KSZTAŁTOWANIE CEN GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W 2007 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁTOWANIE CEN GAZU ZIEMNEGO W POLSCE W 2007 ROKU"

Transkrypt

1 Kaliski Maciej Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wier tnictwa Nafty i Gazu, Kraków Trzaskuś-Żak Beata Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków KSZTAŁTOWANE CEN GAZU ZEMNEGO W POLSCE W 2007 ROKU Streszczenie: Abstract: KpaTKoe coaepjkahhe: Artykuł przedstawia analizę kształtowania się średnich cen gazu w poszczególnych grupach taryfowych od W- do W -4 na przykładzie sześciu spółek dystrybucyjnych działających na polskim rynku gazowym. This artiele presents the analysis of estimation of gas medium prices in every of fourth tariff's groups in six distributing companies. The tariff's groups are distinct as CTaTbll peactabjler ahajh3 <popmhpobahlll ueh ra3a B OTAeJbHbX TapH<pHKaUHoHHbX rpyrmax OT W- 10 W-4 ):\Jl KalK,ll;OrO H3 rnecth paclpellejhtejbhbx 06l.\eCTB. TapH<pHKaUHOHHble rpynlb Grupy taryfowe zróżnicowane są pod względem rodzaju i ilości pobranego paliwa gazowego, jak również mocy umownej, czyli maksymalnej godzinowej możliwości odebrania paliwa gazowego w danym roku określonej w umowie. Analiza ta przeprowadzona została na podstawie cen i stawek opłat za paliwo gazowe zawartych w Taryfie dla paliw gazowych Nr 2 ze zmianami obowiązującymi w 2007 roku. a result of differences in delivering, species of gas and contracted pow er. Contracted power means maximum possibility of hour's gas withdrawal in particular year ineluded in gas contract. This analysis is based on information taking from Gas Tariff Nr 2 ratified by Director of Energy Regulation Department ineluding changes introduced in 2007r. lh<p<pepehuhpobahb OTHOCHTeJbHO BHla H KOJH'eCTBa OJyąeHHoro ra30boro TOJHBa, pabho KaK H 10roBOpHOH MOl.\HOCTH, TO ectb MaKCHMaJbHOH B03MOlKHOCTH 10rryąeHllll ra30boro TOJHBa B '1ac B lahhom rolly, onpellejehhoh B 10rOBope. 3TOT ahajh3 pobelleh Ha ochobahhh ueh H CTaBoK <:ljatb 3a ra30boe TOJHBO, 3aKJlOąeHHbX B TapucjJe OM 2a mofu/u6a Ng 2, yrbeplk,ll;ehhom pernehllem TpellcellaTeJll YrrpaBJeHlll PeryJHpOBaHlll 3HeprerHKH. 1. Wprowadzenie Rynek gazu ziemnego w Polsce obejmuje następujące obszary działalności: wydobycie, magazynowanie, obrót, przesył i dystrybucję. Działalność wydobywcza realizowana jest przez jedno przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) S.A., które odpowiada za 100% krajowego wydobycia. Działalność magazynowa PGNiG S.A. jest realizowana za pomocą sześciu podziemnych magazynów gazu - PMG (Wierzchowice, Brzeinica, Strachocina, Sworzów, Husów, Mogilno). Działalność przesyłowa jest wykonywana przez operatora systemu przesyłowego (OSP). Od 1 lipca 2005r. na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), operatorem systemu przesyłowego jest przedsiębiorstwo OGP Gaz System Sp. z 0.0. działające jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. PGNiG S.A. poza sprzedażą do pośredników w obrocie prowadzi także sprzedaż gazu do odbiorców końcowych,. 41,8% gazu trafia do odbiorców bezpośrednio z krajowego systemu przesyłowego lub ze złóż do odbiorców przemysłowych. Ponadto PGNiG S.A. sprzedaje do OSP gaz na potrzeby własne operatora i potrzeby bilansowania systemu. Pozostały gaz jest sprzedawany z systemu dystrybucyjnego poprzez spółki dystrybucyjne [31. Sześć spółek dystrybucyjnych zwanych spółkami gazownictwa wydzielonych zostało w ramach prac prywatyzacyjno-restrukturyzacyjnych od r. z grupy kapitałowej PGNiG S.A., są to: Gazownictwa (DSG) sp. z 0.0., z siedzibą we Wrocławiu, Górnośląska Gazownictwa (GSG) sp. z 0.0., z siedzibą w Zabrzu, Gazownictwa sp. z 0.0., z siedzibą w Tarnowie, Mazowiecka Gazownictwa (MSG) sp. z 0.0., z siedzibą w Warszawie, Gazownictwa sp. z 0.0., z siedzibą w Gdańsku, Wielkopolska Gazowniczą (WSG) sp. z 0.0., z siedzibą w Poznaniu. Spółki dystrybucyjne gazu (zwane dalej mi Gazowymi), w których PGNiG S.A. ma 100% udziałów, prowadzą działalność w zakresie lokalnego obrotu gazem i obsłu- ŚWAT NERUCHOMOŚC

2 gi handlowej małych i średnich odbiorców oraz eksploatacji, remontów i rozbudowy sieci dystrybucyjnej na terenie poszczególnych województw. Działalność i funkcjonowanie Spółek Gazowych w tej formie będzie przebiegać do 1 lipca 2007 roku. Od 1 lipca 2007 roku ma nastąpić prawne rozdzielenie działalności handlowej od działalności dystrybucyjnej w wymienionych spółkach dystrybucyjnych. Przyjęty model rozdzielenia działalności technicznej i handlowej dystrybucji gazu zakłada połączenie (integrację) w ramach PGNiG SA działalności obrotu hurtowego i detalicznego oraz ukształtowanie 6 Spółek Gazownictwa jako 6 Operatorów Systemu DystJybucyjnego (OSD). Obowiązek rozdziału wynika z postanowień Dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 roku dotyczącej wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego. Każdy z OddZiałów Obrotu zostanie wniesiony do jednej z sześciu utworzonych przez PGNiG Tymczasowych Spółek Obrotu. Nowo utworzone podmioty będą miały charakter tymczasowy i w możliwie naj krótszym czasie zostaną włączone do PGNiG. Oznacza to, że spółki gazownictwa przekształcą się w operatorów systemu dystrybucyjnego, w konsekwencji detaliczny obrót gazem oraz obsługa klientów na terenie całego kraju zostaną przeniesione ze spółek gazownictwa do spółek obrotu gazem. Następnie przewiduje się zintegrowanie działalności obrotu gazem (hurtowego i detalicznego). W związku z tym w ostatnim etapie zmian strukturalnych i organizacyjnych nastąpi połączenie spółek obrotu gazem z PGNiG poprzez ich inkorporację. W ten sposób PGNiG oprócz działalności wydobywczej i magazynowej prowadzić będzie także całość działalności handlowej [1]. 2. System taryfowy Od października 2003r. spółki dystrybucyjne mają prawo ustalać własne ceny i stawki opłat dla grup taryfowych zawartych w tatyfach gazowych. Lokalny tynek gazu jest w całości rynkiem regulowanym, w związku z czym spółki te muszą przedstawiać do zatwierdzenia Prezesowi URE taryfy na usługi dystrybucyjne (sieciowe) oraz dotyczące obrotu. Według &5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy [2], określone w taryfie ceny i stawki opłat różnicuje się dla poszczególnych grup taryfowych, odpowiednio do kosztów uzasadnionych. Taryfy te składają się z opłaty zasadniczej (opłaty stałej) oraz ceny za jednostkę zużycia. Przykładem może być taryfa gazowa, która zawiera następujące składniki cen i stawek opłat dla odbiorców zasilanych z sieci rozdzielczych o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie [11]: cena za pali o gazowe, [zł/m\ (stała) stawka opłat abonamentowych, [zł/m-cl, (stała) stawki opłat za usługi dystrybucji: stała, [zł/m-el, - stała, [zł/m3/h za h], - zmienna, [zł/m3]. Według &24.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy [21, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi kalkuluje ustalane w taryfie: ceny paliw gazovvych - na podstawie kosztów uzasadnionych pozyskania tych paliw oraz własnych kosztów uzasadnionych prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, stawki opłat abonamentowych - na podstawie uzasadnionych kosztów świadczenia usług obejmujących: odczytywanie wskazań układów pomiarowych, wystawianie faktur, obliczanie i pobieranie należności za dostarczane paliwo gazowe, a także za czynności związane z kontrolą układów pomiarowych, dotrzymywania warunków umów i prawidłowości rozliczeń, jako iloraz tych kosztów i liczby układów pomiarowo - rozliczeniowych. Można zatem napisać, że średnia cena sprzedaży gazu w grupach taryfowych od W-l do W-4 składa się ze składnika stałego ceny oraz składnika zmiennego [11l: gdzie: C i - średnia cena w grupie taryfowej i, Psi - stały składnik ceny, suma stawki opłat abonamentowych i stałej stawki opłat za usługi dystrybucji, Pzi - zmienny składnik ceny; suma ceny za paliwo gazowe w i-tej grupie taryfowej i zmiennej stawki opłat za Xpi usługi dystrybucji, - zakontraktowany zakup gazu w danym miesiącu w i-tej grupie taryfowej, [m3 m-c] Opłata abonamentowa jest częścią stałą, zależną podgrupy taryfowej, do której jest zakwalifikowany odbiorca. Pobierana jest pełnej wysokości za każdy miesiąc kalendarzowy. Opłata dotyczy handlowej obsługi klientów, m. in. odczytów, wystawiania faktur i doręczania faktur, pobierania należności itp. Opłata stała za usługę dystrybucji podobnie jak opłata abonamentowa pobierana jest za cały okres rozliczeniowy i nie dotyczy ilości zużytego, według wskazań gazomierza, paliwa liczonego w m3. Opłata za paliwo gazowe jest częścią zmienną, gdyż zależy od ilości zużytego, według wskazań gazomierza, paliwa liczonego w m3 20 ŚWAT NERUCHOMOŚC

3 Tablica 1. Grupy taryfowe o symbolu W, wydzielone na podstawie kryteriów podziału odbiorców ze względu na moc umowną i roczną ilość pobieranego gazu Tablica 2. Grupy taryfowe od W-5 do W-7B dla sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie [5] Opłata zmienna za usługi dystybucji to opłata za dostarczenie odbiorcom paliwa gazowego w wymaganych ilościach i właściwych parametrach jakościowych. Odbiorcy za dostarczony gaz i usługi dystrybucji rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do któlych są zakwalifikowani. Według &8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy [2] podział odbiorców na grupy talyfowe dokonywany jest według następujących kryteriów: przyłączenia do sieci przesyłowej lub rozdzielczej, rodzaju pobieranego paliwa gazowego, wielkości i charakterystyki odbioru paliwa gazowego, systemu rozliczeń, niezawodności i ciągłości świadczonych usług i ponoszonych z tego tytułu kosztów Kryteria podziału na grupy taryfowe Wśród Klientów użytkujących gaz ziemny wysokometanowy w ilościach do 10 nm3/h wyróżniamy cztery grupy taryfowe w każdej z sześciu spółek dystrybucyjnych, w zależności od ilości rocznego zużycia gazu, co obrazuje tablica 1. W grupie taryfowej W-l rozliczani są klienci pobierający do 300 m3 gazu rocznie. Są to przeważnie odbiorcy, wykorzystujący gaz do przygotowywania posiłków. Korzystający jedynie z kuchenki gazowej z piekarnikiem. Do grupy taryfowej W-2 zaliczani są klienci pobierający gaz ziemny w ilościach powyżej 301 m3 do 1200 m3 rocznie. Przeważnie są to klienci wykorzystujący gaz do przygotowywania posiłków (kuchnia gazowa z piekarnikiem) oraz podgrzewania wody użytkowej (bojler gazowy, przepływowy podgrzewacz wody). W grupie taryfowej W-3 mieszczą się klienci zużywający rocznie gaz ziemny w ilości powyżej 1201 m3 do 8000 m3, czyli najczęściej użytkujący gaz do sporządzania posiłków, podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania pomieszczeń. W grupie taryfowej W-4 rozliczani są klienci pobierający rocznie ponad 8000 m3, czyli użytkujący gaz do sporzą- Tablica 3. Grupy taryfowe od W-8 do W-10 dla sieci gazowej o ciśnieniu do powyżej 0,5 MPa [5] dzania posiłków podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania pomieszczeń o bardzo dużych powierzchniach użytkowych, jak również niewielkie zakłady rzemieślnicze czy produkcyjne. Tablice 2 i 3 ilustrują, na przykładzie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą w Tarnowie, grupy taryfowe dla klientów użytkujących gaz ziemny wysokometanowy w ilościach powyżej 10 nm3/h. W Polsce,.w ramach kompleksowej gazyfikacji kraju, rozprowadzane są dwa rodzaje gazu ziemnego: gaz ziemny wysokometanowy - GZ 50 gaz ziemny zaazotowany - GZ 35 i GZ 41,5 Skład Gazu ziemnego musi być zgodny z parametrami jakościowymi określonymi w Polskiej Normie PN-C Oznacza to, że musi on spełniać następujące wymagania (tablica A) Składniki taryfowe poszczególnych spółek dystrybucyjnych Poszczególne składniki w grupach taryfowych od W-l do W-4 określa w roku 2007 Taryfa dla paliw gazowych Nr 2, uwzględniająca zmiany obowiązujące od stycznia 2007 roku, żatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie informacji zawartych w wymienionej Taryfie sporządzone zostało zestawienie poszczególnych składników cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych od W-l do W-4, w sześciu spółkach dystrybucyjnych, zamieszczone w tablicach 477. Zamieszczone w tabelach stawki opłat i ceny za gaz nie uwzględniają podatku od towarów i usług - VAT. W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Tablica A. na podstawie [13J ŚWAT NERUCHOMOŚC

4 Tablica 4. Wartość poszczególnych składników taryfy W-i w sześciu spółkach dystrybucyjnych [3, 4, 5, 6, 7, 8] na podstawie {3, 4, 5, 6, 7, 8] Mazowiecka Gazownictwa Sp. za.o. W-2 4,00 0,4385 0,4040 0,4272 Tablica 5. Wartość poszczególnych składników taryfy W-2 w sześciu spółkach dystrybucyjnych [3, 4, 5, 6, 7, 8] na podstawie [3,4,5,6,7,8] Tablica 6. Wartość poszczególnych składników taryfy W-3 w sześciu spółkach dystrybucyjnych [3, 4, 5, 6, 7, 8] na podstawie [3, 4, 5, 6, 7, 8] Tablica 7. Wartość poszczególnych składników taryfy W-4 w sześciu spółkach dystrybucyjnych [3, 4, 5, 6, 7, 8] na podstawie {3, 4, 5, 6, 7, 8] 22 ŚWAT NERUCHOMOŚC

5 3. Wyznaczenie średnich cen taryfowych sprzedaży gazu nych wielkości sprzedaży gazu w czterech grupach taryfowych Wyniki obliczeń dla sześciu spółek dystlybucyjnych Na podstawie danych cen i stawek opłat zawartych w przedstawiono poniżej w tablicach Obliczenia te zostały zilustrowane na rysunkach tablicach 4+7, obliczono średnie ceny gazu dla poszczegól Pobór (DSG) Sp. z 0.0. Górnośląska półk "'>Ga owńicza (GSG) Gazownictwa S. z 0.0 Sp. z 0.0. :p. z 0.0. Srednie ceny gazu w taryfiew.1 [zł/m3] Sp. z 0.0. WielkoJ)9lska GazoWnic:za (WSG) S.zO.o. 2,5015 2,4381 1,9245 1, ,6837 1,6226 1,5920 1,5670 1,5561 1,5462 1,5370 1,8283 1,8349 1,7322 1,7488 1,6681 1,6913 1,6360 1,6626 1,6098 1,6391 1,5984 1,6289 1,5879 1, , ,5783 1,6109, 1,5645 1,6851 1,6201 1,5876 1,5610 1,5494 1,5389 M?91.. 1, , !!,5382 1,5268 1,5163 Tablica 8. Wyznaczenie średnich cen gazu w taryfie W-1 dla każdej z sześciu spółek dystrybucyjnych gazu w roku ,4000 1, , KSG Sp. ZO.O. -GSG Sp.zo.o. Srednie ceny gazu w taryfie W-l. w sześ;ciu spółkach dysłrybucy,.ych "" - ilość zużytego gazu, iw/m-c W-2, cena gazu z rrrl 1,6300 średnie Geny gazu w taryfie w sześciu spółkach dystrybucyjnych 1, , OSGSp.zo.o. -GSGSP' ZO.Q. --tr-----ksg Sp. ZO,O. 1, ł-- MSG Sp. 1,2800 ZO.o: l PSG Sp,., --WSG Sp. zo.o łość zutytego gazu. rri'lm-c 120 Rys. 1. Kształtowanie się średnich cen gazu w taryfie W-1 Rys. 2. Kształtowanie się średnich cen gazu w taryfie W-2 (OSG) Tablica 9. Wyznaczenie średnich cen gazu w taryfie W-2 dla każdej z sześciu spółek dystrybucyjnych gazu w roku 2007 ŚWAT NERUCHOMOŚC

6 ----' (DSG) Tablica 10. Wyznaczenie średnich cen gazu w taryfie W-3 dla każdej z sześciu spółek dystrybucyjnych gazu w roku 2007 ce na gazu zllrri' $radnie ceny gaw w taryfie W-3, w sześciu s h dystrybucyjnych , , '---, '" ilość zutytego gazu, rri'1m-c a2j1łj Sredniecerrygazuw taryf8w-4,w sześciusp6<achdyslrybucypych '.3600,----, 1 '3100 ' OSG Sp. ".,. 1,2100 -GSGSp.zo.o. -tl-msgsp.to. PSGSp zoo 1, r-ksg Sp zo o of-'--- ws-2: -'OO OO -T--T-- _ -.. TT-. - 1ł- : Rys. 3. Kształtowanie się średnich cen gazu w taryfie W-3 Rys. 4. Kształtowanie się średnich cen gazu w taryfie W (OSG) Tablica 11. Wyzn aczenie średnich cen gazu w taryfie W-4 dla każdej z sześciu spółek dystrybucyjnych gazu w roku 2007 ŚWAT NERUCHOMOŚC

7 Podsumowanie Z tablic 8+11, a także z rysunków 174 przedstawiających kształtowanie się średnich cen gazu w poszczególnych grupach taryfowych od W-l do W-4, w sześciu spółkach dystrybucyjnych w 2007r., nasuwa się oczywiste stwierdzenie o zmniejszaniu się średniej ceny gazu wraz ze wzrostem sprzedaży gazu. Podkreślić należy, że największy spadek cen za gaz występuje w taryfie W-l i W-2 w początkowych przedziałach sprzedaży, co widać na przykładzie tabeli 8 i 9 oraz na rysunku 1 i 2. W taryfie W-l największy spadek jest rzędu nawet 1 zł/m3, a w taryfie W-2 ok. 0,23 zł/m3. W grupach taryfowych W-3 i W-4 spadki średnich cen gazu w ustalonych przedziałach sprzedaży gazu są nieznaczne. W taryfie W-3 spadek ceny wynosił około 0,1 zi/m3, zaś w taryfie W-4 tylko 0,06 zł/m3. W taryfie W-l najniższ, obliczone wartości średniej ceny gazu występują w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. od 10 m3/m-c wielkości zużycia gazu i stanowią około 94% średnich cen gazu w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0., przy czym różnice te wartościowo wynoszą do 0,1 zł/m3. W taryfie W-2 najniższe wartości średniej ceny gazu posiada Gazownictwa Sp. z 0.0. i stanowią one około 96% średnich cen gazu obliczonych dla Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. Różnica obliczona wartościowo, między wielkościami cen w tych wymienionych dwóch spółkach GSG Sp. z 0.0. i PSG Sp. z 0.0., wynosi średnio 0,005 zł/m3, jest więc jeszcze mniejsza niż w taryfie W-l. W taryfie W-3 widać wyraźne zróżnicowanie w średnich cenach gazu między dwiema spółkami dystrybucyjnymi o najwyższych i naj niższych wartościach tych cen. Różnica ta wynosi średnio 0,06 zł/m3. Najniższe wartości średniej ceny gazu występują w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. i stanowią ok. 85% średniej ceny gazu w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. W taryfie W-4 zróżnicowanie między spółkami jest rzędu 0,065 zł/m3. Najniższe wartości średniej ceny gazu występują podobnie jak w taryfie W-3 w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. i stanowią ok. 95% średniej ceny gazu w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. przy sprzedaży do 1100 m3 gazu na miesiąc i Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z 0.0. przy sprzedaży gazu powyżej 1100 m3 na miesiąc. Praca została wykonana w ramach badań własnych. Bibliografia 1. Koncepcja funkcjonowania OddZiału Obrotu w PGNiG S.A., przyjęta przez Zarząd PGNiG S.A. w dniu 10 sierpnia 2006r. jako kierunkowe wytyczne dla Prac Zespołów Zadaniowych, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Warszawa 10 sierpień Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2004r. nr 277, poz. 2750) 3. Rynek paliw gazowych. Strukturalna charakterystyka rynku (2005r.), 4. Taryfa dla paliw gazowych Nr 2 ze zmianami w obowiązującymi w 2007r., Górnośląska Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą we Katowicach, Katowice Taryfa dla paliw gazowych Nr 2 ze zmianami obowiązującymi w 2007 roku, Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław Taryfa dla gazu ziemnego wysokornetanowego Nr 2 ze zmianami od l stycznia 2007 roku, Gazownictwa Sp. z 0.0., Tarnów Taryfa dla paliw gazowych Nr 2 ze zmianami od 1 stycznia 2007 roku, Mazowiecka Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą we Wrocławiu, 1024/ main/taryfa_dla_paliw_gazowych_nr_2_msg_ze...:zm_od_l_sty _2007.pdf, Warszawa Taryfa dla paliw gazowych Nr 2 ze zmianami obowiązującymi od 2007 roku, Wielkopolska Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibą w Poznaniu, Poznań Taryfa dla gazu wysokornetanowego Nr 2 ze zmianami obowiąz\ljącymi od 2007 roku, Gazownictwa Sp. z 0.0., Tarnów Trzaskuś-Żak B., Kształtowanie się cen gazu grupach taryfowych od W-l do W-4, w sześciu spółkach dystrybucyjnych na polskim rynku paliw gazowych, Nafta Gaz Nr 3/2007, Wyd. nstytut Nafty i Gazu, s , Kraków Trzaskuś-Żak B., Czopek K., Analiza zmian taryfowych i przychodu ze sprzedaży gazu w wybranych ch Gazowniczych, Nafta i Gaz, nr 3/2006, Wyd. nstytut Nafty i Gazu, s. l2ck-130, Kraków Trzaskuś-Żak B., Czopek K., Metoda wyznaczania progu rentowności w obrocie gazem, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Bukowina Tatrzańska 2003, s www. gazownia.pl/gaz_ziemny az.php ŚWAT NERUCHOMOŚC 25

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/169 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/164 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 11 września 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podsumowanie / Główne osiągnięcia ostatniego roku... 4 2.1 Struktura organizacyjna Urzędu w uproszczeniu...

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY

MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2009 r. (MP z 2009r., Nr 31, poz. 448) MINISTER GOSPODARKI SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW NADZORU NAD BEZPIECZEŃSTWEM ZAOPATRZENIA W GAZ ZIEMNY za okres

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2014

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2014 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2014 Lipiec 2014 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu.... 4 1. Słowo wstępne...... 5 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty... profil firmy

poszerzamy horyzonty... profil firmy poszerzamy horyzonty... profil firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Spis treści Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Profil działalności 5 Współpraca

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE STOEN OPERATOR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

TARYFA DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE STOEN OPERATOR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Informacje o Taryfie. TARYFA DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE STOEN OPERATOR SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-58(7)/2014/13824/VIII/JSz/TB

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli obsługi odbiorców końcowych gazu ziemnego

Informacja o wynikach kontroli obsługi odbiorców końcowych gazu ziemnego N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji KGP/41013/07 Nr ewid. 12/2008/P07050/KGP Informacja o wynikach kontroli obsługi odbiorców końcowych gazu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW GAZOWYCH

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW GAZOWYCH Akceptuję.... SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW PALIW GAZOWYCH za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Struktura

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja kosztów uzasadnionych w energetyce

Kwalifikacja kosztów uzasadnionych w energetyce ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 283 292 Kwalifikacja kosztów uzasadnionych w energetyce Halina Buk Streszczenie: Cel charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 277 ds. Gazownictwa STRESZCZENIE Zakres prac normalizacyjnych KT 277 Gazownictwo obejmuje systemy przesyłania i rozprowadzania gazu ziemnego, armaturę gazową, obiekty technologiczne

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego

MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI MAPA DROGOWA uwolnienia cen gazu ziemnego Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści: Objaśnienia zastosowanych skrótów i pojęć:... 3 1. Wprowadzenie... 6 2. Ocena rynku gazu

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A.

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. Lublin, 2013 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 2. ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI...

Bardziej szczegółowo