PERSPEKTYWA ROZWOJU ENERGETYKI I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W KRAJOWYM BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM. Andrzej Froński Instytut Nafty i Gazu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSPEKTYWA ROZWOJU ENERGETYKI I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W KRAJOWYM BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM. Andrzej Froński Instytut Nafty i Gazu"

Transkrypt

1 EKO KOMIN 2006 PERSPEKTYWA ROZWOJU ENERGETYKI I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W KRAJOWYM BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM Andrzej Froński Instytut Nafty i Gazu Stan obecny Zużycie gazu ziemnego w Polsce wyniosło w roku 2004 około 13,6 mld m 3, a w roku 2005 najprawdopodobniej zbliży się do 15 mld m 3, gdyż od przeszło 10 lat obserwujemy stały przyrost zużycia gazu na poziomie 10-11% rocznie. Wielkość przyrostu zużycia gazy, jego straty w systemie oraz zużycie własne u gazowniczego zilustrowano na rys. 1. Tendencja ta utrzymuje się pomimo restrukturyzacji kolejnych gałęzi gospodarki narodowej oraz działań na rzecz obniżenia energochłonności gospodarki, w tym termoizolacji budynków mieszkalnych. Krótkie okresy, kiedy przyrost zużycia gazu był mniejszy (np. lata 1999 i 2002) były wynikiem ciepłych okresów zimowych. Na rynku krajowym działa kilkadziesiąt przedsiębiorstw mających koncesję na dystrybucję i sprzedaż gazu ziemnego, jednakże obecnie ich udział w całkowitej sprzedaży gazu jest niewielki i nie przekroczył w roku 2004 łącznie 50 mln m 3. Dominującym przedsiębiorstwem jest i z pewnością pozostanie w najbliższej przyszłości Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sprze daż zużycie własne stra ty rok rok rok Rys. 1. Sprzedaż, zużycie własne i straty gazu w latach w systemie PGNiG S.A. w mln m 3 25

2 Należy stwierdzić, że pomimo wzrostu zużycia gazu ziemnego w ostatnim okresie jego udział w całkowitym zużyciu nośników energii pierwotnej jest w Polsce wciąż niewielki, w roku 2004 wyniósł około 13%, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej osiąga wartość zbliżoną do 23%, a w roku 2010 ma osiągnąć wartość 26%. Strukturę zużycia gazu ziemnego w Polsce scharakteryzować można podając: procentowy udział różnych grup użytkowników w całkowitym zużyciu gazu, procentowy udział różnych poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej w całkowitym zużyciu gazu, handel, usługi, pozostali użytkownicy; 13,0% klienci hurtowi; 0,7% eksport; 0,4% użytkownicy domowi; 30,0% użytkownicy owi; 55,9% Rys. 2. Udział poszczególnych grup użytkowników w całkowitym zużyciu gazu ziemnego w Polsce w roku 2002 Na Rys. 3 przedstawiono strukturę zużycia gazu ziemnego w przemyśle nieenergetycznym, który po gospodarstwach domowych, handlu i usługach jest największym użytkownikiem gazu ziemnego. metali kolorowych; 6,0% chemiczny; 8,0% papierniczy i drukarski; 2,0% inne gałęzie u; 6,0% przetwórstwo minerałów (prod.cementu); 36,0% maszynowy; 12,0% żywnościowy i tytoniowy; 14,0% stalowy; 16,0% Rys. 3. Struktura zużycia gazu ziemnego w polskim przemyśle nieenergetycznym Dla porównania na Rys. 4 przedstawiono porównanie wielkości zużycia gazu ziemnego w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej EU-25 w roku W Unii Europejskiej, w porównaniu z Polską, znacząco wyższy jest udział gazu ziemnego zużywanego do produkcji energii elektrycznej. Przewiduje się, że połowa przyrostu zużycia gazu ziemnego w krajach UE-15 w najbliższych 10 latach będzie wynikała z przyrostu mocy elektrowni opalanych gazem ziemnym. W Polsce tradycyjnym paliwem elektrowni zawodowych jest węgiel kamienny 26 EKO KOMIN 2006

3 i brunatny. Sytuacja ta nie zmieni się w ciągu najbliższych 20 lat w sposób radykalny. Obecnie zużycie gazu ziemnego w elektrowniach i elektrociepłowniach nie przekracza 9% zużywanego gazu, a więc około 1,2% zużywanej energii. gospodarstwa domowe, handel i usługi 39% 45% nieenergetyczny 23% 25% elektrociepłownie elektrownie ciepłownie 8% 4% 6% 3% 2% 26% gaz na cele nieenergetyczne (przem.chem) 3% 13% Polska EU-25 straty 2% 1% Rys. 4. Udział poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej w zużyciu gazu: a) w Polsce b) w Unii Europejskiej z krajami akcesyjnymi (EU-25) w roku 2002 Prognozowany rozwój rynku gazu ziemnego w Polsce Prognoza krajowego zapotrzebowania na energię dostarczaną do różnych sektorów gospodarki w horyzoncie czasowym 20 lat w warunkach transformacji gospodarki jest zawsze trudna i ryzykowna ponieważ metody prognozowania sprawdzają się dobrze z reguły tylko wtedy, gdy rozwój gospodarki odbywa się w ustabilizowanych warunkach ekonomicznych i politycznych, a więc gdy jest możliwe wyznaczenie jego trendów. Potwierdzają to polskie doświadczenia z ostatniego okresu, gdyż zbyt optymistyczna prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny opracowana (przy udziale ekspertów zagranicznych) w początku lat dziewięćdziesiątych, mimo kilkukrotnych weryfikacji, znacząco przeszacowała zapotrzebowanie i w konsekwencji doprowadziła do zawarcia długoterminowego kontraktu jamalskiego, który w pierwszej wersji przewidywał dostawy niemożliwe do odebrania i wykorzystania, a więc stwarzał zagrożenia ekonomiczne oraz zagrożenia dla prawidłowej eksploatacji i rozwoju zasobów krajowych. Liczne prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny opracowane w latach 1999 do 2002 różniły się znacząco między sobą i w zależności od przyjętego scenariusza oraz autorstwa przewidywały w roku 2020 zużycie roczne z zakresu od 17,7 mld m 3 do 29,3 mld m 3, przy czym nawet prognozy sporządzone w stosunkowo krótkim okresie czasu przez tę samą instytucję bywały bardzo rozbieżne. Warto podkreślić, że stosunkowo niewiele różniły się od siebie raczej konserwatywne prognozy PGNiG S.A. według których przewidywane zużycie gazu w roku 2020 oscylowało wokół 20 mld m 3. W założeniach Polityki Energetycznej Państwa opracowanych w roku 2000 i zatwierdzonych przez radę Ministrów prognoza rozwoju rynku gazu w Polsce do 2020 roku (tablica 1) przewidywała trzy scenariusze: przetrwania, odniesienia i postępu plus. Zakładane w nich zapotrzebowanie krajowe na gaz ziemny różniło się od siebie stosunkowo niewiele, w granicach do 15%. Prognoza krótkoterminowa do 2005 roku opracowana w roku 2002 w ramach Oceny realizacji i korekty założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020 przewidywała na lata 2003 i 2005 zapotrzebowanie na gaz ziemny wynoszące odpowiednio 13,61 mld m 3 i 13,72 mld m 3 w scenariuszu bazowym oraz 12,96 mld m 3 i 12,74 mld m 3 w scenariuszu efektywności zakładającym oszczędności energii w gospodarstwach domowych związane ze wzrostem cen gazu i postępującą termomoderniza- EKO KOMIN

4 cją budynków. Prognoza ta przewidywała więc znacząco mniejsze zużycie gazu ziemnego w roku 2005 niż podlegająca korekcie prognoza pierwotna z roku 2000 (około 13 mld m 3 wobec co najmniej 15,7 mld m 3 ). Tab. 1. Trzy scenariusze prognozy rozwoju rynku gazu w Polsce do 2020 roku - zapotrzebowanie na gaz ziemny w mld m 3 Scenariusz Wyszczególnienie Przetrwania Wydobycie Import Eksport Zapotrzebowanie krajowe Wydobycie Odniesienia Postępu - Plus Import Eksport Zapotrzebowanie krajowe Wydobycie Import Eksport Zapotrzebowanie krajowe ,6 W roku 2004 opracowane zostały kolejne prognozy długoterminowe: jedną z nich sporządziło przedsiębiorstwo PGNiG S.A. opierając się na ankietach odbiorców gazu zasilanych z systemu przesyłowego i analizie rynku gazu w poszczególnych Spółkach Dystrybucyjnych. W prognozie tej uwzględniono perspektywiczne plany zapotrzebowania na gaz Zakładów Energetycznych przewidujące zmianę stosowanego obecnie paliwa na gaz ziemny. Prognozę PGNiG S.A. zamieszczono w tablicy 2. Tab. 2. Prognoza zapotrzebowania gazu sporządzona przez PGNiG S.A. (w mln m 3 ) Wykonanie Prognoza 2003r. 2005r. 2010r. 2015r. 2020r. 2025r. Zapotrzebowanie ogółem 12862, , , , , ,1 Potrzeby własne systemu 287,1 401,9 281,1 273,9 259,8 237,6 Straty 88,3 83,3 98,5 102,5 102,5 102,5 Odbiorcy bezpośredni z systemu lub złóż 4921,4 5429,3 8299,6 9777, , ,6 Spółki dystrybucyjne 7566,1 7710,9 8237,7 9416, , ,5 - w tym odbiorcy domowi i usługi 5266,6 5983,9 6975,8 7786,9 8616, Kolejna prognoza opracowana przez Agencję Rynku Energii S.A. (ARE S.A. 2004) została przygotowana na bazie modelu zużycia końcowego MAED oraz modelu energetyczno-środowiskowego BALANCE. Pierwszy z tych modeli umożliwia prognozowanie zapotrzebowania na energię użyteczną dla każdego kierunku użytkowania energii w każdym sektorze gospodarki, a drugi pozwala przewidywać zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na jej poszczególne nośniki. Nie wchodząc w szczegóły działania modeli warto jednak podkreślić, że model MAED rekomendowany do długoterminowej projekcji popytu na energię wymaga, by rok bazowy był rokiem, w którym gospodarka nie przeżywa ani recesji ani gwałtownego rozwoju oraz, by stworzony został scenariusz rozwoju gospodarczego, w tym polityki energetycznej, ujmujący postęp i innowacyjność w wykorzystaniu energii. Przewidywania zapotrzebowania na gaz według prognozy ARE S.A zestawiono w tablicy EKO KOMIN 2006

5 Tab. 3. Przewidywania zapotrzebowania na gaz według prognozy ARE S.A. (listopad 2004) Prognozowane zużycie gazu: [mld m 3 ] 2005r. 2010r. 2015r. 2020r. 2025r. całkowite wariant pesymistyczny 15,1 17,2 17,6 20,3 21,2 całkowite wariant bazowy 15,1 18,1 22,0 28,3 29,9 całkowite wariant optymistyczny 15,4 19,7 25,5 35,2 44,1 w sektorze energetycznym wariant bazowy 1,5 2,6 5,9 9,7 9,5 w przemyśle wariant bazowy 3,5 3,6 3,1 3,3 3,3 w gospodarstwach domowych i usługach - wariant bazowy 6,0 7,4 8,4 10,0 11,3 Udział gazu w zapotrzebowaniu na energię finalną [%] 2005r. 2010r. 2015r. 2020r. 2025r. wariant pesymistyczny 15,7 16,7 15,8 15,9 15,8 wariant bazowy 15,7 16,8 16,5 16,3 18,0 wariant optymistyczny 15,6 17,4 18,2 19,4 20,4 Udział gazu w zapotrzebowaniu na energię pierwotną [%] 2005r. 2010r. 2015r. 2020r. 2025r. wariant pesymistyczny 13,1 15,2 16,0 18,0 18,6 wariant bazowy 13,2 15,2 18,1 21,2 21,3 wariant optymistyczny 13,3 15,8 19,7 23,4 26,0 Zapotrzebowanie na gaz do produkcji energii elektrycznej [mld m 3 ] 2005r. 2010r. 2015r. 2020r. 2025r. wariant pesymistyczny 1,4 2,3 3,6 3,5 6,0 wariant bazowy 1,4 2,3 5,4 8,8 9,0 wariant optymistyczny 1,5 2,8 6,4 10,9 15,1 Udział energii z gazu ziemnego w całkowitej 2005r. 2010r. 2015r. 2020r. 2025r. energii paliw użytych do wytwarzania energii elektrycznej [%] wariant pesymistyczny 3,4 5,9 9,3 13,3 14,8 wariant bazowy 3,4 5,6 12,4 18,2 17,2 wariant optymistyczny 3,6 6,3 13,8 20,2 23,7 W dniu 4 stycznia 2005 Rada Ministrów przyjęła Politykę Energetyczną Polski do roku 2025 przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych uwarunkowań i założeń metodycznych, makroekonomicznych, ekologicznych i innych, sporządzono prognozę krajowego zapotrzebowania na energię do 2025 r. w czterech wariantach: a) Wariant Traktatowy, uwzględniający postanowienia Traktatu Akcesyjnego związane z sektorem energii, to jest: osiągnięcie wskaźnika 7,5% zużycia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2010 r., osiągnięcie wskaźnika 5,75% udziału biopaliw w ogólnej sprzedaży benzyn i olejów napędowych w 2010 r. oraz ograniczenie emisji całkowitej z dużych obiektów spalania do wielkości określonych w Traktacie, b) Wariant Podstawowy Węglowy, różniący się od warunku Traktatowego tym, że wymóg spełnienia postanowień Traktatu w zakresie emisji z dużych obiektów spalania jest zastąpiony przez realizację Krajowego Planu Redukcji Emisji (KPRE) 9, który umożliwia przesunięcie na rok 2020 terminu realizacji wymagań emisyjnych ustalonych w Traktacie Akcesyjnym na rok W wariancie tym nie zakładało się ograniczeń dostaw węgla kamiennego, nie przesądzono, w jakiej części węgiel ten będzie pochodził z wydobycia krajowego, a w jakiej z importu, EKO KOMIN

6 c) Wariant Podstawowy Gazowy, różniący się od warunku Podstawowego Węglowego tylko tym, że dostawy węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej są utrzymane na obecnym poziomie, a paliwem do produkcji dodatkowych niezbędnych ilości energii elektrycznej będzie w tym wariancie przede wszystkim gaz ziemny, d) Wariant Efektywnościowy, spełniający takie same kryteria ekologiczne jak warianty Podstawowe, zakładający uzyskanie dodatkowej poprawy efektywności energetycznej w obszarach wytwarzania energii elektrycznej, jej przesyłu i dystrybucji oraz zużycia dzięki aktywnej polityce państwa Prognozowany jest następujący maksymalny możliwy poziom poprawy efektywności w porównaniu z wariantami Podstawowymi: w zakresie wytwarzania energii elektrycznej - wzrost średniej sprawności wytwarzania o 1,3%, w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej - spadek strat sieciowych o 1,5%, w zakresie zużycia energii pierwotnej - spadek energochłonności PKB o 5% i elektrochłonności o 7%. W każdym wariancie dokonano optymalizacji kosztowej funkcjonowania krajowego sektora paliwowo-energetycznego w ramach przyjętych ograniczeń ekologicznych. Prace rozwojowe dotyczące użytkowania gazu W ciągu najbliższych 20 lat przewiduje się rozwój nowych technologii użytkowania gazu, zwłaszcza w małej energetyce, klimatyzacji i transporcie samochodowym, które pozwolą na znaczny wzrost zużycia gazu, wśród których: - najbardziej zaawansowane są rozwiązania w małej energetyce czyli tzw. mała kogeneracja oparta na wykorzystaniu turbin i silników gazowych instalowanych w miejscach bezpośredniego odbioru energii, zwana też kogeneracją rozproszoną (w źródłach skojarzonych o mocy powyżej 1MW) lub rozsianą (w źródłach skojarzonych o mocy elektrycznej od kilkunastu kw do 1 MW); - szybki rozwój małych elektrociepłowni opalanych gazem (o mocy od jednego do kilkunastu MW) następuje we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych; - małe układy skojarzone, wykorzystujące turbiny gazowe, są stosowane zarówno w nowych obiektach, jak i w przestarzałych i wyeksploatowanych elektrowniach owych, ciepłowniach komunalnych, szpitalnych itp. Stanowią także dobre rozwiązanie dla hoteli, centrów handlowych i konferencyjnych czy nawet osiedli mieszkaniowych nieposiadających lub niemogących wykorzystywać ciepła scentralizowanego; - instalowanie małych układów skojarzonych stworzy nowy rynek wykorzystania gazu jako nośnika energetycznego - staje się on podstawowym nośnikiem dostarczanym do odbiorcy i stanowi coraz bardziej atrakcyjną konkurencję, szczególnie dla sieciowej dostawy ciepła ze źródeł scentralizowanych; - istotne znaczenie będzie miał rozwój dużych układów kogeneracyjnych, a zwłaszcza urządzeń gazowo-parowych, których sprawność wytwarzania energii elektrycznej osiągnąć powinna 63%; - atrakcyjne możliwości stwarza najnowsza kogeneracja związana z rozwojem technologii ogniw paliwowych zasilanych gazem ziemnym, które będą miały szerokie zastosowanie także w motoryzacji; - ważnym zastosowaniem kogeneracji w połączeniu z pompami ciepła (tzw. trigeneracji) będzie klimatyzacja. Stosowane w niej urządzenia charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością w okresie grzewczym (wykorzystując ciepło odpadowe np. powietrza wentylacyjnego lub ścieków), a latem pozwalają na uzyskiwanie chłodu poprzez chłodziarki absorpcyjne wykorzystujące ciepło kogeneracji; - w zakresie użytkowania gazu w urządzeniach domowych typu kuchnie gazowe, nowe technologie wiążą się z palnikami zakrytymi płytą vitroceramiczną i nowymi rozwiązaniami sterowania mocą tych urządzeń; - rozwój światowych systemów energetycznych z zastosowaniem wodoru jako nośnika energii; jedna z opcji przewiduje dodawanie wodoru do gazu ziemnego i przesyłanie takiej mieszaniny istniejącymi gazociągami; - wytwarzanie paliw ciekłych z gazu ziemnego (GTL) w celu zastąpienia nimi paliw wytwarzanych z ropy naftowej. 30 EKO KOMIN 2006

7 Rozwój i wdrażanie nowych technologii użytkowania gazu wymagają inwestowania w prace badawcze i doświadczalno-rozwojowe, a więc muszą być wspierane przez odpowiednią politykę organów państwa oraz przez doświadczonych użytkowników wytwarzanej z gazu energii, a także wymaga aktywnej postawy przedsiębiorstw gazowniczych - tylko pod tym warunkiem technologie te, gdy osiągną odpowiedni stopień dojrzałości, będą konkurencyjne w stosunku do obecnie istniejących i znajdą swoje miejsce w tworzeniu innowacyjnej gospodarki. Podsumowanie 1. Pomimo systematycznego wzrostu zużycia gazu ziemnego w ciągu ostatniej dekady Polska, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest jednym z najmniej zgazyfikowanych krajów Unii Europejskiej. 2. Niskie, w porównaniu z innymi krajami UE, zużycie gazu ziemnego i tylko 13% udział gazu w zużyciu pierwotnych surowców energetycznych jest jednym z powodów wysokiej energochłonności gospodarki narodowej. 3. W ciągu najbliższych 20 lat prognozowane zużycie gazu ziemnego wzrośnie do mld m 3 w roku 2025, jednak dolne wartości prognozowane przez PGNiG S.A. wydają się być bardziej prawdopodobne. 4. W krajach Unii Europejskiej wzrost zużycia gazu ziemnego jest stymulowany przez energetykę. W Polsce podstawowym surowcem dla energetyki jest i najprawdopodobniej pozostanie węgiel kamienny i brunatny, a w końcowym okresie także energia jądrowa. Stąd przyrost zużycia gazu w energetyce nie wpłynie w znaczący sposób na wzrost zużycia gazu w gospodarce narodowej. 5. Prognozowany wzrost zużycia gazu ziemnego w okresie do 2025 r. wciąż będzie sytuował Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem zużycia gazu w przeliczeniu na mieszkańca. 6. Wzrost zużycia gazu ziemnego w Polsce będzie wymagał znacznych inwestycji w przemyśle gazowniczym w sieć przesyłową i dystrybucyjną, magazyny gazu, połączenia transgraniczne itp., a u użytkowników w nowe urządzenia i instalacje zużywające to paliwo. EKO KOMIN

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007

Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 MINISTER GOSPODARKI POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Warszawa, wrzesień 2007 r. 1 2 Projekt, wersja 3.2 z dn. 10.09.2007 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. OCENA REALIZACJI POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2013 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Projekt Wersja 0.5 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania... 3 1.1. Uwarunkowania społeczno gospodarcze...3 1.1.1. Trendy w

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Raport 1: Część 1. Wersja z dn. 16.10.2012

Raport 1: Część 1. Wersja z dn. 16.10.2012 Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno klimatycznej

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Przemysłu CSO, Industry Division Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency kierujący

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno promocyjnych, dotyczących Funduszy Europejskich, organizowanego

Bardziej szczegółowo

Przyszłość przedsiębiorstw sieciowych

Przyszłość przedsiębiorstw sieciowych Przyszłość przedsiębiorstw sieciowych Potrzeba reformy regulacji na progu nowych zmian strukturalnych w elektroenergetyce i źródeł wytwarzania. Zwraca się przy tym uwagę, że podstawę decentralizacji technicznej

Bardziej szczegółowo