Regulamin Społecznego Gimnazjum Nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Społecznego Gimnazjum Nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie"

Transkrypt

1 Regulamin Społecznego Gimnazjum Nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie I. Organizacja pracy szkoły 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczą w godz. 7:45 17:30 2. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się wg dodatkowego planu zajęć. 3. Sekretariat i księgowość pracują w godzinach Dyrektor szkoły określa dni i godziny, w których będzie przyjmować Rodziców w sprawach indywidualnych. 5. Terminy wszystkich indywidualnych rozmów należy uzgadniać wcześniej pomiędzy zainteresowanymi stronami poprzez dzienniczek elektroniczny 6. Godziny spotkań z nauczycielami, poza dniami otwartymi, wywieszone są na tablicy informacyjnej i ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 7. Indywidualne sprawy dotyczące uczniów i problemów dydaktyczno-wychowawczych rodzice załatwiają osobiście z wychowawcą klasy lub nauczycielami przedmiotów. 8. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze lub mający niepowodzenia szkolne są niezwłocznie kierowani przez wychowawcę do pedagoga lub psychologa szkolnego na badania psychologiczne i pedagogiczne. w przypadku konieczności pedagog lub psycholog kieruje ucznia do specjalistycznej poradni bądź ośrodków, zaleca odpowiednią pomoc nauczycielom ucznia, reedukatorowi i rodzicom. Pedagog i psycholog szkolny na bieżąco współpracują z wychowawcą, nauczycielami i rodzicami. Niewyrażenie zgody przez rodziców na współpracę jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły. 9. Rodzice zgłaszają swoje wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem szkoły do dyrektora szkoły lub Zarządu SKT nr 162 STO 10. Spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się co najmniej 5 razy w ciągu roku szkolnego. Lekcja (a) znajomości celów i zadań oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji, (b) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności, (c) zapoznania się z regulaminem oceniania, promowania, klasyfikowania, (d) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, (e) uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia trudności w nauce ze strony kolegów jak też nauczycieli po indywidualnym zwróceniu się do nauczyciela. (a) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, (b) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,

2 (c) uzupełniania braków wynikających z absencji, (d) przygotowania sali do następnej lekcji. Sala lekcyjna (a) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą i rodzicami, (b) kontrolowania porządku zastanego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę. (a) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku, (b) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, (c) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych. Odpoczynek (a) odpoczynku podczas przerwy, (b) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych dni, w które nauczyciel organizuje czas wolny. Prace domowe (a) uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości, (b) ukierunkowania przez nauczyciela jak wykonywać zadania domowe. (a) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, (b) kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane. Zeszyt przedmiotowy i podręcznik 1. Uczniowie mają prawo do ukierunkowania przez nauczyciela jak należy prowadzić zeszyt. (a) starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli, (b) dbania o podręcznik. II. Finansowe zasady działalności szkoły 1. Czesne i inne opłaty pobierane są w celu pokrycia kosztów działalności szkoły. 2

3 2. Wysokość czesnego oraz innych opłat ustala Zarząd SKT Nr 162 na podstawie budżetu szkoły, przedstawionego przez księgowego. 3. Koszt zajęć dodatkowych: reedukacja, wycieczki, itp. ponoszą rodzice dzieci, które korzystają z zajęć. 4. Zajęcia dodatkowe oraz inne imprezy grupowe mogą być dotowane z budżetu szkoły w miarę możliwości finansowych. 5. Na terenie szkoły mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne,dodatkowo płatne przez rodziców. 6. Zajęcia dodatkowe będą organizowane dla grup co najmniej 4 uczniów, z wyłączeniem grup wyrównawczych. w przypadku zajęć sportowych zespołowych ilość osób nie powinna być mniejsza niż 8 uczniów. 7. Za uczestnictwo w imprezach pozaszkolnych ( kino, teatr) uczniowie ponoszą osobne koszty. 8. Zapisanie dziecka na płatne zajęcia dodatkowe jest zobowiązaniem do płatności za okres jednego semestru. Nagrody III. Nagrody i kary w szkole 1. Nagrody przyznają : dyrektor szkoły, wychowawcy klas, rada pedagogiczna, opiekunowie Samorządu Szkolnego 2. Uczeń może otrzymać nagrodę za: (a) wyróżniającą aktywność na rzecz otoczenia (b) wzorową postawę (c) wybitne osiągnięcia sportowe (d) wybitne osiągnięcia w nauce 3. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: (a) pochwała ustna udzielona przez nauczyciela i wpisana do dziennika elektronicznego, (b) pochwała ustna wygłoszona przez wychowawcę na zebraniu z rodzicami, (c) pochwała ustna wygłoszona przez dyrektora szkoły na apelu, (d) dyplom wręczony przez dyrektora szkoły, (e) nagroda książkowa wręczona przez dyrektora lub wychowawcę za wybitne osiągnięcia, (f) zaszczytnym wyróżnieniem jest reprezentowanie społeczności uczniowskiej w poczcie sztandarowym - prawo to przyznaje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy, (g) nagroda książkowa za wyróżniającą pracę w Samorządzie Szkolnym, (h) nagroda książkowa za 100% frekwencję, (i) Bon Szczęścia przyznawany zgodnie z regulaminem, (j) świadectwo z wyróżnieniem ( dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania), 3

4 Kary (k) MEDAL NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR27 IM. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO STO w danym roku szkolnym, (l) w uzasadnionych przypadkach uczeń może zostać wyróżniony w inny sposób ( np. wyjście do kina, teatru... ). 1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i norm współżycia społecznego następującymi karami: (a) odebranie przywilejów uczniowskich ( szczęśliwego numerka, możliwości udziału w imprezach klasowych i szkolnych) na czas wyznaczony przez wychowawcę lub radę pedagogiczną, (b) rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z uczniem, (c) rozmowa dyscyplinująca dyrektora z uczniem w obecności wychowawcy, (d) nagana ustna udzielana indywidualnie przez nauczyciela z wpisem do dzienniczka elektronicznego (e) nagana ustna na forum klasy z wpisem do dziennika elektronicznego (f) powiadomienie rodziców w trybie ustalonym przez dyrektora szkoły; konieczne przekazanie informacji pedagogowi i psychologowi szkolnemu, (g) rozmowa z dyrektorem szkoły z wpisem do dzienniczka elektronicznego (h) nagana dyrektora udzielona w obecności rodziców z wpisem do dziennika i poinformowaniem ucznia o następnych etapach postępowania szkoły w przypadku powtórzenia się niewłaściwych zachowań; konieczna diagnoza problemu dokonana przez pedagoga i psychologa, (i) w przypadkach uzasadnionych rada pedagogiczna może zastosować inne formy kary np.: uczeń może zostać zobowiązany do wykonania wyznaczonej pracy na rzecz środowiska. Uczeń, który nie zmienia obuwia będzie zobowiązany do umycia fragmentu podłogi w wyznaczonym pomieszczeniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, (j) w przypadku złamania zasad określonych Statutem Szkoły np. : stosowanie używek, wagary, ucieczka z lekcji, agresywny atak na kolegę, publikacja wizerunku lub zamieszczenie obraźliwych treści osób trzecich uczeń automatycznie otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania, (k) uczeń może zostać skreślony z listy uczniów zgodnie z procedurą określoną w Statucie Szkoły. IV. Strategia postępowania w przypadku łamania norm zachowania w szkole 1. Wyjaśnienie problemu i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu trudności z dostosowaniem się do zasad regulaminu: (a) rozmowa ucznia z wychowawcą lub nauczycielem, (b) rozmowa z pedagogiem, psychologiem, (c) rozmowa z rodzicami w celu ustalenia wspólnych działań, (d) spisanie kontraktu, obserwacja wywiązywania się ucznia z postanowień. 2. Odwołanie się do osób lub instytucji wspierających rodzinę i szkołę w sytuacjach kryzysowych. 3. Zastosowanie kary: 4

5 (a) upomnienie, (b) zlecenie prac dodatkowych o charakterze wychowawczym, np. szkodliwości palenia czy przeciwdziałania agresji, napisanie referatu na temat (c) pozbawienie przywilejów: zakaz uczestniczenia w zajęciach dodatkowych ( wycieczki, dyskoteki), (d) udzielnie pisemnej nagany, (e) obniżenie oceny z zachowania (f) usunięcie ze szkoły Osobami (organami) uprawionymi do zastosowania kary są: wychowawca klasy, wicedyrektor, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna. Procedury lekcyjne 1. Wejście do klasy: V. Formalne reguły współżycia w szkole (a) uczniowie wchodzą do sali po otwarciu jej przez nauczyciela, (b) uczniowie przygotowują się do lekcji następnej po zakończeniu poprzedniej i schodzą do sali, w której mają następną lekcję, (c) nauczyciel sprawdza listę, (d) uczeń spóźniony wchodzi sam do klasy, przeprasza za spóźnienie, siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji, (e) przed wejściem do klasy uczeń wyłącza telefon komórkowy. 2. Zachowanie w czasie lekcji: (a) uczeń odpowiada z ławki stojąc lub zgodnie z ustaleniem nauczyciela przedmiotu, (b) nie je, nie pije ( za wyjątkiem szczególnych sytuacji po uzyskaniu pozwolenia nauczyciela), nie żuje gumy, (c) na ławce znajdują się tylko pomoce związane z daną lekcją, (d) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela. 3. Zakończenie lekcji: (a) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, (b) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni, (c) po skończonej lekcji nauczyciel zamyka salę, oprócz przerwy po 1 i 2 lekcji. 4. Zastępstwa: w czasie zastępstw nauczyciel prowadzi lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne, a uczeń ma obowiązek być do nich przygotowany, jeżeli został o nich uprzedzony co najmniej dzień wcześniej. 5

6 5. Pracownie przedmiotowe: szczegółowe zasady zachowania w pracowniach: przyrodniczej, fizycznej, informatycznych, technicznej oraz sali gimnastycznej określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach. 1. Nieobecności: II. Procedury inne niż lekcyjne (a) rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia nieobecności ucznia lub zgłaszają je osobiście do wychowawcy klasy, w formie pisemnej lub poprzez moduł dzienniczka elektronicznego, (b) nieobecności ucznia, rodzice lub opiekuni prawni usprawiedliwiają w ciągu 7 dniu po ustaniu nieobecności, (c) ucznia może zwolnić wychowawca klasy i nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić lub wyjątkowo nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia ze szkoły, (d) zwolnienie ucznia następuje na podstawie osobistego lub pisemnego zwolnienia od rodziców lub pielęgniarki szkolnej; wyklucza się zwolnienia od rodziców drogą telefoniczną, faksem i sms, (e) zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wf-u musi zawierać wyraźny zapis o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali, (f) w przypadku złego samopoczucia i konieczności zwolnienia ucznia z lekcji z rodzicami kontaktuje się wychowawca lub sekretarka szkolna, 2. Strój szkolny: (a) uczniowie przychodzą ubrani schludnie i estetycznie, (b) w dni uroczyste przychodzą w stroju galowym: chłopców obowiązuje biała koszula z krawatem szkolnym, marynarka lub sweter nie zasłaniający krawata, ciemne spodnie, ciemne buty (nie sportowe); dziewczynki: biała bluzka z krawatem szkolnym, spódnica w kratę, czarna lub granatowa, buty ciemne (nie sportowe), (c) w szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowane włosy, długie, malowane paznokcie, tipsy, spodnie skate owe, u dziewcząt głębokie dekolty i bluzki odsłaniające brzuch, (d) Samorząd Szkolny ustala jeden dzień w tygodniu, w którym dziewczęta mogą malować paznokcie na kolor pastelowy, (e) dozwolona jest skromna biżuteria (małe kolczyki, pierścionek, mała broszka lub wisiorek), (f) uczniowie zmieniają w szkole obuwie; obowiązuje lekkie obuwie sportowe (typu adidasy, trampki, tenisówki) lub sandały, (g) nie jest dozwolone noszenie w szkole klapek, butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie, (h) przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na obuwie sportowe na jasnej podeszwie.warszawa, Zasady zachowania: (a) uczeń nie wchodzi do pokoju nauczycielskiego bez pozwolenia, (b) uczeń wita i żegna nauczycieli i pracowników szkoły, (c) uczeń okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły, 6

7 (d) w szkole nie można nosić nakryć głowy, (e) uczeń stosuje się do zasad panujących w szkole ujętych w kryteriach zachowania. VI. Dziennik elektroniczny Librus 1. W szkole obowiązują dziennik elektroniczny Librus 2. Oceny: (a) uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu, ma je wklejone do podręcznika z danego przedmiotu lub zeszytu, (b) ma też prawo znać wszystkie swoje oceny cząstkowe, (c) informację o ocenach cząstkowych nauczyciel umieszcza w dzienniczku elektronicznym w ciągu dwóch dni od jej wystawienia, (d) na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę z przedmiotu. 3. Prace pisemne sprawdzające Sposób przeprowadzania sprawdzianów, testów i kartkówek jest opisany w art. 3 w Zasadach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. Nieprzygotowania: (a) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny- tyle razy w semestrze,ale nie więcej niż 4 razy; (b) zgłoszenie następuje na początku lekcji, (c) uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji, (d) zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba, że uczeń decyduje się ją pisać, (e) uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki niezapowiedzianej, o ile jest posiadaczem szczęśliwego numerka", bonu szczęścia. Warszawa,

REGULAMIN Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 10. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie. I. Organizacja pracy szkoły

REGULAMIN Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 10. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie. I. Organizacja pracy szkoły REGULAMIN Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie I. Organizacja pracy szkoły 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczą w godz. 7.45-17.30 zajęcia

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera

KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 1. Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki. 1. Uczniowie mają prawo do:

Prawa i obowiązki. 1. Uczniowie mają prawo do: REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. Jana Pawła II w Sanoku Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

01.09.2015. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8. w Suwałkach.

01.09.2015. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8. w Suwałkach. Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Regulamin szkoły 1 1. Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 25 im. Władysława Kopalińskiego we Wrocławiu. Rozdział I Prawa i obowiązki ucznia

Regulamin Gimnazjum Nr 25 im. Władysława Kopalińskiego we Wrocławiu. Rozdział I Prawa i obowiązki ucznia Regulamin Gimnazjum Nr 25 im. Władysława Kopalińskiego we Wrocławiu Podstawia prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY A.Uczeń 1.Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

REGULAMIN SZKOŁY A.Uczeń 1.Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, REGULAMIN SZKOŁY A.Uczeń właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania swojej godności i swojego imienia, rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY. Uczeń

REGULAMIN SZKOŁY. Uczeń 1. Uczniowie mają prawo do: REGULAMIN SZKOŁY 1 Uczeń a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, b) poszanowania swojej godności i dobrego imienia swojego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. im. WOJSKA POLSKIEGO W ŚWIECIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. im. WOJSKA POLSKIEGO W ŚWIECIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. WOJSKA POLSKIEGO W ŚWIECIU A. UCZEŃ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia

REGULAMIN SZKOŁY Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia REGULAMIN SZKOŁY Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia 1 Uczeń 1. Uczniowie mają prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, b) poszanowania swojej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA A. UCZEŃ Uczniowie mają prawo do : - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, - poszanowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU REGULAMIN GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU Uczeń właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania swojej godności i dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ŁOMIANKACH

REGULAMIN SZKOŁY Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ŁOMIANKACH REGULAMIN SZKOŁY Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ŁOMIANKACH 1. Uczeń. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY zaktualizowany dnia 30 września 2010 r.

REGULAMIN SZKOŁY zaktualizowany dnia 30 września 2010 r. REGULAMIN SZKOŁY zaktualizowany dnia 30 września 2010 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich 1 UCZEŃ Uczeń ma prawo do: - właściwie zorganizowanego procesu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/2015/2016 rady pedagogicznej z dnia 6 października 2015 r. REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32. im.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/2015/2016 rady pedagogicznej z dnia 6 października 2015 r. REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32. im. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/2015/2016 rady pedagogicznej z dnia 6 października 2015 r. REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 im. Karola Wojtyły W ŁODZI 1 1) UCZEŃ I. PRAWA I OBOWIĄZKI a) właściwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ZSP w Woli Kiełpińskiej

Regulamin ZSP w Woli Kiełpińskiej Regulamin ZSP w Woli Kiełpińskiej Niniejszy Regulamin opisuje, wypracowane wspólnie przez uczniów, rodziców i nauczycieli i przyjęte do realizacji postępowania i zasady zachowania uczniów na terenie szkoły.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu Regulamin Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu I. Prawa i obowiązki ucznia A. Uczeń Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole Poszanowania swojej godności i dobrego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 REGULAMIN SZKOŁY

Załącznik nr 7 REGULAMIN SZKOŁY Załącznik nr 7 REGULAMIN SZKOŁY właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole; poszanowania przez innych swojej godności i dobrego imienia swojego i szkoły; rzetelnej

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE

KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE Załącznik nr 13 do Statutu KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE I. Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowiązki ucznia

I. Prawa i obowiązki ucznia Regulamin Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie 1 I. Prawa i obowiązki ucznia A. Uczeń 1. Uczniowie mają prawo do : właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole; dostosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 94

Regulamin Gimnazjum Nr 94 Regulamin Gimnazjum Nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Regulamin gimnazjum określa prawa i obowiązki ucznia Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku

Bardziej szczegółowo

KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie KODEKS GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ZASADY REGULUJĄCE ŻYCIE SZKOŁY Podstawowe prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli, rodziców. LEKCJA Uczniowie mają prawo do: A. znajomości celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Uczniowie szkoły. 1. Za wyróżniającą postawę uczniowie Gimnazjum mogą zostać nagrodzeni poprzez: 1) Ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy. 2) Dyplom.

Uczniowie szkoły. 1. Za wyróżniającą postawę uczniowie Gimnazjum mogą zostać nagrodzeni poprzez: 1) Ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy. 2) Dyplom. Uczniowie szkoły 32 1. Do klasy pierwszej gimnazjum są przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową sześcioletnią i legitymują się świadectwem jej ukończenia. 2. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA Regulamin zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE ROZDZIAŁ I OBOWIĄZKI UCZNIA Uczeń ma obowiązek: dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet właściwie zachować się podczas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA. 1. Do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

REGULAMIN UCZNIA PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA. 1. Do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. REGULAMIN UCZNIA Regulamin opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 55 z późniejszymi zmianami oraz Ustawy - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1986 r. art. 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 3

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 3 Regulamin Szkoły Podstawowej nr 3 Każdy członek społeczności szkolnej uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzice uczniów jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do: poszanowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE - KODEKS UCZNIA

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE - KODEKS UCZNIA załącznik nr 7 REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE - KODEKS UCZNIA I. Prawa i obowiązki ucznia 1. Prawa Uczeń ma prawo do: 1) korzystania w szkole

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia REGULAMIN GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w WARSZAWIE ul. Klimatyczna1 (obowiązuje od 1 września 2008 r. nowelizacja wrzesień 2015 r.) Prawa i obowiązki ucznia A. Uczeń właściwie zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie

Regulamin Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie Regulamin Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie Regulamin Szkoły został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w dniu 13. 04. 2010r. SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W TYCHACH

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W TYCHACH REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W TYCHACH Regulamin Szkoły zawiera prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu Podstawy prawne 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie Regulamin opracowany na podstawie prawa oświatowego i statutu szkoły. I. Zasady porządkowe 1. Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczne Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE ZAŁĄCZNIK 1

Bardziej szczegółowo

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIA REGULAMIN SZKOŁY NR 63 IM. ZAWISZY CZARNEGO W WARSZAWIE A. Uczeń. PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIA właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania swojej godności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim 1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody za: wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; wyniki w nauce; osiągnięcia sportowe;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA. 1. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 ma prawo do ( 36 Statutu):

REGULAMIN UCZNIA. 1. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 ma prawo do ( 36 Statutu): Załącznik nr 3 REGULAMIN UCZNIA Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkół Nr 84 1. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 ma prawo do ( 36 Statutu): 1) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; właściwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA Regulamin zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum nr 1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jaworzynie Śl.

Regulamin Gimnazjum nr 1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jaworzynie Śl. Regulamin Gimnazjum nr 1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jaworzynie Śl. Wstęp Regulamin gimnazjum określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie,

Bardziej szczegółowo

II. F i n a n s o w e z a s a d y d z i a ł a l n o ś c i s z k o ł y

II. F i n a n s o w e z a s a d y d z i a ł a l n o ś c i s z k o ł y R E G U L A M I N S Z K O Ł Y I. O r g a n i z a c j a p r a c y s z k o ł y 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w godzinach 7 45 18 00. 2. Godziny prowadzenia zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNY GIMNAZJUM im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej. I Zachowanie

REGULAMIN SZKOLNY GIMNAZJUM im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej. I Zachowanie REGULAMIN SZKOLNY GIMNAZJUM im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Regulamin szkolny określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której przestrzeganie mogą oczekiwać ze strony nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

KARTA OBSERWACJI UCZNIA

KARTA OBSERWACJI UCZNIA jak często wpisuje punkty KARTA OBSERWACJI UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: Oceniany obszar Ilość punktów wyrażona cyfrą, data / podpis nauczyciela I ABSENCJA 100 % frekwencja szkolna + 40 W J nieobecność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 20/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania i karania uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku. Ogólne informacje o szkole

Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku. Ogólne informacje o szkole BIP Studium Otwock Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku 2010-12-29 Wprowadził: Małgorzata Woźniak 05.10.2011. Opracował: Teresa Adamczyk-Pawluczuk 05.10.2011 1 Ogólne informacje o

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA I. Postanowienia ogólne. II. Oznaki przynależności ucznia do społeczności szkolnej. III. Zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych. IV. Frekwencja uczniów. V.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie

Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie Postanowienia wstępne 1 Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Ciechanowie, zwana dalej Szkołą, działa w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Niepublicznego Gimnazjum Językowego im. Mikołaja Kopernika REGULAMIN SZKOŁY

Załącznik nr 2 do Statutu Niepublicznego Gimnazjum Językowego im. Mikołaja Kopernika REGULAMIN SZKOŁY Załącznik nr 2 do Statutu Niepublicznego Gimnazjum Językowego im. Mikołaja Kopernika REGULAMIN SZKOŁY I. PROCEDURY LEKCYJNE Rozpoczęcie lekcji 1. Na początku lekcji nauczyciel sprawdza listę obecności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE 1. Cele i zadania Szkoły Podstawowej zawarte są w Statucie Szkoły i Szkolnym Programie Wychowawczym. 2. Regulamin Szkoły Podstawowej podaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA A. UCZEŃ - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, - poszanowania

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: 1) zapoznania się ze Statutem Szkoły; 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. Adama Rapackiego we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. Adama Rapackiego we Wrocławiu REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. Adama Rapackiego we Wrocławiu I. ZASADY PORZĄDKOWE 1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając wierzchnie okrycie w przydzielonych

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z ZASADAMI ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI O ICH WYMIERZENIU... 6

WRAZ Z ZASADAMI ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI O ICH WYMIERZENIU... 6 Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota Marki, ul. Duża 3 REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W MARKACH Spis treści ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zrządzenia nr 6/2009 z dnia 4 listopada 2009r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W POTOKU REGULAMIN SZKOLNY

Załącznik do zrządzenia nr 6/2009 z dnia 4 listopada 2009r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W POTOKU REGULAMIN SZKOLNY 1 Załącznik do zrządzenia nr 6/2009 z dnia 4 listopada 2009r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W POTOKU REGULAMIN SZKOLNY listopad 2009 I. PRAWA I OBOWIĄZKI U CZNIA A/ Uczeń 1.1. Prawa ucznia - Uczniowie mają prawo do: rozwijania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKONKU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKONKU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKONKU I. Postanowienia ogólne. 1. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do poszanowania godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swej własności i zdrowia. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO GIMNAZJUM ARGONAUT W WARSZAWIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO GIMNAZJUM ARGONAUT W WARSZAWIE REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO GIMNAZJUM ARGONAUT W WARSZAWIE Postanowienia wstępne 1 Międzynarodowe Gimnazjum ARGONAUT w Warszawie zwane dalej Szkołą działa w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 15 W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 15 W BIAŁYMSTOKU W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem; o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał ; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI Załącznik nr 1 Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania REGULAMIN UCZNIOWSKI I. PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym,

Bardziej szczegółowo

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS I. Zasady porządkowe 1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając okrycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM nr 4 im. Dzieci Zjednoczonej Europy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ul. Bachmacka 3 02-647 Warszawa

REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM nr 4 im. Dzieci Zjednoczonej Europy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ul. Bachmacka 3 02-647 Warszawa REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM nr 4 im. Dzieci Zjednoczonej Europy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ul. Bachmacka 3 02-647 Warszawa ROZDZIAŁ I Organizacja pracy szkoły 1. Rok szkolny trwa od 1 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM,.JANUSZA KORCZAKA w BISRTOWICACH Wstęp 1. Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzice) jako człowiek, bez względu na swój wiek

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie Program poprawy frekwencji

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie Program poprawy frekwencji Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie Program poprawy frekwencji na rok szkolny 2013/2014 1 I. Wstęp Problem frekwencji uczniów jest nierozerwalnie związany z funkcją

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, art. 70, ust. 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Żaganiu

REGULAMIN PORZĄDKOWY. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Żaganiu REGULAMIN PORZĄDKOWY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Żaganiu Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE I PUNKTY DODATNIE Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia 1. 100% frekwencja 5 pkt za semestr 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁUSZYCY GÓRNEJ prowadzonej przez Fundację Jawor z siedzibą w Głuszycy

REGULAMIN. NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁUSZYCY GÓRNEJ prowadzonej przez Fundację Jawor z siedzibą w Głuszycy REGULAMIN NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁUSZYCY GÓRNEJ prowadzonej przez Fundację Jawor z siedzibą w Głuszycy I. ZASADY PORZĄDKOWE 1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły minimum 10 minut przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach

REGULAMIN Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach Załącznik nr 6 do protokołu RP VI/2009/2010 REGULAMIN Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach 1 1 Regulamin Szkoły dotyczący praw i obowiązków ucznia Celem regulaminu jest uściślenie zapisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Załącznik Nr 3 do Statutu LI LO Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie REGULAMIN LI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WARSZAWIE 1 1. Członkami szkolnej

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU KODEKS UCZNIA Jedynki ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU 1 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień dotyczących: 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 2. Systematycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY Szkoły Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi

REGULAMIN PORZĄDKOWY Szkoły Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora SP Nr 149 nr 18/2012 z dnia 21.11.2012r. REGULAMIN PORZĄDKOWY Szkoły Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Na terenie szkoły

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną KODEKS UCZNIA. Grabów nad Prosną, 1 września 2010 r.

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną KODEKS UCZNIA. Grabów nad Prosną, 1 września 2010 r. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną KODEKS UCZNIA Grabów nad Prosną, 1 września 2010 r. I. Postawa ucznia W codziennym postępowaniu uczeń: 1. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE

REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE REGULAMIN UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH W KLESZCZOWIE Regulamin zawiera prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Zobowiązuje uczniów do pilnej i systematycznej

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej

Regulamin Gimnazjum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej Regulamin Gimnazjum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej 1. Ogólne zasady organizacji pracy szkoły określa Statut Gimnazjum Filmowego. 2. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE - KODEKS UCZNIA

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE - KODEKS UCZNIA załącznik nr 7 REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275 IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE - KODEKS UCZNIA A. Prawa i obowiązki ucznia I. Prawa 1. Uczeń ma prawo do: 1) korzystania w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach

Regulamin Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach Załącznik nr 2 do uchwały nr 4 2011/2012 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach z dnia 6 września 2011 roku. Regulamin Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Policach Podstawa

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Cele: 1.Zapobieganie zachowaniom niezgodnym z obowiązującymi normami, kształtowanie właściwych postaw. 2.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 3.Poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ARGONAUT W WARSZAWIE. Postanowienia wstępne

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ARGONAUT W WARSZAWIE. Postanowienia wstępne REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ARGONAUT W WARSZAWIE Postanowienia wstępne 1 Międzynarodowa Szkoła Podstawowa ARGONAUT w Warszawie zwana dalej Szkołą działa w oparciu o zasady sformułowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRÓD I KAR GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE

REGULAMIN NAGRÓD I KAR GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE REGULAMIN NAGRÓD I KAR GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE 1. W Gimnazjum nr 1 w Nysie przyznawane są wyróżnienia dla uczniów: a) wpis do Złotej Księgi b) dyplom c) świadectwo z wyróżnieniem wg obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy frekwencji uczniów. w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu

Program naprawczy frekwencji uczniów. w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Program naprawczy frekwencji uczniów w Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu Rok szkolny 2013/2014 Opracowały: Marta Mikołajczyk Katarzyna Danych 1 Program naprawczy frekwencji uczniów w Zespole Szkół Nr 4 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FILOMATA

REGULAMIN SZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FILOMATA REGULAMIN SZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FILOMATA W oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329) oraz Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE

ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE 56 1. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, wpływają na jej życie, a przez swoich przedstawicieli uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 3 PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 3 PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE REGULAMIN GIMNAZJUM NR 3 PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE 1. Cele i zadania Gimnazjum zawarte są w Statucie Szkoły i Szkolnym Programie Wychowawczym. 2. Regulamin Gimnazjum podaje zasady współżycia uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PRUSZKOWIE. Podstawa prawna

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PRUSZKOWIE. Podstawa prawna Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PRUSZKOWIE Podstawa prawna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie, zwana dalej Szkołą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 18

Regulamin Gimnazjum Nr 18 Regulamin Gimnazjum Nr 18 1 Prawa ucznia Uczeń ma prawo do: 1. informacji na temat programu nauczania, zakresu wymagań na poszczególne oceny, kryteriów oceniania na poszczególnych przedmiotach, zarówno

Bardziej szczegółowo

VIII UCZNIOWIE SZKOŁY REKRUTACJA UCZNIÓW

VIII UCZNIOWIE SZKOŁY REKRUTACJA UCZNIÓW VIII UCZNIOWIE SZKOŁY 62 REKRUTACJA UCZNIÓW 1. Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci należące do obwodu określonego przez organ prowadzący szkołę. 2. Szkoła organizuje spełnianie obowiązku szkolnego poza

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen.

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje jej cele i zadania, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Statut IV LO w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA I WYCHOWANKA SOSW NR 2

KODEKS UCZNIA I WYCHOWANKA SOSW NR 2 KODEKS UCZNIA I WYCHOWANKA SOSW NR 2 I. Ogólne prawa oraz obowiązki uczniów i wychowanków Ośrodka określają: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka. 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 1 Postanowienia ogólne W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

Regulamin Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie Regulamin Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie 1. Uczeń zobowiązany jest do: 1 Ogólne zasady zachowania 1) systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach szkolnych i życiu szkoły, 2) odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo