Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia roku Część Ogólna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia 23.05.2013 roku Część Ogólna"

Transkrypt

1 Centrum Obsługi Klienta , lub (opłata wg taryfy operatora) Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia roku Część Ogólna 1 Zasady Ogólne 1. Promocyjne Warunki Umowy Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia roku, składające się z Części Ogólnej i Części Szczegółowej zawartej w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej (dalej łącznie zwane PWU ) określają warunki promocyjnego: a) świadczenia usług w zakresie zapewnienia dostępu do programów telewizyjnych i/lub radiowych (dalej Usługi ); b) udostępnienia/sprzedaży i aktywacji Dekoderów oraz udostępnienia wymiennych Dysków Twardych; przez spółkę pod firmą CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której kapitał zakładowy wynosi: ,44 złotych wpłacony w całości, o numerze NIP , o numerze REGON: (dalej Cyfrowy Polsat ). 2. Z niniejszej Promocji Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST (dalej Promocja ) na warunkach określonych w PWU mogą skorzystać Abonenci, którzy w okresie obowiązywania PWU podpiszą Umowę Abonencką/Aneks do Umowy Abonenckiej z Cyfrowym Polsatem i spełnią warunki opisane w Promocja obowiązuje od roku do roku albo do odwołania. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników Promocji przed dniem odwołania. 2 Definicje 1. Użyte w niniejszych PWU pojęcia mają następujące znaczenie: a. Okres Promocyjny okres wskazany w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej (Części Szczegółowej PWU), oznacza ilość miesięcznych Okresów rozliczeniowych przypadających bezpośrednio po zawarciu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej, w trakcie których Abonent zwolniony jest z opłaty Abonamentowej. b. Okres Promocyjny dotyczący opłat z tytułu udostępnienia dekodera okres wskazany w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej (Części Szczegółowej PWU), oznacza ilość miesięcznych Okresów rozliczeniowych przypadających bezpośrednio po zawarciu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej, w trakcie których Abonent zwolniony jest z opłaty z tytułu udostępnienia dekodera. c. Okres Rabatowy okres wskazany w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej (Części Szczegółowej PWU), oznacza ilość miesięcznych Okresów Rozliczeniowych przypadających bezpośrednio po zawarciu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej, w trakcie których Abonent jest zobowiązany do wnoszenia obniżonych Opłat Abonamentowych wskazanych w PWU. d. Dekoder Podstawowy Dekoder udostępniany bądź sprzedawany Klientom przy zawieraniu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej. e. Dekoder Dodatkowy: i. Dekoder udostępniany Abonentom w promocyjnej cenie przy zawieraniu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej lub ii. Dekoder znajdujący się w posiadaniu Abonenta na podstawie uprzednio zawartych Umów. f. Usługa Multiroom SD oraz Multiroom HD usługa dostępna na Dekoderze Dodatkowym umożliwiająca odbiór Usług świadczonych na Dekoderze Podstawowym. g. Pakiety Podstawowe: i. Pakiet Mini HD, ii. Pakiet Mini Extra HD 1 ), iii. Pakiet Rodzinny HD, iv. Pakiet Familijny HD, v. Pakiet Familijny Max HD. h. Pakiety Dodatkowe: i. Pakiet Sport HD 2 ), ii. Pakiet Film HD 2 ). i. Usługi Dodatkowe Usługi wymienione poniżej, do których Abonent otrzymuje dostęp na lub nieokreślony, na podstawie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej i PWU: i. Pakiet Rozrywka HD 2), ii. Pakiet HBO HD 2), iii. Pakiet Cinemax HD 2), iv. Pakiet HBO Cinemax HD 2), v. Pakiet HBO GO 2), vi. Pakiet iplafilm 3), vii. Pakiet iplasport 3), viii. Pakiet iplapremiery 3), ix. Pakiet FilmBox Live 3), x. Pakiet iplamix 3). j. Promocja Premium Super HD promocyjne warunki świadczenia Usług, na podstawie, których Abonent otrzymuje dostęp do Pakietu Familijnego Max HD, Pakietu Film HD, Pakietu Sport HD, Pakietu HBO Cinemax HD, Pakietu HBO GO oraz Pakietu iplamix. Na potrzeby Promocji Premium Super HD Pakiet iplamix oraz Pakiet HBO GO będą traktowane jako Pakiety Dodatkowe, zaś Pakiet Film HD oraz Sport HD będą traktowane jako Usługi Dodatkowe. k. Promocja Premium promocyjne warunki świadczenia Usług na podstawie których Abonent otrzymuje dostęp do Pakietu Familijnego HD, Pakietu Sport HD, Pakietu Film HD oraz Pakietu HBO Cinemax HD. 1 ) Usługa dostępna jedynie za pośrednictwem Dekodera Dodatkowego. 2 ) Usługi dostępne łącznie z Pakietem Familijnym Max HD. 3) Usługi dostępne łącznie z Pakietem Familijnym HD. 1

2 2 3 Warunki skorzystania z Promocji 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: a. akceptacja PWU, b. uregulowanie, na dzień zawarcia Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej, wszystkich wymagalnych należności wobec Cyfrowego Polsatu, c. zawarcie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej z Okresem Podstawowym wynoszącym 12, 15, 18, 24, 29 lub 36 miesięcy. 4 Opis Promocji- Postanowienia Ogólne 1. Obowiązki Abonenta korzystającego z Promocji: a. korzystanie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 niniejszego paragrafu, przez Abonenta z (i) Pakietu Podstawowego lub (ii) Pakietu Podstawowego i Pakietów Dodatkowych lub (iii) Pakietu Podstawowego, Pakietów Dodatkowych oraz Usług Dodatkowych, wskazanych w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU, b. dokonywanie miesięcznych Opłat Abonamentowych po okresie Promocyjnym i/ lub Rabatowym (jeśli został on wskazany w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU) zgodnie z tabelą opłat Promocyjnych (patrz tabela poniżej), c. uiszczenie przy zawieraniu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej ceny sprzedaży za (i) Dekoder Podstawowy lub (ii) Dekoder Podstawowy oraz Dekoder Dodatkowy lub (iii) Dekoder Podstawowy i Dysk Twardy lub (iv) Dekoder Podstawowy, Dysk Twardy i Dekoder Dodatkowy, jeśli taka sprzedaż ma miejsce, d. dokonywanie miesięcznych opłat z tytułu udostępnienia (i) Dekodera Podstawowego (ii) Dekodera Podstawowego i Dekodera Dodatkowego, (iii) Dekodera Podstawowego, Dekodera Dodatkowego i Dysku Twardego (iv) Dekodera Podstawowego i Dysku Twardego, jeżeli takie opłaty zostały wskazane w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU, wnoszonych po Okresie Promocyjnym dotyczącym opłat z tytułu udostępnienia dekodera (jeśli został on wskazany w Części A Umowy Szczegółowej PWU, e. uiszczenie przy zawieraniu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej zryczałtowanej opłaty z tytułu udostępnienia Dekodera Podstawowego lub/i Dysku Twardego, jeżeli taka opłata została wskazana w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU, f. uiszczenie przy zawieraniu Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej zryczałtowanej opłaty z tytułu udostępnienia Dekodera Dodatkowego, jeżeli taka opłata została wskazana w Części A Umowy Szczegółowej PWU w sytuacji, gdy Klient skorzystał z oferty z Dekoderem Dodatkowym, g. dokonywanie miesięcznych Opłat Abonamentowych za usługi świadczone przy użyciu Dekodera Dodatkowego, jeżeli takie opłaty zostały wskazane w Części A Umowy Szczegółowej PWU w sytuacji, gdy Klient skorzystał z oferty z Dekoderem Dodatkowym lub korzysta z Dekodera Dodatkowego na podstawie uprzednio zawartych Umów. h. dokonywanie miesięcznych Opłat Abonamentowych za Usługę Multiroom (SD lub HD w zależności od tego, która została wskazana w Części A Umowy Szczegółowej PWU) świadczoną przy użyciu Dekodera Dodatkowego, jeżeli takie opłaty zostały wskazane w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU w sytuacji, gdy Klient skorzystał z oferty z Dekoderem Dodatkowym. 2. W ramach Promocji Klient otrzymuje: a. obniżoną Opłatę Aktywacyjną, jeżeli taka opłata ma miejsce i jest wskazana w Części A Umowy Szczegółowej PWU, b. możliwość (i) zakupu/udostępnienia Dekodera Podstawowego albo możliwość udostępnienia Dekodera Podstawowego i udostępnienia Dekodera Dodatkowego w promocyjnej cenie lub (ii) możliwość udostępnienia wymiennego Dysku Twardego w promocyjnej cenie wraz z udostępnieniem Dekodera Podstawowego lub (iii) możliwość udostępnienia Dekodera Dodatkowego oraz wymiennego Dysku Twardego w promocyjnej cenie wraz z udostępnieniem Dekodera Podstawowego lub (iv) możliwość udostępnienia Dekodera Dodatkowego w promocyjnej cenie lub (v) korzystania z Dekodera Dodatkowego znajdującego się posiadaniu Abonenta na podstawie uprzednio zawartych Umów wraz z udostępnieniem Dekodera Podstawowego, c. możliwość (i) aktywacji Usługi Multiroom HD w promocyjnej cenie wraz z udostępnieniem Dekodera Dodatkowego lub (ii) aktywacji Usługi Multiroom SD lub HD w promocyjnej cenie na Dekoderze Dodatkowym znajdującym się w posiadaniu Abonenta na podstawie uprzednio zawartych Umów. d. Okres Promocyjny i/lub Rabatowy. 3. Ponadto w ramach Promocji Abonent, który nie ma żadnych zaległości płatniczych na rzecz Cyfrowego Polsatu, otrzymuje możliwość dokonywania wielokrotnych zmian zakresu Świadczonych Usług w trakcie trwania Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej z wyłączeniem Okresu Promocyjnego i/ lub Rabatowego polegającą na: a) zmianie wybranych Pakietów Dodatkowych przy jednoczesnym utrzymaniu tej samej ilości Pakietów Dodatkowych, do których Abonent uzyskał dostęp na podstawie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej; b) zmianie wybranych Pakietów Dodatkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu/zwiększeniu ilości Pakietów Dodatkowych, do których Abonent uzyskał dostęp na podstawie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej. Zmniejszenie ilości Pakietów Dodatkowych nie może polegać na zmniejszeniu minimalnej liczby Pakietów Dodatkowych określonej w Części A Umowy/Aneksu do Umowy Abonenckiej, chyba że dla danej Promocji zastrzeżono inaczej; c) zmniejszeniu/zwiększeniu ilości Usług Dodatkowych, do których Abonent uzyskał dostęp na podstawie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej na czas nieokreślony. Abonent, który na podstawie Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej uzyskał

3 3 dostęp do Usług Dodatkowych w postaci Pakietu HBO HD lub HBO Cinemax HD oraz jednocześnie do Pakietu HBO GO, może zmniejszyć zakres świadczonych Usług o Pakiet HBO HD lub HBO Cinemax HD jedynie zmniejszając jednocześnie zakres świadczonych Usług o Pakiet HBO GO. 4. Abonent może złożyć wniosek o zmianę zakresu świadczonych Usług: a. telefonicznie, b. pisemnie przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres: Cyfrowy Polsat S.A. ul. Łubinowa 4a; Warszawa, c. a także osobiście w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu. 5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 lit. b., Cyfrowy Polsat świadczy wybrane przez Abonenta Usługi od pierwszego dnia najbliższego pełnego Okresu rozliczeniowego, rozpoczynającego się nie wcześniej niż 14 dni od daty wpływu wniosku do Cyfrowego Polsatu. W przypadku wpływu wniosku o zmianę zakresu świadczonych Usług po upływie wskazanego powyżej terminu, zmiany wejdą w życie z początkiem kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie rozliczeniowym, przed rozpoczęciem, którego Abonent złożył wniosek. 6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4 lit. a. i c., wniosek Abonenta powinien zostać złożony, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego Okresu rozliczeniowego. 7. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony osobiście bądź telefonicznie na mniej niż 24 godziny przed kolejnym Okresem rozliczeniowym: a) Cyfrowy Polsat zacznie świadczyć nowo wybrane Usługi zgodnie z poprzednim wnioskiem Abonenta złożonym Cyfrowemu Polsatowi w tym Okresie rozliczeniowym, o ile taki wniosek został złożony, zaś: i. zmiana zakresu świadczonych Usług zgodna z wnioskiem złożonym na mniej niż 24 godziny przed kolejnym Okresem rozliczeniowym zostanie wprowadzona z początkiem Okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie rozliczeniowym, przed rozpoczęciem, którego (na mniej niż 24 godziny) Abonent złożył wniosek, o ile Abonent nie złoży następnego wniosku w tym kolejnym Okresie rozliczeniowym; bądź b) zakres świadczonych Usług ulegnie zmianie z początkiem Okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie rozliczeniowym, przed rozpoczęciem, którego (na mniej niż 24 godziny) Abonent złożył wniosek. 8. Jeśli w trakcie Okresu rozliczeniowego Abonent złoży więcej niż jeden wniosek dotyczący zmiany zakresu świadczonych Usług, Cyfrowy Polsat zacznie świadczyć nowo wybrane Usługi zgodnie z ostatnim wnioskiem Abonenta złożonym Cyfrowemu Polsatowi w tym Okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 i 7 powyżej. 9. Cyfrowy Polsat rozpocznie świadczenie nowo wybranych Usług: a) z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 i 7 oraz pkt. 9 lit. b. poniżej, począwszy od najbliższego Okresu rozliczeniowego następującego po otrzymaniu wniosku Abonenta, b) bądź z początkiem Okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie Promocyjnym i/ lub Rabatowym w przypadku wniosków złożonych w Okresie Promocyjnym i/lub Rabatowym, c) oraz po uiszczeniu przez niego Opłaty Abonamentowej za nowo wybrane Usługi (w przypadku rozszerzenia zakresu świadczonych Usług). 10. Cyfrowy Polsat potwierdzi zakres dokonanych zmian Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej oraz termin ich wprowadzenia w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. 11. Abonentowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Cyfrowego Polsatu potwierdzeń zmiany warunków Umowy Abonenckiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Cyfrowy Polsat może potwierdzić zakres dokonanych zmian i termin ich wprowadzenia: a) za pośrednictwem ICOK lub b) za pośrednictwem poczty elektronicznej. 12. Abonentowi, który nie wyraził zgody na otrzymywanie od Cyfrowego Polsatu potwierdzeń zmiany warunków Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Cyfrowy Polsat potwierdzi, w formie pisemnej, zakres dokonanych zmian i termin ich wprowadzenia. 13. Abonentowi, który wnioskował o zmianę zakresu świadczonych usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zmiany warunków Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Abonentowi, który dokonał zmiany zakresu świadczonych usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jeżeli Cyfrowy Polsat - za zgodą Abonenta - rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy. 14. W przypadku przekształcenia Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej na wniosek Abonenta wraz z końcem Okresu Podstawowego w Umowę zawartą na czas nieokreślony, Abonent będzie zobowiązany do wnoszenia Opłat Abonamentowych w wysokości określonej w PWU dla umów zawartych na czas nieokreślony. 5 Opis Promocji postanowienia dotyczące Promocji Premium Super HD 1. W przypadku, gdy Abonent wypowie Umowę dostępu do Pakietu HBO GO, Opłaty Abonamentowe z tytułu korzystania z Usług: Pakiet Familijny Max HD, Pakiet Film HD, Pakiet Sport HD, Pakiet HBO Cinemax HD oraz Pakiet iplamix wynosić będą 99,90 złotych. 2. W przypadku, gdy Abonent wypowie Umowę dostępu do Pakietu iplamix, Opłaty Abonamentowe z tytułu korzystania z Usług: Pakiet Familijny Max HD, Pakiet Film HD, Pakiet Sport HD, Pakiet HBO Cinemax HD oraz Pakiet HBO GO wynosić będą 99,90 złotych.

4 4 6 Opis Promocji postanowienia dotyczące Promocji Premium 1. W przypadku, gdy Abonent wypowie Umowę dostępu do Pakietu Film HD, Opłaty Abonamentowe z tytułu korzystania z Usług: Pakiet Familijny Max HD, Pakiet Sport HD oraz Pakiet HBO Cinemax HD wynosić będą 84,90 złotych. 2. W przypadku, gdy Abonent wypowie Umowę dostępu do Pakietu Sport HD, Opłaty Abonamentowe z tytułu korzystania z Usług: Pakiet Familijny Max HD, Pakiet Film HD oraz Pakiet HBO Cinemax HD wynosić będą 84,90 złotych. 3. W przypadku, gdy Abonent wypowie Umowę dostępu do Pakietu Sport HD oraz Pakietu Film HD, Opłaty Abonamentowe z tytułu korzystania z Usług: Pakiet Familijny Max HD oraz Pakiet HBO Cinemax HD wynosić będą 79,90 złotych. 7 Opis Promocji postanowienia dotyczące Dekodera Dodatkowego 1. Abonent nie ma możliwości korzystania za pośrednictwem Dekodera Dodatkowego z innych Usług Cyfrowego Polsatu niż wymienione w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej - Części Szczegółowej PWU ani jako Abonent, ani jako Użytkownik. 2. W przypadku, gdy na podstawie PWU Cyfrowy Polsat udostępnia Abonentowi Dekoder Dodatkowy z aktywną Usługą Multiroom SD lub HD (w zależności od tego która została mu wskazana w Umowie/Aneksie) Abonent zobowiązany jest uiścić opłatę aktywacyjną i zryczałtowaną Opłatę z tytułu udostępnienia Dekodera Dodatkowego w dniu zawarcia Umowy/Aneksu. 3. W przypadku, gdy na podstawie PWU Abonent aktywuje usługę Multiroom SD lub HD uzyskuje dostęp na Dekoderze Dodatkowym do Usług dostępnych na Dekoderze Podstawowym. 4. Korzystanie z Dekodera Dodatkowego z aktywną usługą Multiroom SD lub HD oraz Dekodera Podstawowego możliwe jest jedynie w obrębie jednego gospodarstwa domowego. 5. W przypadku, gdy na podstawie PWU Abonent aktywuję Usługą Multiroom SD lub HD, w celu uzyskania ciągłego dostępu do Usługi należy dokonywać cyklicznej aktywacji Dekodera Dodatkowego zgodnie z instrukcją dołączoną do Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej. 6. Umowa Abonencka/Aneks do Umowy Abonenckiej w części dotyczącej Usług świadczonych za pomocą Dekodera Dodatkowego oraz/lub udostępnienia tego Dekodera ulega przekształceniu w Umowę zawartą na czas nieokreślony po upływie: i. Okresu udostępnienia Dekodera Dodatkowego lub ii. Okresu dotyczącego korzystania z Usług świadczonych za pomocą Dekodera Dodatkowego (w przypadku Abonentów korzystających z Dodatkowego Dekodera na podstawie uprzednio zawartych Umów). Umowa/Aneks w zakresie Usług świadczonych za pomocą Dekodera Dodatkowego oraz/lub udostępnienia tego Dekodera może wygasnąć wraz z końcem okresu udostępnienia tego Dekodera lub Okresu dotyczącego korzystania z Usług świadczonych za pomocą Dekodera Dodatkowego, jeśli Abonent złoży na piśmie oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy w zakresie Usług świadczonych za pomocą Dekodera Dodatkowego oraz/lub udostępnienia tego Dekodera, co najmniej na trzy Okresy rozliczeniowe przed upływem terminu wskazanego w pkt. 6 lit. i lub ii. W przypadku braku stosownego oświadczenia woli, złożonego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Abonent będzie zobowiązany do wnoszenia Opłat Abonamentowych w wysokości określonej dla umów wskazanych w Części A Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej. 7. W przypadku, gdy wpłacone przez Abonenta środki pieniężne w ramach Umowy nie pokryją wszystkich należności Abonenta wobec Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia wobec Abonenta wszystkich Usług, realizowanych na podstawie Umowy, co nie wyłącza prawa Cyfrowego Polsatu do zastosowania innych, przewidzianych Umową, Cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług, sankcji. 8. Abonentowi, który zawarł Umowę Abonencką/Aneksu do Umowy Abonenckiej w ramach Promocji Premium Super HD lub Premium, oraz na podstawie PWU aktywuje usługę Multiroom SD na Dekoderze Dodatkowym, znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie uprzednio zawartych umów, przysługuje prawo do wymiany Dekodera Dodatkowego na Dekoder Dodatkowy w technologii HD w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu. Powyższe uprawnienie wygasa z dniem 30 czerwca 2013 roku. Skorzystanie przez Abonenta z opisanego w niniejszym punkcie uprawnienia, nie ma wpływu na warunki zawartej Umowy Abonenckiej/Aneksu do Umowy Abonenckiej w części dotyczącej opłat z tytułu udostępnienia Dekodera Dodatkowego oraz opłat z tytułu Usługi Multiroom SD. 8 Postanowienia końcowe Niniejsze Promocyjne Warunki Umowy Część Ogólna są dostępne w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.

5 Tabela opłat Promocyjnych Tabela 1. Pakiet Podstawowy Cennik dla Abonentów z Umową na Cennik dla Abonentów z Umową na czas nieokreślony Mini HD 14,90 zł 16,90 zł Rodzinny HD 24,90 zł 26,90 zł Familijny HD 39,90 zł 42,90 zł Familijny HD + Sport HD 49,90 zł 62,90 zł Familijny HD + HBO HD +HBO GO 74,90 zł 77,90 zł Familijny Max HD 49,90 zł 62,90 zł Pakiet Familijny Max HD plus Pakiety Dodatkowe Familijny Max HD + Sport HD 59,90 zł 82,90 zł Familijny Max HD + Film HD 59,90 zł 82,90 zł Familijny Max HD + Sport HD + Film HD 69,90 zł 102,90 zł Familijny Max HD + Film HD +HBO HD 79,90 zł 107,90 zł Familijny Max HD + Sport HD +HBO HD 79,90 zł 107,90 zł Familijny Max HD + HBO HD + HBO GO 79,90 zł 97,90 zł Familijny Max HD + HBO Cinemax HD 79,90 zł 102,90 zł Promocja Premium Super HD 109,90 zł 172,80 zł Familijny Max HD+ Sport HD+ Film HD+ HBO Cinemax HD+ iplamix 99,90 zł 162,80 zł Familijny Max HD+ Sport HD+ Film HD+ HBO Cinemax HD+ HBO GO 99,90 zł 152,90 zł Promocja Premium 89,90 zł 142,90 zł Familijny Max HD+ Sport HD+HBO Cinemax HD 84,90 zł 122,90 zł Familijny Max HD+ Film HD+HBO Cinemax HD 84,90 zł 122,90 zł Familijny Max HD+ HBO Cinemax HD 79,90 zł 102,90 zł Tabela opłat za Usługi Dodatkowe Tabela 2. Usługi Dodatkowe: Miesięczna Opłata Abonamentowa przy Umowie na Miesięczna Opłata Abonamentowa przy Umowie na czas nieokreślony Okres Promocyjny dla Usług na 29 m-cy Okres Promocyjny dla Usług na 15 m-cy Okres Promocyjny dla Usług na czas nieokreślony Pakiet HBO HD 25,00 zł 25,00 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet Cinemax HD 15,00 zł 15,00 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet HBO Cinemax HD 35,00 zł 35,00 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet Rozrywka HD 25,00 zł 25,00 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet HBO GO 10,00 zł 10,00 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet iplafilm 14,90 zł 14,90 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet iplasport 9,90 zł 14,90 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet iplapremiery 9,90 zł 9,90 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet FilmBox Live 19,90 zł 19,90 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c Pakiet iplamix 19,90 zł 19,90 zł 6 m-cy 3 m-ce 1 m-c 5

6 Tabela Skład Pakietów Tabela 3. Pakiet Mini Pakiet Mini Extra Pakiet Rodzinny Pakiet Familijny Pakiet Familijny Max Pakiet Max Pakiet Film Pakiet Sport Pakiet Cinemax Pakiet HBO Pakiet HBO Cinemax Pakiet Rozrywka Polsat, TV4, TV6, TVP 1, TVP 2, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVN, TVN Siedem, Polsat 2, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Sport, Polsat Film, Polsat Jim Jam, Polsat HD, TVP HD, TVN HD, TVN Siedem HD, Polsat Crime & Investigation, Polsat Food Network, Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature. Polsat, TV 4, TV 6, TVP 1, TVP 2, TVP Info, TVN, TVN HD, TVN 7, Polsat 2, Polsat News, Polsat Café, Polsat Play, Polsat Sport, Polsat Film, Polsat Jim Jam, Polsat HD, Comedy Central Polska, Polsat Sport Extra, Disney XD, Travel Channel, Nat Geo Wild, CBS Reality, CBS Drama, Superstacja, Love, TVP HD, TVN 7 HD, Polsat Crime & Investigation, TVP 1 HD, TVP 2 HD, Polsat Food Network, Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature. Polsat, TV4, TV6, TVP 1, TVP 2, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVN, TVN Siedem, Polsat 2, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Sport, Polsat Film, Polsat Jim Jam, Polsat HD, TVP HD, TVN HD, TVN Siedem HD, Polsat Crime & Investigation, Polsat Food Network, CBS Drama, Comedy Central Polska, Disney XD, History, Nat Geo Wild, Polsat Sport Extra, Superstacja, TVN Meteo, Love, CBS Reality, Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature. Polsat, Polsat HD, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, TV4, TV6, Polsat 2, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Film, Polsat Jim Jam, TVP 1, TVP 2, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVN, TVN Siedem, TVN 24, Discovery Channel, Animal Planet, Travel Channel, Disney XD, CBS Reality, Cartoon Network, TCM, CBS Drama, AXN, AXN HD, Eurosport, Disney Channel, Superstacja, Comedy Central Polska, Love, TVN Turbo, TVN Meteo, TVN Style, Discovery World, Discovery Science, TLC, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, Disney Junior, FOX, FOX HD, National Geographic Channel, TVP HD, TVN HD, Nickelodeon HD, TVN Siedem HD, History, Polsat Crime & Investigation, ID Investigation Discovery, Kino Polska, TVP Seriale, Polsat Food Network, Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature. Polsat, Polsat HD, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, TV4, TV6, Polsat 2, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Film, Polsat Jim Jam, TVP 1, TVP 2, TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info, TVN, TVN Siedem, TVN 24, Discovery Channel, Animal Planet, Travel Channel, Disney XD, CBS Reality, Cartoon Network, TCM, CBS Drama, AXN, AXN HD, Eurosport, Disney Channel, Superstacja, Comedy Central Polska, Love, TVN Turbo, TVN Meteo, TVN Style, Discovery World, Discovery Science, TLC, TLC HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, Disney Junior, FOX, FOX HD, National Geographic Channel, TVP HD, TVN HD, Nickelodeon HD, TVN Siedem HD, History, Polsat Crime & Investigation, ID Investigation Discovery, Kino Polska, TVP Rozrywka, TVP Seriale, Polsat Food Network, Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer, Polsat Viasat Nature, Animal Planet HD, BBC HD, Boomerang, Discovery Channel HD, History HD, MTV Live HD, MTV, National Geographic Channel HD, Nick Jr., Nickelodeon, Vh1, FilmBox, BBC CBeebies, BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle, Da Vinci Learning, E!, MTV Rocks, Universal, TV Republika. Animal Planet HD, BBC HD, Boomerang, Discovery Channel HD, History HD, MTV Live HD, MTV, National Geographic Channel HD, Nick Jr., Nickelodeon, Vh1, FilmBox, BBC CBeebies, BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle, Da Vinci Learning, E!, MTV Rocks, Universal, TLC HD, TVP Rozrywka, TV Republika. AXN Crime, AXN SciFi, AXN Spin HD, Comedy Central Family, FilmBox Extra, FilmBox Familly, FilmBox HD, Fox Life, Fox Life HD, CBS Europa, FilmBox Action, Polsat Film HD, Sundance, Sundance HD, SciFi Universal, Universal HD, CBS Action, 13th Street Universal. Eurosport HD, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, Extreme Sports Channel, Fightbox, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra HD, TVP Sport. Cinemax, Cinemax 2, Cinemax HD, Cinemax 2 HD. HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD, HBO 2 HD, HBO Comedy HD. Cinemax, Cinemax 2, Cinemax HD, Cinemax 2 HD, HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD, HBO 2 HD, HBO Comedy HD. Blue Hustler, Daring!TV, Hustler HD 3D, Redlight HD. 6

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ) udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach pakietów i opcji. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT CYFRA+ DSL PREAMBUŁA

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT CYFRA+ DSL PREAMBUŁA REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT CYFRA+ DSL PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach pakietów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT CYFRA+ DSL

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT CYFRA+ DSL REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT CYFRA+ DSL PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ) udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 01.04.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. 1

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM REGULAMIN PROGRAMU SMARTDOM -TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON ( REGULAMIN ) WERSJA Z DNIA 17.07.2014 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROGRAMU SMARTDOM 1. Program smartdom ( Program ) jest organizowany przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje od 15.05.2014 r. do 30.06.2014 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje od 15.05.2014 r. do 30.06.2014 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje od 15.05.2014 r. do 30.06.2014 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15.05.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

30 GB Oplata abonamentowa bez Eko Faktury z VAT ( Multimedialna )

30 GB Oplata abonamentowa bez Eko Faktury z VAT ( Multimedialna ) Regulamin Promocji Internet Domowy LTE z dnia 17 kwietnia 2014 r. obowiązuje od 17.04.201.2014 r. do 30.06.201.2014 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet Domowy LTE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Promocyjna jednorazowa opłata z tytułu włączenie usługi udostępnienia z VAT. Power LTE 2.0 50 GB

Promocyjna jednorazowa opłata z tytułu włączenie usługi udostępnienia z VAT. Power LTE 2.0 50 GB Regulamin Promocji Internet Trafny Wybór w sprzedaży przez www z dnia 3 września 2015 r. obowiązuje od 03.09.2015 r. do 31.12.2015 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE

REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE REGULAMIN PŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W CYFROWYM POLSACIE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on line przez Cyfrowy Polsat

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne. 2 Opis Promocji

1 Zasady ogólne. 2 Opis Promocji Regulamin Promocji Multimedialna Tylko SIM z dnia 11 lipca 2013 r. obowiązuje od 11.07.07.2013.2013 r. do 30.09.2013 09.2013 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Multimedialna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze

Bardziej szczegółowo

Najtańsza rozrywka w jakości HD! bez umowy bez abonamentu prosta jak telefon na kartę C100 M60 Y0 K0 C0 M100 Y100 K0. Przewodnik Użytkownika

Najtańsza rozrywka w jakości HD! bez umowy bez abonamentu prosta jak telefon na kartę C100 M60 Y0 K0 C0 M100 Y100 K0. Przewodnik Użytkownika Najtańsza rozrywka w jakości HD! bez umowy bez abonamentu prosta jak telefon na kartę C100 M60 Y0 K0 C0 M100 Y100 K0 Przewodnik Użytkownika Pakiet Domowy HD TVN HD TVN METEO TVN HD +1 TVN CNBC BIZNES TVN

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług innych niż Usługa Telefonii Komórkowej) Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług Telefonii Komórkowej. Kolejny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Prawnik na telefon dla Twojej rodziny!

Prawnik na telefon dla Twojej rodziny! Prawnik na telefon dla Twojej rodziny! Gdy potrzebujesz pomocy prawnika, zadzwoń do naszego Centrum Prawnego: (48) 22 22 80 800 Co zyskujesz: Zakres prawny pomocy Rodzaj usługi Limit usługi Pomoc prawną

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem & ZoomMe WiFi 24 Raty w T-Mobile

Warunki Oferty PrOmOcyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem & ZoomMe WiFi 24 Raty w T-Mobile Warunki Oferty PrOmOcyjnej Taryfy Jump LTE z telefonem & ZoomMe WiFi 24 Raty w T-Mobile I. Warunki Oferty Promocyjnej związanej ze sprzedażą TELEFONU na raty Kody Promocji: w tabelce 1. Opis Oferty 1.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Na czasie dla przyjaciół Netii

Szczegółowe Warunki Promocji Na czasie dla przyjaciół Netii Szczegółowe Warunki Promocji Na czasie dla przyjaciół Netii 1. Ogólne warunki Promocji: 1.1. Promocja trwa od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania Promocji.

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III

Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III BSA/WLR Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od dnia 4.11.2013 r. do 31.12.2014 r. 1.2. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa:

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: [794] Nr: / / / Aneks: Dotyczy umowy : [794] Nr: / / / [779]Zawarta/Zawarty w dniu: - - w... pomiędzy: OPERATOREM: BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo