Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za pasa dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje: 1 Uchwała ustala wysokość stawek opłat za pasa dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam, 4) zajęcia pasa na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt Wysokość dziennych stawek opłaty za 1m 2 powierzchni pasa, o którym mowa w 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do uchwały. 2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa w ciągu jednego dnia dzienną stawkę opłaty pobiera się w pełnej wysokości. 3. Jeżeli pasa dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala się odrębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa Wysokość rocznych stawek opłaty za 1m 2 powierzchni pasa zajętej przez rzut poziomy urządzenia, w przypadku o którym mowa w 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do uchwały. 2. Jeżeli pasa dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala się odrębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa. 3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłaty, obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim, zaś rozpoczęty miesiąc uważa się za pełny Wysokość dziennych stawek opłaty za 1 m 2 powierzchni pasa zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, w przypadku o którym mowa w 1 pkt 3, określa załącznik nr 3 do uchwały. 2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa w ciągu jednego dnia dzienną stawkę opłaty pobiera się w pełnej wysokości. 3. Za umieszczenie reklamy w liniach granicznych pasa, stawkę należnej opłaty

2 ustala się jak za pasa drogi danej kategorii Wysokość dziennych stawek opłat za 1m 2 powierzchni pasa, w przypadku o którym mowa w 1 pkt 4, określa załącznik nr 4 do uchwały. 2. Bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa w ciągu jednego dnia dzienną stawkę opłaty pobiera się w pełnej wysokości. 3. Jeżeli pasa dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala się odrębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st.warszawy. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Przewodniczący Jan Maria Jackowski

3

4 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/666/2004 z dnia 27 maja 2004 r. Wysokość dziennych stawek opłaty za 1m 2 powierzchni pasa zajętej pod roboty niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jezdnia pozostałe elementy pasa KATEGORIA DROGI do 20 % powyżej 20 % do 50 % powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni pasy dzielące, torowiska, pobocza, chodniki, place, zatoki autobusowe i postojowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne inne elementy pasa KRAJOWA 2,00 zł 2,50 zł 5,00 zł 2,00 zł 1,00 zł WOJEWÓDZKA 2,00 zł 2,50 zł 5,00 zł 2,00 zł 1,00 zł POWIATOWA 1,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 1,00 zł 0,50 zł GMINNA 1,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 0,50 zł

5 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/666/2004 z dnia 27 maja 2004 r. Wysokość rocznych stawek opłaty za 1m 2 powierzchni pasa przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej linie elektroenergetyczne, przewody kanalizacyjne nie służące do odwodnienia drogi, gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji - realizowane jako inwestycje celu publicznego przyłącza: elektroenergetyczne, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne pozostałe urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w kolumnach 1 i 2 KATEGORIA DROGI w jezdni w pozostałych elementach pasa w drogowym obiekcie inżynierskim w jezdni w pozostałych elementach pasa *) w jezdni w pozostałych elementach pasa w drogowym obiekcie inżynierskim KRAJOWA 20,00 zł 10,00 zł 200,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 200,00 zł WOJEWÓDZKA 20,00 zł 10,00 zł 200,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 200,00 zł POWIATOWA 10,00 zł 5,00 zł 200,00 zł 5,00 zł 2,50 zł 100,00 zł 75,00 zł 200,00 zł GMINNA 10,00 zł 5,00 zł 200,00 zł 5,00 zł 2,50 zł 100,00 zł 75,00 zł 200,00 zł *) z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich

6 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/666/2004 z dnia 27 maja 2004 r. Wysokość dziennych stawek opłaty za 1m 2 pasa przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy Poz. 1 2 OBIEKTY KATEGORIA DROGI KRAJOWE WOJEWÓDZKIE POWIATOWE GMINNE kabiny telefoniczne, wszelkiego rodzaju automaty (biletowe, do sprzedaży napojów, do robienia zdjęć itp.), witryny, gabloty - o powierzchni nie przekraczającej 2m 2 2,00 zł 1,80 zł 1,50 zł 1,20 zł kioski i pawilony: handlowe, usługowe, wystawowe oraz ekspozycyjne, a także wiaty, altany, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne 1,40 zł 0,80 zł 0,60 zł 0,40 zł 3 barakowozy, obiekty kontenerowe 1,60 zł 1,40 zł 1,20 zł 1,00 zł 4 urządzenia rozrywkowe 3,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 1,50 zł 5 rusztowania budowlane 0,20 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,10 zł 6 wiatrołapy, świetliki, szyby wentylacyjne, szybiki zsypowe, balkony, zadaszenia (np. typu markizy, parasole) 1,00 zł 0,80 zł 0,60 zł 0,40 zł 7 urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne 2,00 zł 1,60 zł 1,20 zł 1,00 zł 8 pomniki i obiekty małej architektury 1) 0,01 zł 9 maszty antenowe 3,00 zł 2,60 zł 2,00 zł 1,80 zł 10 inne obiekty budowlane nie wymienione w poz.1-9 2) 4,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 2,00 zł

7 Poz. REKLAMY KATEGORIA DROGI KRAJOWE WOJEWÓDZKIE POWIATOWE GMINNE 11 za 1 m 2 powierzchni reklamy - z zastrzeżeniem poz ,50 zł 2,50 zł 1,80 zł 1,00 zł 12 reklamy na szyldach 3) o powierzchni nie przekraczającej 1m 2 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 13 reklamy na markizach 4) i parasolach 1,50 zł 1,20 zł 1,00 zł 0,90 zł 14 reklamy na witrynach i gablotach 1,80 zł 1,40 zł 1,10 zł 0,90 zł okrągłe słupy reklamowe oraz przenośne tablice reklamowe umieszczane w ciągach pieszych i pieszo-jezdnych 5) 1,00 zł 1,00 zł 0,80 zł 0,60 zł reklamy zawierające informacje o mieście, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp. 0,30 zł 0,30 zł 0,20 zł 0,20 zł 17 reklamy o treści propagującej bezpieczeństwo na drodze 6) 0,20 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,10 zł reklamy o treści informującej o sponsorowaniu (finansowaniu) odbywającego się remontu obiektu zabytkowego, umieszczane na tym obiekcie na czas trwania remontu zabytkowe słupy reklamowe umieszczane w ciągach pieszych i pieszo-jezdnych wykorzystywane przez instytucje kultury wyłącznie do propagowania ich działalności 0,15 zł 0,15 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,01 zł 1) niewielkie obiekty, w szczególności: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski, ławki, zegary słoneczne i inne obiekty architektury ogrodowej, a także piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, 2) nie dotyczy m.in.: stacji paliw, myjni samochodowych, parkingów, wiat przystankowych, schodów, pochylni i podjazdów dla niepełnosprawnych, do których ma zastosowanie art. 22 ustawy o drogach publicznych (najem, dzierżawa, użyczenie), 3) szyldy będące graficznym oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, zawierające nazwę (firmę) lub imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, umieszczone nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, 4) markizy zharmonizowane z całością fasady i zawierające wyłącznie napisy informujące o lokalu lub własny znak firmowy (w przypadku innych treści reklamowych - stosuje się stawki podstawowe wg poz. 11), 5) z zastrzeżeniem poz , 6) reklama nie może zawierać: nazw, graficznych oznaczeń oraz innych treści, które dotyczą podmiotu, produktu, albo marki.

8 Poz. 1 CEL ZAJĘCIA zaplecze budowy (z wyłączeniem obiektów kontenerowych i barakowozów) Wysokość dziennych stawek opłaty za 1m 2 powierzchni pasa zajętej na prawach wyłączności w celach określonych w 1 pkt 4 uchwały do 20 % RODZAJ ELEMENTU ZAJĘTEGO PASA DROGOWEGO DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH jezdnia pow. 20 % do 50 % pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni pozostałe elementy pasa pobocza, chodniki, place, trawniki, zatoki autobusowe i postojowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne inne elementy pasa do 20 % RODZAJ ELEMENTU ZAJĘTEGO PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH jezdnia pow. 20 % do 50 % pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni pozostałe elementy pasa pobocza, chodniki, place, trawniki, zatoki autobusowe i postojowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne inne elementy pasa 2,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 4,00 zł 8,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 2 składowanie materiałów 3,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 3,00 zł 1,50 zł 2,50 zł 5,00 zł 8,00 zł 2,00 zł 1,00 zł filmy, akcje promocyjne, imprezy, festyny stoiska (stragany): handlowe, wystawowe i ekspozycyjne ekspozycja i sprzedaż prac plastycznych 1,00 zł 1,20 zł 2,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 1,20 zł 2,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 2,20 zł 2,40 zł 2,50 zł *) 2,00 zł 1,50 zł 2,00 zł 2,20 zł 2,40 zł *) 1,40 zł 1,00 zł 0,60 zł 0,70 zł 0,80 zł *) 0,60 zł 0,60 zł 0,30 zł 0,35 zł 0,40 zł *) 0,30 zł 0,30 zł 6 targowiska, auto-komisy 1,00 zł ,80 zł 0,70 zł 0,90 zł ,70 zł 0,50 zł 7 klomby, kwietniki i gazony kwiatowe, trawniki ,03 zł 0,03 zł ,03 zł 0,03 zł 8 ogródki gastronomiczne i piwne 4,00 zł 5,00 zł 6,00 zł *) 3,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 3,00 zł 3,50 zł *) 1,50 zł 1,50 zł 9 Inne cele 2,00 zł 4,00 zł 10,00 zł *) 2,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 3,00 zł 8,00 zł *) 2,00 zł 1,00 zł *) dotyczy wyłącznie odcinków jezdni zamkniętych dla ruchu wszelkich pojazdów Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/666/2004 z dnia 27 maja 2004 r.

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR LVII/1710/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego obszaru Rakowca Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Uchwała Nr Rady Miejskiej w Tczewie z dnia w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVII/2423/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr LXXVII/2423/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku Uchwała Nr LXXVII/2423/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Białołęka Dworska (część zachodnia)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLIII/1341/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STREFY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWEJ W CZĘŚCI TERENÓW CHRZANOWA I BALINA EDYCJA DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU kwiecień 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY NR XXXIV/302/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy TEKST PLANU Faza V PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OSIEDLA POWSIN W REJONIE ULICY CZEKOLADOWEJ.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OSIEDLA POWSIN W REJONIE ULICY CZEKOLADOWEJ. URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OSIEDLA POWSIN W REJONIE ULICY CZEKOLADOWEJ. WARSZAWA Maj 2010 Z-ca Dyrektora Pracowni: mgr inż. arch. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH SOŁECTWA STUDZIENIEC GMINA SIERPC TEKST PLANU Sporządzający plan Jednostka projektowa Wójt Gminy Sierpc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP,

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia..

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar A. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia.. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. 11 LISTOPADA w OSTROŁĘCE DLA CZĘŚCI JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ MNU 30 OPRACOWANIE: PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. Uchwała

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLII/1299/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu pod Skocznią część I Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/214/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/214/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/214/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tarchomin Część IV Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 13513 UCHWAŁA NR LXXII/1863/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 13513 UCHWAŁA NR LXXII/1863/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 13513 UCHWAŁA NR LXXII/1863/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 30 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/49/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SŁUŻEWA Warszawa, czerwiec 2012 r. Zleceniodawca Biuro Architektury i Planowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 4 września 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 4 września 2014 r. Projekt z dnia 19 sierpnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 4 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 601/XXXV/2013

UCHWAŁA NR 601/XXXV/2013 UCHWAŁA NR 601/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY MATERIAŁY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU STAREGO MOKOTOWA TEKST PLANU.

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY MATERIAŁY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU STAREGO MOKOTOWA TEKST PLANU. PREZYDENT M. ST. WARSZAWY MATERIAŁY DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU STAREGO MOKOTOWA TEKST PLANU Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA Umowa Nr: AM/003/B/126/05/2491

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 lipca 2015 r. Poz. 3277 UCHWAŁA NR XIII/251/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r.

Wrocław, dnia 24 lipca 2015 r. Poz. 3277 UCHWAŁA NR XIII/251/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 lipca 2015 r. Poz. 3277 UCHWAŁA NR XIII/251/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/80/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 31 marca 2011 r. Nr 36 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIASTA OLSZTYN: 614 Nr VII/62/11 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo