KILKA SŁÓW O E-LEARNINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KILKA SŁÓW O E-LEARNINGU"

Transkrypt

1 KILKA SŁÓW O E-LEARNINGU KATARZYNA DAJCZAK Politechnika Koszali ska Streszczenie Wszechobecno Internetu pozwala uczy, przekazywa wiedz, niezale nie od miejsca i czasu. Mo na równie powiedzie, e szkolenia przez Internet doskonale wpisuj si we współczesn ekonomi, gdzie tradycyjne nauczanie z udziałem nauczyciela i uczniów przestaje by skuteczne. Szkolenia przez Internet pozwalaj dotrze do pracowników oddalonych w terenie. Słowa kluczowe: e-learning, wiedza, szkolenia przez Internet 1. Wst p Kształcenie i rozwój personelu s coraz bardziej doceniane przez nowoczesne przedsi biorstwa [6]. Organizacje posiadaj ce pozytywn filozofi szkoleniow rozumiej, e funkcjonuj w wiecie, w którym przewag konkurencyjn osi ga si dzi ki zatrudnianiu lepszych pracowników, oraz e nie osi gn tego bez inwestowania w rozwój umiej tno ci i kompetencji zatrudnionych osób. Rozumiej te, e obecne i przyszłe braki umiej tno ci mog zagrozi ich przyszło ci i rozwojowi [1]. W latach 90-tych filozofia ta, poł czona z szeroko wkraczaj cymi technologiami komputerowymi, zaowocowała ich integracj z procesami szkoleniowymi. Tak narodziło si poj cie e-learningu [2]. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstaw funkcjonowania e-learningu, jego zalet, form i odbiorców. 2. Poj cie i istota e-learningu Nauczanie na odległo nie jest pomysłem nowym. Kursy korespondencyjne były znane ju na przełomie XIX i XX w., jednak wprowadzenie nowych technologii a zwłaszcza upowszechnienie komputerów osobistych i dost pu do Internetu sprzyja rozwojowi tej formy uczenia si. E- learning, to nowoczesny sposób przekazywania wiedzy, wykorzystuj cy bogaty zestaw rodków elektronicznej transmisji informacji, w tym Internet, technologi ekstranetu i intranetu, nagrania audio i video. E-learning okre lany równie jako zdalne nauczanie obejmuje niemal wszystkie obszary działalno ci edukacyjnej. Mo na go wykorzystywa na ka dym poziomie edukacji albo jako metod wiod c, albo jako metod uzupełniaj c tradycyjne metody nauczania stacjonarnego[8]. Wojciech Bednarek w swoim artykule ( Czym jest e w e-learningu?, zastanawia si, dlaczego ta metoda nauczania została nazwana e-learning i co mo e oznacza przedrostek e w jej nazwie. Otó mo na go interpretowa na ró ne sposoby, wskazuj c przy tym na cechy tej metody nauczania [2]: 1. Elektroniczny wykorzystanie elektronicznych mediów do szkole ;

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, Easy (łatwy) istnieje wiele twierdze, e uczenie si i nauczanie w e-learningu jest łatwiejsze, ni uczenie si i nauczenie w tradycyjny sposób; 3. Ekonomiczny istnieje wiele twierdze, e e-learning jest ta szy, ni szkolenia tradycyjne; 4. Efektywny istnieje wiele twierdze, e uczenie si w e-learningu jest szybsze i gł bsze, ni w szkoleniach tradycyjnych; 5. Executive (wykonawczy) uczenie si w e-learningu ma opiera si bardziej na aktywnym działaniu, a nie na pasywnej absorpcji informacji; 6. Experiental (promuj cy do wiadczenie) uczenie si w e-learningu stawia na nabywanie nowych umiej tno ci poprzez do wiadczenie; 7. Engaging (anga uj cy) e-learning ma w wi kszym stopniu anga owa ucz cego si ; 8. Eklektyczny e-learning wykorzystuje ró ne media i ró n metodyk w dochodzeniu do swych celów; 9. Efemeryczny e-learning nie posiada spójnej podbudowy teoretycznej i jest raczej zbiorem ró nych idei i pomysłów na temat wykorzystania technologii komputerowych w szkoleniach. Niezale nie od interpretacji samej nazwy, e-learning realizuje zasadnicze cele [8]: zmniejsza koszty szkole ; wydatnie zwi ksza efektywno biznesow ; zwi ksza efektywno działa partnerów; pozwala na pozyskanie z rynku najlepszych pracowników; realizuje istotne dla organizacji usługi wparcia sprzeda owego i posprzeda owego; wspiera działania marketingowe skierowane zarówno do partnerów, jak i do klientów ko cowych przedsi biorstwa. 3. Formy e-learningu Kursy e-learningowe mo na podzieli na trzy rodzaje [5]: 1. Szkolenia gotowe przygotowane do natychmiastowego u ytku; kursy tego typu dotycz głównie wiedzy i umiej tno ci uniwersalnych, a wi c takich, które mog by z powodzeniem wykorzystywane w wi kszo ci organizacji z ró nych segmentów rynku (np.: kursy desktopowe, kursy j zykowe, kursy marketingu, finansów, zarz dzania). 2. Szkolenia personalizowane szkolenia budowane z gotowych komponentów (lekcji lub rozdziałów), których dobór jest realizowany w oparciu o wykonan wcze niej analiz potrzeb klienta. 3. Szkolenia dedykowane budowane pod indywidualne potrzeby; kursy takie s ci le dostosowane do potrzeb klienta, ich wdra anie odnosi najlepsze efekty edukacyjne, najcz - ciej przygotowywane s w oparciu o zasoby wiedzy korporacyjnej i praktyce biznesowej stosowanej u klienta. Odmienn grup szkole stanowi kursy realizowane w formule blended learning. Wykorzystuj one zarówno metody e-learningowe, jak i tradycyjne szkolenie stacjonarne. W praktyce sesje wirtualne s najcz ciej podsumowane intensywnym treningiem stacjonarnym realizowanym przez trenera w sali szkoleniowej. Poł czenie obu tych metod jest bardzo efektywne, poniewa umiej tno ci i kompetencje nabyte w trakcie szkole on-line s na bie co podsumowywane przez trenera.

3 34 Katarzyna Dajczak Kilka słów o e-learningu Istnieje równie inny podział form e-learningu ze wzgl du na stopie zaawansowania ucz cego si od najbardziej podstawowych do zaawansowanych [3]: bazy danych mo e si wydawa, e to nie e-learning, ale jest to jego najprostsza forma, cz sto spotykana w Internecie (np. bazy danych zawieraj ce wyja nienia problemów z oprogramowaniem, wraz z instrukcjami pozwalaj cymi zrealizowa okre lone zadania, czy te encyklopedie multimedialne); support on-line to tak e forma e-learningu i funkcjonuje w podobny sposób jak bazy danych. Działa on poprzez ró nego rodzaju forum, chat rooms, biuletyny, e lub system komunikatów informacyjnych, bardziej interaktywny ni bazy danych; oferuje mo liwo uzyskania dokładniejszych informacji, jak i szybsze reakcje na zapytania; szkolenia asynchroniczne to e-learning w najbardziej znanej formie; niezale nie od sposobu dost pu, pozwala na nauk we własnym tempie, umo liwia kontakt z instruktorami poprzez grupy dyskusyjne, e i biuletyny lub mo e by od nich całkowicie niezale ny, zawieraj c odwołania do materiałów ródłowych; szkolenia synchroniczne to szkolenia prowadzone w czasie rzeczywistym przez instruktora; ka dy doł cza si o okre lonej porze i komunikuje si z instruktorem i innymi uczestnikami szkolenia; mo na podnie wirtualn r k i spyta lub odpowiedzie ; cały czas widzi si wirtualn tablic ; ten rodzaj szkolenia przeprowadza si zazwyczaj przez Internet, intranet lub wideo-konferencj. 4. Kanały komunikacyjne e-learningu E-learning, przez niektórych nazywany jest bezduszn metod przekazywania wiedzy, anonimow i pozbawion personalizacji kontaktów. W rzeczywisto ci tak nie jest. Dzieje si tak, poniewa szkoleniu e-learningowemu towarzysz zazwyczaj usługi dodane, takie jak mentoring, marketing wewn trzny czy system certyfikacji nabytych umiej tno ci. Na szczególn uwag zasługuje tu mentoring, czyli mo liwo synchronicznej lub asynchronicznej komunikacji z ekspertem w danej dziedzinie. Kontakt z mentorem daje mo liwo wyja nienia zawiło ci merytorycznych przedmiotu kształcenia a tak e sposobu wykorzystania szkolenia e-learningowego jako narz dzia do podnoszenia kwalifikacji. Mentor odpowiada na pytania, daje pewne rady, podpowiada rozwi zania, ma personalny, cho nie bezpo rednio fizyczny kontakt ze swoim studentem. Najbardziej efektywnym rozwi zaniem jest ł czne zastosowanie synchronicznych i asynchronicznych kanałów komunikacji [9]. 1. Synchroniczne kanały komunikacji: Chat ta forma wymiany informacji jest oparta na komunikacji synchronicznej, gdzie odpowied na zadane na chacie pytanie nast puje bezpo rednio po jego pojawieniu si. Udział w czacie jest dost pny dla ka dego z uczestników kursu. Informacje mog by wymieniane pomi dzy osobami bior cymi udział w szkoleniu, ale mo na te organizowa chat z tzw. ekspertami dziedzinowymi, gdzie ekspert goszcz cy na czacie odpowiada na pytania zwi zane z prezentowan przez siebie dziedzin. Dla osób bior cych udział w czacie to bardzo interaktywna forma wymiany informacji. Jedn z korzy ci osi ganych za pomoc chata jest poznanie pozostałych uczestników szkolenia, co skutkuje personalizowaniem kontaktów pomi dzy uczestnikami szkolenia. Przestaj one by anonimowe i bezosobowe. Jako element motywacyjny a tak e uatrakcyjnienie przebiegu samego szkolenia stosuje si chaty z autorytetami w okre lonej dziedzinie,

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, Telefon jest przez wi kszo ludzi uwa any za najwygodniejsze narz dzie komunikacyjne zwłaszcza w dobie ogromnej popularno ci telefonów komórkowych. W czasie rozmowy telefonicznej łatwiej te nawi za kontakt i porozumie si z rozmówc. Wa ne jest te, e z telefonu mog skorzysta u ytkownicy, maj cy kłopoty z obsług platformy LMS lub poczty elektronicznej. Jednak telefon niesie powa ne ograniczenie w danej chwili trener mo e zajmowa si tylko jednym studentem, inni musz czeka na uzyskanie poł czenia. W zwi zku z tym rozmowy ze studentami powinny by jak najbardziej konkretne, tak aby w mo liwie najkrótszym czasie rozwi za problem zgłaszaj cej si osoby b d odesła j do wła ciwego ródła (np. administrator w firmie, baza FAQ). 2. Asynchroniczne kanały komunikacji: Forum dyskusyjne to efektywne medium wymiany informacji działaj ce w trybie asynchronicznym. Pogrupowane w główne w tki tematy forum mog wspomóc realizacj procesu szkoleniowego, dostarczaj c na bie co wielu krytycznych informacji dla u ytkowania systemu e-learningowego o samym temacie szkolenia czy funkcjonalno ci platformy, na której osadzone s kursy. Mechanizm wymiany informacji na forum jest bardzo prosty. Student wybiera interesuj cy go w tek i na jego stronie zadaje pytanie. Mentor specjalista odpowiedzialny za okre lony zakres (merytoryczny, techniczny, funkcjonalno platformy) odpowiada na zadane pytanie w okre lonym czasie. Cało forum jest dost pna dla wszystkich jego uczestników, stanowi wi c mo e ródło wiedzy nie tylko dla kursanta zadaj cego pytanie, ale tak e dla wszystkich pozostałych uczestników szkolenia. Rola mentora odpowiadaj cego na forum jest bardzo istotna dla powodzenia całego projektu e-learningowego. Szybkie reagowanie na pojawiaj ce si w tpliwo ci studentów, yczliwe podej cie do ich problemów mo e bardzo wspomóc proces edukacyjny, zwi kszaj c zaanga owanie szkolonych osób w proces edukacyjny. Najcz ciej moderatorami forum dyskusyjnego s mentorzy odpowiadaj cy za poszczególne zakresy odpowiedzialno ci. Pytania i odpowiedzi zadawane na forum stanowi dobr baz zagadnie do wykorzystania jako klasyczny FAQ, który jest dodatkow form wspierania procesu edukacyjnego. Aby komunikacja na forum dyskusyjnym była jak najbardziej efektywna, najlepiej podzieli j na dwa podstawowe w tki: w tek techniczny dostarczaj cy informacji, w jaki sposób korzysta z samego szkolenia, prowadzony przez mentora technicznego doskonale orientuj cego si w zakresie budowy i funkcjonalno ci szkole (mentor delegowany do zadania ze strony dostawcy kursu), oraz w tek merytoryczny dotycz cy warstwy merytorycznej zagadnienia, prowadzony przez eksperta dziedzinowego. Klasyczny FAQ (Frequently Asked Questions) to jeden z kluczowych elementów zasobów merytorycznych zgromadzonych w ramach platformy e-learningowej. Stanowi statyczne, ale bardzo obszerne ródło informacji dla kursantów na temat zagadnienia, zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej (funkcjonalno platformy czy techniczne aspekty aplikacji szkoleniowej). FAQ najcz ciej budowany jest na podstawie pyta zadawanych na forum dyskusyjnym, które moderator odpowiedzialny za forum powinien systematycznie porz dkowa i przenosi na FAQ. Komunikacja owa jest jednym z kanałów komunikacyjnych ch tnie wykorzystywanych w działaniach wspieraj cych e-learning. Ilo generowanych informacji jest uzale niona od ilo ci kursantów, stopnia skomplikowania zagadnienia,

5 36 Katarzyna Dajczak Kilka słów o e-learningu a tak e od zakładanego stopnia dost pno ci mentora. na u ycie zał czników (mo na w ten sposób np. zilustrowa odpowied zrzutami ekranowymi) daje mentorowi komfort spokojnego zastanowienia si nad odpowiedzi oraz wygodnego archiwizowania i wielokrotnego wykorzystywania odpowiedzi na powtarzaj ce si pytania, pozwala u ytkownikowi na natychmiastowe sformułowanie i wysłanie jego pytania, niezale nie od tego, czy trwa dy ur mentora i czy z mentorem usiłuj si skontaktowa inni u ytkownicy. 5. Zastosowanie i odbiorcy e-learningu E-learning jest to nauczanie z wykorzystaniem Internetu. W przyszło ci e-learning ma opanowa [4]: 1. firmy, gdzie nauczanie nazywane jest szkoleniami przez Internet. Mo e ono przebiega w grupach lub indywidualnie, w firmie lub w domu. 2. szkoły podstawowe i rednie, gdzie uczy si posługiwania Internetem i próbuje wykorzysta Internet w procesie nauczania. Rodzicom Internet ułatwia kontakt z nauczycielem i kontrol post pów w nauce dziecka. 3. wy sze uczelnie, gdzie e-learning przybiera ró ne formy: wirtualne klasy, zwykłe nauczanie wzbogacone informacjami na stronach WWW, nauczanie na odległo. Mo na wi c powiedzie, e nauczanie elektroniczne (e-learning) ma zastosowanie we wszystkich dziedzinach ycia wykorzystuj cych tradycyjne metody zdobywania wiedzy. Jest wykorzystywane w szkolnictwie wy szym i rednim a elementy e-learningowe wspomagaj tradycyjny proces nauczania nawet w szkołach podstawowych. Najszersze jednak zastosowanie e-learning znajduje w biznesie szkolenia e-learningowe s coraz powszechniejsze w administracji publicznej wszystkich szczebli i w sektorze prywatnym. Ze wzgl du na brak ogranicze terytorialnych oraz ogromn elastyczno form szkoleniowych e-learning jest skierowany do ró norodnych grup odbiorców skoncentrowanych w firmie a tak e wokół organizacji i poza ni. Mog to by [10]: pracownicy organizacji e-learning realizuje zapotrzebowanie na szkolenia wewn trzne z procedur obowi zuj cych w przedsi biorstwie, buduje kompetencje i umiej tno ci, wypełnia zapotrzebowanie na kursy produktowe, dostarcza informacji z zakresu umiej tno ci mi kkich i twardych, mo e stanowi równie elastyczn i wygodn w u yciu baz wiedzy, partnerzy biznesowi i handlowi za pomoc narz dzi e-learningowych budowane s kompetencje sprzeda owe (zaawansowane techniki handlowe, asertywno, negocjacje umiej tno ci komunikacyjne), e-learning to tak e metoda wykorzystywana przy szkoleniach produktowych oraz w procesie marketingowego wsparcia sprzeda y. Z powodzeniem mo e tak e realizowa funkcj biblioteki wiedzy o organizacji i jej usługach i produktach skierowan do partnerów i współpracowników, przyszli i nowozatrudnieni pracownicy kursy e-learningowe szybko i efektywnie dostarcz informacji o organizacji, zapoznaj z obowi zuj cymi w niej procedurami. Z powodzeniem mo na za ich pomoc przeprowadza programy adaptacyjne dla wi kszych grup i w ten sposób budowa po dane kompetencje pracownicze,

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, u ytkownik ko cowy-klient e-learning to bardzo dobre rozwi zanie realizuj ce szkolenia dla klienta ko cowego, dostarcza zarówno informacji o produktach i usługach, mo e realizowa wsparcie klientów ko cowych poprzez zastosowanie baz wiedzy. 6. Zalety e-learningu [11] Coraz wi ksza popularno szkole e-learningowych, to efekt szeregu zalet tej metody: e-learning skraca czas nauki badania wskazuj, e szkolenia wykorzystuj ce technologie e-learning mog zredukowa czas przeznaczany na szkolenia rednio o 50%. Wynika to z faktu, e ka dy uczestnik uczy si w indywidualnym tempie, korzysta z mo liwo ci bezpo redniej interakcji i personalizacji przekazywanego materiału. Udział w szkoleniu prowadzonym w tradycyjnej formie powoduje dodatkowe nakłady czasu na przejazdy oraz generuje dodatkowe koszty utraconych korzy ci i mo liwo ci. Student ucz cy si przy wykorzystaniu rozwi za e-learning uniezale nia si od miejsca i czasu, a materiał przerabia w czasie wolnym lub najbardziej odpowiednim. Elastyczny rozkład zaj redukuje koszty szkolenia oraz zwi ksza efektywno nauki, e-learning redukuje koszty nauczanie mo e by prowadzone bez wzgl du na miejsce pobytu pracownika, ograniczaj c tym samym koszty podró y i niewykonanej pracy. Dodatkowo koszty szkolenia zmniejszaj si wraz z wzrostem liczby osób korzystaj cych z kursów. Przekłada si to na wysok efektywno i celowo uczenia dla studenta a jednocze- nie na znaczne oszcz dno ci kosztów i czasu dla przedsi biorstwa, e-learning to materiał szkoleniowy wysokiej jako ci nauczanie on-line charakteryzuje si wysok skuteczno ci. Znikomy wpływ na wynik maj takie czynniki, jak pora dnia, pogoda, wyposa enie sali szkoleniowej czy pozostali uczestnicy. Wynika to z faktu, e informacje, które s przekazywane, pozostaj stałe bez wzgl du na czynniki zewn trzne. Kursy s zrealizowane przez najlepszych specjalistów z zakresu projektowania i przekazywania informacji. Kursy zaspokajaj oczekiwania i potrzeby uczestników, pozwalaj c jednocze nie efektywnie wykorzysta technologie informatyczn w procesie nauczania. Rozwi zania e- learning stwarzaj mo liwo bardziej wyrównany dost p do wysokiej jako ci szkole na terenach, gdzie zapotrzebowanie na szkolenia zgłasza mniejsza liczba osób. Szkolenia mog by dostarczane do miejsc, gdzie do tej pory nie było ekonomicznego uzasadnienia, aby takie szkolenia organizowa, a dojazd do odległych o rodków był zbyt kosztowny. Z tych powodów wykwalifikowani nauczyciele nie byli dost pni, kursy elektroniczne ucz do wiadczenia interaktywne, zaprojektowane pod potrzeby dorosłych kursy, dostarczaj wiele sposobno ci do wicze i podnoszenia praktycznych umiej tno ci w sposób anga uj cy uwag studentów. Umiej tno ci mo na wy wiczy w bezpiecznym i przyjaznym rodowisku aplikacji. Sprz enie zwrotne pomaga uczestnikowi kursu w osi gni ciu odpowiednich wyników i wzmacnia wiczone umiej tno ci, kursy e-learningowe przyspieszaj zapami tywanie student jest zdolny zapami ta znacznie wi cej informacji, je li s one przedstawione w interesuj cy dla niego sposób, przy zastosowaniu ró norodnych form przekazu. Przewa nie szkolenia składaj si z jednostek ucz cych. Dzi ki temu przerabiany materiał jest skuteczniej zapami tywany a zaanga owanie studenta wi ksze. Stosowana metodologia umo liwia sprawdzenie wielko ci opanowanego materiału. Jednocze nie zapewnia bardzo silne i trwałe wzmocnienie przyswajanych tre ci. Jednostki lekcyjne zawieraj wysokiej jako ci materiały multime-

7 38 Katarzyna Dajczak Kilka słów o e-learningu dialne, tekst, grafik, fotografie, wykresy i d wi k wszystko to razem zapewnia, e prezentowany materiał szkoleniowy bardzo łatwo jest przyswajalny, co w efekcie przekłada si na zwi kszenie mo liwo ci opanowywania nowych partii wiedzy, e-learning pozytywnie wpływa na motywacj uczestników szkole rozwi zania e- learningowe stwarzaj mo liwo uzyskania natychmiastowej odpowiedzi informuj cej o wyniku oraz indywidualizuj przekaz, co w rezultacie zwi ksza zaanga owanie uczestników. Student posiada wra enie wi kszej elastyczno ci, kontroli i odpowiedzialno ci za proces nauki. Kiedy uczestnicy odkryj nowe obszary zainteresowa i umiej tno ci, zostaj poszukiwaczami wiedzy a nie tylko odbiorcami instrukcji. 7. Podsumowanie Wszechobecno Internetu pozwala uczy niezale nie od miejsca i czasu. Mo na równie powiedzie, e szkolenia przez Internet doskonale wpisuj si we współczesn ekonomi, gdzie tradycyjne nauczanie z udziałem nauczyciela i uczniów przestaje by skuteczne. Szkolenia przez Internet pozwalaj dotrze do pracowników oddalonych w terenie, uczy dzieci w miejscach odległych od szkół. Szkoła w Internecie jest bardzo demokratyczna, pozwala uczy na dobrym poziomie nawet w najbiedniejszych krajach. Głównym elementem nauczania przez Internet jest wi c dostarczenie uczniom, pracownikom narz dzi do samodzielnego rozwi zywania problemów napotkanych w yciu [4], a przy tym rozwi zania e-learningowe charakteryzuj si du efektywno ci przy zdecydowanie ni szych, w porównaniu ze szkoleniami stacjonarnymi, kosztami korzystania z tej metody [9]. Oferta szkole e-learningowych skierowana jest do tych firm, przedsi biorstw i jednostek administracji publicznej, które dbaj o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników oraz doceniaj mo liwo ci i korzy ci jakie niesie ze sob wykorzystanie Internetu w procesie szkoleniowym realizowanym w sposób efektywny i oszcz dny [7]. Bibliografia 1. Armstrong M., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000; 2. Bednarek W., Czym jest e w e-learningu?, stan na ; 3. Czym jest e-learning?, stan na ; 4. E-learning, stan na ; 5. Formy e-learningu, stan na ; 6. Kostera M., Zarz dzanie personelem, PWE, Warszawa 1998; 7. Odbiorcy e-learningu - kto powinien korzysta ze szkole elektronicznych, stan na ; 8. Słownik poj, stan na ; 9. Technologia e-learningu - kanały komunikacyjne, stan na ; 10. Zastosowanie e-learningu, stan na ; 11. Zalety e-learningu, stan na

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, SEVERAL WORDS ABOUT E LEARNING Summary Ubiquity of Internet permits to teach, to pass on the knowledge, aside from of place and time. Trainings by Internet enroll in present economy perfectly, where traditional teaching with teacher and pupils' part stops being effective. Trainings by Internet permit to reach to distant in terrain workers Keywords: the e-learning, the knowledge, the trainings by Internet KATARZYNA DAJCZAK Politechnika Koszali ska, Wydział Ekonomii i Zarz dzania, Katedra Zarz dzania ul. Kwiatkowskiego 6E Koszalin

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP 1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP Stanowisko PSRP w sprawie pilnego nadania priorytetu pracom nad Krajową Ramą Kwalifikacji (marzec 2009) Wystąpienie Przewodniczącego PSRP

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson W pogoni za możliwym: Angażowanie rodziców i lokalnej społeczności dla wzmocnienia odpowiedzialności Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson Uniwersytet Stanowy Ohio Colubmus, OH- USA Burza mózgu... Opisz dom "typowego"

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowe zasady oceniania. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowe zasady oceniania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi w XLIV Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiot: biologia Nauczyciel przedmiotu: Anna Jasztal, Anna Woch 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Temat: Odpowiedzialny i zdrowy styl życia.

Temat: Odpowiedzialny i zdrowy styl życia. PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Temat: Odpowiedzialny i zdrowy styl życia. WSTĘP: Wewnątrzszkolny projekt przyrodniczy Odpowiedzialny i zdrowy styl życia powstał, aby połączyć w jeden

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-72/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Grafika komputerowa w celu przeprowadzenia analizy rynku. W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli

Reforma edukacji Zmiana programowa. Informacje dla nauczycieli Reforma edukacji Zmiana programowa Informacje dla nauczycieli Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego obni enie wieku obowi zku szkolnego Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA

JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA Jak oceniać, by wspierać rozwój ucznia PLAN PREZENTACJI: 1. Wstęp 2. Atmosfera w szkole 3. Zajęcia edukacyjne 4. Ocenianie ucznia 5. Współpraca w szkole 6. Współpraca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Internet w szkołach

ANKIETA - Internet w szkołach ANKIETA - Internet w szkołach I. Wstęp Szanowni Państwo, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska pracują wspólnie nad programem, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 213 i Gimnazjum Publicznym Nr 49 w Łodzi ROK SZKOLNY 2014/1015 Wpływ zastosowania technologii informatycznych na podniesienie poziomu zainteresowania

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI

Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania - zajęcia techniczne kl. IV, V, VI Przedmiotowy System Oceniania z zaj. technicznych jest spójny z WSO w ZS w Baczynie. Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Mgr Piotr Leszczyński STRESZCZENIE. Wstęp

Mgr Piotr Leszczyński STRESZCZENIE. Wstęp Mgr Piotr Leszczyński Analiza aktualnego systemu kształcenia oraz próba oceny efektywności nowoczesnych technik nauczania na odległość studentów na kierunku ratownictwo medyczne w Polsce STRESZCZENIE Wstęp

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy.

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Twój inteligentny system grzewczy Inteligentny system grzewczy to w pełni zautomatyzowany system sterowania i monitoringu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Covenant capacity. Program szkoleniowy dla samorządów i wspierających je instytucji. Monika Marks, WWF Polska

Covenant capacity. Program szkoleniowy dla samorządów i wspierających je instytucji. Monika Marks, WWF Polska Covenant capacity Program szkoleniowy dla samorządów i wspierających je instytucji Monika Marks, WWF Polska 29 października 2012 r. Konferencja To działa! Planowanie energetyczne w mieście W kierunku nowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo