OPIS PROJEKTU. Rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych z elementami E-LEARNINGU CHARAKTERYSTYKA PROJEKTODAWCY W TYM DANE KONTAKTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PROJEKTU. Rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych z elementami E-LEARNINGU CHARAKTERYSTYKA PROJEKTODAWCY W TYM DANE KONTAKTOWE"

Transkrypt

1 NAZWA PROJEKTU OPIS PROJEKTU Rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych z elementami E-LEARNINGU CHARAKTERYSTYKA PROJEKTODAWCY W TYM DANE KONTAKTOWE Projektodawcą było Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (ul. Wyspiańskiego 6, tel.: , adres Centrum jest placówką oświatowo - wychowawczą oraz doskonalenia nauczycieli, powołaną uchwałą Rady Powiatu z dnia 26.VI Misją CKPiDN w Mielcu jest dążenie i utrzymanie najwyższego poziomu działalności edukacyjnej, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczniów, nauczycieli, zakładów pracy oraz bezrobotnych: - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizujemy zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia, - uznając, że nauczyciele mają do spełnienia kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa wiedzy, wspieramy ich w rozwoju zawodowym, - zwiększamy dostęp do edukacji osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem metod E-LEARNINGOWYCH. CAŁKOWITY CZAS TRWANIA PROJEKTU Projekt był realizowany przez 12 miesięcy: od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. OBSZAR NA KTÓRYM REALIZOWANY JEST PROJEKT Projekt był realizowany na terenie powiatu mieleckiego (obszar miejsko wiejski). SPOSÓB FINSOWANIA PROJEKTU, W TYM WKŁAD EFS Projekt był finansowany z EFS (75 %), ze środków budżetu państwa oraz wkładem własnym CKPiDN. CHARAKTERYSTYKA GRUPY BENEFICJNETÓW OSTATECZNYCH Projekt skierowany był przede wszystkim do nauczycieli (kursy językowe) i pracowników bibliotek (kurs informatyczny) oraz do innych osób pracujących samodzielnie zgłaszających chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Ze względu 1

2 na stosowane techniki E-LEARNINGOWE osoby uczestniczące w projekcie musiały mieć dostęp do Internetu w domu lub w pracy. GŁÓWNE CELE PROJEKTU Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych z zakresu języków obcych i technologii informacyjnych, które to umiejętności są wymogiem rynku pracy. Nabycie ich przez nauczycieli i bibliotekarzy w efekcie wpływa na podniesienie poziomu edukacji i dostępu do informacji w regionie. Dzięki realizacji projektu udało się wdrożyć pilotażowo wzbogacenie zajęć tradycyjnych o metody E-LEARNINGOWE i rozpowszechnienie w lokalnym środowisku edukacyjnym platformy do kształcenia na odległość Moodle. OPIS PODEJMOWANY DZIAŁAŃ Informacja o projekcie została rozesłana do miast, gmin oraz szkół i bibliotek powiatu mieleckiego. Projekt składał się z dwóch części. Po pierwsze realizowano działania związane z organizacją kursów informatycznych dla bibliotekarzy zakończonych egzaminami na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Po drugie przeprowadzono kursy językowe dla nauczycieli (12 grup po 15 osób) z języka angielskiego (9 grup) niemieckiego (2 grupy) oraz francuskiego (1 grupa). Zajęcia dydaktyczne z języków obcych były prowadzone metodą tradycyjną (100 h w każdej grupie) oraz E-LEARNINOWO za pomocą platformy Moodle (50 h). Uczestnicy kursów językowych byli przygotowani do korzystania z E-LEARINGU, gdyż brali udział w zajęciach informatycznych dotyczących Moodle. Prowadzenie części zajęć w formie E-LEARNINGOWEJ pozwoliło na dostosowanie się organizatorów i prowadzących szkolenie do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu. Każdy uczestnik projektu miał dodatkowo obowiązek uczestniczyć w zajęciach w ramach ścieżki europejsko regionalnej. Uzupełnienie programu szkoleniowego o ścieżkę europejską i regionalną miało na celu umożliwienie nawiązania i ożywienia kontaktów między szkołami z innych krajów oraz wymianę doświadczeń pedagogicznych. W związku z zastosowaniem w toku szkolenia metod E-LEARNINGOWYCH, lektorzy języków obcych biorący udział w projekcie, musieli przygotowywać i umieszczać materiały na platformę Moodle oraz sprawdzać postępy uczestników i ich aktywność w statystykach logowania. REZULTATY PROJEKTU 2

3 Rezultatem projektu było przeszkolenie 225 osób i podwyższenie przez nich kwalifikacji zawodowych. W toku realizacji projektu powstało 12 elektronicznych kursów językowych na różnych poziomach zaawansowania. Kursy te są wykorzystywane w kolejnym projekcie E-społeczeństwo szkolenia informatyczne i językowe wspomagane technikami multimedialnymi i E-LEARNINGOWYMI. Naukę języka obcego w kolejnym projekcie CKPiDN kontynuowało 33 osoby (wszyscy na wyższym poziomie zaawansowania), a na szkolenia informatyczne zapisało się 22 uczestników projektu Rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych z elementami E-LEARNINGU. Dzięki realizacji projektu Rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych z elementami E-LEARNINGU, została rozpowszechniona platforma Moodle, która jest wykorzystywana w kolejnych projektach szkoleniowych. W związku z realizacją projektu Rozwijanie umiejętności informatycznych i językowych z elementami E-LEARNINGU, został wydany specjalny numer Zeszytu Nauczycielskiego (w załączeniu) oraz multimedialna płyta CD. Zawierają one: część materiałów wykorzystanych w trakcie prowadzenia zajęć są to artykuły poświęcone platformie E-LEARNINGOWEJ Moodle, multimedialnemu programowi E-teacher wspomagającemu nauczanie języków obcych, systemom informatycznym wykorzystywanym w bibliotekach oraz wprowadzeniu do historii regionalizmu polskiego i europejskiego; opinie lektorów oraz uczestników szkoleń na temat wykorzystania komputerów i Internetu w nauczaniu języków obcych; wypracowanym przez uczestników szkoleń materiałów poświęconym czytelnictwu; Najważniejszym rezultatem projektu jest zmiana w życiu zawodowym osób uczestniczących w projekcie. Oprócz nabycia przez nich umiejętności językowych, dzięki uczestnictwie w elektronicznej części kursu nabyli kompetencje informatyczne związane z kształceniem na odległość. Kompetencje te są na tyle uniwersalne, że gotowi są korzystać z platformy E-LEARNINGOWEJ w dalszym kształceniu. Świadczyć o tym może wysoki odsetek osób, które kontynuują szkolenie językowe w ramach kolejnego projektu CKPiDN oraz uczestniczą w innych szkoleniach (np. informatycznych) z wykorzystaniem platformy Moodle. Nowoczesne metody nauczania zostały rozpowszechnione wśród nauczycieli, którzy w dużej mierze decydują o poziomie edukacji w regionie. Doświadczenie jakie zdobyli nauczyciele uczestnicząc w projekcie mogą wykorzystywać w swojej pracy z młodzieżą. Dla osób uczestniczących w projekcie rezultatem udziału w nim jest zwiększenie motywacji do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, zwiększenie zaufania we własne siły, podniesienie poziomu samooceny (dzięki nabytym nowym umiejętnościom). Dzięki podniesieniu swoich kwalifikacji, nauczyciele i bibliotekarze zwiększyli swoje szanse na utrzymanie zatrudnienia oraz utorowali sobie drogę do przekwalifikowania się (nabędą umiejętności językowe i informatyczne, niezbędne w kontekście potrzeb rynku pracy). 3

4 Realizacja projektu miała duży wpływ na rozpowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatyczno komunikacyjnych przy realizacji kursów. Projekt Rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych z elementami E- LEARNINGU był pierwszym realizowany w CKPiDN w Mielcu. Po nim powstały kolejne projekty, które wygrywały konkursy o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do realizacji swojego pierwszego projektu CKPiDN wybrało jako beneficjantów nauczycieli, gdyż w strukturze CKPiDN działa Powiatowy Ośrodek Metodyczny i wnioskodawca ma spore doświadczenie w organizacji kursów dla nauczycieli. Kolejne projekty były kierowe do szerszej grupy osób (uczniowie oraz przedsiębiorstwa oraz osoby pracujące). Specyfika projektu powodowała, że największe koszty związane z jego realizacją były ponoszone tylko na początku tzn. w momencie gdy był on realizowany pierwszy raz. Elektroniczne moduły kształcenia, jakie zostały w projekcie wypracowane dla języków obcych, są wykorzystywane w następnych projektach, co obniżyło koszty podobnych kursów. Ze względu na specyfikę nauczania na odległość warto jest zainwestować w powstanie odpowiednich modułów kształcenia, gdyż później mogą one być wykorzystywane w realizacji podobnych szkoleń. Moduły do kształcenia na odległość, które powstały dzięki projektowi, przyczyniają się do upowszechniania E- LEARNINGU, którego jedną z cech jest możliwość kształcenia ogromnej liczby uczestników. Jest to propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego. Przedsięwzięcie zwiększyło i upowszechniło możliwości kształcenia ustawicznego w całym regionie. Poprzez wprowadzenie elementów kształcenia na odległość, projekt miał charakter innowacyjny. Dzięki wsparciu ze strony EFS, mógł on zostać zrealizowany w wersji pilotażowej. Innowacyjność projektu (prowadzenie kształcenia na odległość) nie wpłynęło drastycznie na zwiększenie kosztów kursu. Większość materiałów szkoleniowych, miała formę elektroniczną i nie buła powielana w formie papierowej, co również wpłynęło na obniżenie kosztów kursu. Całe przedsięwzięcie miało bezpośredni wpływ na beneficjentów ostatecznych, dając im szansę pełniejszego rozwoju zawodowego. Pośrednio jednak wpłynęło na podniesienie poziomu edukacji w regionie, upowszechnienie idei społeczeństwa informacyjnego, kształcenia na odległość oraz propagowanie kształcenia ustawicznego. Osoby kluczowych zawodów dla społeczeństwa informacyjnego (bibliotekarz najbliżej związany z informacją i nauczyciel wpływający na społeczeństwo od podstaw), są lepiej przygotowane do funkcjonowania w tym społeczeństwie. 4

5 SPOSOBY PROMOCJI PROJEKTU Na początku realizacji projektu został zaprojektowany i wydany plakat informacyjny. Przez cały okres rwania projektu prowadzona była jego strona internetowa. Na stornie umieszczony był opis projektu, aktualności dotyczące realizacji, harmonogramy szkoleń, publikacje uczestników i trenerów, wyniki ankiet ewaluacyjnych. Na zakończenie projektu na stronie internetowej zostało umieszczone obszerne sprawozdanie oraz dokumentacja zdjęciowa. Zeszyt Nauczycielski wydany na zakończenie projektu został rozesłany do szkół i bibliotek powiatu mieleckiego. Wszystkie dokumenty związane z korespondencją, rekrutacja i prowadzeniem bieżącej dokumentacji kursowej oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu były opatrzone logo Unii Europejskiej, EFS, ZPORR oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 5

6 Sprawozdanie z realizacji projektu Rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych z elementami e-learningu realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 6

7 Projekt Rozwijanie umiejętności informatycznych i językowych z elementami e- learningu zakładał przeprowadzenie: kursów językowych w dwunastu grupach dla 180 nauczycieli i innych osób pracujących z wykorzystaniem elementów e-learningu na różnych poziomach zaawansowania, określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOK); kursu Przygotowanie bibliotekarza do zmieniającej się funkcji bibliotek w trzech grupach dla 45 pracowników bibliotek z powiatu mieleckiego. Kurs językowy zawierał cztery moduły: MODUŁ I: kurs informatyczny przygotowujący do e-learningu (10 h); MODUŁ II: nauczanie języka obcego metodą tradycyjną (100 h); MODUŁ III: e-learning (50 h); MODUŁ IV: ścieżka edukacji regionalnej i europejskiej (15 h). Kursy z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego wspomagane były metodami e-learnigowymi (platforma e-learningowa MOODLE) i multimedialnymi (program E- teacher). Lektorzy umieścili na platformie materiały i ćwiczenia dla uczestników kursów językowych. Były to przede wszystkim quizy typu test wyboru, zadania z lukami, krótka odpowiedź oraz zadania otwarte. Kurs dla bibliotekarzy zawierał siedem modułów: MODUŁ I: Społeczeństwo informacyjne i komunikacja społeczna (16 h); MODUŁ II: Technologie informacyjne (16 h); MODUŁ III: Promocja biblioteki i czytelnictwa (24 h); MODUŁ IV: Internet w pracy bibliotekarza (32 h); MODUŁ V: Systemy biblioteczne (52 h); MODUŁ VI: Ścieżka regionalna (15 h); MODUŁ VII: Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze komputera (20 h). W przypadku kursu bibliotekarskiego, uczestnikom zaproponowano zdawanie trzech egzaminów cząstkowych w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Były to moduły: Użytkowanie komputerów, Grafika menedżerska i prezentacyjna oraz Usługi w sieciach informatycznych. O opinię na temat projektu poprosiliśmy lektorów prowadzących zajęcia na kursach językowych oraz uczestników tych kursów. 7

8 Wybrane opinie lektorów: Pierwsza edycja projektu wiele mnie, jako lektora, nauczyła. Dostarczyła mi praktyki w nauczaniu osób dorosłych. Poza tym, rozwinęłam swoje umiejętności nauczania języka angielskiego poprzez e-learning. Jest to nowoczesna i bardzo skuteczna metoda, o czym przekonałam się w trakcie kursu. Osobiście uważam, że taki kurs języka angielskiego to strzał w dziesiątkę, choć wymaga ogromnego zaangażowania zarówno ze strony słuchaczy jak i prowadzących. Widząc liczne zalety łączenia tradycyjnych metod nauczania z e-learningiem przewiduję dalszy, dynamiczny rozwój takiej formy nauczania i uczenia się. Jest to jeden z ważniejszych powodów dlaczego chcę nadal uczestniczyć w kolejnej edycji podobnego projektu. Również chciałbym móc wprowadzać e-learning do pracy pedagogicznej w swojej macierzystej szkole gdyż wierzę, że potencjalne korzyści znacznie przewyższą pewien trud ze strony nauczyciela i ucznia włożony w uruchomienie i sprawne funkcjonowanie systemu. Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym nowatorskim przedsięwzięciu, za cenny bagaż doświadczeń, jak również za pomoc w podniesieniu moich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie funkcjonowania na platformie Moodle. Elementy e-learningu są w nauce języków obcych wskazane, oszczędzają czas, papier. Bez wątpienia e-learning stanie się coraz popularniejszy. Myślę, że wprowadzenie e-learningu to ciekawy pomysł i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w nieco inny niż tradycyjny sposób. Jednakże niektórzy słuchacze wolą tradycyjne metody sprawdzenia swoich wiadomości (gotowe testy do ręki ). Wynika to pewnie z łatwiejszego dostępu do takich materiałów, nie każdy, bowiem ma na co dzień dostęp do Internetu. E-learning jako element wspomagający nauczanie języka obcego jest niewątpliwie elementem procesu dydaktycznego, bez którego współczesne nauczanie języka nie może istnieć. Nawet jeśli dla niektórych jest to dzisiaj tylko zabawa, to w przyszłości stanie się trwałym elementem dydaktyki języków obcych. Nawiasem mówiąc, czy w uczeniu się poprzez zabawę nie tkwi sedno sprawy? 8

9 Wybrane opinie uczestników szkoleń: E-learning jest dla mnie bardzo dobrą i pomocną formą uczenia się. Dzięki Moodle, mogę przez Internet rozwiązywać dowolną liczbę ćwiczeń, wtedy kiedy mam na to czas. Dodatkową pomocą jest program do nauki języka angielskiego zamieszczony na płycie CD e Teacher, w którym mogę sprawdzić swoje umiejętności i dobierać zadania do poziomu swojej wiedzy. Zajęcia były prowadzone bardzo ciekawie i sprzyjały aktywności uczestników. Więcej wizualnych metod mogłoby jeszcze bardziej zaktywizować uczestników. Pomocne dla mnie były materiały multimedialne, podręcznik uważam za bardzo doby. Uważam że w przyszłości kurs powinien obejmować mniej czasu, tj. odbywać się przez 3-4 miesiące. Projekt językowy spełnił moje oczekiwania, były to dla mnie wspaniałe zajęcia miła atmosfera w grupie, prowadzący stosował bardzo ciekawe metody i formy pracy, cieszę się iż byłam uczestnikiem grupy, gdzie prowadzący tak dużo nauczył mnie języka niemieckiego. Prowadzący posiada umiejętność współpracy z grupą, atmosfera na zajęciach była miła, projekt językowy spełnił moje oczekiwania. 9

10 Wśród uczestników przeprowadzono także ankiety ewaluacyjne: 1. Czy zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy i przy użyciu nowoczesnych metod? 2. Sposób prowadzenia zajęć wywoływał aktywność i współpracę uczestników? 10

11 3. Sposób prowadzenia zajęć sprzyjał otwartej komunikacji? 4. Prowadzący wykazywał wysoki stopień kompetencji merytorycznych? 5. Prowadzący podczas zajęć współpracował z grupą w sposób konstruktywny i efektywny? 11

12 6. Korzyści odniesione z tytułu udziału w kursie są przydatne w Pani/Pana codziennej pracy? 7. Materiały były dobrym uzupełnieniem omawianych zagadnień? Zdecydowana większość beneficjantów jest zadowolona z udziału w projekcie (odpowiedzi tak i raczej tak to ok. 95 % odpowiedzi uczestników na wszystkie pytania). 12

13 Dokumentacja zdjęciowa 13

e-learning nowa jakość kształcenia Konferencja 21 października 2010 r.

e-learning nowa jakość kształcenia Konferencja 21 października 2010 r. Konferencja e-learning nowa jakość kształcenia 21 października 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chodzi o to, aby każdy człowiek

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. szkolenia zawodowe i informatyczne

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. szkolenia zawodowe i informatyczne Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu szkolenia zawodowe i informatyczne Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła I. Wstęp Czym jest Dolnośląska e-szkoła (DeS)? Dolnośląska e-szkoła jest programem wynikającym

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS RAPORT KOŃCOWY

Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS RAPORT KOŃCOWY Przygotowany dla: Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Autorzy: Agrotec

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą.

Comenius. doskonalenie europejskiego systemu edukacji poprzez międzynarodową współpracę instytucji związanych z oświatą. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, w ramach programu sektorowego Comenius, zarządza następującymi akcjami: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I HARMONOGRAM WDROŻENIA, STOSOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA W POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DO ROKU 2018

STRATEGIA I HARMONOGRAM WDROŻENIA, STOSOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA W POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DO ROKU 2018 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2014 Rektora PRz z dnia 7 lutego 2014 r STRATEGIA I HARMONOGRAM WDROŻENIA, STOSOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA W POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DO ROKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji. Projekty konkursowe Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji Projekty konkursowe 1 SPIS TREŚCI Poprzez praktykę do profesjonalizmu nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja... 4 Akademia Uczniowska...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo