Wkład KOWEZiU w rozwój e-learningu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wkład KOWEZiU w rozwój e-learningu"

Transkrypt

1 Wkład KOWEZiU w rozwój e-learningu Piotr Czajka Wojciech Myka Organizator

2 Plan prezentacji KOWEZiU Harmonogram wdrażania e-learningu Oferta e-learningowa KOWEZiU Projekt Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległośd w uczeniu się przez całe życie

3

4 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej doskonalenie działalnośd wydawnicza działalnośd popularyzatorska POPRZEZ WSPIERANIE TYP PLACÓWKI ZASIĘG ORGAN PROWADZĄCY placówka doskonalenia nauczycieli ogólnokrajowy (placówka centralna) Ministerstwo Edukacji Narodowej kształcenie zawodowe i ustawiczne poradnictwo edukacyjno-zawodowe placówki doskonalenia nauczycieli kształcenie na odległośd poradnie psychologicznopedagogiczne biblioteki pedagogiczne nauczyciele-doradcy metodyczni doradcy zawodowi doskonalenie wydawnictwo kursy promocja i upowszechnianie

5 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej doskonalenie kursy wg zdiagnozowanych potrzeb stacjonarne blended on-line wydawnictwo publikacje kształcenie zawodowe i ustawiczne poradnictwo edukacyjno-zawodowe kształcenie na odległośd materiały metodyczne promocja i upowszechnianie materiały edukacyjne seminaria/konferencje ulotki plakaty materiały prasowe filmy wydarzenia konkursy

6 Harmonogram wdrażania e-learningu Działania KOWEZiU w zakresie wykorzystania e-learningu w latach marzec 2005 przedstawienie przez MENiS Koncepcji wdrożenia w warunkach polskich systemu kształcenia na odległośd 2005 rok - ogólnopolska konferencja KOWEZiU nt. Technologia i metodyka kształcenia na odległośd Diagnoza: 242 nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych badanie pracowników KOWEZiU 2006 rok powołanie przez dyrektora Ośrodka międzywydziałowego zespołu zadaniowego ds. wdrożenia w KOWEZiU kształcenia na odległośd w formie e-learningu. Opracowanie strategii i planu wdrożenia KNO 2007/2008 rok współpraca z zespołem ROKNO (Regionalne Ośrodki Kształcenia Na Odległośd) na platformie edukacyjnej KOWEZiU 2008 rok przedstawienie efektów pracy zespołu projektowego ROKNO na konferencji pt.: Standaryzacja Kształcenia na Odległośd 2009 rok uruchomienie tematycznych Edukacyjnych Przestrzeni Wirtualnych (EPW) w tym - KNO

7 Efekty pracy zespołu projektowego ROKNO Standaryzacja Kształcenia na Odległośd - Obszary standaryzacji Standaryzując KNO wyodrębniliśmy cztery obszary: Infrastruktura, Dydaktyka, Kadra i zarządzanie procesem KNO, Organizacja KNO I. INFRASTRUKTURA Infrastruktura lokalowa Zaplecze socjalne Narzędzia KNO Opracował Zespół w składzie: Krystyna Łabędzka, Roman Dwulit, Eugeniusz Gąsior, Marek Magiera II. DYDAKTYKA Programy nauczania Metody kształcenia Materiały dydaktyczne Ocena materiałów dydaktycznych Opracował Zespół w składzie: Anna Koludo, Lech Boniszewski, Krzysztof Helioski, Andrzej Kazimierczyk III. KADRA I ZARZĄDZANIE PROCESEM KNO Kadra KNO Zarządzanie procesem KNO Opracował Zespół w składzie: Ryszard Kłak, Kamil Świrski, Zbigniew Sowa, Joanna Waczyoska, Joanna Jodel, Regina Czymbor, Hanna Sawicka, Anetta Warzyoska IV. ORGANIZACJA KNO Dokumentacja Ewaluacja Doświadczenie i współpraca Opracował Zespół w składzie: Kamil Świrski, Ryszard Kłak, Zbigniew Sowa, Joanna Waczyoska, Joanna Jodel, Regina Czymbor, Hanna Sawicka, Anetta Warzyoska

8 Odbiorcy oferty Kursy skierowane są do nauczycieli/dyrektorów z publicznych: ośrodków doskonalenia nauczycieli, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradni specjalistycznych), bibliotek pedagogicznych.

9 Oferta e-learningowa KOWEZiU Język obcy zawodowy (JOZ) blended kursy on-line Akredytacja Kształcenie modułowe Forum Eksperta Nowe warunki realizacji ścieżek kształcenia zawodowego Jak przygotowad kurs on-line na platformie Moodle Prowadzenie kursów on-line Poradnictwo na odległośd Doradca zawodowy Jakośd w kształceniu i szkoleniu zawodowym Kształcenie na odległośd Programy nauczania dla zawodów Edukacyjna Przestrzeo Wirtualna Projektowanie pakietów edukacyjnych poradników dla nauczycieli oraz poradników dla uczniów Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych Organizacja kształcenia zawodowego kształcenie ustawiczne Zmiany w szkolnictwie zawodowym - nowe możliwości uczenia się przez całe życie Dopuszczanie do użytku w szkole programu nauczania dla zawodu Poradnictwo kariery przez całe życie Wielokulturowośd w poradnictwie zawodowym. Poziom zaawansowany Platforma Moodle dla początkujących Jak przygotowad kurs on-line na platformie Moodle Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych Zarządzanie czasem przez nauczyciela Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych Wirtualna Przestrzeo Robocza Projekty systemowe

10 Jakie cechy charakteryzują e-learning w KOWEZiU? Różnorodnośd Otwartośd Dostępnośd Interaktywnośd

11 Na co zwracamy uwagę!? Organizacja pracy Komunikacja Zasady pracy na kursie Aktywności uczestników Zasoby i składowe Materiały edukacyjne Sprawdzanie osiągnięd Ewaluacja

12 E-learning w KOWEZiU Organizacja pracy Rekrutacja jawne i jasne kryteria rekrutacji wykorzystanie TI informacja zwrotna o wynikach rekrutacji

13 E-learning w KOWEZiU Organizacja pracy Osoby prowadzące kurs 1-2 prowadzących Integrator Administrator Nowe technologie nowe wersje Moodle (aktualizacje platformy) filmy i inne zasoby

14 E-learning w KOWEZiU Organizacja pracy Indywidualna informacja zwrotna ocena opisowa zadania posty na forum (pytania do prowadzących) indywidualne potrzeby uczestników

15 E-learning w KOWEZiU Organizacja pracy Motywacja motywowanie uczestników na forach, motywowanie indywidualne szybka reakcja na pytania uczestników modyfikowanie treści i aktywności elastyczne podejście do terminowości wykonania aktywności analiza aktywności

16 E-learning w KOWEZiU Organizacja pracy o Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia dyskusje i wypowiedzi na forum uczenie się od samych siebie ocenianie własnej pracy i innych

17 E-learning w KOWEZiU Komunikacja Interakcja pomiędzy: uczestnikami oraz prowadzącymi a uczestnikami Przesyłanie informacji: fora dyskusyjne (tematyczne), wiadomości na platformie Moodle, telefon, fax. (w razie potrzeby)

18 E-learning w KOWEZiU Zasady pracy na kursie Akceptacja przez uczestników zasad pracy, harmonogramu oraz sylabusu kursu Wykonywanie zaplanowanych aktywności w wyznaczonym terminie Stosowanie zasad netykiety Poszanowanie prawa autorskiego

19 E-learning w KOWEZiU Aktywności uczestników Wykonywanie: Komunikacja zadao, dwiczeo Wypełnianie: quizów ankiet ewaluacyjnych Udział: formularzy w dyskusji na forum Praca grupowa na składowej Wiki w dyskusji na czacie w głosowaniu

20 E-learning w KOWEZiU Zasoby i składowe Fora Etykieta Chat Folder Głosowanie Książka Informacja zwrotna Strona Lekcja Zasób Quiz Słownik pojęd Wiki Zadania

21 E-learning w KOWEZiU Materiały edukacyjne Obowiązkowe Uzupełniające (dodatkowe i/lub dla chętnych) Pliki o różnych rozszerzeniach (np. doc., xls., pdf., pps.) Linki Materiały edukacyjne przygotowane w formie plików, filmów, itp.

22 E-learning w KOWEZiU Sprawdzanie osiągnięd Fora Głosowanie Quizy Organizacja quizu Typy pytao System oceniania

23 E-learning w KOWEZiU Ewaluacja Organizacja Informacja zwrotna (ankieta ewaluacyjna) Ankieta wstępna Ankieta po zakooczeniu bloku Ankieta koocowa Głosowanie Wnioski z ewaluacji - raport

24 EduTrendy 2013 Projekt Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie Wojciech Myka Warszawa, r.

25 Cel i główne zadania projektu Cel projektu: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania kształcenia na odległośd Główne zadania: 1. Diagnoza stanu kształcenia na odległośd 2. Opracowanie portalu z platformą edukacyjną i repozytorium 3. Opracowanie i produkcja 195 kursów e-learningowych 4. Przeszkolenie 600 osobowej kadry kno 5. Przeszkolenie 50 promotorów 6. Przeprowadzenie 750 konsultacji w szkołach zawodowych i placówkach kształcenia praktycznego i ustawicznego zainteresowanych wdrażaniem kno

26 Podstawa prawna kno w k. ustawicznym Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem kształcenia na odległośd Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ze zmianami z 16 października 2012 r. Organizatorzy kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd zapewnią: - Dostęp do oprogramowania zapewniającego możliwośd interakcji synchronicznej i asynchronicznej miedzy słuchaczami a prowadzącym, - Materiały dydaktyczne przystosowane do prowadzenia zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd, - Bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników - Bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia

27 Podstawa prawna kno w k. ustawicznym c.d Warunki organizacji kształcenia w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem kno cd. - Szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd, - Zaliczenie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd nie może się odbywad z ich wykorzystaniem - Wymiar godzin zajęd prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd ustala prowadzący kształcenie Zajęcia laboratoryjne i praktyczne nie mogą byd realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd!

28

29 Kursy e-learningowe Materiały dydaktyczne do kształcenia na odległośd opracowane w projekcie 195 kursów e-learningowych - 26 kursów doskonalących dla nauczycieli, dyrektorów i doradców zawodowych, zmiany w kształceniu zawodowym, doradztwo zawodowe, kształcenie na odległośd kursów dla słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych najpopularniejsze zawody i kwalifikacje wybierane przez uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2013/1014 Kursy zostaną udostępnione do bezpłatnego pobrania w 2014 r.

30 Kursy e-learningowe cd. Kursy dla słuchaczy Obszar administracyjno-usługowy 41 kursów Obszar budowlany 18 kursów Obszar elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczny 27 kursów Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy 29 kursów Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska 17 kursów Obszar turystyczno-gastronomiczny 25 kursów Obszar medyczno społeczny 8 kursów Kursy dla BHP i PDG 4 kursy

31 Kursy e-learningowe cd. Budowa kursów modułów, po 4-5 h każdy, Każdy moduł składa się z: Materiałów przekazujących i budujący wiedzę, Materiałów utrwalających wiedzę i kompetencje, Materiałów do aktywizacji i motywacji, Materiałów do sprawdzania wiedzy i umiejętności. W ramach modułu znajdziemy minimum: Skrypt Materiał wideo Materiał audio Prezentację multimedialną Zadania zamknięte, zadania otwarte

32 szkolenia Szkolenia Doskonalenie kadry KNO Uczestnicy szkoleo: Dyrektorzy, nauczyciele, administratorzy szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, Osobne ścieżki szkoleniowe ukierunkowane na pełnione funkcje (dyrektorzy-zarządcze, nauczyciele-dydaktyczne, administratorzy-techniczne) Czas trwania od 6 do 8 tygodni Dotychczas przeszkolono 455 osób Zakres: Obsługa platformy Tworzenie zasobów do kursów Prowadzenie kursów na platformie Organizacja i zarządzanie kno w placówce KKZ z wykorzystaniem kno

33 konsultcje Konsultacje Przeszkolenie 50 promotorów Przeprowadzenie 750 konsultacji w zrekrutowanych szkołach i placówkach Konsultacje metodyczne Konsultacje techniczne Konsultacje organizacyjno-prawne Realizacja I-II kwartał 2014 r.

34 Portal kno portal

35 Poradnik projektowanie kursów Autorzy: Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska Wydany w 2012 r. Zawartośd: - Istota e-learningu - Scenariusz kursu e-learningowego - Typy zasobów do kształcenia zdalnego - Rola nauczyciela w kształceniu na odległośd - Ewaluacja zasobów - Prawa autorskie

36 Poradnik prowadzenie kursów Poradnik Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej Autorzy: Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Anita Raczyoska Wydany w 2013 r. Częśd I teoretyczna - Specyfika realizacji kształcenia zdalengo - Formy komunikowania się podczas e-zajęd - Kompetencje nauczyciela w kształceniu na odległośd - Organizacja zajęd na platformie edukacyjnej Częśd II praktyczna - Czego uczniowie oczekują od nauczyciela - Od czego zacząd pracę na platformie edukacyjnej

37 Poradnik prowadzenie kursów - Netykieta - Komunikacja w Internecie - Jak skutecznie moderowad forum - Jak motywowad uczniów do pracy - Jak radzid sobie z trudnymi uczniami - Sytuacje kryzysowe

38 Poradnik jak wdrażać kno Jak wdrażad kształcenie na odległośd w formach pozaszkolnych Autorzy: Rafał Michałowski, Wojciech Myka Zostanie wydany w 2013 r. Zakres: - Analiza podstawy prawnej, - Przykłady wdrażania kno w formach pozaszkolnych, - Koszty wdrożenia kno w placówce, - Wdrożenie kno krok po kroku, - Przykładowy przewodnik po platformie dla nauczycieli i słuchaczy, - Przykładowy Regulamin organizacji kno w placówce.

39 Zapraszamy na stronę www placówki Platformy Edukacyjnej KOWEZiU Edukatora Zawodowego oraz na stronę Projektu Kształcenia Na Odległośd Piotr Czajka Wojciech Myka

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r.

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r. E-learning w bibliotece E-learning w bibliotece nauczanie zdalne zdalne e-kursy e-edukacja edukacja elektroniczna e-nauczanie blended learning distance learning kształcenie na na odległość wirtualna edukacja

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przygotowanie i wdrożenie koncepcji pracy zespołu w ramach Projektu 6 (143/2013) Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI

PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rok szkolny 2012/2013. styczeń sierpień

Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rok szkolny 2012/2013. styczeń sierpień Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 styczeń sierpień 1 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 20-111 Lublin, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007 ISBN 978 83 927542 0 6 2007 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I HARMONOGRAM WDROŻENIA, STOSOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA W POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DO ROKU 2018

STRATEGIA I HARMONOGRAM WDROŻENIA, STOSOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA W POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DO ROKU 2018 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2014 Rektora PRz z dnia 7 lutego 2014 r STRATEGIA I HARMONOGRAM WDROŻENIA, STOSOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA W POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DO ROKU

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły Nowy system doskonalenia nauczycieli Wspomaganie pracy szkoły Jak wspomagać szkoły? Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości systemów edukacyjnych jest skuteczność nauczycieli, która wynika

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK. Poradnik dla szkół. rozwojowe. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK. Poradnik dla szkół. rozwojowe. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK projekt przygotowany na konkurs MEN Nr 8/2.1a/2006 Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 201/201 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu

Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w zakresie e-learningu opracowanie: mgr inż. Sławomir Gurdała mgr Zbigniew Mikurenda kurs: wprowadzenie do e-kształcenia (20 godzin) Katalog kompetencji zawodowych (dydaktycznych) zespołu projektowego (kadry dydaktycznej) w

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Oświata"

Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Oświata Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Oświata" Oferta szkoleń dla nauczycieli Aktualizacja z dnia 12.09.2014 Spis treści Misja ośrodka...2 Zespół trenerów CDC...3 Tematyka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD

NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD 1 Współczesne systemy kształcenia na odległość 1 Wprowadzenie: e-learning działania wspomagające proces nauczania przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo