REGULAMIN PROJEKTU Pilot samolotu cykl szkoleń e-learningowych do ATPL(A) I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU Pilot samolotu cykl szkoleń e-learningowych do ATPL(A) I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Bielsko-Biała, 26 kwietnia 2010r. REGULAMIN PROJEKTU I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji i udziału w projekcie Pilot samolotu cykl szkoleń e-learningowych do ATPL(A) nr umowy: WND-POKL / Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw. 3. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 4. Celem ogólnym projektu jest nabycie nowych umiejętności, podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 20 zatrudnionych osób zamieszkałych i/lub zatrudnionych na terenie woj. śląskiego do potrzeb rynku pracy, a co za tym idzie podniesienie jakości zasobów ludzkich na Śląsku. 5. Udział w oferowanych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny. 6. Działania w projekcie realizowane będą dla Uczestników Projektu wyłonionych zgodnie z zasadami opisanymi w 3 4 niniejszego Regulaminu. 2 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Organizator Stowarzyszenie Aeroklub Bielsko-Bialski, z siedzibą: ul. Cieszyńska 321, Bielsko-Biała. 2. Projekt projekt nr umowy: WND-POKL /09 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 3. Kurs kurs e-learningowy oraz warsztaty przygotowujące i seminarium podsumowujące - realizowane w ramach projektu. 4. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie Projektu Pilot samolotu cykl szkoleń e-learningowych do ATPL(A). 5. Uczestnik Projektu Kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został dopuszczony do udziału w kursie i jest uprawniony do otrzymania wsparcia zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Szczegółowego Opisu 1

2 Priorytetów PO KL Poddziałania 8.1.1, określone w Planie Działania dla Poddziałania oraz spełniający łącznie niżej wymienione warunki formalne projektu: a. jest osobą pełnoletnią, b. jest osobą, która zamieszkuje i/lub jest zatrudniona na terenie województwa śląskiego wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło*. c. jest osobą, która posiada wykształcenie min. średnie, d. jest osobą, która posiada min. licencję pilota samolotowego turystycznego PPL(A), e. jest osobą, która posiada ważne lotnicze badania lekarskie. * Warunek zatrudnienia jest konieczny, aby wziąć udział w projekcie. W przypadku, gdy osoba nie zamieszkuje na terenie województwa śląskiego, konieczne jest dodatkowo wykazanie zatrudnienia na terenie województwa śląskiego. 3 Ogólne założenia projektu Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu (ul. Cieszyńska 321, Bielsko-Biała), pod nr tel , mail: 1. Program kursu dla 20 osób, będzie obejmował; - liczba godzin przypadająca na jednego uczestnika warsztatów przygotowujących: 16 godzin lekcyjnych, kursu e-learningowego: 650 godzin lekcyjnych, seminarium podsumowujące: 65 godzin lekcyjnych. 2. Warsztaty przygotowujące oraz seminarium podsumowujące odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Organizatora. 3. Kurs będzie prowadzony w oparciu o innowacyjny kurs e-learningowy - jedyny kursu e- learningowego dostępny w Polsce przeznaczony dla kandydatów dla pilotów samolotów pasażerskich - kurs e-leaningowy na licencję liniową ATPL(A), wytworzony dzięki realizacji projektu pt. Zintegrowany e-kurs dla samolotowego pilota liniowego ATPL(A), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności Gospodarki, Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej projektu 4. W ramach projektu Organizator zapewni: odpowiednią infrastrukturę służącą realizacji zajęć oraz dbałość o wyposażenie sal podczas warsztatów przygotowujących i seminarium podsumowującego, hasła dostępu i loginy do kursu e-learningowego do ATPL(A) dla Uczestników Kursu na okres trwania projektu, trenerów i instruktorów o kwalifikacjach odpowiednich do zakresu zajęć podczas kursu, zestaw materiałów promocyjnych i dydaktycznych, w tym zestaw podręczników do ATPL(A), noclegi i wyżywienie podczas warsztatów przygotowujących oraz seminarium podsumowującego, wydanie zaświadczeń ukończenia kursu do licencji liniowej ATPL(A). 2

3 II. Zasady rekrutacji 4 Rekrutacja 1. Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu. Proces rekrutacji do projektu będzie trwał od r. do r. Rekrutację prowadzi Biuro projektu znajdujące się w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 321, tel , mail: Biuro Projektu czynne jest we wtorki i czwartki, w godzinach od 15:30 do 17: Dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: Kierownik Projektu oraz Asystent Kierownika. 3. Kwalifikacja na kurs będzie odbywała się z uwzględnieniem równości szans, pod kątem równego dostępu do projektu kobiet i mężczyzn na podstawie złożonego kompletu dokumentów zgłoszeniowych i kryteriów projektowych, określonych w 2, pkt. 5. Ponad to proces naboru i rekrutacji do projektu prowadzony będzie w oparciu o zasadę kolejności złożonych kompletnych dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydatów, z uwzględnieniem założeń zawartych w projekcie, tj. 3 kobiet i 17 mężczyzn. 4. Kandydaci do udziału w projekcie powinni dostarczyć w momencie zgłoszenia komplet dokumentów w celu potwierdzenia wymogów formalnych określonych w 2, pkt. 5, w skład którego wejdą: wypełniony kompletnie i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy, (dostępny w biurze projektu lub na stronie internetowej) - stanowiący załącznik do Regulaminu, kserokopia dowodu osobistego (w celu potwierdzenia tożsamości, wieku i miejsca zameldowania), w przypadku zameldowania na pobyt czasowy kandydat składa kserokopię zaświadczenia wydanego przez odpowiedni organ meldunkowy (zaświadczenie musi obejmować minimum czas rekrutacji i rozpoczęcia udziału w szkoleniu). Zgodność kserokopii z oryginałem potwierdza Kandydat, oświadczenie o zatrudnieniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu, kserokopia lekarskich badań lotniczych i ważnej licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) lub licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A) (w celu potwierdzenia spełnienia wymagań do podjęcia szkolenia teoretycznego na licencję pilota liniowego ATPL(A)). Zgodność kserokopii z oryginałem potwierdza Kandydat, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w projekcie - wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu, oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, monitoringu i ewaluacji projektu. Dane będą mogły również być wykorzystane do przekazywania Uczestnikowi informacji o podobnych szkoleniach organizowanych przez Organizatora. Uczestnik podpisując powyższy dokument oświadcza, iż ma świadomość posiadania prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu, 5. Kandydat potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. 6. Kandydat zobowiązany jest do czytelnego i kompletnego wypełnienia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych oraz podpisania ich czytelnym podpisem. 7. Niekompletnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne zostaną odrzucone na wstępnym etapie rekrutacji z powodu niespełnienia kryteriów formalnych. 8. Złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 9. Przystąpienie Kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 3

4 10. O ważności zgłoszenia decyduje data i godzina dostarczenia kompletu wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu. 11. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby 20 osób. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. 12. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej. 5. Formularze - druki dokumentów wymienione w 4 pkt 4 stanowiące załączniki do Regulaminu są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 6. Nie złożenie kompletu podpisanych dokumentów wymienionych w 4 pkt 4 powoduje skreślenie z listy Kandydatów. 7. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować: a. spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie ( 2, pkt. 5), b. kolejność zgłoszeń, c. zachowanie i przestrzeganie zasad określonych w 4, pkt. 4, 5, 6, 9, niniejszego Regulaminu. 8. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń Kandydatów, terminy postępowania rekrutacyjnego oraz pozostałe terminy realizacji projektu mogą ulec przesunięciu. 9. Każdy Uczestnik Projektu zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-meilowo o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie i terminie rozpoczęcia szkolenia, miejscu spotkania itp. 10. Po zakwalifikowaniu do projektu Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Deklaracja będzie dostępna w Biurze Projektu lub na stronie internetowej. 11. Po zakwalifikowaniu do projektu Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do podpisania i parafowania na każdej stronie umowy uczestnictwa w projekcie (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach). Umowa będzie dostępna w Biurze Projektu lub na stronie internetowej. III. Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie 5 Organizacja szkolenia 1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją kursu ogłaszane będą przez Organizatora na stronie internetowej 2. Jedna grupa szkoleniowa podczas warsztatów przygotowujących i seminarium podsumowującego może liczyć max 10 osób, Uczestników Projektu. 3. Udział Uczestnika Projektu w zajęciach prowadzonych przez Organizatora w ramach projektu tj. w warsztatach przygotowujących, kursie e-learningowym i seminarium podsumowującym jest obowiązkowy. Na zajęciach warsztatach przygotowujących i seminarium podsumowującym prowadzona będzie pisemna lista obecności uczestników. Potwierdzeniem obecności Uczestnika Kursu na zajęciach jest własnoręczny podpis na liście obecności w dniu zajęć. 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia otrzymania materiałów promocyjnych i dydaktycznych, w tym zestawu podręczników do ATPL(A). 5. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów szkoleń i godzin, w których będą się one odbywać. 6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie udziału w projekcie, ankiety ex post po jego zakończaniu oraz list obecności dostarczonych przez Organizatora. 4

5 7. Uczestnicy Projektu będą zobowiązani do wypełnienia wszelkich dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, przedstawionych im przez Organizatora, w tym przede wszystkim wymienionych w 4 pkt 4, 10 i Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w min. 80% zajęć podczas warsztatów przygotowujących i kursu e-learningowego. Przekroczenie 20% nieobecności nieusprawiedliwionych, bez podania stosownego uzasadnienia, będzie podstawą do skreślenia z listy Uczestnika Projektu z szkolenia i skutkuje nie otrzymaniem zaświadczenia. 9. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w 100% zajęć podczas seminarium podsumowującego. Nieobecność nieusprawiedliwiona, bez podania stosownego uzasadnienia, będzie podstawą do skreślenia z listy Uczestnika Projektu z szkolenia i skutkuje nie otrzymaniem zaświadczenia. 10. Zakończenie udziału Uczestnika Projektu w projekcie zostanie potwierdzone zaświadczeniem o ukończeni szkolenia do ATPL(A) wystawionego przez Organizatora. 11. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Uczestnika Projektu - do celów marketingowych wyłącznie na potrzeby Projektu (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania szkolenia. 12. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do: udziału w projekcie z godnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zgłaszania uwag dotyczących kursu oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio opiekunowi grupy, otrzymania materiałów promocyjnych i dydaktycznych, w tym zestawu podręczników do ATPL(A), oceny organizacji i przebiegu kursu, wykładowców za pomocą ankiet ewaluacyjnych przedstawionych przez Organizatora, otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu. 13. Organizator wymaga od Uczestników Projektu punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie i właściwego zachowania. 14. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego PEFS (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 15. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu przez organizatorów projektu Stowarzyszenie Aeroklub Bielsko-Bialski oraz Instytucję Pośredniczącą: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach lub instytucję wyznaczoną przez Instytucję Pośredniczącą. 6 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnik Projektu, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie, może zrezygnować z udziału w projekcie w ciągu 2 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić Organizatora na piśmie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników, Uczestników Projektu w sytuacji: nieprzestrzegania Regulaminu Projektu, w przypadkach rażącego naruszenia porządku organizacyjnego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 5

6 Uczestnika Projektu, wykładowcy, pracownika projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu, zachowania utrudniającego uczestnictwo w projekcie innym Uczestnikom, wpłynięcia do Biura Projektu jawnych, pisemnych skarg innych Uczestników Projektu. 3. Rezygnacja Uczestnika Projektu z uczestnictwa w szkoleniu spowodowana może być wyłącznie chorobą lub zaistnieniem przypadków losowych, o których poinformowany musi być personel projektu. 4. Niezależnie od powodu rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające ten fakt. 5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia osoby z udziału w projekcie, jest ona zobowiązana do zwrotu materiałów szkoleniowych, w tym podręczników do ATPL(A). 7 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji projektu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i na stronie 3. Podanie na etapie rekrutacji lub udziału w projekcie nieprawdziwych danych wymaganych niniejszym Regulaminem, w szczególności uniemożliwiających właściwą ocenę przez Organizatora kwalifikowalności Uczestnika Projektu do objęcia wsparciem w ramach projektu, skutkują wykluczeniem tej osoby z dalszego udziału w projekcie. 4. W przypadku, gdy podanie nieprawdziwych danych, skutkować będzie nieuprawnionym udzieleniem wsparcia, narażającym Organizatora na straty finansowe, osoba, która dopuściła się podania nieprawdziwych informacji, zobowiązana będzie do pokrycia strat z tego wynikających. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych. 6. W przypadkach sporów i zaistnienia sytuacji nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Projektu na podstawie założeń projektu oraz wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu (prowadzenia kursu) w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie. 8. W przypadku, o którym mowa w 6 punkcie 2 i 7 Uczestnikom nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Organizatora. 9. Wraz ze złożeniem podpisu pod deklaracją woli uczestnictwa w projekcie Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu. Załącznik 1. Formularz zgłoszenia. Załącznik 2. Oświadczenie o zatrudnieniu. Załącznik 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w projekcie. Załącznik 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Załącznik 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 6

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER 1 Objaśnienia terminów i skrótów 1. POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik Projektu osoba, która złożyła

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU Organizatorem projektu Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 (zwanego dalej projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez miasto stołeczne Warszawę w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki. 1 Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa w Projekcie Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 1 Postanowienia ogólne. 1. Projekt Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo