Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia roku Część Ogólna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia 23.05.2013 roku Część Ogólna"

Transkrypt

1 Centrum Obsługi Klienta , lub (opłata wg taryfy operatora) Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia roku Część Ogólna 1 Zasady Ogólne 1. Promocyjne Warunki Umowy Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia roku, składające się z Części Ogólnej i Części Szczegółowej zawartej w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej (dalej łącznie zwane PWU ) określają warunki promocyjnego: a) świadczenia usług w zakresie zapewnienia dostępu do programów telewizyjnych i/lub radiowych (dalej Usługi ); b) udostępnienia/sprzedaży i aktywacji Dekoderów oraz udostępnienia wymiennych Dysków Twardych; przez spółkę pod firmą CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której kapitał zakładowy wynosi: ,44 złotych wpłacony w całości, o numerze NIP , o numerze REGON: (dalej Cyfrowy Polsat ). 2. Z niniejszej Promocji Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST (dalej Promocja ) na warunkach określonych w PWU mogą skorzystać Abonenci, którzy w okresie obowiązywania PWU podpiszą Umowę Abonencką/Aneks do Umowy Abonenckiej z Cyfrowym Polsatem i spełnią warunki opisane w Promocja obowiązuje od roku do roku albo do odwołania. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników Promocji przed dniem odwołania. 2 Definicje 1. Użyte w niniejszych PWU pojęcia mają następujące znaczenie: a. Okres Promocyjny okres wskazany w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej (Części Szczegółowej PWU), oznacza ilość miesięcznych Okresów rozliczeniowych przypadających bezpośrednio po zawarciu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej, w trakcie których Abonent zwolniony jest z opłaty Abonamentowej. b. Okres Promocyjny dotyczący opłat z tytułu udostępnienia dekodera okres wskazany w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej (Części Szczegółowej PWU), oznacza ilość miesięcznych Okresów rozliczeniowych przypadających bezpośrednio po zawarciu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej, w trakcie których Abonent zwolniony jest z opłaty z tytułu udostępnienia dekodera. c. Okres Rabatowy okres wskazany w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej (Części Szczegółowej PWU), oznacza ilość miesięcznych Okresów Rozliczeniowych przypadających bezpośrednio po zawarciu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej, w trakcie których Abonent jest zobowiązany do wnoszenia obniżonych Opłat Abonamentowych wskazanych w PWU. d. Dekoder Podstawowy Dekoder udostępniany bądź sprzedawany Klientom przy zawieraniu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej. e. Dekoder Dodatkowy: i. Dekoder udostępniany Abonentom w promocyjnej cenie przy zawieraniu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej lub ii. Dekoder znajdujący się w posiadaniu Abonenta na podstawie uprzednio zawartych Umów. f. Usługa Multiroom SD oraz Multiroom HD usługa dostępna na Dekoderze Dodatkowym umożliwiająca odbiór Usług świadczonych na Dekoderze Podstawowym. g. Pakiety Podstawowe: i. Pakiet Mini HD, ii. Pakiet Mini Extra HD 1 ), iii. Pakiet Rodzinny HD, iv. Pakiet Familijny HD, v. Pakiet Familijny Max HD. h. Pakiety Dodatkowe: i. Pakiet Sport HD 2 ), ii. Pakiet Film HD 2 ). i. Usługi Dodatkowe Usługi wymienione poniżej, do których Abonent otrzymuje dostęp na lub nieokreślony, na podstawie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej i PWU: i. Pakiet Rozrywka HD 2), ii. Pakiet HBO HD 2), iii. Pakiet Cinemax HD 2), iv. Pakiet HBO Cinemax HD 2), v. Pakiet HBO GO 2), vi. Pakiet iplafilm 3), vii. Pakiet iplasport 3), viii. Pakiet iplapremiery 3), ix. Pakiet FilmBox Live 3), x. Pakiet iplamix 3). j. Promocja Premium Super HD promocyjne warunki świadczenia Usług, na podstawie, których Abonent otrzymuje dostęp do Pakietu Familijnego Max HD, Pakietu Film HD, Pakietu Sport HD, Pakietu HBO Cinemax HD, Pakietu HBO GO oraz Pakietu iplamix. Na potrzeby Promocji Premium Super HD Pakiet iplamix oraz Pakiet HBO GO będą traktowane jako Pakiety Dodatkowe, zaś Pakiet Film HD oraz Sport HD będą traktowane jako Usługi Dodatkowe. k. Promocja Premium promocyjne warunki świadczenia Usług na podstawie których Abonent otrzymuje dostęp do Pakietu Familijnego HD, Pakietu Sport HD, Pakietu Film HD oraz Pakietu HBO Cinemax HD. 1 ) Usługa dostępna jedynie za pośrednictwem Dekodera Dodatkowego. 2 ) Usługi dostępne łącznie z Pakietem Familijnym Max HD. 3) Usługi dostępne łącznie z Pakietem Familijnym HD. 1

2 2 3 Warunki skorzystania z Promocji 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: a. akceptacja PWU, b. uregulowanie, na dzień zawarcia Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej, wszystkich wymagalnych należności wobec Cyfrowego Polsatu, c. zawarcie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej z Okresem Podstawowym wynoszącym 12, 15, 18, 24, 29 lub 36 miesięcy. 4 Opis Promocji- Postanowienia Ogólne 1. Obowiązki Abonenta korzystającego z Promocji: a. korzystanie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 niniejszego paragrafu, przez Abonenta z (i) Pakietu Podstawowego lub (ii) Pakietu Podstawowego i Pakietów Dodatkowych lub (iii) Pakietu Podstawowego, Pakietów Dodatkowych oraz Usług Dodatkowych, wskazanych w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU, b. dokonywanie miesięcznych Opłat Abonamentowych po okresie Promocyjnym i/ lub Rabatowym (jeśli został on wskazany w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU) zgodnie z tabelą opłat Promocyjnych (patrz tabela poniżej), c. uiszczenie przy zawieraniu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej ceny sprzedaży za (i) Dekoder Podstawowy lub (ii) Dekoder Podstawowy oraz Dekoder Dodatkowy lub (iii) Dekoder Podstawowy i Dysk Twardy lub (iv) Dekoder Podstawowy, Dysk Twardy i Dekoder Dodatkowy, jeśli taka sprzedaż ma miejsce, d. dokonywanie miesięcznych opłat z tytułu udostępnienia (i) Dekodera Podstawowego (ii) Dekodera Podstawowego i Dekodera Dodatkowego, (iii) Dekodera Podstawowego, Dekodera Dodatkowego i Dysku Twardego (iv) Dekodera Podstawowego i Dysku Twardego, jeżeli takie opłaty zostały wskazane w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU, wnoszonych po Okresie Promocyjnym dotyczącym opłat z tytułu udostępnienia dekodera (jeśli został on wskazany w Części A Umowy Szczegółowej PWU, e. uiszczenie przy zawieraniu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej zryczałtowanej opłaty z tytułu udostępnienia Dekodera Podstawowego lub/i Dysku Twardego, jeżeli taka opłata została wskazana w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU, f. uiszczenie przy zawieraniu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej zryczałtowanej opłaty z tytułu udostępnienia Dekodera Dodatkowego, jeżeli taka opłata została wskazana w Części A Umowy Szczegółowej PWU w sytuacji, gdy Klient skorzystał z oferty z Dekoderem Dodatkowym, g. dokonywanie miesięcznych Opłat Abonamentowych za usługi świadczone przy użyciu Dekodera Dodatkowego, jeżeli takie opłaty zostały wskazane w Części A Umowy Szczegółowej PWU w sytuacji, gdy Klient skorzystał z oferty z Dekoderem Dodatkowym lub korzysta z Dekodera Dodatkowego na podstawie uprzednio zawartych Umów. h. dokonywanie miesięcznych Opłat Abonamentowych za Usługę Multiroom (SD lub HD w zależności od tego, która została wskazana w Części A Umowy Szczegółowej PWU) świadczoną przy użyciu Dekodera Dodatkowego, jeżeli takie opłaty zostały wskazane w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU w sytuacji, gdy Klient skorzystał z oferty z Dekoderem Dodatkowym. 2. W ramach Promocji Klient otrzymuje: a. obniżoną Opłatę Aktywacyjną, jeżeli taka opłata ma miejsce i jest wskazana w Części A Umowy Szczegółowej PWU, b. możliwość (i) zakupu/udostępnienia Dekodera Podstawowego albo możliwość udostępnienia Dekodera Podstawowego i udostępnienia Dekodera Dodatkowego w promocyjnej cenie lub (ii) możliwość udostępnienia wymiennego Dysku Twardego w promocyjnej cenie wraz z udostępnieniem Dekodera Podstawowego lub (iii) możliwość udostępnienia Dekodera Dodatkowego oraz wymiennego Dysku Twardego w promocyjnej cenie wraz z udostępnieniem Dekodera Podstawowego lub (iv) możliwość udostępnienia Dekodera Dodatkowego w promocyjnej cenie lub (v) korzystania z Dekodera Dodatkowego znajdującego się posiadaniu Abonenta na podstawie uprzednio zawartych Umów wraz z udostępnieniem Dekodera Podstawowego, c. możliwość (i) aktywacji Usługi Multiroom HD w promocyjnej cenie wraz z udostępnieniem Dekodera Dodatkowego lub (ii) aktywacji Usługi Multiroom SD lub HD w promocyjnej cenie na Dekoderze Dodatkowym znajdującym się w posiadaniu Abonenta na podstawie uprzednio zawartych Umów. d. Okres Promocyjny i/lub Rabatowy. 3. Ponadto w ramach Promocji Abonent, który nie ma żadnych zaległości płatniczych na rzecz Cyfrowego Polsatu, otrzymuje możliwość dokonywania wielokrotnych zmian zakresu Świadczonych Usług w trakcie trwania Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej z wyłączeniem Okresu Promocyjnego i/ lub Rabatowego polegającą na: a) zmianie wybranych Pakietów Dodatkowych przy jednoczesnym utrzymaniu tej samej ilości Pakietów Dodatkowych, do których Abonent uzyskał dostęp na podstawie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej; b) zmianie wybranych Pakietów Dodatkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu/zwiększeniu ilości Pakietów Dodatkowych, do których Abonent uzyskał dostęp na podstawie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej. Zmniejszenie ilości Pakietów Dodatkowych nie może polegać na zmniejszeniu minimalnej liczby Pakietów Dodatkowych określonej w Części A Umowy/Aneksu do Umowy Abonenckiej, chyba że dla danej Promocji zastrzeżono inaczej; c) zmniejszeniu/zwiększeniu ilości Usług Dodatkowych, do których Abonent uzyskał dostęp na podstawie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej na czas nieokreślony. Abonent, który na podstawie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej uzyskał

3 3 dostęp do Usług Dodatkowych w postaci Pakietu HBO HD lub HBO Cinemax HD oraz jednocześnie do Pakietu HBO GO, może zmniejszyć zakres świadczonych Usług o Pakiet HBO HD lub HBO Cinemax HD jedynie zmniejszając jednocześnie zakres świadczonych Usług o Pakiet HBO GO. 4. Abonent może złożyć wniosek o zmianę zakresu świadczonych Usług: a. telefonicznie, b. pisemnie przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres: Cyfrowy Polsat S.A. ul. Łubinowa 4a; Warszawa, c. a także osobiście w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu. 5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 lit. b., Cyfrowy Polsat świadczy wybrane przez Abonenta Usługi od pierwszego dnia najbliższego pełnego Okresu rozliczeniowego, rozpoczynającego się nie wcześniej niż 14 dni od daty wpływu wniosku do Cyfrowego Polsatu. W przypadku wpływu wniosku o zmianę zakresu świadczonych Usług po upływie wskazanego powyżej terminu, zmiany wejdą w życie z początkiem kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie rozliczeniowym, przed rozpoczęciem, którego Abonent złożył wniosek. 6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4 lit. a. i c., wniosek Abonenta powinien zostać złożony, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego Okresu rozliczeniowego. 7. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony osobiście bądź telefonicznie na mniej niż 24 godziny przed kolejnym Okresem rozliczeniowym: a) Cyfrowy Polsat zacznie świadczyć nowo wybrane Usługi zgodnie z poprzednim wnioskiem Abonenta złożonym Cyfrowemu Polsatowi w tym Okresie rozliczeniowym, o ile taki wniosek został złożony, zaś: i. zmiana zakresu świadczonych Usług zgodna z wnioskiem złożonym na mniej niż 24 godziny przed kolejnym Okresem rozliczeniowym zostanie wprowadzona z początkiem Okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie rozliczeniowym, przed rozpoczęciem, którego (na mniej niż 24 godziny) Abonent złożył wniosek, o ile Abonent nie złoży następnego wniosku w tym kolejnym Okresie rozliczeniowym; bądź b) zakres świadczonych Usług ulegnie zmianie z początkiem Okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie rozliczeniowym, przed rozpoczęciem, którego (na mniej niż 24 godziny) Abonent złożył wniosek. 8. Jeśli w trakcie Okresu rozliczeniowego Abonent złoży więcej niż jeden wniosek dotyczący zmiany zakresu świadczonych Usług, Cyfrowy Polsat zacznie świadczyć nowo wybrane Usługi zgodnie z ostatnim wnioskiem Abonenta złożonym Cyfrowemu Polsatowi w tym Okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 i 7 powyżej. 9. Cyfrowy Polsat rozpocznie świadczenie nowo wybranych Usług: a) z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 i 7 oraz pkt. 9 lit. b. poniżej, począwszy od najbliższego Okresu rozliczeniowego następującego po otrzymaniu wniosku Abonenta, b) bądź z początkiem Okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie Promocyjnym i/ lub Rabatowym w przypadku wniosków złożonych w Okresie Promocyjnym i/lub Rabatowym, c) oraz po uiszczeniu przez niego Opłaty Abonamentowej za nowo wybrane Usługi (w przypadku rozszerzenia zakresu świadczonych Usług). 10. Cyfrowy Polsat potwierdzi zakres dokonanych zmian Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej oraz termin ich wprowadzenia w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. 11. Abonentowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Cyfrowego Polsatu potwierdzeń zmiany warunków Umowy Abonenckiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Cyfrowy Polsat może potwierdzić zakres dokonanych zmian i termin ich wprowadzenia: a) za pośrednictwem ICOK lub b) za pośrednictwem poczty elektronicznej. 12. Abonentowi, który nie wyraził zgody na otrzymywanie od Cyfrowego Polsatu potwierdzeń zmiany warunków Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Cyfrowy Polsat potwierdzi, w formie pisemnej, zakres dokonanych zmian i termin ich wprowadzenia. 13. Abonentowi, który wnioskował o zmianę zakresu świadczonych usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zmiany warunków Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Abonentowi, który dokonał zmiany zakresu świadczonych usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jeżeli Cyfrowy Polsat - za zgodą Abonenta - rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy. 14. W przypadku przekształcenia Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej na wniosek Abonenta wraz z końcem Okresu Podstawowego w Umowę zawartą na czas nieokreślony, Abonent będzie zobowiązany do wnoszenia Opłat Abonamentowych w wysokości określonej w PWU dla umów zawartych na czas nieokreślony. 5 Opis Promocji postanowienia dotyczące Promocji Premium Super HD 1. W przypadku, gdy Abonent wypowie Umowę dostępu do Pakietu HBO GO, Opłaty Abonamentowe z tytułu korzystania z Usług: Pakiet Familijny Max HD, Pakiet Film HD, Pakiet Sport HD, Pakiet HBO Cinemax HD oraz Pakiet iplamix wynosić będą 99,90 złotych. 2. W przypadku, gdy Abonent wypowie Umowę dostępu do Pakietu iplamix, Opłaty Abonamentowe z tytułu korzystania z Usług: Pakiet Familijny Max HD, Pakiet Film HD, Pakiet Sport HD, Pakiet HBO Cinemax HD oraz Pakiet HBO GO wynosić będą 99,90 złotych.

4 4 6 Opis Promocji postanowienia dotyczące Promocji Premium 1. W przypadku, gdy Abonent wypowie Umowę dostępu do Pakietu Film HD, Opłaty Abonamentowe z tytułu korzystania z Usług: Pakiet Familijny Max HD, Pakiet Sport HD oraz Pakiet HBO Cinemax HD wynosić będą 84,90 złotych. 2. W przypadku, gdy Abonent wypowie Umowę dostępu do Pakietu Sport HD, Opłaty Abonamentowe z tytułu korzystania z Usług: Pakiet Familijny Max HD, Pakiet Film HD oraz Pakiet HBO Cinemax HD wynosić będą 84,90 złotych. 3. W przypadku, gdy Abonent wypowie Umowę dostępu do Pakietu Sport HD oraz Pakietu Film HD, Opłaty Abonamentowe z tytułu korzystania z Usług: Pakiet Familijny Max HD oraz Pakiet HBO Cinemax HD wynosić będą 79,90 złotych. 7 Opis Promocji postanowienia dotyczące Dekodera Dodatkowego 1. Abonent nie ma możliwości korzystania za pośrednictwem Dekodera Dodatkowego z innych Usług Cyfrowego Polsatu niż wymienione w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU ani jako Abonent, ani jako Użytkownik. 2. W przypadku, gdy na podstawie PWU Cyfrowy Polsat udostępnia Abonentowi Dekoder Dodatkowy z aktywną Usługą Multiroom SD lub HD (w zależności od tego która została mu wskazana w Umowie/Aneksie) Abonent zobowiązany jest uiścić opłatę aktywacyjną i zryczałtowaną Opłatę z tytułu udostępnienia Dekodera Dodatkowego w dniu zawarcia Umowy/Aneksu. 3. W przypadku, gdy na podstawie PWU Abonent aktywuje usługę Multiroom SD lub HD uzyskuje dostęp na Dekoderze Dodatkowym do Usług dostępnych na Dekoderze Podstawowym. 4. Korzystanie z Dekodera Dodatkowego z aktywną usługą Multiroom SD lub HD oraz Dekodera Podstawowego możliwe jest jedynie w obrębie jednego gospodarstwa domowego. 5. W przypadku, gdy na podstawie PWU Abonent aktywuję Usługą Multiroom SD lub HD, w celu uzyskania ciągłego dostępu do Usługi należy dokonywać cyklicznej aktywacji Dekodera Dodatkowego zgodnie z instrukcją dołączoną do Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej. 6. Umowa Abonencka/Aneks do Umowy Abonenckiej w części dotyczącej Usług świadczonych za pomocą Dekodera Dodatkowego oraz/lub udostępnienia tego Dekodera ulega przekształceniu w Umowę zawartą na czas nieokreślony po upływie: i. Okresu udostępnienia Dekodera Dodatkowego lub ii. Okresu dotyczącego korzystania z Usług świadczonych za pomocą Dekodera Dodatkowego (w przypadku Abonentów korzystających z Dodatkowego Dekodera na podstawie uprzednio zawartych Umów). Umowa/Aneks w zakresie Usług świadczonych za pomocą Dekodera Dodatkowego oraz/lub udostępnienia tego Dekodera może wygasnąć wraz z końcem okresu udostępnienia tego Dekodera lub Okresu dotyczącego korzystania z Usług świadczonych za pomocą Dekodera Dodatkowego, jeśli Abonent złoży na piśmie oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy w zakresie Usług świadczonych za pomocą Dekodera Dodatkowego oraz/lub udostępnienia tego Dekodera, co najmniej na trzy Okresy rozliczeniowe przed upływem terminu wskazanego w pkt. 6 lit. i lub ii. W przypadku braku stosownego oświadczenia woli, złożonego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Abonent będzie zobowiązany do wnoszenia Opłat Abonamentowych w wysokości określonej dla umów wskazanych w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej. 7. W przypadku, gdy wpłacone przez Abonenta środki pieniężne w ramach Umowy nie pokryją wszystkich należności Abonenta wobec Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia wobec Abonenta wszystkich Usług, realizowanych na podstawie Umowy, co nie wyłącza prawa Cyfrowego Polsatu do zastosowania innych, przewidzianych Umową, Cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług, sankcji. 8. Abonentowi, który zawarł Umowę Abonencką/Aneksu do Umowy Abonenckiej w ramach Promocji Premium Super HD lub Premium, oraz na podstawie PWU aktywuje usługę Multiroom SD na Dekoderze Dodatkowym, znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie uprzednio zawartych umów, przysługuje prawo do wymiany Dekodera Dodatkowego na Dekoder Dodatkowy w technologii HD w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu. Powyższe uprawnienie wygasa z dniem 30 czerwca 2013 roku. Skorzystanie przez Abonenta z opisanego w niniejszym punkcie uprawnienia, nie ma wpływu na warunki zawartej Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej w części dotyczącej opłat z tytułu udostępnienia Dekodera Dodatkowego oraz opłat z tytułu Usługi Multiroom SD. 8 Postanowienia końcowe Niniejsze Promocyjne Warunki Umowy Część Ogólna są dostępne w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.

5 Tabela opłat Promocyjnych Tabela 1. Pakiet Podstawowy Cennik dla Abonentów z Umową na Cennik dla Abonentów z Umową na czas nieokreślony Mini HD 14,90 zł 16,90 zł Rodzinny HD 24,90 zł 26,90 zł Familijny HD 39,90 zł 42,90 zł Familijny HD + Sport HD 49,90 zł 62,90 zł Familijny HD + HBO HD +HBO GO 74,90 zł 77,90 zł Familijny Max HD 49,90 zł 62,90 zł Pakiet Familijny Max HD plus Pakiety Dodatkowe Familijny Max HD + Sport HD 59,90 zł 82,90 zł Familijny Max HD + Film HD 59,90 zł 82,90 zł Familijny Max HD + Sport HD + Film HD 69,90 zł 102,90 zł Familijny Max HD + Film HD +HBO HD 79,90 zł 107,90 zł Familijny Max HD + Sport HD +HBO HD 79,90 zł 107,90 zł Familijny Max HD + HBO HD + HBO GO 79,90 zł 97,90 zł Familijny Max HD + HBO Cinemax HD 79,90 zł 102,90 zł Promocja Premium Super HD 109,90 zł 172,80 zł Familijny Max HD+ Sport HD+ Film HD+ HBO Cinemax HD+ iplamix 99,90 zł 162,80 zł Familijny Max HD+ Sport HD+ Film HD+ HBO Cinemax HD+ HBO GO 99,90 zł 152,90 zł Promocja Premium 89,90 zł 142,90 zł Familijny Max HD+ Sport HD+HBO Cinemax HD 84,90 zł 122,90 zł Familijny Max HD+ Film HD+HBO Cinemax HD 84,90 zł 122,90 zł Familijny Max HD+ HBO Cinemax HD 79,90 zł 102,90 zł Tabela opłat za Usługi Dodatkowe Tabela 2. Usługi Dodatkowe: Miesięczna Opłata Abonamentowa przy Umowie na Miesięczna Opłata Abonamentowa przy Umowie na czas nieokreślony Okres Promocyjny dla Usług na 29 m-cy Okres Promocyjny dla Usług na 15 m-cy Okres Promocyjny dla Usług na czas nieokreślony Pakiet HBO HD 25,00 zł 25,00 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet Cinemax HD 15,00 zł 15,00 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet HBO Cinemax HD 35,00 zł 35,00 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet Rozrywka HD 25,00 zł 25,00 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet HBO GO 10,00 zł 10,00 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet iplafilm 14,90 zł 14,90 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet iplasport 9,90 zł 14,90 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet iplapremiery 9,90 zł 9,90 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet FilmBox Live 19,90 zł 19,90 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet iplamix 19,90 zł 19,90 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c 5

6 Tabela Skład Pakietów Tabela 3. Pakiet Mini Pakiet Mini Extra Pakiet Rodzinny Pakiet Familijny Pakiet Familijny Max Pakiet Max Pakiet Film Pakiet Sport Pakiet Cinemax Pakiet HBO Pakiet HBO Cinemax Pakiet Rozrywka Polsat, TV4, TV6, TVP 1, TVP 2, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVN, TVN Siedem, Polsat 2, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Sport, Polsat Film, Polsat Jim Jam, Polsat HD, TVP HD, TVN HD, TVN Siedem HD, Polsat Crime & Investigation, Polsat Food Network, Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature. Polsat, TV 4, TV 6, TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVN, TVN HD, TVN 7, Polsat 2, Polsat News, Polsat Café, Polsat Play, Polsat Sport, Polsat Film, Polsat Jim Jam, Polsat HD, Comedy Central Polska, Polsat Sport Extra, Disney XD, Travel Channel, Nat Geo Wild, CBS Reality, CBS Drama, Superstacja, Love, TVP HD, TVN 7 HD, Polsat Crime & Investigation, TVP 1 HD, TVP 2 HD, Polsat Food Network, Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature. Polsat, TV4, TV6, TVP 1, TVP 2, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVN, TVN Siedem, Polsat 2, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Sport, Polsat Film, Polsat Jim Jam, Polsat HD, TVP HD, TVN HD, TVN Siedem HD, Polsat Crime & Investigation, Polsat Food Network, CBS Drama, Comedy Central Polska, Disney XD, History, Nat Geo Wild, Polsat Sport Extra, Superstacja, TVN Meteo, Love, CBS Reality, Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature. Polsat, Polsat HD, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, TV4, TV6, Polsat 2, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Film, Polsat Jim Jam, TVP 1, TVP 2, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVN, TVN Siedem, TVN 24, Discovery Channel, Animal Planet, Travel Channel, Disney XD, CBS Reality, Cartoon Network, TCM, CBS Drama, AXN, AXN HD, Eurosport, Disney Channel, Superstacja, Comedy Central Polska, Love, TVN Turbo, TVN Meteo, TVN Style, Discovery World, Discovery Science, TLC, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, Disney Junior, FOX, FOX HD, National Geographic Channel, TVP HD, TVN HD, Nickelodeon HD, TVN Siedem HD, History, Polsat Crime & Investigation, ID Investigation Discovery, Kino Polska, TVP Seriale, Polsat Food Network, Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature. Polsat, Polsat HD, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, TV4, TV6, Polsat 2, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Film, Polsat Jim Jam, TVP 1, TVP 2, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVN, TVN Siedem, TVN 24, Discovery Channel, Animal Planet, Travel Channel, Disney XD, CBS Reality, Cartoon Network, TCM, CBS Drama, AXN, AXN HD, Eurosport, Disney Channel, Superstacja, Comedy Central Polska, Love, TVN Turbo, TVN Meteo, TVN Style, Discovery World, Discovery Science, TLC, TLC HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, Disney Junior, FOX, FOX HD, National Geographic Channel, TVP HD, TVN HD, Nickelodeon HD, TVN Siedem HD, History, Polsat Crime & Investigation, ID Investigation Discovery, Kino Polska, TVP Rozrywka, TVP Seriale, Polsat Food Network, Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature, Animal Planet HD, BBC HD, Boomerang, Discovery Channel HD, History HD, MTV Live HD, MTV, National Geographic Channel HD, Nick Jr., Nickelodeon, Vh1, FilmBox, BBC CBeebies, BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle, Da Vinci Learning, E!, MTV Rocks, Universal, TV Republika. Animal Planet HD, BBC HD, Boomerang, Discovery Channel HD, History HD, MTV Live HD, MTV, National Geographic Channel HD, Nick Jr., Nickelodeon, Vh1, FilmBox, BBC CBeebies, BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle, Da Vinci Learning, E!, MTV Rocks, Universal, TLC HD, TVP Rozrywka, TV Republika. AXN Crime, AXN SciFi, AXN Spin HD, Comedy Central Family, FilmBox Extra, FilmBox Familly, FilmBox HD, Fox Life, Fox Life HD, CBS Europa, FilmBox Action, Polsat Film HD, Sundance, Sundance HD, SciFi Universal, Universal HD, CBS Action, 13th Street Universal. Eurosport HD, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, Extreme Sports Channel, Fightbox, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra HD, TVP Sport. Cinemax, Cinemax 2, Cinemax HD, Cinemax 2 HD. HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD, HBO 2 HD, HBO Comedy HD. Cinemax, Cinemax 2, Cinemax HD, Cinemax 2 HD, HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD, HBO 2 HD, HBO Comedy HD. Blue Hustler, Daring!TV, Hustler HD 3D, Redlight HD. 6

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2012 Zima ST z dnia 05.03.2013 roku Część Ogólna

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2012 Zima ST z dnia 05.03.2013 roku Część Ogólna Centrum Obsługi Klienta 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222 (opłata wg taryfy operatora) www.cyfrowypolsat.pl Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2012 Zima ST z dnia 05.03.2013 roku Część

Bardziej szczegółowo

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat- Świąteczna Promocja II 2011 D2D z dnia roku Część Ogólna

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat- Świąteczna Promocja II 2011 D2D z dnia roku Część Ogólna Centrum Obsługi Klienta 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222 (opłata wg taryfy operatora) www.cyfrowypolsat.pl Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat- Świąteczna Promocja II 2011 D2D z dnia

Bardziej szczegółowo

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Zima z dnia roku Część Ogólna

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Zima z dnia roku Część Ogólna Centrum Obsługi Klienta 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222 (opłata wg taryfy operatora) www.cyfrowypolsat.pl Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Zima z dnia 20.05.2013 roku Część

Bardziej szczegółowo

Canal+ HD C+ Platinum HD Canal+ Sport HD C+ Platinum HD Canal+ Film 2 HD C+ Platinum lub C+ Gold HD Canal+ Film HD C+ Platinum lub C+ Gold HD

Canal+ HD C+ Platinum HD Canal+ Sport HD C+ Platinum HD Canal+ Film 2 HD C+ Platinum lub C+ Gold HD Canal+ Film HD C+ Platinum lub C+ Gold HD Lista pakietów programowych: Pakiet Liczba kanałów HD Cena Na Start 40 7 1 Wiadomości 18 3 TVN 5 3 Muzyka 14 0 Styl Życia 8 4 Młodsze dzieci 7 0 Starsze Dzieci 5 0 Kino 9 0 10zł/m-c Seriale 16 0 10zł/m-c

Bardziej szczegółowo

TVP 1 TVP 1 HD TVP 2 TVP 2 HD TVP

TVP 1 TVP 1 HD TVP 2 TVP 2 HD TVP - 1 - Darmowy HD CENNIK * HD TVP Historia HD Sport News Dla Abonentów + Wszystkie kanaly niekodowane z satelity HOT BIRD 0.00 ZL - 2 - Mini HD: (1) HD TVP HD HD 2 International HD Religia TV (3) TVP Historia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEWIZYJNYCH JAMBOX

CENNIK USŁUG TELEWIZYJNYCH JAMBOX 1. Usługi podstawowe. - Pakiet Wielotematyczny 49 PLN - Telewizja Bez Karty 29 PLN 2. Usługi dodatkowe. - Mutliroom 10 PLN Firma Handlowo Usługowa Com-ix Mariusz Ploszke CENNIK USŁUG TELEWIZYJNYCH JAMBOX

Bardziej szczegółowo

Promocja Pakiet Wielotematyczny

Promocja Pakiet Wielotematyczny Promocja Pakiet Wielotematyczny Pakiet wielotematyczny to 126 cyfrowych kanałów, w tym aż 24 w jakości HD. Zawiera wiele najpopularniejszych programów, z wielu kategorii tematycznych, tak aby zaspokoił

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r.

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od 21.03.2016 r. Nr.odb. PROGRAM Pakiet MINI Pakiet OSZCZĘDNY Pakiet WYGODN Pakiet BOGATY Pakiet EXTRA 1 TVP 1 X X X X 2 TVP 2 X X X X

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy o Abonament (zwanej dalej Umową ) oraz Regulaminu Umowy o Abonament (zwanym dalej Regulaminem )

ANEKS do Umowy o Abonament (zwanej dalej Umową ) oraz Regulaminu Umowy o Abonament (zwanym dalej Regulaminem ) ANEKS do Umowy o Abonament (zwanej dalej Umową ) oraz Regulaminu Umowy o Abonament (zwanym dalej Regulaminem ) CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z faktem wzbogacenia swojej oferty programowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r.

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od 21.03.2016 r. Nr.odb. PROGRAM MINI OSZCZĘDNY WYGODN BOGATY EXTRA 1 TVP 1 X X X X 2 TVP 2 X X X X 3 Polsat X X X X X 4 TVN X X X X X

Bardziej szczegółowo

Promocja Pakiet Wielotematyczny

Promocja Pakiet Wielotematyczny Promocja Pakiet Wielotematyczny Pakiet wielotematyczny to 128 cyfrowych kanałów, w tym aż 30 w jakości HD. Zawiera wiele najpopularniejszych programów, z wielu kategorii tematycznych, tak aby zaspokoił

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. Pakiet OSZCZĘDNY. Pakiet MINI

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. Pakiet OSZCZĘDNY. Pakiet MINI OFERTA OWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od 01.06.2016 r. Nr.odb. EXTRA 1 TVP 1 X X X X 2 TVP 2 X X X X 3 Polsat X X X X X 4 TVN X X X X X 5 TOYA X X X X 6 TOYA HD X X X X 7 TOYA VOD

Bardziej szczegółowo

Lista wszystkich kanałów:

Lista wszystkich kanałów: Lista wszystkich kanałów: nr Nazwa kanału Pakiet Język 101 TVP 1 102 TVP 2 103 TVP Regionalna 104 TVN 105 Polsat 107 TVN7 108 TV4 109 Polsat 2 110 TVP HD Więcej HD, HD na sztuki 111 TVP1 HD 112 TVP2 HD

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m

Warunki Promocji Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m Warunki Promocji Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW. 1. Pakiety podstawowe MetroTV

Załącznik nr 1 LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW. 1. Pakiety podstawowe MetroTV 1. Pakiety podstawowe MetroTV l.p. Program TV Pakiet: STARTOWY HD Pakiet: OPTYMALNY HD Pakiet: BOGATY HD 1 13th Street Universal występuje występuje występuje 2 4 fun tv występuje występuje występuje 3

Bardziej szczegółowo

Lista kanałów aktualna od 1.05.2015 1 Polsat Ogólne 2 TV 4 Serial 3 TVP1 Ogólne 4 TVP 2 Ogólne 5 Polsat News Informacyjne 6 Polsat 2 Serial 7 TVN 7

Lista kanałów aktualna od 1.05.2015 1 Polsat Ogólne 2 TV 4 Serial 3 TVP1 Ogólne 4 TVP 2 Ogólne 5 Polsat News Informacyjne 6 Polsat 2 Serial 7 TVN 7 Lista kanałów aktualna od 1.05.2015 1 Polsat Ogólne 2 TV 4 Serial 3 TVP1 Ogólne 4 TVP 2 Ogólne 5 Polsat News Informacyjne 6 Polsat 2 Serial 7 TVN 7 Serial 8 TVN Ogólne 9 Polsat Play Rozrywka 10 Polsat

Bardziej szczegółowo

LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW, PAKIETÓW ORAZ CENNIK 1. Pakiety podstawowe VTV

LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW, PAKIETÓW ORAZ CENNIK 1. Pakiety podstawowe VTV 1. Pakiety podstawowe VTV l.p. Program TV Pakiet: STARTOWY Pakiet: OPTYMALNY Pakiet: BOGATY 1 13th Street Universal występuje występuje występuje 2 4 fun tv występuje występuje występuje 3 Adventure występuje

Bardziej szczegółowo

Universe+ HBO z telefonem 24m

Universe+ HBO z telefonem 24m Warunki Promocji Universe+ HBO z telefonem 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision S.A. i usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW 1. Pakiety podstawowe MetroTV

Załącznik nr 1. LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW 1. Pakiety podstawowe MetroTV 1. Pakiety podstawowe MetroTV Pakiet: Pakiet: Pakiet: l.p. Program TV LCN STARTOWY + OPTYMAL- BOGATY + HD HD NY + HD 1 13th Street Universal 170 występuje występuje występuje 2 4 fun tv 35 występuje występuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. Pakiet NAZIEMNY+

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. Pakiet NAZIEMNY+ OFERTA OWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od 13.03.2017 r. Nr odb. 1 TVP 1 HD X X X X 2 TVP 2 HD X X X X 3 Polsat HD X X X 4 TVN HD X X X 6 TOYA HD X X X X 7 TOYA VOD HD X X X X 8 TV

Bardziej szczegółowo

LP LCN Nazwa kana ĐČu TP Czest. Pol. DVB SR FEC HD SID VPID APID1 APID2

LP LCN Nazwa kana ĐČu TP Czest. Pol. DVB SR FEC HD SID VPID APID1 APID2 LP LCN Nazwa kana ĐČu TP Czest. Pol. DVB SR FEC HD SID VPID APID1 APID2 1 1 TVN HD 16 11508 V S2 27500 3/4 HD 15821 532 820 821 2 2 TVN7 HD 4 11508 V S2 27500 3/4 HD 15827 536 860 861 3 3 TVN Style HD

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. Pakiet OSZCZĘDNY. Pakiet MINI

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. Pakiet OSZCZĘDNY. Pakiet MINI OFERTA OWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od 12.08.2016 r. Nr odb. EXTRA 1 TVP 1 X X X X 2 TVP 2 X X X X 3 Polsat X X X X X 4 TVN X X X X X 5 TOYA X X X X 6 TOYA HD X X X X 7 TOYA VOD

Bardziej szczegółowo

STARTO WY HD PLUS. 36 występuje występuje występuje. 155 występuje występuje występuje. 130 występuje występuje występuje

STARTO WY HD PLUS. 36 występuje występuje występuje. 155 występuje występuje występuje. 130 występuje występuje występuje l.p. Program TV Pakiet: Pakiet: Pakiet: STARTO WY HD OPTYMALNY HD PLUS BOGATY HD PLUS PLUS 1 Eurosport 1 98 występuje brak brak 2 Eurosport 2 99 występuje brak brak 3 13th Street Universal 170 występuje

Bardziej szczegółowo

Promocja Pakiet Wielotematyczny

Promocja Pakiet Wielotematyczny Promocja Pakiet Wielotematyczny Pakiet wielotematyczny to 112 cyfrowych kanałów, w tym aż 21 w jakości HD. Zawiera wiele najpopularniejszych programów, z wielu kategorii tematycznych, tak aby zaspokoił

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. Pakiet NAZIEMNY+

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. Pakiet NAZIEMNY+ OFERTA OWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od 1.02.2017 r. Nr odb. 1 TVP 1 X X X X 2 TVP 2 X X X X 3 Polsat X X X X 4 TVN X X X X 5 TOYA X X X X 6 TOYA HD X X X X 7 TOYA VOD HD X X X X

Bardziej szczegółowo

Promocja Pakiet Wielotematyczny

Promocja Pakiet Wielotematyczny Promocja Pakiet Wielotematyczny Pakiet wielotematyczny to 112 cyfrowych kanałów, w tym aż 21 w jakości HD. Zawiera wiele najpopularniejszych programów, z wielu kategorii tematycznych, tak aby zaspokoił

Bardziej szczegółowo

1 3OFERTA PROGRAMOWA PAKIET 0 7W TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowi 0 2zuje od r.

1 3OFERTA PROGRAMOWA PAKIET 0 7W TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowi 0 2zuje od r. 1 3OFERTA PROGRAMOWA PAKIET 0 7W TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowi 0 2zuje od 01.02.2016 r. Nr.odb. PROGRAM MINI OSZCZ 0 0DNY WYGODN BOGATY EXTRA 1 TVP 1 X X X X 2 TVP 2 X X X X 3 Polsat X X X X X 4 TVN

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Cyfrowe Usługi Interaktywne TV HD Cennik obowiązujący od r.

Cennik Usług Multimedialnych Cyfrowe Usługi Interaktywne TV HD Cennik obowiązujący od r. Cennik obowiązujący od 11.05.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD (montaż, uruchomienie i konfiguracja Terminala ) 450,00 zł 2. AKTYWACJA DODATKOWEGO TERMINALA 250,00 zł 3. AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW. 1. Pakiety podstawowe MetroTV

Załącznik nr 1 LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW. 1. Pakiety podstawowe MetroTV 1. Pakiety podstawowe MetroTV l.p. Program TV LCN Pakiet: STARTOWY HD Pakiet: OPTYMALNY HD Pakiet: BOGATY HD 1 13th Street Universal 170 występuje występuje występuje 2 4 fun tv 35 występuje występuje

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Cyfrowe Usługi Interaktywne TV HD Cennik obowiązujący od r.

Cennik Usług Multimedialnych Cyfrowe Usługi Interaktywne TV HD Cennik obowiązujący od r. Cennik obowiązujący od 11.05.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD (montaż, uruchomienie i konfiguracja Terminala ) 450,00 zł 2. AKTYWACJA DODATKOWEGO TERMINALA 250,00 zł 3. AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. Pakiet OSZCZĘDNY. Pakiet MINI

OFERTA PROGRAMOWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od r. Pakiet OSZCZĘDNY. Pakiet MINI OFERTA OWA PAKIETÓW TELEWIZYJNYCH w sieci T-MONT obowiązuje od 9.01.2017 r. Nr odb. EXTRA 1 TVP 1 X X X X 2 TVP 2 X X X X 3 Polsat X X X X X 4 TVN X X X X X 5 TOYA X X X X 6 TOYA HD X X X X 7 TOYA VOD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW. 1. Pakiety podstawowe MetroTV

Załącznik nr 1 LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW. 1. Pakiety podstawowe MetroTV 1. Pakiety podstawowe MetroTV Lp. Program TV Pakiet: STARTOWY HD Pakiet: OPTYMALNY HD Pakiet: BOGATY HD 1 4 fun tv występuje występuje występuje 2 AleKino+ występuje występuje występuje 3 AleKino+ HD występuje

Bardziej szczegółowo

Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m

Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m Warunki Promocji Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW. 1. Pakiety podstawowe MetroTV

Załącznik nr 1 LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW. 1. Pakiety podstawowe MetroTV 1. Pakiety podstawowe MetroTV l.p. Program TV Pakiet: STARTOWY HD Pakiet: OPTYMALNY HD Pakiet: BOGATY HD 1 4 fun tv występuje występuje występuje 2 AleKino+ występuje występuje występuje 3 AleKino+ HD

Bardziej szczegółowo

Lista kanałów telewizyjnych z numerami na dekoderze

Lista kanałów telewizyjnych z numerami na dekoderze Lista kanałów telewizyjnych z numerami na dekoderze lp. Nr kanału Nazwa kanału Język Dźwięk Obraz 1 101 TVP1 polski Stereo SD 4:3 2 102 TVP2 polski Stereo SD 4:3 3 103 TVP3 polski Stereo SD 4:3 4 104 TVN

Bardziej szczegółowo

LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW Załącznik nr 1 Data Publikacji

LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW Załącznik nr 1 Data Publikacji LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW - 2 0 206 LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW Załącznik nr Data Publikacji 2.0.206 lcn Kanał HD npvr 4 PauzaTV CatchUp Pakiet Ekonomiczny HD / Pakiet Startowy + HD 3 / Pakiet Optymalny +

Bardziej szczegółowo

Dekoder NC+MIX NBOX 5800 za jeden grosz!!!

Dekoder NC+MIX NBOX 5800 za jeden grosz!!! Infomacje o poukcie Utozono 08-02-2017 Dekoe NC+MIX NBOX 5800 za jeen gosz!!! Cena : 0,01 zł N kataogoy : NBOX za gosz Poucent : NC+ Dostępność : Dostępny Stan magazynoy : bzo ysoki Dekoe NC+MIX NBOX 5800

Bardziej szczegółowo

LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW Załącznik nr 1 Data Publikacji

LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW Załącznik nr 1 Data Publikacji LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW Załącznik nr Data Publikacji 0.02.207 lcn Kanał HD npvr 4 PauzaTV CatchUp Pakiet Ekonomiczny HD 2 / Pakiet Startowy + HD 3 / Pakiet Optymalny + HD 3 / Pakiet Bogaty + HD 3 TVP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW. 1. Pakiety podstawowe MetroTV

Załącznik nr 1 LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW. 1. Pakiety podstawowe MetroTV 1. Pakiety podstawowe MetroTV Lp. Program TV Pakiet: STARTOWY HD Pakiet: OPTYMALNY HD Pakiet: BOGATY HD 1 4 fun tv występuje występuje występuje 2 AleKino+ występuje występuje występuje 3 AleKino+ HD występuje

Bardziej szczegółowo

MINI HD MAŁY HD DUŻY MEGA MEGA+ 1 TVP1 HD TVP1 HD TVP1 HD TVP1 HD TVP1 HD 2 TVP2 HD TVP2 HD TVP2 HD TVP2 HD TVP2 HD 3 TVN HD TVN HD TVN HD TVN HD TVN

MINI HD MAŁY HD DUŻY MEGA MEGA+ 1 TVP1 HD TVP1 HD TVP1 HD TVP1 HD TVP1 HD 2 TVP2 HD TVP2 HD TVP2 HD TVP2 HD TVP2 HD 3 TVN HD TVN HD TVN HD TVN HD TVN MINI HD MAŁY HD DUŻY MEGA MEGA+ 1 TVP1 HD TVP1 HD TVP1 HD TVP1 HD TVP1 HD 2 TVP2 HD TVP2 HD TVP2 HD TVP2 HD TVP2 HD 3 TVN HD TVN HD TVN HD TVN HD TVN HD 4 Polsat HD Polsat HD Polsat HD Polsat HD Polsat

Bardziej szczegółowo

Lista Kanałów Lumi2 TV, Strona 1

Lista Kanałów Lumi2 TV, Strona 1 Lista Kanałów Lumi2 TV, Strona 1 l.p. Program TV SD/HD LCN EKONOMICZNY HD STARTOWY HD 1 TVP 1 HD HD 1 2 TVP 2 HD HD 2 3 Polsat * SD 3 4 TVN 7 * SD 4 5 TVN 24 * SD 5 6 TVN Turbo * SD 6 7 TVN Meteo Active

Bardziej szczegółowo

UKŁAD KANAŁÓW W DEKODERACH CYFROWEGO POLSATU Ostatnia aktualizacja: >>13.10.2012r<< TV:

UKŁAD KANAŁÓW W DEKODERACH CYFROWEGO POLSATU Ostatnia aktualizacja: >>13.10.2012r<< TV: - 1 - UKŁAD KANAŁÓW W DEKODERACH CYFROWEGO POLSATU Ostatnia aktualizacja: >>13.10.2012r

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji All Inclusive 24m - kurier

Warunki Promocji All Inclusive 24m - kurier Warunki Promocji All Inclusive 24m - kurier Oferta ITI Neovision S.A. - dostawcy platformy satelitarnej nc+. Promocja umożliwia korzystanie przez Abonenta ze Sprzętu typ mediabox+/wifi PremiumBox+, Pakietu

Bardziej szczegółowo

Polsat Sport 19. Extra Polsat Film 18. News Tele FUN

Polsat Sport 19. Extra Polsat Film 18. News Tele FUN Program TV LDN PVR CatchUp PauseTV Ekonomiczny Startowy Optymalny Bogaty TVP 1 1 TVP 2 2 Polsat 3 TVN 7 4 TVN 24 5 TVN Turbo 6 TVN Meteo 7 Active TVN 24 Biznes 8 i Świat TVN 9 TVP Lodz 10 Polsat 2 11 Polsat

Bardziej szczegółowo

Karta C+ CAMELEON (nieparowana) dowolny pakiet - podpisz umowę!

Karta C+ CAMELEON (nieparowana) dowolny pakiet - podpisz umowę! Infomacje o poukcie Utozono 01-02-2017 Kata C+ CAMELEON (niepaoana) oony pakiet - popisz umoę! Cena : 100,00 zł N kataogoy : C+ umoa Poucent : NC+ Dostępność : Dostępny Stan magazynoy : bazo ysoki a Kata

Bardziej szczegółowo

Comfort+ Cinemax z Internetem 10 GB 24m

Comfort+ Cinemax z Internetem 10 GB 24m Warunki Promocji Comfort+ Cinemax z Internetem 10 GB 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision

Bardziej szczegółowo

LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW Data Publikacji

LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW Data Publikacji Lp. Kanał LCN LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW Data Publikacji 12.10.2016 Dodatkowe Funkcje npvr Pauza Catch TV Up Ekonomiczny Hd** KANAŁY OGÓLNE Pakiet Optymalny+ Startowy+ HD HD Bogaty+HD 1 P1 22 - - - 2 Polsat*

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji Comfort+ Cinemax & Sport z Internetem 10 GB 24m

Warunki Promocji Comfort+ Cinemax & Sport z Internetem 10 GB 24m Warunki Promocji Comfort+ Cinemax & Sport z Internetem 10 GB 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multioferta

Regulamin Promocji Multioferta Regulamin Promocji Multioferta 2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. obowiązuje od 26 czerwca 2012 r. do 30 września 2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Multioferta 2012 z

Bardziej szczegółowo

Eutelsat Hot Bird 13C (13,0 E) tp. 112 (10,758 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK) - Cyfrowy Polsat

Eutelsat Hot Bird 13C (13,0 E) tp. 112 (10,758 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK) - Cyfrowy Polsat NIEZBĘDNIK INSTALATORA 9 STRON - WYDRUKUJ SOBIE PDF! Dzięki uprzejmości magazynu: Zgodnie z zapowiedziami operatorów w nocy z 30 września na 1 października 2015 dokonano przełączenia wielu transponderów

Bardziej szczegółowo

Dwie karty C+ z wybranym pakietem NC+ na jednej umowie 15 lub 24-miesięcznej.

Dwie karty C+ z wybranym pakietem NC+ na jednej umowie 15 lub 24-miesięcznej. Infomacje o poukcie Utozono 03-07-2016 Die katy C+ oony pakiet - popisz umoę! Cena : 400,00 zł 250,00 zł N kataogoy : 2xC+ umoa Poucent : NC+ Dostępność : Dostępny Stan magazynoy : bazo ysoki Die katy

Bardziej szczegółowo

LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW

LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW LISTA DOSTĘPNYCH KANAŁÓW Lp. Kanał LCN Data Publikacji 30.05.2017 Dodatkowe Funkcje npvr Pauza Catch TV Up KANAŁY OGÓLNE Strona 1 Ekonomiczny Hd** Pakiet Optymalny+ Startowy+ HD HD Bogaty+HD 1 P1 22 -

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA KABLOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ PULNET w Puławach

TELEWIZJA KABLOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ PULNET w Puławach TELEWIZJA KABLOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ PULNET w Puławach OZNACZENIA i UWAGI: Kolor zielony - Standard analogowy telewizji lub radiofonii. Kolor czerwony - Standard cyfrowy tak zwany kablowy (DVB-C

Bardziej szczegółowo

Lista Dostępnych Kanałów. Pakiet Ekonomiczny HD. Pakiet Startowy+HD. Kanały Ogólne

Lista Dostępnych Kanałów. Pakiet Ekonomiczny HD. Pakiet Startowy+HD. Kanały Ogólne Lp. Kanał LCN Ekonomiczny HD Startowy+HD Optymalny+HD Bogaty+HD Kanały Ogólne 1 P1 22 2 Polsat* 3 3 Polsat HD 109 4 Tele 5* 20 5 Tele 5 HD 118 6 TTV 62 7 TV Puls* 27 8 TV Puls HD 80 9 TV Puls 2* 55 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multioferta

Regulamin Promocji Multioferta Regulamin Promocji Multioferta z Nowym Cyfrowym Polsatem 2012 z dnia 07 lutego 2013 r. obowiązuje od 07 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r.

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD 299,90 zł 2. PRZENIESIENIE PRZYŁĄCZA 59,90 zł 3. TELEWIZJA W DOMKACH 649,90 zł OPŁATY ABONAMENTOWE 1. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od r.

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od r. Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD 299,90 zł 2. PRZENIESIENIE PRZYŁĄCZA 59,90 zł 3. TELEWIZJA W DOMKACH 649,90 zł OPŁATY ABONAMENTOWE 1. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji KOLNET TV POWER

Regulamin i Cennik Promocji KOLNET TV POWER Regulamin i Cennik Promocji TV POWER I. Organizator Promocji sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mazańcowickiej (43-0 Czechowice-Dziedzice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Karta BSKA z NBOX 5800SX PROMOCJA!!!

Karta BSKA z NBOX 5800SX PROMOCJA!!! Infomacje o poukcie Utozono 16-01-2017 Kta NC+N z BSKA, szybki chip, oony pakiet GZG Cena : 190,00 zł N kataogoy : Kta BSKA oony pakiet GZG Poucent : NC+ Dostępność : Dostępny Stan magazynoy : bzo ysoki

Bardziej szczegółowo

Widownia programów Polo TV, Eska TV, TTV, TV6 oraz TV Trwam i Religia.tv w okresie: 1 stycznia 19 lutego 2012 r.

Widownia programów Polo TV, Eska TV, TTV, TV6 oraz TV Trwam i Religia.tv w okresie: 1 stycznia 19 lutego 2012 r. Widownia programów Polo TV, Eska TV, TTV, TV6 oraz TV Trwam i Religia.tv w okresie: 1 stycznia 19 lutego 2012 r. () DEPARTAMENT MONITORINGU Warszawa 27 lutego 2012 r. Wielkość widowni W styczniu i lutym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K z dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje od 01.03.2012.2012 r. do 30.06.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet dla każdego

Bardziej szczegółowo

ANEKS AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY

ANEKS AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY ANEKS AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY Operator CYFRY+ przygotował dla Abonentów specjalną ofertę promocyjną pod nazwą GOTÓWKA Z GÓRY, polegającą na zaoferowaniu Abonentom promocyjnych warunków Umowy, określonych

Bardziej szczegółowo

LISTA KANAŁÓW DOSTĘPNYCH W TELEWIZJI AVIOS (obowiązuje od ) Lista dostępnych kanałów. Nazwa kanału Inne Języki Start Premium OGÓLNE SPORT

LISTA KANAŁÓW DOSTĘPNYCH W TELEWIZJI AVIOS (obowiązuje od ) Lista dostępnych kanałów. Nazwa kanału Inne Języki Start Premium OGÓLNE SPORT LISTA KANAŁÓW DOSTĘPNYCH W TELEWIZJI AVIOS (obowiązuje od 01.01.2014.) KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław tel. +48 71 723 43 23 e-mail: info@korbank.pl Nazwa kanału Inne Języki Start OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Technologia i usługi platformy cyfrowej JOY TV

Technologia i usługi platformy cyfrowej JOY TV Technologia i usługi platformy cyfrowej JOY TV AGENDA O firmie Telpol Platforma cyfrowa JOY TV Usługi oferowane na platformie JOY TV Dystrybucja usług platformy JOY TV Warunki współpracy Krótko o firmie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW TELEWIZJI ANALOGOWEJ*

WYKAZ PROGRAMÓW TELEWIZJI ANALOGOWEJ* BYSTRZYCA MANGO 24 PAKIET POLSKI/SREBNY TELETOON+/HYPER+ NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 7 CBS EUROPA ITV DEUTSCHE WELLE TV TELE 5 FASHION TV BBC WORLD MANGO 24 BYSTRZYCA TLC BOOMERANG TTV CARTOON/TCM TV6

Bardziej szczegółowo

Rewolucja programowa Cyfrowego Polsatu

Rewolucja programowa Cyfrowego Polsatu Rewolucja programowa Cyfrowego Polsatu Komunikat prasowy Warszawa, dn. 22 listopada 2012 r. Dzisiaj Cyfrowy Polsat włącza 20 nowych kanałów, w tym 4 stacje w jakości HD, wprowadza nowe pakiety, nowe usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji. Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis

Regulamin i cennik Promocji. Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Cyfrowe Usługi Interaktywne TV HD Cennik obowiązujący od 11.05.2015 r.

Cennik Usług Multimedialnych Cyfrowe Usługi Interaktywne TV HD Cennik obowiązujący od 11.05.2015 r. JEDORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZEIOWE 1. AKTYWACJA STADARD (montaż, uruchomienie i konfiguracja Terminala ) 450,00 zł 2. AKTYWACJA DODATKOWEGO TERMIALA 250,00 zł 3. AKTYWACJA PAKIETU PREMIUM 59,90 zł OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Cennik usług TVK oraz Internet ( r.) Aktywacja dekodera cyfrowego 59,00 zł 54,63 zł Aktywacja Modułu CAM 59,00 zł 54,63 zł Aktywacja Usług Te

Cennik usług TVK oraz Internet ( r.) Aktywacja dekodera cyfrowego 59,00 zł 54,63 zł Aktywacja Modułu CAM 59,00 zł 54,63 zł Aktywacja Usług Te Cennik usług TVK oraz Internet (01.03.2016r.) Aktywacja dekodera cyfrowego 59,00 zł 54,63 zł Aktywacja Modułu CAM 59,00 zł 54,63 zł Aktywacja Usług Telewizji Cyfrowej 200 zł 185,20 zł PAKIETY TELEWIZJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multioferta

Regulamin Promocji Multioferta Regulamin Promocji Multioferta z Nowym Cyfrowym Polsatem Migracja z dnia 24 września 2012 r. obowiązuje od 24 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus 1. Organizatorem promocji są: Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji. Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon

Regulamin i cennik Promocji. Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon Organizatorem promocji są: Regulamin i cennik Promocji Świetlny wybór dla usług TV+Internet+Telefon a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA tylko SIM DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis EVIO EVIO Polska Łukaszem Wajs Operatorem lokalnym

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis EVIO EVIO Polska Łukaszem Wajs Operatorem lokalnym Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus z Internetem na 3 miesiące gratis 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus

Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus 1. Organizatorem promocji Świetlne Święta Plus są: EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Lista wszystkich kanałów w pakiecie wielotematycznym super HD:

Lista wszystkich kanałów w pakiecie wielotematycznym super HD: Lista wszystkich kanałów w pakiecie wielotematycznym super HD: nr Nazwa kanału Pakiet Język 101 TVP 1 102 TVP 2 103 TVP Regionalna 104 TVN 105 Polsat 107 TVN7 108 TV4 109 Polsat 2 111 TVP1 HD 112 TVP2

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Internet dla Każdego obowiązuje od 26.06. .2012 r. lub do odwołania. 1 Zasady ogólne

Regulamin. Promocji Internet dla Każdego obowiązuje od 26.06. .2012 r. lub do odwołania. 1 Zasady ogólne Regulamin Promocji Internet dla Każdego K - Trafny Wybór z dnia 26 czerwca 2012 r. obowiązuje od 26.06.06.2012.2012 r. do 31.08.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji

Bardziej szczegółowo

ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY

ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY ANEKS. AKCJA GOTÓWKA Z GÓRY Operator CYFRY+ przygotował dla Abonentów specjalną ofertę promocyjną pod nazwą GOTÓWKA Z GÓRY polegającą na zaoferowaniu Abonentom promocyjnych warunków Umowy, określonych

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2186 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą XLTE Taniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ) udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach pakietów i opcji. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis

Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis Regulamin i cennik Promocji Promocja Wiosenna Plus na 3 miesiące gratis 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multioferta

Regulamin Promocji Multioferta Regulamin Promocji Multioferta z Nowym Cyfrowym Polsatem 2012 Migracja z dnia 07 lutego 2013 r. obowiązuje od 07 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł) (Internet 8 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Sprzęt Karta Terminal SD Terminal HD Terminal HD PVR Programy Pakiet Opcja

Sprzęt Karta Terminal SD Terminal HD Terminal HD PVR Programy Pakiet Opcja REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ) udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach pakietów i opcji. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej Plus z Internetem 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ XLTE Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 2191 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ X Taniej z Urządzeniem (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej pod nazwą X

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne. 2 Opis Promocji

1 Zasady ogólne. 2 Opis Promocji Regulamin Promocji Internet dla Każdego K - Trafny Wybór z dnia 30 października 2012 r. obowiązuje od 30.10.10.2012.2012 r. do 31.12.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Plus

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Plus Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Plus 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem

Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem Regulamin i Cennik Promocji Coraz Świetlniej z Internetem 1. Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS

Bardziej szczegółowo

TWOJA OSIEDLOWA TELEWIZJA BROSZURA INFORMACYJNA

TWOJA OSIEDLOWA TELEWIZJA BROSZURA INFORMACYJNA TWOJA OSIEDLOWA TELEWIZJA BROSZURA INFORMACYJNA 2015 Szanowni Państwo Telewizja kablowa Rad-Sat 2 oferuje w chwili obecnej trzy systemy odbioru programów: przekaz analogowy, przekaz cyfrowy niekodowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WYPRÓBUJ HBO GO PAKIET DANYCH ( Regulamin ) wersja z dnia 23/12/2016 r.

REGULAMIN PROMOCJI WYPRÓBUJ HBO GO PAKIET DANYCH ( Regulamin ) wersja z dnia 23/12/2016 r. REGULAMIN PROMOCJI WYPRÓBUJ HBO GO PAKIET ( Regulamin ) wersja z dnia 23/12/2016 r. Postanowienia ogólne 1. Promocja Wypróbuj HBO GO pakiet danych ( Promocja ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo