Instrukcja obsługi i montażu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi i montażu"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi i montażu Naścienny Sterownik Przemysłowy I C 0 ( Technologia S m a r t H u b oraz Sygnalizowanie Usterek )

2 Bezpieczeństwo / Elementy Zestawu BEZPIECZEŃSTO Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji. Nie przeczytanie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała, a także uszkodzeniem klimatyzera oraz innych urządzeń. Przed rozpoczęciem instalacji klimatyzera odłącz prąd elektryczny w skrzynce bezpiecznikowej lub skrzynce z przerywacze obwodu oraz przełącz do pozycji OFF przełącznik izolacyjny znajdujący się wewnątrz klimatyzera na module elektronicznym ykonując czynności opisane w instrukcji należy stosować się do przepisów prawa oraz przepisów BHP. ELEMENTY ZESTAU Lp SEELEY CZĘŚĆ # CZĘŚĆ SPRZEDAŻY # OPIS ILOŚĆ KABEL SENSORYCZNY 20M 6 PIN NA OBU KOŃCACH KANEL PRZEKAZU DANYCH 0M PIN NA OBU K. INSTRUKCJE INSTALACJA & POSIADACZE INSTRUKCJE NOTY APLIKACYJNE 607 DŁAICA KABLOA 2 NAŚCIENNY STERONIK PRZEMYSŁOY IC0 SENSOR TEMP. & ILGOTNOŚCI PANE ŚRUBY PHIL 6ABX ZNP Złączka 0070 Przeciwnakrętka GNIAZDKO ŻÓŁTE MM 0077 ITEM 0 ILLA

3 Montaż Czujnika oraz Sterownika Przemysłowego 2 MONTAŻ CZUJNIKA ZDALNEGO Czujnik Zdalny należy umieścić w centralnym miejscu w pomieszczeniu lub obszarze, w którym chcemy sterować temperaturą. 2 ybierając lokalizację czujnika zdalnego należy unikać wyboru następujących miejsc: Miejsca nasłonecznione Ściany zewnętrzne Bezpośrednie źródła ciepła Bezpośrednie źródła zimnego powietrza Umiejscowienie czujnika w pobliżu źródła ciepła lub źródła zimnego powietrza może zakłócić poprawne sterowanie temperaturą. ILL7A MONTAŻ STERONIKA PRZEMYSŁOEGO Naścienny Sterownik należy zamontować około, metra nad podłogą w miejscu łatwo dostępnym. OSTRZEŻENIE! NIE UŻYAC EJŚĆ DLA IZOLACJI OGNIOEJ KLIMATYZERA OSTRZEŻENIE! SZYSTKIE POŁĄCZENIA POINNY BYĆ POŁĄCZENIAMI INTEGRALNYMI YSOKIEJ JAKOŚCI OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY KŁAŚC KABLI KOMUNIKACYJNYCH RAZEM Z KABLAMI ZASILANIA O YSOKIM NAPIĘCIU. ILLA Aby zamontować Sterownik Przemysłowy należy postępować wedle wzoru oraz wymiarów podanych na odwrotnej stronie opakowania Sterownika. Mocno przytwierdzić do ściany (Rys. &). Podłącz przewody do Sterownika używając dołączonych dławic. Dławice kabli zatwierdzone dla tego produktu zgodnie z Katalogiem elementów RS z kwietnia 200 to część nr 607. ILL6A ILL8A

4 Instalacja Sterownika Naściennego Przewody komunikacyjne Breezair (kierunkowy) oraz przewód sensoryczny Breezair (6kierunkowy) przechodzą razem przez jedna dławicę. Patrz Rys. 6 zalecane wejście kabli. 6 Podłącz przewody, wtyczki oraz dławice zgodnie z rysunkiem (Rys. 6&7). Przewody maksymalnie,mm 2 izolowane w celu współpracy z sygnałami sterowania wejścia i wyjścia. Przewód kom. ( kierunkowy) Przewód sens. (6kierunkowy) ILLB 7.2VDC 2VDC ZŁĄCZE ZŁĄCZE EJŚCIA (C) SEELEY INTERNATIONAL AUSTRALIA 200 YJŚCIA RL RL P/N 86A R Output 0V Uziem. Input R 2VDC <=2mAmps Common D szystkie wspólne podłączone do ujemnego D2 J2 COMMS RJ J CZUJNIK ZDALNY RJ2 J IN J IN In In6 In7 In8 Com 2 H.E DT HD S.P Power F F2 Pump In In2 In In Com 2 J7 OUT J6 OUT Out Fault Out 2 Out2 Out Out S.Hum S.Temp Drain 2 Out6 Out7 Out8 Com Com On Fan Pump Ext R2 Q2 NPN RESNTC Q D.2VDC <=0mAmp Common szystkie wspólne podłączone do ujemnego 0V Uziem. ILL 9D Legenda EJŚCIA SYSTEMU: J 2 Power F F2 Pump Com yłącza klimatyzer OFF niezależnie od poleceń wewnętrznych i zewnętrznych. ybiera prędkość wentylatora, 2 lub przy pomocy kodu dwójkowego z zewnątrz Jak wyżej. łącza I wyłącza pompę (ON/ OFF) z zewnątrz. spólne, ujemne. J H.E. Odczyty wilgotności nadrzędne do poleceń zewnętrznych dzięki czemu sterują pompą. 2 D.T. Pozwala na osuszenie wkładek po użyciu (w trybie Auto Timer). HD yłącza sterowanie wilgotnością w trybie Auto przy T low i H low. SP olne. Com spólne, ujemne. YJŚCIA SYSTEMU (każde do 0 ma, 0V DC): J6 2 On Fan Pump Ext Com System ON lub OFF. entylator ON lub OFF. Pompa ON lub OFF. Sterowanie zewnętrzne aktywne lub nieaktywne. spólne, ujemne. J7 2 Fault S.Hum S.Temp Drain Com Usterka lub Brak usterek w systemie. Sygnał wilgotności %. Sygnał temperatury 0 C. Sygnał pojawia się po otwarciu zaworu spustowego, po czasie opóźnienia. spólne, ujemne.

5 Rozpoczęcie Pracy ZASILANIE Jeżeli sterownik jest podłączany do prądu po raz pierwszy na ekranie może pojawić się jeden z komunikatów zależnie od urządzenia podłączanego do Sterownika Naściennego.. Jeżeli Sterownik jest podłączony bezpośrednio do klimatyzera bez użycia Hubów, na wyświetlaczu Sterownika pojawi się wyraz SERVICE (Rys. 8). ciśnij i przytrzymaj dopóki wyraz SERVICE nie zniknie z wyświetlacza. Zajmie to około 7 sekund. tym czasie określone wymogi działania zostaną przeniesione do Sterownika. celu dokończenia przenoszenia patrz niżej ZMIANA TABELI PRĘDKOŚCI DLA KLIMATYZERÓ. 2.a 2.b Jeżeli klimatyzer TBA jest podłączony na wyświetlaczu Sterownika zaznaczony zostan stan OFF. Jeżeli podłączono Hub (Kit #099), Sterownik Naścienny pokaże stan OFF.. Jeżeli podłączonych jest jeden lub więcej Smart Hubów (Zestaw #070) na wyświetlaczu Sterownika pojawi się nazwa każdego Smart Huba wykryta przez sterownik przy włączaniu (Rys. 9). Sterownik rozpoczyna od Hub 0 i może liczyć nawet do Hub 9, np. łącznie 0 hubów. Jeżeli Sterownik zakończył funkcję inicjacji I wyświetla się ostatni hub, wciśnij przycisk PROG, aby zatwierdzić. Sterownik przejdzie w stan OFF I będzie wyświetlał wyłącznie datę i godzinę. 8 SERVICE 9 Przykład urządzenia o 2 Hubach: Hub 0 i Hub. Po przywróceniu zasilania po kolejnych przerwach w dostawie prądu, Sterownik będzie włączał się na nowo, ale za każdym razem automatycznie wróci do stanu "OFF" pod warunkiem że nie nastąp zmiany. 0 Param ZMIANA TABELI PRĘDKOŚCI Jeżeli Sterownik podłączony jest do klimatyzera wyparnego należy dopasować inne tabele prędkości. Jeżeli tabela prędkości nie zostanie wybrana klimatyzer nie będzie pracował optymalnie. Aby wybrać odpowiednią tabele prędkości należy: / Po minutach od włączenia zasilania na Elektronicznym Module należy uruchomić Tryb Programowania Parametrów poprzez wciśnięcie I przytrzymanie przez co najmniej następnie nadal wciskając przycisk naciśnij i puść przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Param oraz A:02 (Rys. 0). Param 2/ Naciskaj dopóki na ekranie nie pojawi się Param oraz A2:00 (Rys. ). / Naciskaj. Na ekranie pojawi się Value oraz A2:00 (Rys. 2). / Naciskaj dopóki na ekranie nie pojawi się Value oraz A2:0 (Rys. ). / Naciśnij aby zatwierdzić nową wartość, po kilku sekundach naciśnij przycisk 2 Value Value

6 Rozpoczęcie Pracy USTAIANIE CZASU AŻNE! Przed zaprogramowaniem sterownika należy przeczytać noty aplikacyjne. Jeżeli Sterownik Naścienny instalowany jest po raz pierwszy, na ekranie pojawią się migające cyfry zegara. Zanim przejdziesz do programowania, ustaw godzinę na Sterowniku Naściennym. Programowanie można rozpocząć wyłącznie przy wyłączonym Sterowniku (OFF). / Przytrzymaj przycisk PROG przez sekundy, aż symbol zacznie migać. 2/ ciśnij przycisk aby zatwierdzić. Pojawią się cyfry, pierwsza z nich będzie migać (Rys. ). / Używaj i aby zmienić pierwszą cyfrę oraz przycisku aby zatwierdzić. Powtórz czynność dla każdej cyfry, aby ustawić czas w formacie 2godzinnym. Symbol M (Monday) zacznie migać (Rys ). / Używaj oraz aby zmienić dzień tygodnia i znów wciśnij przycisk aby przejść do trybu OFF. stanie OFF klimatyzer wyświetli aktualny czas i datę. Zauważ: Po zmianie baterii ustaw ponownie zegar. ŁĄCZENIE KLIMATYZERA Sterownik można włączać lub wyłączać przy pomocy przycisku. Sterownik zapamięta ostatnie ustawienia. PRZYGOTOANIE DO ROZPOCZĘCIA PRACY Za każdym razem gdy wybrany zostanie tryb lub COOL w trybie MANUAL, klimatyzer rozpocznie pracę po kilku minutach, po zaczerpnięciu wody oraz nasyceniu wkładek chłodzących. Czas ten ulegnie skróceniu jeżeli zbiornik jest pełen lub jeżeli klimatyzer dopiero został wyłączony (OFF). tym czasie na wyświetlaczu pojawi się symbol oraz Start: symbole będą migały na wyświetlaczu (Rys. 6). 6 M Man TRYB RĘCZNY Przy włączonym Sterowniku naciśnij przycisk (Rys 7). do momentu, gdy pojawi się Man Start: COOL Następnie możesz wcisnąć aby przechodzić między COOL i VENT (gdzie świeże powietrze jest dostarczane, ale nie chłodzone). Po wybraniu opcji COOL lub VENT, Sterownik Przemysłowy będzie utrzymywał stałą prędkość wentylatora jak pokazano na wykresie słupkowym na wyświetlaczu. Aby zmniejszyć lub zwiększyć prędkość wentyl. wciśnij lub 7 Man TRYB Aby przejść do trybu wciśnij przycisk dopóki na ekranie nie pojawi się Auto (Rys 8). trybie klimatyzer zapamięta ostatnie ustawienia i spróbuje je odzyskać. Odzyskanie ustawień zależy od otaczających warunków. ciskanie lub w trybie nie przyniesie efektu. (Patrz Program Sterowania Temperaturą na następnej stronie). 8 Auto

7 Programowanie Sterownika Naściennego 6 PROGRAMOANIE STERONIKA NAŚCIENNEGO Sterownik Naścienny można zaprogramować wyłącznie w trybie OFF. ciśnij aby 9 wyjść z trybu ON do OFF. Aby przejść do trybu PROGRAM wciśnij PROG w dół przez sekundy. Symbol zacznie migać. Użyj przycisków oraz aby przechodzić pomiędzy zegarem, temperaturą, wilgotnością programem czasu oraz odprowadzania. ciśnij aby wybrać opcję. 2GODZINNY PROGRAM ZEGARA Aby zaprogramować zegar wciśnij, gdy symbol miga na ekranie (Rys. 9). t celu ustawienia daty i godziny patrz strona. PROGRAM STEROANIA TEMPERATURĄ Sterownik naścienny może monitorować temperaturę w pomieszczeniu i dopasować działanie klimatyzera tak, aby utrzymać temperaturę. Naciśnij przycisk lub,zacznie migać następnie wciśnij przycisk trybu. 0 C lub 0 F zacznie migać. ybierz żądany format temperatury przez lub i wciśnij przycisk. prowadzona temperatura będzie migać na wyświetlaczu (Rys. 20). Ustaw poziom temperaturę wciskając I przytrzymująć odpowiednio przyciski ciśnij aby zatwierdzić wprowadzoną temperaturę, powróć do trybu OFF Będąc w trybie, urządzenie dostosuje prędkość wentylatora oraz szybkość chlodzenia taka by osiągnąć nowo wprowadzone ustawienia temperatury. Tryb MANUAL nie reaguje na ustawienia temperatury. PROGRAM STEROANIA ILGOTNOŚCIĄ Sterowanie wilgotnością odbywa się w 2 trybach. d TRYB : Tryb ten zapewnia maksymalną wilgotność w zakresie ustawionym na Sterowniku. trybie tym funkcja sterowania odpowie na dane czujnika temperatury, aby utrzymać komfortowe warunki w budynku zgodnie z temperaturą ustawioną na Sterowniku. Jednakże kiedy wilgotność powietrza wzrośnie do wyznaczonego punktu, pompa przestanie działać (w ten sposób wilgotność nie wzrośnie). oraz 20 0 C TRYB 2: Tryb alternatywny sprawia, iż klimatyzer próbuje ustawić zarówno odpowiednią temperaturę jak i wilgotność, ze szczególnym uwzględnieniem wilgotności, gdy poziom temperatury został osiągnięty w przeciwieństwie do wilgotności. ybór trybu zależy od zmiany parametru B. Patrz instrukcje poniżej. trybie MANUAL nie ma możliwości sterowania wilgotnością. Aby zmienić Tryb ilgotności na Tryb 2: / Odłącz klimatyzer od prądu, podłącz ponownie zasilanie. następnie, IC0 znajduje się w trybie, wciśnij I przytrzymaj przez sekundy. Nadal przytrzymuj przycisk podczas wciskania. Na ekranie pojawi się A:02 oraz Param. 2/ Naciśnij. na ekranie pojawi się B:0X oraz Param.Naciśnij przycisk. Na ekranie pojawi się B:00 oraz Param. /Naciśnij. Na ekranie pojawi się B:00 oraz Value.ciśnij. Na ekranie pojawi się B:0 oraz Value.ciśnij aby ustawić wartość. Na ekranie pojawi się B:0 oraz Param. / ciśnij aby przejść do stanu OFF. Możliwa jest pełna kontrola wilgotności zgodnie z Trybami przedstawionymi powyżej.

8 Programowanie Sterownika Naściennego 7 PROGRAM STEROANIA ILGOTNOŚCIĄ (ciąg dalszy) Aby zmienić Stały Poziom ilgotności: / Przytrzymaj PROG przez ponad sekundy, aby wejść do trybu PROGRAM. 2 2/ Naciśnij lub aż symbol zacznie migać, następnie wciśnij.obecne ustawienia wilgotności zaczną migać w postaci dwóch cyfr (Rys. 2). / Dostosuj ustawienia do żądanego poziomu wilgotności poprzez użycie przycisków ciśnij przycisk, aby zatwierdzić ustawienia wilgotności. / cisnij aby powrócić do stanu OFF. oraz % Kiedy zostanie wybrane pełne sterowanie temperaturą oraz wilgotnością poprzez parametr B, klimatyzer będzie działał jak w trybie : Kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wyznaczonej temperatury, wentylator i pompa zatrzymają się. Ale jeśli wilgotność w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionego poziomu wilgotności, urządzenia pozostaną włączone (ON) w celu podniesienia wilgotności do wymaganego poziomu. Funkcjonowanie wentylatora oraz pompy w tym stanie pokazano na Rys. 22. ZAUAŻ: Czujnik wilgotności i temperatury zewnętrznej wymaga swobodnego przepływu powietrza w obudowie w celu osiągnięcia właściwych odczytów temperatury i wilgotności. Należy regularnie sprawdzać stan czujnika, aby upewnić się, że wloty powietrza nie są zapchane lub zakurzone. Jeżeli są, należy je oczyścić nie zdejmując pokrywy. CELU CAŁKOITEGO ODŁĄCZENIA STEROANIA ILGOTNOŚCIĄ PATRZ NOTY APLIKACYJNE STRONA ilgotnośc pomieszczenia minus yznaczona ilgotność (%RH) STATUS POMPY 20% lub mniej ON Prędkość 0% do 20% ON Prędkość 2 0% do 0% ON Prędkość +0% do 0% OFF OFF STATUS ENTYLATOR PROGRAM 7DNIOY Klimatyzator można zaprogramować tak, aby działał o określonych porach przez cały tydzień. 2 / Klimatyzator musi znajdować sie w trybie OFF. Jeżeli klimatyzator jest włączony wciśnij, aby przejś do trybu OFF.Przytrzymaj przycisk PROG przez sekundy, aby przejść do trybu PROGRAM. Start: 2/ ciskaj lub, aż na ekranie pojawi się oraz zacznie migać (Rys 2). / ciśnij aby wybrac tryb TIMER. M (Monday) zacznie migać. ybierz dzień, który chcesz zaprogramować przez oraz i wciśnij przycisk. Start: / Użyj oraz aby wybrać lub i wciśnij (Rys. 2). /Jeśli wybrałeś możesz wybrać kolejny dzień do zaprogramowania lub wyjść z PROGRAM 2 Ștart: używając. Jeśli wybrałeś ukaże się na ekranie a pierwsza cyfra będzie migała Patrz strona informacje dotyczące zmiany czasu włączenia klimatyzera. th 6/ Powtórz cały proces kiedy Stop: pokazuje się na ekranie w celu ustawienia czasu wyłączenia klimatyzera. 7/ Po ustawieniu czasu zacznie migać, 0 C lub 0 F. Patrz strona 6 instrukcje ustawiania temperatury I wilgotności działania klimatyzera. F 8/ Po ustawieniu wilgotności wybierz kolejny dzień przy użyciu, wciśnij, aby wyjść z trybu PROGRAM. oraz lub

9 Programowanie Sterownika Naściennego 8 PROGRAM 7dniowy (ciąg dalszy) Gdy klimatyzator pracuje, wszystkie zaprogramowane dni tygodnia zostaną wyświetlone na ekranie w prostokącie. 2 Auto dni nie zaprogramowane klimatyzator może działać zgodnie z ustawieniami ogólnymi zaprogramowanymi w IC0. Aby klimatyzator działał w trybie każdego dnia, należy zaprogramować każdy dzień w ON. F Aby klimatyzator działał zgodnie z ustawieniami ogólnymi każdego dnia, należy zaprogramować dzień w ON, należy też ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia pracy w formacie Jeżeli jakikolwiek dzień zaprogramowany został w OFF, klimatyzator nie będzie działał w trybie. Klimatyzator może cały czas działać w trybie MANUAL, niezależnie od ustawionych programów. Każdy dzień o wyznaczonym czasie rozpoczęcia i kończenia pracy włączony na ON pokazany zostanie w nawiasie. Dni bez wyznaczonych czasów rozpoczęcia I kończenia pracy włączone w OFF nie zostaną pokazane w nawiasie. Każdy dzień z wyznaczonym czasem rozpoczęcia i kończenia pracy w formacie nie zostanie wyświetlony w nawiasie. Programy te nie zostaną uwzględnione w trybie MANUAL oraz EXTERNAL podczas zaprogramowanych czasów. Cecha ta pozwala na ustawienie różnych czasów start/stop, temperatura & wilgotność. PROGRAM OPÓŹNIENIA SYGNAŁU OSUSZANIA Klimatyzator regularnie ulega osuszeniu z wody w celu zapewnienia czystości warunków działania. czasie osuszania, wysyła on sygnał pozwalający na włączenie pompy osuszania lub innego sterownika (terminal J7). Opóźnienie pozwala na odprowadzenie wody z klimatyzera do pompy osuszania zanim zacznie ona działać. Aby ustawić opóźnienie wejdź do trybu PROGRAM I wciśnij przycisk lub, aż zacznie migać na wyświetlaczu (Rys. 26) cisnij aby zatwierdzić. Ustawione opóźnienie zacznie migac w postaci cyfr. Dostosuj opóźnienie używając oraz maksymalnie na 0 minut. ciśnij aby zablokować opóźnienie i przywróć klimatyzator do stanu OFF. Odłącz i podłącz ponownie zasilanie w celu zapamiętania zmian. STEROANIE ZENĘTRZNE Niektórymi funkcjami Sterownika naściennego można sterować urządzeniem zewnętrznym, PLC lub Building Management System. Komunikat EXTERNAL wyświetli się na ekranie (Rys 27). trybie EXTERNAL, nie zostaną uwzględnione ustawienia temperatury i regulatora czasowego. ustawienia wilgotności nie zostaną uwzględnione, chyba że system zewnętrzny zezwoli na sterowanie wilgotnością. REMOTE ON/OFF System zewnętrzny może zdalnie przełączyć klimatyzator z ON do OFF. Jeżeli klimatyzator został wyłączony zdalnie, zostanie do przedstawione na wyświetlaczu (Rys. 28). 28 R EXTERNAL External systems may also control the fan speed of the cooler, although there are only speed settings available by external control. The bar chart on the all Control will show the equivalent speed setting. 29 OSTRZEŻENIE O NISKIM STANIE BATERII "Battery Low" pojawi się na wyświetlaczu Sterownika jeśli urządzenie zostanie włączone po długiej przerwie, w czasie h której poziom baterii spadł poniżej poziomu funkcjonalnego (Rys. 29). takim przypadku, najpierw ustaw ponownie zegar. łącz urządzenie. Urządzenie nie włączy się ponownie dopóki zegar nie zostanie ustawiony. Możliwe, że wymiana baterii nie będzie konieczna. Jeżeli komunikat "Battery Low" pojawi się ponownie po krótkich przerwach w dostawie prądu, wymień baterie. Bateria: Bateria litowa Sterownika Naściennego posiada długi okres żywotności, który zasila zegar czasu rzeczywistego podczas długich przerw w dostawie prądu "Off". NIE JEST TO BATERIA POMOCNICZA PRZYPADKU BRAKU PRĄDU I NIE ULEGA ŁADOANIU. normalnych warunkach bateria powinna wytrzymać około 0 lat.

10 Programowanie Sterownika Naściennego 9 TRYB SERVICE INSTALACJA POJEDYNCZEGO KLIMATYZATORA 0 przypadku gdy Sterownik Naścienny wykrył usterkę na ekranie pojawi się komunikat SERVICE (Rys. 0). Podczas wyświetlania komunikatu SERVICE możliwe że konieczne będzie skontaktowanie się z Serwisem. Jednakże, przed skontaktowaniem się z Serwisem, należy wyłączyć Sterownik (OFF).. Na górze ekranu wyświetlony zostanie numer (Rys. ). Numer wskazuje na przyczynę usterki. Patrz Instrukcja Serwisowa CMPD w celu zapoznania się z kodami. Należy spisać numer, następnie wcisnąć aby ponownie włączyć klimatyzator. Jeżeli po krótkim okresie czasu ponownie wyświetli się SERVICE, wyłącz Sterownik Naścienny i sprawdź czy wyświetlający się numer jest ten sam. Jeśli tak, sprawdź następujące przyczyny. Jednakże, kontrola powinna być przeprowadzana przez osobę do tego uprawnioną lub przez serwisanta. Jeżeli wyświetla się 02 Sprawdź czy włączony jest dopływ wody do klimatyzatora. Sprawdź czy dopływ wody funkcjonuje. Jeżeli wyświetla się 0 Jeżeli klimatyzator jest wyposażony w zawór spustowy, sprawdź czy nie jest on zablokowany. Jeżeli wyświetla się 09 Sprawdź czy włączony jest czujnik temperatury I wilgotności. Sprawdź przewody łączące. Jeżeli problem się powtórzy należy skontaktować się z Dealerem lub Serwisem. Należy podać wcześniej zapisany numer wyświetlający się ekranie. TRYB SERVICE INSTALACJA KLIKU KLIMATYZERÓ 2 Sekcja ta ma zastosowanie YŁĄCZNIE do nowych instalacji przeprowadzanych od stycznia 2006, w których instalowane są IC0 (część nr 087) oraz SmartHubs (częśc nr 070). Instalacje wykonane przed tą datą NIE posidają systemu informującego o usterce. Plakietki identyfikacyjne IC0 oraz SmartHub sa dołączane do nowych urządzeń. Man SERVICE Auto SERVICE SERVICE F przypadku usterki każdego klimatyzatora, na ekranie Sterownika pojawia się komunikat SERVICE. (Rys. 2). System nadal będzie funkcjonował. urządzeniach, w których zainstalowano zestawy Smart Hub (tylko w takich urządzeniach) lokalizację usterki można sprawdzić wciskając PROG lub wyłączając sterownik (Rys. ). Ekran lokalizacji usterki pokazuje numer Huba (0 9) oraz numer klimatyzatora ( ) podłączonego do huba. przypadku kilku usterek, wciskając lub wyświetlane zostaja inne usterki. Zauważ! Kody usterek wskazujące na naturę usterki nie zostaną wyświetlone; jednakże o naturze usterki można dowiedzieć się z wadliwego klimatyzatora/ów z Modułu Elektronicznego. SYSTEM OSUSZANIA ciskając lub otwarty zostanie zawór spustowy I zbiornik zostanie osuszony z wody. Dzięki osuszeniu zbiornik będzie czysty i suchy aż do ponownego użytku. Zawór spustowy pozostanie otwarty do czasu ponownego włączenia klimatyzatora. PRZERY DOSTAIE PRĄDU szelkie przerwy w dostawie prądu spowodują odcięcie systemu chłodzenia. System będzie wymagał ręcznego ponownego uruchomienia. Przerwa w dostawie prądu może oznaczać całkowit utratę zasilania systemu chłodzenia. Może zostać to spowodowane czynnikami zewnętrznymi, nad którymi człowiek nie ma kontroli lub też umyślnym działaniem technika. Niezależnie od przyczyny przerwy oraz trybu, w którym pracuje urządzenie (MANUAL czy ), system wymaga ponownego ręcznego uruchomienia. przypadku chwilowych przerw w dostawie prądu (krótsze niż sekunda) urządzenie może uruchomić się ponownie samodzielnie po przywróceniu prądu. Tryb sterowania EXTERNAL uruchomi się ponownie po przywróceniu prądu, jeżeli istnieją takie polecenia zewnętrzne. Bateria litowa w czasie dłuższych przerw podtrzyma ustawienia zegara. SERVICE CELU ROZIĄZANIA PROBLEMÓ NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INSTRUKCJI OBSŁUGI KLIMATYZATORA.

11 Rysunek Złożeniowy Sterownika Naściennego 0 8 ILL2B Nr Opis Seeley Część Zacisk PCBB Przewód taśmowy ASM 89 Sterownik PCBA 6707 Montaż LCD 828 Tabliczka Ekran Decal Facia 8 8 Bateria (replacements not +V CR 202 supplied by Seeley) (stamped on battery) MASTER max 0m! Industrial all Control 60m. Każda długość OK do łącznej długości 200m z IC do. SENSOR MASTER 20m. Każda długość OK do łącznej długości 200m z IC do HUB max 20m! Industrial all 0 m. Każda długość OK do łącznej długości 200m z IC do. IC to. SENSOR SLAVE MASTER max 0m! max 0m! max 0m! max 20m! max 0m! HUB 2 SLAVE 2 SLAVE Klimatyzatory wyposażone są w 20m kabla przekazu danych znajdującego się w zestawie akcesoriów Huby wyposażone są w 20m kabla przekazu danych w zestawie. Naścienne Sterowniki Przemysłowe (IC) wyposażone są w 20m kabla sensorycznego w zestawie Dostępne 60m kabla sensorycznego na bębnie Dostępne 20m kabla przekazu danych w zamykanych torbach Dostępne 0m kabla przekazu danych na bębnie Dostępne 60m kabla przekazu danych na bębnie Dostępne 80m kabla przekazu danych na bębnie Dostępne 00m kabla danych na bębnie Dostępne są wyjściowe łączniki rzędowe w celu przedłużenia kabla przekazu danych do maksymalnych długości pokazanych na rysunku Kable przekazu danych można skracać I wydłużać (do maks. pokazanych), używając wyłącznie odpowiednich łączników RJ oraz narzędzi do łączenia Kable dołączone przez Breezair to 26AG, 7/0, core & 6 core flat ZASZE kable należy kłaść co najmniej 00mm od kabli zasilania oraz urządzeń wysokiej mocy. Kable zasilania należy kłaść pod kątem prostym. przypadku gdy przekroczona zostanie maksymalna długość kabla sensorycznego lub gdy kable nie zostaną położone zgodnie z zaleceniami, nie dostępna będzie pomoc techniczna Seeley a gwarancja produktu może zostać unieważniona. SLAVE max 0m! max 0m! SLAVE 2 max 0m! SLAVE Breezair Control System Cable Lengths Industrial all Control 820A 070

12 82827E 070

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bateryjny 9001 D 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym 2. Filtr wewnętrzny 3. Klapka 4. Wyświetlacz 5. Przyciski programowania i obsługi sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem OBUDOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem A = CZAS (TIME) E = USTAW (SET) I = WENTYLATOR (FAN) B = DYSK TW. (HDD)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWST-8800 BEZPRZEWODOWY PRZEŁĄCZNIK ŚCIENNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWST-8800 BEZPRZEWODOWY PRZEŁĄCZNIK ŚCIENNY INSTRUKCJA OBSŁUGI AWST-8800 BEZPRZEWODOWY PRZEŁĄCZNIK ŚCIENNY Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION TOSHIBA TCB-SC642TLE Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION JAK UŻYWAĆ STEROWNIKA CENTRALNEGO 1.Sekcja wyświetlacza A: ALL/ZONE/GR przycisk Umożliwia następujące sterowanie: ALL: włącz/wyłącz wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi

CTD075. Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi CTD075 Sterownik bateryjny Instrukcja oblsługi 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym. 2. Filtr wewnętrzny. 3. Klapka. 4. Wyświetlacz. 5. Przyciski programowania i obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury TC43PE. Instrukcja Obsługi Pokojowy Regulator Temperatury Instrukcja Obsługi -1- A.Charakterystyka Produktu jest cyfrowym termostatem z wyświetlaczem LCD. Posiada możliwość tygodniowego programowania i przystosowany jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz

Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz Sterownik elektroniczny DIGI 2 (1601-12) Dedykowany do puszek przyłączeniowych: WE-3 (2005-3) moc od 3 do 9 kw WE-4 (2005-4) moc od 9 do 15 kw Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi

Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi MODELE: PASSION / VISION Dziękujemy za wybranie urządzenia marki inventor. Aby zapewnić poprawną pracę urządzenia, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja właściciela klimatyzera z serii TBA

Instrukcja właściciela klimatyzera z serii TBA Breezair Instrukcja właściciela klimatyzera z serii TBA SPIS TREŚCI (2) Wstęp (3) Funkcje regulatora naściennego (7) Zawór spustowy i system upuszczania wody (9) Konserwacja (11) Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja Higrotermostat Elektroniczny Instalacja Nie należy instalować urządzenia w okolicach źródeł ciepła bądź klimatyzacji, ponieważ mogą one wpływać na poprawność pomiaru sondy wewnętrznej. Instalacja musi

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo