SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Zamawiający: CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w KOSZALINIE Koszalin, ul. Ruszczyca 16 tel fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usługi dystrybucji dla potrzeb obiektów Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych. Zatwierdził: Dyrektor Stefan Turowski. 1

2 1. Zamawiający Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ul. Ruszczyca Koszalin tel fax Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity). 3. Opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego w ramach umowy kompleksowej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji gazu w okresie od r. do r. do trzech wymienionych poniżej obiektów Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie: 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ul. Ruszczyca 16, Koszalin Kotły zasilane gazem - moc 2 x 90 kw 2. CEN Dział Informacji Pedagogicznej (biblioteka pedagogiczna) ul. Piłsudskiego 62, Koszalin Kocioł zasilany gazem moc 140 kw 3. CEN Oddział Zamiejscowy w Kołobrzegu ul. Szpitalna 2d, Kołobrzeg Kocioł zasilany gazem moc 14 kw Moc zamówiona dla wszystkich trzech obiektów w ilości poniżej 110 kwh/h (poniżej 10m³/h). Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie od r. do r. ( 36 miesięcy) na poziomie: Koszalin, ul. Ruszczyca kwh ( m³) Koszalin, ul. Piłsudskiego kwh ( m³) Kołobrzeg, ul. Szpitalna 2d kwh ( m³) Łącznie kwh ( m³) Energię gazu w kwh podano dla gazu wysokometanowego. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego podanej szacunkowej ilości gazu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): gaz ziemny przesył gazu Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 2

3 2) Dostarczany gaz ziemny powinien spełniać parametry zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy oraz Polskich Norm. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 4) Warunki płatności: Rozliczenia za dostawę gazu odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowych wg cen jednostkowych zaoferowanych w formularzu. Ceny jednostkowe brutto mogą podlegać zmianie w okresie trwania umowy wraz ze zmianą ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego. 5) Zmiany cen jednostkowych z tytułu przesyłu i sprzedaży gazu w okresie trwania umowy mogą nastąpić wyłącznie przy zmianie: a/ taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla paliw gazowych zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b/ taryfy lokalnego OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 6) Rozliczenia za przesył i sprzedaż gazu odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowych wg stawek opłat wynikających z przedłożonej oferty Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego W przypadku zmiany wysokości stawek w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego nastąpi również zmiana stawek w rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 4. Dostawa gazu ziemnego, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektów Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, nastąpi od dnia r do dnia r. 5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomościami na prawach trwałego zarządu a obiekty są wyposażone w gazomierze. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w siwz, nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający wymaga udokumentowania posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej również oświadczenie o zawartej umowie dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego przez OSD. W przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spełnianie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności zostanie ocenione na podstawie przedstawionych dokumentów i na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 3

4 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 3) Dysponowania potencjałem technicznym oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz) oraz: - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej wymagane jest oświadczenie o zawartej umowie dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego przez OSD. - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do siwz); 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8 ust. 2, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym wyżej mowa, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 4

5 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5) wykaz dokumentów jakie wykonawcy mają przedłożyć w trybie art. 26 ust.2d ustawy Pzp: a) wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej (załącznik nr 9.), w przypadku przynależności do grupy kapitałowej oświadczenie należy złożyć wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp; 6) informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowana dostawa odpowiada określonym wymaganiom: Nie dotyczy. 7) Inne dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz). b) wypełniony i podpisany formularz cenowy (załącznik nr 2 do siwz). 8) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 9) w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 10) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa określone: a) w pkt 7 siwz ust. 1 oraz ust. 2 muszą poświadczać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7 ust. 1 4 siwz, co najmniej przez jeden z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez te podmioty; b) w pkt 7 siwz ust. 2, 3 i 4 - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 11) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich, kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców lub podmiotów trzecich są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tych wykonawców lub podmioty trzecie. 12) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, dla których bezwzględnie wymagana jest forma pisemna. 3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4. 5

6 7) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej 8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza ją na własnej stronie internetowej. 8) Jeśli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9) W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. 10) Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 8, będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 11) Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 12) Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał siwz, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której siwz została udostępniona. 13) Osobą wyznaczoną do kontaktu z wykonawcami Piotr Landowski, tel poczta elektroniczna: 9. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Termin związania ofertą 1) Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. Opis sposobu przygotowywania ofert 1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 4) Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 5) Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty określone punkt 7 siwz. 6) Zaleca się aby dokumenty składające się na ofertę były ze sobą powiązane w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację oferty. 7) Informacje, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane osobom trzecim, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z poźn. zm.) i załączone jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp. 8) Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej: nazwą i adresem wykonawcy; tytułem: Dostawa gazu ziemnego, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiotu trzeciego, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego rejestru lub umowie spółki. W przypadku 6

7 pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Koszalin, ul. Ruszczyca 16, pokój 1 (sekretariat). 2) Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 12:00. 3) Otwarcie ofert odbędzie się dnia r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego jw., pokój ) Otwarcie ofert jest jawne. 5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 13. Opis sposobu obliczenia ceny 1) Podstawę wyliczenia ceny stanowi opis przedmiotu zamówienia (pkt 3 do siwz); formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz); formularz cenowy (zał. nr 2 do siwz) oraz istotne postanowienia umowy (zał. nr 5 do siwz). 2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie należne podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług VAT. 3) Wykonawca powinien posiadać wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania i złożenia oferty oraz do podpisania umowy. 4) Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe nie będą podlegać waloryzacji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 6) Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług VAT. Zmiana ceny ofertowej z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy. 7) Cenę ofertową (zał. nr 1 do siwz) należy określić w złotych polskich z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku. 8) Ceny jednostkowe (zał. nr 2 do siwz) należy określić w złotych polskich z dokładnością do 4-ch miejsc po przecinku. 9) Cena ofertowa nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu złożonych ofert w postępowaniu. Podane w punkcie 3 siwz zapotrzebowanie na gaz ziemny jest wielkością szacunkową i służy jedynie do wyliczenia ceny ofertowej. Wartość faktycznie zakupionego gazu może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych dostarczonego gazu w trakcie realizacji umowy. 14. Opis kryterium którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Ponieważ dostawa i dystrybucja gazu ziemnego jest przedmiotem zamówienia powszechnie dostępnym o określonych standardach jakościowych (parametry techniczne oraz standardy jakościowe gazu są szczegółowo określone stosownymi przepisami) przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium oceny ofert - cena 100 % Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: oferta najtańsza oferta badana x 100 % Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 7

8 15. Badanie ofert - korekta omyłek 1) Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie; b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust.1 pkt 3, wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną. Uwaga: Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona. Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny. Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności. 16. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. d) terminie, określonym zgodnie z ust. 3, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4. 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3) Zamawiającym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 4) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) została złożona tylko jedna oferta; b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 6) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: a) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) oświadczenie Wykonawcy, że zawarł umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 8

9 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1) Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5 do siwz. 2) Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: a) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług VAT. Zmiana ceny ofertowej z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku akcyzowego i/lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy. b) Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia ilości poboru gazu wyszczególnionego w zał. nr 2 do siwz, w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu (punktu poboru gazu) innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia, przeniesienia lub likwidacji obiektu (punktu poboru gazu), na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych dostarczonej gazu w trakcie realizacji umowy. c) Zamawiający dopuszcza waloryzację cen jednostkowych w trakcie trwania umowy wyłącznie przy zmianie odpowiedniej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcom a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany przysługują środki ochrony prawnej opisane w działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych tj. a) odwołanie w zakresie określonym treścią art. 180 ust 2 (przepisy wspólne: art. 179, odwołanie w art. 180 ustawy i art ustawy), b) poinformowanie Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy art. 181 ustawy, c) skarga do sądu w art. 198a 198 g ustawy. 21. Opis części przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 22. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 23. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp 24. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 25. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego Adres strony internetowej: 9

10 26. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN. 27. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http://wsselublin.pis.gov.pl lub w formie pisemnej w cenie 30,00 zł: przelew na konto:73101013390024081391500000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: ZP/RBd/5/2012 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont pokrycia dachowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie przy

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy : AZP-381-19 /15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Strona1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego oraz sprawdzenie poprawności i funkcjonalności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIAT BYDGOSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY ul. KONARSKIEGO 1-385-066 BYDGOSZCZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 32 08-110 Siedlce telefon/faks: 25 632 57 04 lub 25 632 33 25 e-mail: ap@mopr.siedlce.pl adres strony internetowej: www.mopr.siedlce.pl Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIAT BYDGOSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY ul. KONARSKIEGO 1-385-066 BYDGOSZCZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Postępowanie znak: ZP.271.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) numer sprawy: ZP. 271.1. 10.2014 dla przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO NAZWA ZADANIA: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY OLEŚNICA

Bardziej szczegółowo