NEW HOLLAND BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEW HOLLAND BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O"

Transkrypt

1 NEW HOLLAND BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O

2 WYSOKA WYDAJNOÂå, ZNAKOMITE REZULTATY SKUTECZNE I PRECYZYJNE CI CIE KOMFORT I WYGODA NIEZAWODNOÂå I JAKOÂå DANE TECHNICZNE SPRAWDZONE ROZWIÑZANIA ÂWIATOWA DOMINACJA NIE JEST DZIE EM PRZYPADKU Firma New Holland od poczàtku odgrywa a dominujàcà rol w rewolucji du ych pras kostkowych. Wraz z partnerami z bran y maszynowej firma New Holland by a odpowiedzialna za kilka wa nych premier produktów i ich cech. To wspólne doêwiadczenie stanowi podstaw Êwiatowego sukcesu niekwestionowanego lidera na rynku du ych pras do belowania. Rolnicy wielkoobszarowi i przedsi biorcy zaufali tej marce, a zaufanie to zosta o nagrodzone w kolejnych modelach.

3 WYSOKOWYDAJNA DZIA ALNOÂå ROLNICZA I GOSPODARCZA Cztery modele du ych pras do belowania, wià àce bele o szerokoêci 80 lub 120 cm i wysokoêci 70 lub 90 cm, stanowià najwi kszy udzia w rynku du ych pras do belowania. Cztery ró ne uk ady belowania odzwierciedlajà nie tylko ró ne obj toêci belowania, ale równie umo liwiajà doskona e dostosowanie do ka dego uk adu obróbki i ka dej formy sk adowania. Te cztery modele opisane w niniejszej ulotce sà rozwini ciem niezwykle skutecznej i sprawdzonej gamy du ych pras do belowania. BB9050 BB9060 BB9070 BB9080 Rozmiar beli (cm) BB9050 BB9060 BB9070 BB9080 SzerokoÊç WysokoÊç D ugoêç

4 4 5 WYSOKA WYDAJNOÂå, ZNAKOMITE REZULTATY ZBIERZ CA Y POKOS Nawet najkrótsze êdêb o s omy lub najmniejszy suchy listek wartoêciowego siana zostanie zebrany przez podbieracz Super Sweep. Sprawdzone cechy charakterystyczne, takie jak g sto rozmieszczone zagi te palce z wydajnà os onà przed wiatrem i pneumatycznymi ko ami podporowymi, przyczyniajà si do oczyszczenia pól przy du ej pr dkoêci.

5 BELE UFORMOWANE WE W AÂCIWY SPOSÓB Wid y podawacza, które transportujà pokos z komory wst pnego zgniatania do komory formowania bel dzia ajà tylko wtedy, gdy palce czujnika wy àcznika samoczynnego wskazujà, e osiàgni to wymaganà g stoêç. Zapewnia to jednolità g stoêç kolejnych zwojów. Ta zaleta du ej prasy do belowania zostaje bardzo doceniona po jej otwarciu w celu uzyskania podêció ki lub paszy. ZNAKOMITE DZIA ANIE W POLU Na potrzeby p ynnego dzia ania w polu wspornik podbieracza Super Sweep jest wyposa ony w regulowany amortyzator spr ynowy. Zakres regulacji i przesuwu jest szybki i prosty oraz nie wymaga u ycia adnych narz dzi. JEDNOLICIE UTWARDZONE BELE TWORZÑ DOSKONA Y STÓG Niezwykle spójny system regulacji g stoêci, monitorowany przez systemy monitorowania InfoView II lub IntelliView III, dokonuje ciàg ego pomiaru na adowania na czujnikach wypychacza. Ka da zmiana stanu tego na adowania lub ka da zmiana wymagaƒ co do g stoêci powoduje automatycznà regulacj ciênienia hydraulicznego na boczne drzwi i górnà szyn komory. Ka da bela zostanie wykonana w dok adnie okreêlony przez u ytkownika sposób! RÓWNO WYPE NIONE, KWADRATOWE NARO NIKI Poniewa wid y podawacza podajà wst pnie zgnieciony pokos do komory formowania bel, jej pr dkoêç wzrasta. To doskona e dostrojenie procesu formowania bel, wprowadzone w nowych modelach BB9000, zapewnia w jeszcze wi kszym stopniu doskona e wype nienie górnych naro ników beli, niezale nie od tego, czy przetwarzana jest s oma, siano czy kiszonka.

6 6 7 WYSOKA WYDAJNOÂå, ZNAKOMITE REZULTATY W AÂCIWY W ZE, 4 LUB 6 NA BELE Wy sza g stoêç bel, mniejsze obcià enie na sup aczach oraz wi ksza niezawodnoêç wiàzania to znane efekty dzia ania sprawdzonego podwójnego uk adu sup aczy. Dwie nici szpagatu sà podawane do sup acza wykonujàcego koƒcowy w ze na pe nej beli oraz w ze poczàtkowy na beli, która w dalszym ciàgu jest produkowana. Cztery sup acze w modelach wytwarzajàcych bele o szerokoêci 80 cm i szeêç sup aczy w modelach wytwarzajàcych bele o szerokoêci 120 cm utrzymujà integralnoêç beli, nawet w przypadku formowania bel o wysokiej g stoêci.

7 W PE NI POINFORMOWANY: ZAWARTOÂå WILGOCI W BELACH Dok adne informacje na temat stanu belowanego pokosu zapobiegajà przetwarzaniu plonów, które nie nadajà si jeszcze do zbioru. WyÊwietlane informacje, dostarczane przez uk ad wykrywania wilgoci, dost pny jako akcesorium montowane przez dealera, umo liwia równie dawkowanie z du à dok adnoêcià odpowiednich dodatków. Poniewa dwa ko a gniazdowe zag biajà si w bel, dostarczajà one niezwykle precyzyjnych pomiarów stopnia jej zawilgocenia. NIEZAWODNA WYDAJNOÂå SUP ACZY Nowa okràg a os ona na komorze sup aczy zwi ksza ponadto przep yw powietrza w celu poprawy wydajnoêci wentylatorów.

8 8 9 SKUTECZNE I PRECYZYJNE CI CIE REAKCJA NA ZMIENIAJÑCE SI WYMAGANIA DOTYCZÑCE D UGOÂCI CI CIA Zmieniajàce si warunki prac polowych, ewoluujàce metody sk adowania pokosu oraz specyficzne wymagania dotyczàce pasz wymagajà ró nych d ugoêci ci cia. Nowa gama du ych pras do belowania BB9000 zapewnia elastycznoêç, której domagajà si klienci. Opcje no y do pokosu/odleg oêç mi dzy no ami (mm) BB9050 BB9060 BB9070 BB no y (pakowacz-docinacz) no y (ci cie Êredniej d ugoêci) no y (ci cie Êredniej d ugoêci) no e (ci cie na krótko) no e (ci cie na krótko) ZMNIEJSZONE ZU YCIE MOCY PRZY SYSTEMIE CI CIA CROPCUTTER Sprawdzona konstrukcja systemu ci cia CropCutter z wirnikiem wyposa onym w palce ustawione w kszta cie litery W zapewnia równy rozk ad si y ci cia i du à p ynnoêç przycinania. Pomys owa konstrukcja nie tylko równomiernie rozdziela pobór mocy na dwie po owy wirnika zarówno w przypadku bel o szerokoêci 80 cm, jak i 120 cm ale zapewnia równie równomierne rozprowadzanie pokosu w ca ej komorze wst pnego zgniatania i komorze formowania bel.

9 DOSKONA E CI CIE PRZY U YCIU PAKOWACZA-DOCINACZA Podstawowe ci cie s omy lub kiszonki, przy pomocy trzech par wide pakujàcych oraz szeêciu podwójnych palców, jest mo liwe w modelach o szerokoêci ci cia 80 cm. Wprowadza to wa ny stopieƒ sprasowania pokosu w celu poprawy jakoêci kiszonki oraz zmniejszonej iloêci obrabianych bali, a tak e u atwia podawanie. W àczanie lub wy àczanie funkcji ci cia w tych modelach wyposa onych w pakowacz-docinacz wykonuje si z atwoêcià z komfortowego fotela na traktorze. ATWE OSTRZENIE WYMAGA MNIEJSZEJ ILOÂCI ENERGII Modu no y mo na wysunàç z prasy do belowania, aby ods oniç no e w celu ich atwego naostrzenia. Prostota, z jakà przeprowadza si t czynnoêç, gdy ju zajdzie taka potrzeba, zach ca operatora do jej wykonania, co daje efekt w postaci p ynniejszego przycinania, które wymaga mniejszej mocy. Aby wyd u yç okres mi dzy ostrzeniem, jako akcesorium montowane przez dealera dost pny jest zestaw wzmocnionych no y.

10 10 11 KOMFORT I WYGODA MONITORING DOSTOSOWANY DO TWOJEJ FLOTY Du e prasy do belowania BB9000 sà gotowe do pracy z ka dym traktorem wyposa onym w magistral komunikacyjnà zgodnà ze standardem ISOBUS. Uzyskanie szczegó owych informacji o prasie i opcji sterowania tà maszynà mo na uzyskaç za pomocà monitora znajdujàcego si w kabinie traktora. JeÊli prasa b dzie pracowaç z traktorem, który nie jest wyposa ony w magistral komunikacyjnà zgodnà ze standardem ISOBUS, w wyposa eniu mo e znaleêç si oddzielny monitor. Mo na dokonaç wyboru mi dzy monochromatycznym monitorem InfoView II klasy podstawowej lub zaawansowanym kolorowym monitorem IntelliView III z ekranem dotykowym, który znajduje si równie w wyposa eniu innych maszyn marki New Holland. Oto kilka dodatkowych zalet nowego monitora IntelliView III z ekranem dotykowym: atwa nawigacja mi dzy oknami przy pomocy zwyk ego dotyku palcem. WyjÊcie, które mo e zostaç pod àczone do kamery zamontowanej w tylnej cz Êci pracy w celu poprawy widocznoêci, jest dost pne jako akcesorium montowane przez dealera. SPÓJRZ ZA SIEBIE Szybka kontrola zawini tej beli, sprawdzenie, czy manewr cofania jest bezpieczny, bàdê te sprawdzenie ruchu ulicznego za prasà w trakcie jazdy na drodze. Jest to mo liwe dzi ki kamerze instalowanej przez dealera, którà mo na pod àczyç do kolorowego monitora IntelliView III z ekranem dotykowym. WyÊwietlacz systemu monitorowania/kamery daje si atwo w àczyç z poziomu kabiny w trakcie pracy. POLEGAJ NA BEZPIECZNEJ DOSTAWIE BEL Rolkowa zsuwnia bel jest wysoko ceniona w przypadku wszystkich upraw i warunków pracy. Jest to standardowe wyposa enie wszystkich modeli. W celu jeszcze p ynniejszego wysuwania ostatnie dwie rolki zamontowano na o yskach. Dolna pod oga d ugiej komory formowania bel równie przyczynia si do p ynnego ich wysuwania, a konstrukcja bocznych wsporników zsuwni bel zapewnia d ugi okres eksploatacji.

11 UK AD PE NEGO WYSUWANIA BEL FULL BALE-EJECT LUB UK AD CZ ÂCIOWEGO WYSUWANIA BEL PARTIAL BALE-EJECT W celu atwego roz adunku prasy do belowania po zakoƒczeniu dnia pracy standardowy uk ad wysuwania bel Bale-Eject ca kowicie opró nia komor formowania bel z wszelkiego pozosta ego zbioru. Dwie szyny zamontowane w dolnej cz Êci komory formowania bel, ka da z 4 palcami, sterowane przez uk ad hydrauliczny ze specjalnà dêwignià sterujàcà w tylnej cz Êci prasy, wysuwajà ca kowicie ca à bel z komory formowania bel. Wysuni cie tylko zawini tej beli i pozostawienie zawiàzki kolejnej w komorze umo liwiono przy pomocy opcjonalnego uk adu cz Êciowego wysuwania bel Partial Bale-Eject, który mo e zostaç dodany do standardowego uk adu pe nego wysuwania bel Full Bale-Eject. Oddzielne z by popychajàce po ka dej ze stron komory sà uruchamiane ze poêrednictwem oddzielnych uk adów hydraulicznych. Dzi ki pozostawieniu kilku zwojów wewnàtrz komory rozpocz cie obs ugi kolejnej beli jest du o szybsze, co zwi ksza wydajnoêç pracy.

12 12 13 KOMFORT I WYGODA CA ODZIENNY KOMFORT WYBÓR OSI DOSTOSOWANY DO KA DEGO TERENU W celu dostosowania maszyny do terenu oraz do podstawowych warunków polowych mo na dokonaç wyboru mi dzy osià pojedynczà a podwójnà. Du a Êrednica opon zamontowanych na osiach pojedynczych zmniejsza ryzyko ugrz êni cia, podczas gdy oê podwójna zmniejsza ubicie gleby, jak równie pionowy ruch pracy do belowania. Poprawia równie jazd w trakcie prac polowych lub podczas poruszania si po drodze z du à pr dkoêcià. ULEPSZONA ZWROTNOÂå W celu zmniejszenia tarcia gruntu modele z wirnikiem koszàcym mogà byç wyposa one w oê podwójnà z uk adem Auto-Steer. Uk ad kierowania umo liwia oponom na trzymanie si kierunku jazdy. Aby w jeszcze wi kszym stopniu zmniejszyç ubicie gleby i tendencje do ugrz êni cia, oê podwójna z nowym uk adem Auto-Steer mo e zostaç wyposa ona w opony 620/50x22.5. MNIEJSZY I BARDZIEJ FUNKCJONALNY ZACZEP W CELU UZYSKANIA MA EGO PROMIENIA SKR TU Konstrukcja belki zaczepowej obejmuje prosty uk ad nap dowy. Ogólna konstrukcja wypustu jest wàska. Znajduje to odzwierciedlenie w polepszeniu skr tów na uwrociach o 5% w porównaniu z wczeêniejszym zakresem oraz poprawia ogólne mo liwoêci belowania. Poprawia to równie zwrotnoêç prasy do belowania podczas jazdy na drodze i w obejêciu. ZwrotnoÊç wi ksza o 5%

13 SZPAGAT NA D UGI DZIE BELOWANIA W odpornej na kurz skrzynce sznurka mo na przechowywaç maksymalnie 30 motków szpagatu. Umo liwia to kontynuowanie nawet najd u szego dnia pracy w ka dych warunkach. KONTROLOWANE ZA POÂREDNICTWEM MONITORA OLIWIENIE I SMAROWANIE POZWALA ZAPOMNIEå O PROBLEMACH Wi kszà niezawodnoêç i mniejsze wymogi dotyczàce konserwacji osiàgni to poprzez uk ad automatycznego oliwienia. Standardowym wyposa eniem jest równie zbiornik uk adu centralnego smarowania, który zapewnia dost p do wszystkich punktów smarowania. Opcjonalne wyposa enie mo e stanowiç automatyczny uk ad smarowania, który jest kontrolowany z monitora w kabinie. WYGODNY POMIAR WAGI W TRAKCIE PRACY Uk ad pomiaru wagi bel z dok adnoêcià do +/- 2%, który umo liwia atwe zwa enie ró nych rozmiarów bel w przypadku ka dego rodzaju upraw, jest dost pny jako akcesorium montowane przez dealera. Zapewnia szybkie i niezawodne rejestrowanie informacji cennych zarówno dla rolnika, jak i przedsi biorcy. IDEALNA KONSEKWENCJA W ZAKRESIE D UGOÂCI BEL Maksymalna precyzja w zakresie d ugoêci bel eliminuje potencjalne frustracje zwiàzane z transportem i procesem uk adania stogu oraz usprawnia sk adowanie pokosu. Ten uk ad elektroniczny, stanowiàcy uzupe nienie mechanicznego uk adu pomiaru d ugoêci bel a instalowany przez dealera, wykorzystuje informacje na temat Êredniego zwoju w celu samoczynnego wy àczenia cyklu sup ania. Precyzja uk adu zosta a zagwarantowana przez ko o z wyci ciami, które dokonuje pomiaru precyzyjnego ruchu beli w skrzyni. Ustawienie lub zmiana d ugoêci bel jest niezwykle prosta i kontrolowana z komfortowego fotela na traktorze.

14 14 15 NIEZAWODNOÂå I JAKOÂå WYTRZYMA OÂå DZI KI KONSTRUKCJI SOLIDNA RAMA SKORUPOWA Podstawowym wymogiem dla d ugiego okresu eksploatacji prasy do belowania jest solidnoêç ca ej konstrukcji. Utrzymanie wszystkich niezb dnych podzespo ów dok adnie w miejscach ich zamontowania oraz utrzymanie si y niezb dnej do wykonywania ci kich prac osiàgni to dzi ki masywnej konstrukcji jednocz Êciowej ramy.

15 NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE SUP ACZ Z CA KOWICIE UDOSKONALONÑ TECHNOLOGIÑ Istotna cz Êç dzia aƒ rozwojowych w przypadku nowej gamy du ych pras do belowania BB9000 by a skierowana na wydajnoêç sup aczy. Mimo e uk ad od wielu lat udowadnia swojà skutecznoêç na ca ym Êwiecie, zosta on szczegó owo zbadany i po uwzgl dnieniu rosnàcych wymagaƒ wzgl dem procesu wiàzania dokonano precyzyjnych ulepszeƒ, aby jeszcze bardziej usprawniç podwójny uk ad sup aczy; wi ksza Êrednica tarczy hamulcowej sup aczy, ograniczone napi cie szpagatu, dziób o zmienionym kszta cie oraz zmiany innych elementów sprawi y, e na ponad testowanych bel w adnej nie zaobserwowano nieprawid owego wiàzania. SOLIDNE SKRZYNIE BIEGÓW UMO LIWIAJÑ D U SZÑ PRAC Wysokowydajne belowanie, obejmujàce przetwarzanie du ych iloêci pokosu, oznacza zastosowanie przek adni o du ej sile. W du ych prasach do belowania marki New Holland przek adnie sà stosowane do wszystkich g ównych zespo ów nap dowych, co daje efekt w postaci wi kszej niezawodnoêci i mniejszych wymogach dotyczàcych konserwacji. NISKI STOPIE NAPR ENIA SUP ACZY WYD U A OKRESY MI DZY PRZEGLÑDAMI Renomowany podwójny uk ad sup aczy w du ych prasach do belowania marki New Holland umo liwia uzyskanie wi kszej g stoêci bel, poniewa podczas formowania beli praktycznie nie wyst puje jakiekolwiek obcià enie podzespo ów uk adu prowadzenia szpagatu i mechanizmu sup aczy. Dwa po o enia podawania szpagatu oznaczajà, e szpagat nie Êlizga si po powierzchni beli podczas przesuwania pokosu przez komor formowania bel. D u szy okres eksploatacji sup aczy stanowi istotnà zalet, która przyczynia si do niezawodnoêci procesu belowania.

16 16 17 TOP SERVICE W RAMACH US UGI NEW HOLLAND TOP SERVICE FIRMA NEW HOLLAND I DEALER ZAWSZE S U Ñ POMOCÑ NAJWY SZA DOST PNOÂå Zarzàdzana we wspó pracy z dealerami firmy New Holland oraz zespo ami New Holland Parts & Service us uga New Holland Top Service zapewnia pe ne wsparcie i dost pnoêç aktualnych informacji przez 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu, poprzez bezp atny numer telefonu Na bezp atny numer telefonu mo na zadzwoniç w dowolnym momencie, aby uzyskaç informacje dotyczàce sieci dealerów firmy New Holland, zamówiç broszury, specyfikacje produktów, a tak e omówiç problemy dotyczàce produktów i inne kwestie. NAJWY SZY POZIOM ZADOWOLENIA Zespó New Holland Top Service obs uguje i monitoruje ka de zg oszenie a do znalezienia ostatecznego rozwiàzania. Zg oszenia sà zamykane dopiero po koƒcowej rozmowie telefonicznej z klientem, która ma na celu potwierdzenie jego pe nego zadowolenia. Opinie uzyskane z takich rozmów sà wykorzystywane w regularnych przeglàdach majàcych na celu sta e ulepszanie procesu. NAJWI KSZA SZYBKOÂå W przypadku problemów z produktem zespó New Holland Top Service, we wspó pracy z dealerem i zespo ami New Holland Parts and Service, stara si jak najszybciej zdobyç niezb dne cz Êci i rozwiàzaç ka dy problem techniczny. W celu zapewnienia dostawy cz Êci na czas dealerzy firmy New Holland korzystajà ze sprawnie dzia ajàcych systemów zamawiania i dostarczania cz Êci oraz sk adów cz Êci zapewniajàcych obs ug przez 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu. Dla utrzymania wysokiego standardu obs ugi w zakresie cz Êci regularnie organizowane sà zaawansowane szkolenia produktowe dla personelu dealerów. NAJWY SZY PRIORYTET Firma New Holland doskonale zdaje sobie spraw z faktu, e ka dy spadek wydajnoêci w okresie zbiorów mo e byç bardzo kosztowny. Z tego wzgl du sprz t najwy szej klasy i wydajnoêci jest w okresie gwarancyjnym obj ty dodatkowym wsparciem technicznym. Kierownik dzia u New Holland Top Service mo e pozyskaç cz Êci niezb dne do szybkiego rozwiàzania problemu z dowolnej placówki nale àcej do sieci New Holland Parts and Manufacturing, w tym z linii produkcyjnych. Nasza priorytetowa obs uga logistyczna zapewnia szybkà dostaw cz Êci, by maszyna mog a jak najszybciej wróciç do pracy. US UGA NEW HOLLAND TOP SERVICE POZWALA ZAPOMNIEå O POTENCJALNYCH PROBLEMACH ZWIÑZANYCH Z WYDAJNOÂCIÑ I SKUPIå SI NA PRACY

17 WI CEJ NI SAM PRODUKT PROFESJONALNY DEALER SERWISANCI ZAPEWNIAJÑ POMOC TECHNICZNÑ NA NAJWY SZYM POZIOMIE Program certyfikacji serwisantów dealera pomaga w utrzymaniu za ka dym razem takiego standardu pomocy technicznej, jakiego oczekujà klienci. Na potrzeby takiego programu firma New Holland stworzy a narz dzie online majàce na celu szkolenie oraz rozwijanie kwalifikacji i podnoszenie poziomu wiedzy wszystkich serwisantów zatrudnionych w stacjach dealerskich firmy New Holland. Narz dzie takie umo liwia serwisantom uzupe nianie i odêwie anie wiedzy zdobytej podczas szkoleƒ organizowanych w oêrodkach szkoleniowych firmy New Holland, a tak e sta e podnoszenie kwalifikacji. JAKO EKSPERCI BRAN Y, ROZUMIEMY POTRZEBY FINANSOWE NASZYCH KLIENTÓW CNH Capital, spó ka zapewniajàca obs ug finansowà klientów firmy New Holland, posiada dog bnà znajomoêç bran y rolniczej. Ka dy klient jest inny i ma w asne potrzeby sprz towe oraz finansowe. W aênie dlatego rozszerzyliêmy obs ug klienta o dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety finansowe. Dealerzy firmy New Holland i specjaliêci CNH Capital wspó pracujà ze sobà, by oferowaç najnowoczeêniejszy sprz t rolniczy wraz z elastycznymi i innowacyjnymi rozwiàzaniami finansowymi. Korzystajàcy z us ug CNH Capital majà pewnoêç, e obs uguje ich instytucja finansowa specjalizujàca si w rolnictwie. SERVICE PLUS D UGOTRWA A OCHRONA Us uga Service Plus firmy Covéa Fleet zapewnia w aêcicielom maszyn rolniczych firmy New Holland dodatkowà ochron po up ywie wa noêci gwarancji przewidzianej umowà. Szczegó owe informacje na ten temat mo na uzyskaç u lokalnego dealera. Dost pnoêç us ugi jest ograniczona. Us uga podlega warunkom i postanowieniom umownym.

18 ODPOWIEDNI ROZMIAR BELI DO KA DEGO ZASTOSOWANIA BB9060 BB9070 BB9080 BB9090 BB9050 BB9040 GDZIE ELASTYCZNOÂå OBRÓBKI TO WARUNEK KONIECZNY Formujàc bele o szerokoêci 80 cm i wysokoêci 47 cm, model BB9040 stanowi idealne rozwiàzanie w przypadku prac rolniczych, których skutecznoêç zale y od wysokiej wydajnoêci belowania oraz elastycznego uk adu obróbki bel. Przy maksymalnej d ugoêci 200 cm bela uformowana przez BB9040 mo e zostaç obrobiona bez koniecznoêci u ywania ci kiego sprz tu obróbczego, zapewniajàc przy tym wysokà wydajnoêç procesu belowania. DO DZIA ALNOÂCI PRZEMYS OWEJ JeÊli rozmiary procesu belowania osiàgajà poziom, na którym nieograniczona wydajnoêç jest decydujàcym czynnikiem, nowy model BB9090 marki New Holland stanowi w aêciwà odpowiedê. Dostarczanie bel o szerokoêci 120 cm i wysokoêci 130 cm oraz formowanie ich w szybkim tempie, bez jakichkolwiek przerw, to osiàgni cia najwi kszego modelu w imponujàcej gamie du ych pras do belowania.

19 DANE TECHNICZNE MODELE BB9O5O / BB9O6O BB9O7O / BB9O8O Typ Standardowe Pakowacz-docinacz Nó rotacyjny Standardowe Nó rotacyjny Rozmiary bel SzerokoÊç/maksymalna d ugoêç (cm) 80 / / / / / 260 WysokoÊç 70 / / / / / 90 Wymogi dotyczàce traktora Minimalna moc WOM (kw/km) 75/102 80/110 95/130 85/114 / 90/ /141 / 110/150 Nap d g ówny Zabezpieczenie Êruba bezpiecznikowa Êcinana, sprz g o przecià eniowe i sprz g o poêlizgowe Podbieracz Super Sweep SzerokoÊç (DIN 11220) (m) 1,98 1,98 1,98 2,25 2,4 System ci cia CropCutter lub lub 33 Odleg oêç mi dzy no ami (mm) lub lub 39 Wyjmowanie no y - Od przodu Wysuwany modu no y - Wysuwany modu no y System podawania Podajnik 2 pary wide 3 pary wide Rotacyjny 3 pary wide Rotacyjny pakujàcych pakujàcych pakujàcych 6 pojedynczych 6 pojedynczych SzerokoÊç 972 mm 9 pojedynczych SzerokoÊç 1356 mm palców palców Konfiguracja w palców Konfiguracja w kszta cie litery W kszta cie litery W Zabezpieczenie podajnika Sprz g o poêlizgowe Sprz g o poêlizgowe Sprz g o wy àczajàce Sprz g o poêlizgowe Sprz g o wy àczajàce Podawacz wid owy z 4 palcami wid owy z 6 palcami wid owy z 4 palcami wid owy z 6 palcami wid owy z 6 palcami Zabezpieczenie podawacza Âruba bezpiecznikowa Âruba bezpiecznikowa Âruba bezpiecznikowa Âruba bezpiecznikowa Âruba bezpiecznikowa Êcinana Êcinana Êcinana Êcinana Êcinana T ok Pr dkoêç (skoków/min) D ugoêç skoku (mm) System wiàzania Typ Podwójny uk ad Podwójny uk ad Podwójny uk ad Podwójny uk ad Podwójny uk ad sup aczy sup aczy sup aczy sup aczy sup aczy Liczba nici szpagatu Typ wentylatorów sup aczy Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Alarm funkcji sup aczy Monitor i lampka Monitor i lampka Monitor i lampka Monitor i lampka Monitor i lampka ostrzegawcza ostrzegawcza ostrzegawcza ostrzegawcza ostrzegawcza Smarowanie sup aczy Smar Smar Smar Smar Smar PojemnoÊç motków szpagatu System regulacji g stoêci bel Proporcjonalna kontrola 3-kierunkowa Kontrolowany za Kontrolowany za Kontrolowany za Kontrolowany za Kontrolowany za poêrednictwem monitora poêrednictwem monitora poêrednictwem monitora poêrednictwem monitora poêrednictwem monitora Sterowanie r czne Elektroniczny uk ad kontroli GotowoÊç do obs ugi ISO Monitor InfoView II O O O O O Kolorowy monitor IntelliView III z ekranem dotykowym O O O O O Rozmiar opon na osiach OÊ pojedyncza 600/55X /55X /55X /55X /55X /40X /40X /40X /40X /40X22.5 OÊ podwójna wyposa ona lub niewyposa ona w uk ad Auto-Steer 500/50X17 500/50X17 500/50X17 500/50X17 500/50X17 OÊ podwójna wyposa ona w du e ko a i uk ad Auto-Steer / 560/45X /45X /50R /50R22.5 Wymiary prasy SzerokoÊç (oê pojedyncza - opony 600/55X22.5) (mm) SzerokoÊç (oê podwójna - opony 500/50X17) (mm) Wyposa enie standardowe: uk ad centralnego smarowania, standardowy uk ad wysuwania bel Bale-Eject, rolkowa zsuwnia bel/hydrauliczne urzàdzenie sk adajàce. Wyposa enie opcjonalne: automatyczny uk ad smarowania, uk ad cz Êciowego wysuwania bel Partial Bale-Eject, Êwiat a robocze, system monitorowania za poêrednictwem kamer, uk ad pomiaru wagi bel, uk ad pomiaru wilgotnoêci, zestaw wzmocnionych no y, elektroniczny uk ad sterowania d ugoêcià beli. Standard O Opcja - Niedost pne

20 NEW HOLLAND. SPECJALISTA W BRAN Y ROLNICZEJ TWÓJ LOKALNY DEALER Odwiedê naszà stron internetowà: ZAPYTAJ O JAZD PRÓBNÑ! Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj cia mogà dotyczyç wyposa enia opcjonalnego lub niedost pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo na uzyskaç w naszej sieci sprzeda y. Wydawca: New Holland Brand Communications. Bts Adv. 07/08 TP01 (Turyn) Wydrukowano w Polisce Firma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281

Seria Warrington, Cheshire WA2 8TS Tel.: +44(0)845-8509280 Faks: +44(0)845-8509281 Crown Centrala na Europ Moosacher Strasse 52 80809 Monachium Niemcy Tel.: +49(0)89-93002-0 Faks: +49(0)89-93002-133 Oddzia y w Niemczech: Hamburg Berlin Kolonia Dortmund Frankfurt Stuttgart Norymberga

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne

AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne AS 66 sprawdzone sterylizatory szpitalne Sterylizatory parowe serii AS 66 produkowane przez firm SMS zosta y zaprojektowane zgodnie z obowiàzujàcymi normami polskimi i europejskimi do pracy w oparciu o

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Centrum Targowe Norymberga imprezy z segmentu IT+Electronics Targi Norymberskie sà organizatorem ponad 120 mi dzynarodowych imprez targowych i kongresów w Norymberdze oraz w innych miejscach, na ró nych

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014

TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014 TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGIA, LASERexpo 2014 Od 29 wrzeênia do 2 paêdziernika br. w halach Exposilesia w Sosnowcu odbywa y si kolejne edycje targów TOOLEX, WIRTOTECHNO- LOGIA i LASERexpo. W ramach po- àczonych

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Elektrodynamiczna obróbka metali realizowana w AGH Kraków a) b) c) W Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale In ynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej od wielu lat

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Informatyka ma to, o co si prosi a

Informatyka ma to, o co si prosi a IT partnerem biznesu Informatyka ma to, o co si prosi a To mo e wyglàdaç na paradoks, e k opoty informatyki zacz y si dopiero wtedy, gdy osiàgn a ona to, czego chcia a od poczàtku. Informatyka mia a ambicj

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo