Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do ogrzania obiektów Izby Skarbowej w Białymstoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do ogrzania obiektów Izby Skarbowej w Białymstoku"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 2001-LO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej,,siwz'') w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do ogrzania obiektów Izby Skarbowej w Białymstoku ZATWIERDZAM Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku Maria Suszczyńska (podpis na oryginale) Białystok, 28 sierpnia 2015 r. 1

2 I. ZAMAWIAJĄCY: nazwa adres Telefon (centrala) fax NIP Regon adres strona internetowa: uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: Izba Skarbowa w Białymstoku ul. Słonimska 1, Białystok Andrzej Dojnikowski tel w. 234 e'mail: Marta Sokołowska tel w. 208 e'mail: godziny urzędowania Poniedziałek-piątek 7:15-15:15 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - pzp (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.). 2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zmówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: paliwa gazowe, gaz ziemny, przesył gazu 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów Izby Skarbowej w Białymstoku tj. do budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, Białystok ul. Plażowa 17 oraz budynku Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach, Siemiatycze ul. Pałacowa 18. Zakres zamówienia obejmuje zakup gazu w okresie od 01 stycznia 2016r do 31 grudnia 2018r. w ilości szacunkowej łącznej kwh. 2

3 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego dla poszczególnych obiektów jednostek skarbowych woj. podlaskiego zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. Szacunkowa ilość gazu ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne, nie stanowi zobowiązania do jego zakupu. Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 3. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy kompleksowej (sprzedaż, magazynowanie, przesył lub dystrybucja paliwa gazowego do odbiorcy) i ma być wykonane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz.U z 2012 r poz z późn.zm.), Kodeksu cywilnego i przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie. 4. Izba Skarbowa w Białymstoku jest zwolniona od podatku akcyzowego na wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych (ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym tekst jedn. Dz,U z 2014r. Poz 752). 5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 1a lub 1b ustawy, dotyczące klauzuli społecznej: a) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) lub 1 osobę niepełnosprawną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). b) Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną/niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej. c) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej, natomiast 3

4 Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu. d) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego osoby, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1.000,00 zł brutto (jeden tysiąc zł) chyba że wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy a nie zatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie uznawany brak osób bezrobotnych/niepełnosprawnych zdolnych do wykonywania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną/niepełnosprawną. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin wykonania zamówienia publicznego : 01 stycznia 2016r do 31 grudnia 2018r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli przedstawi aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami gazowymi. b) posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy pzp. c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy pzp. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 4

5 zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy pzp. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. nie zachodzi w stosunku do nich żadna przesłanka określona w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunku braku podstaw do wykluczenia na podstawie oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentu wymienionego w pkt VII ppkt 6 SIWZ. 3. W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o łączącej go z podmiotem trzecim umowie, na podstawie której podmiot ten zobowiązuje się do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do takiej grupy. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. Z 2015 poz. 184) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy podlegają wykluczeniu, gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym 5

6 samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w pkt VI SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (w tym oświadczenie, że na dzień składania oferty Wykonawca posiada umowę lub promesę umowy z właściwym podmiotem gospodarczym umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tych OSD) - załącznik nr 2 do SIWZ. Do oferty należy załączyć formularz cenowy - załącznik nr 2A 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami gazowymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.). 4. Informację Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy pzp - załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy pzp. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o łączącej go z podmiotem 6

7 trzecim umowie, na podstawie której podmiot ten zobowiązuje się do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o zamówieniach publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot ten posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. Wykonawca wskaże w ofercie, którą część zamówienia powierza podwykonawcy. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje (np. pytania, prośby itp.) Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie za pośrednictwem operatorów pocztowych (w tym poczta kurierska), faxem lub pocztą elektroniczną na adresy kontaktowe Zamawiającego podane w pkt I SIWZ oraz na adres podany przez Wykonawcę. 2. Informacje przesłane faksem lub drogą elektroniczną wymagają niezwłocznie potwierdzenia przez drugą stronę. Brak potwierdzenia otrzymania informacji Zamawiający uzna, iż wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami wyszczególniono w pkt I niniejszej specyfikacji. 4. Tryb udzielenia wyjaśnień: Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej, Pytania Wykonawców składane będą na adres Zamawiającego podany w niniejszej specyfikacji w formie pisemnej, Kopie odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ oraz wysłane wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z treścią zapytania, lecz bez ujawniania 7

8 źródła zapytania, Zamawiający udzieli wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku, jeśli zapytanie lub prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert (art.38 ust.1). Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 5. Modyfikacje treści SIWZ: W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, i będzie dla nich wiążąca, Modyfikacja staje się integralną częścią SIWZ. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Ofertę należy sporządzić na Formularzach załącznikach dołączonych do niniejszej SIWZ. 2. Dokumentacja ofertowa jako całość winna być sporządzona w języku polskim, napisana drukiem lub odręcznie w sposób zapewniający jej pełną czytelność. Wszystkie strony/kartki (zapisane, zadrukowane lub w inny sposób wypełnione) dokumentacji ofertowej winny być ponumerowane i zszyte trwale, uniemożliwiając wysunięcie się poszczególnych kartek. Błędy w numeracji stron nie skutkują odrzuceniem oferty. 3. Załączniki do SIWZ, które będą stanowiły część dokumentacji ofertowej Wykonawcy winny być podpisane i opieczętowane imienną pieczęcią upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 8

9 4. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje on nie dotyczy. 5. Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy na każdej zadrukowanej, zapisanej lub w inny sposób wypełnionej stronie załączonej kopii. Dokumenty w formie oryginału nie muszą zawierać podpisu upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 6. Stosowne pełnomocnictwo (oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem ) winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 7. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. 8. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w treści oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zastrzega nie później niż do terminu składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zostały przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie wewnętrznej z wyraźnym oznaczeniem,,tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (w sposób trwały) w zbiorze dokumentów oznaczonych podobnym opisem. 11. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach- zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzne opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: Dokładne oznaczenie Wykonawcy w tym nazwa (firma) oraz adres Oferta :,, Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Izby Skarbowej w Białymstoku.'' Nie otwierać przed dniem 11 września 2015 r do godz. 11: Na wewnętrznej kopercie powinien znajdować się adres wykonawcy, by umożliwić zwrot 9

10 nie otwartej oferty np. w przypadku jej złożenia po terminie. Brak koperty wewnętrznej nie będzie skutkował odrzuceniem oferty. 13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 14. Oferta winna spełniać wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Skarbowy w Suwałkach, ul. 1 Maja 2A, Suwałki z dopiskiem Izba Skarbowa w Białymstoku pokój 234 piętro II lub osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego w Suwałkach, ul. 1 Maja 2A, Suwałki, pokój nr Termin składania ofert: do dnia 11 września 2015 r do godz. 11: Termin otwarcia ofert: dnia 11 września 2015 r o godz. 11:15 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Suwałkach, ul. 1 Maja 2A, Suwałki, pokój nr 204, II piętro. 4. Złożenie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego poprzez oznaczenie daty i godziny złożenia. 5. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu przesyłki do kancelarii ogólnej Urzędu wskazanego w ppkt Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 7. Wykonawca nie może wycofać ani wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie lub uszkodzenie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a po otwarciu ofert przekazane zostaną informacje, o których mowa w art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 10

11 Zamawiający sporządza protokół pisemny. 11. Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia podanego w SIWZ, 2. Cenę końcową oferty należy wyrazić w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. 3. Cena brutto ma być wyliczona w oparciu o podane przez Zamawiającego szacunkowe zapotrzebowanie na gaz, ceny jednostkowe netto poszczególnych składników cenowych dla dostaw gazu i usług dystrybucyjnych oraz stawkę podatku VAT. 4. Ceny jednostkowe netto podane w formularzu cenowym stanowić będą podstawę rozliczeń z Wykonawcą po zawarciu umowy. 5. Obliczenie ceny brutto oferty służy do porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z rzeczywistego zużycia (wskazania licznika) i cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym. 6. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. 7. Zamawiający nie będzie waloryzował cen podanych przez wykonawców w złożonej ofercie. 8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w obliczaniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpoznania jeżeli: a) Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją i będzie zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, b) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 11

12 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: a) cena brutto = 90% (do dwóch miejsc po przecinku) b) termin płatności faktur obciążeniowych za dostawę gazu = 10% 3. Każdej ofercie, niepodlegającej odrzuceniu, zostanie przyznana ilość punktów wg wzorów: a) C = cena brutto cena najniższej oferty brutto liczba punktów uzyskanych przez ofertę = x 90% x 100 pkt. cena badanej oferty brutto b) T = termin płatności faktur obciążeniowych za dostawę gazu powyżej 14 dni do 21 dni od dnia otrzymania faktury = 5%*100 punktów powyżej 21 dni do 30 dni od dnia otrzymania faktury = 10%*100 punktów. Zamawiający przyzna: 10 punktów Wykonawcy, który oświadczy, że wyraża zgodę na opłacenie faktury obciążeniowej przez Zamawiającego w terminie od 21 do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, 5 punktów Wykonawcy, który oświadczy, że wyraża zgodę na opłacenie faktury obciążeniowej przez Zamawiającego w terminie od 14 do 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji wskazanej w Formularzu ofertowym (pkt. 3) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C+T). XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 12

13 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Umowa będzie jawna i podlegać będzie udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń w siedzibie Izby Skarbowej w Białymstoku) XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Nie jest wymagane. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w SIWZ, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 4. Przedmiot umowy: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji) paliwa gazowego gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) w okresie r r. do obiektów Izby Skarbowej w Białymstoku zlokalizowanych w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, Białystok ul. Plażowa 17 (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-5) oraz budynku Urzędu Skarbowego w 13

14 Siemiatyczach, Siemiatycze ul. Pałacowa 18 (zakwalifikowany do grupy taryfowej W-4) 5. Czas trwania umowy: 1) Wykonawca wystawiał będzie comiesięczne faktury obciążeniowe tak, aby każdy obiekt Zamawiającego zidentyfikowany był oddzielnie pod względem adresowym i ponoszonych kosztów dostawy paliwa gazowego. 2) Umowa zostaje zawarta na okres od r. do r. 3) Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w: - Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( j.t. Dz.U z 2012 r poz z późn.zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, - Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (j.t. Dz.U. z 2014r., poz z późn. zm.). 4) Dostarczane paliwo (gaz ziemny) powinno spełniać wymagania i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisami wykonawczymi i Polskimi Normami. 6. Wartość umowy: 1) Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie do kwoty...zł brutto (słownie...). 2) Należności wynikać będą z ilości faktycznie zużytego przez Zamawiającego paliwa gazowego, określonego wg odczytów urządzeń pomiarowych, opłaty abonamentowej i opłat sieciowych stałych i zmiennych w okresach miesięcznych. 3) Ceny jednostkowe winny zawierać koszty związane z wypełnieniem wszystkich prawem wymaganych obowiązków związanych ze sprzedażą paliwa gazowego dla odbiorcy końcowego. 7. Warunki płatności: 1) Płatność za wykonany przedmiot umowy zostanie zrealizowana przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie wskazanym na fakturze VAT, nie krótszym niż...dni od dnia doręczenia faktury. (zapis zgodny ze złożoną przez Wykonawcę deklaracją w pkt 3 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Adresatem i Odbiorcą faktur jest Izba Skarbowa w Białymstoku, Białystok ul. 14

15 Słonimska 1 8. Zmiany postanowień umowy: 1) Dopuszczalna jest zmiana treści umowy, jednakże jedynie w przypadkach i w zakresie wymienionym poniżej i obejmującym: a) zmiana ceny oferty może nastąpić po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. nowych cen i stawek stosowanych do rozliczeń z odbiorcami, b) wystąpienie zmian i okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U z 2012 r poz z późn.zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, c) zmiany jednostkowej ceny netto za 1 kwh o kwotę wynikającą ze zmiany stawki opodatkowania podatkiem akcyzowym oraz zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub ustawowa zmiana opodatkowania paliwa gazowego podatkiem akcyzowym. d) przekazania zarządzania obiektem do innego Zarządcy. 2) Zmiany umowy wskazane w niniejszym paragrafie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3) Zmiany danych oraz osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia Stron pisemnie. 9. Odstąpienie od umowy 1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 10. Postanowienia końcowe: 1) Umowa musi uwzględniać zapisy dotyczące klauzuli społecznej (pkt III ppkt 6 SIWZ ). 2) Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 3) Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wyborze jego oferty przygotuje do akceptacji Zamawiającego projekt umowy. 15

16 4) Po akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedłoży do podpisu gotową do realizacji umowę. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. Środki ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej, art. od 179 do 198g (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.). XVIII. POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA. 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania. 3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca- nie później niż w terminie składania ofert- zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 4. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku, b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji, c) Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego, d) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, e) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania. 5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 16

17 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz Kodeks cywilny. XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania w formie pisemnej (art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych). 7. Zamawiający akceptuje podpisanie umowy drogą korespondencyjną. Załączniki - szt. 5. Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Nr 2 - Formularz ofertowy, Nr 2A - Formularz cenowy Nr 3 - Oświadczenie (art. art. 22, 24 ustawy Prawo zamówień publicznych), Nr 4 - Oświadczenie (art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych), 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIAT BYDGOSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY ul. KONARSKIEGO 1-385-066 BYDGOSZCZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIAT BYDGOSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY ul. KONARSKIEGO 1-385-066 BYDGOSZCZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne szkolenia informatyczne

Specjalistyczne szkolenia informatyczne Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4809 płk Rafał SMUSZKIEWICZ dnia 06.03.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) o wartości zamówienia powyżej równowartości 134.000 euro

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo