Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40"

Transkrypt

1 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z jej treścią. 1

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 4 2 Opis urządzenia Informacje ogólne Przeznaczenie Tryby funkcjonowania Interfejs PC Programy testowe Budowa Instalowanie Wymiary podstawowe Lokalizacja urządzenia Montaż Podłączenia Podłączenia instalacji c.o Podłączenie zasobnika ciepłej wody Podłączenia elektryczne Podłączenie gazu Podłączenia do komina PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTŁA Napełnianie i odpowietrzenie urządzenia oraz instalacji Uruchomienie Wyłączenie z pracy Nastawy i Programowanie Operacje tablicy sterowniczej Dostęp do trybu serwisowego Parametry Ustawienie mocy maksymalnej dla c.o Ustawienie pracy pompy Regulacja pogodowa Dostosowanie do innego rodzaju gazu Ustawianie gazu i powietrza Regulacja nastaw gaz/powietrze Usterki Kody usterek Inne usterki Konserwacja Demontaż zespołów kotła Czyszczenie CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Oporność czujek NTC Schemat elektryczny

3 Instrukcja Instrukcja umożliwia złożenie, instalowanie i użytkowanie urządzenia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Przeczytaj uważnie instrukcję. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z dystrybutorem. Intrukcję należy przechowywać razem z urządzeniem. Stosowane skróty i pojęcia. Opis Wysokoefektywny Kocioł wiszący Kompakt Solo HRE opalany gazem Urządzenie z rurociągami dla centralnego ogrzewania Urządzenie z rurociągami dla ciepłej wody Odniesienia w tekście HE Urządzenie Instalacja c.o. Instalacja c.w. Symbole W instrukcji zastosowano następujące symbole: Ostrzeżenie Procedury, jeżeli nie są przestrzegane z konieczną ostrożnością mogą uszkodzić produkt, otoczenie lub środowisko albo narazić na utratę zdrowia lub życia. Ostrzeżenie Serwis i doradztwo techniczne Ryzyko porażenia prądem. Dla uzyskania wyjaśnień dodatkowych, instalowania, konserwacji i napraw. Prosimy o kontakt: ACV Polska Sp z o.o Ul.Witosa Włocławek Tel Fax E- mail: Identyfikacja produktu Każde urządzenie posiada tabliczkę znamionową charakteryzującą urządzenie: A. Typ urządzenia B. Moc cieplna c.w. (kw) C. Modulacja mocy (kw) D. Nominalna moc cieplna (kw) E. Kategoria gazowa F. Ciśnienie zasilania gazem (mbar) G. Typ gazu H. Pin I. Kategoria urządzenia J. Maksymalne ciśnienie c.o. (bar) K. Maksymalna temperatura wody c.o.( C) L. Maksymalne ciśnienie c.w. (bar) M. Podłączenie elektryczne N. Emisja NOx O. Numer seryjny P. Rok produkcji 3

4 1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą pracę urządzenia czy układu odprowadzenia spalin powstałych w wyniku błędnego zainstalowania z instalacją lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami. Niewłaściwe instalowanie unieważnia gwarancję i odpowiedzialność sądową. Kocioł musi być zainstalowany zgodnie z instrukcjami i obowiązującymi przepisami, Przed przystąpieniem do instalowania i/lub użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję. 2. OPIS URZĄDZENIA 2.1 Informacje ogólne Gazowy kocioł wiszący Kompakt Solo HRE jest urządzeniem z zamkniętą komorą spalania, przeznaczony do centralnego ogrzewania pomieszczeń i zaopatrzenia w ciepłą wodę po podłączeniu zewnętrznego zasobnika c.w.. Jest on przygotowany do zasilania powietrzem i odprowadzenia spalin w systemie równoległym 80/80 mm lub koncentrycznym 80/125 (opcja). Urządzenie należy zainstalować na wieszaku sciennym lub na ramie naściennej z naczyniem przeponowym. Kompakt Solo HRE jest opatrzony znakiem CE i posiada stopień ochrony elektrycznej IP44. Urządzenie jest standardowo dostarczane do opalania gazem ziemnym E (G20). Może być również dostarczone w wersji dla opalania gazem płynnym - propanem (G31). 2.2 Przeznaczenie Gazowy, wiszący kocioł Kompakt Solo HRE jest wysokosprawnym kotłem kondensacyjnym z palnikiem modulowanym. Kocioł przeznaczony jest dla celów centralnego ogrzewania. Aluminiowy wymiennik ciepła zawiera jeden obieg grzewczy. Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny regulator kotłowy, który w żądanym czasie zapewnia centralne ogrzewanie uruchamiając wentylator, otwierając zawor gazowy, zapalając palnik i stale nadzorując i regulując wielkość płomienia zależnie od wymaganej mocy. Stosowne zmiany nastaw parametrów umożliwiają pracę urządzenia dla centralnego ogrzewania. 2.3 Tryby funkcjonowania Wyświetlacz z tablicy sterowniczej kotła pokazuje poniższe tryby pracy urządzenia. - Off Urządzenie nie funkcjonuje ale jest zasilane energią elektryczną. Nie reaguje na potrzebę ogrzewania ani rozbiór ciepłej wody. Aktywna jest ochrona przeciwmrozowa urządzenia: pompa uruchamia się a wymiennik kotła jest ogrzewany gdy temperatura obecnej w nim wody spadnie zbyt nisko. Jeżeli ochrona przeciwmrozomowa załącza się, pojawia się kod 7 (podgrzewanie wymiennika kotła). Na wyświetlaczu temperatury (w tym trybie pracy) można odczytać ciśnienie w obiegu c.o. w barach Tryb oczekiwania (gotowości do pracy) Dioda LED pod przyciskiem świeci, może również świecić jedna z diód LED funkcji komfortu c.w.. Kocioł jest gotowy do pracy w odpowiedzi na zapotrzebowanie c.o. oraz c.w. 0 Wybieg pompy c.o. Po zakończeniu pracy dla c.o. pompa jeszcze pracuje. Czas wybiegu pompy jest ustawiony fabrycznie zgodnie z 6.3. Jego nastawa może być 4

5 zmieniona. Dodatkowo, pompa załącza się automatycznie na 10 sekund raz na dobę, dla ochrony przed jej zatarciem. Pora automatycznego załączenia się pompy jest zależna od jej ostatniej pracy dla c.o.. Zmianę tego czasu można osiągnąć zwiększając nastawę termostatu pokojowego na krótko przed załączeniem. 1 Wyłączenie kotła po osiągnięciu temperatury wymaganej Regulator kotła może wyłączyć pracę dla ogrzewania. Palnik jest zatrzymywany. Takie zatrzymanie może się pojawić gdy osiągnięto wymaganą temperaturę. Kiedy temperatura obniży się wystarczająco następuje anulowanie zatrzymania. 2 Autodiagnoza Podłączone czujniki są regularnie sprawdzane przez regulator kotła. W czasie sprawdzania regulator nie realizuje innych operacji. 3 Przedmuch Start urządzenia rozpoczyna się od startu wentylatora. Gdy obroty wentylatora są dostateczne palnik zapala się. Kod 3 pojawia się również podczas przedmuchu występującego w czasie zatrzymywania palnika. 4 Zapłon Gdy obroty wentylatora są dostatecznie wysokie palnik rozpoczyna zapłon wytwarzając iskrę elektryczną. Faza zapłonu jest oznaczona kodem 4. Jeżeli palnik nie zapali, inicjuje ponowną próbę zapłonu po ok. 15 sekundach. Po czterech nieudanych próbach zapłonu palnik wchodzi w stan awaryjny (patrz 7.2.1). 5 Tryb ogrzewania Do kotła może być podłączony termostat (zał/wył), czujnik zewnętrzny lub ich kombinacja. Gdy pojawia się potrzeba ogrzewania sygnalizowana przez termostat, wentylator rozpoczyna start (kod 3 ), inicjuje zapłon (kod 4 ) i wchodzi w tryb ogrzewania (kod 5 ). W czasie ogrzewania obroty wentylatora, a więc i moc cieplna urządzenia są kontrolowane przez regulator kotła - podnosząc temperaturę wody grzewczej do wartości temperatury zasilania. Jeżeli podłączono termostat (zał/wył) wyświetla się nastawa temperatury zasilania wodą grzewczą. W przypadku czujnika zewnętrznego, wymagana temperatura zasilania jest określana z krzywej grzewczej przez regulator kotła. W ostanich dwóch przypadkach wyświetla się maksymalna temperatura nastawy. W czasie pracy w trybie ogrzewania (centralnego) temperatura zasilania jest pokazywana na tablicy sterowniczej kotła w granicach 30 C do 90 C. Gdy funkcja komfortu ciepłej wody jest załączona (patrz kod 7 ) żądanie ogrzewania poniżej 40 C jest ignorowane. 6 Tryb ciepłej wody (współpraca z zasobnikiem c.w.) Rozbiór ciepłej wody posiada pierwszeństwo nad ogrzewaniem. Kiedy temperatura ciepłej wody spadnie o 5 0 C poniżej ustawionej, praca na centralne ogrzewanie jest przerywana i trójdrogowy zawór przełączający otwiera przepływ w kiedunku zasobnika ciepłej wody. Ładowanie następuje aż do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury ciepłej wody na zasobniku. Podczas pracy na ciepłą wodę wyświetla się kod 6. Przy wspólpracy z termostatem zasobnika c.w. produkcja ciepłej wody rozpoczyna się przy otwartych stykach termostatu i kończy przy zwartych stykach. Temperatura może być nastawiana pomiędzy 40 C a 65 C (patrz 6.1) i jest pokazywana na tablicy sterowniczej kotła podczas pracy urządzenia w trybie c.w. Aktualna temperatura c.w. jest pokazywana po nacisnięciu przycisku serwisowego w trybie c.w. 2.4 Interfejs PC Regulator kotłowy wyposażono w interfejs PC, który umożliwia połączenie z komputerem przy użyciu specjalnego przewodu i oprogramowania (ułatwia to zmianę nastaw regulatora kotła pozwalając również na sprawdzenie historii pracy urządzenia). 2.5 Programy testowe Regulator kotłowy umożliwia wprowadzenie kotła w tryb testowy. Aktywację programu testowego osiąga się po starcie urządzenia, przy stałych obrotach wentylatora, bez uruchomionych funkcji regulacyjnych. Funkcje bezpieczeństwa pozostają nadal aktywne. Program testowy kończy się po jednoczesnym naciśnięciu oraz 5

6 Programy testowe Wyszczególnienie Kombinacja Wyświetlany przycisków znak Praca palnika z mocą minimalną i L Praca palnika z mocą maksymalną dla i c.o.(patrz 6.3, parametr 3) (1x) h Praca palnika z mocą maksymalną dla i c.w.(patrz 6.3, parametr 4) (2x) "H" Wyłączenie programu testowego i Bieżąca sytuacja Ochrona przeciwmrozowa Urządzenie jest wyposażone w ochronę przeciwmrozową. Jeżeli temperatura wymiennika kotłowergo spadnie zbyt nisko, palnik załączy się a pompa będzie pracować do czasu osiągnięcia wystarczającej temperatury wymiennika. Kiedy urządzenie jest aktywowane przeciwmrozowo wyświetla się kod 7 (podgrzewanie wymiennika kotłowego). Jeżeli instalacja (lub jej część) może zamarznąć należy bezwzględnie zainstalować ochronny termostat przylgowy na rurociągu powrotnym w najzimniejszym miejscu/ pomieszczeniu. Musi on być podłączony zgodnie ze schematem (patrz 9.1) Uwaga Jeżeli urządzenie jest wyłączone z pracy (wyświetlony - ) to ochrona przeciwmrozowa kotła pozostaje nadal aktywna. Nie będzie wtedy jednak odpowiedzi na żądanie ogrzewania z zewnętrznego termostatu przeciwmrozowego. 6

7 2.6 Budowa A. Pompa obiegowa L. Wlot powietrza B. Zespół zaworu gazowego M. Adapter przewodu spalin C. Regulator kotłowy N. Listwa zaciskowa X4 D. Czujnik temperatury zasilania - S1 O. Seperator kondensatu E Czujnik temperatury powrotu - S2 P. Nie dotyczy F. Wentylator Q. Syfon kondensatu G. Nie dotyczy R. Wymiennik ciepła (spaliny/woda) H. Czujnik ciśnienia wody obiegu grzewczego (c.o.) S. Tablica sterownicza I. Wtyczka 230V T. Elektroda zapłonowa/jonizacyjna J. Odpowietrznik ręczny U. Tabliczka znamionowa K. Wziernik 7

8 3. Instalowanie 3.1 Wymiary podstawowe Urządzenie z podłączeniami dolnymi: Urządzenie + uchwyty naścienne A = Zasilanie c.o. Ø22 B = Powrót c.o. Ø22 C = Zasilanie gaz m Ø15 D = Zimna woda Nie dotyczy E = Ciepła woda Nie dotyczy F = Wylot kondensatu Ø25 (giętki) h = 517 HRE HRE HRE 30, 40 H= 590 HRE HRE HRE 30, 40 Y = Wlot powietrza Ø80 Z1 = Wylot spalin Ø80 Z2 = Wylot spalin / wlot powietrza Ø80/125 (koncentryczny - opcja) Urządzenie + uchwyty naścienne + zestaw armatury (opcja) A = Zasilanie c.o. Ø22 B = Powrót c.o. Ø22 C = Zasilanie gazem Ø15 D = Zimna woda Nie dotyczy E = Ciepła woda Nie dotyczy F = Wylot kondensatu Ø25 Y = Wlot powietrza Ø80 Z1 = Wylot spalin Ø80 Z2 = Wylot spalin / wlot powietrza Ø80/125 (koncentryczny - opcja) 8

9 Urządzenie z podłączeniem na ramie montażowej: Urządzenie + uchwyty naścienne + rama naścienna (opcja) A = Zasila ie c.o. Ø22 B = Powrót c.o. Ø22 C = Zasilanie gazem Ø15 D = Zimna woda Nie dotyczy E = Ciepła woda Nie dotyczy F = Wylot kondensatu Ø25 H = 590 HRE HRE HRE 30, 40 Y = Wlot powietrza Ø80 Z1 = Wylot spalin Ø80 Z2 = Wylot spalin / lot powietrza Ø80/125 (koncentryczny - opcja) Urządzenie + uchwyty naścienne + rama naścienna z podłączeniami górnymi A = Zasilanie c.o. Ø22 B = Powrót c.o. Ø22 C = Zasilanie gazem Ø15 D = Zimna woda Nie dotyczy E = Ciepła woda Nie dotyczy F = ylot kondensatu Ø32 lub Ø40 Y = Wlot powietrza Ø80 Z1 = Wylot spalin Ø80 Z2 = Wylot spalin / wlot powietrza Ø80/125 (koncentryczny - opcja) 9

10 3.2 Lokalizacja urządzenia Kocioł może być instalowany w pomieszczeniu lub jego wnęce z pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia (B 23 ) albo spoza niego t.j. w systemie (C) z zamknietą komorą spalania. Kocioł nie może być instalowany na zewnątrz, chyba że miejsce zainstalowania jest chronione przed wpływem warunków atmosferycznych przynajmniej w takim stopniu jak pomieszczenia z kotłem. Zaleca się zachowanie minimalnych odległości kotła od ścian i przegród: 50 cm od góry i od dołu kotła, 50 cm od przodu oraz co najmniej 10 cm od jego boków. W pomieszczeniu z kotlem nie mogą być przechowywane żadne ciecze łatwopalne lub powodujące korozję. Ściana na której zainstalowano kocioł musi być niepalna i wystarczająco wytrzymała na dodatkowe obciążenie kotłem Instalowanie w szafce kuchennej Urządzenie może być instalowane pomiędzy wiszącymi szafkami kuchennymi albo w szafce pod warunkiem zachowania odpowiedniej wentylacji. Przez dostateczną wentylację należy rozumieć prostokątne otwory (nawiewny w dnie szafki i wywiewny w górnej ściance) każdy o przekroju minimum 50 cm 2 wykonane jak na rysunku obok Maskownica i tablica sterownicza W przypadku prac serwisowych konieczne jest zdjęcie maskownicy aby zapewnić pełny dostęp do tablicy sterowniczej i innych elementów kotła. Postępujemy jak niżej: Jeżeli założono maskowicę (A), zdjąć do przodu. Wykręcić dwa wkręty (1) za klapką tablicy wyświetlacza. Naciśnij i przesuń do przodu dolną (2) część obudowy przedniej. 10

11 3.3 Montaż W zależności od instalacji, kocioł może być zainstalowany na ramie ściennej z naczyniem przeponowym. Wtedy może być zamocowany na zaczepach ramy i nie wymaga dodatkowego mocowania. Może być również zamontowany na samych uchwytach bezpośrednio do ściany Montaż wieszaka i wspornika Wykorzystując dostarczone materiały, wykonać pewne mocowanie uchwytów do ściany, zgodnie z załączonym schematem, 11

12 3.3.2 Instalowanie urządzenia 1. Rozpakować urządzenie. 2. Sprawdzić zawartość opakowania, winna zawierać: Urządzenie (A) Zestaw ramy naściennej (B) Syfon kondensatu (c) Instrukcja instalowania i użytkowania może być dostarczana oddzielnie 3. Sprawdź możliwe uszkodzenia urządzenia: powiadom niezwłocznie dostawcę o ewentualnych uszkodzeniach. 4. Sprawdź czy pierścienie zaciskowe znajdują się w podłączeniach wspornika. 5. Założyć urządzenie na ramę. Upewnić się jednocześnie, że rurki są wsunięte do złączek zaciskowych. 6. Zamocować złączki zaciskowe do wspornika. 7. Założyć rurę giętką na wylot syfonu kondensatu. 8. Napełnij syfon wodą i wsuń do góry tak daleko jak to możliwe. 9. Podłącz rurę giętką z syfonu kondensatu do spustu z wlotem otwartym do atmosfery - zwłaszcza wtedy, gdy spust prowadzi również strumień nadmiarowy z zaworu bezpieczeństwa. 10. Załóż przewody zasilania powietrzem i odprowadzenia spalin Zakładanie maskownicy Uchwyć maskownicę od dołu i podłóż od dołu urządzenia, nasuń maskownicę tak daleko jak to możliwe. 12

13 4. PODŁĄCZENIA 4.1 Podłączenia instalacji c.o. 1. Przepłukać instalację c.o. aż do oczyszczenia. 2. Zamocować rurę zasilania (B) i powrotu (A) do złączek. 3. Wszystkie rury muszą być połączone bez naprężeń i wolne od możliwości zakleszczenia. 4. Istniejące złączki muszą być dokręcone i wolne od przecieków. Upewnij się czy złączki zaciskowe są dobrze osadzone co pozwoli uniknąć ewentualnych przecieków w przyszłości. Obieg grzewczy kotła winien być wyposażony: Złączka z zaworem na rurce powrotnej z c.o. Zawór spustowy w najniższym punkcie instalacji Zawór bezpieczeństwa 3 bar, instalowany możliwie najbliżej kotła. Pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a kotłem nie można instalować zaworu odcinającego. Naczynie przeponowe podłączone do rurki powrotnej. Odpowietrznik na zasyfonowaniach powstałych na trasie orurowania Termostatyczne zawory przygrzejnikowe. Jeżeli grzejniki są wyposażone w zawory termostyczne należy wykonać by- pass gwaranujący minimalny obieg wody grzewczej. Musi być on jednak wykonany co najmniej 6 m od kotła dla jego ochrony przed przegrzaniem Ogrzewanie podłogowe. Warunkiem efektywnej pracy urządzenia w trybie ciepłej wody jest wyeliminowanie przepływu wody grzewczej przez kocioł, wymuszanego przez pompę drugiego (podłogowego) obwodu grzewczego.ogrzewanie podłogowe podłączyć do rozdzielacza hydraulicznego lub zastosować zawór odcinający sterowany elektrycznie albo zawór zwrotny. Zapobiega to przepływowi przez kocioł gdy ogrzewanie (c.o.) nie jest wymagane. Schemat podłączenia ogrzewania podłogowego Q. Kocioł R. Pompa S. Zawór ogrzewania podłogowego T. Zawór zwrotny (sprężynowy) U. Zawór elektromagnetyczny 230 V V. Grzejniki W. Termostat pokojowy X. Termostat maksimum Regulacja strefowa W przypadku, gdy poza obiegiem grzejnikowym występuje drugi obieg grzewczy (np. kominek czy kocioł stałopalny) często pojawia się problem ze spadkiem temperatury w pomieszczeniu. Można go rozwiązać poprzez podzielenie układu na dwie oddzielne strefy. Regulacja strefowa może być stosowana jedynie gdy nie ma zewnętrznego zasobnika ciepłej wody w instalacji. Schemat regulacji strefowej: A. Urządzenie B. Elektrozawór 230 V ~ C. Grzejniki T1. Termostat pokojowy, strefa 1 T2. Termostat pokojowy, strefa 2 Z1. Strefa 1 Z2. Strefa 2 13

14 Zasada działania Układ regulacji strefowej zawiera 2 termostaty pokojowe i elektrozawór. Gdy termostat pokojowy 2 strefy grzewczej wysyła żądanie ciepła, elektrozawór otwiera się i cały obieg jest ogrzewany (strefa 1 i 2). Gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło ze strefy 2, termostat pokojowy strefy 1 kontroluje temperaturę strefy 1. Instalowanie Umieść zawór wyłączający na w obiegu grzewczym zgodnie ze schematem. Podłącz termostat pokojowy strefy 1 do X4 6/7. Podłącz termostat pokojowy strefy 2 do X4 11/12. Zmień parametr A na liście parametrów z wartości 0 na wartość 3 (6.3) UWAGA: Termostat pokojowy strefy 1 musi być typu załącz/wyłącz. Termostat dla 2 strefy musi być taki sam lub Open Therm. 4.2 Podłączenie zasobnika ciepłej wody Do podłączenia kotła Kompakt Solo HRE z zasobnikiem ciepłej wody potrzebny jest: - czujnik ciepłej wody (ewentualnie termostat c.w.) - zawór przełączający c.o./c.w. Podłącz zasobnik ciepłej wody i zawór przełączający zgodnie ze schematem obok. Usuń mostek na zaciskach 9-10 listwy X4, podłącz zasilanie siłownika zaworu przełączającego do listwy X2 (230V) i podłącz czujnik ciepłej wody do listwy X4. (Patrz schemat podłączeń) Legenda do schematu C: Kocioł D: Zasobnik c.w. E: Instalacja c.o. F: Naczynie przeponowe G: Zawór bezpieczeństwa c.o. H: Zawór przełączający Uwaga: W przypadku użycia termostatu ciepłej wody ładowanie zbiornika ładowanie następuje przy rozwarciu styków X4:

15 4.3 Podłączenia elektryczne OSTRZEŻENIE Gniazdo z uziemieniem powinno być zamontowane w odległości do 1 m od kotła. Musi ono być łatwodostępne. W pomieszczeniach wilgotnych, zasilanie energią elektryczną należy wykonać na stałe. Podczas prac przy kotle prąd elektryczny musi być zawsze odłączony od kotła. Wszelkie zmiany podłączenia zasilania energią powinny być wykonywane przez osobę wykwalifikowaną. 1. Wysuń maskownicę (A) do przodu, (jeżeli założona) i zdejmij. 2. Otwórz pokrywkę wyświetlacza i wykręć obydwa wkręty a następnie wyjmij pokrywkę do przodu. 3. Podciągnij regulator kotła do przodu; po przechyleniu do dołu uzyskuje się pełny dostęp do listew podłączeniowych. 4. Przed wykonaniem podłączeń przeczytaj pkt i zapoznaj się ze schematem (9.1). 5. Po wykonaniu podłączeń włóż wtyczkę urządzenia do gniazda z uziemieniem i sprawdź obecność fazy na zacisku X Wsuń regulator do położenia pierwotnego Podłączenia elektryczne Podłączenie Opis Uwagi 6-7 Termostat - pomieszczeniowy ON/OFF Termostat pomieszczeni owy cyfrowy OpenTherm Przy użyciu regulatora cyfrowego należy zdjąć mostek Czujnik temp. NTC 12 kohm/25 0 C zewnętrznej 9-10 Czujnik ciepłej wody lub termostat regulacyjny c.w. NTC 12 kohm 6-7 Termostat ochrony przeciwmrozowej Podłączany równolegle do termostatu pomieszczeniowego Termostat 24V 6=24 V DC 7= termostat pokojowy 9=0 V DC 15

16 4.3.2 Termostat pomieszczeniowy (zał/wył) 1. Upewnić się, że opór elektryczny termostatu wraz z przewodami nie przekracza 15 Ohm. 2. Podłączyć termostat pokojowy do listwy X4 (patrz 4.3.1, 9.1) Programator czasowy/termostat. Istnieje możliwość podłączenia programatora czasowego (zegara), który wymaga zasilania 24VDC (obciążenie styków do 0,1A). Podłączenie zegara termostatu pokojowego zgodnie Czujnik temperatury zewnętrznej Automatyka kotła umożliwia regulację pogodową po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej. Czujnik może być stosowany w kombinacji z termostatem pokojowym (zal/wył) lub regulatorem cyfrowym OpenTherm.. Podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej - patrz Nastawianie ogrzewania, regulacja pogodowa (patrz 5.6 ) Termostat pomieszczeniowy cyfrowy Urządzenie umożliwia podłączenie regulatora cyfrowego opartego na protokole komunikacyjnym OpenTherm. Ważną funkcję regulatora cyfrowego jest obliczanie temperatury zasilania (kotła) w zależności od wymaganej temperatury pomieszczenia w taki sposób aby optymalnie wykorzystać dostępny zakres modulacji mocy. Aktualnie żądana temperatura kotła jest wskazywana na regulatorze. Podłącz regulator cyfrowy (patrz 4.3.1). 4.4 Podłączenie gazu 1. Podłącz przewód gazowy za pomocą zaworu (A). 2. Podłączenie gazu zamontuj bezpośrednio do 1/2 króćca znajdującego się w na ramie montażowej kotła. 3. Wymaga się zamontowania filtra siatkowego, który należy umieścić pomiędzy kotłem a zaworem odcinającym. 4. Podłącz urządzenie do zasilania gazem. 5. Sprawdź ewentualne przecieki przy ciśnieniu maksymalnym 500 mm H2O (50 mbar). 16

17 4.5 Podłączenie systemu powietrzno spalinowego Podłączenia przewodu spalinowego i zasysającego powietrze do spalania mają średnicę ø 80 mm. (system rozdzielony) Możliwe jest również podłączenie systemu koncentrycznego ø80x125 mm (wymagany adapter) System B23 UWAGA Zapewnić niezbędną wentylację pomieszczenia z kotłem. Podłącz przewód spalin do wylot spalin z kotła. Wewnętrzne uszczelnienie zapewnia odpowiednią szczelność System C System rozdzielony Podłącz rury wlotu powietrza i wylotu spalin do odpowiednich podłączeń kotła. Wewnętrzne uszczelnienie zapewnia odpowiednią szczelność. System koncentryczny Za pomocą koncentrycznego adaptera można podłączyć urządzenie do koncentrycznego układu kominowego 80/ Zaślepić wlot powietrza w kotle za pomocą dołączonej zaślepki. 2. Usunąć adapter wylotu spalin poprzez odkręcenie do odwrotnie do kierunku wskazówek zegara. 3. Usunąć o- ring kołnierza adaptera i umieścić go w kołnierzu koncentrycznego adaptera. 4. Umieścić adapter koncentryczny w kotle poprzez przekręcenie go zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara tak by punkt pomiarowy znajdował się z przodu kotła. 5. Podłącz rurę koncentryczną dla wlotu powietrza i wylotu spalin do adaptera. Wewnętrzne uszczelki zapewniają odpowiednią szczelność. 17

18 5 PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTŁA 5.1 Napełnianie i odpowietrzenie urządzenia oraz instalacji Obieg grzewczy Uwaga: Ewentualne dodatki do wody grzewczej nie mogą szkodzić materiałom zastosowanym w kotle: miedź, mosiądz, stal, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne oraz guma 1. Włóż wtyczkę urządzenia do gniazda ściennego. - Urządzenie może dokonywać autodiagnozy: 2 (na wyświetlaczu). - Urządzenie przechodzi do trybu oczekiwania (gotowości): - (na wyświetlaczu). 2. Podłączyć wąż napełniania do punktu napełniania/opróżniania i napełnić instalację czystą wodą pitną do ciśnienia max 1-2 bar w przypadku zimnej instalacji. (pokazywanego na wyświetlaczu temperatury.) 3. Odpowietrzyć urządzenie wykorzystując odpowietrznik ręczny (A). Odpowietrznik ręczny może być zamieniony na odpowietrznik automatyczny. 4. Odpowietrzyć instalację centralnego ogrzewania za pomocą przygrzejnikowych odpowietrzników ręcznych. 5. Podnieść ciśnienie w instalacji c.o. do wartości przed odpowietrzeniem.. 6. Sprawdzić ewentualne wycieki na połączeniach. 7. Napełnić wodą syfon kondensatu Zasilanie ciepłą wodą (przy korzystaniu z zewnętrznego zasobnika c.w.) 1. Otworzyć punkt napełniania wodą i napełnić ciśnieniem system c.w. 2. Odpowietrzyć wymiennik i przewody instalacji przez otworzenie punktu poboru c.w. 3. Utrzymać wypływ c.w. aż do chwili zaniku wypływu powietrza z wodą. 4. Sprawdzić ewentualne wycieki na połączeniach Zasilanie gazem 1. Odpowietrzyć zasilanie gazem za pomocą króćca pomiarowego (D) na zespole zaworu gazowego. 2. Sprawdzić ewentualne wycieki gazu na połączeniach. 3. Sprawdź ciśnienie wlotowe gazu. 18

19 5.2 Uruchomienie Opis wskaźników świetlnych 1. Załącz/wyłącz A A. Przycisk Załącz/wyłącz 2. Praca w trybie c.o lub ustawianie maksymalnej temperatury ogrzewania B B. Przycisk c.w./c.o. ustawianie temperatury wymaganej 3. Praca w trybie c.w.lub ustawianie temperatury c.w. C C. Przycisk zmiany wartości (- ) 4. Wyświetlacz (wymagana temp. c.o. lub c.w. / ciśnienie wody grzewczej w barach / kod błędu) D D. Przycisk zmiany wartości (+) 5. Komfort c.w. funkcja eco (nie dotyczy Kompakt Solo HRE) E E. Komfort c.w. funkcja wyłączona/ eco / ciągła (nie dotyczy Kompakt Solo HRE) 6. Komfort c.w. ciągły (nie dotyczy Kompakt Solo HRE) F F. Przycisk serwisowy 7. Kod operacji G G. Przycisk resetu / zatwierdzenia zmiany 8. Mrugająca lampka sygnalizująca błąd Podczas pierwszego uruchomienia (rozruchu) wykonuje się pełną procedurę. 1. Naciśnij przycisk aby wystartować. Wymiennik kotła rozpoczyna podgrzewanie a wskaźnik (serwisu) pokazuje kod czynności 3., 4 oraz 7 (Zależnie od stanu c.w. - deaktywacja) 2. Wybrać ustawienia pompy zależne od nastawienia mocy maksymalnej i oporów hydraulicznych instalacji c.o.. Wysokość podnoszenia pompy i straty ciśnienia urządzenia podano w Nastawić termostat pokojowy powyżej temperatury w pomieszczeniu. Urządzenie przełączy się wtedy na pracę dla c.o.: wyświetlacz pokaże Instalacja i kocioł podgrzeją się do około 80 C. 5. Sprawdzić różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem z grzejników. Zaleca się, aby wynosiła C. Ustawianie mocy maksymalnej odbywa się na panelu serwisu - patrz nastawianie mocy maksymalnej. Jeżeli trzeba przestaw nastawę biegu pompy i/lub zaworów przygrzejnikowych. Minimalne przepływy wody grzewczej to: l/h dla nastawy mocy 5.4 kw l/h dla nastawy mocy 17.8 kw l/h dla nastawy mocy 26.2 kw 6. Wyłączyć urządzenie. 7. Odpowietrzyć urządzenie oraz instalację po jej ochłodzeniu się, (jeżeli trzeba uzupełnić ciśnienie wodą). 8. Sprawdzić pracę w trybie ogrzewania oraz ciepłej wody. 9. Poinstruować użytkownika o napełnianiu wodą, odpowietrzaniu, pracy urządzenia na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Uwagi Urządzenie wyposażono w elektroniczny regulator kotłowy, który uruchamia palnik, nadzoruje płomień w czasie wszystkich trybów pracy urządzenia. Pompa obiegowa uruchamia się w odpowiedzi na potrzebę ogrzewania. Po zakończeniu grzania pompa pracuje jeszcze przez 1 min. Czas wybiegu pompy może być zmieniony (patrz 6.3). Pompa załącza się automatycznie na 10 sekund każdej doby dla ochrony przed zatarciem się. Następuje to każdej doby licząc od czasu wystąpienia ostatniej potrzeby ogrzewania. 19

20 5.3 Wyłączenie z pracy Uwaga; Opróżnić instalację razem z kotłem jeżeli możliwe jest zamarznięcie instalacji lub kotła. Opróżnij kocioł przez punkt opróżniania/napełniania kotła. Opróżnij instalację przez najniższy punkt spustowy wody z instalacji Ochrona przeciwmrozowa Wyeliminowanie ewentualnego zamarznięcia spustu kondensatu jest możliwe tylko przez zainstalowanie urządzenia w miejscu chronionym przed mrozem. Urządzenie jest wyposażone w ochronę przeciwmrozową. Jeżeli temperatura wymiennika kotła spada zbyt nisko, palnik załącza się i pracuje do czasu gdy temperatura wymiennika wzrośnie dostatecznie wysoko. Jeżeli istnieje możliwość zamarznięcia instalacji lub jej części, należy założyć termostat przylgowy w najzimniejszym miejscu rury powrotu. Musi on być podłączony zgodnie ze schematem (patrz 9.1) Uwaga Jeżeli zainstalowano taki termostat przylgowy i przyłączono do kotła to ochrona przeciwmrozowa nie będzie aktywna jeżeli kocioł jest wyłączony (na wyświetlaczu serwisu jest obecny - ). 20

21 6. Nastawy i Programowanie Funkcjonowanie kotła jest określone fabrycznymi nastawami regulatora kotłowego. Część nastaw może być zmieniona przez instalatora za pośrednictwem tablicy sterowniczej po wprowadzeniu kodu. 6.1 Operacje tablicy sterowniczej Włączenie/wyłączenie urządzenia Urządzenie startuje po naciśnięciu Kiedy kocioł zaczyna funkcjonować to lampka LED obok przycisku podświetla się na zielono. Gdy urządzenie jest wyłączone na wyświetlaczu serwisu wyświetla się kursor ( - ) informujący, ze urządzenie jest podłączone do energii elektrycznej. W tym trybie pracy, na wyświetlaczu temperatury odczytujemy ciśnienie w instaiacji c.o. (w barach). Resetowanie. Gdy praca kotła jest zablokowana, (co objawia się miganiem lampki LED nad przyciskiem i stosownym kodem na wyświetlaczu temperatury ), urządzenie może być odblokowane przez naciśnięcie przycisku. Sprawdzić przyczynę takiego stanu w kodach podstawowych w 7.1 i usunąć błąd jeżeli to możliwe, a następnie odblokować (zresetować) urządzenie. Zmiana nastaw innych funkcji: Trzymając przycisk przez 2 sekundy uzyskujemy dostęp do menu nastaw użytkownika (LED przy a wyświetlana wartość miga). Naciskając przycisk wielokrotnie, za każdym razem zmienia się funkcja nastawy. Kiedy LED sygnalizuje wartość wskazanej funkcji, możną ja nastawiać przyciskami oraz. Wartość nastawy pokazuje wyświetlacz. Przycisk Przycisk Zał/wył. zamyka menu nastaw bez zapamiętania zmian. (reset) zamyka menu nastaw a zmiany są zapamiętane. Jeżeli nie naciska się żadnych przycisków przez 30 sekund to menu nastaw zamyka się automatyczne a zmiany są zapamiętane. Maksymalna temperatura zasilania c.o. Nacisnąć przycisk do zaświecenia LED przy przy. Przyciskami lub zwiększyć bądź zmniejszyć temperaturę w zakresie 30 C do 90 C (fabryczna nastawa 80 C). Temperatura c.w. Nacisnąć przycisk do zaswiecenia LED przy. Przyciskami lub zwiększyć bądź zmniejszyc temperaturę w zakresie 40 C do 65 C (fabryczna nastawa 60 C). 6.2 Dostęp do trybu serwisowego Regulator kotłowy posiada nastawy fabryczne. Niektóre z nich mogą być zmienione w trybie serwisowym. Postępując jak niżej uruchamiamy program pamięci: 1. Nacisnąć jednocześnie przyciski oraz aż do pojawienia się 0 na wyświetlaczu serwisu, a[ ] na wyświetlaczu temperatury. 2. Wykorzystać przyciski oraz wpisać 15 (kod serwisowy) na wyświetlaczu temperatury. 3. Używając przycisku ustawiamy parametr przewidziany do zmiany nastawy. 4. Używając przycisków oraz nastawić wymaganą wartość parametru pokazywaną na wyświetlaczu temperatury. 5. Wszystkie zadane zmiany wprowadza się, naciskając do pokazania się P na wyświetlaczu serwisu. Regulator kotła będzie teraz przeprogramowany. Uwaga! Naciśnięcie przycisku powoduje wyjście z menu bez zapisywania wprowadzonych zmian parametrów. 21