INFORMACJA DODATKOWA Z DZTAX-ALNOSCI BTBLIOTE,KT PUBLICZNBJ W CZERWIONCE _LESZCZYNACH ZA2OI2 ROK. Informacj e podstawowe :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA Z DZTAX-ALNOSCI BTBLIOTE,KT PUBLICZNBJ W CZERWIONCE _LESZCZYNACH ZA2OI2 ROK. Informacj e podstawowe :"

Transkrypt

1 BIBtr-TOTEKA FUBLICZNA 44-2fi Czerwionka-Lesz:crYnY ul.3 Meitl 15 tel'ltey"a31'29s7 ruip exi:i+l$404 REGoH 27i Czerwionk a-leszczyny, t. INFORMACJA DODATKOWA Z DZTAX-ALNOSCI BTBLIOTE,KT PUBLICZNBJ W CZERWIONCE _LESZCZYNACH ZA2OI2 ROK. Informacj e podstawowe : Nanua: Biblioteka Publiczna Siedziba: Czerwionka -Leszczyny ul.3 Maja I5 NIP: Regon: Biblioteka sluzy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb o:iwiatowych, informatycznych i kulturalnych spoleczno6ci grriny i miasta orazuczestniczy w upowszechnianiu wiedry i kultury. Struktura organizacyjna jednostki sklada siq z Biblioteki Centralnej z siedzibaw Czerwionce -Leszcrynach, oraz z dziesiqciu filii bibliotecznych: e Leszczyny,. DQbierisko Wielkie, o DQbierisko Stare,. Belk, Palowice, Przegqdza, Ksiqznice, Szczejkowice, Czuch6w, Stanowice.

2 wycena aktyw6w i pasywow jest prowadzona w oparciu o Ustawq o Raclrunkowosci z dnia r, oraz ojej pozniej sze zrntany. W roku 2012 Bibliotekazakupila wyposa2enie nalqcznqkwotq 138,00 zl., w tym: e Meble i sprzgt biurowy 138,00 zl Zakupione wyposahenie zalicza sip do Srodkow trwatych niskocennych o wartodci nieprzekraczajqcej 3 500,0021. i w calosci umorzone w dniu oddania do uzytkowania. Zostaly zakupione ksiggozbiory na lqcznqkwote ,49 zl, dokonano r6wniez likwidacji ksiggozbioru na kwotg 6 817,452t. Biblioteka otrzymala ksi4zki w postaci darowizny nalqczn4kwotg ,36 zl. Maj4tek obrotowy jednostki na dzien r. wynosi ,62 zl. Skladajqsiq na niego:. Lapasy ( opat) Nal ezno S ci z tyt. ni e splaconych p o Ly czek mi e s zkan i o wych Srodki pienigzne zgromadzone na rachunku bankowym RAZEM Biblioteka wykazuje r6wniel na dzieh bilansowy3 I.12.20i 2r. nastepuj4ce zobowiazania: 2 964,69 zl ,00 zt 5A 727,93 zi ,62 zl Ztylutu zakupu energii i wody Z tytulu uslug pozostalych Z tytutu skladek ZUS i podatku Z tytutu zakupu pomocy naukowych i ksiq,zek Z tytutu u slug zdrowotnycho Zobowiqzania zg.. niesplaconych pofrczek o Kapitat ( fundusz ) wlasny RAZEM RAZEM I 447,41 zl 148,80 zl 29364,28 zl 487,97 zl 32,00 zl ,00 zl 72074,46 zl 22218,16 zl 94292,62 zl

3 Biblioteka Publiczna Czerwionka-Leszczyny ul. 3-go Maja 15 T L RECON AKTYWA bie24cy rok obrotowv.0 '1 J -l Stan na dzieri koriczao, poprzedni rok obrotow BILANS (z uyl4czeniem bank6w i ubezpiecz-vcieli bilans sporz4dzony na dzieri 3l.l2.ZOl2 A. Aktywa trn'ale 0l, j; +:!;,,.;A. Kapital (fundusz) n'lasny Stan na dzieri koriczacv PASYWA bie2ecy rok popnedni rok obrotouw obrotowv 0 2 :l-:2221'8,16''; 2l 060,5i --, I. \\rarto$ci niematerialne i pran,ne 02 I. Kapital (fundusz) podsta$,olvj' 2t r9 6s0,66 l. Koszry zakoriczonych prac rozwojouych 03 ll. Nale2ne n'platy na kapital podstawonl, (n,ielkojd uiem na) Z. Wartoic firmy 04 III. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc uiemna) 3. lnne u,artoici niematerialne i prawne 05 IV, Kapital (fundusz) zapasolly L Z,alicdri na wartoici niematerialne i trawne 06 V. Kapital (fundusz) z aktualizacji vyceny li. Rzeczowe aktywa trwale 07 VL Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe L Srodki trwale 08 lfii. Zysk (strate) z lat ubieelych a) grunty (w tym prawo u{tkowania lvieczystego gruntu) 09 VUI. Zysk (strata) netto 1 157,64 l 409,86 r) budynki, lokale i obiekty inzynierii qdowej iwodnej l0 tx. Odpisy z rysku nctto w ciqgu roku obrotowego (wielko36 ujemna) urzqdzenia technicane i maszyny lt B. Zobowi4zania i rezerwy nl zobowi4zania Crodki transportu t2 I. Rezerwy na zobowiqzania inne Srodki trwale l3 l. Rezerwa z tytufu odroczonego podatku dochodowego Srodki trwale w budowie T4 2. Rezerwa na iwiadczenia ememalne i podobne Zaliczki na Srodki trvvale w budou,ie t) - dlugoterminorva III. Nale2noici dl ugoterminow l6 - kdtkoterminowa L Od jednostek powiganych t7 3. Pozostale rezeruy 2. Od pozostalych jednostek I8 - dlugoterminowe IV. Inwestycje dlugoterminowe t9 - kdtkoterminowe l. NieruchomoJci 20 II. Znbowiqz,anir dlugoterminowe Z. Wartosci niematerialne i prawne 2l I. Wobec jednostek powiqtanych Dugoterminowe akt5rrva fi nansowe Wobec pozostalych jednostek l) w jednostkach powiqzanvch 23 a) kedyty i pozyczki - udzialy lub akcje b) z tytutu emisji dlu2nych papierow wartosciowych - rnne paplery wartodciowe 25 c) inne zobowiq4ania finansowe - udzielone pozyczki 26 d) inne - inne dlugoterminowe akryu'a finansowe 27 III. Zobowiqza nie krdtkoterminowe ri w pozostarych Jednostkach L Wobec jednostek powiqzanvch 28,88 - udzialy lub akcje zv a) z tytulu dostaw i uslug, o okesie wymagalnosci: lt n{ - inne papiery wartoiciowe JU - do l2 miesipcy - 28,88 udzielone pozyczki 5rp5 3l - powyzej 12 miesiecy - inne dlugoterminowe aktlrva finansowe 32 b) inne f. Inne inwestycje dlugoterminowe JJ 2. Wobec pozostalych jednostek V. Dlugoterminowe rozliczenia miedzvola'esowe 34 a) kredyty i pozyczli l. Akg'lva z t1'tulu odroczonego :odatku dochodqwego J) b) z q/tulu emisji dtuznych papier6w warto$ciowvch Inne rozl iczenia mipdzyokresowe 36 c) inne zobowiqzania finansowe 5 r,05

4 B.rAktyrva obroto$'e d) z t)'tulu dostarv i uslug. o okresre ii;-. t8st,9s, 5 613,4t. P6lprodukg, ; produkty ra,toku e) zaliczki otrzy,mane na dostahy 5. Zalicz-ki na dosta$y g) z f).tulu podatk6rv, cel, ubezpieczefi i innvch jwiadczeri 2t t04,09 a) z tyulu dostaw i uslug, o okresie 3. Fundusze specjaln do l2 miesigcs, ) z q/tulu dostaw i uslug, o olaesie z tytulu podatkdw, dotacji, cel, ubezpieczeli spolecznych i oraz innych Swiadczeri II. Inwesq,cl s kr6tkoterminowe l. Kr6tkoterminowe altywa finansowe Crodki pienigzne w kasie i na 2. Inne inwestycje k6tkotermrnowe Czerwionka-Leszczyny ;j lij l,rtl., *{ St ef!)wa {ri.[li"r:..,-.t,ektt_th!*.- Gt6wny ksiegowy &e,tt* Tosta -1\'si-f--. l. L- : [.{! Ii3LIO?:3iil j;s,'f(.3r. P{JELIC (j11lt r ef,,t C6 ek

5 E.}BLIOTEKA PUtsL} CZI{A 44-23A Czerwion ka-leszczyny u{.3 Maia 15 teljfax' t{tf M2:26-754C4 REGON 271fi8143 t nazrva i adres iednostki Rachunek z),sk6w i strat sporzqdzony na dzieri 3l grudzieri 2012r. ryariant Por6wnan'cz1' za ptlprz-edni rok obrototry 201 I za bid-qc5' rok obrotost' 20t2 Przl'chod), nctto ze sprzedazy i zr6n'nanc z nimi 79r 690,06 rrzychody netto ze sprzedazy produktorv 79r miana stanu produkt6u' izrvigkszenie - wanosc lodahia, zrnniejszenie - wartosc uienrna) II Ill )rzychody nelto ze sprzeda2y towarow i ntatcria!6rv B Koszty dzialalnosci operacyj nei , ,42 A.mortvzacia 5s 382,75 t I Z,u2vcie material6w i energii II rslusi obc 2390 t.06 2t 957,70 lodatki i oplaty,vvnasrodzenia ,20 s VI rbeznieczenia sootecme i inne iwiadczenia t04 124,59 il VII Jozostale koszw rodzaiowe , ,10 VII Wartosc sprzedanych towarow i material6w Zysk (strata) z,e sprzedaly ,36 D l?ozostale nrzvchodv oderacvine ,E5 8342,00 Zysk ze zbycia akty\'6w trwatych )otacie l 8 000,00 rure orzvchodv oderacvine )ozostale kosztv oderacvi ne 0,00 0,00 itrata ze zbvcia niefinansowt'ch aktywow trwalych \ktualizacia wartoici aktvrv6w niefinansorvych I] nne kosztv oderacyne r lvsk (strata) z dzialalnoici operacyine.i I 306,09 I lrzvchodv finansou'e r )dsetkr inne II (osztr,finansowe 0,00 0,00 fdsetki rule Lvsk (strata) z dzialalnosci goslrodarczej I 409,86 I 'Vvnik zdarzei nadzwyczai nvch 0, \,I z.vski nadzwvcz:ine itratv nadzwvczaine Lvsk / strata brutto I 409,86 I I57.64 lodatek dochodorvy lozostale obowiqzkowe zntniejszenia zysku zwiekszenia stratv) Lvsk (strata)netto I 409,86 I 157,64 G}dvrna r-.:orfgows BXEi.i.:}TFKI I\)i<. Beata Tosta sporz4dzil Czerwionka-Leszczyny, r rniejscowo5i i data *rys+fd6k FY6{.gD hn-if {} R' ecru"ntbtc C.seFc **t"rlru

6 '':' WyjaSnienie do rachunku zysk6w i strat. W zwi4zku ze zmiana przepis6w przychody w postaci otrzymanej dotacji z budzetu jednostki sarnorzqdu terytorialnego ujete w ksiegach rachunkorvych zostaly zaprezentowane w rachunku zysk6w i strat jako przychody netto ze sprzedaly - w pozycji A." Przychody netto ze sprzedazy i zr6wnane z nimi" oraz pozostale przychody z tytulu: ksiegozbiory darowane, wplywy za uslugg ksero i drukowanie - dotyczqbiezqcego roku obrotowego. Natomiast w poprzednim roku obrotowym 20ll prezentowane byty w poz. D.,,Pozostale przychody operacyjn -,, Dotacje oraz Inne przychody operacyjne. Powylsza zmian nie ma wptyvvrl na wynik finansowy jednostki. Gi;!r-rr;.r't.;lggt-lvva tsttsli{}'feki thr'. _.lu[h-. itegti:i Losttl

7 ['r' l-r ;-i-*t13 KA PUBLICZNA zi :-2-i(l Cztrn'rvionka-Leszczyny tlt ::,,.,'rtrr 15 tel.ffax.431'2947 tr., -<z.z,riho4 REGOiI C zeru4ofilta -, Leszcz*'.nv,' 08. FalA rdi, DB t2013 Urz4d Gminy i Miasta Czerwio n k2-f 952s21,ny Biblioteka Publiczna w Czerwionce -Leszczynaoh prt.edldada Projekt Uchwaty z nastqpuj ecymi zalqcznikami: o Bilans zarok2jl2, c Rachunek zysk6w i strat zarok2jlz, o Informacja dodatkowaz dziahalno6ci biblioteki za rok20l2. ilffffi f.]<rfer{ela Cfsek

8 FIBLIOTEKA FUtsI-ICZNA, Czerwion ke-leszczyny t"rl.3 h,feja 15 tei.ifax e.,; NIP 642-2S75.4C4 REGON 27151BtCl' Czerwionk a- Leszczyny, r' DF Urz4d Gminy i Miasta Czenvionka- LeszczYnY B iblioteka Publiczn a w Czerwionce - Leszczynach przedklada wyj asnienie do rachunku zysk6w i strat za 2072 r. oraz rachunek zyskow i strat na dzieh r. Giovsii;i!i-si f:giiw-z: FrBi.icTEKI lurir, Beatft Tasta _.Q_Y}it rj }rr. ;t' -.-) :ri eib_llqerir g PtrB Lr c z n*e_ ccsrwlgfqce. Losaca, rin c u ir (i r-:- i:,*'? e.'-i-{.tr o=-: i-

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki :

o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki : SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI iltlo 5p6tko okcyjno za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. obejmujqce: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANS 2. BILANS 3. RACHUNEKZYSKOW I STRAT 4. ZESTAWIENIE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o.

Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o. Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTR Spotka z 0.o. Siedzibe: 3(l ()19 Krak6u.', ul.tr{azou'iecka 1-1/2 tc]. (r)1t) 63.11772, 6129111, tt (r)1q 6327191 c mail: audyt()r@-taud\,tor-krako\\,.pi q:ww. aud\'tor-krzllir)w.pl

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIALU SPOT.KI

PLAN PODZIALU SPOT.KI PLAN PODZIALU SPOT.KI limarky sp. z o.o. ibq w Rzeszowie w trybi przez przeniesienie c nowo zawi4zanq (pod czgsci majqtk art.529 $ 1 pkt4 k.s.h. i majqtku sponki Qzielonej na spqnke ian przez wydzielenie)

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

' " . - -,, '"' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz. 57-320 Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel. 74865 1780 fax 7486901 61. Polanica-Zdroj, 2011-03-24

'  . - -,, '' : ' MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY. L. dz. 57-320 Polanica-Zdrqj ul. Spacerowa 2 tel. 74865 1780 fax 7486901 61. Polanica-Zdroj, 2011-03-24 SO 9001:200 L. dz. MiEJSKi ZAKtAD KOMUNALNY POLANCY-ZDRCJu' SPObXA z o.o. Zarejestrowana w S^dzie Rejonowym dla Wrocfawia-Fabrycznej we WrocJawiu, X Wydziaf Gospodarczy KRS nr 0000253420, kapitaf zakjadowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-00 Konin, plac Wolnosci 1, tel.{0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Konin, dnia 23 kwietnia 201 roku BU.303. 206.201 Urz^d Miejski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I ?,9,9, Eiaoo OPIMA I RIIPORT v4 baduniu sprswozdaniu /inunsowego zu 2012 rok Sp dldzielni s Mies zkuni ow o,,slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I Adres:02-998 warszawa, ul. Starodawna 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK LUBELSKI WEGIEL nbogdan KAn SPÓLKA AKCYJNA w Bogdancel 21-013 Puchaczów SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Bogdanka~ marzec 2009 f.. De ;~nl~ t,erp~rl -."r--- --------- 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie finansowe za okres. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 N* Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 DOM SPOTKAŃ IM. ANGELUSA SILESIUSA 53-526 Wrocław, ul. Wincentego Stysia 16 a RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT NA 31.12.2013 DOM SPOTKAŃ

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany)

ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) ERRATA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2015 R. (wykaz pozycji w których nastąpiły zmiany) BILANS SKONSOLIDOWANY Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE

SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE SPOT-ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 S PR,/IWOZDANIE FINANS OWE za rok obrotowy 2008 S POT.ECZNY I N STYTUT EKO LOG I CZNY 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44,I/YJAS

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo