MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi"

Transkrypt

1 PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

2 Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania. Wszystkie produkty BAXI zostały zaprojektowane tak, aby dać Ci to czego poszukujesz: dobrą wydajność w połączeniu z prostym i racjonalnym wykorzystaniem. Proszę nie odkładać tej broszury bez przeczytania jej najpierw, ponieważ zawiera ona szereg przydatnych informacji, które pomogą w prawidłowej i efektywnej eksploatacji kotła. Proszę nie pozostawiać w zasięgu dzieci jakiegokolwiek opakowania (torebki plastikowe, polistyren, etc.), ponieważ stanowi ono potencjalne źródło zagrożenia. BAXI oświadcza, że te modele kotła posiadają oznaczenie CE zgodnie z podstawowymi wymogami następujących dyrektyw: - Dyrektywa w sprawie gazu 2009/142/EC - Dyrektywa w sprawie sprawności 92/42/EEC - Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC - Dyrektywa w sprawie niskich napięć 2006/95/EC SPIS TREŚCI INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 1. Instrukcje przed zainstalowaniem 1 2. Instrukcje przed uruchomieniem 1 3. Uruchomienie kotła 2 4. Regulacja temperatury pomieszczenia i temperatury c.w.u Opis przycisku (lato - zima - tylko c.o. - wył.) 3 6. Napełnianie instalacji 3 7. Wyłączenie kotła 3 8. Przezbrojenie na inny rodzaj gazu 3 9. Wyłączenie w dłuższym okresie czasu. Ochrona przeciwzamarzaniowa (obieg c.o.) Wyszukiwanie usterek Instrukcje okresowej konserwacji Informacje ogólne Instrukcje przed zainstalowaniem Instalowanie kotła Wymiary kotła Instalowanie przewodów powietrznych i spalinowych Podłączenie zasilania elektrycznego Podłączenie termostatu pokojowego Metody przezbrojenia na iny rodzaj gazu Przeglądanie parametrów na ekranie (funkcja info ) Nastawa parametrów Urządzenia regulacyjne i zabezpieczające Umieszczenie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej Kontrola parametrów spalania Wydajność pompy/wysokość tłoczenia Podłączenie czujnika zewnętrznego Uwagi odnośnie instalacji z oddzielnymi wylotami Kontrole okresowe Schemat funkcjonalny Ilustrowany schemat połączeń elektrycznych Dane techniczne 24 BAXI S.p.A., przodujący europejski producent nowoczesnych kotłów i systemów ogrzewania, rozwinął certyfikowane systemy zarządzania jakością CSQ (ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001). Oznacza to, że BAXI S.p.A. zalicza również do swoich celów ochronę środowiska, niezawodność i jakość swoich produktów, oraz zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Dzięki swojej organizacji, przedsiębiorstwo jest stale zobowiązane do wprowadzania w życie i ulepszania tych aspektów z korzyścią dla zadowolenia klienta. INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

3 1. INSTRUKCJE PRZED ZAINSTALOWANIEM Ten kocioł został zaprojektowany, aby podgrzewać wodę do temperatury niższej od temperatury wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym. Należy go podłączyć do instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej stosownie do jego parametrów eksploatacyjnych i mocy. Przed zainstalowaniem kotła przez uprawnionego instalatora, należy wykonać następujące czynności: a) Upewnić się, że kocioł jest wyregulowany do użycia dostarczanego gazu. W tym celu sprawdzić oznaczenia na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia. b) Upewnić się, że jest odpowiedni ciąg na wylocie spalin, że wylot nie jest zatkany i że spaliny z innych urządzeń nie są odprowadzane tym samym przewodem, o ile nie został on zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami specjalnie zaprojektowany do odprowadzania spalin z więcej niż jednego urządzenia. c) Upewnić się, jeżeli kocioł jest podłączony do istniejących kanałów spalinowych, że są one starannie oczyszczone, ponieważ resztki produktów spalania mogą w trakcie pracy odrywać się od ścianek i blokować przepływ spalin. d) Dla zapewnienia prawidłowego działania i utrzymania gwarancji, należy przedsięwziąć następujące środki ostrożności: 1. O : 1.1. Jeżeli twardość wody jest wyższa od 20 F (1 F = 10 mg węglanu wapnia na litr wody), zainstalować dozownik polifosforanowy lub równoważny system uzdatniania, spełniający aktualne przepisy Starannie przepłukać instalację po zainstalowaniu urządzenia i przed użyciem 1.3. Materiały użyte dla obiegu c.w.u. muszą być zgodne z dyrektywą 98/83/EC. 2. O 2.1. Instalacja nowa Przed zainstalowaniem kotła, instalację należy oczyścić i przepłukać używając odpowiednich produktów, aby usunąć resztki opiłków, stopu lutowniczego i wszelkich rozpuszczalników. Dla uniknięcia uszkodzenia elementów metalowych, plastikowych i gumowych używać tylko neutralnych środków czyszczących, t.j. nie kwaśnych i nie zasadowych. Zalecanymi środkami czyszczącymi są: SENTINEL X300 lub X400 oraz FERNOX Regenerator do obiegów grzewczych. Stosować te produkty ściśle przestrzegając instrukcji producenta Instalacja istniejąca: Przed zainstalowaniem kotła, opróżnić instalację i ją oczyścić, aby usunąć szlam i zanieczyszczenia, używając odpowiednićh produktów, jak opisano w pkt 2.1. Dla uniknięcia uszkodzenia elementów metalowych, plastikowych i gumowych używać tylko neutralnych środków czyszczących, t.j. nie kwaśnych i nie zasadowych, takich jak SENTINEL X100 i FERNOX Protector do obiegów grzewczych. Stosować te produkty ściśle przestrzegając instrukcji producenta. Należy pamiętać, że obecność ciał obcych w instalacji c.o. może niekorzystnie wpływać na pracę kotła (t.j. przegrzanie i nadmierny hałas wymiennika ciepła). Nie przestrzeganie powyższych zaleceń spowoduje anulowanie i unieważnienie gwarancji. 2. INSTRUKCJE PRZED URUCHOMIENIEM Pierwsze uruchomienie kotła musi przeprowadzić autoryzowany instalator, który musi najpierw upewnić się, że: a) dane znamionowe mediów (energia elektryczna, woda, gaz) są zgodne z danymi mediów dostarczanych; b) instalacja jest zgodna z obowiązującymi ustawami i przepisami; c) urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania elektrycznego i uziemione. Nazwy autoryzowanych centrów serwisowych podano na dołączonej ulotce. Nie przestrzeganie powyższego spowoduje anulowanie i unieważnienie gwarancji. Przed uruchomieniem usunąć z kotła plastikową powłokę ochronną. Nie używać w tym celu żadnych narzędzi, ani żrących detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić lakierowane powierzchnie. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (wliczając w to dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, ani przez osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile nie były nadzorowane lub poinstruowane odnośnie eksploatacji urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci, aby zapewnić że nie będą bawić się przy urządzeniu. INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 1

4 3. URUCHOMIENIE KOTŁA W celu poprawnego uruchomienia kotła postępować w następujący sposób: 1) podłączyć zasilanie elektryczne kotła 2) otworzyć zawór gazowy; 3) nacisnąć przycisk( ) i przełączyć kocioł na Lato ( ), Zimę ( ) lub Tylko c.o.( ); 4) ustawić żądaną temperaturę c.o. ( ) i ciepłej wody użytkowej ( ) przyciskami regulacji temperatury (+/-) Po uruchomieniu palnika, na ekranie pojawia sie symbol ( ). W połozeniu Lato ( ) palnik zapali się tylko wtedy, gdy zawór c.w.u. jest otwarty. Ostrzeżenie: W trakcie pierwszego uruchomienia palnik może się nie zapalić (powodując wyłączenie awaryjne kotła) dopóki przewód gazowy nie będzie odpowietrzony. W takim wypadku powtórzyć procedurę zapłonu, aż gaz dotrze do palnika. Naciskać przycisk ( ) przez co najmniej 2 sekundy. SYMBOLE Praca w trybie c.o. Obecny płomień (palnik zapalony) Brak płomienia (usterka zapłonu) Praca w trybie c.w.u. 0905_2801 Usterka ogólna RESET Brak wody (niskie ciśnienie w uykładzie) Sygnał numeryczny (temperatura, kod usterki, itd.) PRZYCISKI Zał./Wył./Lato/Zima (+/-) Regulacja temperatury c.o. (ogrzewanie) (+/-) Regulacja temperatury c.w.u. (ciepła woda) Reset R 1 Informacja 4. REGULACJA TEMPERATURY POKOJOWEJ I C.W.U. Instalacja powinna być wyposażona w termostat pokojowy do regulacji temperatury pomieszczenia. Nastawić temp. c.o. ( ) i temperaturę c.w.u. ( ) naciskając odnośne przyciski +/- (rys. 1). Zapłon palnika jest przedstawiony na ekranie przy pomocy symbolu ( ) jak opisano w rozdziale 3.1. OGRZEWANIE W trakcie pracy kotła w trybie ogrzewania, na ekranie (rys. 1) wyświetlany jest migająco symbol ( ogrzewania ( C). ) oraz temperatura CIEPŁA WODA UŻYTKOWA W trakcie pracy kotła w trybie c.w.u., na ekranie (rys. 1) wyświetlany jest migająco symbol ( wypływającej c.w.u. ( C). ) oraz temperatura INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 2

5 Nacisnąć przycisk, aby ustawić następujące tryby pracy kotła: LATO ZIMA TYLKO CO WYŁ. 5. OPIS PRZYCISKU (Lato - Zima - Tylko c.o. - Wył.) W trybie LATO na ekranie wyświetla się( ). Kocioł spełnia żądania tylko dla c.w.u., podczas gdy ogrzewanie NIE jest możliwe (aktywna funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej). W trybie ZIMA na ekranie wyświetla się ( i ). Kocioł spełnia żądania dla c.o. i c.w.u., (aktywna funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej) W trybie TYLKO CO na ekranie wyświetla się ( przeciwzamarzaniowej) ). Kocioł spełnia żądania tylko dla c.o. (aktywna funkcja ochrony W trybie WYŁ nie wyświetla się żaden z powyższych dwóch symboli( ) ( ). W tym trybie aktywna jest tylko ochrona przeciwzamarzaniowa, wszelkie inne żądania dla c.o. lub c.w.u. nie są spełniane. 6. NAPEŁNIANIE INSTALACJI CG_2115 / 0902_0603 OSTRZEŻENIE Odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego przy pomocy wyłącznika dwubiegunowego. WAŻNE: Regularnie sprawdzać, czy wartość ciśnienia wyświetlana na ciśnieniomierzu wynosi od 0,7 do 1,5 bar, przy zimnym kotle. W przypadku przekroczenia wartości ciśnienia, otworzyć zawór spustowy kotła. W przypadku niedostatecznego ciśnienia, otworzyć zawór napełniający kotła (rys. 3). Otwierać zawór bardzo powoli w celu odpowietrzenia. R 2 A - zawór napełniający instalacji B - zawór spustowy instalacji Kocioł jest wyposażony w miernik ciśnienia wody, który uniemożliwia pracę kotła w przypadku braku wody. UWAGA: W razie częstego występowania spadku ciśnienia, kocioł powinien być sprawdzony przez autoryzowany serwis 7. WYŁĄCZENIE KOTŁA Aby wyłączyć kocioł, odłączyć go od zasilania elektrycznego. W trybie WYŁ (rozdział 5) kocioł pozostaje wyłączony (na ekranie wyświetla się OFF) lecz obwody elektryczne pozostają pod napięciem i aktywna jest ochrona przeciwzamarzaniowa (rozdział 9). 8. PRZEZBROJENIE NA INNY RODZAJ GAZU Kotły mogą pracować zarówno z gazem ziemnym jak i z LPG. Wszelkie przezbrojenia na inny rodzaj gazu muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis. INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 3

6 9. WYŁĄCZENIE W DŁUŻSZYM OKRESIE CZASU. OCHRONA PRZECIWZAMARZ. Nie opróżniać całej instalacji, ponieważ ponowne napełnienie wodą powoduje niepotrzebne i szkodliwe osadzanie się kamienia kotłowego wewnątrz kotła i elementach grzejnych. Jeżeli w trakcie zimy kocioł nie jest używany i w związku z tym jest narażony na zamarznięcie, dodać do wody w instalacji środek przeciwzamarzaniowy (np. propylenoglikol w połączeniu z inhibitorami korozji i kamienia kotłowego). Sterowanie elektroniczne kotła zawiera funkcję ochrona przed zamarznięciem instalacji c.o., która w momencie spadku temperatury zasilania poniżej 5 C uruchamia palnik, aż do osiągnięcia temperatury 30 C. Funkcja ochrony przed zamarznięciem jest możliwa jeżeli: * kocioł jest zasilany elektrycznie; * zawór gazowy jest otwarty; * w instalacji jest prawidłowe ciśnienie; * kocioł nie jest zablokowany. 10. WYSZUKIWANIE USTEREK 0607_1205 Aby ZRESETOWAĆ kocioł, nacis-nąć R i przytrzymać minimum przez 2 sekundy. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. R 3 Usterki, które można ZRESETOWAĆ UWAGA: Można wykonać 5 prób resetu, po których kocioł się wyłącza. Aby ponownie zresetować kocioł, wyłączyć go na kilka sekund z zasilania elektrycznego. WYŚWIETLANY KOD USTERKA DZIAŁANIE KORYGUJĄCE E01 E02 E03 E04 Wyłączenie z powodu nieudanego zapłonu Zadziałał termostat zabezpieczający Zadziałał termostat spalin/presostat spalin Wyłączenie po 6 kolejnych zanikach płomienia Nacisnąć R i przytrzymać minimum przez 2 sekundy. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. Nacisnąć R i przytrzymać minimum przez 2 sekundy. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. Wezwać autoryzowany serwis. E05 Usterka czujnika zasilania Wezwać autoryzowany serwis. E06 Usterka czujnika c.w.u. Wezwać autoryzowany serwis. E10 E25/E26 Zbyt małe ciśnienie wody Brak cyrkulacji wody (prawdopodobnie zablokowana pompa). Nacisnąć R i przytrzymać minimum przez 2 sekundy. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. Sprawdzić, czy ciśnienie w instalacji jest prawidłowe; zob. rozdział 6. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. Wezwać autoryzowany serwis. E3 Alarm kamienia kotłowego Wezwać autoryzowany serwis. E35 E9 Fałszywy płomień (błąd płomienia) Wyłączenie z powodu obniżenia napięcia zasilania Nacisnąć R i przytrzymać minimum przez 2 sekundy. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. RESET jest automatyczny. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. UWAGA: w razie wystąpienia usterki, miga podświetlenie ekranu wraz z kodem usterki. 11. INSTRUKCJE DLA OKRESOWEJ KONSERWACJI Aby utrzymać kocioł sprawny i bezpieczny, musi on być sprawdzony przez autoryzowany serwis pod koniec każdego sezonu grzewczego. Skrupulatny przegląd zapewnia oszczędną pracę instalacji. Nie czyścić obudowy zewnętrznej urządzenia żrącymi, agresywnymi i/lub łatwopalnymi środkami czyszczącymi (np. benzyna, alkohol itp.). Zawsze wyłączać urządzenie przed czyszczeniem (zob. rozdział 7 Wyłączanie kotła ). INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW p

7 12. INFORMACJE OGÓLNE Poniższe uwagi i instrukcje adresowane są do instalatorów, aby umożliwić im bezproblemowe wykonanie instalacji. Instrukcje dotyczące uruchomienia i eksploatacji kotła zawarte są w dziale Instrukcje dla użytkowników. Ponadto instalator musi być przeszkolony w instalowaniu urządzeń grzewczych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę: Ten kocioł może być podłączony do dowolnego typu dwu- lub jednoprzewodowej płyty konwektora, grzejnika lub termokonwektora. Projektować przekroje instalacji jak zwykle, jednak mając na uwadze możliwy przepływ-wysokość tłoczenia w płycie, jak pokazano w rozdziale 25. Nie pozostawiać żadnego opakowania (torebki plastikowe, polistyren, itd) dostępnego dla dzieci, ponieważ stanowi ono potencjalne źródło zagrożenia. Pierwsze uruchomienie kotła musi wykonać autoryzowany instalator, lub serwisant gwarancyjny De Dietrich. Nie przestrzeganie powyższego spowoduje anulowanie i unieważnienie gwarancji. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE DODATKOWEJ POMPY Jeżeli w instalacji c.o. używana jest dodatkowa pompa, zainstalować ją w obiegu powrotnym kotła. Umożliwi to prawidłową pracę presostatu wody OSTRZEŻENIE Jeżeli kocioł dwufunkcyjny jest podłączony do instalacji z kolektorami słonecznymi, maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej wpływającej do kotła nie może przekraczać 60 C. 13. INSTRUKCJE PRZED ZAINSTALOWANIEM Ten kocioł został zaprojektowany, aby podgrzewać wodę do temperatury niższej od temperatury wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym. Należy go podłączyć do instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej stosownie do jego parametrów eksploatacyjnych i mocy. Przed podłączeniem kotła należy wykonać następujące czynności: a) Upewnić się, że kocioł jest wyregulowany do użycia dostarczanego gazu. W tym celu sprawdzić oznaczenia na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia. b) Upewnić się, że jest odpowiedni ciąg na wylocie spalin, że wylot nie jest zatkany i że spaliny z innych urządzeń nie są odprowadzane tym samym przewodem, o ile nie został on zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami specjalnie zaprojektowany do odprowadzania spalin z więcej niż jednego urządzenia. c) Upewnić się, jeżeli kocioł jest podłączony do istniejących kanałów spalinowych, że są one starannie oczyszczone, ponieważ resztki produktów spalania mogą w trakcie pracy odrywać się od ścianek i blokować przepływ spalin. Dla zapewnienia prawidłowego działania i utrzymania gwarancji, należy przedsięwziąć następujące środki ostrożności: 1. Obieg c.w.u Jeżeli twardość wody jest wyższa od 20 F (1 F = 10 mg węglanu wapnia na litr wody), zainstalować dozownik polifosforanowy lub równoważny system uzdatniania, spełniający aktualne przepisy Starannie przepłukać instalację po zainstalowaniu urządzenia i przed użyciem Materiały użyte dla obiegu c.w.u. muszą być zgodne z dyrektywą Directive 98/83/EC. 2. Obieg c.o Instalacja nowa Przed zainstalowaniem kotła, instalację należy oczyścić i przepłukać używając odpowiednich produktów, aby usunąć resztki opiłków, stopu lutowniczego i wszelkich rozpuszczalników. Dla uniknięcia uszkodzenia elementów metalowych, plastikowych i gumowych używać tylko neutralnych środków czyszczących, t.j. nie kwaśnych i nie zasadowych. Zalecanymi środkami czyszczącymi są: SENTINEL X300 lub X400 oraz FERNOX Regenerator do obiegów grzewczych. Stosować te produkty ściśle przestrzegając instrukcji producenta 2.2. Instalacja istniejąca: Przed zainstalowaniem kotła, opróżnić instalację i ją oczyścić, aby usunąć szlam i zanieczyszczenia, używając odpowiednich produktów, jak opisano w pkt 2.1. Dla uniknięcia uszkodzenia elementów metalowych, plastikowych i gumowych używać tylko neutralnych środków czyszczących, t.j. nie kwaśnych i nie zasadowych, takich jak SENTINEL X100 i FERNOX Protector do obiegów grzewczych. Stosować te produkty ściśle przestrzegając instrukcji producenta. Należy pamiętać, że obecność ciał obcych w instalacji c.o. może niekorzystnie wpływać na pracę kotła (t.j. przegrzanie i nadmierny hałas wymiennika ciepła). Nie przestrzeganie powyższych zaleceń spowoduje anulowanie i unieważnienie gwarancji. 5

8 14. INSTALOWANIE KOTŁA CG_2011 Po podjęciu decyzji o dokładnej lokalizacji kotła, przymocować szablon do ściany. Doprowadzić instalację do wlotów gazu i wody znajdujących się na dolnym pasie szablonu. Zamontować dwa zawory G 3/4 (zasilanie i powrót) w obiegu c.o.; dzięki tym zaworom można wykonać ważne prace w instalacji bez całkowitego jej opróżniania. Jeżeli instaluje się kocioł w istniejącej instalacji lub wymienia się go, jak również jak powyżej, zamontować zbiornik osadowy pod kotłem w przewodzie powrotnym w celu zebrania wszelkich osadów i kamienia kotłowego krążących w instalacji po przepłukaniu. Po zamocowaniu kotła na szablonie podłączyć przewody spalinowe i powietrzne, dostarczane jako akcesoria, jak opisano w następnych rozdziałach. G 3/4 ZASILANIE C.O. G 3/4 POWRÓT Z C.O. G 1/2 WYPŁYW C.W.U. G 1/2 WLOT WODY ZIMNEJ UŻYTKOWEJ 4 G 3/4 WLOT GAZU DO KOTŁA 15. WYMIARY KOTŁA R 5 6

9 16. INSTALOWANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I POWIETRZNYCH Kocioł jest łatwy do zainstalowania dzięki szerokiemu asortymentowi dostępnych akcesoriów, jak opisano poniżej. Kocioł został zaprojektowany do podłączenia do koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego. Jeżeli wymagane są oddzielne przewody dostępny jest również zestaw rozdzielający. Do instalowania muszą być używane tylko akcesoria dostarczane przez producenta! OSTRZEŻENIE : Dla zapewnienia większego zabezpieczenia w trakcie pracy, koniecznie zamocować przewody spalinowe do ściany przy pomocy odpowiednich klamer. 0503_0905/CG1638 R 6 KONCENTRYCZNY PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY Ten rodzaj przewodu jest używany do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz budynku i jeżeli zamontowany jest kanał spalinowy LAS Koncentryczne kolano 90 umożliwia podłączenie kotła do przewodu powietrzno-spalinowego w dowolnym kierunku, ponieważ można je obracać o 360. Można je również zastosować jako kolano dodatkowe w połączeniu z przewodem koncentrycznym lub kolanem 45. CG_2117 / 0902_2001 Jeżeli spaliny są odprowadzane na zewnątrz budynku poziomo, między przewodem powietrzno-spalinowym i ścianą należy zachować odstęp min. 18 mm, aby można było zamocować aluminiową osłonę i ją uszczelnić dla uniknięcia przenikania wody. Upewnić się, że istnieje minimalne nachylenie do dołu w kierunku na zewnątrz 1 cm na metr przewodu. kolano 90 zmniejsza całkowitą długość przewodu o 1 m Łącznik kolano 45 zmniejsza całkowitą długość przewodu o 0,5 m Przy obliczaniu maksyalnej dopuszczalnej długości, pierwszego kolana 90 nie uwzględnia się. R 7 Model kotła 1 F Długość (m) KRYZA spalin A KRYZA powietrza 0 1 Tak Nie 1 5 Nie B 7

10 16.1 OPCJE INSTALOWANIA POZIOMEGO PRZEWODU SPALINOWEGO L max = 5 m L max = 5 m 16.2 OPCJE INSTALOWANIA PRZEWODU SPALINOWEGO LAS 16.3 OPCJE INSTALOWANIA PIONOWEGO PRZEWODU SPALINOWEGO Tego typu instalacja może być wykonana albo na dachu płaskim, albo spadzistym dzięki zamontowaniu wylotu spalin i specjalnej osłony z tuleją (obydwie dostępne na żądanie). 0503_0908/CG _0907/CG _2001 L max = 4 m L max = 4 m L max = 5 m L max = 4 m L max = 4 m L max = 2 m L max = 3 m Odnośnie szczegółowych instrukcji instalowania prosimy zajrzeć do danych technicznych dostarczanych z akcesoriami. 8

11 ODDZIELNE PRZEWODY SPALINOWE I POWIETRZNE Tego typu instalacja umożliwia odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku pojedynczymi przewodami spalinowymi. Powietrze do spalania może byc pobierane z innego miejsca niż wylot spalin. Zestaw rozdzielający zawiera adapter przewodu spalinowego (100/80) i adapter przewodu powietrznego. Dla adaptera przewodu powietrznego zamontować śruby i uszczelki zdjęte uprzednio z pokrywy Model kotła F (L1+L2) Położenie regulatora powietrza 0 4 A 4 14 B C KRYZA spalin A E CO 2 % NIE 4,6 5,2 P Przy obliczaniu maksyalnej dopuszczalnej długości, pierwszego kolana 90 nie uwzględnia się Kolano 90 umożliwia podłączenie kotła do przewodu powietrzno-spalinowego w dowolnym kierunku, ponieważ można je obracać o 360. Można je również zastosować jako kolano dodatkowe w połączeniu z przewodem koncentrycznym lub kolanem 45. kolano 90 zmniejsza całkowitą długość przewodu o 0,5 m kolano 45 zmniejsza całkowitą długość przewodu o 0,25 m OSTRZEŻENIE Maksymalne długości przewodów wlotowych i wylotowych kotła (C52) są następujące: - przewód wlotowy: Lmax= 8m - przewód wylotowy: Lmax= 15m Regulacja ogranicznika wlotu powietrza dla oddzielnych przewodów spalinowych Ten regulator należy nastawić dla optymalizacji sprawności spalania oraz parametrów. Po przekręceniu łącznika wlotu powietrza, który może być zamontowany z lewej i z prawej strony przewodu spalinowego, wyregulować odpowiednio ilość powietrza stosownie do całkowitej długości przewodów odprowadzających spaliny i wlotowych. Obrócić regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć ilość powietrza do spalania i odwrotnie, aby ją zwiększyć. Dla dokładnej regulacji użyć analizatora spalin do pomiaru ilości CO2 w spalinach przy maksymalnej mocy cieplnej, oraz, jeżeli zmierzono niższą wartość, stopniowo nastawiać regulator powietrza, aż zmierzona zostanie ilość CO2 wskazana w poniższej tabeli. Zajrzeć do odpowiedniej instrukcji w celu prawidłowego zamontowania tego urządzenia. Adapter przewodu spalinowego Łącznik Ogranicznik wlotu powietrza CG_2114 / 0902_2801 R 8 9

12 16.4 WYMIARY ODDZIELNYCH WYLOTÓW 16.5 OPCJE INSTALOWANIA ODDZIELNYCH POZIOMYCH WYLOTÓW SPALIN WAŻNE - Upewnić się, że zachowany jest minimalny spadek w dół w kierunku na zewnątrz, 1 cm na metr długości przewodu. Jeżeli zainstalowano zestaw kolektora kondensatu, przewód odprowadzający musi mieć spadek w kierunku kotła UWAGA Przy typie C52 nie instalować wylotów przewodu powietrznego i spalinowego na przeciwnych ścianach budynku Jeżeli przewód odprowadzający jest dłuższy niż 6 m, zainstalować przy kotle zestaw kolektora kondensatu, dostarczany jako wyposażenie dodatkowe 0503_0911/CG _2201/CG1643 CG_2124 / 0905_2305 L max = 10 m L1 max = 8 m; L2 max = 15 m 16.6 OPCJE INSTALOWANIA ODDZIELNYCH PIONOWYCH PRZEWODÓW SPALIN. L max = 12 m L max = 11 m 1

13 UWAGA: Przy montażu pojedynczego kanału spalinowego, upewnić się że jest odpowiednio zaizolowany (n.p.: wełną mineralną) w miejscach przejścia przez ściany budynku. Odnośnie szczegółowych instrukcji instalowania - patrz dane techniczne dostarczone z akcesoriami 17. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Urządzenie jest elektrycznie bezpieczne tylko wtedy, gdy jest prawidłowo podłączone do uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podłączyć kocioł do jednofazowego uziemionego układu zasilania 230V przy pomocy dostarczonego trzyżyłowego kabla, przestrzegając prawidłowej biegunowości FAZA-ZERO-ZIEMIA. Użyć dwubiegunowego przełącznika z rozdzieleniem zestyków co najmniej 3 mm. Przy wymianie kabla zasilającego, zamontować zgodny kabel 3x0.75mm2 o maksymalnej średnicy 8mm Dostęp do listwy zacisków zasilania elektrycznego odłączyć kocioł od sieci zasilającej używając przełącznika dwubiegunowego odkręcić dwie śruby mocujące konsolę sterowniczą do kotła obrócić konsolę sterowniczą zdjąć pokrywę i dotrzeć do komory przewodów (rys. 9) W listwie zacisków zasilania elektrycznego znajduje się bezpiecznik bezzwłoczny 2A (dla sprawdzenia i/lub wymiany bezpiecznika wyciągnąć jego czarną oprawkę). WAŻNE: przestrzegać biegunowości L (FAZA) - N (ZERO). (L) = Faza (brązowy) (N) = Zero (niebieski) = Ziemia (zielono-żółty) (1) (2) = Styk dla termostatu pokojowego CG_2134 / 0904_2308 R 18. PODŁĄCZENIE TERMOSTATU POKOJOWEGO dostęp do listwy zacisków zasilania elektrycznego (rys. 9) jak opisano w powyższym rozdziale; usunąć zworkę na zaciskach (1) i (2); przełozyć dwużyłowy kabel przez przelotkę i podłączyć do tych dwóch zacisków. 1

14 19. PRZEZBROJENIE NA INNY RODZAJ GAZU Przezbrojenie tego kotła na gaz ziemny (E) lub gaz płynny (P) może wykonać autoryzowany Serwis Techniczny Procedura kalibrowania regulatora ciśnienia rózni się nieznacznie zależnie od typu zamontowanego zaworu gazowego (HONEYWELL lub SIT, zob. rys. 10) Wykonać następujące czynności: A) wymienić dysze głównego palnika; B) zmienić napięcie modulatora C) nowa max. i min. kalibracja regulatora ciśnienia. A) Wymiana dysz palnika ostrożnie wyciągnąć palnik z gniazda; wymienić dysze palnika, upewnić się że są całkowicie dokręcone, aby zapobiec wyciekowi gazu. Średnice dysz podano w tabeli 2. B) Ustawienie regulatora ciśnienia (elektroniczne) ustawić parametr F02 odpowiednio do używanego gazu, jak opisano w rozdziale 21; C) Kalibrowanie regulatora ciśnienia W kotłach z otwartą komorą Podłączyć punkt pomiaru nadciśnienia manometru różnicowego (możliwie wodnego) do punktu p[omiaru ciśnienia zaworu gazowego (Pb) (rys. 10). W kotłach z zamkniętą komorą Przy zamkniętej komorze dodatkowo podłączyć punkt pomiarowy podciśnienia manometru poprzez łącznik T pomiędzy komorą kotła i punkt pomiarowy zaworu gazowego (Pc). (Taki sam pomiar można wykonać podłączając ciśnieniomierz do punktu pomiaru ciśnienia (Pb) po usunięciu płyty przedniej komory szczelnej). Pomiar ciśnienia palnika przy użyciu innych metod, niż opisanych powyżej mógłby prowadzić do nieprawidłiowych wyników, ponieważ podciśnienie wytworzone przez wentylator w komorze szczelnej nie powinno być uwzględniane. C1) Nastawa na znamionową moc cieplną: otworzyć zawór gazowy i przełączyć kocioł w tryb Zima; otworzyć zawór ciepłej wody, który może zapewnić natężenie przepływu minimum 10 litrów na minutę lub upewnić się, że występuje maksymalne zapotrzebowanie na ciepło zdjąć pokrywę modulatora; nastawiać śrubę mosiężną (a), aż do uzyskania wartości ciśnienia przedstawionej w tabeli 1; upewnić się, że dynamiczne ciśnienie wejściowe kotła, zmierzone na króćcu pomiaru ciśnienia zaworu gazowego (Pa) (rys. 10), jest prawidłowe (37 mbar dla propanu lub 20 mbar dla gazu ziemnego).). C2) Nastawa na minimalną moc cieplną: odłączyć kabel zasilający modulator i odkręcać śrubę (b), aż do momentu uzyskania wartości ciśnienia odpowiadającej minimalnej mocy cieplnej (zob. tabela 1); podłączyć z powrotem kabel; zamontować pokrywę modulatora i uszczelkę. C3) Kontrole końcowe przymocować dodatkową tabliczkę dostarczoną z zestawem przezbrojeniowym, zamieścić na niej informację o rodzaju gazu i wykonanej kalibracji Zawór SIT - mod. SIGMA 845 Zawór Honeywell - mod. VK 4105 M 0904_0701 R 10 1

15 Tabela dysz palnika 1 F Rodzaj gazu E P Średnica dysz (mm) 1,18 0,77 Ciśnienie na palniku (mbar*) MINIMALNA MOC CIEPLNA 3,4 7,7 Ciśnienie na palniku (mbar*) ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA Zużycie gazu 15 C-1013 mbar F E P Moc znamionowa 2,05 m 3 /h 1,50 kg/h Moc minimalna 1,12 m 3 /h 0,82 kg/h Wartość opałowa 34,02 MJ/m 3 46,34 MJ/kg Tab 2 11,1 24,2 Ilość dysz 11 * 1 mbar = 10,197 mm H 2 O Tab 1 20.PRZEGLĄDANIE PARAMETRÓW NA EKRANIE (FUNKCJA INFO ) Naciskać i przez co najmniej 5 sekund, aby wyświetlić informację o aktualnych parametrach kotła, na ekranie na płycie przedniej regulatora UWAGA: gdy funkcja INFO jest dostępna, na ekranie wyświetla się komunikat A00 na przemian z temperat-urą zasilania kotła (rys. 12): 0605_2204 / CG_1808 R 12 Nacisnąć przyciski (+/-) aby wyświetlić następujące informacje: A00: aktualna temperatura c.w.u. ( C); A01: aktualna temperatura zewnętrzna ( C) (gdy podłączony jest czujnik zewnętrzny); A02: prąd (%) na modulatorze (100% = 230 ma GAZ ZIEMNY - 100% = 310 ma LPG); A03: zakres mocy (%) (MAX R); A04: wartość zadana temperatury ogrzewania ( C); A05: aktualna temperatura zasilania c.o. ( C); A06: wartość zadana temperatury c.w.u. ( C); A07: wartość % sygnału płomienia (0-100%); A08: wartość (l/min x10) natężenia przepływu c.w.u.; A09: ostatnia usterka, jaka wystąpiła wkotle; Funkcja ta pozostaje aktywna przez 3 minuty. Funkcję INFO można przerwać wcześniej przytrzymującwciśnięty przycisk ( i ) przez co najmniej 5 sekund, lub wyłączając zasilanie elektryczne kotła. INSTRUKC p

16 21. NASTAWA PARAMETRÓW Dla nastawy parametrów kotła naciskać przyciski ( ) i ( ) razem przez co najmniej 6 sekund. Gdy funkcja jest aktywna, na ekranie pojawi się F01 na przemian z wartością pokazywanego parametru. Zmiana parametrów Nacisnąć +/ ) aby przewijać listę parametrów Nacisnąć +/ ) aby zmienić wartość każdego parametru; Nacisnąć przycisk ) aby zachować zmiany w pamięci, na ekranie wyświetla się MEM ; Nacisnąć i) aby opuścić funkcję bez zachowania w pamięci, na ekranie wyświetla się ESC ; Opis parametrów Nastawy fabryczne F01 Typ kotła 10 = komora zamknięta - 20 = komora otwarta F02 Używany gaz 00 = ZIEMNY (METAN) - 01 =LPG 00 o 01 F03 Układ hydrauliczny 02 F04/ F05 F06 Nastawa przekaźników programowanych 1 i 2 (zob. Instrukcje serwisowe) 00 = brak skojarzonej funkcji Nastawa wartości zadanej maksymalnej temperatury ( C) 00 = 85 C - 01 = 45 C F07 Konfiguracja priorytetu c.w.u. 02 F08 Max moc ogrzewania l(0-100%) 100 F09 Max moc c.w.u (0-100%) 100 F10 Min moc ogrzewania (0-100%) 00 F11 Czas oczekiwania w trybie ogrzewania przed nowym zapłonem (antytakt) F12 Diagnostyka (zob. Instrukcje serwisowe) -- F13 F14 Typ wymiennika 00 = 275 mm 01 = 225 mm Kontrola prawidłowego położenia czujnika c.w.u. 00 = Disable 01 = Enable F15 Nastawa fabryczna

17 22. URZĄDZENIA REGULACYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE Ten kocioł został zaprojektowany w całkowitej zgodności z odnośnymi normami europejskimi i jest wyposażony w następujace elementy: Presostat powietrza To urządzenie zezwala na zapłon palnika tylko wtedy, gdy przewód spalinowy jest w doskonałym stanie roboczym W przypadku jednej lub kilku z następujących usterek: zatkany wylot spalin zatkane rurki Venturi zablokowany wentylator nie podłączony presostat kocioł pozostaje w stanie postoju i wyświetlany jest kod usterki E03 (zob. tabela w rozdziale 10). Termostat zabezpieczający Dzięki czujnikowi umieszczonemu w przewodzie zasilania c.o., termostat odcina dopływ gazu do palnika w razie przegrzania wody w obiegu pierwotnym. W takich warunkach kocioł zostaje zablokowany, a ponowny zapłon jest możliwy tylko po usunięciu usterki i po naciśnięciu przycisku (. ) przez co najmniej 2 sekundy. Zabrania się wyłączania tego urządzenia zabezpieczającego Jonizacyjny detektor płomienia Elektroda czujnikowa płomienia, umieszczona z prawej strony palnika, zapewnia bezpieczeństwo pracy w przypadku braku gazu lub niepełnego zapłonu palnika. W tych warunkach, kocioł zostaje zablokowany po 3 próbach zapłonu. Nacisnąć ( ) przez co najmniej 2 sekundy, aby przywrócić normalne warunki pracy. Presostat wody To urządzenie pozwala na zapalenie głównego palnika tylko wtedy, gdy ciśnienie w instalacji jest wyższe niż 0,5 bar. Wybieg pompy obiegowej c.o. Funkcja wybiegu elektronicznie sterowanej pompy trwa 180 sekund, i jest aktywna, w trybie c.o., gdy termostat pokojowy powoduje wyłączenie palnika. Wybieg pompy obiegowej c.w.u. Funkcja wybiegu elektronicznie sterowanej pompy trwa 30 sekund, i jest aktywna, w trybie c.w.u., gdy czujnik powoduje wyłączenie palnika. Urządzenie ochrony przeciwzamarzaniowej (ogrzewanie) Elektroniczny układ sterowania kotła posiada funkcję ochrona przed zamarznięciem instalacji ogrzewania. Gdy temperatura zasilania spadnie poniżej 5 C, funkcja ta załącza palnik, aż temperatura zasilania osiągnie 30 C. Funkcja może byc aktywna gdy kocioł jest załączony, zasilanie gazem jest otwarte i w instalacji jest prawidłowe ciśnienie. Brak przepływu wody w obiegu pierwotnym (prawdopodobnie zablokowana pompa) Jeżeli w obiegu pierwotnym nie ma wody lub jej ilość jest niewystarczająca, kocioł blokuje się, a na ekranie wyświetlany jest kod usterki E25 (rozdział 10). Funkcja zapobiegająca blokowaniu się pompy Jeżeli przez kolejne 24 godziny nie zgłoszono zapotrzebowania na ciepło w trybie c.o., pompa automatycznie uruchomi się i będzie pracować przez 10 sekund. Funkcja działa, gdy kocioł jest zasilany elektrycznie. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa (obieg c.o.) To urządzenie jest nastawione na 3 bar i jest wykorzystywane w obiegu c.o.. Zaleca się podłączenie zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji poprzez syfon. Nie używać go do opróżniania obiegu c.o. UWAGA: ciepła woda użytkowa jest zagwarantowana nawet wtedy gdy czujnik NTC ulegnie usterce. W takim wypadku temperatura będzie sterowana przez czujnik zasilania 1

18 23. UMIESZCZENIE ELEKTRODY ZAPŁONOWEJ I JONIZACYJNEJ R KONTROLA PARAMETRÓW SPALANIA Kocioł jest wyposażony w dwa punkty pomiarowe przeznaczone do pomiaru wydajności spalania i toksyczności spalin. Jeden punkt jest podłączony do przewodu spalinowego i jest używany do pomiaru wydajności spalania i toksyczności spalin. Drugi jest podłączony do przewodu poboru powietrza i jest używany do sprawdzenia, czy występuje cyrkulacja spalin w instalacjach z przewodami koncentrycznymi. Przy pomocy punktu podłączonego do przewodu spalinowego można zmierzyć następujace parametry: temperatura spalin; zawartość tlenu 2 ) lub alternatywnie, dwutlenku węgla (CO 2 ) zawartość tlenku węgla Temperaturę powietrza do spalania należy zmierzyć w punkcie pomiarowym w przewodzie poboru powietrza przez włożenie czujnika na około 3 cm. UWAGA: regulacja mocy znamionowej - patrz rozdział 19 (C1) W modelach kotłów o ciągu naturalnym, w przewodzie spalinowym należy wykonać otwór w odległości od kotła równej podwójnej średnicy wewnętrznej przewodu. W otworze tym można wykonać następujące pomiary: temperatura spalin zawartość tlenu zawartość tlenku węgla Temperaturę powietrza do spalania należy zmierzyć blisko wlotu powietrza do kotła. Otwór, który musi być wykonany przez osobę odpowiedzialną za instalację podczas uruchomienia, powinien być uszczelniony tak, aby zapewnić szczelność przewodu spalinowego w trakcie normalnej pracy. 25. WYDAJNOŚĆ/WYSOKOŚĆ TŁOCZENIA POMPY Stosowana jest pompa o dużej wysokości ciśnienia statycznego, odpowiednia dla każdego typu instalacji c.o. jedno- lub dwuprzewodowej. Zamontowany w pompie automatyczny zawór odpowietrzający umożliwia szybkie odpowietrzenie instalacji c.o. WYS. SW mh 2 O 0902_0606 W 1 NATĘŻENIE PRZEPŁYWU l/h 1

19 26. PODŁĄCZENIE CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO W wiązce przewodów wychodzącej z konsoli sterowniczej znajdują się dwa CZERWONE przewody zaopatrzone w szybkozłączki. Podłączyć czujnik zewnętrzny do tych dwóch przewodów. Jeżeli jest podłączony czujnik zewnętrzny, możliwa jest zmiana krzywej kt (wykres 1) przyciskami +/-. krzywe kt TM 0505_3002 TM = Zakres temperatury zasilania Te Te = Temperatura zewnętrzna W UWAGI ODNOŚNIE INSTALACJI Z ODDZIELNYMI WYLOTAMI CG_2139 / 0905_2704 W szczególnych przypadkach, instalacje z oddzielnymi przewodami powietrze-spaliny mogą generować drgania mogące spowodować zadziałanie presostatu spalin (usterka E03 na ekranie kotła). Dla rozwiązania tego problemu na wylocie spalin wykonano dwa otwory zamknięte zaślepkami (poz. A i B), które mogą być łatwo usunięte przez autoryzowany serwis bez konieczności zmiany systemu powietrzno-spalinowego. Usunąć zaślepkę A (szczegół 1) i sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Jeżeli nie, usunąć również zaślepkę B (szczegół 2). 1

20 28. KONTROLE OKRESOWE Dla optymalizacji sprawności kotła, należy wykonać następujące kontrole coroczne: sprawdzić wygląd i szczelność uszczelek w obwodzie gazu i spalin; sprawdzić stan i prawidłowe położenie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej; sprawdzić stan palnika i upewnić się, że jest mocno osadzony; sprawdzić, czy nie ma zanieczyszczeń w komorze spalania. sprawdzić, czy zawór gazowy jest poprawnie wykalibrowany; sprawdzić ciśnienie w instalacji c.o.; sprawdzić ciśnienie w naczyniu wzbiorczym; sprawdzić, czy wentylator działa prawidłowo; upewnić sie, że przewody powietrzne i spalinowe nie są zatkane; OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych upewnić się, że kocioł jest odłączony od zasilania elektrycznego. Potem przestawić pokrętła i/lub parametry eksploatacyjne kotła w ich pierwotne położenia 1

MAINFOUR 24, 240F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 24, 240F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 24, 240F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH WSTĘP - WSPÓŁPRACA Z SLARAMI

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi THEMA CONDENS F 25 F AS 18 F AS 24 F AS 30

Instrukcja obsługi THEMA CONDENS F 25 F AS 18 F AS 24 F AS 30 Instrukcja obsługi THEMA CONDENS F 25 F AS 18 F AS 24 F AS 30 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

Gazowe kotły konwencjonalne rozsądny wybór ceny i trwałości urządzenia

Gazowe kotły konwencjonalne rozsądny wybór ceny i trwałości urządzenia Gazowe kotły konwencjonalne rozsądny wybór ceny i trwałości urządzenia B A + A A A ++ 2 Gazowe kotły konwencjonalne Z nową Dyrektywą ErP wyłącznie wysokoefektywne urządzenia grzewcze! ErP 2015 to ważna

Bardziej szczegółowo

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 ELIDENS Gazowy kocioł kondensacyjny DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 PL Instrukcja instalowania 300005990-001-E Spis treści 1 Używane symbole........................................................................3

Bardziej szczegółowo

energy easy Kocioł ścienny gazowy o wysokiej sprawności Instrukcja dla użytkownika i instalatora

energy easy Kocioł ścienny gazowy o wysokiej sprawności Instrukcja dla użytkownika i instalatora energy easy Kocioł ścienny gazowy o wysokiej sprawności Instrukcja dla użytkownika i instalatora PL Szanowni Klienci, Uważamy, że Państwa nowy kocioł spełni wszystkie Wasze wymagania. Zakup produktu BRötje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Notatki Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) 83 358 Weishaupt Polska Sp. z o.o. 02-892 Warszawa ul. Bażancia 55 tel.: 022/33 69 400 fax.: 022/33 69 411 www.weishaupt.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

>> Gwarantowana wysoka sprawność >> Ciepła woda do woli i o dobrej jakości >> Komfort poprzez ciszę i wydajność

>> Gwarantowana wysoka sprawność >> Ciepła woda do woli i o dobrej jakości >> Komfort poprzez ciszę i wydajność Wiszący kocioł gazowy kondensacyjny MCR /II EASYLIFE Najlepsza inwestycja w kondensację >> Gwarantowana wysoka sprawność >> Ciepła woda do woli i o dobrej jakości >> Komfort poprzez ciszę i wydajność

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji PRZEPŁYWOWY KOCIOŁ GAZOWY Instrukcja obsługi i instalacji SEMIA C 24 SEMIA F 21 Opis skrócony 1 2 3 Opis 1 Kontrolka pracy urządzenia : Zielona : urządzenie pod napięciem Żółta: obecność płomienia na poziomie

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł ścienny o wysokiej wydajności

Gazowy kocioł ścienny o wysokiej wydajności Gazowy kocioł ścienny o wysokiej wydajności Instrukcja dla użytkownika i instalatora pl CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Brötje, jeden z liderów na europejskim rynku producentów

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Kod 3540E02/0 04/2006 DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ Typ: ME 1500 ME 2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Polska. Innovens Pro. Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 45-65 - 90-115. Instrukcja eksploatacji 124184-EPL

Polska. Innovens Pro. Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 45-65 - 90-115. Instrukcja eksploatacji 124184-EPL Innovens Pro Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 45-65 - 90-115 Instrukcja eksploatacji 124184-EPL Deklaracja zgodności UE Urządzenie jest zgodne z modelem typowym opisanym w deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132

Instrukcja obsługi. termostatów devireg 130,131,132 PL Instrukcja obsługi termostatów devireg 130,131,132 Spis treści: 1. Funkcje I zastosowania termostatów 2. Instrukcja montażu a. Montaż czujnika podłogowego do termostatów devireg 130 i 132 b. Montaż

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

TORUS EKOMAT. Ekonomiczne Centralne Ogrzewanie INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO

TORUS EKOMAT. Ekonomiczne Centralne Ogrzewanie INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO TORUS EKOMAT Kocioł, który oddajemy Państwu jest produktem najwyższej jakości. Kilka minut uważnej lektury niniejszej instrukcji pozwoli zaoszczędzić czas przy

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Cennik Ferroli 2013/1 www.ferroli.com.pl

Cennik Ferroli 2013/1 www.ferroli.com.pl Cennik obowiązuje od 01.07.2013 Obowiązuje od 01.07.2013 1 2 PAKIETY SPIS TREŚCI ZESTAW KOCIOŁ + ZASOBNIK C.W.U + AUTOMATYKA Spis treści Moc (kw) Strona Zestaw kocioł BlueHelix TECH 25A kocioł kondensacyjny

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

CENNIK URZĄDZEŃ. Ważny od 15.06.2015. Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23%

CENNIK URZĄDZEŃ. Ważny od 15.06.2015. Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% CENNIK URZĄDZEŃ Ważny od 15.06.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Spis treści DZIAŁ GRZEWCZY Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

Model DIVAL 500 1 500 1½ JEDNOSTOPNIOWE SAMOCZYNNE REDUKTORY NISKIEGO ŚREDNIEGO WYSOKIEGO CIŚNIENIA Z ZAWIERADŁEM RÓWNOWAŻONYM

Model DIVAL 500 1 500 1½ JEDNOSTOPNIOWE SAMOCZYNNE REDUKTORY NISKIEGO ŚREDNIEGO WYSOKIEGO CIŚNIENIA Z ZAWIERADŁEM RÓWNOWAŻONYM Model DIVAL 500 1 500 1½ JEDNOSTOPNIOWE SAMOCZYNNE REDUKTORY NISKIEGO ŚREDNIEGO WYSOKIEGO CIŚNIENIA Z ZAWIERADŁEM RÓWNOWAŻONYM 1 Model DIVAL 500 1 500 1½ DIVAL 500 1 Z ZAWOREM SZYBKOZAMYKAJĄCYM LE DIVAL

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji: Możliwości instalacji: SYSTEM nr 3 Kocioł kondensacyjny, ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i zasobnik ciepłej wody

Skrócony opis instalacji: Możliwości instalacji: SYSTEM nr 3 Kocioł kondensacyjny, ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i zasobnik ciepłej wody Skrócony opis instalacji: Instalacja składa się z kotła kondensacyjnego VKS ecovit plus z wbudowanymi zestawami pompowymi do zasilania instalacji grzejnikowej i podłogowej. Kocioł zasila również zasobnik

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE CHARAKTERYSTYKA OGRZEWACZY KONWEKCYJNYCH: Automatyczny system zapalania. Naciśniecie przycisku włączającego w celu

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Co zawiera norma PN-EN 12828:2006? W niniejszym artykule przedstawiono wybrane fragmenty normy PN-EN 12828, która

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 INSTRUKCJA OGÓLNA 1.Zlokalizować i oczyścić znaczniki na silniku. Pomocne może być pomalowanie ich kredą lub białą farbą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Co to jest "pierwsze uruchomienie urządzenia" i w jakim celu należy je wykonać?

Co to jest pierwsze uruchomienie urządzenia i w jakim celu należy je wykonać? Serwis/Konserwacja Co to jest "pierwsze uruchomienie urządzenia" i w jakim celu należy je wykonać? Po zainstalowaniu urządzenia, ale przed rozpoczęciem eksploatacji, należy wezwać Autoryzowany Serwis do

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi

Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi POLSKI PL Stojące pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej SR 100, SR 150W, SR 200W do kompletacji z kotłami naściennymi Instrukcja instalowania, uruchomienia i konserwacji 1/09/06 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Folder techniczny produktu MCR3 NOWOŚĆ! 2012. Kocioł wynaleziony od nowa! Nowy, znaczy nowszy niż inne...

Folder techniczny produktu MCR3 NOWOŚĆ! 2012. Kocioł wynaleziony od nowa! Nowy, znaczy nowszy niż inne... Folder techniczny produktu MCR3 NOWOŚĆ! 2012 Kocioł wynaleziony od nowa! Nowy, znaczy nowszy niż inne... MCR3 Komfort i jakość marki De Dietrich w Nowy kształt Budowa modułowa: Jakość i łatwość serwisowania.

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji GAZOWY KOCIOŁ JEDNO LUB DWUFUNKCYJNY Instrukcja obsługi i instalacji ThemaClassic C 25 ThemaClassic C AS 25 ThemaClassic F 21 ThemaClassic F AS 21 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Uwagi ogólne...2 2 Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903 Dla wersji programu

Bardziej szczegółowo

Wiszàce kot y Kondensacyjne FORMAT DEWY.ZIP

Wiszàce kot y Kondensacyjne FORMAT DEWY.ZIP Wiszàce kot y Kondensacyjne FORMAT DEWY.ZIP Kot y wiszàce FORMAT DEWY.ZIP Kondensacja w wydaniu kompaktowym Sime zawsze dbało by jego oferta oprócz energetyki cieplnej. innowacyjności produktów cechowała

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME 1 Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umoŝliwi prawidłową instalację i eksploatację urządzenia, zapewniając jego długotrwałą

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi atmotec plus turbotec plus. Wiszący piec gazowy VU PL 120/3-5. Dla użytkownika

Instrukcja obsługi atmotec plus turbotec plus. Wiszący piec gazowy VU PL 120/3-5. Dla użytkownika Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmotec plus turbotec plus Wiszący piec gazowy VU PL 20/3-5 VU PL 22/3-5 VU/VUW PL 200/3-5 VU/VUW PL 202/3-5 VU/VUW PL 240/3-5 VU/VUW PL 242/3-5 VU/VUW PL 280/3-5 VU/VUW

Bardziej szczegółowo

Opis programu lojalnościowego :

Opis programu lojalnościowego : Wrocław, 25 wrzesień 2014 Szanowni Koledzy, Uprzejmie informujemy że zgodnie z informacją w Katalogu 2014 o nowościach produktowych, rozpoczynamy z dniem 6 października sprzedaż niżej wymienionych urządzeń

Bardziej szczegółowo

KONDENSACJA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA ENERGIA ODNAWIALNA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA

KONDENSACJA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA ENERGIA ODNAWIALNA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA 2 0 1 0 / 1 KONDENSACJA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA ENERGIA ODNAWIALNA KONDENSACJA KONDENSACJA ENERGIA ODNAWIALNA TECHNIKA DOMOWA OFERTA SPECJALNA Oferta specjalna MCR /II KONDENSACYJNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania i obsługi

Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z otwartą komorą spalania Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy pewni, że Państwa nowy kocioł spełni wszystkie Wasze wymagania. Zakup produktu De Dietrich

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers

cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers 19032400000 Plomba (10x) 11,28 13,76 3 Junkers 19045212420

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI

1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI 1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 6 WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI 1. WARUNKI MONTAŻU I PRACY KOTŁOWNI Uwarunkowania prawne NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Montaż

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi atmotec pro turbotec pro. Ścienne gazowe urządzenie grzejne. Dla użytkownika

Instrukcja obsługi atmotec pro turbotec pro. Ścienne gazowe urządzenie grzejne. Dla użytkownika Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmotec pro turbotec pro Ścienne gazowe urządzenie grzejne VUW PL 200/3-3M VUW PL 202/3-3M VU/VUW PL 240/3-3M VUW PL 242/3-3M PL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin)

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo