REGULAMIN KONKURSU TAXMINUTES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU TAXMINUTES"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU TAXMINUTES ORGANIZATORZY: Uniwersytet Warszawski oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie adres i dane kontaktowe: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Nowy Świat 69, II piętro; Sekretariat: tel./faks , tel Konkurs jest objęty patronatem Ministra Finansów, Ich Magnificencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 1) W konkursie mogą wziąć udział studenci: (i) polskich lub zagranicznych uczelni publicznych lub niepublicznych, (ii) indywidualnie lub zespołowo (zespół nie może liczyć więcej niż pięć osób), którzy zgłoszą i załadują na stronie internetowej Film w terminie od dnia 1 marca 2015r. do dnia 30 kwietnia 2015r. oraz (iii) prześlą na adres: Organizatorów w terminie do dnia 15 maja 2015r. kartę zgłoszenia do udziału w Konkursie ( Karta ) wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2) W Karcie powinni zostać uwzględnieni wszyscy Uczestnicy biorący udział w pracach nad Filmem. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w Karcie. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 3) Przez Film rozumie się film: (i) trwający nie dłużej niż 90 sekund, (ii) wykonany w dowolnej wybranej konwencji i gatunku filmowym oraz technice, (iii) w formacie wideo mp4 lub mov w kodeku H.264/MPEG4, w rozdzielczości SD: 720/576 25fps z bitrate nie mniejszym niż 4 Mbit/s (format obrazu 16:9), HD: 1280/720 25/50 fps z bitrate nie mniejszym niż 6 Mbit/s lub 1920/ fps z bitrate nie mniejszym niż 9 Mbit/s. 4) Uczestnicy nie mogą w Filmach ograniczać, naruszać praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym także wizerunku osób trzecich występujących w Filmie. Prezentowane treści Filmu nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. W przypadku wykorzystania w Filmie materiałów archiwalnych, fragmentów innych filmów lub wizerunku osób występujących w Filmie konieczne jest posiadanie przez Uczestnika pisemnej zgody oraz dołączenie do Karty oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiada wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia Uczestników Konkursu o przesłanie tej zgody.

2 5) Zgłoszenie Filmu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych filmów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za nieprawdziwość takiego oświadczenia. W przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z otrzymanych materiałów Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 6) Przesyłając Kartę Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ich zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (zgodnie z ustawą z r. o ochronie danych osobowych - t.j. Dz. U. 2014r., poz ze zm.). Organizatorzy są administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w zadaniu poprzednim, dane Uczestników są zbierane dobrowolnie oraz Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 7) Zgłoszenie Filmu na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestników na jego prezentację na niekomercyjnych pokazach, przygotowanych przez Organizatorów oraz jego partnerów, jak również utrwalanie, kopiowanie, edytowanie w celu anonimizacji Filmu, wyświetlanie i zamieszczanie na stronach internetowych Organizatorów i Ministerstwa Finansów, profilach Konkursu lub Ministerstwa Finansów na platformach oraz stacjach telewizyjnych w celach promowania Konkursu, a także prezentację filmów w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów kampanii informacyjnoedukacyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego. Pod pojęciem pokazu niekomercyjnego Organizatorzy rozumieją prezentację Filmów w celach promocyjnych oraz edukacyjnych. 8) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania Filmów, stąd nie mogą być one zabezpieczone przed przegrywaniem, (ii). Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację informacji o Filmie na stronie internetowej Konkursu, w internecie na kanale Konkursu i Ministerstwa Finansów, stronach Organizatorów i stronie Ministerstwa Finansów, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Konkurs. 9) Organizatorzy działają w dobrej wierze i nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej Filmu. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich przechodzą wyłącznie na Uczestnika. 10) Filmy niespełniające warunków Regulaminu zostaną odrzucone. O dopuszczeniu filmów do Konkursu decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Organizatorów. Lista Filmów dopuszczonych do Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej Konkursu w terminie do dnia 22 maja 2015r.

3 OCENA KONKURSOWA FILMÓW 11) Tematyka Filmów powinna być związana z podatkami (np. zjawiskiem opodatkowania, pojęcia podatków, konstrukcji podatkowych, skutków opodatkowania, oszustw podatkowych, obejścia przepisów podatkowych, postaw wobec opodatkowania, wpływu podatków na życie społeczne, zjawisk ekonomicznych/społecznych/towarzyszących opodatkowaniu). 12) Filmy zakwalifikowane do Konkursu oceniane będą przez powołane przez Organizatorów jury ( Jury ). 13) Informacje o Uczestnikach nie będą dostępne dla członków Jury. Dane o Uczestnikach zawarte w pliku Filmu zostaną usunięte przed przekazaniem ich członkom Jury. 14) Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie podczas gali filmowej (nie później niż do dnia 20 czerwca 2015r.), której termin i miejsce zostanie podany na stronie internetowej Konkursu. 15) Po gali filmowej wyniki wraz ze zwycięskimi i wyróżnionymi filmami zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu 16) Przewiduje się przyznanie wybranym przez Jury filmom następujące nagrody: a) ufundowane przez Ministerstwo Finansów nagrody rzeczowe dla zdobywców I miejsca: tablety, b) propozycję staży w Ministerstwie Finansów lub u patronów medialnych dla zdobywców I miejsca (z możliwością odbycia ich w uzgodnionym terminie nie później niż do końca 2015 r.). 17) Wszystkie działania w ramach konkursu i prezentacji pokonkursowych (pokazy prac, wystawy, wykłady, publikacje, strony internetowe, pokazy w stacjach telewizyjnych i inne) powinny zawierać logo Konkursu i Organizatora i patronów. 18) Wszystkie działania organizowane w ramach Konkursu i angażujące nadesłane filmy są niekomercyjne i nie przynoszą zysków Organizatorom. 19) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Jury, które będzie pracować w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Jury. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 20) Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4 Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu TAXMINUTES wzór Karty zgłoszenia do udziału w Konkursie TAXMINUTES Do: Organizatorzy Konkursu TAXMINUTES Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Nowy Świat 69 KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE TAXMINUTES Tytuł Filmu: Nazwa przesłanego pliku Filmu: Oświadczam, że spełniam warunki Regulaminu Konkursu TAXMINUTES i akceptuję jego treść, w tym też, że: nie naruszyłem i nie ograniczyłem w Filmie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym także wizerunku osób trzecich występujących w Filmie, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie oraz Filmie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (zgodnie z ustawą z r. o ochronie danych osobowych - t.j. Dz. U. 2014r., poz ze zm.), wyrażam zgodę na prezentację zgłoszonego Filmu na niekomercyjnych pokazach, przygotowanych przez Organizatorów oraz jego partnerów, jak również ich utrwalanie, kopiowanie, edytowanie w celu anonimizacji Filmu, wyświetlanie i zamieszczanie na stronach internetowych Organizatorów i Ministerstwa Finansów, profilach Konkursu lub Ministerstwa Finansów na platformach oraz stacjach telewizyjnych w celach promowania Konkursu, a także prezentację filmów w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów kampanii informacyjno-edukacyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego, wyrażam zgodę na publikację informacji o Filmie na stronie internetowej Konkursu, w internecie na kanale Konkursu, stronach Organizatorów i stronie Ministerstwa Finansów, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Konkurs, wyrażam zgodę na komunikację ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w celach związanych z prawidłową realizacją Konkursu. posiadam pisemną zgodę na wykorzystanie w Filmie (niepotrzebne skreślić): materiałów archiwalnych fragmentów innych filmów wizerunku osób występujących w Filmie Dane osoby/osób zgłaszającej/ych uczestnictwo w Konkursie TAXMINUTES : Lp Imię i nazwisko, adres , numer telefonu, uczelnia Podpis

5 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu TAXMINUTES wzór zgody OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu TAXMINUTES i udzielam [imię i nazwisko/imiona i nazwiska Uczestnika/ów Konkursu] oraz w zakresie wynikającym z Regulaminu Konkursu TAXMINUTES także jego organizatorom oraz Ministerstwu Finansów nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania mojego wizerunku bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w Filmie pt.: [nazwa Filmu] Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie w/wym. Filmu, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z w/wym. Regulaminem, co obejmuje prezentację w/wym. Filmu na niekomercyjnych pokazach, przygotowanych przez Organizatorów oraz jego partnerów, jak również ich utrwalanie, ewentualne wyświetlanie i zamieszczanie na stronach internetowych Organizatorów i Ministerstwa Finansów, profilach Konkursu lub Ministerstwa Finansów na platformach oraz stacjach telewizyjnych w celach promowania Konkursu, a także prezentację filmów w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów kampanii informacyjno-edukacyjnych. Pod pojęciem pokazu niekomercyjnego rozumie się prezentację filmów w celach promocyjnych oraz edukacyjnych. Czytelny podpis składającego oświadczenie W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa przedstawiciel dziecka wskazując w czyim imieniu działa

Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2.

Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2. Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie 1. Organizator Konkursu 1. Develop Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, al. Pod Kasztanami 10,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkurs na filmy wideo -7 Festiwal IN OUT 2013

Regulamin otwartego konkurs na filmy wideo -7 Festiwal IN OUT 2013 Regulamin otwartego konkurs na filmy wideo -7 Festiwal IN OUT 2013 konkurs otwarty na najlepsze filmy wideo na temat: Tłumacząc teraźniejszość: współczesne formy buntu. 7 Festiwal IN OUT 2013 ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu pod hasłem "WiFi jesteś w zasięgu (zwanego dalej:

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu pod hasłem WiFi jesteś w zasięgu (zwanego dalej: POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu ) dotyczy konkursu pod hasłem "WiFi jesteś w zasięgu (zwanego dalej: Konkurs ), którego organizatorem jest MillionYou Spółka

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie.

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie. 1 REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu określa szczegółowe warunki uczestnictwa oraz zasady Konkursu Zawsze ciekawi. Ojciec i Syn. Konkurs na 30-lecie Discovery, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan I. Organizator i przedmiot konkursu. 1. Polska Izba Hotelarstwa zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na logo i hasło promocyjne będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2013/2014 Rescue moja pierwsza pomoc Postanowienia wstępne.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin IX edycji konkursu. Marketing Challenge. Postanowienia ogólne

Regulamin IX edycji konkursu. Marketing Challenge. Postanowienia ogólne Regulamin IX edycji konkursu Marketing Challenge 2015 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się turniej naukowy pod nazwą Marketing Challenge, zwany dalej "Turniejem". 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015. 1 Organizator i cel konkursu

Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015. 1 Organizator i cel konkursu Regulamin ogólnopolskiego konkursu SElfie+ 2015 1 Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu SElfie+, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

7. SOLANIN FILM FESTIWAL 2015 OFFOWY FESTIWAL FILMOWY 19-23 SIERPNIA 2015, NOWA SÓL

7. SOLANIN FILM FESTIWAL 2015 OFFOWY FESTIWAL FILMOWY 19-23 SIERPNIA 2015, NOWA SÓL 7. SOLANIN FILM FESTIWAL 2015 OFFOWY FESTIWAL FILMOWY 19-23 SIERPNIA 2015, NOWA SÓL Organizator: Stowarzyszenie Solanizatorzy Współorganizator: Nowosolski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Ekologia - Moja Pasja, Moja Wizja, Mój Styl

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1. Organizatorem konkursu pod nazwą LoveMiles (zwanego dalej Konkursem ) jest KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1. Organizatorem konkursu pod nazwą LoveMiles (zwanego dalej Konkursem ) jest KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO pod nazwą LOT BALONEM Preambuła - Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project Warszawa,.. 2014 r. Rezydencje w ramach Master Project przyznawane są w ramach corocznego Programu Fundacji Maestro. 1 1. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Asist Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGOTYP MULTIAGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ ASIST,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PRZYGOTOWANIE PRACY PLASTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ PT.: WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM ŚRODA WLKP., KWIECIEŃ 2011r. 1 Przedmiot Konkursu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu filmowego Ciesz się rzeką. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu filmowego Ciesz się rzeką. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu filmowego Ciesz się rzeką 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu filmowego pod nazwą Ciesz się rzeką (dalej zwanego Konkursem ) jest Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU 1 ORGANIZATOR i PARTNER 1. Organizatorem Konkursu jest Lubelski Park Naukowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo