Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony nr /271/3/2015-CZP pn. Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego do budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27 Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy (Część I) zał. nr 1A 2. Formularz ofertowy (Część II) zał. nr 1B 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1) zał. nr 2 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1) zał. nr 3 5. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów zał. nr 5 7. Zamówienie prognozowanej ilości paliwa gazowego (Część I) zał. nr 6A 8. Zamówienie prognozowanej ilości paliwa gazowego (Część II) zał. nr 6B SIWZ zawiera 19 stron. Data sporządzenia r. ZATWIERDZIŁ Ewa Drogosz... p.o. Dyrektora Oddziału /271/3/2015-CZP 1

2 Numer postępowania: /271/3/2015-CZP I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie ul. Pędzichów Kraków II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień CPV: gaz ziemny przesył gazu 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego do budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 3. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1695). 4. Oddział ZUS w Krakowie jest zwolniony od akcyzy na wyroby gazowe, zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752). 5. Zapotrzebowanie na gaz ziemny wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia może odbiegać od faktycznego zużycia gazu w okresie trwania umowy, jest szacunkowe i ma charakter prognozy, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie danych historycznych zużycia gazu w poprzednich okresach. 6. Rozliczenia będą się odbywać na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, a podana ilość orientacyjna zużycia gazu nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiającego do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. 7. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 8. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części, tym samym dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na CZĘŚĆ I lub CZĘŚĆ II, lub na obie części zamówienia. Część I Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego do kotłowni centralnego ogrzewania budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27 Część II Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego do kuchenki gazowej znajdującej się w pomieszczeniu nr 19 budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów Część I 1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego gaz ziemny wysokometanowy (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 40 [MJ/m 3 ], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 [kpa], przeznaczony do instalacji znajdującej się w budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27. 2) W pomieszczeniu kotłowni zainstalowane są kotły gazowe typu Domoblok DCN 2 szt. o mocy 270 kw. 3) Zagwarantowana moc zamówiona, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa: 40 m 3 /h (439 kwh/h) /271/3/2015-CZP 2

3 4) Dotychczasowa używana grupa taryfowa PGNiG: W-5. 5) W szafce gazowej umiejscowionej w pomieszczeniu 029 zainstalowany jest układ pomiarowy składający się z gazomierza G40 oraz rejestratora CRI-02 6) Ogółem zapotrzebowanie na okres r r. w ilości ok m 3 /2 lata tj kwh Część II 1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego gaz ziemny wysokometanowy (E) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 [kpa], przeznaczony do kuchenki gazowej czteropalnikowej znajdującej się w pomieszczeniu nr 19 budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27. 2) Zagwarantowana moc zamówiona, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa: 9 kw do 10 m 3 /h (109,72 kwh/h). 3) Dotychczasowa używana grupa taryfowa PGNiG: W-1.1 (preferowana W-1. 12T) 4) W pomieszczeniu 027 zainstalowany jest licznik gazowy. 5) Ogółem zapotrzebowanie na okres r r. w ilości ok. 440 m 3 /2 lata tj ,68 kwh. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej, niż od dnia r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą spełnia nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty, oraz w oparciu o przepisy ustawy Pzp i treść SIWZ. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA A. Dokumenty wykazujące, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: /271/3/2015-CZP 3

4 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymaganych art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg załącznika nr 2 do SIWZ); 2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 3. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub 4. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego, zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia, zgodnie z treścią zawartą w pkt 2 formularza ofertowego (zał. nr 1A Część I, zał. nr 1B Część II do SIWZ) w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (oryginał) jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie jw.; B. Oświadczenia i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp: 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg załącznika nr 3 do SIWZ); 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) wykazujący brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 4 do SIWZ) albo Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do SIWZ); C. Pozostałe dokumenty: 9. Formularz ofertowy wg załącznika nr 1A CZĘŚĆ I, 1B CZĘŚĆ II do SIWZ; 10. Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 11. w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie) określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. WYKONAWCY ZAGRANICZNI Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VI, lit. B, pkt 7 SIWZ przedkłada: 12. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, o których mowa w pkt 12 - Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione odpowiednio w terminie określonym w pkt 12. VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych /271/3/2015-CZP 4

5 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: - pisemnie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, ul. Pędzichów 27, Kraków, pok. 127 lub - faksem nr lub - drogą elektroniczną, e- mail Zamawiającego: Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: - w sprawach proceduralno - prawnych osobą uprawnioną jest: Barbara Kamińska ZUS O/Kraków, Centrum Zamówień Publicznych Marta Sternal ZUS O/Kraków, Centrum Zamówień Publicznych tel./faks: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia osobami uprawnionymi są: Joanna Misiorek Wydział Administracyjno-Gospodarczy Aleksander Adamczyk Wydział Administracyjno-Gospodarczy; tel/faks: Uwaga: Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie. Zamawiający udziela informacji na pisemny wniosek zgodnie z treścią dz. IX SIWZ. IX. WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić odpowiedzi albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 5. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na własnej stronie internetowej. Zamawiający zaleca Wykonawcom przed sporządzeniem oferty śledzenie ewentualnych zmian w ogłoszeniu lub SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.zus.pl). X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium /271/3/2015-CZP 5

6 XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.) XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SPORZĄDZENIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć w formie pisemnej. 2. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem dz. VI, lit. A, pkt 5 oraz dz. VI, lit. C, pkt SIWZ. 3. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialne. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku tych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. Błędy w treści oferty i pozostałych dokumentach mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub liczby z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń, a następnie wpisanie treści lub liczby poprawnej oraz złożenie podpisu (parafki) osoby do tego upoważnionej. Nie można poprawiać pojedynczych liter i cyfr. Niedopuszczalne są jakiekolwiek wymazywania, zamalowywania korektorem i przeróbki treści składanego dokumentu. 6. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego), niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 7. Każdy Wykonawca przedstawi jedną ofertę na wskazaną część zamówienia. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje jej odrzucenie. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na Część I lub Cześć II, lub na obie części zamówienia. 10. Wykonawca, który złoży nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp. 11. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIV. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIRSTWA 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wskazane jest: - wyraźne zastrzeżenie i oznaczenie w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa; - wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. 2. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 3. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. XV. ZAWARTOŚĆ, OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony nr /271/3/2015-CZP pn. Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego do budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27 Część... Nie otwierać przed dniem r. godziną /271/3/2015-CZP 6

7 Zaleca się podanie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy, numeru telefonu, faksu, a. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe. XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w pok. 127 (I piętro) Centrum Zamówień Publicznych w ZUS O/Kraków, ul. Pędzichów 27 lub przesłać na adres: ZUS O/Kraków, ul. Pędzichów 27, Kraków (z dopiskiem: oferta - pok. 127 ) do dnia r. do godz Oferty zostaną oznaczone kolejnymi numerami oraz datą i godziną, zgodnie z kolejnością wpływu. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp (obowiązuje data i godzina wpływu do Oddziału ZUS w Krakowie do Centrum Zamówień Publicznych do pokoju 127). XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie ZUS O/Kraków ul. Pędzichów 27, w pomieszczeniu nr 029, poziom -1, (dawny bufet w podziemiu) w dniu r. o godz W przypadku zmiany miejsca otwarcia ofert Zamawiający wywiesi na drzwiach pok. 127 stosowną informację dla wszystkich Wykonawców, którzy przybędą osobiście na otwarcie ofert. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, a także inne informacje, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający przekaże mu informacje z otwarcia. XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty brutto należy podać cyfrowo i słownie oraz określić w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty brutto określono w formularzu ofertowym (zał. nr 1A Część I i zał. nr 1B Część II do SIWZ). 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych. 4. Wykonawca poda stawkę podatku VAT obowiązująca na dzień składania ofert - zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz ze zm.). 5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena oferty brutto obejmowała wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia. XIX. KRYTERIA OCENY OFERT, ZNACZENIE KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: Kryterium oceny ofert całkowita cena oferty brutto Znaczenie 100 % Proporcje matematyczne wg poniższego wzoru: CENA min 100 [pkt] CENA CENA - całkowita cena brutto badanej oferty CENA min - całkowita cena brutto najtańszej oferty spośród ofert podlegających badaniu Wynik w punktach zostanie zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku. Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej w oparciu o powyższe kryterium uzyska największą liczbę punktów spośród badanych ofert. 2. Wybór najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia zostanie dokonany oddzielnie. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę /271/3/2015-CZP 7

8 Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnienie konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4 ppkt 3), będzie podlegała odrzuceniu. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zgodnie z art. 19 ustawy Pzp. XX. WYNIK POSTĘPOWANIA I FORMALNOŚCI PRZED PODPISANIEM UMOWY 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca niebędący właścicielem sieci dystrybucyjnej przedłoży kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. 4. Wybrany Wykonawca przedłoży treść umowy uwzględniającej wymagania Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przed jej podpisaniem odrębnie dla Cz. I i Cz. II zamówienia. XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Część I 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego do kotłowni centralnego ogrzewania budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwo gazowe gaz ziemny wysokometanowy (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 40 [MJ/m 3 ], przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 [kpa], przeznaczony do instalacji znajdującej się w budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27. W pomieszczeniu kotłowni zainstalowane są kotły gazowe typu Domoblok DCN 2 szt. o mocy 270 kw. Zagwarantowana moc zamówiona, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa: 40 m 3 /h (439 kwh/h). Dotychczasowa używana grupa taryfowa PGNiG: W-5. Układ pomiarowy składa się z gazomierza G40 oraz rejestratora CRI-02. Część II 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego do kuchenki gazowej znajdującej się w pomieszczeniu nr 19 budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwo gazowe gaz ziemny wysokometanowy (E) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 [kpa], przeznaczony do kuchenki gazowej czteropalnikowej znajdującej się /271/3/2015-CZP 8

9 w pomieszczeniu nr 19 budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27. Zagwarantowana moc zamówiona, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa: 9 kw do 10 m 3 /h (109,72 kwh/h). Dotychczasowa używana grupa taryfowa PGNiG: W-1.1 (preferowana W-1. 12T). Zainstalowany jest licznik gazowy. Część I i II 3. Sprzedaż gazu ziemnego winna spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodne z postanowieniami ustawy z dnia r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U r., poz ze zm.) i obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach oraz postanowieniami zawartej umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji gazu ziemnego lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. 5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru i zapłaty należności za dostarczony do budynku gaz ziemny. 6. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy i obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia r. 7. Ceny jednostkowe netto, wartość umowy netto, wartość umowy brutto wyszczególnione są w formularzu ofertowym Wykonawcy z dnia..., którego kopia stanowi załącznik do umowy. 8. Wartość całości przedmiotu umowy na dzień jej zawarcia wynosi: netto:... PLN słownie netto:... brutto:...pln słownie brutto: Cena jednostkowe nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zmian o których mowa w pkt Zmiany cen jednostkowych, o których mowa w pkt 19 Wykonawca udokumentuje, podając taryfę cen lub podstawę zmiany w przepisach. 11. Przewiduje się zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy: Część I w ilości ok m 3 (tj kwh) Część II w ilości 220 m 3 (tj ,84 kwh) Podane powyżej ilości mogą ulegać zmianom w granicach +/- ok. 10%, a Zamawiający ponosi koszty faktycznego zużycia paliwa, wg wskazań układu pomiarowego. 12. Za stan techniczny przyłącza gazu oraz bezpieczeństwo przesyłu odpowiada Wykonawca. 13. Rozliczenie za sprzedaż gazu ziemnego odbywać się będzie na podstawie faktycznego jego zużycia wg cen jednostkowych gazu i stawek opłat wynikających z oferty Wykonawcy. 14. Rozliczenie za gaz dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę nie później niż do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 15. Warunki płatności: do 30 dni od daty wystawienia faktury. 16. Faktury winny być wystawiane na: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Szamocka 3,5 Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów Kraków NIP: Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 18. Strony dokonują płatności przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu w przypadku gdy: a) konieczność wprowadzenia zmian wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego; b) nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT; c) nastąpiła zmiana taryfy dokonana przez URE lub zmiana przepisów dokonana przez organy administracji państwowej. 20. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w wysokości: a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy brutto; b) za przerwy w dostawie gazu w okresie grzewczym za każdą godzinę w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto /271/3/2015-CZP 9

10 21.Zamawiający może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionej szkody na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 22. Zamawiający może potrącić kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z faktur (rachunków). 23.Podstawą do odstąpienia od umowy jest utrata przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy koncesji do wykonywania przedmiotu umowy. 24.Nie wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności: a) cennik taryfowy; b) dane teleadresowe; c) osoby uprawnione do kontaktu; d) nr konta bankowego. 25.W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy: a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy; b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 26.Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron, a w przypadku niemożności porozumienia rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 27. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 28. Załączniki do umowy: Zał. nr 1 kopia formularza ofertowego Wykonawcy dla danej części zamówienia; Zał. nr 6A lub 6B do SIWZ zamówienie prognozowanej ilości paliwa dla danej części zamówienia. XXII. ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia z wybranym w postępowaniu Wykonawcą zawarta będzie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz pkt 3) lit. a) ustawy Pzp. 2. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 3. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. 4. Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odrębnie dla Cz. I i Cz. II zamówienia. 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieści je na własnej stronie internetowej. XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp środki ochrony prawnej określone w tym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp. 3. Podstawowym środkiem ochrony prawnej jest odwołanie. Stosownie do postanowień art. 180 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu /271/3/2015-CZP 10

11 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2) oraz 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego, zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp /271/3/2015-CZP 11

12 Nazwa i adres Wykonawcy.... NIP... tel./faks Numer konta bankowego Załącznik nr 1A Zamówienie nr /271/3/2015-CZP ZUS Oddział w Krakowie ul. Pędzichów Kraków FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DO KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU O/ZUS W KRAKOWIE, UL. PĘDZICHÓW Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za całkowitą cenę brutto: Lp. cena oferty brutto wynosi:... PLN słownie brutto:... stawka podatku VAT:...% Określenie przedmiotu zamówienia Jednostka miary Szacunkowa ilość jednostek miary Cena jednostkowa netto [PLN] Wartość netto ( kol. 4 x kol. 5) [PLN] Stawka VAT w [%] Wartość brutto ( kol. 6 x kol. 7) [PLN] Opłata za kwh paliwo gazowe kwh 2. Opłata miesiąc 24 miesiące abonamentowa 3. Opłata dystrybucja kwh/h kwh/h stała 4. Opłata dystrybucja zmienna kwh kwh 5. RAZEM 2. Oświadczamy, iż (niepotrzebne skreślić): a) jesteśmy sprzedawcą gazu ziemnego i właścicielem sieci dystrybucyjnej, b) jesteśmy wyłącznie sprzedawcą gazu ziemnego, zaś właścicielem sieci dystrybucyjnej jest....., z którym mamy podpisaną umowę na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia r. 4. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć Podwykonawcy niżej wymieniony zakres zamówienia: (określić odpowiedni zakres lub pozostawić bez wypełnienia jeżeli nie dotyczy) 5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert. 6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu /271/3/2015-CZP 12

13 Nazwa i adres Wykonawcy.... NIP... tel./faks Numer konta bankowego Załącznik nr 1B Zamówienie nr /271/3/2015-CZP ZUS Oddział w Krakowie ul. Pędzichów Kraków FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ II: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DO KUCHENKI GAZOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W POMIESZCZENIU NR 19 BUDYNKU O/ZUS W KRAKOWIE, UL. PĘDZICHÓW Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za całkowitą cenę brutto: Lp. cena oferty brutto wynosi:... PLN słownie brutto:... stawka podatku VAT:... % Określenie przedmiotu zamówienia Jednostka miary Szacunkowa ilość jednostek miary Cena jednostkowa netto ([PLN] Wartość netto ( kol. 4 x kol. 5) [PLN] Stawka VAT w [%] Wartość brutto ( kol. 6 x kol. 7) [PLN] Opłata za 4 827,68 kwh paliwo gazowe kwh 2. Opłata abonamentowa miesiąc 24 miesiące 3. Opłata dystrybucja stała miesiąc 24 miesiące 4. Opłata dystrybucja zmienna kwh 4 827,68 kwh 5. RAZEM 2. Oświadczamy, iż (niepotrzebne skreślić): a) jesteśmy sprzedawcą gazu ziemnego i właścicielem sieci dystrybucyjnej, b) jesteśmy wyłącznie sprzedawcą gazu ziemnego, zaś właścicielem sieci dystrybucyjnej jest....., z którym mamy podpisaną umowę na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia r. 4. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć Podwykonawcy niżej wymieniony zakres zamówienia: (określić odpowiedni zakres lub pozostawić bez wypełnienia jeżeli nie dotyczy) 5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert. 6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy /271/3/2015-CZP 13

14 Załącznik nr 2 Zamówienie nr /271/3/2015-CZP Nazwa i adres Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymaganych artykułem 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego do budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27 Nazwa Wykonawcy Oświadczam, że spełniam/y warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1) 4) zamówień publicznych dotyczące: ustawy Prawo 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. W załączeniu składam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia:*) Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * ) wypełnia Wykonawca, którego dotyczy określona sytuacja /271/3/2015-CZP 14

15 Załącznik nr 3 Zamówienie nr /271/3/2015-CZP Nazwa i adres Wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego do budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27 Nazwa Wykonawcy Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy /271/3/2015-CZP 15

16 Załącznik nr 4 Zamówienie nr /271/3/2015-CZP Nazwa i adres Wykonawcy INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego do budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27 oraz wypełniając obowiązek wynikający z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Nazwa Wykonawcy oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy /271/3/2015-CZP 16

17 Załącznik nr 5 Zamówienie nr /271/3/2015-CZP Nazwa i adres Wykonawcy Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego do budynku Oddziału ZUS w Krakowie, ul. Pędzichów 27 oraz wypełniając obowiązek określony w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Nazwa Wykonawcy oświadczam, że należę do grupy kapitałowej oraz przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: LISTA PODMIOTÓW Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy /271/3/2015-CZP 17

18 Załącznik nr 6A Zamówienie nr /271/3/2015-CZP Zamówienie prognozowanej ilości paliwa gazowego centralne ogrzewanie Przewidywane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach w okresie od r. do r. centralne ogrzewanie Lp. Miesiąc Zamówiona ilość gazu w m 3 Zamówiona ilość gazu w kwh 1. Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Przewidywane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach w okresie od r. do r. centralne ogrzewanie Lp. Miesiąc Zamówiona ilość gazu w m 3 Zamówiona ilość gazu w kwh 1. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Przewidywane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach w okresie od r. do r. centralne ogrzewanie Lp. Miesiąc Zamówiona ilość gazu w m 3 Zamówiona ilość gazu w kwh 1. Styczeń Luty Marzec Kwiecień /271/3/2015-CZP 18

19 Załącznik nr 6B Zamówienie nr /271/3/2015-CZP Zamówienie prognozowanej ilości paliwa gazowego kuchenka gazowa Przewidywane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach w okresie od r. do r. kuchenka gazowa Lp. Miesiąc Zamówiona ilość gazu w m 3 Zamówiona ilość gazu w kwh 1. Maj , Czerwiec , Lipiec , Sierpień , Wrzesień , Październik , Listopad , Grudzień ,496 Przewidywane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach w okresie od r. do r. kuchenka gazowa Lp. Miesiąc Zamówiona ilość gazu w m 3 Zamówiona ilość gazu w kwh 1. Styczeń , Luty , Marzec , Kwiecień , Maj , Czerwiec , Lipiec , Sierpień , Wrzesień , Październik , Listopad , Grudzień ,496 Przewidywane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach w okresie od r. do r. kuchenka gazowa Lp. Miesiąc Zamówiona ilość gazu w m 3 Zamówiona ilość gazu w kwh 1. Styczeń , Luty , Marzec , Kwiecień , /271/3/2015-CZP 19

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 061 2834421, faks 061 2834481.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 061 2834421, faks 061 2834481. Śrem: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków Domu Pomocy Społecznej w Psarskim Numer ogłoszenia: 310272-2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 23, 13 100 Nidzica, woj. warmińsko mazurskie, tel. 089 625 05 00, faks 089 625 05 59.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 23, 13 100 Nidzica, woj. warmińsko mazurskie, tel. 089 625 05 00, faks 089 625 05 59. Nidzica: zakup gazu ziemnego wysokometanowego (E) dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy ( kotłownia Szpital i kotłownia Przychodnia) Postępowanie II Numer ogłoszenia: 5822 2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY Numer sprawy: ZGM/OZ-343-246/2014 FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY Załącznik Nr 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ 1 z 5 2015-09-10 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ Zgorzelec: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 / 4

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 / 4 Załącznik Nr 5 do Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarożyn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.http//spopalenica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.http//spopalenica.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.http//spopalenica.pl Opalenica: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital bochnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital bochnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital bochnia.pl Bochnia: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, obejmująca sprzedaż oraz świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl

Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl D/Kw 220/1-GAZ/2015/ Dębica, dnia 29 lipca 2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Łazy: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łazy i jednostek podległych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugosnolubuskie/ Ośno Lubuskie: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres e-mail Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) Zapoznałem(liśmy)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: 302866-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/125-zamowieniapubliczne/dostawy Święciechowa: Zakup energii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa Numer ogłoszenia: 229397-2013; data zamieszczenia: 31.10.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nidzica, dnia 01 października 2014r. Nr postępowania: TI. 271.14.2014 Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-08-18 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bielany.waw.pl Warszawa: Dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Warszawa: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 276239-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.ilawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.ilawa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.ilawa.pl Dostawa codzienna energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:...

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:..... Adres:... TEL.:...... REGON:... NIP:... FAX na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... FORMULARZ OFERTY Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl Zabrze: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 6. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 6. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z.o.o. w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public

Zamówienie public 1 z 8 2015-06-17 09:10 Zamówienie public... - 208092-2015 17/06/2015 S115 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU OPOLE@ANR.GOV.PL Opole, dn. 21.01.2015 r. Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. 1. Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Przemyśl: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Przemyśl: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-12-14 14:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pgk.przemysl.pl/bip/ Przemyśl: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 1 Miasto Stołeczne Warszawa Zespół Szkół Nr 115 04-526 Warszawa ul. Króla Maciusia 5 Tel./fax.(22) 812 18 67 e-mail: maciejela7@wp.pl; zs115@edu.um.warszawa.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

L.p. Rodzaj Ilość. Etykieta samoprzylepna w formacie A-4 o wymiarach 210mm 297mm (jedno opakowanie 100 sztuk)

L.p. Rodzaj Ilość. Etykieta samoprzylepna w formacie A-4 o wymiarach 210mm 297mm (jedno opakowanie 100 sztuk) Numer zamówienia: 180000/370/10/2013/ZAP I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie ul. Pędzichów 27 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w KOSZALINIE 75-654 Koszalin, ul. Ruszczyca 16 tel. 94 3476710 fax 94 3476715 www.cen.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę opału postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO I. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Kompleksowe dostawy gazu do obiektów w Gminie Chełmiec Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nmm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nmm.pl 1 z 5 2015-07-03 13:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nmm.pl Gdańsk: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Narodowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo