Sterownik Infinity. Przewodnik uytkownika. Nowe uczucie komfortu. Sterownik strefowy. Zwró si do Ekspertów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik Infinity. Przewodnik uytkownika. Nowe uczucie komfortu. Sterownik strefowy. Zwró si do Ekspertów."

Transkrypt

1 Sterownik Infinity Zwró si do Ekspertów. Przewodnik uytkownika Sterownik strefowy Nowe uczucie komfortu

2 GRATULACJE! Decyzja o wyborze Sterownika Infinity firmy Carrier stawia Pastwa w wybranej grupie uytkowników, którzy rozumiej wag precyzyjnej regulacji komfortu i doceniaj zalety prostego, intuicyjnego interfejsu uytkownika. Dzikujemy serdecznie za obdarzenie firmy Carrier Pastwa zaufaniem. Firma Carrier dostarcza najlepsze urzdzenia do zapewniania komfortu od roku Pastwa nowy Sterownik Infinity stanowi jeszcze jeden przykład technologii komfortu wysokiej jakoci, z której słyniemy. Prosimy o powicenie kilku chwil na przejrzenie niniejszego podrcznika ustawienie programu pracy dopasowanego do Pastwa stylu ycia... a nastpnie zrelaksowanie si i cieszenie komfortem! Aktywna strefa Przycisk strefy Słuy do przechodzenia midzy strefami. Temperatura pomieszczenia Data i godzina Pora Wywietla por dla programu pracy. Lewy przycisk Stan akcesoriów. Przycisk blokady/nieobecnoci Powoduje zablokowanie temperatury na stałe bd włczenie trybu nieobecnoci. Przycisk czas (+\ ) Przycisk programu Słuy do wejcia i opuszczenia programu pracy. Przycisk wakacji Włcza/wyłcza ustawienia trybu wakacji. Przycisk przewijania Słuy do przewijania w gór i w dół ekranu podczas programowania i dokonywania ustawie.

3 Ustawienia wentylatora Przycisk wentylatora Wybiera tryb pracy wentylatora szybki, redni, wolny, auto. Temperatura zewntrzna Nastawa ogrzewania / chłodzenia Prawy przycisk Stan systemu. Przycisk ogrzewania Wybiera prac w trybie ogrzewania. Przycisk chłodzenia Wybiera prac w trybie chłodzenia. LEDy ogrzewania/ chłodzenia Sygnalizuj ogrzewanie/chłodzenie. Przycisk temperatury (+\-) Wyłcznik Włcza i wyłcza system. Przycisk ustawie zaawansowanych Zapewnia dostp do parametrów funkcji. Przycisk ustawie podstawowych Zapewnia dostp do biecej daty, godziny i wymaganego poziomu wilgotnoci.

4 SPIS TRECI 1 SZYBKI START... 2 USTAWIENIA PODSTAWOWE... 6 Ustawianie daty, godziny i wilgotnoci... 6 PRACA NORMALNA... 7 Włczanie i wyłczanie systemu 7 Ogrzewanie... 7 Ogrzewanie dodatkowe... 7 Ogrzewanie awaryjne... 7 Chłodzenie... 8 Auto... 8 Regulacja biecej temperatury. 9 Regulacja temperatury ogrzewania... 9 Regulacja temperatury chłodzenia... 9 Regulacja prdkoci wentylatora10 Blokada biecej temperatury.. 10 Funkcja i ustawienia nieobecnoci Funkcja i ustawienia wakacji Sprawdzenie stanu systemu (prawy przycisk) Stan akcesoriów (lewy przycisk)13 Kasowanie wskanika zuycia akcesoriów Komunikaty konserwacyjne akcesoriów Komunikaty serwisowe Blokada klawiatury Jeden program na wszystkie dni18 Program na dni robocze Program na dni weekendowe Program na kady dzie Kopiowanie dnia Kopiowanie programu dla strefy24 Programowanie prdkoci wentylatora FUNKCJE STREFOWE, KONFIGURACJA I OBSŁUGA Sprawdzanie stanu strefy Nazywanie stref Programowanie stref Wentylacja wieym powietrzem28 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE29 Komunikaty konserwacyjne akcesoriów Owietlenie Wilgotno ogrzewania Wilgotno chłodzenia Ustawienia wakacji Nieobecno Nazwy stref OBSŁUGA CZUJNIKA INTELIGENTNEGO SŁOWNICZEK FUNKCJE PROGRAMOWALNE, KONFIGURACJA I OBSŁUGA Podwietlenie Okrelanie programu pracy Wprowadzanie programu pracy 18

5 SZYBKI START 2 Niniejszy przewodnik opisuje podstawowe działania dotyczce konfiguracji i obsługi Sterownika Infinity. Ustawianie daty, godziny i wymaganej wilgotnoci 1 Otwórz klapk w podstawie Sterownika Infinity. 2 Nacinij przycisk BASIC (PODSTAWOWE). 3 Ustaw podwietlon godzin za pomoc przycisku CZAS (+\-). 4 Nacinij SCROLL (PRZEWIJANIE), aby podwietli MINUTE (MINUTY). 5 Ustaw minuty za pomoc przycisku CZAS (+\-). 6 Nacinij SCROLL (PRZEWIJANIE), aby podwietli DAY (DATA). 7 Ustawiaj dat za pomoc przycisku CZAS (+\-), a uzyskasz dat biec. 8 Nacinij SCROLL (PRZEWIJANIE), aby podwietli HUMIDITY (WILGOTNO ). 9 Nacinij czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE), aby ustawi wilgotno ogrzewania. 10 Ustaw wymagan wilgotno ogrzewania za pomoc przycisków (+\-). 11 Nacinij niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE), aby ustawi wilgotno chłodzenia. 12 Ustaw wymagan wilgotno chłodzenia za pomoc przycisków (+\-). 13 Nacinij przycisk BASIC (PODSTAWOWE) lub zamknij klapk, aby zakoczy ustawienia. Regulacja temperatury ogrzewania 1 Nacinij czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE). Przejcie w tryb ogrzewania jest sygnalizowane zawieceniem si czerwonego LED obok przycisku.

6 SZYBKI START 3 2 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, któr chcesz kontrolowa. Wybranie ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ) pozwoli na wybranie jednej temperatury dla całego domu. Nacinij przycisk ZONE (STREFA) przez trzy sekundy, aby włczy funkcj ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ). 3 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz wymagan temperatur, która zostanie wywietlona w dolnym prawym rogu. Czas pomijania zostanie wywietlony w dolnym lewym rogu. Zwró uwag, i czas pomijania nie pojawi si w przypadku wyłczenia programu. 4 Moesz zmodyfikowa czas pomijania z dokładnoci do 15 minut poprzez naciskanie przycisku CZAS (+\-) do momentu wybrania wymaganego czasu pomijania. Nacinij przycisk HOLD (BLOKADA), aby pomin ustawienia programu na stałe. Regulacja temperatury chłodzenia 1 Nacinij niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE). Przejcie w tryb chłodzenia jest sygnalizowane zawieceniem si niebieskiego LED obok przycisku. 2 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, któr chcesz kontrolowa. Wybranie ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ) pozwoli na wybranie jednej temperatury dla całego domu. Nacinij przycisk ZONE (STREFA) przez trzy sekundy, aby włczy funkcj ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ). 3 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz wymagan temperatur, która zostanie wywietlona w dolnym prawym rogu. Czas pomijania zostanie wywietlony w dolnym lewym rogu. Zwró uwag, i czas pomijania nie pojawi si w przypadku wyłczenia programu.

7 SZYBKI START 4 4 Moesz zmodyfikowa czas pomijania z dokładnoci do 15 minut poprzez naciskanie przycisku CZAS (+\-) do momentu wybrania wymaganego czasu pomijania. Nacinij przycisk HOLD (BLOKADA), aby pomin ustawienia programu na stałe. Instrukcja szybkiego programowania Ponisza instrukcja dotyczy utworzenia jednego programu pracy powtarzalnego codziennie. Wicej informacji dotyczcych programowania i tworzenia osobnych programów dla dni roboczych, dni weekendowych bd wszystkich, podane jest w rozdziale FUNKCJE PROGRAMOWALNE, KONFIGURACJA I OBSŁUGA na stronach niniejszego podrcznika. Jeden program na wszystkie dni 1 Otwórz klapk w podstawie sterownika. 2 Nacinij przycisk SCHEDULE (PROGRAM). 3 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, któr chcesz zaprogramowa. Wybranie ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ) pozwoli na wprowadzenie jednego programu dla całego domu. 4 Naciskaj przycisk LEWY bd PRAWY do momentu wywietlenia ALLDAYS ( WSZYSTKIE DNI ). 5 Zostanie podwietlona pora WAKE (RANO). Ustaw czas pocztkowy dla tej pory za pomoc przycisku CZAS (+/-). 6 Nacinij czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE). Zacznie migota temperatura ogrzewania.

8 SZYBKI START 5 7 Ustaw temperatur ogrzewania za pomoc przycisku TEMP (+\-). 8 Nacinij niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE). Zacznie migota temperatura chłodzenia. 9 Ustaw temperatur chłodzenia za pomoc przycisku TEMP (+\-). 10 Ustaw pozostałe pory: DAY ( DZIE ), EVENING ( WIECZÓR ) oraz SLEEP ( NOC ), wybierajc odpowiedni por za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE), a nastpnie przechodzc przez kroki 5 9 w celu ustawienia temperatury i czasu. 11 Wyjd z trybu programowania poprzez zamknicie klapki bd nacinicie przycisku SCHEDULE (PROGRAM). 12 Aby utworzy osobne programy dla pozostałych stref, nacinij przycisk ZONE (STREFA) w celu wybrania nastpnej strefy, któr chcesz zaprogramowa. Nastpnie powtórz kroki 4 10 z niniejszego rozdziału. Komunikaty Sterownik Infinity zapewnia istotne i uyteczne komunikaty konserwacyjne i serwisowe wywietlane na wywietlaczu. Komunikaty konserwacyjne akcesoriów: Komunikat akcesoriów powiadamia o nadejciu terminu konserwacji filtra powietrza, tacy nawilacza, lampy UV bd wentylatora. W przypadku pojawienia si komunikatu akcesoriów przeprowad czynnoci konserwacyjne samodzielnie ALBO skontaktuj si z dealerem lub instalatorem. Komunikaty serwisowe: W przypadku pojawienia si komunikatu serwisowego skontaktuj si z dealerem lub instalatorem. Dodatkowe informacje dotyczce komunikatów serwisowych i konserwacyjnych podane s w rozdziale KOMUNIKATY SERWISOWE I KONSERWACYJNE AKCESORIÓW na stronach niniejszego podrcznika.

9 USTAWIENIA PODSTAWOWE 6 Ustawianie daty, godziny i wymaganej wilgotnoci 1 Otwórz klapk w podstawie Sterownika Infinity. 2 Nacinij przycisk BASIC (PODSTAWOWE). 3 Ustaw podwietlon godzin za pomoc przycisku CZAS (+\-). 4 Nacinij SCROLL (PRZEWIJANIE), aby podwietli MINUTE (MINUTY). 5 Ustaw minuty za pomoc przycisku CZAS (+\-). 6 Nacinij SCROLL, aby podwietli DAY (DATA). 7 Ustaw biec dat za pomoc przycisku CZAS (+\-). 8 Nacinij SCROLL, aby podwietli HUMIDITY (WILGOTNO ). 9 Nacinij czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE), aby ustawi wilgotno ogrzewania. 10 Ustaw wymagan wilgotno w trybie ogrzewania za pomoc przycisków (+\-). 11 Nacinij niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE), aby ustawi wilgotno chłodzenia. 12 Ustaw wymagan wilgotno w trybie chłodzenia za pomoc przycisków (+\-). 13 Jeeli zainstalowano wentylator, nacinij SCROLL, aby podwietli FRESH AIR (WIEE POWIETRZE). 14 Skonfiguruj wiee powietrze za pomoc przycisku TEMP (+/-). Opis konfiguracji wieego powietrza jest podany w rozdziale WENTYLACJA WIEYM POWIETRZEM na stronie 28 niniejszego podrcznika. 15 Nacinij przycisk BASIC, aby zakoczy ustawienia. W przypadku koniecznoci zmiany jednego z ustawie, za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE) podwietl odpowiedni pozycj i dokonaj zmian. 16 Zamknij klapk. UWAGA: Moesz zakoczy ustawienia w dowolnym momencie. Podczas wychodzenia, jeeli dokonałe zmian zostaniesz zapytany, czy zapisa zmiany. Wybierz YES ( TAK ), aby zmiany zapisa, bd NO ( NIE ), aby przywróci poprzednie ustawienia.

10 PRACA NORMALNA 7 Włczanie i wyłczanie systemu Przycisk OFF słuy do włczania i wyłczania systemu. Ogrzewanie W celu wybrania ogrzewania nacinij czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE). Przejcie w tryb ogrzewania jest sygnalizowane zawieceniem si czerwonego LED obok przycisku. Włczenie ogrzewania jest sygnalizowane pulsowaniem czerwonego LED. (LEDy mona wyłczy. Informacje szczegółowe podane s w rozdziale USTAWIENIA ZAAWANSOWANE OWIETLENIE na stronie 30.) Temperatura ogrzewania pojawi si w dolnym prawym rogu ekranu przy napisie HEAT AT. ( OGRZEWANIE NA ). Ogrzewanie dodatkowe Ogrzewanie dodatkowe to dodatkowy stopie ogrzewania elektrycznego wbudowany do wielu systemów pomp ciepła. Ogrzewanie dodatkowe jest włczane przez system automatycznie w wypadku zbyt niskiej temperatury, w której pompa ciepła nie moe efektywnie ogrza domu. Działanie ogrzewania dodatkowego jest sygnalizowane pulsujcym czerwonym LED obok przycisku. (LEDy mona wyłczy. Informacje szczegółowe podane s w rozdziale USTAWIENIA ZAAWANSOWANE OWIETLENIE na stronie 30.) Poniej temperatury pomieszczenia pojawi si napis AUXILIARY HEAT ACTIVE ( WŁCZONE OGRZEWANIE DODATKOWE ). Ogrzewanie awaryjne Ogrzewanie awaryjne to dodatkowy stopie ogrzewania elektrycznego wbudowany do wielu systemów pomp ciepła. Ogrzewanie awaryjne jest włczane w przypadku awarii pompy ciepła i koniecznoci ogrzewania domu, bd te po włczeniu

11 PRACA NORMALNA 8 przez uytkownika. Ogrzewanie awaryjne jest włczane rcznie poprzez nacinicie czerwonego przycisku HEAT (OGRZEWANIE) przez cztery sekundy. Działanie ogrzewania awaryjnego jest sygnalizowane pulsujcym czerwonym LED obok przycisku. Poniej temperatury pomieszczenia pojawi si napis EMERGENCY HEAT ( OGRZEWANIE AWARYJNE ) w miejscu napisu ACTUAL TEMPERATURE ( TEMPERATURA RZECZYWISTA ). W celu wyłczenia ogrzewania awaryjnego nacinij czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE) bd niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE). Chłodzenie W celu wybrania chłodzenia nacinij niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE). Przejcie w tryb chłodzenia jest sygnalizowane zawieceniem si niebieskiego LED obok przycisku. Włczenie chłodzenia jest sygnalizowane pulsowaniem niebieskiego LED. (LEDy mona wyłczy. Informacje szczegółowe podane s w rozdziale USTAWIENIA ZAAWANSOWANE OWIETLENIE na stronie 30.) Zaprogramowana temperatura chłodzenia pojawi si w dolnym prawym rogu ekranu przy napisie COOL AT. ( CHŁODZENIE NA ). Auto Funkcja AUTO pozwala Sterownikowi Infinity automatycznie przełcza si midzy trybem ogrzewania i chłodzenia w celu utrzymania komfortu w przejciowych porach roku. W celu wybrania trybu AUTO nacinij równoczenie czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE) oraz niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE). Zawieci si czerwony i niebieski LED i zostanie wywietlona temperatura ogrzewania i chłodzenia.

12 PRACA NORMALNA 9 Regulacja temperatury ogrzewania Sterownik Infinity umoliwia regulacj temperatury wewntrznej w dowolnym momencie, pomijajc ustawienia zaprogramowane. 1 Nacinij czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE). Przejcie w tryb ogrzewania jest sygnalizowane zawieceniem si czerwonego LED obok przycisku. 2 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, któr chcesz kontrolowa. Wybranie ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ) pozwoli na wybranie jednej temperatury dla całego domu. Nacinij przycisk ZONE (STREFA) przez trzy sekundy, aby włczy funkcj ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ). 3 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz wymagan temperatur, która zostanie wywietlona w dolnym prawym rogu. Czas pomijania zostanie wywietlony w dolnym lewym rogu. Zwró uwag, i czas pomijania nie pojawi si w przypadku wyłczenia programu. 4 Moesz zmodyfikowa czas pomijania z dokładnoci do 15 minut poprzez naciskanie przycisku CZAS (+\-) do momentu wybrania wymaganego czasu pomijania. Nacinij przycisk HOLD (BLOKADA), aby pomin ustawienia programu na stałe. Regulacja temperatury chłodzenia 1 Nacinij niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE). Przejcie w tryb chłodzenia jest sygnalizowane zawieceniem si niebieskiego LED obok przycisku. 2 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, któr chcesz kontrolowa. Wybranie ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ) pozwoli na wybranie jednej temperatury dla całego domu. Nacinij przycisk ZONE (STREFA) przez trzy sekundy, aby włczy funkcj ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ).

13 PRACA NORMALNA 10 3 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz wymagan temperatur, która zostanie wywietlona w dolnym prawym rogu. Czas pomijania zostanie wywietlony w dolnym lewym rogu. Zwró uwag, i czas pomijania nie pojawi si w przypadku wyłczenia programu. 4 Moesz zmodyfikowa czas pomijania z dokładnoci do 15 minut poprzez naciskanie przycisku CZAS (+\-) do momentu wybrania wymaganego czasu pomijania. Nacinij przycisk HOLD (BLOKADA), aby pomin ustawienia programu na stałe. Regulacja prdkoci wentylatora Sterownik Infinity umoliwia regulacj prdkoci wentylatora podczas jego pracy. Prdko wentylatora moe by wybierana osobno dla kadej strefy. 1 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, któr chcesz kontrolowa. Wybranie ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ) pozwoli na wybranie jednej prdkoci wentylatora dla całego domu. Nacinij przycisk ZONE (STREFA) przez trzy sekundy, aby włczy funkcj ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ). 2 Nacinij przycisk FAN (WENTYLATOR), aby ustawi prdko wentylatora na LOW (NISK), MEDIUM (REDNI), HIGH (WYSOK) bd AUTO. Po wyłczeniu systemu za pomoc Sterownika Infinity wentylatora jest ustawiony na OFF. Ustawienie prdkoci wentylatora bdzie miało zastosowanie wyłcznie do wywietlanej strefy. Blokada biecej temperatury Nacinij przycisk HOLD (BLOKADA), aby pomin ustawienia programu i zablokowa na stałe biec nastaw temperatury pomieszczenia. Aby powróci do zaprogramowanego programu pracy nacinij ponownie przycisk HOLD (BLOKADA).

14 PRACA NORMALNA 11 UWAGA: Funkcja nie jest dostpna, jeeli program jest wyłczony. Równie gdy przełczysz si z blokady na tryb wakacji bd nieobecnoci, system powróci do blokady w przypadku anulowania tych funkcji. Funkcja i ustawienia nieobecnoci Tryb UNOCCUPIED (NIEOBECNO ) pozwala natychmiast przestawi system w tryb energooszczdny. 1 W celu wybrania trybu UNOCCUPIED (NIEOBECNO ) nacinij przycisk HOLD (BLOKADA) przez trzy sekundy. Pojawi si napis UNOCCUPIED (NIEOBECNO ). 2 Aby wyj z trybu UNOCCUPIED (NIEOBECNO ) nacinij przycisk HOLD (BLOKADA) przez dwie sekundy. Wicej informacji na temat ustawie temperatury, wilgotnoci i wentylatora w trybie UNOCCUPIED (NIEOBECNO ) jest podane w rozdziale USTAWIENIA ZAAWANSOWANE niniejszego podrcznika na stronie 34. Funkcja i ustawienia wakacji Praca w trybie VACATION (WAKACJE) daje oszczdnoci energii przy nieobecnoci domowników i zapewnia komfort w domu w momencie ich powrotu. 1 Otwórz klapk w podstawie Sterownika Infinity. 2 Nacinij przycisk VACATION (WAKACJE). 3 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) ustaw wymagan temperatur pracy w trybie VACATION (WAKACJE). 4 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) ustaw wymagan ilo dni pracy w trybie VACATION (WAKACJE), wywietlan w dolnym lewym rogu ekranu. 5 Nacinij przycisk VACATION (WAKACJE), aby włczy tryb VACATION (WAKACJE). 6 Zostaniesz poproszony o potwierdzenie włczenia trybu VACATION (WAKACJE). Nacinij przycisk PRAWY, aby potwierdzi, bd LEWY, aby anulowa.

15 PRACA NORMALNA 12 Uwaga: Masz 15 minut na dokonanie zmian temperatury bd czasu trwania po uaktywnieniu trybu VACATION (WAKACJE). Wszystkie zmiany dokonane po upływie 15 minut bd traktowane jako tymczasowe pominicie ustawie trybu wakacji. 7 System automatycznie powróci do normalnego działania po upływie wybranej iloci dni wakacji. W celu anulowania trybu VACATION (WAKACJE) w dowolnym momencie nacinij przycisk VACATION (WAKACJE). Zostaniesz poproszony o potwierdzenie anulowania trybu VACATION (WAKACJE). Nacinij przycisk PRAWY, aby anulowa, bd LEWY, aby zaniecha anulowania. Wicej informacji dotyczcych wyboru domylnej temperatury, wilgotnoci i ustawie wentylatora w trybie VACATION (WAKACJE) jest podane w rozdziale USTAWIENIA ZAAWANSOWANE niniejszego podrcznika na stronie 33. Sprawdzenie stanu systemu Funkcja stanu systemu umoliwia podgld szczegółowych informacji dotyczcych stanu systemu. 1 Nacinij i przytrzymaj przycisk PRAWY przez dwie sekundy, aby sprawdzi: Stan urzdzenia Stan akcesoriów Biec wilgotno Docelow wilgotno 2 Nacinij ponownie przycisk PRAWY (z ekranu STATUS (STAN)), aby zobaczy stan stref. 3 Nacinij ponownie przycisk PRAWY, aby powróci do ekranu głównego. Ekran stanu zniknie automatycznie po upływie 60 sekund.

16 PRACA NORMALNA 13 Stan akcesoriów Ekran stanu akcesoriów pozwala sprawdzi przyblione zuycie mechanicznego bd elektronicznego oczyszczacza powietrza, tacy nawilacza i lamp UV przed nadejciem terminu okresowej konserwacji. Ekran stanu akcesoriów wywietla równie nazw serwisu oraz numer telefonu. Z poziomu tego ekranu mona równie wyzerowa wskaniki zuycia akcesoriów. 1 Nacinij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk LEWY w celu wywietlenia stanu: Filtra powietrza (FILTER) Tacy nawilacza (HUM. PAD) Lamp UV 2 Nacinij przycisk PRAWY, aby wyj z ekranu. Zerowanie wskanika zuycia akcesoriów Po wymianie bd wyczyszczeniu filtra powietrza, tacy nawilacza bd lampy UV moesz rcznie wyzerowa procentowy wskanik zuycia odpowiedniego akcesorium. 1 Nacinij i przytrzymaj przycisk LEWY w celu przejcia do ekranu ACCESSORY STATUS (STAN AKCESORIÓW). 2 Za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE) podwietl akcesorium, które chcesz wyzerowa. 3 Nacinij przycisk PRAWY, aby wyzerowa wybrane akcesorium. 4 Nacinij przycisk LEWY, aby wyj z ekranu. 5 Kontynuuj zerowanie wskaników zuycia akcesoriów.

17 PRACA NORMALNA 14 Komunikaty konserwacyjne akcesoriów Komunikaty konserwacyjne akcesoriów przypominaj o terminie konserwacji akcesoriów. Moe wystpi do piciu komunikatów, w zalenoci od akcesoriów zainstalowanych w systemie: Wymie lampy UV Wymie tac nawilacza Oczy filtr powietrza EAC Oczy lub wymie filtr powietrza Oczy filtr wentylatora PRZYPOMNIJ PÓNIEJ: Nacinicie przycisku LEWY i wybranie REMIND LATER (PRZYPOMNIJ PÓNIEJ) spowoduje ponowne pojawienie si komunikatu stanu akcesoriów po upływie siedmiu dni. Komunikat ten nie pojawi si ponownie po upływie siedmiu dni, jeeli zostanie wyzerowany wskanik zuycia. ZANIECHAJ POWIADOMIENIA: Nacinij przycisk PRAWY i wybierz DISMISS NOTICE (ZANIECHAJ POWIADOMIENIA), aby skasowa komunikat konserwacyjny akcesoriów. Komunikat ten pojawi si ponownie przy nastpnym cyklu konserwacji. Cykl konserwacji nawilacza, lampy UV oraz EAC jest oparty o upływ czasu i moe zosta skonfigurowany przez instalatora. Wartoci domylne s nastpujce: EAC: Nawilacz: Lampa UV: Filtr wentylatora: 3 miesice pracy 12 miesicy pracy 12 miesicy pracy 3 miesice pracy Cykl konserwacji MEDIA bd EAC + MEDIA jest oparty o rzeczywiste ograniczenie przepływu powietrza, które jest automatycznie wykrywane przez system.

18 PRACA NORMALNA 15 Komunikaty serwisowe Komunikaty serwisowe przypominaj o terminie przeprowadzenia okresowego przegldu urzdzenia bd informuj o awarii systemu. Moe by do trzech komunikatów, w zalenoci od wymaganego poziomu serwisu: Zalecany przegld okresowy Awaria systemu Awaria krytyczna ROUTINE MAINTENANCE RECOMMENDED (ZALECANY PRZEGLD OKRESOWY): Taki komunikat pojawia si, gdy powinien zosta przeprowadzony przegld okresowy majcy na celu utrzymanie optymalnej wydajnoci systemu. Nacinij przycisk PRAWY, aby wybra DISMISS NOTICE (ZANIECHAJ POWIADOMIENIA) i skasuj komunikat konserwacyjny. Komunikat nie pojawi si ponownie przed upływem czasu wymaganego do przegldu (domylnie 12 miesicy). Komunikat nie pojawi si, jeeli został on wyłczony przez instalatora. SYSTEM MALFUNCTION (AWARIA SYSTEMU): Taki komunikat pojawia si, gdy system wykryje awari urzdzenia. Nacinij przycisk PRAWY, aby wybra DISMISS NOTICE (ZANIECHAJ POWIADOMIENIA). System moe działa dalej, jednak w dowolnym momencie moe nastpi jego wyłczenie. Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie si z dealerem. Komunikat pojawi si ponownie po 24 godzinach, jeeli awaria urzdzenia nie zostanie usunita.

19 PRACA NORMALNA 16 Blokada klawiatury Moesz zablokowa przyciski Sterownik Infinity, aby unikn przypadkowych zmian ustawie. Blokad klawiatury mona wykona WYŁCZNIE z poziomu ekranu głównego. W tym celu naley równoczenie nacisn przyciski ZONE (STREFA) oraz WENTYLATOR przez dwie sekundy. Blokada klawiatury bdzie sygnalizowana symbolem kłódki na ekranie. W celu odblokowania sterownika nacinij równoczenie przyciski ZONE (STREFA) oraz WENTYLATOR przez dwie sekundy.

20 FUNKCJE PROGRAMOWALNE, 17 KONFIGURACJA I OBSŁUGA Podwietlenie Funkcja podwietlenia Infinity ułatwia odczytanie ekranu w nocy bd przy słabym owietleniu. Intensywne podwietlenie włcza si po naciniciu przycisku bd otwarciu klapki w podstawie urzdzenia. Podwietlenie automatycznie ganie bd powraca do stałego podwietlenia o małej intensywnoci przy braku nacinicia przycisku w cigu 10 sekund bd po upływie 30 sekund od otwarcia klapki. Podwietlenie pozostanie włczone podczas dokonywania Programowania, Ustawie podstawowych i Ustawie zaawansowanych. Stałe podwietlenie mona wyłczy bd wyregulowa korzystajc z rozdziału USTAWIENIA ZAAWANSOWANE niniejszego podrcznika na stronie 30. Okrelanie programu pracy Przed rozpoczciem programowania Sterownika Infinity powi chwil na zaplanowanie programu pracy. Kady dzie tygodnia jest podzielony na cztery pory: RANO DZIE WIECZÓR NOC Moesz wybra róne temperatury ogrzewania i chłodzenia dla kadej strefy i pory, w oparciu o twój plan dnia bd tygodnia. Za pomoc załczonej tabeli wprowad godzin pocztkow, temperatur ogrzewania i chłodzenia. Nastpnie moesz skorzysta z tej tabeli podczas programowania. Tak tabel moesz utworzy dla kadej strefy twojego domu.

21 FUNKCJE PROGRAMOWALNE, 18 KONFIGURACJA I OBSŁUGA RANO DZIE WIECZÓR NOC Godz. / Ogrz. / Chł. Godz. / Ogrz. / Chł. Godz. / Ogrz. / Chł. Godz. / Ogrz. / Chł. Poniedziałek / / / / / / / / Wtorek / / / / / / / / roda / / / / / / / / Czwartek / / / / / / / / Pitek / / / / / / / / Sobota / / / / / / / / Niedziela / / / / / / / / Programowanie planu pracy Sterownik Infinity udostpnia maksymaln elastyczno tworzenia programu pracy najlepiej dostosowanego do twojego stylu ycia. Moesz zdecydowa, aby był on prosty, taki sam dla kadego dnia... moesz stworzy jeden program dla dni roboczych, a drugi dla dni weekendowych albo te moesz zrónicowa go dla kadego dnia. Instrukcja programowania sterownika jest podana na nastpnych stronach. UWAGA: Moesz wyj z procedury programowania w dowolnym momencie poprzez nacinicie przycisku SCHEDULE (PROGRAM) bd zamknicie klapki w podstawie sterownika. Zostaniesz poproszony o zachowanie zmian bd ich zaniechanie za pomoc przycisków PRAWY bd LEWY. Jeden program na wszystkie dni Moesz utworzy jeden program na wszystkie siedem dni tygodnia korzystajc z ekranu ALLDAYS (WSZYSTKIE DNI). 1 Otwórz klapk w podstawie sterownika. 2 Nacinij przycisk SCHEDULE (PROGRAM), aby przej do ekranu programowania.

22 FUNKCJE PROGRAMOWALNE, 19 KONFIGURACJA I OBSŁUGA 3 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, któr chcesz zaprogramowa. Wybranie ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ) pozwoli na wprowadzenie jednego programu dla całego domu. 4 Jeeli u góry ekranu pojawi si napis ALLDAYS ( WSZYSTKIE DNI ), moesz zaczyna programowanie. Naciskaj przycisk LEWY bd PRAWY do momentu wywietlenia ALLDAYS ( WSZYSTKIE DNI ). Zostanie podwietlona pora WAKE (RANO). 5 Ustaw czas pocztkowy dla tej pory za pomoc przycisku CZAS (+/-). 6 Nacinij czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE). Zacznie migota temperatura ogrzewania. 7 Ustaw temperatur ogrzewania za pomoc przycisku TEMP (+\-). 8 Nacinij niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE). Zacznie migota temperatura chłodzenia. 9 Ustaw temperatur chłodzenia za pomoc przycisku TEMP (+\-). 10 Ustaw pozostałe pory: DAY ( DZIE ), EVENING ( WIECZÓR ) oraz SLEEP ( NOC ), wybierajc odpowiedni por za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE), a nastpnie przechodzc przez kroki 5 9 w celu ustawienia temperatury i czasu. 11 Wyjd z trybu programowania poprzez zamknicie klapki bd nacinicie przycisku SCHEDULE (PROGRAM). 12 Aby utworzy osobne programy dla pozostałych stref, nacinij przycisk ZONE (STREFA) w celu wybrania nastpnej strefy, któr chcesz zaprogramowa. Nastpnie powtórz kroki 4 10 z niniejszego rozdziału.

23 FUNKCJE PROGRAMOWALNE, 20 KONFIGURACJA I OBSŁUGA 13 Aby utworzy identyczny program dla innej strefy przejd bezporednio do rozdziału Kopiowanie programu dla strefy na stronie 24 niniejszego podrcznika. UWAGA: Domylny zestaw ustawie temperatury ogrzewania i chłodzenia, zwany ustawieniami NIEOBECNOCI, mona uaktywni poprzez nacinicie przycisku HOLD (BLOKADA). W takim wypadku w miejscu PERIOD ( PORA ) pojawi si napis UNOCC ( NIEOBECNO ). Wartoci domylne ustawie NIEOBECNOCI mona zmieni korzystajc z rozdziału USTAWIENIA ZAAWANSOWANE na stronie 34. Program na dni robocze Moesz utworzy jeden program na dni od poniedziałku do pitku korzystajc z ekranu WEEKDAYS (DNI ROBOCZE). 1 Otwórz klapk w podstawie sterownika. 2 Nacinij przycisk SCHEDULE (PROGRAM), aby przej do ekranu programowania. 3 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, któr chcesz zaprogramowa. Wybranie ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ) pozwoli na wprowadzenie jednego programu dla całego domu. 4 Jeeli u góry ekranu pojawi si napis WEEKDAYS ( DNI ROBOCZE ), moesz zaczyna programowanie. Jeeli nie, naciskaj przycisk LEWY bd PRAWY do momentu wywietlenia WEEKDAYS ( DNI ROBOCZE ). Zostanie podwietlona pora WAKE (RANO). 5 Ustaw czas pocztkowy dla tej pory za pomoc przycisku CZAS (+/-). 6 Nacinij czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE). Zacznie migota temperatura ogrzewania. 7 Ustaw temperatur ogrzewania za pomoc przycisku TEMP (+\-). 8 Nacinij niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE). Zacznie migota temperatura chłodzenia. 9 Ustaw temperatur chłodzenia za pomoc przycisku TEMP (+\-).

24 FUNKCJE PROGRAMOWALNE, 21 KONFIGURACJA I OBSŁUGA 10 Ustaw pozostałe pory: DAY ( DZIE ), EVENING ( WIECZÓR ) oraz SLEEP ( NOC ), wybierajc odpowiedni por za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE), a nastpnie przechodzc przez kroki 5 9 w celu ustawienia temperatury i czasu. 11 Wyjd z trybu programowania poprzez zamknicie klapki bd nacinicie przycisku SCHEDULE (PROGRAM). 12 Aby utworzy osobne programy na dni robocze dla pozostałych stref, nacinij przycisk ZONE (STREFA) w celu wybrania nastpnej strefy, któr chcesz zaprogramowa. Nastpnie powtórz kroki 4 10 z niniejszego rozdziału. 13 Rozpocznij wprowadzanie programu WEEKEND (DNI WEEKENDOWE) poprzez nacinicie przycisku PRAWY i przejciu instrukcji dla programu na dni weekendowe (nastpny rozdział niniejszego podrcznika). Program na dni weekendowe Moesz utworzy identyczny program na soboty i niedziele korzystajc z ekranu WEEKEND (DNI WEEKENDOWE). 1 Otwórz klapk w podstawie sterownika. 2 Nacinij przycisk SCHEDULE (PROGRAM), aby przej do ekranu programowania. 3 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, któr chcesz zaprogramowa. Wybranie ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ) pozwoli na wprowadzenie jednego programu dla całego domu. 4 Jeeli u góry ekranu pojawi si napis WEEKEND ( DNI WEEKENDOWE ), moesz zaczyna programowanie. Jeeli nie, naciskaj przycisk LEWY bd PRAWY do momentu wywietlenia WEEKEND ( DNI WEEKENDOWE ). Zostanie podwietlona pora WAKE (RANO). 5 Ustaw czas pocztkowy za pomoc przycisku CZAS (+/-). 6 Nacinij czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE). Zacznie migota temperatura ogrzewania.

25 FUNKCJE PROGRAMOWALNE, 22 KONFIGURACJA I OBSŁUGA 7 Ustaw temperatur ogrzewania za pomoc TEMP (+\-). 8 Nacinij niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE). Zacznie migota temperatura chłodzenia. 9 Ustaw temperatur chłodzenia za pomoc TEMP (+\-). 10 Ustaw pozostałe pory: DAY ( DZIE ), EVENING ( WIECZÓR ) oraz SLEEP ( NOC ), wybierajc odpowiedni por za pomoc przycisku SCROLL i przechodzc przez kroki 5 9 w celu ustawienia temperatury i czasu. 11 Wyjd z trybu programowania poprzez zamknicie klapki bd nacinicie przycisku SCHEDULE (PROGRAM). 12 Aby utworzy osobne programy na dni weekendowe dla pozostałych stref, nacinij przycisk ZONE (STREFA) w celu wybrania nastpnej strefy, któr chcesz zaprogramowa. Nastpnie powtórz kroki 4 10 z niniejszego rozdziału. 13 Rozpocznij wprowadzanie programu na kady dzie tygodnia poprzez nacinicie przycisku PRAWY i przejciu instrukcji dla programu na kady dzie (nastpny rozdział). Program na kady dzie Moesz utworzy osobne programy na kady dzie tygodnia korzystajc z ekranów SUNDAY (NIEDZIELA), MONDAY (PONIEDZIAŁEK), TUESDAY (WTOREK), WEDNESDAY (RODA), THURSDAY (CZWARTEK), FRIDAY (PITEK) i SATURDAY (SOBOTA). 1 Otwórz klapk w podstawie sterownika. 2 Nacinij przycisk SCHEDULE (PROGRAM), aby przej do ekranu programowania. 3 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, któr chcesz zaprogramowa. Wybranie ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ) pozwoli na wprowadzenie jednego programu dla całego domu. 4 Jeeli u góry ekranu pojawi si napis SUNDAY ( NIEDZIELA ), MONDAY ( PONIEDZIAŁEK ), TUESDAY ( WTOREK ), WEDNESDAY ( RODA ), THURSDAY ( CZWARTEK ), FRIDAY ( PITEK ) lub SATURDAY ( SOBOTA ), moesz zaczyna programowanie.

26 FUNKCJE PROGRAMOWALNE, 23 KONFIGURACJA I OBSŁUGA 5 Jeeli nie, naciskaj przycisk LEWY bd PRAWY do momentu wywietlenia wymaganego dnia tygodnia. Zostanie podwietlona pora WAKE (RANO). 6 Ustaw czas pocztkowy dla tej pory za pomoc CZAS (+/-). 7 Nacinij czerwony przycisk HEAT (OGRZEWANIE). Zacznie migota temperatura ogrzewania. 8 Ustaw temperatur ogrzewania za pomoc przycisku TEMP (+\-). 9 Nacinij niebieski przycisk COOL (CHŁODZENIE). Zacznie migota temperatura chłodzenia. 10 Ustaw temperatur chłodzenia za pomoc TEMP (+\-). 11 Ustaw pozostałe pory: DAY ( DZIE ), EVENING ( WIECZÓR ) oraz SLEEP ( NOC ), wybierajc odpowiedni por za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE), a nastpnie przechodzc przez kroki 5 9 w celu ustawienia temperatury i czasu. 12 Powtarzaj kroki 5 11 z niniejszego rozdziału dla kadego dnia, który chcesz zaprogramowa, bd skorzystaj z funkcji COPY DAY (KOPIUJ DZIE) w celu skopiowania jednego dnia na inny. 13 Wyjd z trybu programowania poprzez zamknicie klapki bd nacinicie przycisku SCHEDULE (PROGRAM). Kopiowanie dnia 1 W celu skopiowania programu dziennego na inny dzie, za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE) podwietl funkcj COPY DAY (KOPIUJ DZIE). 2 Zostaniesz poproszony o wybranie YES (TAK), aby kontynuowa, bd NO (NIE), aby wróci do ekranu programowania. Nacinij przycisk PRAWY, aby przej do ekranu COPY DAY (KOPIUJ DZIE). 3 Za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE) podwietl pierwszy dzie, na który chcesz skopiowa ustawienia. 4 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz YES (TAK), aby skopiowa, bd NO (NIE), aby nie kopiowa.

27 FUNKCJE PROGRAMOWALNE, 24 KONFIGURACJA I OBSŁUGA 5 Powtarzaj kroku 2 i 3 do momentu, w którym pojawi si YES (TAK) dla kadego dnia, na który chcesz skopiowa ustawienia. 6 Nacinij przycisk PRAWY, aby skopiowa, bd LEWY, aby anulowa kopiowanie. 7 Na ekranie potwierdzenia zostan wywietlone wszystkie wybrane dni. Jeeli lista jest poprawna, nacinij przycisk PRAWY, aby potwierdzi i powróci do funkcji SCHEDULE (PROGRAM). Jeeli chcesz dokona zmian, nacinij LEWY, aby powróci do ekranu COPY DAY (KOPIUJ DZIE). UWAGA: Moesz wyj z procedury programowania w dowolnym momencie poprzez nacinicie przycisku SCHEDULE (PROGRAM) bd zamknicie klapki w podstawie sterownika. Kopiowanie programu dla strefy Moesz skopiowa program na wszystkie dni midzy strefami. Nie mona kopiowa programu na kady dzie, na dni robocze i na dni weekendowe. 1 Nacinij przycisk SCHEDULE (PROGRAM), aby przej do ekranu programowania. 2 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, na któr chcesz skopiowa ustawienia. 3 Jeeli u góry ekranu pojawi si napis ALLDAYS ( WSZYSTKIE DNI ), moesz zaczyna programowanie. Naciskaj przycisk LEWY bd PRAWY do momentu wywietlenia ALLDAYS ( WSZYSTKIE DNI ). 4 Na ekranie ALLDAYS (WSZYSTKIE DNI) przewi w dół do polecenia COPY ZONES (KOPIUJ STREFY). Nacinij przycisk PRAWY. 5 Zostaniesz poproszony o wybranie YES (TAK), aby kontynuowa, bd NO (NIE), aby wróci do programowania. Nacinij przycisk PRAWY, aby wybra YES (TAK).

28 FUNKCJE PROGRAMOWALNE, 25 KONFIGURACJA I OBSŁUGA 6 Za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE) podwietl pierwsz stref, na któr chcesz skopiowa ustawienia. 7 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz YES (TAK), aby skopiowa, bd NO (NIE), aby nie kopiowa. 8 Powtarzaj kroki 6 i 7 do momentu, w którym pojawi si YES (TAK) dla kadej strefy, na któr chcesz skopiowa ustawienia. 9 Nacinij przycisk PRAWY, aby skopiowa, bd LEWY, aby anulowa kopiowanie. 10 Na ekranie potwierdzenia zostan wywietlone wszystkie wybrane strefy. Jeeli lista jest poprawna, nacinij przycisk PRAWY, aby potwierdzi i powróci do ekranu SCHEDULE (PROGRAM). Jeeli chcesz dokona zmian, nacinij przycisk LEWY, aby powróci do ekranu COPY ZONE (KOPIUJ STREF). 11 Wyjd z trybu programowania poprzez zamknicie klapki bd nacinicie przycisku SCHEDULE (PROGRAM). Programowanie prdkoci wentylatora Moesz wybra róne prdkoci wentylatora dla kadej pory w programie pracy. Programowanie prdkoci wentylatora polega na wykonaniu tych samych kroków, jak programowanie ustawie czasu i temperatury. Moesz utworzy jeden program pracy wentylatora dla wszystkich dni, dni roboczych, dni weekendowych bd róne programy na kady dzie. Program pracy wentylatora jest domylnie wyłczony. Dealer powinien włczy program wentylatora korzystajc z ekranów ustawie termostatu. 1 Otwórz klapk w podstawie sterownika. 2 Nacinij przycisk SCHEDULE (PROGRAM), aby przej do ekranu programowania. 3 Naciskaj przycisk ZONE (STREFA), a w górnym lewym rogu ekranu pojawi si nazwa strefy, któr chcesz zaprogramowa. Wybranie ALL ZONES ( WSZYSTKIE STREFY ) pozwoli na wprowadzenie jednego programu dla całego domu.

29 FUNKCJE PROGRAMOWALNE, 26 KONFIGURACJA I OBSŁUGA 4 Nacinij przycisk WENTYLATOR, aby przej do ekranu programowania prdkoci wentylatora. 5 Nacinij przycisk LEWY bd PRAWY, aby wybra dni, które maj zosta zaprogramowane ALLDAYS (WSZYSTKIE DNI), WEEKDAYS (DNI ROBOCZE), WEEKEND (DNI WEEKENDOWE) bd wybierz odpowiedni dzie (MON (PN), TUES (WT), WED (R) itd.). 6 Za pomoc przycisku CZAS (+\-) ustaw wymagan prdko wentylatora LOW (NISK), MEDIUM (REDNI), HIGH (WYSOK) bd AUTO. 7 Ustaw pozostałe pory: DAY ( DZIE ), EVENING ( WIECZÓR ) oraz SLEEP ( NOC ), wybierajc odpowiedni por za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE), a nastpnie przechodzc przez kroki 5 i 6 w celu dokonania ustawie. 8 Nacinij przycisk WENTYLATOR, aby powróci do standardowego ekranu programowania. 9 Wyjd z trybu programowania poprzez zamknicie klapki bd nacinicie przycisku SCHEDULE (PROGRAM). 10 Aby utworzy osobne programy prdkoci wentylatora dla pozostałych stref, nacinij przycisk ZONE (STREFA) w celu wybrania nastpnej strefy, któr chcesz zaprogramowa. Nastpnie powtórz kroki 5 7.

30 FUNKCJE STREFOWE, 27 KONFIGURACJA I OBSŁUGA Kada strefa twojego domu jest wyposaona w osobny czujnik, który monitoruje stan strefy. Sterownik Infinity stanowi główny interfejs do ustawiania i modyfikacji programu pracy kadej strefy. Sprawdzanie stanu stref Status strefy mona obserwowa z opcjonalnych Czujników Inteligentnych bd Sterownika Infinity. W celu sprawdzenia stanu strefy na Sterowniku Infinity naciskaj przycisk ZONE (STREFA) w lewym górnym rogu sterownika do momentu pojawienia si wymaganej strefy. Nazywanie stref Kadej strefie uytkownik moe nada unikaln nazw. Wicej informacji na temat nadawania nazw stref podano w rozdziale USTAWIENIA ZAAWANSOWANE na stronie 35. Programowanie stref Strefy mona zaprogramowa jednakowo bd osobno. Wicej informacji na temat programowania stref podano w rozdziale FUNKCJE PROGRAMOWALNE, KONFIGURACJA I OBSŁUGA niniejszego podrcznika na stronach

31 FUNKCJE WENTYLACJI, 28 KONFIGURACJA I OBSŁUGA Wentylacja wieym powietrzem Wentylator wieego powietrza słuy do wymiany stchłego powietrza na wiee powietrze z zewntrz. Wentylacja wieym powietrzem moe opiera si o maksymalnie cztery konfiguracje. Wybrana konfiguracja dla ogrzewania moe róni si od konfiguracji dla chłodzenia. Podczas pracy wentylatora wieego powietrza bdzie pracował wentylator wewntrzny. HIGH (WYSOKA): Wentylator wieego powietrza bdzie pracował z wysok prdkoci obrotow. Takie ustawienie jest zalecane w celu szybkiego pozbycia si nieprzyjemnych zapachów. LOW (NISKA): Wentylator wieego powietrza bdzie stale pracował z nisk prdkoci obrotow. Takie ustawienie jest zalecane do pracy cigłej w klimacie umiarkowanym z nisk wilgotnoci powietrza. AUTO: System bdzie automatycznie dostosowywał prdko obrotow wentylatora wieego powietrza do zmian warunków pogodowych, wymaganej wilgotnoci pomieszczenia i ustawie temperatury. Takie ustawienie jest zalecane dla klimatu zimnego, północnego. DEHUM (ODWILANIE): System bdzie uruchamiał wentylator wieego powietrza wyłcznie wtedy, gdy bdzie potrzebne osuszanie. Takie ustawienie jest dostpne wyłcznie w trybie ogrzewania. W celu skonfigurowania wieego powietrza skorzystaj z rozdziału USTAWIENIA PODSTAWOWE niniejszego podrcznika. Prosimy pamita, i konfiguracja wieego powietrza bdzie dostpna wyłcznie wtedy, gdy zostanie zainstalowany wentylator wieego powietrza.

32 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 29 Komunikaty konserwacyjne akcesoriów Sterownik Infinity moe przypomina o nadejciu terminu wymiany filtra, tacy nawilacza, lamp UV oraz filtra wstpnego wentylatora za pomoc komunikatu. Ekran REMINDERS (KOMUNIKATY) umoliwia osobne włczenie i wyłczenie komunikatów konserwacyjnych akcesoriów w zalenoci od tego, czy zostały one zainstalowane. 1 Otwórz klapk w podstawie Sterownika Infinity. 2 Nacinij przycisk ADVANCED (ZAAWANSOWANE). 3 Za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE) wybierz komunikat konserwacyjny akcesoriów, który chciałby włczy lub wyłczy. 4 Za pomoc przycisku CZAS (+\-) włcz lub wyłcz komunikat. Pojawi si on wyłcznie wtedy, gdy nadejdzie termin wykonania czynnoci konserwacyjnych, pod warunkiem jego włczenia (wybrania ON). 5 Dodatkowe informacje dotyczce komunikatów konserwacyjnych podane s w rozdziale KOMUNIKATY KONSERWACYJNE AKCESORIÓW na stronie 14 niniejszego podrcznika. 6 Nacinij przycisk LEWY bd PRAWY, aby wybra inn funkcj ADVANCED (ZAAWANSOWAN). 7 Zakocz ustawienia poprzez nacinicie przycisku ADVANCED (ZAAWANSOWANE) bd zamknicie klapki. Zakoczy ustawienia mona w dowolnym momencie ich dokonywania. UWAGA: Moesz zakoczy Ustawienia Zaawansowane w dowolnym momencie. Podczas wychodzenia, jeeli dokonałe zmian zostaniesz zapytany, czy zapisa zmiany. Wybierz YES ( TAK ), aby zmiany zapisa, bd NO ( NIE ), aby przywróci poprzednie ustawienia.

33 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 30 Owietlenie Moesz wyregulowa kontrast podwietlenia, wyłczy je, jak równie wyłczy lampki sygnalizacyjne (LEDy) ogrzewania i chłodzenia. 1 Otwórz klapk w podstawie Sterownika Infinity. 2 Nacinij przycisk ADVANCED (ZAAWANSOWANE). 3 Nacinij jeden raz przycisk PRAWY, aby wybra ekran LIGHTING (OWIETLENIE) (2 z 7). 4 Przy podwietlonym napisie BACKLIGHT (PODWIETLENIE) za pomoc przycisku CZAS (+\-) włcz bd wyłcz stałe podwietlenie o niskim nateniu. 5 Za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE) podwietl napis HEAT/COOL LED INDICATORS (LAMPKI OGRZEWANIA/CHŁODZENIA). 6 Za pomoc przycisku CZAS (+\-) włcz bd wyłcz lampki sygnalizacyjne ogrzewania i chłodzenia. 7 Za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE) podwietl napis CONTRAST (KONTRAST). 8 Za pomoc przycisku CZAS (+\-) zwiksz bd zmniejsz poziom kontrastu ekranu. 9 Nacinij przycisk LEWY bd PRAWY, aby wybra inn funkcj ADVANCED (ZAAWANSOWAN). 10 Zakocz ustawienia poprzez nacinicie przycisku ADVANCED (ZAAWANSOWANE) bd zamknicie klapki. Zakoczy ustawienia mona w dowolnym momencie ich dokonywania. UWAGA: Moesz zakoczy Ustawienia Zaawansowane w dowolnym momencie. Podczas wychodzenia, jeeli dokonałe zmian zostaniesz zapytany, czy zapisa zmiany. Wybierz YES ( TAK ), aby zmiany zapisa, bd NO ( NIE ), aby przywróci poprzednie ustawienia.

34 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 31 Wilgotno ogrzewania Jeeli cz twojego systemu stanowi nawilacz domowy, wentylator odzysku ciepła (HRV) bd wentylator odzysku energii (ERV), moesz wybra poziom wymaganej wilgotnoci i zmieni sposób sterowania nawilaczem bd wentylatorem wieego powietrza przez system. 1 Otwórz klapk w podstawie Sterownika Infinity. 2 Nacinij przycisk ADVANCED (ZAAWANSOWANE). 3 Nacinij dwa razy przycisk PRAWY, aby wybra HEATING HUMIDITY (WILGOTNO OGRZEWANIA) (3 z 7). 4 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz poziom wilgotnoci. 5 Zakocz ustawienia poprzez nacinicie przycisku ADVANCED (ZAAWANSOWANE) bd zamknicie klapki. 6 Jeeli chcesz zmieni sposób regulacji wilgotnoci ogrzewania, przewi do opcji HUMIDITY (WILGOTNO ). Dostpne s tutaj trzy opcje: a. OFF (WYŁCZONE) System nie bdzie obsługiwał nawilania bd osuszania przez wentylator. b. MANUAL (RCZNE) System bdzie kontrolował wilgotno w domu w oparciu o nastaw wilgotnoci. c. AUTO System bdzie kontrolował wilgotno wzgldn w domu w oparciu o dokonane ustawienia oraz temperatur. Wilgotno docelowa spada automatycznie wraz ze wzrostem temperatury zewntrznej. 7 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz odpowiedni opcj. 8 Jeeli chcesz zmieni sposób sterowania przez system wentylatorem wieego powietrza, przewi do opcji FRESH AIR (WIEE POWIETRZE). Opis ustawie jest zamieszczony na stronie 28 niniejszego podrcznika. 9 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz AUTO, HIGH (WYSOKA), LOW (NISKA) bd DEHUM (OSUSZANIE). 10 Zakocz ustawienia poprzez nacinicie przycisku ADVANCED (ZAAWANSOWANE) bd zamknicie klapki. UWAGA: Moesz zakoczy Ustawienia w dowolnym momencie. Jeeli dokonałe zmian zostaniesz zapytany, czy zapisa zmiany. Wybierz YES ( TAK ), aby zmiany zapisa, bd NO ( NIE ), aby przywróci poprzednie ustawienia.

35 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 32 Wilgotno chłodzenia 1 Otwórz klapk w podstawie Sterownika Infinity. 2 Nacinij przycisk ADVANCED (ZAAWANSOWANE). 3 Nacinij trzy razy przycisk LEWY, aby wybra COOLING HUMIDITY (WILGOTNO CHŁODZENIA) (4 z 7). 4 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz wymagany poziom wilgotnoci. 5 Zakocz ustawienia poprzez nacinicie przycisku ADVANCED (ZAAWANSOWANE) bd zamknicie klapki. 6 Jeeli chcesz zmieni sposób sterowania osuszaniem chłodzenia, przewi do opcji DEHUMIFY (OSUSZANIE). Dostpne s tutaj dwie opcje: OFF (WYŁCZONE) System nie bdzie obsługiwał osuszanie przez urzdzenie klimatyzacyjne, gdy zostanie osignita temperatura chłodzenia. ON (WŁCZONE) System bdzie obsługiwał osuszanie przez urzdzenie klimatyzacyjne nawet po osigniciu temperatura chłodzenia. System nie bdzie przeprowadzał osuszania poniej temperatury 70 F (21 C) w celu ochrony urzdzenia. System klimatyzacyjny zapewni doskonał regulacj wilgotnoci zarówno przy włczonej, jak i wyłczonej opcji DEHUMIDIFY (ODWILANIE). Niemniej jednak lepsza regulacja zostanie zapewniona, gdy opcja ta zostanie włczona. 7 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz odpowiedni opcj. 8 Zakocz ustawienia poprzez nacinicie przycisku ADVANCED (ZAAWANSOWANE) bd zamknicie klapki. UWAGA: Moesz zakoczy Ustawienia Zaawansowane w dowolnym momencie. Podczas wychodzenia, jeeli dokonałe zmian zostaniesz zapytany, czy zapisa zmiany. Wybierz YES ( TAK ), aby zmiany zapisa, bd NO ( NIE ), aby przywróci poprzednie ustawienia.

36 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 33 Ustawienia wakacji Moesz wstpnie wybra domylne ustawienia temperatury, wilgotnoci i wentylatora dla funkcji VACATION (WAKACJE). Ustawienia te zostan przyjte dla trybu VACATION (WAKACJI) jak podano na stronach niniejszego podrcznika. 1 Otwórz klapk w podstawie Sterownika Infinity. 2 Nacinij przycisk ADVANCED (ZAAWANSOWANE). 3 Nacinij cztery razy przycisk PRAWY, aby wybra ekran VACATION (WAKACJE) (5 z 7). 4 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz najwysz temperatur, na jak pozwoli system w tym trybie. 5 Nacinij przycisk SCROLL (PRZEWIJANIE), aby wybra MIN TEMPERATURE (TEMPERATURA MINIMALNA). 6 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz najnisz temperatur, na jak pozwoli system w tym trybie. 7 Nacinij przycisk SCROLL (PRZEWIJANIE), aby wybra MAX HUMIDITY (WILGOTNO MAKSYMALNA). 8 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz najwysz wilgotno, na jak pozwoli system w tym trybie. 9 Nacinij przycisk SCROLL (PRZEWIJANIE), aby wybra MIN HUMIDITY (WILGOTNO MINIMALNA). 10 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) wybierz najnisz wilgotno, na jak pozwoli system w tym trybie. 11 Nacinij przycisk SCROLL (PRZEWIJANIE), aby wybra FAN (WENTYLATOR). 12 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) ustaw prdko wentylatora na AUTO, LOW (NISK), MEDIUM (REDNI) bd HIGH (WYSOK). 13 Zakocz ustawienia poprzez nacinicie przycisku ADVANCED (ZAAWANSOWANE) bd zamknicie klapki. UWAGA: Moesz zakoczy Ustawienia Zaawansowane w dowolnym momencie. Podczas wychodzenia, jeeli dokonałe zmian zostaniesz zapytany, czy zapisa zmiany. Wybierz YES ( TAK ), aby zmiany zapisa, bd NO ( NIE ), aby przywróci poprzednie ustawienia.

37 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 34 Ustawienia nieobecnoci Tryb UNOCCUPIED (NIEOBECNO ) umoliwia wybranie minimalnej i maksymalnej wartoci temperatury, wilgotnoci, prdkoci wentylatora i wentylatora wieego powietrza na czas opuszczenia domu na wyznaczony czas. Ustawienia te po włczeniu trybu nieobecnoci zostan przyjte dla wszystkich stref. 1 Otwórz klapk w podstawie Sterownika Infinity. 2 Nacinij przycisk ADVANCED (ZAAWANSOWANE), aby przej do pierwszego ekranu ustawie (1 z 7). 3 Nacinij dwa razy przycisk LEWY, aby wybra ekran UNOCCUPIED (NIEOBECNO ) (6 z 7). 4 Przyciskiem TEMP (+\-) wybierz najwysz temperatur. 5 Nacinij DOWN (DÓŁ) na przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE), aby podwietli MIN TEMPERATURE (TEMPERATURA MINIMALNA). 6 Przyciskiem TEMP (+\-) wybierz najnisz temperatur. 7 Nacinij DOWN (DÓŁ) na przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE), aby wybra MAX HUMIDITY (WILGOTNO MAKSYMALNA). 8 Przyciskiem TEMP (+\-) wybierz najwysz wilgotno. 9 Nacinij DOWN (DÓŁ) na przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE), aby wybra MIN HUMIDITY (WILGOTNO MINIMALNA). 10 Przyciskiem TEMP (+\-) wybierz najnisz wilgotno. 11 Nacinij DOWN (DÓŁ) na przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE), aby wybra FAN (WENTYLATOR). Przyciskiem TEMP (+\-) ustaw prdko wentylatora: LOW (NISK), MEDIUM (REDNI), HIGH (WYSOK) bd AUTO. 12 Nacinij DOWN (DÓŁ) na przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE), aby wybra VENTILATOR (WENTYLATOR WIEEGO POWIETRZA). Przyciskiem TEMP (+\-) ustaw prdko wentylatora wieego powietrza: LOW (NISK), MEDIUM (REDNI), HIGH (WYSOK) bd AUTO. 13 Zakocz ustawienia poprzez nacinicie przycisku ADVANCED (ZAAWANSOWANE) bd zamknicie klapki.

38 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE 35 UWAGA: Moesz zakoczy ustawienia w dowolnym momencie. Podczas wychodzenia, jeeli dokonałe zmian zostaniesz zapytany, czy zapisa zmiany. Wybierz YES ( TAK ), aby zmiany zapisa, bd NO ( NIE ), aby przywróci poprzednie ustawienia. Instrukcje dotyczce wyboru trybu NIEOBECNO podane s w rozdziale Praca normalna niniejszego podrcznika. Nazwy stref W celu ułatwienia identyfikacji moe nazwa kad ze stref twojego domu. Wprowadzone nazwy stref zastpi domylne nazwy fabryczne. Nazwy stref pojawi si na Sterowniku Infinity oraz opcjonalnych Czujnikach Inteligentnych. 1 Otwórz klapk w podstawie Sterownika Infinity. 2 Nacinij przycisk ADVANCED (ZAAWANSOWANE), aby przej do pierwszego ekranu ustawie (1 z 7). 3 Nacinij przycisk LEWY, aby wybra ekran ZONE NAMES (NAZWY STREF) (7 z 7). 4 Zostanie podwietlona nazwa pierwszej strefy. Moesz zmieni nazw tej strefy bd wybra inn stref poprzez podwietlenie nazwy strefy za pomoc przycisku SCROLL (PRZEWIJANIE). 5 Za pomoc przycisku TEMP (+\-) podwietl liter, któr chcesz zmieni. 6 Za pomoc przycisku CZAS (+\-) wybierz liter. 7 Powtarzaj kroki 5 i 6 tak długo, a wprowadzisz nazw strefy. 8 Kontynuuj procedur, nazywajc wszystkie strefy zgodnie z wymaganiami. 9 Zakocz ustawienia poprzez nacinicie przycisku ADVANCED (ZAAWANSOWANE) bd zamknicie klapki. UWAGA: Moesz zakoczy ustawienia w dowolnym momencie. Podczas wychodzenia, jeeli dokonałe zmian zostaniesz zapytany, czy zapisa zmiany. Wybierz YES ( TAK ), aby zmiany zapisa, bd NO ( NIE ), aby przywróci poprzednie ustawienia.

39 OBSŁUGA CZUJNIKA INTELIGENTNEGO 36 Temperatura zewntrzna / Wilgotno wzgldna Wilgotno / Temperatura Blokada / Nieobecno Czas (+/-) Stan wentylatora Regulacja wentylatora Temperatura pomieszczenia Nastawa Chłodzenie / ogrzewanie Temp (+/-) Obsługa Czujnika Inteligentnego Czujnik Inteligentny Infinity umoliwia kontrolowanie i zmian nastaw temperatury w strefie. Umoliwia on równie wybór stałej prdkoci wentylatora: AUTO, LOW, MED i HIGH. Do pozostałych funkcji naley podgld Temperatury zewntrznej i Wilgotnoci wzgldnej. Czujnik Inteligentny Infinity pozwala równie skonfigurowa tryb blokady i nieobecnoci. Zmiana wymaganej temperatury Na wywietlaczu LCD wywietlana jest temperatura strefy. Nacinij przycisk COOL / HEAT (CHŁODZENIE/OGRZEWANIE), aby zmieni nastawy midzy COOL AT ( CHŁODZENIE ) a HEAT AT ( OGRZEWANIE ). Nacinij Temp (+/-), aby zwikszy bd zmniejszy nastaw. Domyln wartoci czasu tymczasowego pomijania programu temperatury s 2 godziny, o czym informuje napis w dolnym lewym rogu ekranu. Czas tymczasowego pomijania mona zmieni w krokach co 15 minut, poprzez naciskanie przycisku CZAS (+/-). UWAGA: Pomijanie nie zajdzie, jeeli program został wyłczony. Blokada / Nieobecno Nacinicie przycisku HOLD / UNOCCUPIED (BLOKADA / NIEOBECNO ) umoliwi przyjcie na stałe nastaw dla trybu Blokady i pominicie istniejcych programów. Ponowne nacinicie przycisku spowoduje wyjcie z tego trybu i powrót do poprzednich programów.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO PLUS 2.01 1 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 2 Instrukcja obsługi POSNET BINGO PLUS 2.01 Spis treci 1 Wane informacje...6 2 Dane techniczne kasy...9

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A Panasonic Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym Instrukcja obsugi WJ-ND300A Spis treci CECHY UYTKOWE... 3 Informacja o niniejszej instrukcji... 4 Wymagania systemowe komputera PC... 4 Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 KRONOS LT v 2.0 Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2 C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 D. Obsługa alarmów (interfejs uproszczony)... 13 E. Obsługa alarmów (interfejs

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/862363

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/862363 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ

Bardziej szczegółowo

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl Aper CMS DVRPlayer SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA Oprogramowanie Aper CMS DVRPlayer OBSŁUGI zarzdzajce INSTRUKCJA Oprogramowanie OBSUGI zarzdzajce INSTRUKCJA OBSUGI Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny. Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA

Projektor multimedialny. Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA Projektor multimedialny Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA Funkcje i zalety str. 2 Funkcje i zalety Niniejszy projektor multimedialny, przenony, trwały i prosty w uyciu, został zaprojektowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

PJD5353 DLP Projektor

PJD5353 DLP Projektor PJD5353 DLP Projektor - - - - - i ii - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - PJD5353 ViewSonic DLP Projector VS14116 PJD5353_UG_POL Rev. 1A 05-23-11 - - 2 Uwagi

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo