ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO Nr... W dniu.. w.. pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą, a... NIP:, REGON.. reprezentowaną przez :. zwanym dalej w tekście Sprzedawcą, na podstawie dokonanego przez Odbiorcę wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz.907 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 1 Postanowienia ogólne, przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych z zakupem gazu ziemnego wysokometanowego przez Odbiorcę na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity t.j. z Dz. U. z 2012 r. poz ) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją gazu, przyłączeniem i opomiarowaniem, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 1) faktura rozliczeniowa faktura, w której należność dla Sprzedawcy określana jest na podstawie odczytów układów pomiarowych; 2) okres rozliczeniowy okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD wynosi on 1 lub 2 miesiące; 3) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją gazu ziemnego; 4) punkt odbioru miejsce dostarczania gazu zgodne z miejscem dostarczania ziemnego zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 5) umowa dystrybucyjna umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej umowy; str. 1

2 6) umowa o świadczenie usług dystrybucji umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji gazu ziemnego 7) gaz gaz ziemny wysokometanowy 2 Podstawowe zasady sprzedaży gazu 1. Przewidywana ilość zakupionego gazu w 2016r. wyniesie około...kwh, w tym: W-1.1: kwh W-2.1: kwh W-3.1: kwh W-3.6: kwh W-3.12: kwh W-4: kwh W-5: kwh 2. Rzeczywista ilość zakupionego gazu będzie zależna od potrzeb Odbiorcy. 3. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 4. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia gaz dla punktów odbioru wymienionych w Załączniku nr 1 określana jest w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD. 5. Punkty odbioru albo taryfy lub moce umowne określone z załączniku nr 1 do umowy mogą ulec zmianie w przypadku znaczącego przyrostu albo spadku mocy lub nowego punktu poboru w związku z przebudową sieci. Powyższa zmiana wymaga formy aneksu. 6. Sprzedawca pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla gazu sprzedawanego w ramach niniejszej umowy. Sprzedawca dokonywać będzie bilansowania handlowego gazu zakupionego przez Odbiorcę na podstawie standardowego profilu zużycia lub wskazań układów pomiarowych. 7. Koszty wynikające z dokonania bilansowania handlowego uwzględnione są w cenie gazu określonej w 4 ust Odbiorca dokonuje zakupu gazu objętej niniejszą umową na własny użytek. 3 Termin realizacji zamówienia 1. Termin realizacji umowy: 1) rozpoczęcie: 1 stycznia 2016 r. 2) zakończenie: 31 grudnia 2016 r. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów, o których mowa w ust.1, w związku z procedurą zmiany sprzedawcy gazu. 4 Zasady rozliczeń 1. Sprzedawany gaz będzie rozliczany według cen jednostkowych gazu netto w wysokości podanej w ofercie Sprzedawcy z dnia.... str. 2

3 2. Gaz będzie rozliczany według cen jednostkowych gazu netto w wysokości: W-1.1: kwh W-2.1: kwh W-3.1: kwh W-3.6: kwh W-3.12: kwh W-4: kwh W-5: kwh 3. Ceny jednostkowe określone w ust.2 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości cen jednostkowych gazu netto, o których mowa w ust. 2 w przypadku zmiany stawki akcyzy na gaz przez przepisy odrębne. 5. Należność Sprzedawcy za zużyty gaz w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako suma iloczynu ilości sprzedanego gazu ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo rozliczeniowych i cen jednostkowych gazu określonych w ust.2 oraz należnego podatku VAT. 6. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanego gaz odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynoszącym 1 lub 2 miesiące. 7. Cena, o której mowa w ust.2 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz inne koszty niezbędne do poniesienia a nie wymienione w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności stawkę podatku akcyzowego, koszty rozliczania faktur, koszty wynikające z dokonania bilansowania handlowego. 8. Należna stawka VAT dla przedmiotu umowy wynosi... %. 9. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości stawki podatku VAT w przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT przez przepisy odrębne. Stawka netto nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem ust Należności za gaz regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę: 11. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 12. Zmiany należności Sprzedawcy za zużyty gaz, o których mowa w ust.4 i 9, wymagają formy aneksu oraz dokonywane są na pisemny wniosek Sprzedawcy zawierający stosowne uzasadnienie. 5 Standardy jakości obsługi 1. Standardy jakości obsługi Odbiorcy zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne. str. 3

4 2. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorcy na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. 6 Podstawowe obowiązki Odbiorcy Na mocy niniejszej umowy Odbiorca zobowiązuje się w szczególności do: 1) pobierania gazu zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, 2) terminowego regulowania należności za zakupiony gaz, 3) powiadamiania Sprzedawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia gazu w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji w poszczególnych punktach poboru. 7 Płatności 1. Faktury winny być wystawione na..., ul...,..., NIP Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania faktury przez Odbiorcę. 3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania faktur VAT do siedziby Odbiorcy na co najmniej 14 dni przed terminem płatności. W przypadku nie zachowania powyższego terminu, faktury będą zwracane do sprzedawcy bez zapłaty i księgowania. 4. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku Sprzedawcy. 5. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Odbiorca złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni. 8 Obowiązywanie umowy, wypowiedzenie umowy, wstrzymanie dostaw 1. Sprzedaż gazu dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1 do umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną przebudową, w zakresie taryf wymienionych w umowie, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. 2. Strony postanawiają, że na wniosek Odbiorcy możliwe jest zaprzestanie sprzedaży gazu dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku Nr 1 i nie stanowi ono rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone w Załączniku nr Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów/ umowy*: 1) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD, 2) /umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą a OSD/* str. 4

5 4. Odbiorca oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w ust.3 pkt.1 pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Odbiorca zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Odbiorcy. 5. W przypadku, gdy Sprzedawca poweźmie wiadomość, że umowa o świadczenie usług dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła, a Odbiorca nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym w ust.4, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem jej rozwiązania w zakresie punktów poboru, dla których umowa o świadczenie usług dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła z przyczyn zależnych od Odbiorcy. 6. /Sprzedawca oświadcza, że umowa dystrybucyjna, o której mowa w ust.3 pkt.2 pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym Odbiorcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dystrybucyjnej, pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy./* 7. /W przypadku, gdy Odbiorca poweźmie wiadomość, że umowa dystrybucyjna została rozwiązana bądź wygasła, a Sprzedawca nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym w ust.6, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem jej rozwiązania umowy dystrybucyjnej z przyczyn zależnych od Sprzedawcy./* 8. Poza przypadkami określonymi w niniejszym paragrafie oraz w Kodeksie cywilnym Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Sprzedawcy, 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy, 9. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie oraz w Kodeksie cywilnym. 10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 11. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część umowy. 9 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 1) Sprzedawca zapłaci Odbiorcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy w wysokości 20% wartości umowy wyliczonej dla planowanego zakupu gazu określonego w 2 ust. 1. str. 5

6 2) Odbiorca zapłaci Sprzedawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Odbiorcy w wysokości 20% wartości umowy wyliczonej dla planowanego zakupu gazu określonego w 2 ust. 1. 3) Sprzedawca zapłaci Odbiorcy kary umowne za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w 11 ust. 5 w wysokości 5% wartości umowy wyliczonej dla planowanego zakupu gazu określonego w 2 ust Odbiorca ma prawo potrącić bez zgody Sprzedawcy naliczone kary umowne wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia. W przypadku nie potrącenia naliczonych kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy, Odbiorca wystawi notę księgową z terminem płatności do 14 dni od daty jej otrzymania. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 10 Zmiany postanowień umowy 1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem 2 ust. 5, 3 ust. 2, 4 ust. 4 i 9 niniejszej umowy. 3. Dopuszcza się następujące zmiany w treści zawartej umowy a) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kwh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług - VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania gazu podatkiem akcyzowym, b) zmiany wolumenów kupowanego gazu przez poszczególne jednostki organizacyjne, przy czym łączny wolumen dla tych poszczególnych Zamawiających nie ulegnie zmianie (z zachowaniem prawa opcji). c) przekazania zarządzania obiektem do innej jednostki organizacyjnej Odbiorcy, d) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1. Zmiana ilości punktów poboru gazu wynikać może z likwidacji punktu poboru lub włączenia nowego obiektu do eksploatacji przez Odbiorcę. Rozliczenie za zużyty gaz w nowym obiekcie odbywać się będzie na zasadach opisanych w umowie, tj. wg stałej ceny wskazanej w ofercie przez cały okres realizacji umowy, e) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu do punktów poboru wskazanych w Załączniku nr 1. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu rozpoczęcia dostaw może być okoliczność niezależna od stron, w szczególności przedłużająca się procedura zmiany sprzedawcy. str. 6

7 11 Umowy o podwykonawstwo 1. Sprzedający oświadcza, że /całość zamówienia wykona osobiście, / następujący zakres zamówienia objętego niniejszą umową zamierza powierzyć podwykonawcom.... a pozostałą część zamówienia wykona osobiście./**. 2. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Sprzedawcy i Odbiorcy. Do umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołącza Odbiorcy zgodę Sprzedawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 4. Sprzedawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Odbiorcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia. 5. Odbiorca w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 4 zgłasza do niej pisemny sprzeciw, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zamówienia. 6. W przypadku niezgłoszenia przez Odbiorcę pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 5, uznaje się, iż umowa została zaakceptowana przez Odbiorcę. 7. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, określony w umowie, o której mowa w ust. 4 jest dłuższy niż 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi, Odbiorca poinformuje o tym Sprzedawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w 9 ust. 1 pkt 3). 8. Przepisy ust. 1-7stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 9. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Sprzedawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo składa Odbiorcy dokumenty potwierdzające, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ. 10. Sprzedawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności./*** 12 Inne postanowienia 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Odbiorcy. str. 7

8 12 Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Odbiorcy i dla Sprzedawcy. ODBIORCA : SPRZEDAWCA: /* dotyczy Wykonawcy, który nie świadczy usług dystrybucyjnych gazu na terenie... /** pozostawić właściwe /*** dotyczy Wykonawcy, który w ofercie wskazał, że części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. str. 8

W Z Ó R U M O W Y N r... zawarta w dniu...

W Z Ó R U M O W Y N r... zawarta w dniu... Z a ł ą c z n i k N r 6 d o S I W Z W Z Ó R U M O W Y N r......... zawarta w dniu... we Włodawie pomiędzy Spółką: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej Nr. Dane adresowe Klienta., siedziba. w., (..- ).., ul., numer NIP..., REGON.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej Nr. Dane adresowe Klienta., siedziba. w., (..- ).., ul., numer NIP..., REGON. Załącznik Nr 3 do SIWZ Uwaga! Poniższą umowę Odbiorcy końcowi zobowiązani są zawrzeć z wybranym w przetargu Sprzedawcą w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy generalnej Załącznik Nr 3 do Umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 2 Postanowienia wstępne.

UMOWA nr. 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 2 Postanowienia wstępne. Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr Zawarta w dniu r. w.. pomiędzy:. z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... *wpisaną/ym do KRS pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr [.] (zwana dalej: Umową ) zawarta w dniu [ ] 2012 r. w pomiędzy: z siedzibą w,, NIP, REGON, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SAD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ D. 3718 227/2014 Biała Podlaska, dnia 21 listopada 2014 r. 1. PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67 p.lisowski@pkpenergetyka.pl 2. Enea S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór - UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr WZÓR UMOWY Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. 1 S t r o n a 1. Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. ul. gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Tel.: +4822 839 12 23, Fax.: +4822 839 00 43. www.zseil.edu.pl 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ Projekt UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr /...

Załącznik Nr 10 do SIWZ Projekt UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr /... Załącznik Nr 10 do SIWZ Projekt UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr /... W dniu... r. w Ozorkowie, pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą: 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 1 Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie zawarta w dniu... w Staszowie pomiędzy: reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Umowa - Projekt

Załącznik nr 5. Umowa - Projekt Załącznik nr 5 Umowa - Projekt Umowa została zawarta w dniu.r. w Żerkowie pomiędzy : Gminą Żerków, ul. A. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków reprezentowaną przez: Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1...

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1... UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr. Płatnik nr 1............ zwanym dalej Klientem a) oznaczenie organu rejestrowego i numeru, pod którym spółka/przedsiębiorca jest zarejestrowana/-y*:

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr zawarta w [ ] w dniu [ ], pomiędzy: UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr spółką: [ ] z siedzibą w [ ] [( )], przy ul. [ ] lok. [ ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Wzór GUD-kompleksowy GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór U M O W A NIP.REGON..

Wzór U M O W A NIP.REGON.. Wzór U M O W A Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu.r. w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża pomiędzy: Gminą Łomża NIP 718-12-68-329, REGON 450669944 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. Chorzów, dnia 28.07.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr../../ist

WZÓR UMOWA nr../../ist WZÓR UMOWA nr../../ist zawarta w dniu...2015 roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową pomiędzy : Zespołem Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego Dziadka, z siedzibą ul. Stara 4 00-231 Warszawa,

Bardziej szczegółowo