KSZTAŁTOWANIE CEN GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W 2007 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁTOWANIE CEN GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W 2007 ROKU"

Transkrypt

1 Kaliski Maciej Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wier tnictwa Nafty i Gazu, Kraków Trzaskuś-Żak Beata Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków KSZTAŁTOWANE CEN GAZU ZEMNEGO W POLSCE W 2007 ROKU Streszczenie: Abstract: KpaTKoe coaepjkahhe: Artykuł przedstawia analizę kształtowania się średnich cen gazu w poszczególnych grupach taryfowych od W- do W -4 na przykładzie sześciu spółek dystrybucyjnych działających na polskim rynku gazowym. This artiele presents the analysis of estimation of gas medium prices in every of fourth tariff's groups in six distributing companies. The tariff's groups are distinct as CTaTbll peactabjler ahajh3 <popmhpobahlll ueh ra3a B OTAeJbHbX TapH<pHKaUHoHHbX rpyrmax OT W- 10 W-4 ):\Jl KalK,ll;OrO H3 rnecth paclpellejhtejbhbx 06l.\eCTB. TapH<pHKaUHOHHble rpynlb Grupy taryfowe zróżnicowane są pod względem rodzaju i ilości pobranego paliwa gazowego, jak również mocy umownej, czyli maksymalnej godzinowej możliwości odebrania paliwa gazowego w danym roku określonej w umowie. Analiza ta przeprowadzona została na podstawie cen i stawek opłat za paliwo gazowe zawartych w Taryfie dla paliw gazowych Nr 2 ze zmianami obowiązującymi w 2007 roku. a result of differences in delivering, species of gas and contracted pow er. Contracted power means maximum possibility of hour's gas withdrawal in particular year ineluded in gas contract. This analysis is based on information taking from Gas Tariff Nr 2 ratified by Director of Energy Regulation Department ineluding changes introduced in 2007r. lh<p<pepehuhpobahb OTHOCHTeJbHO BHla H KOJH'eCTBa OJyąeHHoro ra30boro TOJHBa, pabho KaK H 10roBOpHOH MOl.\HOCTH, TO ectb MaKCHMaJbHOH B03MOlKHOCTH 10rryąeHllll ra30boro TOJHBa B '1ac B lahhom rolly, onpellejehhoh B 10rOBope. 3TOT ahajh3 pobelleh Ha ochobahhh ueh H CTaBoK <:ljatb 3a ra30boe TOJHBO, 3aKJlOąeHHbX B TapucjJe OM 2a mofu/u6a Ng 2, yrbeplk,ll;ehhom pernehllem TpellcellaTeJll YrrpaBJeHlll PeryJHpOBaHlll 3HeprerHKH. 1. Wprowadzenie Rynek gazu ziemnego w Polsce obejmuje następujące obszary działalności: wydobycie, magazynowanie, obrót, przesył i dystrybucję. Działalność wydobywcza realizowana jest przez jedno przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) S.A., które odpowiada za 100% krajowego wydobycia. Działalność magazynowa PGNiG S.A. jest realizowana za pomocą sześciu podziemnych magazynów gazu - PMG (Wierzchowice, Brzeinica, Strachocina, Sworzów, Husów, Mogilno). Działalność przesyłowa jest wykonywana przez operatora systemu przesyłowego (OSP). Od 1 lipca 2005r. na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), operatorem systemu przesyłowego jest przedsiębiorstwo OGP Gaz System Sp. z 0.0. działające jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. PGNiG S.A. poza sprzedażą do pośredników w obrocie prowadzi także sprzedaż gazu do odbiorców końcowych,. 41,8% gazu trafia do odbiorców bezpośrednio z krajowego systemu przesyłowego lub ze złóż do odbiorców przemysłowych. Ponadto PGNiG S.A. sprzedaje do OSP gaz na potrzeby własne operatora i potrzeby bilansowania systemu. Pozostały gaz jest sprzedawany z systemu dystrybucyjnego poprzez spółki dystrybucyjne [31. Sześć spółek dystrybucyjnych zwanych spółkami gazownictwa wydzielonych zostało w ramach prac prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych od r. z grupy kapitałowej PGNiG S.A., są to: Gazownictwa (DSG) sp. z 0.0., z siedzibą we Wrocławiu, Górnośląska Gazownictwa (GSG) sp. z 0.0., z siedzibą w Zabrzu, Gazownictwa sp. z 0.0., z siedzibą w Tarnowie, Mazowiecka Gazownictwa (MSG) sp. z 0.0., z siedzibą w Warszawie, Gazownictwa sp. z 0.0., z siedzibą w Gdańsku, Wielkopolska Gazowniczą (WSG) sp. z 0.0., z siedzibą w Poznaniu. Spółki dystrybucyjne gazu (zwane dalej mi Gazowymi), w których PGNiG S.A. ma 100% udziałów, prowadzą działalność w zakresie lokalnego obrotu gazem i obsłu- ŚWAT NERUCHOMOŚC

2 gi handlowej małych i średnich odbiorców oraz eksploatacji, remontów i rozbudowy sieci dystrybucyjnej na terenie poszczególnych województw. Działalność i funkcjonowanie Spółek Gazowych w tej formie będzie przebiegać do 1 lipca 2007 roku. Od 1 lipca 2007 roku ma nastąpić prawne rozdzielenie działalności handlowej od działalności dystrybucyjnej w wymienionych spółkach dystrybucyjnych. Przyjęty model rozdzielenia działalności technicznej i handlowej dystrybucji gazu zakłada połączenie (integrację) w ramach PGNiG SA działalności obrotu hurtowego i detalicznego oraz ukształtowanie 6 Spółek Gazownictwa jako 6 Operatorów Systemu DystJybucyjnego (OSD). Obowiązek rozdziału wynika z postanowień Dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku dotyczącej wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego. Każdy z OddZiałów Obrotu zostanie wniesiony do jednej z sześciu utworzonych przez PGNiG Tymczasowych Spółek Obrotu. Nowo utworzone podmioty będą miały charakter tymczasowy i w możliwie naj krótszym czasie zostaną włączone do PGNiG. Oznacza to, że spółki gazownictwa przekształcą się w operatorów systemu dystrybucyjnego, w konsekwencji detaliczny obrót gazem oraz obsługa klientów na terenie całego kraju zostaną przeniesione ze spółek gazownictwa do spółek obrotu gazem. Następnie przewiduje się zintegrowanie działalności obrotu gazem (hurtowego i detalicznego). W związku z tym w ostatnim etapie zmian strukturalnych i organizacyjnych nastąpi połączenie spółek obrotu gazem z PGNiG poprzez ich inkorporację. W ten sposób PGNiG oprócz działalności wydobywczej i magazynowej prowadzić będzie także całość działalności handlowej [1]. 2. System taryfowy Od października 2003r. spółki dystrybucyjne mają prawo ustalać własne ceny i stawki opłat dla grup taryfowych zawartych w tatyfach gazowych. Lokalny tynek gazu jest w całości rynkiem regulowanym, w związku z czym spółki te muszą przedstawiać do zatwierdzenia Prezesowi URE taryfy na usługi dystrybucyjne (sieciowe) oraz dotyczące obrotu. Według &5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy [2], określone w taryfie ceny i stawki opłat różnicuje się dla poszczególnych grup taryfowych, odpowiednio do kosztów uzasadnionych. Taryfy te składają się z opłaty zasadniczej (opłaty stałej) oraz ceny za jednostkę zużycia. Przykładem może być taryfa gazowa, która zawiera następujące składniki cen i stawek opłat dla odbiorców zasilanych z sieci rozdzielczych o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie [11]: cena za pali o gazowe, [zł/m\ (stała) stawka opłat abonamentowych, [zł/m-cl, (stała) stawki opłat za usługi dystrybucji: stała, [zł/m-el, - stała, [zł/m3/h za h], - zmienna, [zł/m3]. Według &24.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy [21, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi kalkuluje ustalane w taryfie: ceny paliw gazovvych - na podstawie kosztów uzasadnionych pozyskania tych paliw oraz własnych kosztów uzasadnionych prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, stawki opłat abonamentowych - na podstawie uzasadnionych kosztów świadczenia usług obejmujących: odczytywanie wskazań układów pomiarowych, wystawianie faktur, obliczanie i pobieranie należności za dostarczane paliwo gazowe, a także za czynności związane z kontrolą układów pomiarowych, dotrzymywania warunków umów i prawidłowości rozliczeń, jako iloraz tych kosztów i liczby układów pomiarowo - rozliczeniowych. Można zatem napisać, że średnia cena sprzedaży gazu w grupach taryfowych od W-l do W-4 składa się ze składnika stałego ceny oraz składnika zmiennego [11l: gdzie: C i - średnia cena w grupie taryfowej i, Psi - stały składnik ceny, suma stawki opłat abonamentowych i stałej stawki opłat za usługi dystrybucji, Pzi - zmienny składnik ceny; suma ceny za paliwo gazowe w i-tej grupie taryfowej i zmiennej stawki opłat za Xpi usługi dystrybucji, - zakontraktowany zakup gazu w danym miesiącu w i-tej grupie taryfowej, [m3 m-c] Opłata abonamentowa jest częścią stałą, zależną podgrupy taryfowej, do której jest zakwalifikowany odbiorca. Pobierana jest pełnej wysokości za każdy miesiąc kalendarzowy. Opłata dotyczy handlowej obsługi klientów, m. in. odczytów, wystawiania faktur i doręczania faktur, pobierania należności itp. Opłata stała za usługę dystrybucji podobnie jak opłata abonamentowa pobierana jest za cały okres rozliczeniowy i nie dotyczy ilości zużytego, według wskazań gazomierza, paliwa liczonego w m3. Opłata za paliwo gazowe jest częścią zmienną, gdyż zależy od ilości zużytego, według wskazań gazomierza, paliwa liczonego w m3 20 ŚWAT NERUCHOMOŚC

3 Tablica 1. Grupy taryfowe o symbolu W, wydzielone na podstawie kryteriów podziału odbiorców ze względu na moc umowną i roczną ilość pobieranego gazu Tablica 2. Grupy taryfowe od W-5 do W-7B dla sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie [5] Opłata zmienna za usługi dystybucji to opłata za dostarczenie odbiorcom paliwa gazowego w wymaganych ilościach i właściwych parametrach jakościowych. Odbiorcy za dostarczony gaz i usługi dystrybucji rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do któlych są zakwalifikowani. Według &8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy [2] podział odbiorców na grupy talyfowe dokonywany jest według następujących kryteriów: przyłączenia do sieci przesyłowej lub rozdzielczej, rodzaju pobieranego paliwa gazowego, wielkości i charakterystyki odbioru paliwa gazowego, systemu rozliczeń, niezawodności i ciągłości świadczonych usług i ponoszonych z tego tytułu kosztów Kryteria podziału na grupy taryfowe Wśród Klientów użytkujących gaz ziemny wysokometanowy w ilościach do 10 nm3/h wyróżniamy cztery grupy taryfowe w każdej z sześciu spółek dystrybucyjnych, w zależności od ilości rocznego zużycia gazu, co obrazuje tablica 1. W grupie taryfowej W-l rozliczani są klienci pobierający do 300 m3 gazu rocznie. Są to przeważnie odbiorcy, wykorzystujący gaz do przygotowywania posiłków. Korzystający jedynie z kuchenki gazowej z piekarnikiem. Do grupy taryfowej W-2 zaliczani są klienci pobierający gaz ziemny w ilościach powyżej 301 m3 do 1200 m3 rocznie. Przeważnie są to klienci wykorzystujący gaz do przygotowywania posiłków (kuchnia gazowa z piekarnikiem) oraz podgrzewania wody użytkowej (bojler gazowy, przepływowy podgrzewacz wody). W grupie taryfowej W-3 mieszczą się klienci zużywający rocznie gaz ziemny w ilości powyżej 1201 m3 do 8000 m3, czyli najczęściej użytkujący gaz do sporządzania posiłków, podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania pomieszczeń. W grupie taryfowej W-4 rozliczani są klienci pobierający rocznie ponad 8000 m3, czyli użytkujący gaz do sporzą- Tablica 3. Grupy taryfowe od W-8 do W-10 dla sieci gazowej o ciśnieniu do powyżej 0,5 MPa [5] dzania posiłków podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania pomieszczeń o bardzo dużych powierzchniach użytkowych, jak również niewielkie zakłady rzemieślnicze czy produkcyjne. Tablice 2 i 3 ilustrują, na przykładzie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą w Tarnowie, grupy taryfowe dla klientów użytkujących gaz ziemny wysokometanowy w ilościach powyżej 10 nm3/h. W Polsce,.w ramach kompleksowej gazyfikacji kraju, rozprowadzane są dwa rodzaje gazu ziemnego: gaz ziemny wysokometanowy - GZ 50 gaz ziemny zaazotowany - GZ 35 i GZ 41,5 Skład Gazu ziemnego musi być zgodny z parametrami jakościowymi określonymi w Polskiej Normie PN-C Oznacza to, że musi on spełniać następujące wymagania (tablica A) Składniki taryfowe poszczególnych spółek dystrybucyjnych Poszczególne składniki w grupach taryfowych od W-l do W-4 określa w roku 2007 Taryfa dla paliw gazowych Nr 2, uwzględniająca zmiany obowiązujące od stycznia 2007 roku, żatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie informacji zawartych w wymienionej Taryfie sporządzone zostało zestawienie poszczególnych składników cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych od W-l do W-4, w sześciu spółkach dystrybucyjnych, zamieszczone w tablicach 477. Zamieszczone w tabelach stawki opłat i ceny za gaz nie uwzględniają podatku od towarów i usług - VAT. W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Tablica A. na podstawie [13J ŚWAT NERUCHOMOŚC

4 Tablica 4. Wartość poszczególnych składników taryfy W-i w sześciu spółkach dystrybucyjnych [3, 4, 5, 6, 7, 8] na podstawie {3, 4, 5, 6, 7, 8] Mazowiecka Gazownictwa Sp. za.o. W-2 4,00 0,4385 0,4040 0,4272 Tablica 5. Wartość poszczególnych składników taryfy W-2 w sześciu spółkach dystrybucyjnych [3, 4, 5, 6, 7, 8] na podstawie [3,4,5,6,7,8] Tablica 6. Wartość poszczególnych składników taryfy W-3 w sześciu spółkach dystrybucyjnych [3, 4, 5, 6, 7, 8] na podstawie [3, 4, 5, 6, 7, 8] Tablica 7. Wartość poszczególnych składników taryfy W-4 w sześciu spółkach dystrybucyjnych [3, 4, 5, 6, 7, 8] na podstawie {3, 4, 5, 6, 7, 8] 22 ŚWAT NERUCHOMOŚC

5 3. Wyznaczenie średnich cen taryfowych sprzedaży gazu nych wielkości sprzedaży gazu w czterech grupach taryfowych Wyniki obliczeń dla sześciu spółek dystlybucyjnych Na podstawie danych cen i stawek opłat zawartych w przedstawiono poniżej w tablicach Obliczenia te zostały zilustrowane na rysunkach tablicach 4+7, obliczono średnie ceny gazu dla poszczegól Pobór (DSG) Sp. z 0.0. Górnośląska półk "'>Ga owńicza (GSG) Gazownictwa S. z 0.0 Sp. z 0.0. :p. z 0.0. Srednie ceny gazu w taryfiew.1 [zł/m3] Sp. z 0.0. WielkoJ)9lska GazoWnic:za (WSG) S.zO.o. 2,5015 2,4381 1,9245 1, ,6837 1,6226 1,5920 1,5670 1,5561 1,5462 1,5370 1,8283 1,8349 1,7322 1,7488 1,6681 1,6913 1,6360 1,6626 1,6098 1,6391 1,5984 1,6289 1,5879 1, , ,5783 1,6109, 1,5645 1,6851 1,6201 1,5876 1,5610 1,5494 1,5389 M?91.. 1, , !!,5382 1,5268 1,5163 Tablica 8. Wyznaczenie średnich cen gazu w taryfie W-1 dla każdej z sześciu spółek dystrybucyjnych gazu w roku ,4000 1, , KSG Sp. ZO.O. -GSG Sp.zo.o. Srednie ceny gazu w taryfie W-l. w sześ;ciu spółkach dysłrybucy,.ych "" - ilość zużytego gazu, iw/m-c W-2, cena gazu z rrrl 1,6300 średnie Geny gazu w taryfie w sześciu spółkach dystrybucyjnych 1, , OSGSp.zo.o. -GSGSP' ZO.Q. --tr-----ksg Sp. ZO,O. 1, ł-- MSG Sp. 1,2800 ZO.o: l PSG Sp,., --WSG Sp. zo.o łość zutytego gazu. rri'lm-c 120 Rys. 1. Kształtowanie się średnich cen gazu w taryfie W-1 Rys. 2. Kształtowanie się średnich cen gazu w taryfie W-2 (OSG) Tablica 9. Wyznaczenie średnich cen gazu w taryfie W-2 dla każdej z sześciu spółek dystrybucyjnych gazu w roku 2007 ŚWAT NERUCHOMOŚC

6 ----' (DSG) Tablica 10. Wyznaczenie średnich cen gazu w taryfie W-3 dla każdej z sześciu spółek dystrybucyjnych gazu w roku 2007 ce na gazu zllrri' $radnie ceny gaw w taryfie W-3, w sześciu s h dystrybucyjnych , , '---, '" ilość zutytego gazu, rri'1m-c a2j1łj Sredniecerrygazuw taryf8w-4,w sześciusp6<achdyslrybucypych '.3600,----, 1 '3100 ' OSG Sp. ".,. 1,2100 -GSGSp.zo.o. -tl-msgsp.to. PSGSp zoo 1, r-ksg Sp zo o of-'--- ws-2: -'OO OO -T--T-- _ -.. TT-. - 1ł- : Rys. 3. Kształtowanie się średnich cen gazu w taryfie W-3 Rys. 4. Kształtowanie się średnich cen gazu w taryfie W (OSG) Tablica 11. Wyzn aczenie średnich cen gazu w taryfie W-4 dla każdej z sześciu spółek dystrybucyjnych gazu w roku 2007 ŚWAT NERUCHOMOŚC

7 Podsumowanie Z tablic 8+11, a także z rysunków 174 przedstawiających kształtowanie się średnich cen gazu w poszczególnych grupach taryfowych od W-l do W-4, w sześciu spółkach dystrybucyjnych w 2007r., nasuwa się oczywiste stwierdzenie o zmniejszaniu się średniej ceny gazu wraz ze wzrostem sprzedaży gazu. Podkreślić należy, że największy spadek cen za gaz występuje w taryfie W-l i W-2 w początkowych przedziałach sprzedaży, co widać na przykładzie tabeli 8 i 9 oraz na rysunku 1 i 2. W taryfie W-l największy spadek jest rzędu nawet 1 zł/m3, a w taryfie W-2 ok. 0,23 zł/m3. W grupach taryfowych W-3 i W-4 spadki średnich cen gazu w ustalonych przedziałach sprzedaży gazu są nieznaczne. W taryfie W-3 spadek ceny wynosił około 0,1 zi/m3, zaś w taryfie W-4 tylko 0,06 zł/m3. W taryfie W-l najniższ, obliczone wartości średniej ceny gazu występują w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. od 10 m3/m-c wielkości zużycia gazu i stanowią około 94% średnich cen gazu w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0., przy czym różnice te wartościowo wynoszą do 0,1 zł/m3. W taryfie W-2 najniższe wartości średniej ceny gazu posiada Gazownictwa Sp. z 0.0. i stanowią one około 96% średnich cen gazu obliczonych dla Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. Różnica obliczona wartościowo, między wielkościami cen w tych wymienionych dwóch spółkach GSG Sp. z 0.0. i PSG Sp. z 0.0., wynosi średnio 0,005 zł/m3, jest więc jeszcze mniejsza niż w taryfie W-l. W taryfie W-3 widać wyraźne zróżnicowanie w średnich cenach gazu między dwiema spółkami dystrybucyjnymi o najwyższych i naj niższych wartościach tych cen. Różnica ta wynosi średnio 0,06 zł/m3. Najniższe wartości średniej ceny gazu występują w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. i stanowią ok. 85% średniej ceny gazu w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. W taryfie W-4 zróżnicowanie między spółkami jest rzędu 0,065 zł/m3. Najniższe wartości średniej ceny gazu występują podobnie jak w taryfie W-3 w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. i stanowią ok. 95% średniej ceny gazu w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. przy sprzedaży do 1100 m3 gazu na miesiąc i Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. przy sprzedaży gazu powyżej 1100 m3 na miesiąc. Praca została wykonana w ramach badań własnych. Bibliografia 1. Koncepcja funkcjonowania OddZiału Obrotu w PGNiG S.A., przyjęta przez Zarząd PGNiG S.A. w dniu 10 sierpnia 2006r. jako kierunkowe wytyczne dla Prac Zespołów Zadaniowych, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Warszawa 10 sierpień Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2004r. nr 277, poz. 2750) 3. Rynek paliw gazowych. Strukturalna charakterystyka rynku (2005r.), 4. Taryfa dla paliw gazowych Nr 2 ze zmianami w obowiązującymi w 2007r., Górnośląska Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą we Katowicach, Katowice Taryfa dla paliw gazowych Nr 2 ze zmianami obowiązującymi w 2007 roku, Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław Taryfa dla gazu ziemnego wysokornetanowego Nr 2 ze zmianami od l stycznia 2007 roku, Gazownictwa Sp. z 0.0., Tarnów Taryfa dla paliw gazowych Nr 2 ze zmianami od 1 stycznia 2007 roku, Mazowiecka Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą we Wrocławiu, 1024/ main/taryfa_dla_paliw_gazowych_nr_2_msg_ze...:zm_od_l_sty _2007.pdf, Warszawa Taryfa dla paliw gazowych Nr 2 ze zmianami obowiązującymi od 2007 roku, Wielkopolska Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą w Poznaniu, Poznań Taryfa dla gazu wysokornetanowego Nr 2 ze zmianami obowiąz\ljącymi od 2007 roku, Gazownictwa Sp. z 0.0., Tarnów Trzaskuś-Żak B., Kształtowanie się cen gazu grupach taryfowych od W-l do W-4, w sześciu spółkach dystrybucyjnych na polskim rynku paliw gazowych, Nafta Gaz Nr 3/2007, Wyd. nstytut Nafty i Gazu, s , Kraków Trzaskuś-Żak B., Czopek K., Analiza zmian taryfowych i przychodu ze sprzedaży gazu w wybranych ch Gazowniczych, Nafta i Gaz, nr 3/2006, Wyd. nstytut Nafty i Gazu, s. l2ck-130, Kraków Trzaskuś-Żak B., Czopek K., Metoda wyznaczania progu rentowności w obrocie gazem, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Bukowina Tatrzańska 2003, s www. gazownia.pl/gaz_ziemny az.php ŚWAT NERUCHOMOŚC 25

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 17.03.2003 r. Nasz znak: OR Vll.0036/ 4./03 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana w dniu 24 lutego 2003r, dotyczącą kwot

Bardziej szczegółowo

Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA

Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA Warszawa, 17 grudnia 2012 roku Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA Raport bieżący nr 182/2012 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) informuje, że

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr 2/2009

WYCIĄG Z TARYFY W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr 2/2009 WYCIĄG Z TARYFY W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr 2/2009 dotyczący rozliczeń z Odbiorcami pobierającymi paliwa gazowe z sieci dystrybucyjnej Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Gazyfikacja miejscowości Biestrzyków i Radomierzyce w Gminie Siechnice. 12 maja 2014 r.

Gazyfikacja miejscowości Biestrzyków i Radomierzyce w Gminie Siechnice. 12 maja 2014 r. Gazyfikacja miejscowości Biestrzyków i Radomierzyce w Gminie Siechnice 12 maja 2014 r. Kim jesteśmy? Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA PGNiG SA Dolnośląski Oddział Handlowy ul. Gazowa 3, 50-513

Bardziej szczegółowo

Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA

Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA Warszawa, 17 grudnia 2013 roku Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA Raport bieżący nr 195/2013 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) informuje, że

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Ziobro z 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa )

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 519/56/IX/2017 PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2017 r.

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20 CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą nr 6/2015 Zarządu PSSE Media Operator Sp. z o.o. z dnia 30 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

ceny i stawki opłat Taryfa nr 1 ENERGA-OBRÓT SA dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego

ceny i stawki opłat Taryfa nr 1 ENERGA-OBRÓT SA dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego Taryfa nr 1 ENERGA-OBRÓT SA dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego Taryfa zatwierdzona została decyzją Prezesa URE z dnia 21 września 2012 r. numer DTA-4213-30(12)/2012/13857/I/AI i zmieniona: 1) decyzją Prezesa

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A.

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Ogólne zasady dostarczania Gazu. 4. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych. 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Monitoring parametrów cieplnych gazu ziemnego w systemach dystrybucyjnych w kontekście rozliczeń energetycznych

Monitoring parametrów cieplnych gazu ziemnego w systemach dystrybucyjnych w kontekście rozliczeń energetycznych NAFTA-GAZ wrzesień 2012 ROK LXVIII Tadeusz Schuster Instytut Nafty i Gazu, Kraków Adam Bogucki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Monitoring parametrów cieplnych gazu ziemnego w systemach dystrybucyjnych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. obowiązującej od dnia 01.01.2017 r. www.gkpge.pl Taryfa dla Energii Elektrycznej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla Paliw Gazowych PGNiG SA Część A Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 5/2012

Taryfa dla Paliw Gazowych PGNiG SA Część A Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 5/2012 Taryfa dla Paliw Gazowych PGNiG SA Część A Taryfa w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 5/2012 Warszawa, grudzień 2012 r. Taryfa dla paliw gazowych PGNiG SA - Część A Taryfa w zakresie dostarczania

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla paliw gazowych do dystrybucji (Dz. U. Nr 164, poz.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla paliw gazowych do dystrybucji (Dz. U. Nr 164, poz. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla paliw gazowych do dystrybucji (Dz. U. Nr 164, poz. 1171) Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2006r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. z siedzibą w Warszawie TARYFA. dla PALIW GAZOWYCH. Nr 1/2003. Warszawa, wrzesień 2003 r.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. z siedzibą w Warszawie TARYFA. dla PALIW GAZOWYCH. Nr 1/2003. Warszawa, wrzesień 2003 r. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. z siedzibą w Warszawie TARYFA dla PALIW GAZOWYCH Nr 1/2003 Warszawa, wrzesień 2003 r. SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 5 CZĘŚĆ A...

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Borowa Nr XIII/53/2015 z dnia 26 listopada. 2015 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. W ZAKRESIE OBROTU PALIWAMI GAZOWYMI NR 5

WYCIĄG Z TARYFY PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. W ZAKRESIE OBROTU PALIWAMI GAZOWYMI NR 5 WYCIĄG Z TARYFY PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. W ZAKRESIE OBROTU PALIWAMI GAZOWYMI NR 5 dotyczący rozliczeń z Odbiorcami pobierającymi paliwa gazowe z sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

W-553.A.05 1 "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA. Część A. Rozdział 5 SYSTEM GAZOWNICZY

W-553.A.05 1 ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA. Część A. Rozdział 5 SYSTEM GAZOWNICZY W-553.A.05 1 Część A Rozdział 5 SYSTEM GAZOWNICZY W-553.A.05 2 Spis treści: 5.1 INFORMACJE OGÓLNE...3 5.2 SYSTEM ZASILANIA W GAZ...3 5.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWA GAZOWE...5 5.4 SYSTEM GAZOWNICZY PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009

Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 Na podstawie art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 / 4

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 / 4 Załącznik Nr 5 do Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

PRAWNE WYDZIELENIE OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCJI A ORGANIZACJA OBROTU GAZEM W PGNIG S.A. Warszawa 1 grudnia 2006

PRAWNE WYDZIELENIE OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCJI A ORGANIZACJA OBROTU GAZEM W PGNIG S.A. Warszawa 1 grudnia 2006 PRAWNE WYDZIELENIE OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCJI A ORGANIZACJA OBROTU GAZEM W PGNIG S.A. Warszawa 1 grudnia 2006 1 PGNiG obsługuje ponad 6 400 000 odbiorców gazu 2 Sieci rozdzielcze -ok. 102 tys km* Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

TARYFA Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E ( Taryfa )

TARYFA Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E ( Taryfa ) TARYFA Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E ( Taryfa ) Rzeszów, 2017 r. www.gkpge.pl Taryfa Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E zatwierdzona decyzją

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały nr 59/VIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 czerwca 2015r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Nr 5

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Nr 5 Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 5 (tekst jednolity opracowany na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - z dnia 4 stycznia 2017 r. znak DRG.DRG-2.4212.66.2016.KGa

Bardziej szczegółowo

GAZ CENNIK POLKOMTEL SP. Z O.O. DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO. NR 1/2017 (obowiązuje od dnia 1 października 2017r.)

GAZ CENNIK POLKOMTEL SP. Z O.O. DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO. NR 1/2017 (obowiązuje od dnia 1 października 2017r.) JA GAZ CENNIK POLKOMTEL SP. Z O.O. DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO NR 1/2017 (obowiązuje od dnia 1 października 2017r.) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE... 3 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Określenia pojęć używanych w taryfie

Taryfa dla ciepła. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Określenia pojęć używanych w taryfie Taryfa dla ciepła Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Określenia pojęć używanych w taryfie 1) ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

ceny i stawki opłat Taryfa nr 3 dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego ENERGA-OBRÓT SA

ceny i stawki opłat Taryfa nr 3 dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego ENERGA-OBRÓT SA ceny i stawki opłat Taryfa nr 3 dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego ENERGA-OBRÓT SA Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 16 października 2015 roku numer DRG-4212-18(18)/2015/13857/III/AIK.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ T A R Y F A NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Wodociągi ESOX Spółka z o.o. ul. Odległa 138 44-310 Radlin Radlin, październik 2015r. SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne... 3 2. Rodzaj prowadzonej działalności...

Bardziej szczegółowo

TARYFA Nr 1/2014 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM

TARYFA Nr 1/2014 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM TARYFA Nr 1/2014 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM Rzeszów, 2015 r. www.gkpge.pl 1 SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 2. DEFINICJE 5 3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA GAZU NA PODSTAWIE UMOWY

Bardziej szczegółowo

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o.

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o. W taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Grandmaster Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015 r. OKA-4211-37(20)/2014/2015/5214/VII/MMi1

Bardziej szczegółowo

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Nr 1

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Nr 1 Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 1 (tekst ujednolicony) Warszawa, sierpień 2015 r. Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO NR 4 GASPOL S.A.

TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO NR 4 GASPOL S.A. TARYFA DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO NR 4 GASPOL S.A. Tekst jednolity-obowiązuje od dnia 01.05.2017 r. Warszawa, 2017 r. SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 4 3. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA 2 09-100 PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2017 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Nr 4

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Nr 4 Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 4 Warszawa, 16 czerwca 2016 r. Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 4 została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 czerwca 2005 r. Taryfa PGNiG SA

Warszawa, 17 czerwca 2005 r. Taryfa PGNiG SA Warszawa, 17 czerwca 2005 r. Taryfa PGNiG SA W dniu 16 czerwca 2005 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję w sprawie wydłużenia terminu obowiązywania taryfy PGNiG SA do dnia 30 września 2005

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-18/2013/1276/XIV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce

Rynek energii. Charakterystyka rynku gazu w Polsce 5 Rynek energii Charakterystyka rynku gazu w Polsce Źródła gazu ziemnego w Polsce Dostawy gazu na rynek krajowy, 2010 r. 7% 30% 63% Import z Federacji Rosyjskiej Wydobycie krajowe Import z innych krajów

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZA GAZOWE 2 LUTY 2015 R.

PRZYŁĄCZA GAZOWE 2 LUTY 2015 R. PRZYŁĄCZA GAZOWE 2 LUTY 2015 R. Tematy spotkania 1. Sieć gazowa na terenie Gminy Golina. 2. Przyłącza gazowe. Co jest przyłączem gazowym a co jest instalacją? Formalności związane z przyłączeniem się do

Bardziej szczegółowo

CENNIK EWE GAZ NR 1/2017

CENNIK EWE GAZ NR 1/2017 CENNIK EWE GAZ NR 1/2017 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Kwalifikacja Odbiorców do grup taryfowych... 5 4. Ogólne zasady rozliczania Odbiorców za dostarczanie Gazu... 7 5.

Bardziej szczegółowo

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Nr 3

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi. Nr 3 Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 3 Warszawa, marzec 2016 r. SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 6 3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA PALIWA

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie do sieci gazowej. Krok 1/8

Przyłączenie do sieci gazowej. Krok 1/8 Przyłączenie do sieci gazowej Jeśli zdecydowaliście się Państwo na korzystanie z gazu ziemnego dokonaliście dobrego wyboru! Teraz pozostało jedynie 8 kroków, aby zostać odbiorcą tego nowoczesnego, bezpiecznego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz DECYZJA NR OWR /2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz DECYZJA NR OWR /2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 6228 DECYZJA NR OWR-4210-42/2015/17295/IV-A/AŁ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 29 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r 1) za rok )

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r 1) za rok ) MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON 1) Niepotrzebne skreślić. GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytania Oferenta

Odpowiedź na zapytania Oferenta Przetarg nieograniczony na:.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu Numer ogłoszenia: 97903-2016; data zamieszczenia: 22.06.2016

Bardziej szczegółowo

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.),

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), Załącznik do Decyzji nr OWR-4210-34/2013/1249/XI-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIW GAZOWYCH NR 6/2014. PGNiG SA

TARYFA W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIW GAZOWYCH NR 6/2014. PGNiG SA TARYFA W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PALIW GAZOWYCH NR 6/2014 PGNiG SA Warszawa, grudzień 2013 rok SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 6 3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO NA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O. 09-100 PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2015 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

zł/odbiorcę/okres Lp. Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych

zł/odbiorcę/okres Lp. Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABIERZOWIE ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE ZABIERZÓW w okresie od.03.07r - 8.0.08r.. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ile wzrosły już ceny gazu w 2008 r.? Józef Dopke

Ile wzrosły już ceny gazu w 2008 r.? Józef Dopke Ile wzrosły już ceny gazu w 28 r.? Józef Dopke Słowa kluczowe: gaz ziemny, cena gazu ziemnego, taryfa, zużycie gazu w gospodarstwach domowych Streszczenie. Przedstawiono ceny netto i brutto gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. Chorzów, dnia 28.07.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2015 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobromierz na okres od

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Świnoujścia Nr XXVIII/240/2007 z dnia 29. listopada 2007 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2008

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXXIV/510/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 listopada 2009 roku TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich

TARYFA DLA CIEPŁA. Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich TARYFA DLA CIEPŁA Strzelce Krajeńskie, 2015 r. SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich I. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA Nr 1/2016 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM

TARYFA Nr 1/2016 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM TARYFA Nr 1/2016 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM ( Taryfa ) Rzeszów, 2016 r. www.gkpge.pl TARYFA Nr 1/2016 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. w SZCZECINKU TARYFA DLA CIEPŁA SZCZECINEK 2011 ROK I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Miejską Energetykę

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp. z o.o. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Energetyki WAGON Sp. z o.o. z dnia 08. sierpnia 2008 roku i obowiązuje od dnia 01.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2013 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

,,Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów

,,Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów ,,Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie WARSZAWA 5, 8 i 15 października 2009 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE

1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Oława Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA 1. OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY Numer sprawy: ZGM/OZ-343-246/2014 FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY Załącznik Nr 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r.

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r. UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia tarf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r.

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca: r. MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/153/12 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WYCIĄG z Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sanoka w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku 1. RODZAJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla energii elektrycznej

TARYFA. dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 31.01.2008, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Łapach. GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA. Łapy 2009 r.

Urząd Miejski w Łapach. GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA. Łapy 2009 r. Urząd Miejski w Łapach GMINA ŁAPY Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach TARYFA DLA CIEPŁA Łapy 2009 r. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: - ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl

Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl D/Kw 220/1-GAZ/2015/ Dębica, dnia 29 lipca 2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła nr 3

Taryfa dla ciepła nr 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Sienna 4 tel. fax: e-mail: [014] 621 02 90, 621 27 76 [014] 621 02 98 mpec@mpec.tarnow.pl Taryfa dla ciepła nr

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010

OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH. Ryn 23-24.09.2010 OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ ELEMENTY STANDARDOWE I PONADSTANDARDOWE DLA ODBIORCÓW BIZNESOWYCH Ryn 23-24.09.2010 3 ETAPY PRZYŁĄCZANIA PODMIOTÓW DO SIECI GAZOWEJ 1) Określenie warunków przyłączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. Załącznik nr 2 do Umowy Opracowanie graficzen: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. z siedzibą...

UMOWA Nr. z siedzibą... Załącznik nr 1 do specyfikacji UMOWA Nr W dniu..... pomiędzy Gminą Miastem Przasnysz z siedzibą: 06-300 Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego, NIP:..., reprezentowaną przez:....... zwaną dalej Zamawiającym a

Bardziej szczegółowo