MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi"

Transkrypt

1 PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

2 Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania. Wszystkie produkty BAXI zostały zaprojektowane tak, aby dać Ci to czego poszukujesz: dobrą wydajność w połączeniu z prostym i racjonalnym wykorzystaniem. Proszę nie odkładać tej broszury bez przeczytania jej najpierw, ponieważ zawiera ona szereg przydatnych informacji, które pomogą w prawidłowej i efektywnej eksploatacji kotła. Proszę nie pozostawiać w zasięgu dzieci jakiegokolwiek opakowania (torebki plastikowe, polistyren, etc.), ponieważ stanowi ono potencjalne źródło zagrożenia. BAXI oświadcza, że te modele kotła posiadają oznaczenie CE zgodnie z podstawowymi wymogami następujących dyrektyw: - Dyrektywa w sprawie gazu 2009/142/EC - Dyrektywa w sprawie sprawności 92/42/EEC - Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC - Dyrektywa w sprawie niskich napięć 2006/95/EC SPIS TREŚCI INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 1. Instrukcje przed zainstalowaniem 1 2. Instrukcje przed uruchomieniem 1 3. Uruchomienie kotła 2 4. Regulacja temperatury pomieszczenia i temperatury c.w.u Opis przycisku (lato - zima - tylko c.o. - wył.) 3 6. Napełnianie instalacji 3 7. Wyłączenie kotła 3 8. Przezbrojenie na inny rodzaj gazu 3 9. Wyłączenie w dłuższym okresie czasu. Ochrona przeciwzamarzaniowa (obieg c.o.) Wyszukiwanie usterek Instrukcje okresowej konserwacji Informacje ogólne Instrukcje przed zainstalowaniem Instalowanie kotła Wymiary kotła Instalowanie przewodów powietrznych i spalinowych Podłączenie zasilania elektrycznego Podłączenie termostatu pokojowego Metody przezbrojenia na iny rodzaj gazu Przeglądanie parametrów na ekranie (funkcja info ) Nastawa parametrów Urządzenia regulacyjne i zabezpieczające Umieszczenie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej Kontrola parametrów spalania Wydajność pompy/wysokość tłoczenia Podłączenie czujnika zewnętrznego Uwagi odnośnie instalacji z oddzielnymi wylotami Kontrole okresowe Schemat funkcjonalny Ilustrowany schemat połączeń elektrycznych Dane techniczne 24 BAXI S.p.A., przodujący europejski producent nowoczesnych kotłów i systemów ogrzewania, rozwinął certyfikowane systemy zarządzania jakością CSQ (ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001). Oznacza to, że BAXI S.p.A. zalicza również do swoich celów ochronę środowiska, niezawodność i jakość swoich produktów, oraz zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Dzięki swojej organizacji, przedsiębiorstwo jest stale zobowiązane do wprowadzania w życie i ulepszania tych aspektów z korzyścią dla zadowolenia klienta. INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

3 1. INSTRUKCJE PRZED ZAINSTALOWANIEM Ten kocioł został zaprojektowany, aby podgrzewać wodę do temperatury niższej od temperatury wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym. Należy go podłączyć do instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej stosownie do jego parametrów eksploatacyjnych i mocy. Przed zainstalowaniem kotła przez uprawnionego instalatora, należy wykonać następujące czynności: a) Upewnić się, że kocioł jest wyregulowany do użycia dostarczanego gazu. W tym celu sprawdzić oznaczenia na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia. b) Upewnić się, że jest odpowiedni ciąg na wylocie spalin, że wylot nie jest zatkany i że spaliny z innych urządzeń nie są odprowadzane tym samym przewodem, o ile nie został on zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami specjalnie zaprojektowany do odprowadzania spalin z więcej niż jednego urządzenia. c) Upewnić się, jeżeli kocioł jest podłączony do istniejących kanałów spalinowych, że są one starannie oczyszczone, ponieważ resztki produktów spalania mogą w trakcie pracy odrywać się od ścianek i blokować przepływ spalin. d) Dla zapewnienia prawidłowego działania i utrzymania gwarancji, należy przedsięwziąć następujące środki ostrożności: 1. O : 1.1. Jeżeli twardość wody jest wyższa od 20 F (1 F = 10 mg węglanu wapnia na litr wody), zainstalować dozownik polifosforanowy lub równoważny system uzdatniania, spełniający aktualne przepisy Starannie przepłukać instalację po zainstalowaniu urządzenia i przed użyciem 1.3. Materiały użyte dla obiegu c.w.u. muszą być zgodne z dyrektywą 98/83/EC. 2. O 2.1. Instalacja nowa Przed zainstalowaniem kotła, instalację należy oczyścić i przepłukać używając odpowiednich produktów, aby usunąć resztki opiłków, stopu lutowniczego i wszelkich rozpuszczalników. Dla uniknięcia uszkodzenia elementów metalowych, plastikowych i gumowych używać tylko neutralnych środków czyszczących, t.j. nie kwaśnych i nie zasadowych. Zalecanymi środkami czyszczącymi są: SENTINEL X300 lub X400 oraz FERNOX Regenerator do obiegów grzewczych. Stosować te produkty ściśle przestrzegając instrukcji producenta Instalacja istniejąca: Przed zainstalowaniem kotła, opróżnić instalację i ją oczyścić, aby usunąć szlam i zanieczyszczenia, używając odpowiednićh produktów, jak opisano w pkt 2.1. Dla uniknięcia uszkodzenia elementów metalowych, plastikowych i gumowych używać tylko neutralnych środków czyszczących, t.j. nie kwaśnych i nie zasadowych, takich jak SENTINEL X100 i FERNOX Protector do obiegów grzewczych. Stosować te produkty ściśle przestrzegając instrukcji producenta. Należy pamiętać, że obecność ciał obcych w instalacji c.o. może niekorzystnie wpływać na pracę kotła (t.j. przegrzanie i nadmierny hałas wymiennika ciepła). Nie przestrzeganie powyższych zaleceń spowoduje anulowanie i unieważnienie gwarancji. 2. INSTRUKCJE PRZED URUCHOMIENIEM Pierwsze uruchomienie kotła musi przeprowadzić autoryzowany instalator, który musi najpierw upewnić się, że: a) dane znamionowe mediów (energia elektryczna, woda, gaz) są zgodne z danymi mediów dostarczanych; b) instalacja jest zgodna z obowiązującymi ustawami i przepisami; c) urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania elektrycznego i uziemione. Nazwy autoryzowanych centrów serwisowych podano na dołączonej ulotce. Nie przestrzeganie powyższego spowoduje anulowanie i unieważnienie gwarancji. Przed uruchomieniem usunąć z kotła plastikową powłokę ochronną. Nie używać w tym celu żadnych narzędzi, ani żrących detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić lakierowane powierzchnie. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (wliczając w to dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, ani przez osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile nie były nadzorowane lub poinstruowane odnośnie eksploatacji urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci, aby zapewnić że nie będą bawić się przy urządzeniu. INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 1

4 3. URUCHOMIENIE KOTŁA W celu poprawnego uruchomienia kotła postępować w następujący sposób: 1) podłączyć zasilanie elektryczne kotła 2) otworzyć zawór gazowy; 3) nacisnąć przycisk( ) i przełączyć kocioł na Lato ( ), Zimę ( ) lub Tylko c.o.( ); 4) ustawić żądaną temperaturę c.o. ( ) i ciepłej wody użytkowej ( ) przyciskami regulacji temperatury (+/-) Po uruchomieniu palnika, na ekranie pojawia sie symbol ( ). W połozeniu Lato ( ) palnik zapali się tylko wtedy, gdy zawór c.w.u. jest otwarty. Ostrzeżenie: W trakcie pierwszego uruchomienia palnik może się nie zapalić (powodując wyłączenie awaryjne kotła) dopóki przewód gazowy nie będzie odpowietrzony. W takim wypadku powtórzyć procedurę zapłonu, aż gaz dotrze do palnika. Naciskać przycisk ( ) przez co najmniej 2 sekundy. SYMBOLE Praca w trybie c.o. Obecny płomień (palnik zapalony) Brak płomienia (usterka zapłonu) Praca w trybie c.w.u. 0905_2801 Usterka ogólna RESET Brak wody (niskie ciśnienie w uykładzie) Sygnał numeryczny (temperatura, kod usterki, itd.) PRZYCISKI Zał./Wył./Lato/Zima (+/-) Regulacja temperatury c.o. (ogrzewanie) (+/-) Regulacja temperatury c.w.u. (ciepła woda) Reset R 1 Informacja 4. REGULACJA TEMPERATURY POKOJOWEJ I C.W.U. Instalacja powinna być wyposażona w termostat pokojowy do regulacji temperatury pomieszczenia. Nastawić temp. c.o. ( ) i temperaturę c.w.u. ( ) naciskając odnośne przyciski +/- (rys. 1). Zapłon palnika jest przedstawiony na ekranie przy pomocy symbolu ( ) jak opisano w rozdziale 3.1. OGRZEWANIE W trakcie pracy kotła w trybie ogrzewania, na ekranie (rys. 1) wyświetlany jest migająco symbol ( ogrzewania ( C). ) oraz temperatura CIEPŁA WODA UŻYTKOWA W trakcie pracy kotła w trybie c.w.u., na ekranie (rys. 1) wyświetlany jest migająco symbol ( wypływającej c.w.u. ( C). ) oraz temperatura INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 2

5 Nacisnąć przycisk, aby ustawić następujące tryby pracy kotła: LATO ZIMA TYLKO CO WYŁ. 5. OPIS PRZYCISKU (Lato - Zima - Tylko c.o. - Wył.) W trybie LATO na ekranie wyświetla się( ). Kocioł spełnia żądania tylko dla c.w.u., podczas gdy ogrzewanie NIE jest możliwe (aktywna funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej). W trybie ZIMA na ekranie wyświetla się ( i ). Kocioł spełnia żądania dla c.o. i c.w.u., (aktywna funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej) W trybie TYLKO CO na ekranie wyświetla się ( przeciwzamarzaniowej) ). Kocioł spełnia żądania tylko dla c.o. (aktywna funkcja ochrony W trybie WYŁ nie wyświetla się żaden z powyższych dwóch symboli( ) ( ). W tym trybie aktywna jest tylko ochrona przeciwzamarzaniowa, wszelkie inne żądania dla c.o. lub c.w.u. nie są spełniane. 6. NAPEŁNIANIE INSTALACJI CG_2115 / 0902_0603 OSTRZEŻENIE Odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego przy pomocy wyłącznika dwubiegunowego. WAŻNE: Regularnie sprawdzać, czy wartość ciśnienia wyświetlana na ciśnieniomierzu wynosi od 0,7 do 1,5 bar, przy zimnym kotle. W przypadku przekroczenia wartości ciśnienia, otworzyć zawór spustowy kotła. W przypadku niedostatecznego ciśnienia, otworzyć zawór napełniający kotła (rys. 3). Otwierać zawór bardzo powoli w celu odpowietrzenia. R 2 A - zawór napełniający instalacji B - zawór spustowy instalacji Kocioł jest wyposażony w miernik ciśnienia wody, który uniemożliwia pracę kotła w przypadku braku wody. UWAGA: W razie częstego występowania spadku ciśnienia, kocioł powinien być sprawdzony przez autoryzowany serwis 7. WYŁĄCZENIE KOTŁA Aby wyłączyć kocioł, odłączyć go od zasilania elektrycznego. W trybie WYŁ (rozdział 5) kocioł pozostaje wyłączony (na ekranie wyświetla się OFF) lecz obwody elektryczne pozostają pod napięciem i aktywna jest ochrona przeciwzamarzaniowa (rozdział 9). 8. PRZEZBROJENIE NA INNY RODZAJ GAZU Kotły mogą pracować zarówno z gazem ziemnym jak i z LPG. Wszelkie przezbrojenia na inny rodzaj gazu muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis. INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 3

6 9. WYŁĄCZENIE W DŁUŻSZYM OKRESIE CZASU. OCHRONA PRZECIWZAMARZ. Nie opróżniać całej instalacji, ponieważ ponowne napełnienie wodą powoduje niepotrzebne i szkodliwe osadzanie się kamienia kotłowego wewnątrz kotła i elementach grzejnych. Jeżeli w trakcie zimy kocioł nie jest używany i w związku z tym jest narażony na zamarznięcie, dodać do wody w instalacji środek przeciwzamarzaniowy (np. propylenoglikol w połączeniu z inhibitorami korozji i kamienia kotłowego). Sterowanie elektroniczne kotła zawiera funkcję ochrona przed zamarznięciem instalacji c.o., która w momencie spadku temperatury zasilania poniżej 5 C uruchamia palnik, aż do osiągnięcia temperatury 30 C. Funkcja ochrony przed zamarznięciem jest możliwa jeżeli: * kocioł jest zasilany elektrycznie; * zawór gazowy jest otwarty; * w instalacji jest prawidłowe ciśnienie; * kocioł nie jest zablokowany. 10. WYSZUKIWANIE USTEREK 0607_1205 Aby ZRESETOWAĆ kocioł, nacis-nąć R i przytrzymać minimum przez 2 sekundy. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. R 3 Usterki, które można ZRESETOWAĆ UWAGA: Można wykonać 5 prób resetu, po których kocioł się wyłącza. Aby ponownie zresetować kocioł, wyłączyć go na kilka sekund z zasilania elektrycznego. WYŚWIETLANY KOD USTERKA DZIAŁANIE KORYGUJĄCE E01 E02 E03 E04 Wyłączenie z powodu nieudanego zapłonu Zadziałał termostat zabezpieczający Zadziałał termostat spalin/presostat spalin Wyłączenie po 6 kolejnych zanikach płomienia Nacisnąć R i przytrzymać minimum przez 2 sekundy. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. Nacisnąć R i przytrzymać minimum przez 2 sekundy. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. Wezwać autoryzowany serwis. E05 Usterka czujnika zasilania Wezwać autoryzowany serwis. E06 Usterka czujnika c.w.u. Wezwać autoryzowany serwis. E10 E25/E26 Zbyt małe ciśnienie wody Brak cyrkulacji wody (prawdopodobnie zablokowana pompa). Nacisnąć R i przytrzymać minimum przez 2 sekundy. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. Sprawdzić, czy ciśnienie w instalacji jest prawidłowe; zob. rozdział 6. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. Wezwać autoryzowany serwis. E3 Alarm kamienia kotłowego Wezwać autoryzowany serwis. E35 E9 Fałszywy płomień (błąd płomienia) Wyłączenie z powodu obniżenia napięcia zasilania Nacisnąć R i przytrzymać minimum przez 2 sekundy. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. RESET jest automatyczny. Jeżeli usterka nie ustępuje, wezwać autoryzowany serwis. UWAGA: w razie wystąpienia usterki, miga podświetlenie ekranu wraz z kodem usterki. 11. INSTRUKCJE DLA OKRESOWEJ KONSERWACJI Aby utrzymać kocioł sprawny i bezpieczny, musi on być sprawdzony przez autoryzowany serwis pod koniec każdego sezonu grzewczego. Skrupulatny przegląd zapewnia oszczędną pracę instalacji. Nie czyścić obudowy zewnętrznej urządzenia żrącymi, agresywnymi i/lub łatwopalnymi środkami czyszczącymi (np. benzyna, alkohol itp.). Zawsze wyłączać urządzenie przed czyszczeniem (zob. rozdział 7 Wyłączanie kotła ). INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW p

7 12. INFORMACJE OGÓLNE Poniższe uwagi i instrukcje adresowane są do instalatorów, aby umożliwić im bezproblemowe wykonanie instalacji. Instrukcje dotyczące uruchomienia i eksploatacji kotła zawarte są w dziale Instrukcje dla użytkowników. Ponadto instalator musi być przeszkolony w instalowaniu urządzeń grzewczych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę: Ten kocioł może być podłączony do dowolnego typu dwu- lub jednoprzewodowej płyty konwektora, grzejnika lub termokonwektora. Projektować przekroje instalacji jak zwykle, jednak mając na uwadze możliwy przepływ-wysokość tłoczenia w płycie, jak pokazano w rozdziale 25. Nie pozostawiać żadnego opakowania (torebki plastikowe, polistyren, itd) dostępnego dla dzieci, ponieważ stanowi ono potencjalne źródło zagrożenia. Pierwsze uruchomienie kotła musi wykonać autoryzowany instalator, lub serwisant gwarancyjny De Dietrich. Nie przestrzeganie powyższego spowoduje anulowanie i unieważnienie gwarancji. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE DODATKOWEJ POMPY Jeżeli w instalacji c.o. używana jest dodatkowa pompa, zainstalować ją w obiegu powrotnym kotła. Umożliwi to prawidłową pracę presostatu wody OSTRZEŻENIE Jeżeli kocioł dwufunkcyjny jest podłączony do instalacji z kolektorami słonecznymi, maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej wpływającej do kotła nie może przekraczać 60 C. 13. INSTRUKCJE PRZED ZAINSTALOWANIEM Ten kocioł został zaprojektowany, aby podgrzewać wodę do temperatury niższej od temperatury wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym. Należy go podłączyć do instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej stosownie do jego parametrów eksploatacyjnych i mocy. Przed podłączeniem kotła należy wykonać następujące czynności: a) Upewnić się, że kocioł jest wyregulowany do użycia dostarczanego gazu. W tym celu sprawdzić oznaczenia na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia. b) Upewnić się, że jest odpowiedni ciąg na wylocie spalin, że wylot nie jest zatkany i że spaliny z innych urządzeń nie są odprowadzane tym samym przewodem, o ile nie został on zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami specjalnie zaprojektowany do odprowadzania spalin z więcej niż jednego urządzenia. c) Upewnić się, jeżeli kocioł jest podłączony do istniejących kanałów spalinowych, że są one starannie oczyszczone, ponieważ resztki produktów spalania mogą w trakcie pracy odrywać się od ścianek i blokować przepływ spalin. Dla zapewnienia prawidłowego działania i utrzymania gwarancji, należy przedsięwziąć następujące środki ostrożności: 1. Obieg c.w.u Jeżeli twardość wody jest wyższa od 20 F (1 F = 10 mg węglanu wapnia na litr wody), zainstalować dozownik polifosforanowy lub równoważny system uzdatniania, spełniający aktualne przepisy Starannie przepłukać instalację po zainstalowaniu urządzenia i przed użyciem Materiały użyte dla obiegu c.w.u. muszą być zgodne z dyrektywą Directive 98/83/EC. 2. Obieg c.o Instalacja nowa Przed zainstalowaniem kotła, instalację należy oczyścić i przepłukać używając odpowiednich produktów, aby usunąć resztki opiłków, stopu lutowniczego i wszelkich rozpuszczalników. Dla uniknięcia uszkodzenia elementów metalowych, plastikowych i gumowych używać tylko neutralnych środków czyszczących, t.j. nie kwaśnych i nie zasadowych. Zalecanymi środkami czyszczącymi są: SENTINEL X300 lub X400 oraz FERNOX Regenerator do obiegów grzewczych. Stosować te produkty ściśle przestrzegając instrukcji producenta 2.2. Instalacja istniejąca: Przed zainstalowaniem kotła, opróżnić instalację i ją oczyścić, aby usunąć szlam i zanieczyszczenia, używając odpowiednich produktów, jak opisano w pkt 2.1. Dla uniknięcia uszkodzenia elementów metalowych, plastikowych i gumowych używać tylko neutralnych środków czyszczących, t.j. nie kwaśnych i nie zasadowych, takich jak SENTINEL X100 i FERNOX Protector do obiegów grzewczych. Stosować te produkty ściśle przestrzegając instrukcji producenta. Należy pamiętać, że obecność ciał obcych w instalacji c.o. może niekorzystnie wpływać na pracę kotła (t.j. przegrzanie i nadmierny hałas wymiennika ciepła). Nie przestrzeganie powyższych zaleceń spowoduje anulowanie i unieważnienie gwarancji. 5

8 14. INSTALOWANIE KOTŁA CG_2011 Po podjęciu decyzji o dokładnej lokalizacji kotła, przymocować szablon do ściany. Doprowadzić instalację do wlotów gazu i wody znajdujących się na dolnym pasie szablonu. Zamontować dwa zawory G 3/4 (zasilanie i powrót) w obiegu c.o.; dzięki tym zaworom można wykonać ważne prace w instalacji bez całkowitego jej opróżniania. Jeżeli instaluje się kocioł w istniejącej instalacji lub wymienia się go, jak również jak powyżej, zamontować zbiornik osadowy pod kotłem w przewodzie powrotnym w celu zebrania wszelkich osadów i kamienia kotłowego krążących w instalacji po przepłukaniu. Po zamocowaniu kotła na szablonie podłączyć przewody spalinowe i powietrzne, dostarczane jako akcesoria, jak opisano w następnych rozdziałach. G 3/4 ZASILANIE C.O. G 3/4 POWRÓT Z C.O. G 1/2 WYPŁYW C.W.U. G 1/2 WLOT WODY ZIMNEJ UŻYTKOWEJ 4 G 3/4 WLOT GAZU DO KOTŁA 15. WYMIARY KOTŁA R 5 6

9 16. INSTALOWANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I POWIETRZNYCH Kocioł jest łatwy do zainstalowania dzięki szerokiemu asortymentowi dostępnych akcesoriów, jak opisano poniżej. Kocioł został zaprojektowany do podłączenia do koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego. Jeżeli wymagane są oddzielne przewody dostępny jest również zestaw rozdzielający. Do instalowania muszą być używane tylko akcesoria dostarczane przez producenta! OSTRZEŻENIE : Dla zapewnienia większego zabezpieczenia w trakcie pracy, koniecznie zamocować przewody spalinowe do ściany przy pomocy odpowiednich klamer. 0503_0905/CG1638 R 6 KONCENTRYCZNY PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY Ten rodzaj przewodu jest używany do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz budynku i jeżeli zamontowany jest kanał spalinowy LAS Koncentryczne kolano 90 umożliwia podłączenie kotła do przewodu powietrzno-spalinowego w dowolnym kierunku, ponieważ można je obracać o 360. Można je również zastosować jako kolano dodatkowe w połączeniu z przewodem koncentrycznym lub kolanem 45. CG_2117 / 0902_2001 Jeżeli spaliny są odprowadzane na zewnątrz budynku poziomo, między przewodem powietrzno-spalinowym i ścianą należy zachować odstęp min. 18 mm, aby można było zamocować aluminiową osłonę i ją uszczelnić dla uniknięcia przenikania wody. Upewnić się, że istnieje minimalne nachylenie do dołu w kierunku na zewnątrz 1 cm na metr przewodu. kolano 90 zmniejsza całkowitą długość przewodu o 1 m Łącznik kolano 45 zmniejsza całkowitą długość przewodu o 0,5 m Przy obliczaniu maksyalnej dopuszczalnej długości, pierwszego kolana 90 nie uwzględnia się. R 7 Model kotła 1 F Długość (m) KRYZA spalin A KRYZA powietrza 0 1 Tak Nie 1 5 Nie B 7

10 16.1 OPCJE INSTALOWANIA POZIOMEGO PRZEWODU SPALINOWEGO L max = 5 m L max = 5 m 16.2 OPCJE INSTALOWANIA PRZEWODU SPALINOWEGO LAS 16.3 OPCJE INSTALOWANIA PIONOWEGO PRZEWODU SPALINOWEGO Tego typu instalacja może być wykonana albo na dachu płaskim, albo spadzistym dzięki zamontowaniu wylotu spalin i specjalnej osłony z tuleją (obydwie dostępne na żądanie). 0503_0908/CG _0907/CG _2001 L max = 4 m L max = 4 m L max = 5 m L max = 4 m L max = 4 m L max = 2 m L max = 3 m Odnośnie szczegółowych instrukcji instalowania prosimy zajrzeć do danych technicznych dostarczanych z akcesoriami. 8

11 ODDZIELNE PRZEWODY SPALINOWE I POWIETRZNE Tego typu instalacja umożliwia odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku pojedynczymi przewodami spalinowymi. Powietrze do spalania może byc pobierane z innego miejsca niż wylot spalin. Zestaw rozdzielający zawiera adapter przewodu spalinowego (100/80) i adapter przewodu powietrznego. Dla adaptera przewodu powietrznego zamontować śruby i uszczelki zdjęte uprzednio z pokrywy Model kotła F (L1+L2) Położenie regulatora powietrza 0 4 A 4 14 B C KRYZA spalin A E CO 2 % NIE 4,6 5,2 P Przy obliczaniu maksyalnej dopuszczalnej długości, pierwszego kolana 90 nie uwzględnia się Kolano 90 umożliwia podłączenie kotła do przewodu powietrzno-spalinowego w dowolnym kierunku, ponieważ można je obracać o 360. Można je również zastosować jako kolano dodatkowe w połączeniu z przewodem koncentrycznym lub kolanem 45. kolano 90 zmniejsza całkowitą długość przewodu o 0,5 m kolano 45 zmniejsza całkowitą długość przewodu o 0,25 m OSTRZEŻENIE Maksymalne długości przewodów wlotowych i wylotowych kotła (C52) są następujące: - przewód wlotowy: Lmax= 8m - przewód wylotowy: Lmax= 15m Regulacja ogranicznika wlotu powietrza dla oddzielnych przewodów spalinowych Ten regulator należy nastawić dla optymalizacji sprawności spalania oraz parametrów. Po przekręceniu łącznika wlotu powietrza, który może być zamontowany z lewej i z prawej strony przewodu spalinowego, wyregulować odpowiednio ilość powietrza stosownie do całkowitej długości przewodów odprowadzających spaliny i wlotowych. Obrócić regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć ilość powietrza do spalania i odwrotnie, aby ją zwiększyć. Dla dokładnej regulacji użyć analizatora spalin do pomiaru ilości CO2 w spalinach przy maksymalnej mocy cieplnej, oraz, jeżeli zmierzono niższą wartość, stopniowo nastawiać regulator powietrza, aż zmierzona zostanie ilość CO2 wskazana w poniższej tabeli. Zajrzeć do odpowiedniej instrukcji w celu prawidłowego zamontowania tego urządzenia. Adapter przewodu spalinowego Łącznik Ogranicznik wlotu powietrza CG_2114 / 0902_2801 R 8 9

12 16.4 WYMIARY ODDZIELNYCH WYLOTÓW 16.5 OPCJE INSTALOWANIA ODDZIELNYCH POZIOMYCH WYLOTÓW SPALIN WAŻNE - Upewnić się, że zachowany jest minimalny spadek w dół w kierunku na zewnątrz, 1 cm na metr długości przewodu. Jeżeli zainstalowano zestaw kolektora kondensatu, przewód odprowadzający musi mieć spadek w kierunku kotła UWAGA Przy typie C52 nie instalować wylotów przewodu powietrznego i spalinowego na przeciwnych ścianach budynku Jeżeli przewód odprowadzający jest dłuższy niż 6 m, zainstalować przy kotle zestaw kolektora kondensatu, dostarczany jako wyposażenie dodatkowe 0503_0911/CG _2201/CG1643 CG_2124 / 0905_2305 L max = 10 m L1 max = 8 m; L2 max = 15 m 16.6 OPCJE INSTALOWANIA ODDZIELNYCH PIONOWYCH PRZEWODÓW SPALIN. L max = 12 m L max = 11 m 1

13 UWAGA: Przy montażu pojedynczego kanału spalinowego, upewnić się że jest odpowiednio zaizolowany (n.p.: wełną mineralną) w miejscach przejścia przez ściany budynku. Odnośnie szczegółowych instrukcji instalowania - patrz dane techniczne dostarczone z akcesoriami 17. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Urządzenie jest elektrycznie bezpieczne tylko wtedy, gdy jest prawidłowo podłączone do uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podłączyć kocioł do jednofazowego uziemionego układu zasilania 230V przy pomocy dostarczonego trzyżyłowego kabla, przestrzegając prawidłowej biegunowości FAZA-ZERO-ZIEMIA. Użyć dwubiegunowego przełącznika z rozdzieleniem zestyków co najmniej 3 mm. Przy wymianie kabla zasilającego, zamontować zgodny kabel 3x0.75mm2 o maksymalnej średnicy 8mm Dostęp do listwy zacisków zasilania elektrycznego odłączyć kocioł od sieci zasilającej używając przełącznika dwubiegunowego odkręcić dwie śruby mocujące konsolę sterowniczą do kotła obrócić konsolę sterowniczą zdjąć pokrywę i dotrzeć do komory przewodów (rys. 9) W listwie zacisków zasilania elektrycznego znajduje się bezpiecznik bezzwłoczny 2A (dla sprawdzenia i/lub wymiany bezpiecznika wyciągnąć jego czarną oprawkę). WAŻNE: przestrzegać biegunowości L (FAZA) - N (ZERO). (L) = Faza (brązowy) (N) = Zero (niebieski) = Ziemia (zielono-żółty) (1) (2) = Styk dla termostatu pokojowego CG_2134 / 0904_2308 R 18. PODŁĄCZENIE TERMOSTATU POKOJOWEGO dostęp do listwy zacisków zasilania elektrycznego (rys. 9) jak opisano w powyższym rozdziale; usunąć zworkę na zaciskach (1) i (2); przełozyć dwużyłowy kabel przez przelotkę i podłączyć do tych dwóch zacisków. 1

14 19. PRZEZBROJENIE NA INNY RODZAJ GAZU Przezbrojenie tego kotła na gaz ziemny (E) lub gaz płynny (P) może wykonać autoryzowany Serwis Techniczny Procedura kalibrowania regulatora ciśnienia rózni się nieznacznie zależnie od typu zamontowanego zaworu gazowego (HONEYWELL lub SIT, zob. rys. 10) Wykonać następujące czynności: A) wymienić dysze głównego palnika; B) zmienić napięcie modulatora C) nowa max. i min. kalibracja regulatora ciśnienia. A) Wymiana dysz palnika ostrożnie wyciągnąć palnik z gniazda; wymienić dysze palnika, upewnić się że są całkowicie dokręcone, aby zapobiec wyciekowi gazu. Średnice dysz podano w tabeli 2. B) Ustawienie regulatora ciśnienia (elektroniczne) ustawić parametr F02 odpowiednio do używanego gazu, jak opisano w rozdziale 21; C) Kalibrowanie regulatora ciśnienia W kotłach z otwartą komorą Podłączyć punkt pomiaru nadciśnienia manometru różnicowego (możliwie wodnego) do punktu p[omiaru ciśnienia zaworu gazowego (Pb) (rys. 10). W kotłach z zamkniętą komorą Przy zamkniętej komorze dodatkowo podłączyć punkt pomiarowy podciśnienia manometru poprzez łącznik T pomiędzy komorą kotła i punkt pomiarowy zaworu gazowego (Pc). (Taki sam pomiar można wykonać podłączając ciśnieniomierz do punktu pomiaru ciśnienia (Pb) po usunięciu płyty przedniej komory szczelnej). Pomiar ciśnienia palnika przy użyciu innych metod, niż opisanych powyżej mógłby prowadzić do nieprawidłiowych wyników, ponieważ podciśnienie wytworzone przez wentylator w komorze szczelnej nie powinno być uwzględniane. C1) Nastawa na znamionową moc cieplną: otworzyć zawór gazowy i przełączyć kocioł w tryb Zima; otworzyć zawór ciepłej wody, który może zapewnić natężenie przepływu minimum 10 litrów na minutę lub upewnić się, że występuje maksymalne zapotrzebowanie na ciepło zdjąć pokrywę modulatora; nastawiać śrubę mosiężną (a), aż do uzyskania wartości ciśnienia przedstawionej w tabeli 1; upewnić się, że dynamiczne ciśnienie wejściowe kotła, zmierzone na króćcu pomiaru ciśnienia zaworu gazowego (Pa) (rys. 10), jest prawidłowe (37 mbar dla propanu lub 20 mbar dla gazu ziemnego).). C2) Nastawa na minimalną moc cieplną: odłączyć kabel zasilający modulator i odkręcać śrubę (b), aż do momentu uzyskania wartości ciśnienia odpowiadającej minimalnej mocy cieplnej (zob. tabela 1); podłączyć z powrotem kabel; zamontować pokrywę modulatora i uszczelkę. C3) Kontrole końcowe przymocować dodatkową tabliczkę dostarczoną z zestawem przezbrojeniowym, zamieścić na niej informację o rodzaju gazu i wykonanej kalibracji Zawór SIT - mod. SIGMA 845 Zawór Honeywell - mod. VK 4105 M 0904_0701 R 10 1

15 Tabela dysz palnika 1 F Rodzaj gazu E P Średnica dysz (mm) 1,18 0,77 Ciśnienie na palniku (mbar*) MINIMALNA MOC CIEPLNA 3,4 7,7 Ciśnienie na palniku (mbar*) ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA Zużycie gazu 15 C-1013 mbar F E P Moc znamionowa 2,05 m 3 /h 1,50 kg/h Moc minimalna 1,12 m 3 /h 0,82 kg/h Wartość opałowa 34,02 MJ/m 3 46,34 MJ/kg Tab 2 11,1 24,2 Ilość dysz 11 * 1 mbar = 10,197 mm H 2 O Tab 1 20.PRZEGLĄDANIE PARAMETRÓW NA EKRANIE (FUNKCJA INFO ) Naciskać i przez co najmniej 5 sekund, aby wyświetlić informację o aktualnych parametrach kotła, na ekranie na płycie przedniej regulatora UWAGA: gdy funkcja INFO jest dostępna, na ekranie wyświetla się komunikat A00 na przemian z temperat-urą zasilania kotła (rys. 12): 0605_2204 / CG_1808 R 12 Nacisnąć przyciski (+/-) aby wyświetlić następujące informacje: A00: aktualna temperatura c.w.u. ( C); A01: aktualna temperatura zewnętrzna ( C) (gdy podłączony jest czujnik zewnętrzny); A02: prąd (%) na modulatorze (100% = 230 ma GAZ ZIEMNY - 100% = 310 ma LPG); A03: zakres mocy (%) (MAX R); A04: wartość zadana temperatury ogrzewania ( C); A05: aktualna temperatura zasilania c.o. ( C); A06: wartość zadana temperatury c.w.u. ( C); A07: wartość % sygnału płomienia (0-100%); A08: wartość (l/min x10) natężenia przepływu c.w.u.; A09: ostatnia usterka, jaka wystąpiła wkotle; Funkcja ta pozostaje aktywna przez 3 minuty. Funkcję INFO można przerwać wcześniej przytrzymującwciśnięty przycisk ( i ) przez co najmniej 5 sekund, lub wyłączając zasilanie elektryczne kotła. INSTRUKC p

16 21. NASTAWA PARAMETRÓW Dla nastawy parametrów kotła naciskać przyciski ( ) i ( ) razem przez co najmniej 6 sekund. Gdy funkcja jest aktywna, na ekranie pojawi się F01 na przemian z wartością pokazywanego parametru. Zmiana parametrów Nacisnąć +/ ) aby przewijać listę parametrów Nacisnąć +/ ) aby zmienić wartość każdego parametru; Nacisnąć przycisk ) aby zachować zmiany w pamięci, na ekranie wyświetla się MEM ; Nacisnąć i) aby opuścić funkcję bez zachowania w pamięci, na ekranie wyświetla się ESC ; Opis parametrów Nastawy fabryczne F01 Typ kotła 10 = komora zamknięta - 20 = komora otwarta F02 Używany gaz 00 = ZIEMNY (METAN) - 01 =LPG 00 o 01 F03 Układ hydrauliczny 02 F04/ F05 F06 Nastawa przekaźników programowanych 1 i 2 (zob. Instrukcje serwisowe) 00 = brak skojarzonej funkcji Nastawa wartości zadanej maksymalnej temperatury ( C) 00 = 85 C - 01 = 45 C F07 Konfiguracja priorytetu c.w.u. 02 F08 Max moc ogrzewania l(0-100%) 100 F09 Max moc c.w.u (0-100%) 100 F10 Min moc ogrzewania (0-100%) 00 F11 Czas oczekiwania w trybie ogrzewania przed nowym zapłonem (antytakt) F12 Diagnostyka (zob. Instrukcje serwisowe) -- F13 F14 Typ wymiennika 00 = 275 mm 01 = 225 mm Kontrola prawidłowego położenia czujnika c.w.u. 00 = Disable 01 = Enable F15 Nastawa fabryczna

17 22. URZĄDZENIA REGULACYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE Ten kocioł został zaprojektowany w całkowitej zgodności z odnośnymi normami europejskimi i jest wyposażony w następujace elementy: Presostat powietrza To urządzenie zezwala na zapłon palnika tylko wtedy, gdy przewód spalinowy jest w doskonałym stanie roboczym W przypadku jednej lub kilku z następujących usterek: zatkany wylot spalin zatkane rurki Venturi zablokowany wentylator nie podłączony presostat kocioł pozostaje w stanie postoju i wyświetlany jest kod usterki E03 (zob. tabela w rozdziale 10). Termostat zabezpieczający Dzięki czujnikowi umieszczonemu w przewodzie zasilania c.o., termostat odcina dopływ gazu do palnika w razie przegrzania wody w obiegu pierwotnym. W takich warunkach kocioł zostaje zablokowany, a ponowny zapłon jest możliwy tylko po usunięciu usterki i po naciśnięciu przycisku (. ) przez co najmniej 2 sekundy. Zabrania się wyłączania tego urządzenia zabezpieczającego Jonizacyjny detektor płomienia Elektroda czujnikowa płomienia, umieszczona z prawej strony palnika, zapewnia bezpieczeństwo pracy w przypadku braku gazu lub niepełnego zapłonu palnika. W tych warunkach, kocioł zostaje zablokowany po 3 próbach zapłonu. Nacisnąć ( ) przez co najmniej 2 sekundy, aby przywrócić normalne warunki pracy. Presostat wody To urządzenie pozwala na zapalenie głównego palnika tylko wtedy, gdy ciśnienie w instalacji jest wyższe niż 0,5 bar. Wybieg pompy obiegowej c.o. Funkcja wybiegu elektronicznie sterowanej pompy trwa 180 sekund, i jest aktywna, w trybie c.o., gdy termostat pokojowy powoduje wyłączenie palnika. Wybieg pompy obiegowej c.w.u. Funkcja wybiegu elektronicznie sterowanej pompy trwa 30 sekund, i jest aktywna, w trybie c.w.u., gdy czujnik powoduje wyłączenie palnika. Urządzenie ochrony przeciwzamarzaniowej (ogrzewanie) Elektroniczny układ sterowania kotła posiada funkcję ochrona przed zamarznięciem instalacji ogrzewania. Gdy temperatura zasilania spadnie poniżej 5 C, funkcja ta załącza palnik, aż temperatura zasilania osiągnie 30 C. Funkcja może byc aktywna gdy kocioł jest załączony, zasilanie gazem jest otwarte i w instalacji jest prawidłowe ciśnienie. Brak przepływu wody w obiegu pierwotnym (prawdopodobnie zablokowana pompa) Jeżeli w obiegu pierwotnym nie ma wody lub jej ilość jest niewystarczająca, kocioł blokuje się, a na ekranie wyświetlany jest kod usterki E25 (rozdział 10). Funkcja zapobiegająca blokowaniu się pompy Jeżeli przez kolejne 24 godziny nie zgłoszono zapotrzebowania na ciepło w trybie c.o., pompa automatycznie uruchomi się i będzie pracować przez 10 sekund. Funkcja działa, gdy kocioł jest zasilany elektrycznie. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa (obieg c.o.) To urządzenie jest nastawione na 3 bar i jest wykorzystywane w obiegu c.o.. Zaleca się podłączenie zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji poprzez syfon. Nie używać go do opróżniania obiegu c.o. UWAGA: ciepła woda użytkowa jest zagwarantowana nawet wtedy gdy czujnik NTC ulegnie usterce. W takim wypadku temperatura będzie sterowana przez czujnik zasilania 1

18 23. UMIESZCZENIE ELEKTRODY ZAPŁONOWEJ I JONIZACYJNEJ R KONTROLA PARAMETRÓW SPALANIA Kocioł jest wyposażony w dwa punkty pomiarowe przeznaczone do pomiaru wydajności spalania i toksyczności spalin. Jeden punkt jest podłączony do przewodu spalinowego i jest używany do pomiaru wydajności spalania i toksyczności spalin. Drugi jest podłączony do przewodu poboru powietrza i jest używany do sprawdzenia, czy występuje cyrkulacja spalin w instalacjach z przewodami koncentrycznymi. Przy pomocy punktu podłączonego do przewodu spalinowego można zmierzyć następujace parametry: temperatura spalin; zawartość tlenu 2 ) lub alternatywnie, dwutlenku węgla (CO 2 ) zawartość tlenku węgla Temperaturę powietrza do spalania należy zmierzyć w punkcie pomiarowym w przewodzie poboru powietrza przez włożenie czujnika na około 3 cm. UWAGA: regulacja mocy znamionowej - patrz rozdział 19 (C1) W modelach kotłów o ciągu naturalnym, w przewodzie spalinowym należy wykonać otwór w odległości od kotła równej podwójnej średnicy wewnętrznej przewodu. W otworze tym można wykonać następujące pomiary: temperatura spalin zawartość tlenu zawartość tlenku węgla Temperaturę powietrza do spalania należy zmierzyć blisko wlotu powietrza do kotła. Otwór, który musi być wykonany przez osobę odpowiedzialną za instalację podczas uruchomienia, powinien być uszczelniony tak, aby zapewnić szczelność przewodu spalinowego w trakcie normalnej pracy. 25. WYDAJNOŚĆ/WYSOKOŚĆ TŁOCZENIA POMPY Stosowana jest pompa o dużej wysokości ciśnienia statycznego, odpowiednia dla każdego typu instalacji c.o. jedno- lub dwuprzewodowej. Zamontowany w pompie automatyczny zawór odpowietrzający umożliwia szybkie odpowietrzenie instalacji c.o. WYS. SW mh 2 O 0902_0606 W 1 NATĘŻENIE PRZEPŁYWU l/h 1

19 26. PODŁĄCZENIE CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO W wiązce przewodów wychodzącej z konsoli sterowniczej znajdują się dwa CZERWONE przewody zaopatrzone w szybkozłączki. Podłączyć czujnik zewnętrzny do tych dwóch przewodów. Jeżeli jest podłączony czujnik zewnętrzny, możliwa jest zmiana krzywej kt (wykres 1) przyciskami +/-. krzywe kt TM 0505_3002 TM = Zakres temperatury zasilania Te Te = Temperatura zewnętrzna W UWAGI ODNOŚNIE INSTALACJI Z ODDZIELNYMI WYLOTAMI CG_2139 / 0905_2704 W szczególnych przypadkach, instalacje z oddzielnymi przewodami powietrze-spaliny mogą generować drgania mogące spowodować zadziałanie presostatu spalin (usterka E03 na ekranie kotła). Dla rozwiązania tego problemu na wylocie spalin wykonano dwa otwory zamknięte zaślepkami (poz. A i B), które mogą być łatwo usunięte przez autoryzowany serwis bez konieczności zmiany systemu powietrzno-spalinowego. Usunąć zaślepkę A (szczegół 1) i sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Jeżeli nie, usunąć również zaślepkę B (szczegół 2). 1

20 28. KONTROLE OKRESOWE Dla optymalizacji sprawności kotła, należy wykonać następujące kontrole coroczne: sprawdzić wygląd i szczelność uszczelek w obwodzie gazu i spalin; sprawdzić stan i prawidłowe położenie elektrody zapłonowej i jonizacyjnej; sprawdzić stan palnika i upewnić się, że jest mocno osadzony; sprawdzić, czy nie ma zanieczyszczeń w komorze spalania. sprawdzić, czy zawór gazowy jest poprawnie wykalibrowany; sprawdzić ciśnienie w instalacji c.o.; sprawdzić ciśnienie w naczyniu wzbiorczym; sprawdzić, czy wentylator działa prawidłowo; upewnić sie, że przewody powietrzne i spalinowe nie są zatkane; OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych upewnić się, że kocioł jest odłączony od zasilania elektrycznego. Potem przestawić pokrętła i/lub parametry eksploatacyjne kotła w ich pierwotne położenia 1

KoleKtor płaski C250V pl

KoleKtor płaski C250V pl KoleKtor płaski C250V pl Montaż na dachu skośnym 750244501 spis treści Zestawy montażowe 1.0 symbole i narzędzia pakiet Multi-Fit pakiet uniwersalny 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Bezpieczeństwo montażu

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 24, 240F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 24, 240F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 24, 240F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR PŁASKI C250V PL. Broszura informacyjna systemu TECHNIKA GRZEWCZA. 750232501b

KOLEKTOR PŁASKI C250V PL. Broszura informacyjna systemu TECHNIKA GRZEWCZA. 750232501b KOLEKTOR PŁASKI C250V PL Broszura informacyjna systemu TECHNIKA GRZEWCZA 750232501b PL WPROWADZENIE 1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w tej broszurze przed instalacją i oddaniem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

RCI 300 - RCI 400 RCI 500 - TC 400 - TC 600 - TC 800 - C 310 - C

RCI 300 - RCI 400 RCI 500 - TC 400 - TC 600 - TC 800 - C 310 - C Urządzenie neutralizujące Polski 24/08/05 Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji urządzenia neutralizującego z pompą kondensatu dla urządzeń odzyskujących ciepło ze spalin RCI 300 - RCI 400 RCI

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B SZKOLENIE TECHNICZNE Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B 1 Wprowadzenie Wprowadzenie nowych gazowych podgrzewaczy wody z otwartą komorą spalania: Moc / wydatek c.w.u.: 19,2kW / 11 l/min

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH WSTĘP - WSPÓŁPRACA Z SLARAMI

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Gazowe kotły kondensacyjne Kocioł kondensacyjny CGB-75 Kocioł kondensacyjny CGB-100 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 Ważny od 15.10.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI GN1 - K Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1 Opis... 3 2 Podstawowe informacje techniczne... 4

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210 Wolf Technika

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych typ: jednounkcyjnych typ s.a. 58-60 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 33 tel.(0 74) 854-27-07;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi THEMA CONDENS F 25 F AS 18 F AS 24 F AS 30

Instrukcja obsługi THEMA CONDENS F 25 F AS 18 F AS 24 F AS 30 Instrukcja obsługi THEMA CONDENS F 25 F AS 18 F AS 24 F AS 30 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

Kocioł ścienny gazowy o wysokiej sprawności z wysokowydajnym podgrzewaczem c.w.u. Podręcznik obsługi dla użytkownika i instalatora

Kocioł ścienny gazowy o wysokiej sprawności z wysokowydajnym podgrzewaczem c.w.u. Podręcznik obsługi dla użytkownika i instalatora PL Kocioł ścienny gazowy o wysokiej sprawności z wysokowydajnym podgrzewaczem c.w.u. Podręcznik obsługi dla użytkownika i instalatora Szanowny Kliencie, Jesteśmy pewni, że Państwa nowy kocioł spełni wszystkie

Bardziej szczegółowo

energy easy Kocioł ścienny gazowy o wysokiej sprawności Instrukcja dla użytkownika i instalatora

energy easy Kocioł ścienny gazowy o wysokiej sprawności Instrukcja dla użytkownika i instalatora energy easy Kocioł ścienny gazowy o wysokiej sprawności Instrukcja dla użytkownika i instalatora PL Szanowni Klienci, Uważamy, że Państwa nowy kocioł spełni wszystkie Wasze wymagania. Zakup produktu BRötje

Bardziej szczegółowo

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH dla kotłów Kondensich KOMPRESSOR KO i Wandich FUTURA+ WA ver. 02.2012 Ceny wyrażone w PLN. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług (ceny netto). Cennik

Bardziej szczegółowo

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130

DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 ELIDENS Gazowy kocioł kondensacyjny DTG 1300 Eco.NOx Plus / V130 PL Instrukcja instalowania 300005990-001-E Spis treści 1 Używane symbole........................................................................3

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI PIONOWY PODGRZEWACZ WODY Z BLACHY STALOWEJ, EMALIOWANY, Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYM BST 100 125 150 INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Opiis urrządzeniia WYSOKOWYDAJNY PODGRZEWACZ WODY Z WĘŻOWNICOWYM WYMIENNIKIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Sprzęgło hydrauliczne SOLID

Sprzęgło hydrauliczne SOLID Sprzęgło hydrauliczne SOLID INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 10.06.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 www.makroterm.pl Spis

Bardziej szczegółowo

SAUNIER DUVAL. Gazowe kondensacyjne kotły wiszące

SAUNIER DUVAL. Gazowe kondensacyjne kotły wiszące SAUNIER DUVAL Gazowe kondensacyjne kotły wiszące Pakiety THERMA CONDENS F AS 18-A kompletne zestawy obejmujące: kondensacyjny kocioł jednofunkcyjny na GZ 50/GZ 41,5/ propan, zasobnik c.w.u. o pojemności

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody. Kocioł na pellet GE - P. Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody. Kocioł na pellet GE - P. Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs 2013 Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody Kocioł na pellet GE - P Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs Kotły kondensacyjne HeatMaster 25-120 TC Kotły kondensacyjne Kompakt HotBoy:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki

Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący

Gazowy kocioł wiszący 6720608216-0607 (users).fm Page 1 Thursday, August 31, 2006 2:30 PM Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 PL (06.07) SM 6720608216-0607 (users).fm Page 2 Thursday,

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

>> Gwarantowana wysoka sprawność >> Ciepła woda do woli i o dobrej jakości >> Komfort poprzez ciszę i wydajność

>> Gwarantowana wysoka sprawność >> Ciepła woda do woli i o dobrej jakości >> Komfort poprzez ciszę i wydajność Wiszący kocioł gazowy kondensacyjny MCR /II EASYLIFE Najlepsza inwestycja w kondensację >> Gwarantowana wysoka sprawność >> Ciepła woda do woli i o dobrej jakości >> Komfort poprzez ciszę i wydajność

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Kod 3540E02/0 04/2006 DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA PL.TBPA.9 Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości /, 8,, /, /, /, /, /8 COMPACT wielkości: / Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji PRZEPŁYWOWY KOCIOŁ GAZOWY Instrukcja obsługi i instalacji SEMIA C 24 SEMIA F 21 Opis skrócony 1 2 3 Opis 1 Kontrolka pracy urządzenia : Zielona : urządzenie pod napięciem Żółta: obecność płomienia na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Notatki Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) 83 358 Weishaupt Polska Sp. z o.o. 02-892 Warszawa ul. Bażancia 55 tel.: 022/33 69 400 fax.: 022/33 69 411 www.weishaupt.pl

Bardziej szczegółowo

Polska. Innovens Pro. Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 45-65 - 90-115. Instrukcja eksploatacji 124184-EPL

Polska. Innovens Pro. Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 45-65 - 90-115. Instrukcja eksploatacji 124184-EPL Innovens Pro Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 45-65 - 90-115 Instrukcja eksploatacji 124184-EPL Deklaracja zgodności UE Urządzenie jest zgodne z modelem typowym opisanym w deklaracji

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo