERWoWE V ZYSK (STRATA) z LAT UB EGŁYCH V ZYSK (STRATA) NETTO Zaczk na wartosc nematerane prawne RZEoZoWE AKTYWA TRWAŁE na dzen 3'2203 udzały ub akcje papery wartoścowe 736,99 736,99 udze one pożyczk krótkotermnowe aktywa fnansowe c) srodk penęne aktywa penężne środk penężne w kase na rachunkach środk penęzne aktywa penęzne 736,99 736, PASYWA RAZEM 2 nne nwestycje któtkotermnowe rv SRoTKOTERMLNOWE ROZLTCZENTA M Sporządzono Bturo Arffu,,#F:łunr' at:ffff;:,;:;#f t; 5^{og0 86ćs ł{łp; 59 03''{JsJ' E 7 2o2# 437,

2 Stowa rzyszen e Przyjacoł Wdzydz Wąg kowce NP: RACHUNERZYSKOW (warant kakuacyjny) Fr ' STRAT za okres od do Kwotv za rok: A B Przychody z dzała noścstatutowej Przycho dy ł, ( 't z dzała nosc statutowej Koszty reazacj zadan statutowych , , , , , , ,2g c D Wynk fansowy na dzałanoścstatutowej 2 7A3, ,92 Koszty admnstracyjne g 06, , ,73 E F G H ' J K! V V v Koszty statutowe Zuzycematerałowenerg 95,gg Usług obce Podatk opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 24 Pozost ałe przychody 24 Pozostałe koszty 309,73 Wynagrodzena,ubezpeczena społeczne Śwadczena Pozostałe przychody 2 568,03 Pozostałe koszty 5 2A 5 2 0,00 664,00 485,00 664,00 485,00 696,90 00,42 696, ,42 Przychody fnansowe Przychody fnansowe Koszty fnansowe Koszty fnansowe Wynk fnansowy brutto na całoksztatce dzała nośc Zysk straty nadzwyczajne,00 Zysk nadzwyczajne Straty nadzwvczane Wynk fnansowy ogołem Spo rządzono, 'JR0 RACHUT{(owt 83 ftar(' ośce rzy na REGON: , 'y f /?repc4,?ł ff

3 oł Stowa rzyszen e P rzyjacoł Wdzydz f;r# ",,!! 'ł { Wągkowce nformacja dodatkowa do bansu za 203 Nazwa sedzba frmy Stowarzyszene Przyjacoł Wdzydz 406 Wąqkowce Wdff Sąd Rejonowy w Gdansku XV Wvoza[ Sądowego ; nr KRS Sprawozdane fnansowe zostało spoż dzałanoścw atach nasteonvch B ans za okres od 00'203 do 3'22a3 zamyka sę po strone aktyrruow pasywow kwotą 737 '99 zł na dzen bansoyy wycenono W SposÓb nastepl ac\t Srodk tnruate w budowe wg cen nabyca Środk truyałe wg cen nabyca pomnejszonych o odpsy amortyzacyjne Zapasv rzeczowvqh sktadnkow maątku obro Naeznośc zobowazana rodk penęzne fundusze oraz pozostałe at<tvwa wartośc nomnane Majątek tnruaty obejmuje wartość b ansowa w kwoce Wartoścbrutto środków tnruałych na 0,O,203 Zwększenanabyce środkow tnruałych w cagu roku 203 ZmnejszenasprzedaŻ srodkow tnruatych Wartoścbrutto srodkow tnruałych na 3 w 203 rok,2' Umorzene na 00 Zmnejszene umorzena z tytutu sprzedazy ŚrodkÓw tnruałych Amortyzacja w 203 Umorzene na Amortyzacja zgodne z przyjętą zasadą odbywa sę metodą nową Stan kaptału podstawowego na początek na konec okresu Stan Kaptatu własnego na 0 o203 Stan kaptału własnego na w tym zysk netto roku obrotowego Stowarzyszene uzyskało w 203 roku przychody: z dzała nośc statutowej pozostate przychody operacyjne Koszty ponesone w 203 roku koszty ad zt 7 062,0 zł zł zł a zł ,98 zt 2 703,25 zł m n stracyj ne zt a/ materały b/ usług obce 2 309,73 zł c/ wynagrodzena d pozostałe koszty koszty fnansowe pozostałe koszty operacyjne Przecętne zatrudnene w roku 203 wynosło Wynk brutto dzata nośc w 203 roku Podatek zaptacony w forme zaczek Sporzqdzono BUNO MCH NtP: HO osę}:f; farro ć '00 zł 3 00,42 zł

4 SPRAWOZDANE merytoryczne Wdzydze z dzałanośc Stowa rryszen a P rryj a cół W dzy dz zarok203 w maju zakofrczy śmy reazację fmów promoryjnych które dostępne są na strone WWWvoutube com/kaszub s kemorze Zrea zowaro fmów tematycznych Koszt całkowty zn, z czego dofnansowane z Un Europejskej zł 29 maa 203 roku orgarzacja X Powatowego Dna Dzecka na terene,,zajazdu u SoĘsa'' we Wdzydzach mprezę tę zorgartzowano we współpracy ze Starostwem Powatow;rm w Koścerzyne Merytoryczne całą mprezę przygotowa : Ea Zechowska, Józef Brzezńsk, Krzysztof Brzezftsk, Andrzej Penk, Potr Kwdzńsk Na organzację mprezy otrzymaśmy dof nansowane mprezę rozpoczęto o godz 0 00 Przygotowano następuj ące atrakcj e : vystępy zespołów udowych artystycznych, dmuchańce' ĄedŻane, wspnaczk, trampona tp, vystęp kauna, programy przygotowane przezwdzydzk Park Krajobrazowy Komendę Powatową Pocj w Koścerzyne, '\ warsztaę paęczne: maowanetwarzy, przejażdżk wozem jazdy na kucyku vystęp artystów z Kaszubskego doa Wszystke dzec otrzymaę bezpłatnte słodycze napoj e Szacujemy, Że teren parkngu odwedzło około 2000 dzec Koszt mprezy wynósł około 7 tys zł na jej organzację pozyskaśmy środk od sponsorów Morska Agencja Gdyna, Nadeśnctwo Koścerzyfa,frma Chpobrok, Fabryka Oken Henryk Ronkowsk, Unbud, frma GANT, BGMAX Dofnansowane z Un Europejskej w wysokośc 3 tys zł 5 czerwca 20 3 roku _ Jan Navus Wysock zorganzował' na wyspe ostrów Wek naugurację sezonu etnego na Wdzydzach Tradycyjne odbyła sę msza śwęta UczestnczaŁo około 300 osób Na tę mprezę ne wydano żadnych środków stowarzyszena 29 czeruca203 zorgatzowano pknk ekoogczny Dzef Troc Wdzydzkej jako gatunku endemcznego

5 Podczas pknku promowano potrawy rybne' zorganzowano wee atrakcj konkursów da dzec Na scene wystqp : Kabaret RAK oraz kabaret DKD Szacujemy' że występy obejrzało około 000 osób Dofnansoware zę środków Un Europejskej w wysokośc27000 zł, całkowę koszt około 32 Ęszł 27pca 203 roku * Festwa Posenk Zegarskej Burczybas oraz Regaty o Puchar Stoema mprery przygotowa : Krzysztof Lsakowsk, Grzegorz Trnzyńsk, Festwatrwał jeden dzef Festwa mał charaktet prezentacj zespołów Udzałwzęły 2 zespoły : mechancy Shanty Poszedłem nadzób Festwa odbył sę od godz900 do Szacujemy, żze podczas festwau było około 500 wdzów W dnu 27Ltpcaodbyły sę Regaty o Puchar Stoema Udztałwzęły 45 załógw 7 kategorach Sponsorzy mprezy: frma Kruszywa Poske, Pograve, Frma DechPo, dotacja z Gmny Koścerzyna w wysokośc 3000 ń,, ZaWad Sportu, Turystyk Rekreacj ptzy Urzędze Gmny Koścerzyna, Koszt mprezy wynósł około 8 tys zł W dnu 5 serpna 203 roku we WdzydzachKszewskch o godzne Konkurs j e źdzęck w skokach przez przeszkody 50 jeżdźców odwedzło nas podczas mprezy około 000 osób Atrakcją był pokazy z końm _ tresura, ujedżane, koszykówka konna Koszt około 5 tys zł 000 roąozął sę Dofnansowane z Un Europejskej 2 Ęs zł W dnach 2325 serpna 203 roku zorganzowaśmy Wdrydzke Spotkana z hstorą cry rekonstrukcj a wosk średnowecznej Przyjechało około 200 rekonstruktorów _pokazy wak, Życawe wosce średnowecznej, Atrakcj e pokazy ognowe Występ zespołu PercvaSchuttęnbach Koszt mprezy około 7 tys z, dofnansowane zun Europejskej 4200 zł

6 Zarząd stowarzyszenazębrał sę czterokrotne w roku 203 tj7 marca 8 pca, 0 wrześna, 4 grudna W roku 20 3 przebudowaśmy stronę nternetową W utym stopadze zorganzowaśmy zabawy da członków stowarz}'szena Przękazaśmy po 500 zł dwojgu dzecbardzo chorych wymagających długej rehabtacj Zakupśmy przekazaśmy ochotnczej StraĄ Pożarnej we Wdzydzachp arkę spanową Zestawene wnosków o dofnansowane ze środków unjn}'ch na rok 203 : Dzen Troc Wdzydzkej w dnu 29 czerwca 203 umowa rczczona dofnansowane zł rea zacja fmu promocyjnego Morze Kaszubske najurokwszy zakątek Zem _ umowa rozczona dof nansowane 27 ty s zł Powatowy DzefDzecka oraz Zawody Jeźdzecke w skokach przez przeszkody w trakce rozczana, dotacja w wysokośc25 tys zł' Wdzydzke spotkana z hstorę umowa rcz czona_ dofnansowane 4000 zł WysokoŚć pobranych składek członkowskch w roku 203 Poryskane Środk w ramach "/o w roku ,30 zł 6900,0 Darowruny osób prawnych w roku a,0 zł Dotacje 96500'00 zł o umowa zł Darowuny osób fzycznych w roku 203 W roku 203 Zarząd podją decyze zł wykreśenu 5 członków Jedna osoba zmarła obecne Stowarzyszene PrryjacÓł Wdzydz czy 58 członków Ą 'łe ot't n\ f; r #we{ t

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY DRAGON,, 90-105 ŁÓDŹ PIOTRKOWSKA 59 Łódź dnia 27.02.2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK PODSTAWA: ART.45 UST 1 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z 29.09.1994RTEKT JEDNOLITY DZ.U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 N* Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 DOM SPOTKAŃ IM. ANGELUSA SILESIUSA 53-526 Wrocław, ul. Wincentego Stysia 16 a RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT NA 31.12.2013 DOM SPOTKAŃ

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU. z dnia 22 czerwca 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/173/2009 RADY GMINY W OROŃSKU z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2014r.

Raport kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2014r. Raport kwartalny K&K Herbal Poland S.A. IV kwartał 2014r. (dane za okres 01-10-2014r. do 31-12-2014r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Wieliczka 13 lutego 2015 Raport Kwartalny IV kwartał 2014 1

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki

PLAN POŁĄCZENIA. Zarząd Spółki PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną odpowiedzialnością oraz Micros Fidelio Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informują, że w dniu 4 listopada 2014 roku uzgodniły

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 07.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo