Instrukcja obsługi i montażu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi i montażu"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi i montażu Naścienny Sterownik Przemysłowy I C 0 ( Technologia S m a r t H u b oraz Sygnalizowanie Usterek )

2 Bezpieczeństwo / Elementy Zestawu BEZPIECZEŃSTO Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji. Nie przeczytanie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała, a także uszkodzeniem klimatyzera oraz innych urządzeń. Przed rozpoczęciem instalacji klimatyzera odłącz prąd elektryczny w skrzynce bezpiecznikowej lub skrzynce z przerywacze obwodu oraz przełącz do pozycji OFF przełącznik izolacyjny znajdujący się wewnątrz klimatyzera na module elektronicznym ykonując czynności opisane w instrukcji należy stosować się do przepisów prawa oraz przepisów BHP. ELEMENTY ZESTAU Lp SEELEY CZĘŚĆ # CZĘŚĆ SPRZEDAŻY # OPIS ILOŚĆ KABEL SENSORYCZNY 20M 6 PIN NA OBU KOŃCACH KANEL PRZEKAZU DANYCH 0M PIN NA OBU K. INSTRUKCJE INSTALACJA & POSIADACZE INSTRUKCJE NOTY APLIKACYJNE 607 DŁAICA KABLOA 2 NAŚCIENNY STERONIK PRZEMYSŁOY IC0 SENSOR TEMP. & ILGOTNOŚCI PANE ŚRUBY PHIL 6ABX ZNP Złączka 0070 Przeciwnakrętka GNIAZDKO ŻÓŁTE MM 0077 ITEM 0 ILLA

3 Montaż Czujnika oraz Sterownika Przemysłowego 2 MONTAŻ CZUJNIKA ZDALNEGO Czujnik Zdalny należy umieścić w centralnym miejscu w pomieszczeniu lub obszarze, w którym chcemy sterować temperaturą. 2 ybierając lokalizację czujnika zdalnego należy unikać wyboru następujących miejsc: Miejsca nasłonecznione Ściany zewnętrzne Bezpośrednie źródła ciepła Bezpośrednie źródła zimnego powietrza Umiejscowienie czujnika w pobliżu źródła ciepła lub źródła zimnego powietrza może zakłócić poprawne sterowanie temperaturą. ILL7A MONTAŻ STERONIKA PRZEMYSŁOEGO Naścienny Sterownik należy zamontować około, metra nad podłogą w miejscu łatwo dostępnym. OSTRZEŻENIE! NIE UŻYAC EJŚĆ DLA IZOLACJI OGNIOEJ KLIMATYZERA OSTRZEŻENIE! SZYSTKIE POŁĄCZENIA POINNY BYĆ POŁĄCZENIAMI INTEGRALNYMI YSOKIEJ JAKOŚCI OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY KŁAŚC KABLI KOMUNIKACYJNYCH RAZEM Z KABLAMI ZASILANIA O YSOKIM NAPIĘCIU. ILLA Aby zamontować Sterownik Przemysłowy należy postępować wedle wzoru oraz wymiarów podanych na odwrotnej stronie opakowania Sterownika. Mocno przytwierdzić do ściany (Rys. &). Podłącz przewody do Sterownika używając dołączonych dławic. Dławice kabli zatwierdzone dla tego produktu zgodnie z Katalogiem elementów RS z kwietnia 200 to część nr 607. ILL6A ILL8A

4 Instalacja Sterownika Naściennego Przewody komunikacyjne Breezair (kierunkowy) oraz przewód sensoryczny Breezair (6kierunkowy) przechodzą razem przez jedna dławicę. Patrz Rys. 6 zalecane wejście kabli. 6 Podłącz przewody, wtyczki oraz dławice zgodnie z rysunkiem (Rys. 6&7). Przewody maksymalnie,mm 2 izolowane w celu współpracy z sygnałami sterowania wejścia i wyjścia. Przewód kom. ( kierunkowy) Przewód sens. (6kierunkowy) ILLB 7.2VDC 2VDC ZŁĄCZE ZŁĄCZE EJŚCIA (C) SEELEY INTERNATIONAL AUSTRALIA 200 YJŚCIA RL RL P/N 86A R Output 0V Uziem. Input R 2VDC <=2mAmps Common D szystkie wspólne podłączone do ujemnego D2 J2 COMMS RJ J CZUJNIK ZDALNY RJ2 J IN J IN In In6 In7 In8 Com 2 H.E DT HD S.P Power F F2 Pump In In2 In In Com 2 J7 OUT J6 OUT Out Fault Out 2 Out2 Out Out S.Hum S.Temp Drain 2 Out6 Out7 Out8 Com Com On Fan Pump Ext R2 Q2 NPN RESNTC Q D.2VDC <=0mAmp Common szystkie wspólne podłączone do ujemnego 0V Uziem. ILL 9D Legenda EJŚCIA SYSTEMU: J 2 Power F F2 Pump Com yłącza klimatyzer OFF niezależnie od poleceń wewnętrznych i zewnętrznych. ybiera prędkość wentylatora, 2 lub przy pomocy kodu dwójkowego z zewnątrz Jak wyżej. łącza I wyłącza pompę (ON/ OFF) z zewnątrz. spólne, ujemne. J H.E. Odczyty wilgotności nadrzędne do poleceń zewnętrznych dzięki czemu sterują pompą. 2 D.T. Pozwala na osuszenie wkładek po użyciu (w trybie Auto Timer). HD yłącza sterowanie wilgotnością w trybie Auto przy T low i H low. SP olne. Com spólne, ujemne. YJŚCIA SYSTEMU (każde do 0 ma, 0V DC): J6 2 On Fan Pump Ext Com System ON lub OFF. entylator ON lub OFF. Pompa ON lub OFF. Sterowanie zewnętrzne aktywne lub nieaktywne. spólne, ujemne. J7 2 Fault S.Hum S.Temp Drain Com Usterka lub Brak usterek w systemie. Sygnał wilgotności %. Sygnał temperatury 0 C. Sygnał pojawia się po otwarciu zaworu spustowego, po czasie opóźnienia. spólne, ujemne.

5 Rozpoczęcie Pracy ZASILANIE Jeżeli sterownik jest podłączany do prądu po raz pierwszy na ekranie może pojawić się jeden z komunikatów zależnie od urządzenia podłączanego do Sterownika Naściennego.. Jeżeli Sterownik jest podłączony bezpośrednio do klimatyzera bez użycia Hubów, na wyświetlaczu Sterownika pojawi się wyraz SERVICE (Rys. 8). ciśnij i przytrzymaj dopóki wyraz SERVICE nie zniknie z wyświetlacza. Zajmie to około 7 sekund. tym czasie określone wymogi działania zostaną przeniesione do Sterownika. celu dokończenia przenoszenia patrz niżej ZMIANA TABELI PRĘDKOŚCI DLA KLIMATYZERÓ. 2.a 2.b Jeżeli klimatyzer TBA jest podłączony na wyświetlaczu Sterownika zaznaczony zostan stan OFF. Jeżeli podłączono Hub (Kit #099), Sterownik Naścienny pokaże stan OFF.. Jeżeli podłączonych jest jeden lub więcej Smart Hubów (Zestaw #070) na wyświetlaczu Sterownika pojawi się nazwa każdego Smart Huba wykryta przez sterownik przy włączaniu (Rys. 9). Sterownik rozpoczyna od Hub 0 i może liczyć nawet do Hub 9, np. łącznie 0 hubów. Jeżeli Sterownik zakończył funkcję inicjacji I wyświetla się ostatni hub, wciśnij przycisk PROG, aby zatwierdzić. Sterownik przejdzie w stan OFF I będzie wyświetlał wyłącznie datę i godzinę. 8 SERVICE 9 Przykład urządzenia o 2 Hubach: Hub 0 i Hub. Po przywróceniu zasilania po kolejnych przerwach w dostawie prądu, Sterownik będzie włączał się na nowo, ale za każdym razem automatycznie wróci do stanu "OFF" pod warunkiem że nie nastąp zmiany. 0 Param ZMIANA TABELI PRĘDKOŚCI Jeżeli Sterownik podłączony jest do klimatyzera wyparnego należy dopasować inne tabele prędkości. Jeżeli tabela prędkości nie zostanie wybrana klimatyzer nie będzie pracował optymalnie. Aby wybrać odpowiednią tabele prędkości należy: / Po minutach od włączenia zasilania na Elektronicznym Module należy uruchomić Tryb Programowania Parametrów poprzez wciśnięcie I przytrzymanie przez co najmniej następnie nadal wciskając przycisk naciśnij i puść przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Param oraz A:02 (Rys. 0). Param 2/ Naciskaj dopóki na ekranie nie pojawi się Param oraz A2:00 (Rys. ). / Naciskaj. Na ekranie pojawi się Value oraz A2:00 (Rys. 2). / Naciskaj dopóki na ekranie nie pojawi się Value oraz A2:0 (Rys. ). / Naciśnij aby zatwierdzić nową wartość, po kilku sekundach naciśnij przycisk 2 Value Value

6 Rozpoczęcie Pracy USTAIANIE CZASU AŻNE! Przed zaprogramowaniem sterownika należy przeczytać noty aplikacyjne. Jeżeli Sterownik Naścienny instalowany jest po raz pierwszy, na ekranie pojawią się migające cyfry zegara. Zanim przejdziesz do programowania, ustaw godzinę na Sterowniku Naściennym. Programowanie można rozpocząć wyłącznie przy wyłączonym Sterowniku (OFF). / Przytrzymaj przycisk PROG przez sekundy, aż symbol zacznie migać. 2/ ciśnij przycisk aby zatwierdzić. Pojawią się cyfry, pierwsza z nich będzie migać (Rys. ). / Używaj i aby zmienić pierwszą cyfrę oraz przycisku aby zatwierdzić. Powtórz czynność dla każdej cyfry, aby ustawić czas w formacie 2godzinnym. Symbol M (Monday) zacznie migać (Rys ). / Używaj oraz aby zmienić dzień tygodnia i znów wciśnij przycisk aby przejść do trybu OFF. stanie OFF klimatyzer wyświetli aktualny czas i datę. Zauważ: Po zmianie baterii ustaw ponownie zegar. ŁĄCZENIE KLIMATYZERA Sterownik można włączać lub wyłączać przy pomocy przycisku. Sterownik zapamięta ostatnie ustawienia. PRZYGOTOANIE DO ROZPOCZĘCIA PRACY Za każdym razem gdy wybrany zostanie tryb lub COOL w trybie MANUAL, klimatyzer rozpocznie pracę po kilku minutach, po zaczerpnięciu wody oraz nasyceniu wkładek chłodzących. Czas ten ulegnie skróceniu jeżeli zbiornik jest pełen lub jeżeli klimatyzer dopiero został wyłączony (OFF). tym czasie na wyświetlaczu pojawi się symbol oraz Start: symbole będą migały na wyświetlaczu (Rys. 6). 6 M Man TRYB RĘCZNY Przy włączonym Sterowniku naciśnij przycisk (Rys 7). do momentu, gdy pojawi się Man Start: COOL Następnie możesz wcisnąć aby przechodzić między COOL i VENT (gdzie świeże powietrze jest dostarczane, ale nie chłodzone). Po wybraniu opcji COOL lub VENT, Sterownik Przemysłowy będzie utrzymywał stałą prędkość wentylatora jak pokazano na wykresie słupkowym na wyświetlaczu. Aby zmniejszyć lub zwiększyć prędkość wentyl. wciśnij lub 7 Man TRYB Aby przejść do trybu wciśnij przycisk dopóki na ekranie nie pojawi się Auto (Rys 8). trybie klimatyzer zapamięta ostatnie ustawienia i spróbuje je odzyskać. Odzyskanie ustawień zależy od otaczających warunków. ciskanie lub w trybie nie przyniesie efektu. (Patrz Program Sterowania Temperaturą na następnej stronie). 8 Auto

7 Programowanie Sterownika Naściennego 6 PROGRAMOANIE STERONIKA NAŚCIENNEGO Sterownik Naścienny można zaprogramować wyłącznie w trybie OFF. ciśnij aby 9 wyjść z trybu ON do OFF. Aby przejść do trybu PROGRAM wciśnij PROG w dół przez sekundy. Symbol zacznie migać. Użyj przycisków oraz aby przechodzić pomiędzy zegarem, temperaturą, wilgotnością programem czasu oraz odprowadzania. ciśnij aby wybrać opcję. 2GODZINNY PROGRAM ZEGARA Aby zaprogramować zegar wciśnij, gdy symbol miga na ekranie (Rys. 9). t celu ustawienia daty i godziny patrz strona. PROGRAM STEROANIA TEMPERATURĄ Sterownik naścienny może monitorować temperaturę w pomieszczeniu i dopasować działanie klimatyzera tak, aby utrzymać temperaturę. Naciśnij przycisk lub,zacznie migać następnie wciśnij przycisk trybu. 0 C lub 0 F zacznie migać. ybierz żądany format temperatury przez lub i wciśnij przycisk. prowadzona temperatura będzie migać na wyświetlaczu (Rys. 20). Ustaw poziom temperaturę wciskając I przytrzymująć odpowiednio przyciski ciśnij aby zatwierdzić wprowadzoną temperaturę, powróć do trybu OFF Będąc w trybie, urządzenie dostosuje prędkość wentylatora oraz szybkość chlodzenia taka by osiągnąć nowo wprowadzone ustawienia temperatury. Tryb MANUAL nie reaguje na ustawienia temperatury. PROGRAM STEROANIA ILGOTNOŚCIĄ Sterowanie wilgotnością odbywa się w 2 trybach. d TRYB : Tryb ten zapewnia maksymalną wilgotność w zakresie ustawionym na Sterowniku. trybie tym funkcja sterowania odpowie na dane czujnika temperatury, aby utrzymać komfortowe warunki w budynku zgodnie z temperaturą ustawioną na Sterowniku. Jednakże kiedy wilgotność powietrza wzrośnie do wyznaczonego punktu, pompa przestanie działać (w ten sposób wilgotność nie wzrośnie). oraz 20 0 C TRYB 2: Tryb alternatywny sprawia, iż klimatyzer próbuje ustawić zarówno odpowiednią temperaturę jak i wilgotność, ze szczególnym uwzględnieniem wilgotności, gdy poziom temperatury został osiągnięty w przeciwieństwie do wilgotności. ybór trybu zależy od zmiany parametru B. Patrz instrukcje poniżej. trybie MANUAL nie ma możliwości sterowania wilgotnością. Aby zmienić Tryb ilgotności na Tryb 2: / Odłącz klimatyzer od prądu, podłącz ponownie zasilanie. następnie, IC0 znajduje się w trybie, wciśnij I przytrzymaj przez sekundy. Nadal przytrzymuj przycisk podczas wciskania. Na ekranie pojawi się A:02 oraz Param. 2/ Naciśnij. na ekranie pojawi się B:0X oraz Param.Naciśnij przycisk. Na ekranie pojawi się B:00 oraz Param. /Naciśnij. Na ekranie pojawi się B:00 oraz Value.ciśnij. Na ekranie pojawi się B:0 oraz Value.ciśnij aby ustawić wartość. Na ekranie pojawi się B:0 oraz Param. / ciśnij aby przejść do stanu OFF. Możliwa jest pełna kontrola wilgotności zgodnie z Trybami przedstawionymi powyżej.

8 Programowanie Sterownika Naściennego 7 PROGRAM STEROANIA ILGOTNOŚCIĄ (ciąg dalszy) Aby zmienić Stały Poziom ilgotności: / Przytrzymaj PROG przez ponad sekundy, aby wejść do trybu PROGRAM. 2 2/ Naciśnij lub aż symbol zacznie migać, następnie wciśnij.obecne ustawienia wilgotności zaczną migać w postaci dwóch cyfr (Rys. 2). / Dostosuj ustawienia do żądanego poziomu wilgotności poprzez użycie przycisków ciśnij przycisk, aby zatwierdzić ustawienia wilgotności. / cisnij aby powrócić do stanu OFF. oraz % Kiedy zostanie wybrane pełne sterowanie temperaturą oraz wilgotnością poprzez parametr B, klimatyzer będzie działał jak w trybie : Kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wyznaczonej temperatury, wentylator i pompa zatrzymają się. Ale jeśli wilgotność w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionego poziomu wilgotności, urządzenia pozostaną włączone (ON) w celu podniesienia wilgotności do wymaganego poziomu. Funkcjonowanie wentylatora oraz pompy w tym stanie pokazano na Rys. 22. ZAUAŻ: Czujnik wilgotności i temperatury zewnętrznej wymaga swobodnego przepływu powietrza w obudowie w celu osiągnięcia właściwych odczytów temperatury i wilgotności. Należy regularnie sprawdzać stan czujnika, aby upewnić się, że wloty powietrza nie są zapchane lub zakurzone. Jeżeli są, należy je oczyścić nie zdejmując pokrywy. CELU CAŁKOITEGO ODŁĄCZENIA STEROANIA ILGOTNOŚCIĄ PATRZ NOTY APLIKACYJNE STRONA ilgotnośc pomieszczenia minus yznaczona ilgotność (%RH) STATUS POMPY 20% lub mniej ON Prędkość 0% do 20% ON Prędkość 2 0% do 0% ON Prędkość +0% do 0% OFF OFF STATUS ENTYLATOR PROGRAM 7DNIOY Klimatyzator można zaprogramować tak, aby działał o określonych porach przez cały tydzień. 2 / Klimatyzator musi znajdować sie w trybie OFF. Jeżeli klimatyzator jest włączony wciśnij, aby przejś do trybu OFF.Przytrzymaj przycisk PROG przez sekundy, aby przejść do trybu PROGRAM. Start: 2/ ciskaj lub, aż na ekranie pojawi się oraz zacznie migać (Rys 2). / ciśnij aby wybrac tryb TIMER. M (Monday) zacznie migać. ybierz dzień, który chcesz zaprogramować przez oraz i wciśnij przycisk. Start: / Użyj oraz aby wybrać lub i wciśnij (Rys. 2). /Jeśli wybrałeś możesz wybrać kolejny dzień do zaprogramowania lub wyjść z PROGRAM 2 Ștart: używając. Jeśli wybrałeś ukaże się na ekranie a pierwsza cyfra będzie migała Patrz strona informacje dotyczące zmiany czasu włączenia klimatyzera. th 6/ Powtórz cały proces kiedy Stop: pokazuje się na ekranie w celu ustawienia czasu wyłączenia klimatyzera. 7/ Po ustawieniu czasu zacznie migać, 0 C lub 0 F. Patrz strona 6 instrukcje ustawiania temperatury I wilgotności działania klimatyzera. F 8/ Po ustawieniu wilgotności wybierz kolejny dzień przy użyciu, wciśnij, aby wyjść z trybu PROGRAM. oraz lub

9 Programowanie Sterownika Naściennego 8 PROGRAM 7dniowy (ciąg dalszy) Gdy klimatyzator pracuje, wszystkie zaprogramowane dni tygodnia zostaną wyświetlone na ekranie w prostokącie. 2 Auto dni nie zaprogramowane klimatyzator może działać zgodnie z ustawieniami ogólnymi zaprogramowanymi w IC0. Aby klimatyzator działał w trybie każdego dnia, należy zaprogramować każdy dzień w ON. F Aby klimatyzator działał zgodnie z ustawieniami ogólnymi każdego dnia, należy zaprogramować dzień w ON, należy też ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia pracy w formacie Jeżeli jakikolwiek dzień zaprogramowany został w OFF, klimatyzator nie będzie działał w trybie. Klimatyzator może cały czas działać w trybie MANUAL, niezależnie od ustawionych programów. Każdy dzień o wyznaczonym czasie rozpoczęcia i kończenia pracy włączony na ON pokazany zostanie w nawiasie. Dni bez wyznaczonych czasów rozpoczęcia I kończenia pracy włączone w OFF nie zostaną pokazane w nawiasie. Każdy dzień z wyznaczonym czasem rozpoczęcia i kończenia pracy w formacie nie zostanie wyświetlony w nawiasie. Programy te nie zostaną uwzględnione w trybie MANUAL oraz EXTERNAL podczas zaprogramowanych czasów. Cecha ta pozwala na ustawienie różnych czasów start/stop, temperatura & wilgotność. PROGRAM OPÓŹNIENIA SYGNAŁU OSUSZANIA Klimatyzator regularnie ulega osuszeniu z wody w celu zapewnienia czystości warunków działania. czasie osuszania, wysyła on sygnał pozwalający na włączenie pompy osuszania lub innego sterownika (terminal J7). Opóźnienie pozwala na odprowadzenie wody z klimatyzera do pompy osuszania zanim zacznie ona działać. Aby ustawić opóźnienie wejdź do trybu PROGRAM I wciśnij przycisk lub, aż zacznie migać na wyświetlaczu (Rys. 26) cisnij aby zatwierdzić. Ustawione opóźnienie zacznie migac w postaci cyfr. Dostosuj opóźnienie używając oraz maksymalnie na 0 minut. ciśnij aby zablokować opóźnienie i przywróć klimatyzator do stanu OFF. Odłącz i podłącz ponownie zasilanie w celu zapamiętania zmian. STEROANIE ZENĘTRZNE Niektórymi funkcjami Sterownika naściennego można sterować urządzeniem zewnętrznym, PLC lub Building Management System. Komunikat EXTERNAL wyświetli się na ekranie (Rys 27). trybie EXTERNAL, nie zostaną uwzględnione ustawienia temperatury i regulatora czasowego. ustawienia wilgotności nie zostaną uwzględnione, chyba że system zewnętrzny zezwoli na sterowanie wilgotnością. REMOTE ON/OFF System zewnętrzny może zdalnie przełączyć klimatyzator z ON do OFF. Jeżeli klimatyzator został wyłączony zdalnie, zostanie do przedstawione na wyświetlaczu (Rys. 28). 28 R EXTERNAL External systems may also control the fan speed of the cooler, although there are only speed settings available by external control. The bar chart on the all Control will show the equivalent speed setting. 29 OSTRZEŻENIE O NISKIM STANIE BATERII "Battery Low" pojawi się na wyświetlaczu Sterownika jeśli urządzenie zostanie włączone po długiej przerwie, w czasie h której poziom baterii spadł poniżej poziomu funkcjonalnego (Rys. 29). takim przypadku, najpierw ustaw ponownie zegar. łącz urządzenie. Urządzenie nie włączy się ponownie dopóki zegar nie zostanie ustawiony. Możliwe, że wymiana baterii nie będzie konieczna. Jeżeli komunikat "Battery Low" pojawi się ponownie po krótkich przerwach w dostawie prądu, wymień baterie. Bateria: Bateria litowa Sterownika Naściennego posiada długi okres żywotności, który zasila zegar czasu rzeczywistego podczas długich przerw w dostawie prądu "Off". NIE JEST TO BATERIA POMOCNICZA PRZYPADKU BRAKU PRĄDU I NIE ULEGA ŁADOANIU. normalnych warunkach bateria powinna wytrzymać około 0 lat.

10 Programowanie Sterownika Naściennego 9 TRYB SERVICE INSTALACJA POJEDYNCZEGO KLIMATYZATORA 0 przypadku gdy Sterownik Naścienny wykrył usterkę na ekranie pojawi się komunikat SERVICE (Rys. 0). Podczas wyświetlania komunikatu SERVICE możliwe że konieczne będzie skontaktowanie się z Serwisem. Jednakże, przed skontaktowaniem się z Serwisem, należy wyłączyć Sterownik (OFF).. Na górze ekranu wyświetlony zostanie numer (Rys. ). Numer wskazuje na przyczynę usterki. Patrz Instrukcja Serwisowa CMPD w celu zapoznania się z kodami. Należy spisać numer, następnie wcisnąć aby ponownie włączyć klimatyzator. Jeżeli po krótkim okresie czasu ponownie wyświetli się SERVICE, wyłącz Sterownik Naścienny i sprawdź czy wyświetlający się numer jest ten sam. Jeśli tak, sprawdź następujące przyczyny. Jednakże, kontrola powinna być przeprowadzana przez osobę do tego uprawnioną lub przez serwisanta. Jeżeli wyświetla się 02 Sprawdź czy włączony jest dopływ wody do klimatyzatora. Sprawdź czy dopływ wody funkcjonuje. Jeżeli wyświetla się 0 Jeżeli klimatyzator jest wyposażony w zawór spustowy, sprawdź czy nie jest on zablokowany. Jeżeli wyświetla się 09 Sprawdź czy włączony jest czujnik temperatury I wilgotności. Sprawdź przewody łączące. Jeżeli problem się powtórzy należy skontaktować się z Dealerem lub Serwisem. Należy podać wcześniej zapisany numer wyświetlający się ekranie. TRYB SERVICE INSTALACJA KLIKU KLIMATYZERÓ 2 Sekcja ta ma zastosowanie YŁĄCZNIE do nowych instalacji przeprowadzanych od stycznia 2006, w których instalowane są IC0 (część nr 087) oraz SmartHubs (częśc nr 070). Instalacje wykonane przed tą datą NIE posidają systemu informującego o usterce. Plakietki identyfikacyjne IC0 oraz SmartHub sa dołączane do nowych urządzeń. Man SERVICE Auto SERVICE SERVICE F przypadku usterki każdego klimatyzatora, na ekranie Sterownika pojawia się komunikat SERVICE. (Rys. 2). System nadal będzie funkcjonował. urządzeniach, w których zainstalowano zestawy Smart Hub (tylko w takich urządzeniach) lokalizację usterki można sprawdzić wciskając PROG lub wyłączając sterownik (Rys. ). Ekran lokalizacji usterki pokazuje numer Huba (0 9) oraz numer klimatyzatora ( ) podłączonego do huba. przypadku kilku usterek, wciskając lub wyświetlane zostaja inne usterki. Zauważ! Kody usterek wskazujące na naturę usterki nie zostaną wyświetlone; jednakże o naturze usterki można dowiedzieć się z wadliwego klimatyzatora/ów z Modułu Elektronicznego. SYSTEM OSUSZANIA ciskając lub otwarty zostanie zawór spustowy I zbiornik zostanie osuszony z wody. Dzięki osuszeniu zbiornik będzie czysty i suchy aż do ponownego użytku. Zawór spustowy pozostanie otwarty do czasu ponownego włączenia klimatyzatora. PRZERY DOSTAIE PRĄDU szelkie przerwy w dostawie prądu spowodują odcięcie systemu chłodzenia. System będzie wymagał ręcznego ponownego uruchomienia. Przerwa w dostawie prądu może oznaczać całkowit utratę zasilania systemu chłodzenia. Może zostać to spowodowane czynnikami zewnętrznymi, nad którymi człowiek nie ma kontroli lub też umyślnym działaniem technika. Niezależnie od przyczyny przerwy oraz trybu, w którym pracuje urządzenie (MANUAL czy ), system wymaga ponownego ręcznego uruchomienia. przypadku chwilowych przerw w dostawie prądu (krótsze niż sekunda) urządzenie może uruchomić się ponownie samodzielnie po przywróceniu prądu. Tryb sterowania EXTERNAL uruchomi się ponownie po przywróceniu prądu, jeżeli istnieją takie polecenia zewnętrzne. Bateria litowa w czasie dłuższych przerw podtrzyma ustawienia zegara. SERVICE CELU ROZIĄZANIA PROBLEMÓ NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO INSTRUKCJI OBSŁUGI KLIMATYZATORA.

11 Rysunek Złożeniowy Sterownika Naściennego 0 8 ILL2B Nr Opis Seeley Część Zacisk PCBB Przewód taśmowy ASM 89 Sterownik PCBA 6707 Montaż LCD 828 Tabliczka Ekran Decal Facia 8 8 Bateria (replacements not +V CR 202 supplied by Seeley) (stamped on battery) MASTER max 0m! Industrial all Control 60m. Każda długość OK do łącznej długości 200m z IC do. SENSOR MASTER 20m. Każda długość OK do łącznej długości 200m z IC do HUB max 20m! Industrial all 0 m. Każda długość OK do łącznej długości 200m z IC do. IC to. SENSOR SLAVE MASTER max 0m! max 0m! max 0m! max 20m! max 0m! HUB 2 SLAVE 2 SLAVE Klimatyzatory wyposażone są w 20m kabla przekazu danych znajdującego się w zestawie akcesoriów Huby wyposażone są w 20m kabla przekazu danych w zestawie. Naścienne Sterowniki Przemysłowe (IC) wyposażone są w 20m kabla sensorycznego w zestawie Dostępne 60m kabla sensorycznego na bębnie Dostępne 20m kabla przekazu danych w zamykanych torbach Dostępne 0m kabla przekazu danych na bębnie Dostępne 60m kabla przekazu danych na bębnie Dostępne 80m kabla przekazu danych na bębnie Dostępne 00m kabla danych na bębnie Dostępne są wyjściowe łączniki rzędowe w celu przedłużenia kabla przekazu danych do maksymalnych długości pokazanych na rysunku Kable przekazu danych można skracać I wydłużać (do maks. pokazanych), używając wyłącznie odpowiednich łączników RJ oraz narzędzi do łączenia Kable dołączone przez Breezair to 26AG, 7/0, core & 6 core flat ZASZE kable należy kłaść co najmniej 00mm od kabli zasilania oraz urządzeń wysokiej mocy. Kable zasilania należy kłaść pod kątem prostym. przypadku gdy przekroczona zostanie maksymalna długość kabla sensorycznego lub gdy kable nie zostaną położone zgodnie z zaleceniami, nie dostępna będzie pomoc techniczna Seeley a gwarancja produktu może zostać unieważniona. SLAVE max 0m! max 0m! SLAVE 2 max 0m! SLAVE Breezair Control System Cable Lengths Industrial all Control 820A 070

12 82827E 070

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu 9/14

INSTRUKCJA OBSŁUGI. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu 9/14 INSTRUKCJA OBSŁUGI A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu 9/14 2013 ADJ Products, LLC wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje, specyfikacje, rysunki,

Bardziej szczegółowo

The power behind competitiveness. Delta UPS - rodzina Amplon. Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva. Instrukcja użytkowania. www.deltapowersolutions.

The power behind competitiveness. Delta UPS - rodzina Amplon. Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva. Instrukcja użytkowania. www.deltapowersolutions. The power behind competitiveness Delta UPS - rodzina Amplon Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva Instrukcja użytkowania www.deltapowersolutions.com Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym. Instrukcja obsługi

Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym. Instrukcja obsługi Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym Instrukcja obsługi Szanowni Państwo, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS, który na długo zapewni Państwu komfort użytkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 3-1. Jednostka wewnętrzna 3-1 3-2. Jednostka zewnętrzna 3-2 3-3. Pilot bezprzewodowy 3-3 3-4. Akcesoria na wyposażeniu 3-3 3-5. Akcesoria opcje

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0 2 [Rys. 2.0.] [Rys. 2.0.2] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA

Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA Instrukcja Użytkownika UPS typu ONLINE Zakres mocy: - 1,000VA - 1,500VA - 2,000VA - 3,000VA - 4,000VA - 5,000VA - 6,000VA 1 Spis treści 1.WSTĘP... 3 2. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA... 3 2.1. Ważne informację

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2007 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT 2007 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - ColorWash 700E AT Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa... 3 Zastrzeżenie do pracy urządzenia... 4 Opis urządzenia... 6 Montaż urządzenia... 7 Podłączenie do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Obsługa i konserwacja

Obsługa i konserwacja Obsługa i konserwacja Klimatyzatory InRow na wodę lodową InRow RC ACRC301S, ACRC301H 990-4739A-025 Data publikacji: marzec 2014 Zastrzeżenie prawne firmy Schneider Electric IT Corporation Firma Schneider

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo