OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej. usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej. usługi"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy Pedałuj i płyń (bike & sail) - etap I usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa m.st. Warszawy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnopromocyjnej projektu Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy Pedałuj i płyń (bike & sail) - etap I. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno- promocyjnej projektu pn. Warszawski Węzeł Wodno- Rowerowy Pedałuj i płyń bike & sail - etap I a w szczególności powstającego w ramach tego produktu turystycznego opartego o rozwój transportu alternatywnego: żeglugi i komunikacji rowerowej. Charakterystyka projektu: Miasto stołeczne Warszawa realizuje projekt pn. Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy Pedałuj i płyń bike & sail - etap I ze środków własnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom regionu i turystom atrakcyjnej przestrzeni publicznej nad Wisłą w powiązaniu z ofertą turystyczno-rekreacyjną, w oparciu o usługi transportu alternatywnego: żeglugi i komunikacji rowerowej. W ramach projektu przewidzianych jest szereg zamierzeń budowlanych, które służą stworzeniu infrastruktury turystycznorekreacyjnej: - Modernizacja i przebudowa lewobrzeżnego bulwaru Wisły - Budowa Multimedialnego Parku Fontann na terenie Skweru I Dywizji Pancernej-Podzamcze: - Budowa Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego od Konstancina do Łomianek NSR - Wyposażenie plaż miejskich na praskim brzegu Wisły - Modernizacja Portu Czerniakowskiego Oprócz tych przedsięwzięć budowalnych miasto prowadzi szereg działań służących rewitalizacji Wisły warszawskiej, które w całości lub częściowo związane są z realizacją projektu Pedałuj i płyń. Zadaniem Wykonawcy będzie odpowiednie połączenie wątków kreowanych w koncepcji i wątków realizowanych poza zamówieniem.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamówieniami uzupełaniającymi zostaną objęte elementy kreacji wytworzone w ramach zadania podstawowego a realizowane w latach tj w okresie kończenia projektu Pedałuj i Płyń- np. wydruki, gadżety i inne elementy zamówienia podstawowego w ilości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który przeprowadził w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, regionalne lub ponadregionalne kampanie promocyjne o łącznej wartości co najmniej (słownie: pięćset tysięcy złotych) zł brutto, w liczbie nie mniejszej niż 1. Przeprowadzenie kampanii, o których mowa powyżej, rozumiane jest jako jej zaprojektowanie i wdrożenie

2 (produkcja, media i obsługa), przy czym Zamawiający dopuszcza, że czynności polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu nie muszą odnosić się do tej samej kampanii, lecz wartość poszczególnych zamówień nie może być mniejsza niż zł brutto. Spełnienie warunku oceniane będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów wchodzących w skład wniosku III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: a. co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie kreacji (copywriter, grafik, itp.) z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie. b. co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie Public Relations z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie. Spełnienie warunku oceniane będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów wchodzących w skład wniosku III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca składający wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co oznacza, że posiada środki na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości (słownie: sto tysięcy) zł. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów wchodzących w skład wniosku III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY

3 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (sporządzony wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego) 2. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej wniosek, do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. UWAGA! W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. od dnia r.) w zakresie dokumentów określonych w poz. III.4.1. (dowody należytego wykonania) dopuszcza się stosowanie dokumentów wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ww. rozporządzenia SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny. IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 4. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający zaprosi do składania ofert 4 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2) W przypadku, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, wówczas do złożenia ofert zaproszonych zostanie 4 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełniania tych warunków. 3) Elementem oceny wniosku będzie ocena poziomu spełnienia przez wykonawcę warunku - wiedza i doświadczenie. Punkty za spełnianie tych warunków przyznawane będą w następujący sposób: - za każde samodzielne (odrębne) zamówienie obejmujące zaprojektowanie lub wdrożenie elementu kampanii za minimum 50 tys. zł - 1 pkt. - za każdy następny element - 1 pkt. 4) W sytuacji osiągnięcia przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, co uniemożliwiłoby ustalenie czterech Wykonawców z najwyższą oceną spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dodatkowo zsumuje wartość przedstawionych przez nich w wykazie usług odpowiadających wymaganiom Zamawiającego, a następnie zaprosi do składania ofert tych Wykonawców, którzy zrealizowali (lub realizują) usługi łącznie o największej wartości brutto. 5) Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w punkcie 1), Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena 2 - Ocena propozycji kreatywnych 3 - Ocena planu mediów IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian opisane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która będzie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.. IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest dotarcie z informacją nt. wyników wdrażania projektu Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy Pedałuj i płyń bike & sail - etap I, w postaci jego produktów i rezultatów, do możliwie największej liczby odbiorców poprzez działania: informacyjno-promocyjne oraz społeczno-edukacyjne realizowane w postaci kampanii. Grupy docelowe, do których skierowana jest promocja: 1. wodniacy - aktualni użytkownicy Wisły - ambasadorzy wśród mieszkańców Warszawy i kraju. Celem działań dla tej grupy powinno być stworzenie możliwie najlepszych i trwałych warunków do rozwoju ich pasji oraz stworzenie warunków do wyrażenia ich zamiłowania względem Wisły oraz dotarcie z ich świadectwem do jak najszerzej grupy odbiorców.

4 2. aktywni mieszkańcy Warszawy - w podgrupach dzieci, młodzież oraz dorośli - ambasadorzy Wisły wśród mieszkańców kraju i turystów zagranicznych. Celem działań dla tej grupy powinno być poinformowanie i przekonanie o wyjątkowych walorach Wisły warszawskiej jako miejsca przyjaznego i przyjemnego - odpowiedniego dla aktywnego wypoczynku, a jednocześnie niezwykłego jako naturalna rzeka w mieście, rzeka wolności, przestrzeń otwarta dla każdego: Elementami przekazu powinny być: czystość, dostępność, przyjemność, swoboda, wysoka jakość. 3. turyści zagraniczni - grupa pośrednio informowana. Celem działań dla tej grupy jest przekazanie - głównie pośrednio poprzez mieszkańców - informacji o niespotykanej naturalności rzeki Wisły w Europie. Celem marketingowym jest pobudzenie aktywności mieszkańców Polski w zakresie spędzania wolnego czasu w Polsce, przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. W pierwszej fazie kampanii - ze względu na trwające i przedłużające się prace - należy przewidzieć stały cykl informacji medialnych o technicznych aspektach budowy elementów promowanego projektu - w tym szczególności, portu, bulwarów i NSR. Wszystkie przekazy na wszystkich nośnikach kampanii muszą uwzględniać odpowiednie wymagania z zakresu informacji i promocji - w tym wizualizacji - unijnego źródła dofinansowania kampanii. Oznaczenia te muszą być zgodne z obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć PO IG. Obowiązkowo muszą zawierać logo Unii Europejskiej opatrzone słowami Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz logo Innowacyjnej Gospodarki - Narodowej Strategii Spójności oraz dopisek o źródłach współfinansowaniu projektu. Szczegółowe zasady zawarto w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. Podręcznik dostępny na stronach dot. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zakres kampanii. Zakres kampanii: 1. KREACJA a) Planowanie kampanii w oparciu o istniejące elementy promocji - zasoby własne miasta stołecznego i własne pomysły realizowane w ramach zamówienia oraz aktualizacja planu aktywności w kampanii. b) Opracowanie graficzne i tekstowe elementów przekazu w oparciu o System Identyfikacji Wizualnej projektu Pedałuj i Płyń. 2. PR a) Relaunch strony internetowej kampanii wislawarszawska.pl. b) Bieżące prowadzenie strony internetowej kampanii, która ma stać się miejscem informacji o różnorodnych działaniach ożywiających przestrzeń nad Wisłą - podejmowanych głównie, ale nie tylko w ramach projektu Pedałuj i płyń. c) Prowadzenie profilu kampanii na portalu/portalach społecznościowych. d) Przygotowywanie stałych i bieżących informacji dla mediów. e) Przygotowanie i wdrażanie sieciowej propagacji informacji o prowadzonej kampanii - banery pod różne wymiary. Zakres działań Wykonawcy powinien dotyczyć bieżącego generowania i monitorowania informacji w tym: komunikacji kryzysowej, media relations, public affairs, etc. W zakres wchodzi również rozpoznanie i adaptacja aktualnych zasobów informatycznych Zamawiającego oraz ich rozwiniecie w celu zapewnienia właściwego serwera pod wersję polską i angielską oraz: - obsługa informatyczno-programistyczna strony - projekt www - osadzenie template na CMS - programowanie rozwiązań społecznościowych - multilokalizacja -www+mob+ip - przygotowanie 2 wersji językowych: polskiej i angielskiej - playery audio & video - mechanizm atrakcyjnych galerii zdjęć - plugin Facebook - formularz kontaktowy z możliwością wysyłki informacji - możliwość zapisania się do newslettera i komentowania treści, - przygotowanie informacji, tłumaczenia treści na www z polskiego na angielski, tworzenie zawartości strony na zasadach crowdsourcingu. 3. REKLAMA a) Produkcja i dystrybucja filmów promocyjnych dotyczących aktywizacji spędzania wolnego czasu nad Wisłą - przynajmniej trzech krótkich filmów zrealizowanych własnymi nakładami oraz pozyskanych na zasadzie konkursowej w oparciu o rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim o charakterze crowdsourcingowym. b) Przygotowanie wydruku i dystrybucja wydawnictw: gazet okazjonalnych - minimum 2 edycje - 20 tys. nakładu, broszury z mapą Wisły i okolic -min. 10 tys. nakładu c) Projekt i produkcja co najmniej 4 rodzajów obrandowanych gadżetów w ilości co najmniej 1500 sztuk każdy i nawiązujących do idei tworzonego produktu turystycznego z następującego zakresu: - woda z Wisły do picia - zabawki plażowe - gadżety rowerowe - akcesoria biurowe związane z produktem - elementy garderoby związane z Wisłą d) informacja o produkcie turystycznym w przestrzeni publicznej lub komunikacji miejskiej - w formie do ustalenia w trakcie dialogu konkurencyjnego. 4. ANIMACJA

5 Przedmiotem tej części kampanii będzie angażowanie w realizację działań informacyjno-promocyjnych 2 grup docelowych, zarówno mieszkańców, jak i aktywistów w zakresie rozwoju i współtworzenia przedmiotowego produktu turystycznego realizowanego w ramach projektu pn. Pedałuj i Płyń. W zakres zamówienia wchodzi organizacja konkursu na animacje produktu turystycznego, realizowane przez organizacje pozarządowe w oparciu o istniejącą i wytworzoną w ramach produktu infrastrukturę rekreacyjną. Efektem Konkursu ma być realizacja co najmniej 10 działań. Zadaniem Wykonawcy będzie w zakresie realizacji Konkursu: - przygotowanie strony formalnej konkursu - w tym zabezpieczenie kwestii związanych z przekazaniem praw autorskich i praw pokrewnych Zamawiającemu; - ogłoszenie i komunikacja powszechna Konkursu; - rejestracja zgłoszeń; - administrowanie bazą zebranych wniosków; - sprawdzenie wniosków pod względem formalnym; - przeprowadzenie procedury wyboru z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz organizacji pozarządowych; - podpisanie umów ze zwycięskimi organizacjami; - nadzorowanie realizacji wybranych zadań; - rozliczenie zrealizowanych zadań. Zamówienie będzie realizowane w drugiej połowie roku Kampania informacyjna na temat projektu może być kontynuowana także w latach następnych w oparciu o zamówienia uzupełniające - do 50 % wartości zamówienia podstawowego. W dialogu konkurencyjnym w oparciu o pytania wykonawców zostaną sprecyzowane uwarunkowania realizacji kampanii i te elementy promujące projekt, które są już realizowane. Na wykonawcy spoczywa obowiązek współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta Stołecznego Warszawa oraz innymi uczestnikami wydarzenia. Wykonawca będzie prezentował projekty i próbki przygotowanych elementów kampanii Zamawiającemu do akceptacji, a wskazanym przez Zamawiającego jednostkom do zaopiniowania.. IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Zamawiający nie przewiduje przyznawania wykonawcom nagród określonych w art. 60c ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, ul. Jana Kazimierza 62, Warszawa, pok IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. Dopuszcza się możliwość składania jednego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez dwóch lub więcej wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: a. przedmiot postępowania, którego dotyczy, b. wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c. pełnomocnika, ds. zakres umocowania pełnomocnika Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej - oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt III W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pozostałych wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składane przez konsorcjum, spółkę cywilną zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych przez nich dokumentów Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane i adres należy wpisać w formularzu wniosku lub wskazać w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia -należy sporządzić wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. Wniosek powinien być sporządzony w formie pisemnej, tj. napisany w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym

6 atramentem. Wniosek nieczytelny nie będzie rozpatrywany. Wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się osobom trzecim z treścią złożonych dokumentów. Wniosek winien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upoważnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa - w tym przypadku oryginał lub kopia poświadczona notarialnie upoważnienia do podpisania dokumentów musi być dołączony do wniosku. 4. Opakowanie winno być z adnotacją zawierającą nazwę i adres siedziby wykonawcy oraz posiadać następujące oznaczenie: Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy Pedałuj i płyń (bike & sail) - etap I. 5. Dokumenty, o których mowa w punktach III.4.1. tj. dokument potwierdzający, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową we wskazanej wysokości; III.4.2. tj. aktualny odpis z właściwego rejestru oraz w pkt. III mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: - za zgodność z oryginałem - (lub innego - o tożsamym znaczeniu) wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i udzielania wyjaśnień: Zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazywać pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. 7. Zamawiający udostępnia wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wzory oświadczeń na swojej stronie internetowej: 8. Zamówienie realizowane w ramach działań informacyjno - promocyjnych projektu pn. Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy Pedałuj i płyń (bike & sail) - etap I dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, działanie 6.4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 9. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, o której mowa w pkt. III.4.1 niniejszego ogłoszenia, dotyczącej tych podmiotów.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: r. Dyrektor Zarządu Mienia m. st. Warszawy mgr inż. Hanna Jakubowicz

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Brożka 3, 30-347 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 269 15 05, faks 012 269 15 10.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Brożka 3, 30-347 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 269 15 05, faks 012 269 15 10. Kraków: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Numer ogłoszenia: 56405-2015; data zamieszczenia: 21.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 8 2015-03-09 16:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro w dwóch częściach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługa wydawnicza polegająca na korekcie językowej, opracowaniu graficznym i redakcji technicznej, w plikach MS Word oraz składzie komputerowym, przygotowaniu do druku i druku - 71 programów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 11 2013-06-11 11:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Mapowanie i optymalizacja procesów w UWr. wraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com Wrocław: Stworzenie, wdrożenie i obsługa międzynarodowej strategii kampanii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz. Strona 1 z 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.pl/przetargi Bydgoszcz: Działania promocyjne dla realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 konferencji szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Warszawa: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 1 z 5 2013-12-04 13:22 Warszawa: Usługi doradcze i przygotowanie narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) - Generatora XML na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 357632-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.travel/ Kielce: Kompleksowa realizacja usługi zapewnienia udziału marki Wschodniego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2015-08-10 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-09 10:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wytworzenie Studium Wykonalności I Koncepcji budowy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa wyceny dóbr wartości niematerialnych i prawnych w Projekcie Domowy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 188234-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Numer ogłoszenia: 188234-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Gdańsk: Świadczenie usług wyceny dóbr wartości niematerialnych i prawnych wybranych produktów projektu pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach

Bardziej szczegółowo