Regulamin Społecznego Gimnazjum Nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Społecznego Gimnazjum Nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie"

Transkrypt

1 Regulamin Społecznego Gimnazjum Nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO w Warszawie I. Organizacja pracy szkoły 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i opiekuńczą w godz. 7:45 17:30 2. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się wg dodatkowego planu zajęć. 3. Sekretariat i księgowość pracują w godzinach Dyrektor szkoły określa dni i godziny, w których będzie przyjmować Rodziców w sprawach indywidualnych. 5. Terminy wszystkich indywidualnych rozmów należy uzgadniać wcześniej pomiędzy zainteresowanymi stronami poprzez dzienniczek elektroniczny 6. Godziny spotkań z nauczycielami, poza dniami otwartymi, wywieszone są na tablicy informacyjnej i ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 7. Indywidualne sprawy dotyczące uczniów i problemów dydaktyczno-wychowawczych rodzice załatwiają osobiście z wychowawcą klasy lub nauczycielami przedmiotów. 8. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze lub mający niepowodzenia szkolne są niezwłocznie kierowani przez wychowawcę do pedagoga lub psychologa szkolnego na badania psychologiczne i pedagogiczne. w przypadku konieczności pedagog lub psycholog kieruje ucznia do specjalistycznej poradni bądź ośrodków, zaleca odpowiednią pomoc nauczycielom ucznia, reedukatorowi i rodzicom. Pedagog i psycholog szkolny na bieżąco współpracują z wychowawcą, nauczycielami i rodzicami. Niewyrażenie zgody przez rodziców na współpracę jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły. 9. Rodzice zgłaszają swoje wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem szkoły do dyrektora szkoły lub Zarządu SKT nr 162 STO 10. Spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się co najmniej 5 razy w ciągu roku szkolnego. Lekcja (a) znajomości celów i zadań oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji, (b) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności, (c) zapoznania się z regulaminem oceniania, promowania, klasyfikowania, (d) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, (e) uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia trudności w nauce ze strony kolegów jak też nauczycieli po indywidualnym zwróceniu się do nauczyciela. (a) punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia, (b) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,

2 (c) uzupełniania braków wynikających z absencji, (d) przygotowania sali do następnej lekcji. Sala lekcyjna (a) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą i rodzicami, (b) kontrolowania porządku zastanego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę. (a) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku, (b) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, (c) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych. Odpoczynek (a) odpoczynku podczas przerwy, (b) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych dni, w które nauczyciel organizuje czas wolny. Prace domowe (a) uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości, (b) ukierunkowania przez nauczyciela jak wykonywać zadania domowe. (a) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, (b) kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane. Zeszyt przedmiotowy i podręcznik 1. Uczniowie mają prawo do ukierunkowania przez nauczyciela jak należy prowadzić zeszyt. (a) starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli, (b) dbania o podręcznik. II. Finansowe zasady działalności szkoły 1. Czesne i inne opłaty pobierane są w celu pokrycia kosztów działalności szkoły. 2

3 2. Wysokość czesnego oraz innych opłat ustala Zarząd SKT Nr 162 na podstawie budżetu szkoły, przedstawionego przez księgowego. 3. Koszt zajęć dodatkowych: reedukacja, wycieczki, itp. ponoszą rodzice dzieci, które korzystają z zajęć. 4. Zajęcia dodatkowe oraz inne imprezy grupowe mogą być dotowane z budżetu szkoły w miarę możliwości finansowych. 5. Na terenie szkoły mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne,dodatkowo płatne przez rodziców. 6. Zajęcia dodatkowe będą organizowane dla grup co najmniej 4 uczniów, z wyłączeniem grup wyrównawczych. w przypadku zajęć sportowych zespołowych ilość osób nie powinna być mniejsza niż 8 uczniów. 7. Za uczestnictwo w imprezach pozaszkolnych ( kino, teatr) uczniowie ponoszą osobne koszty. 8. Zapisanie dziecka na płatne zajęcia dodatkowe jest zobowiązaniem do płatności za okres jednego semestru. Nagrody III. Nagrody i kary w szkole 1. Nagrody przyznają : dyrektor szkoły, wychowawcy klas, rada pedagogiczna, opiekunowie Samorządu Szkolnego 2. Uczeń może otrzymać nagrodę za: (a) wyróżniającą aktywność na rzecz otoczenia (b) wzorową postawę (c) wybitne osiągnięcia sportowe (d) wybitne osiągnięcia w nauce 3. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: (a) pochwała ustna udzielona przez nauczyciela i wpisana do dziennika elektronicznego, (b) pochwała ustna wygłoszona przez wychowawcę na zebraniu z rodzicami, (c) pochwała ustna wygłoszona przez dyrektora szkoły na apelu, (d) dyplom wręczony przez dyrektora szkoły, (e) nagroda książkowa wręczona przez dyrektora lub wychowawcę za wybitne osiągnięcia, (f) zaszczytnym wyróżnieniem jest reprezentowanie społeczności uczniowskiej w poczcie sztandarowym - prawo to przyznaje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy, (g) nagroda książkowa za wyróżniającą pracę w Samorządzie Szkolnym, (h) nagroda książkowa za 100% frekwencję, (i) Bon Szczęścia przyznawany zgodnie z regulaminem, (j) świadectwo z wyróżnieniem ( dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania), 3

4 Kary (k) MEDAL NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR27 IM. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO STO w danym roku szkolnym, (l) w uzasadnionych przypadkach uczeń może zostać wyróżniony w inny sposób ( np. wyjście do kina, teatru... ). 1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i norm współżycia społecznego następującymi karami: (a) odebranie przywilejów uczniowskich ( szczęśliwego numerka, możliwości udziału w imprezach klasowych i szkolnych) na czas wyznaczony przez wychowawcę lub radę pedagogiczną, (b) rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z uczniem, (c) rozmowa dyscyplinująca dyrektora z uczniem w obecności wychowawcy, (d) nagana ustna udzielana indywidualnie przez nauczyciela z wpisem do dzienniczka elektronicznego (e) nagana ustna na forum klasy z wpisem do dziennika elektronicznego (f) powiadomienie rodziców w trybie ustalonym przez dyrektora szkoły; konieczne przekazanie informacji pedagogowi i psychologowi szkolnemu, (g) rozmowa z dyrektorem szkoły z wpisem do dzienniczka elektronicznego (h) nagana dyrektora udzielona w obecności rodziców z wpisem do dziennika i poinformowaniem ucznia o następnych etapach postępowania szkoły w przypadku powtórzenia się niewłaściwych zachowań; konieczna diagnoza problemu dokonana przez pedagoga i psychologa, (i) w przypadkach uzasadnionych rada pedagogiczna może zastosować inne formy kary np.: uczeń może zostać zobowiązany do wykonania wyznaczonej pracy na rzecz środowiska. Uczeń, który nie zmienia obuwia będzie zobowiązany do umycia fragmentu podłogi w wyznaczonym pomieszczeniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, (j) w przypadku złamania zasad określonych Statutem Szkoły np. : stosowanie używek, wagary, ucieczka z lekcji, agresywny atak na kolegę, publikacja wizerunku lub zamieszczenie obraźliwych treści osób trzecich uczeń automatycznie otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania, (k) uczeń może zostać skreślony z listy uczniów zgodnie z procedurą określoną w Statucie Szkoły. IV. Strategia postępowania w przypadku łamania norm zachowania w szkole 1. Wyjaśnienie problemu i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu trudności z dostosowaniem się do zasad regulaminu: (a) rozmowa ucznia z wychowawcą lub nauczycielem, (b) rozmowa z pedagogiem, psychologiem, (c) rozmowa z rodzicami w celu ustalenia wspólnych działań, (d) spisanie kontraktu, obserwacja wywiązywania się ucznia z postanowień. 2. Odwołanie się do osób lub instytucji wspierających rodzinę i szkołę w sytuacjach kryzysowych. 3. Zastosowanie kary: 4

5 (a) upomnienie, (b) zlecenie prac dodatkowych o charakterze wychowawczym, np. szkodliwości palenia czy przeciwdziałania agresji, napisanie referatu na temat (c) pozbawienie przywilejów: zakaz uczestniczenia w zajęciach dodatkowych ( wycieczki, dyskoteki), (d) udzielnie pisemnej nagany, (e) obniżenie oceny z zachowania (f) usunięcie ze szkoły Osobami (organami) uprawionymi do zastosowania kary są: wychowawca klasy, wicedyrektor, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna. Procedury lekcyjne 1. Wejście do klasy: V. Formalne reguły współżycia w szkole (a) uczniowie wchodzą do sali po otwarciu jej przez nauczyciela, (b) uczniowie przygotowują się do lekcji następnej po zakończeniu poprzedniej i schodzą do sali, w której mają następną lekcję, (c) nauczyciel sprawdza listę, (d) uczeń spóźniony wchodzi sam do klasy, przeprasza za spóźnienie, siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji, (e) przed wejściem do klasy uczeń wyłącza telefon komórkowy. 2. Zachowanie w czasie lekcji: (a) uczeń odpowiada z ławki stojąc lub zgodnie z ustaleniem nauczyciela przedmiotu, (b) nie je, nie pije ( za wyjątkiem szczególnych sytuacji po uzyskaniu pozwolenia nauczyciela), nie żuje gumy, (c) na ławce znajdują się tylko pomoce związane z daną lekcją, (d) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela. 3. Zakończenie lekcji: (a) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, (b) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni, (c) po skończonej lekcji nauczyciel zamyka salę, oprócz przerwy po 1 i 2 lekcji. 4. Zastępstwa: w czasie zastępstw nauczyciel prowadzi lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne, a uczeń ma obowiązek być do nich przygotowany, jeżeli został o nich uprzedzony co najmniej dzień wcześniej. 5

6 5. Pracownie przedmiotowe: szczegółowe zasady zachowania w pracowniach: przyrodniczej, fizycznej, informatycznych, technicznej oraz sali gimnastycznej określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach. 1. Nieobecności: II. Procedury inne niż lekcyjne (a) rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia nieobecności ucznia lub zgłaszają je osobiście do wychowawcy klasy, w formie pisemnej lub poprzez moduł dzienniczka elektronicznego, (b) nieobecności ucznia, rodzice lub opiekuni prawni usprawiedliwiają w ciągu 7 dniu po ustaniu nieobecności, (c) ucznia może zwolnić wychowawca klasy i nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić lub wyjątkowo nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia ze szkoły, (d) zwolnienie ucznia następuje na podstawie osobistego lub pisemnego zwolnienia od rodziców lub pielęgniarki szkolnej; wyklucza się zwolnienia od rodziców drogą telefoniczną, faksem i sms, (e) zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wf-u musi zawierać wyraźny zapis o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali, (f) w przypadku złego samopoczucia i konieczności zwolnienia ucznia z lekcji z rodzicami kontaktuje się wychowawca lub sekretarka szkolna, 2. Strój szkolny: (a) uczniowie przychodzą ubrani schludnie i estetycznie, (b) w dni uroczyste przychodzą w stroju galowym: chłopców obowiązuje biała koszula z krawatem szkolnym, marynarka lub sweter nie zasłaniający krawata, ciemne spodnie, ciemne buty (nie sportowe); dziewczynki: biała bluzka z krawatem szkolnym, spódnica w kratę, czarna lub granatowa, buty ciemne (nie sportowe), (c) w szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowane włosy, długie, malowane paznokcie, tipsy, spodnie skate owe, u dziewcząt głębokie dekolty i bluzki odsłaniające brzuch, (d) Samorząd Szkolny ustala jeden dzień w tygodniu, w którym dziewczęta mogą malować paznokcie na kolor pastelowy, (e) dozwolona jest skromna biżuteria (małe kolczyki, pierścionek, mała broszka lub wisiorek), (f) uczniowie zmieniają w szkole obuwie; obowiązuje lekkie obuwie sportowe (typu adidasy, trampki, tenisówki) lub sandały, (g) nie jest dozwolone noszenie w szkole klapek, butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie, (h) przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na obuwie sportowe na jasnej podeszwie.warszawa, Zasady zachowania: (a) uczeń nie wchodzi do pokoju nauczycielskiego bez pozwolenia, (b) uczeń wita i żegna nauczycieli i pracowników szkoły, (c) uczeń okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły, 6

7 (d) w szkole nie można nosić nakryć głowy, (e) uczeń stosuje się do zasad panujących w szkole ujętych w kryteriach zachowania. VI. Dziennik elektroniczny Librus 1. W szkole obowiązują dziennik elektroniczny Librus 2. Oceny: (a) uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu, ma je wklejone do podręcznika z danego przedmiotu lub zeszytu, (b) ma też prawo znać wszystkie swoje oceny cząstkowe, (c) informację o ocenach cząstkowych nauczyciel umieszcza w dzienniczku elektronicznym w ciągu dwóch dni od jej wystawienia, (d) na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę z przedmiotu. 3. Prace pisemne sprawdzające Sposób przeprowadzania sprawdzianów, testów i kartkówek jest opisany w art. 3 w Zasadach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 4. Nieprzygotowania: (a) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny- tyle razy w semestrze,ale nie więcej niż 4 razy; (b) zgłoszenie następuje na początku lekcji, (c) uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania czy absencji, (d) zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba, że uczeń decyduje się ją pisać, (e) uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki niezapowiedzianej, o ile jest posiadaczem szczęśliwego numerka", bonu szczęścia. Warszawa,

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego w Szczecinie. I. Stosunek do obowiązków szkolnych:

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego w Szczecinie. I. Stosunek do obowiązków szkolnych: WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego w Szczecinie Regulamin opracowano na podstawie wytycznych zawartych w następujących dokumentach: l/ Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 2/ Konwencja

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami w obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA

KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA KODEKS UCZNIA PRAWA UCZNIA 1 Uczeń ma prawo do: 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 2. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Eureka 05-540 Ustanów, ul. Główna 10, e-mail: szkola.eureka@gmail.com www.szkola-eureka.pl STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie Tekst jednolity: 18.07.2012

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31

Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31 Wewnątrzszkolny System Oceniania Zasady i kryteria oceniania uczniów klas I III Szkoły Podstawowej nr 31 38 Klasyfikacja śródroczna i roczna 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Wewnątrzszkolny System Oceniania. w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Wewnątrzszkolny System Oceniania. w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu I. Założenia ogólne. II. Zadania nauczyciela. III. Klasyfikacja śródroczna,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII. Prawa i obowiązki ucznia

Rozdział VII. Prawa i obowiązki ucznia Rozdział VII Prawa i obowiązki ucznia 73 Uczeń ma prawo do: 1. zapoznania się z programem nauczania oraz obowiązującymi zasadami oceniania, promowania i klasyfikowania, 2. właściwie zorganizowanego procesu

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIÓW

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIÓW REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIÓW Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie Regulamin opracowano w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie z 7.09.1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkole Podstawowej w Ulimiu

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkole Podstawowej w Ulimiu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej w Ulimiu Spis treści Preambuła 1 Ocenianie uczniów 2 Wymagania edukacyjne i kryteria ocen 3. Podstawowe zasady oceniania 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik do statutu LXXVIII LO w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Językowo - Informatyczne STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Językowo - Informatycznego Wprowadzone zmiany zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2011r. Obowiązuje od 1 marca 2011r. SPIS

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo