E-LEARNING. 1. Wst p. 2. Internetowy system dost pu do materia ów edukacyjnych. Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-LEARNING. 1. Wst p. 2. Internetowy system dost pu do materia ów edukacyjnych. Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska"

Transkrypt

1 Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska E-LEARNING 1. Wst p Upowszechnienie dost pu do Internetu sprzyja wprowadzaniu nowych metod nauczania do istniej cego modelu edukacji powszechnej oraz kszta cenia zawodowego. E-learning jest nowoczesn form edukacji opart na technologiach teleinformatycznych. Umo liwia organizacj i prowadzenie nauczania na odleg o za po rednictwem komputera, zarz dzanie tym procesem, tworzenie interaktywnych i multimedialnych materia ów szkoleniowych oraz gromadzenie ich w elektroniczne bazy wiedzy. 2. Internetowy system dost pu do materia ów edukacyjnych Zapewnia go projekt, który mo e wykona praktycznie ka dy nauczyciel, a jego celem powinno by stworzenie internetowego systemu, który b dzie umo liwia zainteresowanym studentom (uczniom) dost p do wybranych przez nauczyciela materia ów edukacyjnych. Rys. 1. Schemat obrazuj cy dzia anie wirtualnej uczelni

2 182 Agnieszka Piotrowska, Marian Kopczewski Projektant powinien jednak pami ta o podstawowych zasadach (poradach) projektowania. Poni ej przedstawiono 10 porad, jak stworzy i wdro y projekt edukacji na odleg o. 1. Spójrz na edukacj na odleg o poprzez swój program nauczania, który wymaga troch o ywienia i innowacji, np. poprzez stosowanie audio- i wideomediów, multimediów World Wide Web. 2. Rozpocznij od wielopoziomowego sposobu oceniania kursu, które jest podstaw procesu edukacji na odleg o i odgrywa w nim podstawow rol, gdy umo liwia, sprawdzanie na ka dym poziomie jako oferowanego kursu i porównanie jej z aktualnymi potrzebami studiuj cych. Jego rol jest sprawdzenie czy ucz cy si jest zadowolony z jako ci kursu i czy przekaz wiedzy jest w a ciwy. 3. Nie stosuj zbyt skomplikowanej technologii. Instytucje organizuj ce kursy edukacyjne powinny mie na uwadze raczej jego aspekty szkoleniowe (merytoryczne aspekty tre ci nauczania) ni ci g e zmiany stosowanych technologii. 4. Spraw, aby twój program edukacji na odleg o sta si ogólnie dost pny. Realizujemy to informuj c wszystkich zainteresowanych (ró nymi rodkami przekazu) o swoim programie. 5. Na pocz tku okre l swoje potrzeby. Przed rozpocz ciem procesu implementacji kursu, nale y utworzy zespó fachowców odpowiedzialnych za proces nauczania, tworzenia i przesy ania materia ów, np.: nauczyciel, projektant kursu, pracownik telekomunikacji, u ytkownicy ko cowi itp., którzy to powinni ustali, jakie technologie i w jakim momencie nale y zastosowa w procesie tworzenia i nauczania. 6. Proces koordynacji kursu powinien odbywa si z jednego miejsca. Koordynator kursu powinien posiada umiej tno ci pos ugiwania si technologi zastosowan w kursie, by odpowiedzialny za prawid ow dystrybucj materia ów kursu oraz s u y pomoc w ró nych sytuacjach. 7. Potrzebna jest na miejscu osoba kieruj ca (zarz dzaj ca) ca ym kursem, odpowiedzialna za jego funkcjonowanie. 8. Musisz mie pewno, e nauczyciele s dobrze przygotowani do swojej pracy. Nauczyciele jeszcze przed uruchomieniem kursu edukacji na odleg o powinni odby warsztaty dydaktyczne, przygotowuj ce do kursu, oraz wskazane jest mie tzw. opiekunów wprowadzaj cych i koordynuj cych. 9. Zaprojektuj programy edukacji na odleg o, k ad wi kszy nacisk na ludzki wymiar kursu ni propozycje technologiczne. W procesie nauczania, aby go ci gle usprawnia, uwzgl dnia nale y sesje pyta i odpowiedzi, burze mózgów, analiz sytuacji itd. 10. Zadbaj o to, aby kurs edukacji na odleg o wyposa ony by w niezawodny sprz t.

3 3. Projekt systemu na odleg o E-learning 183 Dobrym systemem (projektem) b dzie internetowy portal, do którego b d mog y si logowa wybrane wcze niej osoby (studenci jak i równie wyk adowcy). Po zalogowaniu pojawi si atwy do zarz dzania panel u ytkownika. Ilo dost pnych opcji zale e b dzie od jego profilu (profil administratora, nauczyciela i studenta), a system dost pu do informacji b dzie po zalogowaniu odró nia i przekierowywa automatycznie do jednego z trzech interfejsów: administratora, nauczyciela i studenta (ucznia). Administrator, jako osoba o najwy szym priorytecie, b dzie mia a najwi cej praw (rysunek 2), do których zalicza si m.in.: dodawanie i usuwanie kont nauczycieli i uczniów, uk ad materia ów, zmiana hase i danych osobowych nauczycieli oraz uczniów, tworzenie i usuwanie katalogów, a tak e przydzielanie klas i kursów prowadzonych w danym semestrze. Menu administratora Wylogowanie Tworzenie baz danych Dodawanie, usuwanie kont nauczycieli Podgl d, edycja danych, zmiana hase Dodawanie, usuwanie kont studentów Przydzielanie klasy, kursu, roku Uk ad materia ów Tworzenie, usuwanie katalogów Podgl d, edycja, tworzenie klas Rys. 2. Interfejs administratora Nauczyciel, jako osoba prowadz ca szkolenia, b dzie mia a ju mniejsze prawa (rysunek 3) od administratora, ale pozwalaj ce na zarz dzanie w asnymi materia ami oraz studentami.

4 184 Agnieszka Piotrowska, Marian Kopczewski Wylogowanie Menu nauczyciela Tworzenie kursów Zmiana w asnych danych i has a Dodawanie, usuwanie kont studentów Lista przedmiotów Podgl d, edycja danych, zmiana hase Przydzielanie klasy, kursu, roku Podgl d Uk ad plików Rys. 3. Interfejs nauczyciela Student jako osoba ucz ca si posiada b dzie prawa (rysunek 4) dost pu do wybranych materia ów po wcze niejszym otrzymaniu zgody na zalogowanie si w systemie. Menu studenta Wylogowanie Edycja danych osób Informacje o kursach Zmiana has a Zapisy na kursy Kursy przydzielone Kontakt z prowadz cym Materia y, testy Rys. 4. Interfejs studenta G ównym j zykiem programowania jest j zyk PHP, który jest niezb dny przy tworzeniu bardziej zaawansowanych stron dynamicznych z wykorzystaniem bazy danych. System powinien by tak zaprojektowany aby informacje w nim zawarte mog y by szybko i atwo zmienione. Jednak zawsze najistotniejszym problemem jest zapewnienie wysokiej jako ci e-learningu (funkcjonowania systemu, a szczególnie materia ów dydaktycznych).

5 4. Metody nauki e-learningu E-learning 185 Do najbardziej popularnych metod nauczania mo emy zaliczy : nauk w trybie asynchronicznym, synchronicznym, bazy danych oraz support online, chocia ostatnio bardzo cz sto mo na spotka metody mieszane, czyli po czenie kilku metod. Nauka asynchroniczna polega na uczeniu samodzielnym. Zak ada ona, e w trakcie nauki nie dochodzi do wymiany informacji mi dzy nauczycielem a uczniem (studentem). Uczniowie (studenci) sami wybieraj sobie termin nauki. Nauka synchroniczna jest prowadzona w czasie rzeczywistym, tzn., e o okre- lonej porze do czaj si uczniowie (studenci) i komunikuj si z nauczycielem oraz pozosta ymi uczniami (studentami). T metod nauczania przeprowadza si najcz ciej w postaci wideo-konferencji. Bazy danych s najprostsz metod nauczania w e-learningu, polega ona wy cznie na udost pnianiu materia ów multimedialnych, czyli encyklopedii, wyja nie, instrukcji itp. Support Online jest bardziej interaktywn wersj baz danych. Wymiana informacji odbywa si poprzez ro nego typu forum, chat rosom, biuletyny, e itp., a co za tym idzie ucze (student) uzyskuje dok adniejsze odpowiedzi i w szybszym tempie. 5. Zalety e-learningu Niew tpliwie najwi ksz cecha e-learningu jest jego elastyczno. Polega ona na tym, e uczniowie (studenci) mog si uczy w dowolnym miejscu, a co za tym idzie nast puje zmniejszenie kosztów prowadzenia nauki, w tym przypadku wyst puje brak kosztów wynajmu sal. Uczniowie (studenci) sami ustalaj sobie termin nauki. Grupy uczestnicz ce w e-learningu mog mie dowoln liczno, nie istniej tu adne ograniczenia spowodowane np. wielko ci sali. Uczniowie (studenci) maj mo liwo korzystania z danego zagadnienia wówczas, kiedy odczuj tak potrzeb. e-learning u atwiaj kszta towanie nawyków ustawicznego nauczania. Materia y s uaktualniane na bie co i w atwy sposób. 6. Podsumowanie W dzisiejszych czasach internetowy system dost pu do materia ów edukacyjnych szko ach i na uczelniach, ale nie tylko bo praktycznie w ka dej organizacji, to ju konieczno. Przy tak daleko posuni tym post pie technologicznym cz owiek jest ju w stanie w pe ni korzysta z mo liwo ci, jak jest nauczanie na odleg o. Pozwala ono na nowy sposób uczenia si, nie zmuszaj c ucznia czy nawet nauczyciela do codziennego pobytu w wyznaczonym miejscu i o wyznaczonym czasie. Wdro enie owego systemu pozyska nowych studentów (uczniów)

6 186 Agnieszka Piotrowska, Marian Kopczewski pragn cych wiedzy, jednocze nie pozwalaj c na prowadzenie dynamicznego trybu ycia. Uczelnie i szko y maj mo liwo tworzenia w Internecie w asnego rodowiska, którym poza nauczycielem i nauczanym powinien by zainteresowany tak e szerszy kr g spo ecze stwa, a szczególnie rodzice uczniów, trzeba po prostu tylko troch ch ci i dobrej woli. Bibliografia International Standards Organisation: ISO 9000 and 14000, 4. Bednarek J.: Media w nauczaniu, Mikom, Warszawa Monet D.: Multimedia, Ksi nica, Katowice Kubiak M.J.: Wirtualna uczelnia, Warszawa Hidebrandt B.U., Teschler S.J.: Jak podnie jako w e-learningu? E- mentor nr 5(7), Warszawa Pawlowski J.M.: The European Quality Observatory (EQO), ICALT 2003, Grece. 9. Kopczewski M.: Komputerowe Centrum dydaktyczne, Koszalin Kopczewski M.: Technologie informatyczne i narz dzia wspomagaj ce nauczanie na odleg o, Koszalin 2003.

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 4 (XIX) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 Maria Parli ska 1 Anna Pomaska Katedra Ekonomiki Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT

INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT Micha Kaczmarczyk Wy sza Szko a Humanitas w Sosnowcu INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT STRESZCZENIE Wewn trzny PR stanowi podstaw integracji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 219 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.13 Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH

INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Mariusz Rychlicki, Zbigniew Kasprzyk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Krystyna Książek EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1 Projekt ok adki: Rados aw Pazdrijowski Redakcja: Bo enna Chici ska

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Leszek Kozio Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna w Tarnowie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Tomasz Soroka Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw systemu elektronicznych zada

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

M A G I S T E R S K A

M A G I S T E R S K A POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydzia Matematyki i Nauk Informacyjnych P R A C A M A G I S T E R S K A Szymon Pisarek Ontologicznie zorientowane przeszukiwanie Internetu Opiekun pracy Prof. Marcin Paprzycki WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING - ASPEKTY TECHNICZNE

E-LEARNING - ASPEKTY TECHNICZNE Włodzimierz Marek BARA SKI * Tomasz WALKOWIAK * E-LEARNING - ASPEKTY TECHNICZNE Artykuł przedstawia aspekty techniczne wykorzystania Internetu jako nowoczesnego medium nauczania na odległo. Pierwszym omawianym

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Wybrane mo liwo ci i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu w dzia alno ci gospodarczej

Wybrane mo liwo ci i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu w dzia alno ci gospodarczej Micha Duber Rafa Kania Naukowe Ko o Jako ci Instytut Zarz dzania Uniwersytet Zielonogórski Wybrane mo liwo ci i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu w dzia alno ci gospodarczej Przez prawie trzydzie

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo