Spis treści. Część pierwsza: Początki Część druga: Dwa nadnaturalne porody Część trzecia: Wczesne lata życia Jezusa Chrystusa...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część pierwsza: Początki Część druga: Dwa nadnaturalne porody Część trzecia: Wczesne lata życia Jezusa Chrystusa..."

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów Od wydawcy Wstęp Część pierwsza: Początki Wstęp w Ewangelii Łukasza (Łk 1,1-4) Przedstawienie Jezusa w Ewangelii Jana (J 1,1-18) Genealogia Jezusa (Mt 1,1-17; Łk 3,23b-38) Część druga: Dwa nadnaturalne porody Objawienie Zachariaszowi narodzin Jana (Łk 1,5-25) Objawienie Marii narodzin Jezusa (Łk 1,26-38) Odwiedziny Marii u Elżbiety (Łk 1,39-45) Magnificat (Łk 1,46-56) a. Narodziny Jana (Łk 1,57-66) b. Hymn Zachariasza (Łk 1,67-79) c. Dorastanie Jana i początek jego działalności (Łk 1,80) Część trzecia: Wczesne lata życia Jezusa Chrystusa Józef dowiaduje się o Jezusie (Mt 1,18-25) Narodziny Jezusa (Łk 2,1-7) Hołd pasterzy (Łk 2,8-20)... 71

2 6 Życie Jezusa Chrystusa 12. Obrzezanie Jezusa (Łk 2,21) Ofiarowanie Jezusa w świątyni (Łk 2,22-38) Wizyta mędrców (Mt 2,1-12) Pobyt Jezusa w Egipcie (Mt 2,13-18) Powrót do Nazaretu (Mt 2,19-23; Łk 2,39) Dorastanie Jezusa (Łk 2,40-52) Część czwarta: Służba Jana Chrzciciela Przygotowanie sceny (Mk 1,1; Łk 3,1-2) Służba Jana Chrzciciela (Mt 3,1-6; Mk 1,2-6; Łk 3,3-6; por. J 1,19-23) Zwiastowanie Jana Chrzciciela (Mt 3,7-10; Łk 3,7-14) Chrzest Duchem i ogniem (Mt 3,11-12; Mk 1,7-8; Łk 3,15-18) Część piąta: Od Jana do Jezusa Chrzest Jezusa (Mk 3,13-17; Mk 1,9-11; Łk 3,21-23a) Kuszenie Jezusa (Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Łk 4,1-13) Pytania o tożsamość Jana (J 1,19-28) Jan wskazuje na Jezusa (J 1,29-34) Pierwsi uczniowie Jezusa (J 1,35-51) Wesele w Kanie (J 2,1-11) Wizyta w Kafarnaum (J 2,12) Pierwsze oczyszczenie świątyni (J 2,13-22) a. Pierwsze reakcje na cuda Jezusa (J 2,23-25) b. Spotkanie Jezusa z Nikodemem (J 3,1-21) Od Jana do Jezusa (J 3,22-36) Jezus odchodzi z Judei do Galilei (Mt 4,12; Mk 1,14a; Łk 3,19-20; 4,14a; J 4,1-4) a. Spotkanie Jezusa z Samarytanką (J 4,5-26) b. Pola są gotowe do żniwa (J 4,27-38) c. Sychar poddaje się Chrystusowi (J 4,39-42) Część szósta: Służba w Galilei Jezus powraca do Galilei (J 4,43-45) Natura służby Jezusa w Galilei (Mt 1,14b-15 z Mt 4,17; Łk 4,14b-15) W Kanie Jezus uzdrawia syna dworzanina z Kafarnaum (J 4,46-54) Odrzucenie Jezusa w Nazarecie (Łk 4,16-31a) Jezus przenosi się do Kafarnaum (Mt 4,13-16)

3 Spis treści Jezus powołuje czterech rybaków (Mt 4,18-22; Mk 1,16-20; Łk 5,1-11) Nauczanie w synagodze i wypędzenie demona (Mt 1,21-28; Łk 4,31b-37) Uzdrowienie teściowej Piotra (Mt 8,14-17; Mk 1,29-34; Łk 4,38-41) Pierwsza podróż przez Galileę (Mt 4,23-25; Mk 1,35-39; Łk 4,42-44) Oczyszczenie trędowatego (Mt 8,2-4; Mk 1,40-45; Łk 5,12-16) Uzdrowienie sparaliżowanego człowieka i przebaczenie mu grzechów (Mt 9,1-8;24 Mk 2,1-12; Łk 5,17-26) a. Powołanie Lewiego (Mateusza) (Mt 9,9; Mk 2,13-14; Łk 5,27-28) b. Przyjęcie w domu Mateusza (Mt 9,10-13; Mk 2,15-17; Łk 5,29-32) Uczta czy post; stare czy nowe (Mt 9,14-17; Mk 2,18-22; Łk 5,33-39) a. Uzdrowienie chromego przy sadzawce Betezda w szabat (J 5,1-9) b. Spór wokół uzdrowienia w szabat (J 5,10-18) c. Kazanie o boskości i autorytecie Jezusa (J 5,19-47) Spór dotyczący szabatu: zrywanie kłosów (Mt 12,1-8; Mk 2,23-28; Łk 6,1-5) Spór dotyczący szabatu: uzdrowienie człowieka z uschłą ręką (Mt 12,9-14; Mk 3,1-6; Łk 6,6-11) Odsunięcie się od tłumów i zagrożeń (Mt 12,15-21; Mk 3,7-12) Ustanowienie dwunastu apostołów (Mk 3,13-19; Łk 6,12-16; por. Mt 10,2-4; Dz 1,13) a. Okoliczności kazania (Mt 5,1-2; Łk 6,17-19) b. Błogosławieństwa (Mk 5,3-12; Łk 6,20-26) c. Sól i światło (Mt 5,13-16; Łk 14,35) d. Prawo nie zostało zniesione, lecz wypełnione (Mt 5,17-20) e. Sześć przeciwstawień: Słyszeliście, iż powiedziano ( ) a ja wam powiadam (Mt 5,21-48; Łk 6, ) f. Zakaz publicznego obnoszenia się z pobożnością: jałmużna, modlitwa, post (Mt 6,1-18) g. Trzy zakazy: gromadzenia bogactwa, troski i osądzania (Mt 6,19 7,6; Łk 6,37-42) h. Zakończenie (Mt 7,7-27; por. Łk 6, ) i. Reakcja słuchaczy (Mt 7,28 8,1) Uzdrowienie sługi setnika (Łk 7,1-10; Mt 8,5-13) Wskrzeszenie syna wdowy z Nain (Łk 7,11-17) Pytanie Jana Chrzciciela (Mt 11,2-19; Łk 7,18-35) Biada miastom, które się nie upamiętały (Mt 11,20-30; Łk 10,13-15)

4 8 Życie Jezusa Chrystusa 59. Namaszczenie Jezusa przez grzesznicę (Łk 7,36-50) Wsparcie działalności Jezusa przez kobiety (Łk 8,1-3) Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu (Mt 12,22-37; Mk 3,20-30; por. Łk 11,14-23) Potępienie faryzeuszów domagających się znaku (Mt 12,38-45; por. Łk 11,24-36) Prawdziwa rodzina Jezusa (Mt 12,46-50; Mk 3,31-35; Łk 8,19-21) a. Tło nauczania w przypowieściach (Mt 13,1-3a; Mk 4,1-2; Łk 8,4) b. Przypowieść o różnych rodzajach gleby (Mt 13,3b-23; Mk 4,3-25; Łk 8,5-18) Przypowieść o świecy (Mk 4,21-25; Łk 8,16-18; por. Mt 5,14-16) c. Przypowieść o samoczynnym wzroście ziarna (Mk 4,26-29) d. Przypowieść o kąkolu (Mt 13,24-30) e. Przypowieść o ziarnie gorczycy (Mt 13,31-32; Mk 4,30-32; por. Łk 13,18-19) f. Przypowieść o zakwasie (Mt 13,33-35; Mk 4,33-34; por. Łk 13,20-21) g. Wyjaśnienie przypowieści o kąkolu (Mt 13,36-43) h. Przypowieść o ukrytym skarbie (Mt 13,44) i. Przypowieść o drogocennej perle (Mt 13,45-46) j. Przypowieść o sieci (Mt 13,47-50) k. Przypowieść o starym i nowym skarbie (Mt 13,51-53) Uciszenie burzy (Mt 8, ; Mk 4,35-41; Łk 8,22-25) Uzdrowienie opętanego Gerazeńczyka (Mt 8,28-34; Mk 5,1-20; Łk 8,26-39) Uzdrowienie dwóch kobiet (Mt 9,18-26; Mk 5,21-43; Łk 8,40-56) Uzdrowienie dwóch niewidomych i opętanego (Mt 9,27-34) Ostatnia wizyta Jezusa w Nazarecie (Mt 13,54-58; Mk 6,1-6a) a. Trzecia podróż po Galilei (Mt 9,35-38; Mk 6,6b) b. Rozesłanie Dwunastu (Mt 10,1-42; Mk 6,7-11; Łk 9,1-5) c. Sukces Dwunastu (Mt 11,1; Mk 6,12-13; Łk 9,6) a. Błędne poglądy Heroda Antypasa o Jezusie (Mt 14,1-2; Mk 6,14-16; Łk 9,7-9) b. Uwięzienie i stracenie Jana Chrzciciela (Mt 14,3-12; Mk 6,17-29 por. Łk 3,19-20) Część siódma: Oddalanie się od Galilei (Trzeci rok służby) a, b. Przerwana próba odpoczynku i relaksu (Mt 14,13-14; Mk 6,30-34; Łk 9,10-11; J 6,1-3)

5 Spis treści 9 72c. Nakarmienie pięciu tysięcy (Mt 14,15-21; Mk 6,35-44; Łk 9,12-17; J 6,4-13) Nieudana próba obwołania Jezusa królem (Mt 14,22-23; Mk 6,45-46; J 6,14-15) Chodzenie po wodzie (Mt 14,24-33; Mk 6,47-52; J 6,16-21) Uzdrowienia w Genezaret (Mt 14,34-36; Mk 6,53-56) a. Kazanie o Chlebie Życia (J 6,22-59) b. Tłumy opuszczają Jezusa (J 6,60-71) Konflikt dotyczący czystości ceremonialnej (Mt 15,1-20; Mk 7,1-23; J 7,1) Jezus i niewiasta z Syrofenicji (Mt 15,21-28; Mk 7,24-30) a. Uzdrowienia w Dekapolu (Mt 15,29-31; Mk 7,31-37) b. Nakarmienie czterech tysięcy (Mt 15,32-38; Mk 8,1-9a) Faryzeusze i saduceusze domagają się znaku w Magadan (Mt 15,39 16,4; Mk 8,9b-12; por. 62, 106 oraz J 2,18-23; 6,30) a. Ostrzeżenia przed kwasem faryzeuszów, saduceuszów oraz herodian (Mt 16,5-12; Mk 8,13-21) b. Dwustopniowe uzdrowienie ślepego (Mk 8,22-26) Wielkie wyznanie Piotra (Mt 16,13-20; Mk 8,27-30; Łk 9,18-21) Pierwsza wyraźna zapowiedź Jezusa dotycząca jego śmierci (Mt 16,21-23; Mk 8,31-33; Łk 9,22) Pewne konsekwencje uczniostwa (Mk 8,34 9,1; Mt 16,24-28; Łk 9,23-27) Przemienienie (Mt 17,1-8; Mk 9,2-8; Łk 9,28-36a) Omówienie nadejścia Eliasza (Mt 17,9-13; Mk 9,9-13; Łk 9,36b) Uzdrowienie opętanego chłopca (Mt 17,14-20; Mk 9,14-29; Łk 9,37-43a) Druga zapowiedź męki Jezusa (Mt 17,22-23; Mk 9,30-32; Łk 9,43b-45 por. 83 i 86) Zapłata podatku świątynnego przez Piotra (Mt 17,24-27) Dyskusja o tym, kto jest największy (Mt 18,1-5; Mk 9,33-37; Łk 9,46-48) a. Powstrzymywanie innych robotników Królestwa (Mk 9,38-41; Łk 9,49-50) b. Gorszenie małych (Mt 18,6-11; Mk 9,42-50) c. Jedna zagubiona owca (Mt 18,12-14; por. Łk 15,3-7) a. Dyscyplina i przebaczenie (Mt 18,15-22) b. Przypowieść o złym słudze (Mt 18,23-25)

6 10 Życie Jezusa Chrystusa 93. (zob. po 101 [w tomie 2]) Przyrodni bracia Jezusa zachęcają go do pójścia na Święto Namiotów (J 7,2-9) Podróż przez Samarię (Łk 9,51-56; J 7,10) Bibliografia cytowanych źródeł Tabele do znajdywania fragmentów w Harmonii Indeks

- Troska oz bawienie maluczkich, (Mt 18,10-14), - Upomnienie braterskie, (Mt 18,15 20; Łk 17,3) - Przypowieść o niemiłosiernym dłuŝniku (Mt 18,21 35;

- Troska oz bawienie maluczkich, (Mt 18,10-14), - Upomnienie braterskie, (Mt 18,15 20; Łk 17,3) - Przypowieść o niemiłosiernym dłuŝniku (Mt 18,21 35; Biografia Mesjasza 1 Preegzystencja: Prolog Ewangelii Jana 1,1-18 2 Korzenie Mesjasza: Rodowód według Mateusza 1,1-18 i według Łukasza 3,23 38 3 Poczęcie, narodzenie i dzieciństwo: a) Zapowiedź narodzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23 Zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela...23 Zwiastowanie Maryi...24 Nawiedzenie

Bardziej szczegółowo

(3:14, 16; 4:10; 6:7; 9:35; 10:32; 11:11; 14:10, 17, 20, 43) o Pojedynczy apostołowie wspomniani tylko raz (3:16-19):

(3:14, 16; 4:10; 6:7; 9:35; 10:32; 11:11; 14:10, 17, 20, 43) o Pojedynczy apostołowie wspomniani tylko raz (3:16-19): Postacie występujące lub wspomniane w Mk: Postacie z historii starożytnego Izraela: o Izajasz, prorok (1:2; 7:6) o Mojżesz, prawodawca (1:44; 7:10; 9:4-5; 10:3-4; 12:19, 26) o Dawid, król (2:25; 11:10;

Bardziej szczegółowo

1. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć?

1. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć? 1. Narodziny Chrystusa zapowiadały liczne proroctwa. Gdzie możemy je odnaleźć? a) w Starym Testamencie b) w Dziejach Apostolskich c) w Apokalipsie 2. Jak daleko znajduje się Betlejem, miejsce narodzin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN KONKURSU

POWIATOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN KONKURSU Śrem, 16 października 2015 r. POWIATOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN KONKURSU 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III VI szkół podstawowych powiatu śremskiego.

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Łukasza Par. św. Franciszka czerwiec 2013

Ewangelia Łukasza Par. św. Franciszka czerwiec 2013 Ewangelia Łukasza Par. św. Franciszka czerwiec 2013 Modlitwa w Ewangelii Łukasza W trzeciej Ewangelii szczególne miejsce zajmuje temat modlitwy. Św. Łukasz częściej niż pozostali ewangeliści wspomina o

Bardziej szczegółowo

Służba w Galilei. grudzień 27 r. n.e. kwiecień 29 r. n.e.

Służba w Galilei. grudzień 27 r. n.e. kwiecień 29 r. n.e. część szósta Służba w Galilei grudzień 27 r. n.e. kwiecień 29 r. n.e. Jezus spędził w Samarii tylko dwa dni, ale zebrał wielkie żniwo. W Galilei będzie trudniej o takie nawrócenia, ale i tak tamtejsi mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY V.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY V. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY V. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca bardzo

Bardziej szczegółowo

I etap Liceum

I etap Liceum I etap Liceum 2008-2009 Szkoły Ponadgimnazjalne Imię i nazwisko ucznia... Nazwa Kościoła, miejscowość... KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ 2008/2009 ETAP I TEST CZĘŚĆ A - (dziesięć pytań z jedną odpowiedzią) Podkreśl

Bardziej szczegółowo

Obraz ucznia Jezusa w ewangeliach

Obraz ucznia Jezusa w ewangeliach Obraz ucznia Jezusa w ewangeliach 1. Określenia Terminem technicznym na określenie ucznia Jezusa jest słowo ὁ μαθηηήρ = uczeń Słowo to występuje w drugiej Ewangelii 46 razy 1. Marek dzieli ludzi, którzy

Bardziej szczegółowo

Porównanie podobnych tekstów biblijnych

Porównanie podobnych tekstów biblijnych CYKLICZNE SPOTKANIE BIBLIJNE 2011/2012 SPOTKANIE 2: 5.11.2011 Porównanie podobnych tekstów biblijnych (Stary Testament: 10 Przykazań Bożych; Nowy Testament: Modlitwa Ojcze nasz) OPIS METODY: - oczywiście

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY. EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 7) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA

KONKURS BIBLIJNY. EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 7) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1 KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 7) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. W jakim mieście Jezus uzdrowił sługę setnika? 2. Kogo setnik wysłał do Jezusa z prośbą o uzdrowienie

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego (2) Mt 3, Nowe stworzenie II Niedziela Zwykła J 1, Rozpoznać Jezusa III Niedziela Zwykła Mt 4, 3 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mt 24, 37-44 15 Czuwać to myśleć o Bogu II Niedziela Adwentu Mt 3, 1-12 19 Jan Chrzciciel Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 18 20 marzec 2009ROK

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 18 20 marzec 2009ROK SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 18 20 marzec 2009ROK Uczniowie przynoszą do szkoły, codziennie na lekcje wychowawcze, zeszyty do religii i Pismo Święte Nowego Testamentu. DZIEŃ 1 i 2 (Środa 18.III.09)

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

FINAŁ VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA . FINAŁ VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu konkursowego, wypełnij dane na pierwszej stronie oraz przeczytaj Instrukcję znajdującą się poniżej. KOD: Instrukcja:

Bardziej szczegółowo

.../40 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

.../40 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../40 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 30 pytań, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Finał Liceum

Finał Liceum Finał Liceum 2008-2009 Szkoły Ponadgimnazjalne Imię i nazwisko ucznia/numer... Kościół... Okręg.. KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ 2008/2009 FINAŁ TEST CZĘŚĆ A - (sześć pytań z jedną odpowiedzią) 1. Który z uczniów

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Etap wewnątrzszkolny 2 grudnia 2014 r. Imię i nazwisko: klasa:. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św. Mateusza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY. Ewangelia wg Św. Łukasza

WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY. Ewangelia wg Św. Łukasza WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda ARKUSZ DLA SPRAWDZAJĄCYCH Ewangelia wg Św. Łukasza III ETAP - FINAŁ DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Organizator Konkursu Diecezjalny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP...5

SPIS TREŚCI WSTĘP...5 SPIS TREŚCI WSTĘP...5 I. TYM CZŁOWIEKIEM JESTEM JA!" HEBRAJSKI MAŚAL -PRZYPOWIEŚĆ W STARYM TESTAMENCIE...7 1. Etymologia...8 2. Prz 1,1-7...9 3. Jeszcze trochę etymologii...12 4. Przysłowie...13 1 Sm 10;

Bardziej szczegółowo

Pierwsza opowieść o przywróceniu: Jezus oczyszcza trędowatego, przywracając go do zdrowia i społeczeństwa. (ww )

Pierwsza opowieść o przywróceniu: Jezus oczyszcza trędowatego, przywracając go do zdrowia i społeczeństwa. (ww ) Struktura i treść początku Ewangelii (Marek 1:1-45) Wstęp Ewangelii Jezusa Chrystusa (1:1-15): Literacki wstęp ewangelisty - "Początek dobrej nowiny (ewangelia; euangelion) o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym."

Bardziej szczegółowo

Jeżeli pomylisz się zaznaczony kwadrat przy błędnej odpowiedzi otocz kółkiem, a następnie zaznacz prawidłową odpowiedź.

Jeżeli pomylisz się zaznaczony kwadrat przy błędnej odpowiedzi otocz kółkiem, a następnie zaznacz prawidłową odpowiedź. . FINAŁ X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKUSU WIEDZY BIBLIJNEJ Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu konkursowego wypełnij dane na pierwszej stronie oraz przeczytaj instrukcję znajdującą się poniżej. KOD: Instrukcja:

Bardziej szczegółowo

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V

Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V I. Tajemnica miłości Boga do ludzi Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V opowiada, co Jezus mówi o sobie w pierwszym wystąpieniu; wie, czym powinien charakteryzować się sługa Boga; opowiada

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mk 13, 33-37 15 Czuwać nad sobą! II Niedziela Adwentu Mk 1, 1-8 19 Wyznać grzechy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Bardziej szczegółowo

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW............................................... 5 SPECYFIKA EWANGELII PROKLAMOWANEJ W ROKU LITURGICZNYM C...................................... 7 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA

Bardziej szczegółowo

IV. P CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE

IV. P CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE IV. P : CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE 52 Miłosierni jak Ojciec. Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2016/2017 Uwielbienie Boga bogatego w miłosierdzie, miłosierdzie objawione w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym

Bardziej szczegółowo

I Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem

I Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem I Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Etap wewnątrzszkolny 21 listopada 2013 r. Imię i nazwisko: klasa:. Zadania do rozwiązania: wszystkie zadania dotyczą Ewangelii wg św. Łukasza

Bardziej szczegółowo

DRUGI TYDZIEŃ JEZUS CHRYSTUS

DRUGI TYDZIEŃ JEZUS CHRYSTUS DRUGI TYDZIEŃ JEZUS CHRYSTUS CEL: Wewnętrzne poznanie Jezusa dla pogłębienia i wzmocnienia swojej miłości do Niego oraz jeszcze wierniejszego naśladowania Go. Poznanie mojego osobistego powołania (Jezusa,

Bardziej szczegółowo

KONKURS SOLA SCRIPTURA 2012/2013

KONKURS SOLA SCRIPTURA 2012/2013 KONKURS SOLA SCRIPTURA 2012/2013 Ewangelia Mateusza Finał GRUPA I szkoła podstawowa PYTANIA I ODPOWIEDZI Lp. pytanie odpowiedź Mt punktacja 1. Jakie słowa Józef usłyszał we śnie od anioła po wizycie Wstań,

Bardziej szczegółowo

Bóg jest jak - podręcznik do nauki religii w klasie VI szkoły podstawowej razem 54 jednostki lekcyjne

Bóg jest jak - podręcznik do nauki religii w klasie VI szkoły podstawowej razem 54 jednostki lekcyjne Bóg jest jak - podręcznik do nauki religii w klasie VI szkoły podstawowej razem 54 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Tematyka Cele Treści szczegółowe Środki dydaktyczne Liczba godzin I. Część I.Czas

Bardziej szczegółowo

BLOK 1 JEZUS I JEGO ŚWIAT 18

BLOK 1 JEZUS I JEGO ŚWIAT 18 Jezus Chrystus Boży dar i nasz wybór - podręcznik do nauki religii w klasie VI szkoły podstawowej razem 76 jednostek lekcyjnych Temat bloku i sugerowane tematy działów Rozpoczynamy lekcje religii w klasie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE luty 2008 ROK

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE luty 2008 ROK SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 27 29 luty 2008 ROK Uczniowie przynoszą do szkoły, codziennie na lekcje wychowawcze, zeszyty do religii i Pismo Święte Nowego Testamentu. DZIEŃ 1 i 2 (Środa 27.II.08) i

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA URANTII 2009 Urantia Foundation. All rights reserved przekład - Małgorzata i Przemysław Jaworscy

KSIĘGA URANTII 2009 Urantia Foundation. All rights reserved przekład - Małgorzata i Przemysław Jaworscy KSIĘGA URANTII 2009 Urantia Foundation. All rights reserved przekład - Małgorzata i Przemysław Jaworscy Przedmowa CZĘŚĆ I WSZECHŚWIAT CENTRALNY I SUPERWSZECHŚWIATY 1. Ojciec Uniwersalny 2. Natura Boga

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ - EWANGELIA WG ŚW. ŁUKASZA

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ - EWANGELIA WG ŚW. ŁUKASZA KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ - EWANGELIA WG ŚW. ŁUKASZA Imię i nazwisko... klasa... grupa A Zanim zaczniesz wypełniać test: Sprawdź czy są wszystkie karty (3 strony) oraz czy czytelne są pytania Podpisz się

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../50 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 8 zadań, dotyczących

Bardziej szczegółowo

CYKL KATECHEZ AUTORSKICH DLA KLAS V VI POD TYTUŁEM POZNAJEMY EWANGELIĘ I ŻYJEMY NIĄ

CYKL KATECHEZ AUTORSKICH DLA KLAS V VI POD TYTUŁEM POZNAJEMY EWANGELIĘ I ŻYJEMY NIĄ CYKL KATECHEZ AUTORSKICH DLA KLAS V VI POD TYTUŁEM POZNAJEMY EWANGELIĘ I ŻYJEMY NIĄ Życie Jezusa było nieustannym nauczaniem: Jego milczenie, cuda,czyny, modlitwa, miłość do ludzi, szczególna troska o

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

KONKURS SOLA SCRIPTURA 2012/2013

KONKURS SOLA SCRIPTURA 2012/2013 Etap rejonowy/diecezjalny GRUPA I szkoła podstawowa 1. Ile pokoleń wymienia Mateusz w rodowodzie Jezusa? 3 x 14 pokoleń/ 42 pokolenia 1,17 1 2. Co chciał zrobić Józef, gdy dowiedział się, że Maria oczekuje

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra. Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D)

Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra. Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D) 1 PLAN WYNIKOWY Tytuł programu: Wezwani przez Boga Numer programu: AZ-2-01/1 Seria podręczników: Drogi Przymierza Klasa IV: Zaproszeni przez Boga Z Marek SJ (red.) nr podręcznika AZ-22-01/1-1 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY. Ewangelia wg Św. Łukasza III ETAP - FINAŁ

WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY. Ewangelia wg Św. Łukasza III ETAP - FINAŁ WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda ARKUSZ DLA SPRAWDZAJĄCYCH Ewangelia wg Św. Łukasza III ETAP - FINAŁ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Organizator Konkursu Diecezjalny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające (ocena (ocena dostateczna) dobra) wyjaśnia, czym jest Biblia; wie, ile jest ksiąg biblijnych;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rok A ks. Waldemar Turek. 1. Niedziela Adwentu (Mt 24, 37-44) Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie...

Spis treści. Rok A ks. Waldemar Turek. 1. Niedziela Adwentu (Mt 24, 37-44) Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie... Spis treści Rok A ks. Waldemar Turek 1. Niedziela Adwentu (Mt 24, 37-44) Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie...9 2. Niedziela Adwentu (Mt 3, 1-12) Głos wołającego na pustyni...13

Bardziej szczegółowo

Ufam Synowi Bożemu. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego

Ufam Synowi Bożemu. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Ufam Synowi Bożemu Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ PŁOCK 2016 Zeszyt ćwiczeń nr PL-22-01/15-PL-1/16

Bardziej szczegółowo

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4,

Niedziela Chrztu Pańskiego Łk 3, Trzy chrzty II Niedziela Zwykła J 2, Wszystko i cokolwiek III Niedziela Zwykła Łk 1, 1-4; 4, 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Łk 21, 25-28. 34-36 15 Oczekiwać z nadzieją II Niedziela Adwentu Łk 3, 1-6 19 Między marketingiem a pustynią Niepokalane Poczęcie

Bardziej szczegółowo

KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I

KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I II. ODKRYWAMY OSOBĘ JEZUSA I. W PRZYJAŹNI Z PANEM JEZUSEM KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I określi, na czym polega przyjaźń wymieni sposoby umacniania przyjaźni z pamięta i rozumie słowa

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A. z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej. do programu nr AZ-1-01/1. Jezusowa wspólnota serc

K R Y T E R I A O C E N I A N I A. z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej. do programu nr AZ-1-01/1. Jezusowa wspólnota serc K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie kl. III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podręcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

Historie z Nowego Testamentu

Historie z Nowego Testamentu Historie z Nowego Testamentu Historie z Nowego Testamentu Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Salt Lake City, Utah Przednia okładka: Narodzenie Paul Mann. IRI Tylna okładka:

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE KLASA III Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE KLASA III Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE KLASA III Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem Dział I. W przyjaźni z Panem Jezusem wymieni sposoby umacniania pamięta i rozumie słowa Pozwólcie świadomie dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - uczeń wyjaśnia, jakie treści zawiera Ewangelia;

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. - uczeń wyjaśnia, jakie treści zawiera Ewangelia; KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ podstawowe (ocena dostateczna) wyjaśnia, czym jest Biblia; rozszerzające (ocena dobra) ile jest ksiąg biblijnych; - zna podział Biblii;

Bardziej szczegółowo

Cieszymy się, że zdecydowałeś się wziąć udział w Biblijnym Konkursie Tematycznym i poznać głębiej Ewangelię wg św. Jana.

Cieszymy się, że zdecydowałeś się wziąć udział w Biblijnym Konkursie Tematycznym i poznać głębiej Ewangelię wg św. Jana. BIBLIJNY KONKURS TEMATYCZNY Z DOBRĄ NOWINĄ PRZEZ ŻYCIE Etap rejonowy 18 stycznia 2018 r. I sprawdzający:. II sprawdzający:.. Ostateczna liczba punktów:.. Drogi Młody Przyjacielu! Cieszymy się, że zdecydowałeś

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA KLUCZ Z ODPOWIEDZIAMI

FINAŁ VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA KLUCZ Z ODPOWIEDZIAMI . FINAŁ VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ UWAGA! KLUCZ ZAWIERA TYLKO PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu konkursowego, wypełnij dane na pierwszej stronie oraz przeczytaj

Bardziej szczegółowo

BIBLIA. Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu

BIBLIA. Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu BIBLIA Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu Blandine Laurent we współpracy z François Brossierem, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Paryskiego, i Benoit Marchonem Ilustracje: Claude i Denise

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA /PAŹDZIERNIK 2016/ EUCHARYSTIA

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA /PAŹDZIERNIK 2016/ EUCHARYSTIA PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA /PAŹDZIERNIK 2016/ EUCHARYSTIA Wprowadzenie do Mszy św.: Bóg codziennie z miłością kieruje do mnie swoje wezwanie. Ciągle mnie powołuje Nieustannie zaprasza do współpracy. Przychodzi

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

BIBLIA DLA CIEBIE 2013

BIBLIA DLA CIEBIE 2013 BIBLIA DLA CIEBIE 2013 Pytania 1 Jezusa pytano o największe przykazanie. Co im odpowiedział? 2 W jakich językach spisane były ewangelie Mateusza, Marka, i Łukasza? 3 Co znaczy słowo ewangelia? 4 W którym

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

XI ARCHIDECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

XI ARCHIDECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ XI ARCHIDECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Archidiecezja Poznańska z okazji Roku Wiary organizuje XI Archidiecezjalną Pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii, w dniach od 4 do 13 kwietnia 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

Wydarzenie: Miejsce: Postacie historyczne

Wydarzenie: Miejsce: Postacie historyczne Grupa 1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I

KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I KLASA III WZRASTAMY W PRZYJAŹNI Z JEZUSEM Semestr I Dział I. W PRZYJAŹNI Z PANEM JEZUSEM II. ODKRYWAMY OSOBĘ JEZUSA określi, na czym polega przyjaźń wymieni sposoby umacniania przyjaźni z pamięta i rozumie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 4

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 4 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 4 Gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, 2 (Chociaż Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie), 3 Opuścił

Bardziej szczegółowo

Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego. (klasy I-III szkoły podstawowej) TK/PR/12/2013

Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego. (klasy I-III szkoły podstawowej) TK/PR/12/2013 Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego (klasy I-III szkoły podstawowej) TK/PR/12/2013 Klasa I Podręcznik nauczyciela i ćwiczenia dla ucznia noszą tytuł: I ja będę Bożym bohaterem Cele katechetyczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi Nabywane

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE i UZDROWIENIE

ZDROWIE i UZDROWIENIE ZDROWIE i UZDROWIENIE Przypowieści Salomona 3,7 Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! 8 To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Bojaźń Pana wychodzi na zdrowie

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PŁOCKIE tom XXXI/2003

STUDIA PŁOCKIE tom XXXI/2003 STUDIA PŁOCKIE tom XXXI/2003 Artur Malina, Gli scribi nel Vangelo di Marco. Studio del loro ruolo nella sua narrazione e teologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, ss. 322. Praca Artura

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Słowo Życia rozważania do tekstów Ewangelii na każdą niedzielę

Słowo Życia rozważania do tekstów Ewangelii na każdą niedzielę Słowo Życia rozważania do tekstów Ewangelii na każdą niedzielę Wydawnictwo WAM Kraków 2010 3 Spis treści Słowo wstępne...17 Rozważania na rok A 1. Niedziela Adwentu...20 Złodziej, który jest Panem (Józef

Bardziej szczegółowo

*. Czym jest Adwent? a) okresem smutku i pokuty, który poprzedza Boże Narodzenie. b) radosnym czasem oczekiwania na przyjście Pana Jezusa

*. Czym jest Adwent? a) okresem smutku i pokuty, który poprzedza Boże Narodzenie. b) radosnym czasem oczekiwania na przyjście Pana Jezusa *. Czym jest Adwent? a) okresem smutku i pokuty, który poprzedza Boże Narodzenie b) radosnym czasem oczekiwania na przyjście Pana Jezusa c) czasem po którym następuje kolejny rok kalendarzowy *. Kto zwiastował

Bardziej szczegółowo

DATY ORĘDZI MATKI BOŻEJ Z MEDZIUGORJA Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE

DATY ORĘDZI MATKI BOŻEJ Z MEDZIUGORJA Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE DATY ORĘDZI MATKI BOŻEJ Z MEDZIUGORJA Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE Niniejszy daty orędzi z podziałem na kategorie stanowią dodatek do zbiorku Orędzia Matki Bożej z Medziugorja. Książka zawiera wszystkie orędzia

Bardziej szczegółowo

PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ S E M E S T R I I. Źródła Dobrej Nowiny 1. Nr lekcji, temat (dziennik, zeszyt ucznia) 1. Przypomnienie podstawowych informacji o Nowym

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW WSTĘPU. Wierzysz?...Uważaj lepiej pozostać na pytaniu niż dawać zbyt szybką odpowiedź!

KILKA SŁÓW WSTĘPU. Wierzysz?...Uważaj lepiej pozostać na pytaniu niż dawać zbyt szybką odpowiedź! Dla mnie problemem zasadniczym nie było nawrócenie z niewiary na wiarę, lecz raczej przejście od wiary odziedziczonej, otrzymanej, bardziej uczuciowej niż rozum, do wiary świadomej i w pełni dojrzałej,

Bardziej szczegółowo

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego

Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi (Hi 29,15) Słowo abp. Zygmunta Zimowskiego do wiernych diecezji tarnowskiej i radomskiej z okazji XXIII. Międzynarodowego Dnia Chorego Czcigodni Kapłani,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Przed spotkaniem należy przygotować kartki z przebiegiem obrzędu namaszczenia

Uwaga!!! Przed spotkaniem należy przygotować kartki z przebiegiem obrzędu namaszczenia Temat: Sakrament namaszczenia chorych Uwaga!!! Przed spotkaniem należy przygotować kartki z przebiegiem obrzędu namaszczenia 1 / 12 (każdy punkt na innej kartce) oraz kartki z wydrukowanymi krzyżówkami

Bardziej szczegółowo

Komentarz egzegetyczny do tekstu: J 4, niedziela po Epifanii 22 stycznia 2017

Komentarz egzegetyczny do tekstu: J 4, niedziela po Epifanii 22 stycznia 2017 Komentarz egzegetyczny do tekstu: J 4,46-54 3. niedziela po Epifanii 22 stycznia 2017 Tłumaczenie: 46. Przybył zatem ponownie do Kany Galilejskiej, gdzie zamienił wodę w wino. A był pewien dworzanin, którego

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści LITURGIA DOMOWA Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2016 r.... 2 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [A]... 3 II Niedziela Adwentu [A]... 4 III Niedziela Adwentu [A]...

Bardziej szczegółowo

21 Jak brzmi zakończenie Ewangelii św. Jana? 22 Jak zostaliśmy nazwani prze Boga Ojca? 23 Ile ryb uczniowie złowili zanurzywszy w jeziorze sieci na

21 Jak brzmi zakończenie Ewangelii św. Jana? 22 Jak zostaliśmy nazwani prze Boga Ojca? 23 Ile ryb uczniowie złowili zanurzywszy w jeziorze sieci na Pytania Odpowiedzi 1 Do kogo adresowany jest 3 list Jana? 2 Natanael wątpił co może być dobrego z Nazaretu. Co i od kogo usłyszał w odpowiedzi? 3 Jaki jest początek pieśni Mojżesza? 4 Co znaczy hebrajskie

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY JEZUS W EWANGELII WG ŚW. MARKA TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY

KONKURS BIBLIJNY JEZUS W EWANGELII WG ŚW. MARKA TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY KONKURS BIBLIJNY JEZUS W EWANGELII WG ŚW. MARKA TEST BIBLIJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY Wpisuje uczeń Kod ucznia Data urodzenia dzień miesiąc rok Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Fu n d a m e n t 62 Dwa praktyczne pytania 65

SPIS TREŚCI. Fu n d a m e n t 62 Dwa praktyczne pytania 65 SPIS TREŚCI WSTĘP 13 PODZIĘKOWANIA 19 BIBLIOGRAFIA 21 NOTA TŁUMACZA 27 UWAGI WSTĘPNE (ANNOTACJE) 29 Annotacja 1: metoda i cel Ćwiczeń oraz ich charakterystyczna dynamika 29 Annotacje 2 i 3: modlitwa w

Bardziej szczegółowo

Pozyskujący uczniów sługa Boży

Pozyskujący uczniów sługa Boży www.shepherdserve.org Mile widziane jest drukowanie, kopiowanie, dystrybucja lub rozsyłanie tego dokumentu w jakikolwiek sposób. Warunkiem jest zachowanie integralności i niezmienionej treści oraz nie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Sakrament małżeństwa. Spotkanie grupy LiM Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR Nysa luty Marcin Kłos kesolk

Sakrament małżeństwa. Spotkanie grupy LiM Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR Nysa luty Marcin Kłos kesolk Sakrament małżeństwa Spotkanie grupy LiM Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR Nysa luty 2016 Marcin Kłos kesolk Czym jest sakrament? SAKRAMENT - to znak widzialny niewidzialnej łaski. Każdy sakrament to

Bardziej szczegółowo

Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. (por. Dz 1,8)

Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. (por. Dz 1,8) Polski Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. (por. Dz 1,8) Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w

Bardziej szczegółowo

O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA

O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA List Episkopatu Polski na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu! 1 / 8 Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam, że prawda

Bardziej szczegółowo

im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda Ewangelia św. Łukasza I etap -szkolny dla szkół ponadgimnazjalnych - 14 stycznia 2016 r

im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda Ewangelia św. Łukasza I etap -szkolny dla szkół ponadgimnazjalnych - 14 stycznia 2016 r ARKUSZ DLA SPRAWDZAJĄCEGO!!!! Kod: Ilość uzyskanych punktów: Miejsce: METROPOLITARNY KONKURS BIBLIJNY im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda Ewangelia św. Łukasza I etap -szkolny dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ POSŁANY DO POGAN. Lekcja 1 na 1 lipca 2017

PAWEŁ POSŁANY DO POGAN. Lekcja 1 na 1 lipca 2017 PAWEŁ POSŁANY DO POGAN Lekcja 1 na 1 lipca 2017 A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi z (Dz Ap. 11:18) Paweł jest autorem listu do

Bardziej szczegółowo