USTAWA. Prawo gazowe 1)2) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy i definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. Prawo gazowe 1)2) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy i definicje"

Transkrypt

1 USTAWA z dnia Prawo gazowe 1)2) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy i definicje Art Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania gazu ziemnego, przyłączania urządzeń, instalacji lub sieci do sieci, sprzedaży gazu ziemnego; 2) zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania, dystrybucji, sprzedaży, magazynowania, transportu gazu ziemnego sieciami gazociągów kopalnianych, transportu gazu ziemnego gazociągami bezpośrednimi, wywozu, skraplania gazu ziemnego oraz regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 3) zasady wyznaczania oraz działania operatorów; 4) działania zapewniające bezpieczeństwo dostarczania gazu ziemnego do odbiorców chronionych oraz zasady postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostarczania gazu ziemnego; 5) politykę energetyczną państwa oraz działania planistyczne w sektorze gazu ziemnego; 6) działania organu do spraw regulacji gospodarki gazem ziemnym; 7) zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla gazu ziemnego; 8) wymagania dla urządzeń, instalacji lub sieci gazowych oraz ich eksploatacji. 2. Celem ustawy jest tworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania gazu ziemnego i bezpieczeństwa technicznego systemów gazowych, równoważenia interesów przedsiębiorstw gazowniczych i odbiorców, efektywnego używania gazu ziemnego, zrównoważonego rozwoju kraju, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych. 1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z , str. 94). 2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 1

2 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). 4. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) bezpieczeństwo dostarczania gazu ziemnego stan gospodarki umożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego poprzez pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska; 2) bezpieczeństwo techniczne systemu gazowego stan techniczny systemu gazowego, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie tego systemu umożliwiające pokrycie bieżącego zapotrzebowania na gaz ziemny, z uwzględnieniem dopuszczalnych przerw, przy spełnieniu parametrów jakościowych gazu ziemnego i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w możliwych do przewidzenia warunkach pracy tego systemu; 3) bilansowanie systemu działania podejmowane przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego polegające na równoważeniu ilości gazu ziemnego dostarczanego do systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego z ilością gazu ziemnego pobieranego z tego systemu; 4) dystrybucja transport gazu ziemnego sieciami dystrybucyjnymi w celu jego dostarczania do odbiorców; 5) gaz ziemny gaz, którego głównym składnikiem jest metan, w stanie skroplonym lub dostarczany za pomocą systemu gazowego, gazociągów bezpośrednich lub sieci gazociągów kopalnianych; 6) gazociąg bezpośredni gazociąg służący do transportu gazu ziemnego bezpośrednio z miejsca wydobywania gazu ziemnego do instalacji wydzielonego odbiorcy z pominięciem systemu gazowego; 7) instalacja urządzenia z układami połączeń między nimi; 8) instalacja magazynowa instalację używaną do magazynowania gazu ziemnego, w tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, włącznie z częścią instalacji skraplania gazu ziemnego lub instalacji regazyfikacji gazu ziemnego używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem instalacji lub części instalacji wykorzystywanej przy wydobywaniu gazu ziemnego połączonej bezpośrednio 2

3 z miejscem wydobywania gazu ziemnego, lub służącej wyłącznie operatorowi systemu przesyłowego do realizacji jego zadań w zakresie utrzymania stabilności pracy jego systemu; 9) instalacja regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego instalacja przeznaczona do przywozu, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego, z wyłączeniem części instalacji służącej wyłącznie do magazynowania gazu ziemnego; 10) instalacja skraplania gazu ziemnego instalacja przeznaczona do skraplania gazu ziemnego, z wyłączeniem części instalacji służącej wyłącznie do magazynowania gazu ziemnego; 11) koszty uzasadnione koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z wykonywaną przez przedsiębiorstwo gazownicze działalnością gospodarczą w zakresie wydobywania, przesyłania, dystrybucji, sprzedaży, magazynowania, skraplania gazu ziemnego, regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo gazownicze do kalkulacji cen lub stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych; 12) moc odbioru maksymalną ilość gazu ziemnego wyrażoną w jednostkach objętości lub energii, którą użytkownik systemu może odebrać w ciągu jednej godziny z instalacji magazynowej, określoną w umowie o świadczenie usług magazynowania gazu ziemnego; 13) moc przyłączeniowa planowaną, maksymalną godzinową możliwość dostarczenia lub odbierania gazu ziemnego, wyrażoną w jednostkach objętości lub energii, służącą do zaprojektowania przyłącza, określoną w umowie o przyłączenie; 14) moc umowna maksymalną ilość gazu ziemnego, wyrażoną w jednostkach objętości lub energii, którą w ciągu jednej godziny lub doby można dostarczyć do lub odebrać z systemu gazowego określoną w umowie sprzedaży gazu ziemnego, umowie o świadczenie usług przesyłania, dystrybucji, skraplania lub regazyfikacji gazu ziemnego lub w umowie w kompleksowej; 15) moc zatłaczania maksymalną ilość gazu ziemnego, wyrażoną w jednostkach objętości lub energii, którą użytkownik systemu może przekazać do zatłoczenia w ciągu jednej 3

4 godziny do instalacji magazynowej, określoną w umowie o świadczenie usług magazynowania gazu ziemnego; 16) nielegalne pobieranie gazu ziemnego pobieranie gazu ziemnego bez zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie wyników pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowy; 17) odbiorca osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, otrzymującą lub pobierającą gaz ziemny na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem gazowniczym; 18) odbiorca chroniony odbiorcę w gospodarstwie domowym, podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w szczególności szkoły, przedszkola, żłobki oraz podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. 3) ) oraz podmioty wytwarzające energię cieplną na ich potrzeby, jeśli udział tej energii w ogólnej produkcji tego podmiotu jest nie mniejszy niż 20%; 19) odbiorca w gospodarstwie domowym odbiorcę końcowego będącego osobą fizyczną dokonującego zakupu gazu ziemnego wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym; 20) odbiorca końcowy odbiorcę dokonującego zakupu gazu ziemnego na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się gazu ziemnego zakupionego w celu jego zużycia na potrzeby wydobywania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 21) operator operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, lub operatora systemu magazynowania, lub operatora systemu skraplania, lub operatora systemu regazyfikacji; 22) operator systemu dystrybucyjnego przedsiębiorstwo gazownicze wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wyznaczone do pełnienia funkcji operatora w trybie i na zasadach określonych w ustawie; 23) operator systemu magazynowania przedsiębiorstwo gazownicze wykonujące działalność gospodarczą w zakresie magazynowania gazu ziemnego wyznaczone do pełnienia funkcji operatora w trybie i na zasadach określonych w ustawie; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz i Nr 185, poz oraz z 2012 r. poz

5 24) operator systemu połączonego przedsiębiorstwo gazownicze zarządzające co najmniej dwoma różnymi systemami gazowymi połączonymi wzajemnie ze sobą, wyznaczone do pełnienia funkcji operatora w trybie i na zasadach określonych w ustawie; 25) operator systemu przesyłowego przedsiębiorstwo gazownicze wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania gazu ziemnego, wyznaczone do pełnienia funkcji operatora w trybie i na zasadach określonych w ustawie; 26) operator systemu regazyfikacji przedsiębiorstwo gazownicze wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, wyznaczone do pełnienia funkcji operatora w trybie i na zasadach określonych w ustawie; 27) operator systemu skraplania przedsiębiorstwo gazownicze wykonujące działalność gospodarczą w zakresie skraplania gazu ziemnego, wyznaczone do pełnienia funkcji operatora w trybie i na zasadach określonych w ustawie; 28) pojemność magazynowa przestrzeń instalacji magazynowej, udostępniana na podstawie umowy o magazynowanie gazu ziemnego; 29) pojemności magazynowe gazociągów pojemności umożliwiające magazynowanie gazu ziemnego pod ciśnieniem w sieciach przesyłowych lub sieciach dystrybucyjnych, z wyłączeniem pojemności w instalacjach przeznaczonych dla operatora systemu przesyłowego do realizacji jego zadań; 30) połączenie wzajemne gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych państw; 31) przedsiębiorstwo gazownicze przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wydobywania, sprzedaży, przesyłania, dystrybucji, magazynowania, wywozu, skraplania gazu ziemnego, regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, transportu gazu ziemnego sieciami gazociągów kopalnianych lub transportu gazu ziemnego gazociągami bezpośrednimi; 32) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo przedsiębiorstwo gazownicze lub grupę przedsiębiorstw gazowniczych, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 24 z , str. 1; Dz. Urz. EU Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40), wykonujące działalność gospodarczą 5

6 w zakresie przesyłania, dystrybucji, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz wydobywania lub sprzedaży gazu ziemnego; 33) przesyłanie transport gazu ziemnego sieciami przesyłowymi w celu jego dostarczenia do innych instalacji lub sieci lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych; 34) przywóz sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gazu ziemnego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 35) punkt wirtualny miejsce między punktem wejścia do systemu przesyłowego, a punktem wyjścia z systemu przesyłowego o niesprecyzowanej fizycznej lokalizacji, w którym może następować sprzedaż gazu ziemnego; 36) ruch sieciowy sterowanie pracą sieci; 37) rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany obrót towarami giełdowymi organizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz z późn. zm. 4 ) odpowiednio przez spółkę prowadzącą giełdę albo przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy; 38) sieci instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego; 39) sieć gazociągów kopalnianych gazociąg lub sieć gazociągów eksploatowanych na terenie zakładu wydobywania gazu ziemnego lub wykorzystywanych do transportu gazu ziemnego z jednego lub większej liczby miejsc wydobywania gazu ziemnego do zakładu oczyszczania i obróbki, do instalacji skraplania gazu ziemnego albo do końcowego przeładunkowego terminalu przybrzeżnego; 40) sieć dystrybucyjna sieć gazociągów wysokich, podwyższonych średnich, średnich i niskich ciśnień wraz z połączeniami z systemami dystrybucyjnymi w innych państwach, do której są przyłączone urządzenia lub instalacje służące do wydobywania, dystrybucji, przesyłania, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego lub odbioru gazu ziemnego; 41) sieć przesyłowa sieć gazociągów wysokich ciśnień wraz z połączeniami wzajemnymi, do której są przyłączone urządzenia lub instalacje służące do wydobywania, dystrybucji, 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz oraz z 2012 r., poz

7 przesyłania, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego lub odbioru gazu ziemnego; 42) sprzedawca przedsiębiorstwo gazownicze posiadające koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży gazu ziemnego; 43) subsydiowanie skrośne pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców przychodami pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej grupy odbiorców; 44) system gazowy sieci lub instalacje oraz przyłączone do nich urządzenia lub instalacje współpracujące z nimi; 45) taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo gazownicze, które nie jest zwolnione z obowiązku ustalania taryf i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców lub użytkowników systemu; 46) układ pomiarowy gazomierze i inne urządzenia pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości gazu ziemnego odebranego lub wprowadzonego do systemu gazowego lub energii zawartej w tej ilości gazu ziemnego; 47) użytkownik systemu podmiot dostarczający gaz ziemny do systemu gazowego lub zaopatrywany z tego systemu; 48) wywóz wywóz gazu ziemnego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 49) zarządzanie ograniczeniami systemu gazowego działania wykonywane przez operatora, w ramach świadczonych usług, w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu gazowego oraz wymaganych parametrów jakościowych gazu ziemnego, w przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych lub ograniczeń, wynikających z zawartych umów w przepustowości tego systemu; 50) zdolność systemu gazowego: a) maksymalną ciągłą zdolność systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego, jaką operator systemu przesyłowego, lub operator systemu dystrybucyjnego może zaoferować użytkownikom systemu w ramach świadczonych usług przesyłania, lub dystrybucji lub, b) maksymalną pojemność magazynową oraz ciągłą moc zatłaczania i odbioru, w jakie operator systemu magazynowego może zaoferować użytkownikowi systemu w 7

8 ramach świadczonych usługi magazynowania lub, c) maksymalne możliwości systemu skraplania oraz systemu regazyfikacji, w ramach których operator systemu skraplania lub operator systemu regazyfikacji może świadczyć ciągłe usługi skraplania gazu ziemnego, lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 51) zgłoszenie zapotrzebowania wcześniejsze powiadomienie operatora przez użytkownika tego systemu o faktycznej ilości gazu ziemnego, którą użytkownik ten zamierza wprowadzić do systemu gazowego lub z niego odebrać. Art. 3. Do operatora systemu połączonego stosuje się przepisy ustawy dotyczące operatora systemu, którym operator systemu połączonego zarządza. Rozdział 2 Świadczenie usług przesyłania, dystrybucji, magazynowania, skraplania, regazyfikacji i transportu gazu ziemnego siecią gazociągów kopalnianych Art Operator systemu przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązany świadczyć usługi w sposób niedyskryminacyjny, na zasadzie równoprawnego traktowania, oferując usługi ciągłe i przerywane oraz długoterminowe i krótkoterminowe, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. 2. Świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług. Art Operator systemu magazynowania jest obowiązany świadczyć usługi magazynowania gazu ziemnego w instalacjach magazynowych w sposób niedyskryminacyjny, na zasadzie równoprawnego traktowania oferując usługi ciągłe i przerywane, długoterminowe i krótkoterminowe, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.. 2. Świadczenie usług magazynowania gazu ziemnego odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług. 3. Operator systemu magazynowania udostępnia pojemność magazynową, wraz z przypisaną do tej pojemności mocą zatłaczania i odbioru gazu ziemnego, z zastrzeżeniem ust. 3, w pierwszej kolejności podmiotom obowiązanym do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w art. 110, na warunkach określonych w ust. 4. 8

9 Art Operator systemu skraplania oraz operator systemu regazyfikacji jest obowiązany świadczyć, odpowiednio do wykonywanej działalności gospodarczej, usługi skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w sposób niedyskryminacyjny, na zasadzie równoprawnego traktowania, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. 2. Świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego lub usługi regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego odbywa się: 1) na podstawie umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego; 2) w sposób ciągły, o ile w umowie, o której mowa w pkt 1, strony nie postanowiły, że usługa ta może być świadczona w sposób przerywany. Art. 7. Usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 ust. i art. 6 ust. 1 mogą być świadczone wyłącznie przez operatorów wyznaczonych przez Prezesa URE, na w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Art Przedsiębiorstwo gazownicze wykonujące działalność gospodarczą w zakresie transportu wydobytego gazu ziemnego siecią gazociągów kopalnianych jest obowiązane świadczyć usługi transportu gazu ziemnego siecią gazociągów kopalnianych na zasadzie równoprawnego traktowania, przestrzegając zasad bezpieczeństwa, warunków eksploatacji podłączonych złóż, zawartych umów w zakresie sprzedaży wydobywanego gazu ziemnego, uwzględniając dostępną albo możliwą do uzyskania przepustowość sieci gazociągów kopalnianych, a także wymagania dotyczące ochrony środowiska. 2. Świadczenie usługi transportu gazu ziemnego siecią gazociągów kopalnianych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tej usługi. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tych części sieci gazociągów kopalnianych, które są używane do działań związanych z wydobywaniem gazu ziemnego ze złoża zlokalizowanych na obszarze złoża, na którym prowadzone jest wydobycie gazu ziemnego. 4. Przedsiębiorstwo gazownicze wykonujące działalność gospodarczą w zakresie transportu wydobytego gazu ziemnego siecią gazociągów kopalnianych może odmówić świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy: 1) występują niezgodności: a) parametrów technicznych sieci gazociągów kopalnianych z parametrami technicznymi sieci lub instalacji, które miałyby być przyłączone do sieci 9

10 gazociągów kopalnianych, lub b) parametrów jakościowych transportowanego gazu ziemnego z parametrami jakościowymi gazu ziemnego mającego być przedmiotem usługi transportu gazu ziemnego których usunięcie jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, albo 2) świadczenie usług transportu gazu ziemnego siecią gazociągów kopalnianych: a) mogłoby spowodować obniżenie obecnego lub planowanego wydobywania gazu ziemnego lub ropy naftowej, dla potrzeb których wybudowano gazociąg kopalniany, lub b) uniemożliwiałoby zaspokojenie uzasadnionych potrzeb właściciela, użytkownika sieci gazociągów kopalnianych lub przedsiębiorstwa gazowniczego zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego siecią gazociągów kopalnianych w zakresie jego transportu lub jego uzdatniania. 5. Przedsiębiorstwo gazownicze wykonujące działalność gospodarczą w zakresie transportu wydobytego gazu ziemnego siecią gazociągów kopalnianych udostępnia w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej aktualne parametry techniczne sieci gazociągów kopalnianych oraz parametry jakościowe transportowanego tą siecią gazu ziemnego. Art Operator może odmówić zawarcia umowy, o których mowa w art. 4 ust. 2, w art. 5 ust. 2 i w art. 6 ust. 2 pkt 1 w przypadku braku odpowiednich zdolności systemu gazowego, w tym zdolności przerywanych lub jeżeli ich świadczenie: 1) może spowodować wystąpienie zagrożenia dla stabilności lub bezpieczeństwa technicznego systemu gazowego, lub; 2) obniży bezpieczeństwo dostarczania gazu ziemnego, lub; 3) obniży jakość dostarczanego gazu ziemnego poniżej poziomu określonego w przepisach odrębnych, lub; 4) spowoduje niekorzystną zmianę cen za dostarczany odbiorcom gaz ziemny lub stawek opłat za świadczone usługi lub zakresu świadczonych usług użytkownikom systemu przyłączonym do sieci, lub; 5) uniemożliwi wywiązywanie się przez operatorów z obowiązków w zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony środowiska. 2. W przypadku odmowy zawarcia umowy, o których mowa w art. 4 ust. 2, w art. 5 ust. 2, w art. 6 ust. 2 pkt 1 operator niezwłocznie pisemnie powiadamia Prezesa URE oraz zainteresowany podmiot, podając uzasadnienie odmowy. 10

11 3. Do przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, w zakresie dotyczącym usług, o których mowa w art. 8 ust. 2, przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio. Art Operator systemu dystrybucyjnego, operator systemu magazynowania, operator systemu skraplania, operator systemu regazyfikacji, wchodzący w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo oraz przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, może odmówić świadczenia usług dystrybucji, magazynowania, skraplania gazu ziemnego, regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego lub transportu gazu ziemnego siecią gazociągów kopalnianych, jeżeli świadczenie tych usług mogłoby spowodować dla przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, którego jest częścią lub dla przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, trudności finansowe lub ekonomiczne związane z realizacją zobowiązań wynikających z uprzednio zawartych umów przewidujących obowiązek zapłaty za określoną ilość gazu ziemnego, niezależnie od ilości pobranego gazu. 2. Operator lub przedsiębiorstwo, o których mowa w ust. 1, które odmówiło świadczenia usług dystrybucji, magazynowania, skraplania gazu ziemnego, regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego lub transportu gazu ziemnego siecią gazociągów kopalnianych z powodów określonych w ust. 1 niezwłocznie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o zwolnienie z obowiązków określonych w art. 4 ust. 1, w art. 5 ust. 1, w art. 6 ust. 2 pkt 1, w art. 8 ust. 1 lub ograniczenie tych obowiązków, podając uzasadnienie odmowy. 3. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Prezes URE może, w drodze decyzji, na czas określony zwolnić operatora, o którym mowa w ust. 1 lub przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1 z obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1, w art. 5 ust. 1, w art. 6 ust. 2 pkt 1 lub w art. 8 ust. 1 lub ograniczyć te obowiązki. 4. Podejmując decyzję, o której mowa w ust. 3, Prezes URE uwzględnia: 1) ogólną sytuację finansową operatora, o którym mowa w ust. 1 lub przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1; 2) daty zawarcia umów i warunki, na jakich umowy zostały zawarte; 3) wpływ postanowień umów na sytuację finansową operatora, o którym mowa w ust. 1 lub przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, oraz odbiorców; 4) stopień rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego oraz pozycję na tym rynku przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1; 5) realizację obowiązków wynikających z ustawy; 6) podjęte działania mające na celu umożliwienie świadczenia usług, o których mowa w ust. 1; 11

12 7) wpływ tej decyzji na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rynku gazu ziemnego; 8) stopień połączeń systemów gazowych i ich współdziałanie. 5. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Prezes URE niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o zajętym stanowisku do wniosku; wraz z powiadomieniem przekazuje informacje dotyczące zajętego stanowiska. 6. W przypadku zgłoszenia przez Komisję Europejską poprawek do stanowiska, o którym mowa w ust. 5, lub wniosku o jego zmianę, Prezes URE zajmuje stanowisko do poprawek lub wniosku Komisji Europejskiej w terminie 28 dni od dnia otrzymania poprawek lub wniosku. 7. Uzgodnione z Komisją Europejską stanowisko stanowi podstawę do wydania przez Prezesa URE decyzji, o której mowa w ust. 3. Dział II Dostarczanie gazu ziemnego Rozdział 1 Zasady i warunki przyłączania urządzeń, instalacji i sieci Art Przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie do sieci i po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci, zwanych dalej warunkami przyłączenia. 2. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci urządzeń, instalacji lub sieci składa wniosek o określenie warunków przyłączenia, zwany dalej wnioskiem, u operatora, do którego sieci ubiega się o przyłączenie. 3. Wniosek zawiera w szczególności: 1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci do sieci; 2) określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których gaz ziemny ma być dostarczany; 3) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań, o których mowa w art. 22 i 23; 4) wartość mocy przyłączeniowej dla obiektu lub lokalu, do których gaz ziemny ma być dostarczany. 4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci urządzeń, instalacji lub sieci do sieci do wniosku dołącza w szczególności: 1) kopię mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku kopię mapy ewidencyjnej, w skali dostosowanej do zakresu inwestycji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu z 12

13 zaznaczonym przyłączanym urządzeniem, instalacją lub siecią, określającą usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci, a także usytuowanie sąsiednich obiektów, 2) propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego, 3) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których gaz ziemny ma być dostarczany lub z którego ma być odbierany. 5. Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego potwierdza pisemnie złożenie wniosku, w tym datę jego złożenia. 6. Operator, o którym mowa w ust. 5 wydaje warunki przyłączenia w terminie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w art Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia operator, o którym mowa w ust. 5 dołącza projekt umowy o przyłączenie do sieci. 8. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia operator, o którym mowa w ust. 3 informuje niezwłocznie Prezesa URE i wnioskodawcę o odmowie ich wydania, podając uzasadnienie tej odmowy i informując o możliwości odwołania się od tej odmowy do Prezesa URE. Art. 12. Podmioty ubiegające się o przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci do sieci dzieli się na grupy, biorąc pod uwagę parametry sieci, parametry jakościowe gazu ziemnego oraz rodzaj i parametry techniczne przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci. Art Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązany do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania gazu ziemnego, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru gazu ziemnego. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy przypadku, gdy ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których gaz ziemny ma być dostarczany. 3. Jeżeli operator, o którym mowa w ust. 1, odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o tej odmowie Prezesa URE i zainteresowany podmiot, podając uzasadnienie odmowy i informując o możliwości odwołania się od tej odmowy do Prezesa URE. 13

14 Art. 14. Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązany wydać, na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci do sieci oświadczenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, o zapewnieniu dostarczania gazu ziemnego oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci. Art Warunki przyłączenia są ważne przez okres wskazany w nich przez operatora system przesyłowego lub operatora system dystrybucyjnego. 2. Warunki przyłączenia, w okresie ich ważności, stanowią zobowiązanie operatora, o którym mowa w ust. 1, do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotem, któremu zostały one wydane, lub z jego następcą prawnym. Art Umowa o przyłączenie powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: 1) termin realizacji przyłączenia do sieci urządzeń, instalacji lub sieci nie dłuższy, niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy; 2) wysokość opłaty za przyłączenie do sieci; 3) miejsce rozgraniczenia własności sieci zarządzanej przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego i urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu przyłączanego do sieci; 4) zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia do sieci, 5) obowiązki operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego oraz podmiotu przyłączanego związane z realizacją przyłączenia do sieci; 6) wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów; 7) warunki udostępnienia operatorowi systemu przesyłowego lub operatorowi systemu dystrybucyjnego nieruchomości, do której tytuł prawny przysługuje podmiotowi przyłączanemu do sieci, w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia; 8) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie gazu ziemnego; 9) planowaną, maksymalną godzinową techniczną możliwość dostarczania lub odbierania gazu ziemnego; 10) moc przyłączeniową; 14

15 11) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie; 12) zasady współpracy stron w zakresie technicznej eksploatacji przyłączenia; 13) okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania; 14) informacje na temat sposobu wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów. Art. 17. Wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz wzór umowy o przyłączenie określa operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego oraz udostępnia w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej. Art Za przyłączenie do sieci urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu ubiegającego się o ich przyłączenie pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad: 1) za przyłączenie do sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnej wysokich ciśnień oraz podwyższonych średnich ciśnień, opłatę ustala się na podstawie jednej drugiej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia; 2) za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej innej, niż wymieniona w pkt 1, opłatę ustala się na podstawie stawek opłat zawartych w taryfie, kalkulowanych na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączania podmiotów, określonych w planach rozwoju, o których mowa w art Stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy przyłączeniowej lub jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia; 3) za przyłączenie urządzeń, instalacji i sieci należących do operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego opłatę ustala się na podstawie jednej drugiej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia. 2. Za przyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie uważa się rozbudowy istniejącego przyłącza. Opłatę za taką rozbudowę ustala się na podstawie umowy zawartej pomiędzy odpowiednimi operatorami. Art W przypadku odmowy przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego oraz podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci mogą ustalić wysokość opłaty za przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie. 2. Przepisów art. 18 nie stosuje się do ustalania opłaty, o których mowa w ust

16 Art. 20. Koszty wynikające z nakładów na realizację przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotów ubiegających się o ich przyłączenie do sieci w zakresie, w jakim zostały pokryte wpływami z opłat za przyłączenie do sieci, o których mowa w art. 18 i w art. 19 ust. 1, nie stanowią podstawy do ustalania w taryfie stawek opłat za przesyłanie lub dystrybucję gazu ziemnego. Art Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego zapewnia budowę i rozbudowę odcinków lub elementów sieci służących do przyłączenia urządzeń, instalacji, lub sieci do sieci. 2. Podmiot przyłączany do sieci umożliwia operatorowi systemu przesyłowego lub operatorowi systemu dystrybucyjnego, w obrębie swojej nieruchomości, budowę i rozbudowę sieci w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia do sieci oraz udostępnia pomieszczenie lub miejsce na zainstalowanie układu pomiarowego, na warunkach określonych w umowie o przyłączenie. 3. Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego powiadamia przyłączany podmiot o planowanych terminach prac, o których mowa w ust. 2, z wyprzedzeniem umożliwiającym temu podmiotowi przygotowanie nieruchomości lub pomieszczeń do przeprowadzenia i odbioru tych prac. Rozdział 2 Wymagania dla przyłączonych do sieci urządzeń, instalacji lub sieci Art. 22. Przyłączane do sieci urządzenia instalacje lub sieci podmiotów ubiegających się o ich przyłączenie muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające: 1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego; 2) zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci; 2) zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu gazu ziemnego; 3) dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci parametrów jakościowych gazu ziemnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46; 4) spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w przepisach 16

17 odrębnych; 5) możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za usługi przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego. Art. 23. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje lub sieci muszą spełniać także wymagania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, prawa o miarach, o ochronie przeciwporażeniowej, o dozorze technicznym, o ochronie przeciwpożarowej, o systemie oceny zgodności, prawa geologicznego i górniczego oraz w przepisach dotyczących technologii wydobywania gazu ziemnego i rodzaju stosowanego gazu ziemnego. Rozdział 3 Umowy o dostarczanie gazu ziemnego Art Dostarczanie gazu ziemnego odbywa się na podstawie umowy sprzedaży gazu ziemnego i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego. 2. Dostarczanie gazu ziemnego może odbywać się także na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży gazu ziemnego i umowy o świadczenie usługi przesyłania gazu ziemnego lub umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu, zawartej przez sprzedawcę z odbiorcą końcowym, zwaną dalej umową kompleksową. Art Umowa sprzedaży gazu ziemnego zawiera co najmniej postanowienia określające: 1) miejsce dostarczenia lub odbioru gazu ziemnego, 2) ilość gazu ziemnego w podziale na okresy umowne, 3) cenę gazu ziemnego albo sposób jej ustalenia albo grupę taryfową, w której odbiorca jest rozliczany, 4) warunki wprowadzenia zmian ceny albo sposobu jej ustalenia, w tym wynikającego ze zmiany grupy taryfowej, 5) sposób prowadzenia rozliczeń, 6) parametry jakościowe gazu ziemnego, 7) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, 8) okres obowiązywania umowy, 17

18 9) warunki jej zmiany i rozwiązania. 2. Umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego zawiera co najmniej postanowienia określające: 1) moc umowną i warunki wprowadzania jej zmiany, 2) ilość transportowanego gazu ziemnego w podziale na okresy umowne, 3) miejsce dostarczania gazu ziemnego do sieci lub jego odbioru z sieci, 4) parametry jakościowe gazu ziemnego, 5) standardy jakościowe świadczonych usług i obsługi użytkowników systemu, 6) grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian stawek opłat wynikających ze zmiany grupy taryfowej, 7) sposób prowadzenia rozliczeń, 8) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, 9) okres obowiązywania umowy, 10) warunki zmiany i rozwiązania umowy; 3. Umowa o świadczenie usług magazynowania gazu ziemnego zawiera co najmniej postanowienia określające: 1) rodzaj świadczonych usług oraz warunki jego zmiany, 2) moc zatłaczania i odbioru oraz warunki wprowadzania ich zmian, 3) pojemność magazynową, 4) miejsce, okres i sposób przechowywania gazu ziemnego, 5) grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach i warunki wprowadzania jej zmiany, 6) sposób prowadzenia rozliczeń, 7) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy 8) okres obowiązywania umowy 9) warunki zmiany i rozwiązania umowy; 4. Umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego zawiera co najmniej postanowienia określające: 1) moc umowną i warunki wprowadzania jej zmiany, 2) ilość skraplanego gazu ziemnego lub regazyfikowanego skroplonego gazu ziemnego, 3) grupę taryfową i warunki wprowadzania jej zmiany, 4) sposób prowadzenia rozliczeń, 5) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, 6) okres obowiązywania umowy, 7) warunki zmiany i rozwiązania umowy; 18

19 5. Umowa kompleksowa zawiera co najmniej postanowienia określające: 1) punkt odbioru gazu ziemnego, 2) ilość odbieranego gazu ziemnego w podziale na okresy umowne, 3) moc umowną i warunków wprowadzania jej zmiany, 4) zakres usług świadczonych w ramach tej umowy, 5) cenę albo grupę taryfową stosowaną w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmiany tej ceny albo grupy taryfowej, 6) parametry jakościowe gazu ziemnego, 7) sposób prowadzenia rozliczeń, 8) wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, 9) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, 10) okres obowiązywania umowy, 11) warunki zmiany i rozwiązania umowy; 6. W przypadku gdy stroną umowy, o której mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 5 jest odbiorca w gospodarstwie domowym, umowy te określają również procedury wnoszenia oraz rozpatrywania skarg, reklamacji i rozstrzygania sporów wynikających z zawartych umów. Art Strony umowy sprzedaży gazu ziemnego mogą w niej postanowić, że sprzedaż gazu ziemnego następuje w punkcie wirtualnym. 2. W przypadku, gdy sprzedaż gazu ziemnego następuje w punkcie wirtualnym:, 1) sprzedawca wprowadza go do systemu przesyłowego na podstawie umowy o świadczenie usług przesyłania gazu ziemnego określającej punkt wejścia do systemu przesyłowego lub dokonuje sprzedaży gazu ziemnego zakupionego w punkcie wirtualnym 2) odbiorca odbiera go na podstawie umowy o świadczenie usług przesyłania określającej punkt wyjścia z systemu przesyłowego lub dokonuje sprzedaży gazu ziemnego w punkcie wirtualnym. Rozdział 3 Prawa odbiorcy oraz obowiązki sprzedawcy Art Odbiorca ma prawo zakupu gazu ziemnego od wybranego przez siebie sprzedawcy. 2. Odbiorca może wypowiedzieć umowę sprzedaży gazu ziemnego lub umowę 19

20 kompleksową w całości lub w części bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych, niż wynikające z treści umowy oraz kosztów związanych ze zmianą sprzedawcy, składając do dotychczasowego sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy. 3. Odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę sprzedaży gazu ziemnego lub umowę kompleksową na zasadach określonych w ust. 2, z zachowaniem trzytygodniowego terminu wypowiedzenia. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy. 4. Sprzedawca niezwłocznie informuje właściwego operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego o wypowiedzeniu, o którym mowa w ust. 2 lub ust Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu, umożliwia odbiorcy, bez ponoszenia kosztów, zmianę sprzedawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 lub ust W przypadku dokonania przez odbiorcę zmiany sprzedawcy, dotychczasowy sprzedawca zwalnia wykorzystywaną na rzecz tego odbiorcy zdolność systemów gazowych. Umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji zawarta przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego z dotychczasowym sprzedawcą ulega rozwiązaniu w części dotyczącej zdolności wykorzystywanej przez odbiorcę zmieniającego sprzedawcę z dniem rozwiązania umowy sprzedaży gazu ziemnego lub umowy kompleksowej. 7. Operator, o którym mowa w ust. 5, udostępnia procedurę zmiany sprzedawcy w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Art W przypadku gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał realizacji umowy sprzedaży gazu ziemnego odbiorcy chronionemu z przyczyn niezależnych od tego odbiorcy, a odbiorca ten nie zawarł umowy sprzedaży gazu ziemnego lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą, dokonuje się sprzedaży gazu ziemnego przez wyznaczonego w tym celu sprzedawcę, zwanej dalej sprzedażą awaryjną. 2. Sprzedaży awaryjnej dokonuje się od dnia zaprzestania realizacji umowy sprzedaży gazu ziemnego przez dotychczasowego sprzedawcę do dnia rozpoczęcia jego sprzedaży przez sprzedawcę wybranego przez odbiorcę chronionego, ale nie dłużej niż przez 90 dni. Art Na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego sprzedaży awaryjnej dokonuje sprzedawca dokonujący sprzedaży gazu ziemnego największej liczbie 20

21 odbiorców chronionych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej tego operatora w poprzednim roku kalendarzowym, zwany dalej sprzedawcą awaryjnym. 2. Sprzedawcę awaryjnego wyznacza Prezes URE z urzędu, w drodze decyzji, w terminie do 31 września na okres dwóch lat kalendarzowych. Wniesienie odwołania od tej decyzji nie zwalnia sprzedawcy awaryjnego od dokonywania sprzedaży awaryjnej. 3. Po wyznaczeniu sprzedawcy awaryjnego, Prezes URE dokonuje z urzędu zmian w koncesji udzielonej temu sprzedawcy, określając w niej: 1) warunki wykonywania działalności w zakresie sprzedaży awaryjnej; 2) operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego, na obszarze którego świadczona będzie sprzedaż awaryjna. 4. Operator systemu dystrybucyjnego zamieszcza informację o wyznaczonym dla jego systemu sprzedawcy awaryjnym na swojej stronie internetowej. Art Operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego zawiera ze sprzedawcą awaryjnym umowę o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego w celu jego dostarczania odbiorcy chronionemu. 2. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1: 1) operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego, do którego systemu jest przyłączony odbiorca chroniony, niezwłocznie: a) informuje sprzedawcę awaryjnego o rozpoczęciu dostarczania gazu ziemnego do odbiorcy chronionego; b) dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego, na podstawie którego jest rozliczany ten odbiorca chroniony, c) przekazuje sprzedawcy awaryjnemu dane uzyskane z odczytu, o którym mowa w lit. b, 2) sprzedawca awaryjny, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia rozpoczęcia sprzedaży awaryjnej, informuje odbiorcę chronionego o: a) terminie, od którego jest dokonywana sprzedaż awaryjna, b) terminie zakończenia przez niego sprzedaży, o którym mowa w art. 28 ust. 1, c) warunkach sprzedaży, w tym wysokości cen i stawek opłat, d) warunkach i procedurze zmiany sprzedawcy oraz prawie wyboru nowego sprzedawcy i zawarcia z nim umowy sprzedaży, e) sprzedawcach, którzy dokonują sprzedaży gazu ziemnego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego, 21

22 f) wstrzymaniu dostarczania gazu ziemnego w przypadku niezawarci umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą; 3) dotychczasowy sprzedawca zwalnia wykorzystywaną na rzecz odbiorcy chronionego, któremu zaprzestał sprzedaży gazu ziemnego, zdolność systemów gazowych. 3. Odbiorca chroniony, na rzecz którego jest dokonywana sprzedaż awaryjna, może zawrzeć umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z wybranym sprzedawcą, przed upływem okresu o którym mowa w art. 28 ust Odbiorca chroniony, który zrezygnował ze sprzedaży awaryjnej, przed upływem okresu, o którym mowa w art. 28 ust. 2, nie może zostać obciążony przez sprzedawcę dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 5. W przypadku gdy odbiorca chroniony, na którego rzecz jest dokonywana sprzedaż awaryjna, nie zawarł umowy sprzedaży gazu ziemnego lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą, po upływie okresu, o którym mowa w art. 28 ust. 2, operator systemu przesyłowego lub operator systemu dystrybucyjnego wstrzymuje dostarczanie gazu ziemnego temu odbiorcy. Art Sprzedawca dokonujący sprzedaży gazu ziemnego odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostępnia do publicznego wglądu w swojej siedzibie oraz informacje o cenach sprzedaży gazu ziemnego i warunkach ich stosowania. 2. Sprzedawca udostępnia do publicznego wglądu w swojej siedzibie oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej kopię zbioru praw konsumenta energii. 3. Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument sporządzony przez Komisję Europejską w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami gazowniczymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach odbiorców w gospodarstwach domowych. Art Sprzedawca powiadamia odbiorcę o zmianie cen lub stawek opłat za dostarczony gaz ziemny. 2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sprzedawca jest obowiązany przesłać do odbiorcy przed okresem rozliczeniowym bezpośrednio poprzedzającym okres, od którego będą obowiązywać zmienione ceny lub stawki opłat oraz poinformować o prawie wypowiedzenia umowy sprzedaży gazu ziemnego lub umowy kompleksowej w terminie 22

23 trzech tygodni od dnia otrzymania tej informacji w przypadku braku akceptacji zmiany ceny. Powiadomienie może nastąpić poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. 3. Sprzedawca przekazuje odbiorcy, wraz z rozliczeniem za dostarczony gaz ziemny, informacje o zużyciu gazu ziemnego przez tego odbiorcę w okresie rozliczeniowym. Odbiorca nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Art W przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostarczania gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE (Dz. Urz. UE L 295 z , str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem Nr 994/2010, sprzedawca zapewnia dostarczanie gazu ziemnego odbiorcom chronionym. 2. Odbiorca chroniony uiszcza należności za dostarczany gaz ziemny na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie sprzedawcy. Art Sprzedawca jest obowiązany przechowywać dane o umowach sprzedaży gazu ziemnego zawartych z operatorem systemu przesyłowego, operatorem systemu dystrybucyjnego, operatorem systemu magazynowania, operatorem systemu skraplania oraz operatorem systemu regazyfikacji oraz z innymi sprzedawcami przez okres 5 lat od ich realizacji. 2. Dane, o których mowa w ust. 1, umożliwiają określenie, w zależności od rodzaju umowy: 1) podmiotu, z którym sprzedawca zawarł umowę; 2) okresu, na jaki umowa została zawarta; 3) ilości sprzedanego gazu ziemnego; 4) ceny sprzedaży gazu ziemnego lub wysokości opłat za usługi wynikające z umowy; 5) zasad rozliczeń wynikających z umów; 6) terminu realizacji umowy; 7) nierozliczonych umów sprzedaży gazu ziemnego. 3. Sprzedawca przekazuje niezwłocznie dane, o których mowa w ust. 1, Prezesowi URE, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Europejskiej oraz innym właściwym organom, na ich wniosek. 4. Prezes URE, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może udostępnić dane, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Umowy w prawie energetycznym. Jolanta Skrago

Umowy w prawie energetycznym. Jolanta Skrago Umowy w prawie energetycznym Jolanta Skrago Katowice, 2013 wydania decyzji administracyjnej przez Prezesa URE Umowa może zostać zawarta zasadniczo w trzech trybach ofertowym negocjacji aukcji lub przetargu

Bardziej szczegółowo

Dz.U.06.89.625 tekst jednolity z późn. zm.

Dz.U.06.89.625 tekst jednolity z późn. zm. Dz.U.06.89.625 tekst jednolity z późn. zm. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Dz.U.06.89.625 2006.07.24 zm. Dz.U.06.104.708 art. 167 2006.09.20 zm. Dz.U.06.158.1123 art. 1 2007.01.01

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2006.89.625 (t.j.) 2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708 2006.09.20 zm. Dz.U.2006.158.1123 2006.10.27 zm. Dz.U.2006.170.1217 2007.01.01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 2007.02.24 zm.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 lipca 2011 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny na dzień 31 grudnia 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo Energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 1 Prawo Energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.89.625 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 27 listopada 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne Kraków 2010 r. 1 Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić?

Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić? Chcę przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej. Jak to prawidłowo zrobić? Co robić? I. Zapoznać się z wzorem wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. II. Zapoznać się z zawartym w taryfie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Obowiązuje: 01.10.2014 str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD...

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/106 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 234 13681 Poz. 1392 Art. 1. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A.

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Ogólne zasady dostarczania Gazu. 4. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych. 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (2)(3)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (2)(3) Dz.U.2014.1059 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (2)(3) (tekst jednolity) Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/161 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr 2/2009

WYCIĄG Z TARYFY W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr 2/2009 WYCIĄG Z TARYFY W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr 2/2009 dotyczący rozliczeń z Odbiorcami pobierającymi paliwa gazowe z sieci dystrybucyjnej Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 11 września 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Stan prawny na dzień 27 października 2006 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,

Bardziej szczegółowo

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/169 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/164 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Ziobro z 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 1059 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 1059 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 1059 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny na dzień 4 sierpnia 2007 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123

Bardziej szczegółowo

MAŁY TRÓJPAK. zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych. dr Marzena Czarnecka Radca Prawny

MAŁY TRÓJPAK. zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych. dr Marzena Czarnecka Radca Prawny MAŁY TRÓJPAK zmiany w ustawie Prawo energetyczne dotyczące Klientów biznesowych dr Marzena Czarnecka Radca Prawny Warsztaty energetyczne 2013 Plan prezentacji 1. Nowe definicje w ustawie Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010 OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH Ryn 23-24.09.2010 3 ETAPY PRZYŁĄCZANIA PODMIOTÓW DO SIECI GAZOWEJ 1) Określenie warunków przyłączenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 25 listopada 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie: Warszawa dnia 02.12.2014 Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-18/2013/1276/XIV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 1213 DECYZJA NR OWR-4210-7/2015/2058/XII-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 11 maja 2015 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Łobez, 2015. SEC Łobez Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Łobez, 2015. SEC Łobez Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Łobez, 2015 w Szczecinie Część 1 Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Łobez Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny na dzień 22 maja 2009 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR zawarta w w dniu pomiędzy: Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR OWR-4210-19/2015/76/XII-A/MR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DECYZJA NR OWR-4210-19/2015/76/XII-A/MR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2055 DECYZJA NR OWR-4210-19/2015/76/XII-A/MR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 28 września 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej

TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie zatwierdzona przez Zarząd TAURON Sprzedaż sp. z o.o. uchwałą nr 188/II/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 820 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 28 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 820 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 28 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r. Poz. 820 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji

Bardziej szczegółowo

DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa MINISTER GOSPODARKI Warszawa, 27.03.2007 r. DRO-III-510-67-7-501 wmp/07 Pan Dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Szanowny Panie Doktorze W związku z Pana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Zawarta w dniu..pomiędzy

Załącznik nr 5 do SIWZ. Zawarta w dniu..pomiędzy Załącznik nr 5 do SIWZ U M O WA N r / 2 0 1 4 Zawarta w dniu..pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu z siedzibą 39-300 Mielec, przy ul. Solskiego 1., będący jednostką budżetową Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR IZP.I.272.10.2015

UMOWA NR IZP.I.272.10.2015 UMOWA NR IZP.I.272.10.2015 zawarta w dniu..r. w.. pomiędzy: Gmina Gródek nad Dunajcem Adres: Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem NIP: 734-348-28-12 REGON: 000535020 Tel.: 18 440 10 35 fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. Zawarta w dniu w. pomiędzy:.., legitymującym się dowodem osobistym nr, PESEL Zamieszkałym w. przy ul.,,., nr tel., nr ewidencyjny.. (. Z siedzibą w.., przy ul.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2015 r. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r.

Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r. Usługa dystrybucyjna Warszawa, 16 października 2014 r. Agenda 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 września 2015 r. Poz. 3630 DECYZJA NR OWR-4210-17/2015/1276/XVI-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 3 września 2015 r.

Wrocław, dnia 4 września 2015 r. Poz. 3630 DECYZJA NR OWR-4210-17/2015/1276/XVI-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 3 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 września 2015 r. Poz. 3630 DECYZJA NR OWR-4210-17/2015/1276/XVI-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 3 września 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej Nr 52 z im. Macieja Aleksego Dawidowskiego Alka w Warszawie zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA Nr 1/2014 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM

TARYFA Nr 1/2014 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM TARYFA Nr 1/2014 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM Rzeszów, 2015 r. www.gkpge.pl 1 SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 2. DEFINICJE 5 3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA GAZU NA PODSTAWIE UMOWY

Bardziej szczegółowo

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Hetmańska 15L 82300 Elbląg CENNIK energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedmiotem Ogólnych warunków sprzedaży świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez OSDn.,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.89.625 2006.07.24 zm. Dz.U.06.104.708 art. 167 2006.09.20 zm. Dz.U.06.158.1123 art. 1 2006.10.27 zm. Dz.U.06.170.1217 art. 48 2007.01.01 zm. przen. Dz.U.05.62.552 art. 1, art. 23 2007.02.24 zm.

Bardziej szczegółowo