NEW HOLLAND BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEW HOLLAND BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O"

Transkrypt

1 NEW HOLLAND BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O

2 WYSOKA WYDAJNOÂå, ZNAKOMITE REZULTATY SKUTECZNE I PRECYZYJNE CI CIE KOMFORT I WYGODA NIEZAWODNOÂå I JAKOÂå DANE TECHNICZNE SPRAWDZONE ROZWIÑZANIA ÂWIATOWA DOMINACJA NIE JEST DZIE EM PRZYPADKU Firma New Holland od poczàtku odgrywa a dominujàcà rol w rewolucji du ych pras kostkowych. Wraz z partnerami z bran y maszynowej firma New Holland by a odpowiedzialna za kilka wa nych premier produktów i ich cech. To wspólne doêwiadczenie stanowi podstaw Êwiatowego sukcesu niekwestionowanego lidera na rynku du ych pras do belowania. Rolnicy wielkoobszarowi i przedsi biorcy zaufali tej marce, a zaufanie to zosta o nagrodzone w kolejnych modelach.

3 WYSOKOWYDAJNA DZIA ALNOÂå ROLNICZA I GOSPODARCZA Cztery modele du ych pras do belowania, wià àce bele o szerokoêci 80 lub 120 cm i wysokoêci 70 lub 90 cm, stanowià najwi kszy udzia w rynku du ych pras do belowania. Cztery ró ne uk ady belowania odzwierciedlajà nie tylko ró ne obj toêci belowania, ale równie umo liwiajà doskona e dostosowanie do ka dego uk adu obróbki i ka dej formy sk adowania. Te cztery modele opisane w niniejszej ulotce sà rozwini ciem niezwykle skutecznej i sprawdzonej gamy du ych pras do belowania. BB9050 BB9060 BB9070 BB9080 Rozmiar beli (cm) BB9050 BB9060 BB9070 BB9080 SzerokoÊç WysokoÊç D ugoêç

4 4 5 WYSOKA WYDAJNOÂå, ZNAKOMITE REZULTATY ZBIERZ CA Y POKOS Nawet najkrótsze êdêb o s omy lub najmniejszy suchy listek wartoêciowego siana zostanie zebrany przez podbieracz Super Sweep. Sprawdzone cechy charakterystyczne, takie jak g sto rozmieszczone zagi te palce z wydajnà os onà przed wiatrem i pneumatycznymi ko ami podporowymi, przyczyniajà si do oczyszczenia pól przy du ej pr dkoêci.

5 BELE UFORMOWANE WE W AÂCIWY SPOSÓB Wid y podawacza, które transportujà pokos z komory wst pnego zgniatania do komory formowania bel dzia ajà tylko wtedy, gdy palce czujnika wy àcznika samoczynnego wskazujà, e osiàgni to wymaganà g stoêç. Zapewnia to jednolità g stoêç kolejnych zwojów. Ta zaleta du ej prasy do belowania zostaje bardzo doceniona po jej otwarciu w celu uzyskania podêció ki lub paszy. ZNAKOMITE DZIA ANIE W POLU Na potrzeby p ynnego dzia ania w polu wspornik podbieracza Super Sweep jest wyposa ony w regulowany amortyzator spr ynowy. Zakres regulacji i przesuwu jest szybki i prosty oraz nie wymaga u ycia adnych narz dzi. JEDNOLICIE UTWARDZONE BELE TWORZÑ DOSKONA Y STÓG Niezwykle spójny system regulacji g stoêci, monitorowany przez systemy monitorowania InfoView II lub IntelliView III, dokonuje ciàg ego pomiaru na adowania na czujnikach wypychacza. Ka da zmiana stanu tego na adowania lub ka da zmiana wymagaƒ co do g stoêci powoduje automatycznà regulacj ciênienia hydraulicznego na boczne drzwi i górnà szyn komory. Ka da bela zostanie wykonana w dok adnie okreêlony przez u ytkownika sposób! RÓWNO WYPE NIONE, KWADRATOWE NARO NIKI Poniewa wid y podawacza podajà wst pnie zgnieciony pokos do komory formowania bel, jej pr dkoêç wzrasta. To doskona e dostrojenie procesu formowania bel, wprowadzone w nowych modelach BB9000, zapewnia w jeszcze wi kszym stopniu doskona e wype nienie górnych naro ników beli, niezale nie od tego, czy przetwarzana jest s oma, siano czy kiszonka.

6 6 7 WYSOKA WYDAJNOÂå, ZNAKOMITE REZULTATY W AÂCIWY W ZE, 4 LUB 6 NA BELE Wy sza g stoêç bel, mniejsze obcià enie na sup aczach oraz wi ksza niezawodnoêç wiàzania to znane efekty dzia ania sprawdzonego podwójnego uk adu sup aczy. Dwie nici szpagatu sà podawane do sup acza wykonujàcego koƒcowy w ze na pe nej beli oraz w ze poczàtkowy na beli, która w dalszym ciàgu jest produkowana. Cztery sup acze w modelach wytwarzajàcych bele o szerokoêci 80 cm i szeêç sup aczy w modelach wytwarzajàcych bele o szerokoêci 120 cm utrzymujà integralnoêç beli, nawet w przypadku formowania bel o wysokiej g stoêci.

7 W PE NI POINFORMOWANY: ZAWARTOÂå WILGOCI W BELACH Dok adne informacje na temat stanu belowanego pokosu zapobiegajà przetwarzaniu plonów, które nie nadajà si jeszcze do zbioru. WyÊwietlane informacje, dostarczane przez uk ad wykrywania wilgoci, dost pny jako akcesorium montowane przez dealera, umo liwia równie dawkowanie z du à dok adnoêcià odpowiednich dodatków. Poniewa dwa ko a gniazdowe zag biajà si w bel, dostarczajà one niezwykle precyzyjnych pomiarów stopnia jej zawilgocenia. NIEZAWODNA WYDAJNOÂå SUP ACZY Nowa okràg a os ona na komorze sup aczy zwi ksza ponadto przep yw powietrza w celu poprawy wydajnoêci wentylatorów.

8 8 9 SKUTECZNE I PRECYZYJNE CI CIE REAKCJA NA ZMIENIAJÑCE SI WYMAGANIA DOTYCZÑCE D UGOÂCI CI CIA Zmieniajàce si warunki prac polowych, ewoluujàce metody sk adowania pokosu oraz specyficzne wymagania dotyczàce pasz wymagajà ró nych d ugoêci ci cia. Nowa gama du ych pras do belowania BB9000 zapewnia elastycznoêç, której domagajà si klienci. Opcje no y do pokosu/odleg oêç mi dzy no ami (mm) BB9050 BB9060 BB9070 BB no y (pakowacz-docinacz) no y (ci cie Êredniej d ugoêci) no y (ci cie Êredniej d ugoêci) no e (ci cie na krótko) no e (ci cie na krótko) ZMNIEJSZONE ZU YCIE MOCY PRZY SYSTEMIE CI CIA CROPCUTTER Sprawdzona konstrukcja systemu ci cia CropCutter z wirnikiem wyposa onym w palce ustawione w kszta cie litery W zapewnia równy rozk ad si y ci cia i du à p ynnoêç przycinania. Pomys owa konstrukcja nie tylko równomiernie rozdziela pobór mocy na dwie po owy wirnika zarówno w przypadku bel o szerokoêci 80 cm, jak i 120 cm ale zapewnia równie równomierne rozprowadzanie pokosu w ca ej komorze wst pnego zgniatania i komorze formowania bel.

9 DOSKONA E CI CIE PRZY U YCIU PAKOWACZA-DOCINACZA Podstawowe ci cie s omy lub kiszonki, przy pomocy trzech par wide pakujàcych oraz szeêciu podwójnych palców, jest mo liwe w modelach o szerokoêci ci cia 80 cm. Wprowadza to wa ny stopieƒ sprasowania pokosu w celu poprawy jakoêci kiszonki oraz zmniejszonej iloêci obrabianych bali, a tak e u atwia podawanie. W àczanie lub wy àczanie funkcji ci cia w tych modelach wyposa onych w pakowacz-docinacz wykonuje si z atwoêcià z komfortowego fotela na traktorze. ATWE OSTRZENIE WYMAGA MNIEJSZEJ ILOÂCI ENERGII Modu no y mo na wysunàç z prasy do belowania, aby ods oniç no e w celu ich atwego naostrzenia. Prostota, z jakà przeprowadza si t czynnoêç, gdy ju zajdzie taka potrzeba, zach ca operatora do jej wykonania, co daje efekt w postaci p ynniejszego przycinania, które wymaga mniejszej mocy. Aby wyd u yç okres mi dzy ostrzeniem, jako akcesorium montowane przez dealera dost pny jest zestaw wzmocnionych no y.

10 10 11 KOMFORT I WYGODA MONITORING DOSTOSOWANY DO TWOJEJ FLOTY Du e prasy do belowania BB9000 sà gotowe do pracy z ka dym traktorem wyposa onym w magistral komunikacyjnà zgodnà ze standardem ISOBUS. Uzyskanie szczegó owych informacji o prasie i opcji sterowania tà maszynà mo na uzyskaç za pomocà monitora znajdujàcego si w kabinie traktora. JeÊli prasa b dzie pracowaç z traktorem, który nie jest wyposa ony w magistral komunikacyjnà zgodnà ze standardem ISOBUS, w wyposa eniu mo e znaleêç si oddzielny monitor. Mo na dokonaç wyboru mi dzy monochromatycznym monitorem InfoView II klasy podstawowej lub zaawansowanym kolorowym monitorem IntelliView III z ekranem dotykowym, który znajduje si równie w wyposa eniu innych maszyn marki New Holland. Oto kilka dodatkowych zalet nowego monitora IntelliView III z ekranem dotykowym: atwa nawigacja mi dzy oknami przy pomocy zwyk ego dotyku palcem. WyjÊcie, które mo e zostaç pod àczone do kamery zamontowanej w tylnej cz Êci pracy w celu poprawy widocznoêci, jest dost pne jako akcesorium montowane przez dealera. SPÓJRZ ZA SIEBIE Szybka kontrola zawini tej beli, sprawdzenie, czy manewr cofania jest bezpieczny, bàdê te sprawdzenie ruchu ulicznego za prasà w trakcie jazdy na drodze. Jest to mo liwe dzi ki kamerze instalowanej przez dealera, którà mo na pod àczyç do kolorowego monitora IntelliView III z ekranem dotykowym. WyÊwietlacz systemu monitorowania/kamery daje si atwo w àczyç z poziomu kabiny w trakcie pracy. POLEGAJ NA BEZPIECZNEJ DOSTAWIE BEL Rolkowa zsuwnia bel jest wysoko ceniona w przypadku wszystkich upraw i warunków pracy. Jest to standardowe wyposa enie wszystkich modeli. W celu jeszcze p ynniejszego wysuwania ostatnie dwie rolki zamontowano na o yskach. Dolna pod oga d ugiej komory formowania bel równie przyczynia si do p ynnego ich wysuwania, a konstrukcja bocznych wsporników zsuwni bel zapewnia d ugi okres eksploatacji.

11 UK AD PE NEGO WYSUWANIA BEL FULL BALE-EJECT LUB UK AD CZ ÂCIOWEGO WYSUWANIA BEL PARTIAL BALE-EJECT W celu atwego roz adunku prasy do belowania po zakoƒczeniu dnia pracy standardowy uk ad wysuwania bel Bale-Eject ca kowicie opró nia komor formowania bel z wszelkiego pozosta ego zbioru. Dwie szyny zamontowane w dolnej cz Êci komory formowania bel, ka da z 4 palcami, sterowane przez uk ad hydrauliczny ze specjalnà dêwignià sterujàcà w tylnej cz Êci prasy, wysuwajà ca kowicie ca à bel z komory formowania bel. Wysuni cie tylko zawini tej beli i pozostawienie zawiàzki kolejnej w komorze umo liwiono przy pomocy opcjonalnego uk adu cz Êciowego wysuwania bel Partial Bale-Eject, który mo e zostaç dodany do standardowego uk adu pe nego wysuwania bel Full Bale-Eject. Oddzielne z by popychajàce po ka dej ze stron komory sà uruchamiane ze poêrednictwem oddzielnych uk adów hydraulicznych. Dzi ki pozostawieniu kilku zwojów wewnàtrz komory rozpocz cie obs ugi kolejnej beli jest du o szybsze, co zwi ksza wydajnoêç pracy.

12 12 13 KOMFORT I WYGODA CA ODZIENNY KOMFORT WYBÓR OSI DOSTOSOWANY DO KA DEGO TERENU W celu dostosowania maszyny do terenu oraz do podstawowych warunków polowych mo na dokonaç wyboru mi dzy osià pojedynczà a podwójnà. Du a Êrednica opon zamontowanych na osiach pojedynczych zmniejsza ryzyko ugrz êni cia, podczas gdy oê podwójna zmniejsza ubicie gleby, jak równie pionowy ruch pracy do belowania. Poprawia równie jazd w trakcie prac polowych lub podczas poruszania si po drodze z du à pr dkoêcià. ULEPSZONA ZWROTNOÂå W celu zmniejszenia tarcia gruntu modele z wirnikiem koszàcym mogà byç wyposa one w oê podwójnà z uk adem Auto-Steer. Uk ad kierowania umo liwia oponom na trzymanie si kierunku jazdy. Aby w jeszcze wi kszym stopniu zmniejszyç ubicie gleby i tendencje do ugrz êni cia, oê podwójna z nowym uk adem Auto-Steer mo e zostaç wyposa ona w opony 620/50x22.5. MNIEJSZY I BARDZIEJ FUNKCJONALNY ZACZEP W CELU UZYSKANIA MA EGO PROMIENIA SKR TU Konstrukcja belki zaczepowej obejmuje prosty uk ad nap dowy. Ogólna konstrukcja wypustu jest wàska. Znajduje to odzwierciedlenie w polepszeniu skr tów na uwrociach o 5% w porównaniu z wczeêniejszym zakresem oraz poprawia ogólne mo liwoêci belowania. Poprawia to równie zwrotnoêç prasy do belowania podczas jazdy na drodze i w obejêciu. ZwrotnoÊç wi ksza o 5%

13 SZPAGAT NA D UGI DZIE BELOWANIA W odpornej na kurz skrzynce sznurka mo na przechowywaç maksymalnie 30 motków szpagatu. Umo liwia to kontynuowanie nawet najd u szego dnia pracy w ka dych warunkach. KONTROLOWANE ZA POÂREDNICTWEM MONITORA OLIWIENIE I SMAROWANIE POZWALA ZAPOMNIEå O PROBLEMACH Wi kszà niezawodnoêç i mniejsze wymogi dotyczàce konserwacji osiàgni to poprzez uk ad automatycznego oliwienia. Standardowym wyposa eniem jest równie zbiornik uk adu centralnego smarowania, który zapewnia dost p do wszystkich punktów smarowania. Opcjonalne wyposa enie mo e stanowiç automatyczny uk ad smarowania, który jest kontrolowany z monitora w kabinie. WYGODNY POMIAR WAGI W TRAKCIE PRACY Uk ad pomiaru wagi bel z dok adnoêcià do +/- 2%, który umo liwia atwe zwa enie ró nych rozmiarów bel w przypadku ka dego rodzaju upraw, jest dost pny jako akcesorium montowane przez dealera. Zapewnia szybkie i niezawodne rejestrowanie informacji cennych zarówno dla rolnika, jak i przedsi biorcy. IDEALNA KONSEKWENCJA W ZAKRESIE D UGOÂCI BEL Maksymalna precyzja w zakresie d ugoêci bel eliminuje potencjalne frustracje zwiàzane z transportem i procesem uk adania stogu oraz usprawnia sk adowanie pokosu. Ten uk ad elektroniczny, stanowiàcy uzupe nienie mechanicznego uk adu pomiaru d ugoêci bel a instalowany przez dealera, wykorzystuje informacje na temat Êredniego zwoju w celu samoczynnego wy àczenia cyklu sup ania. Precyzja uk adu zosta a zagwarantowana przez ko o z wyci ciami, które dokonuje pomiaru precyzyjnego ruchu beli w skrzyni. Ustawienie lub zmiana d ugoêci bel jest niezwykle prosta i kontrolowana z komfortowego fotela na traktorze.

14 14 15 NIEZAWODNOÂå I JAKOÂå WYTRZYMA OÂå DZI KI KONSTRUKCJI SOLIDNA RAMA SKORUPOWA Podstawowym wymogiem dla d ugiego okresu eksploatacji prasy do belowania jest solidnoêç ca ej konstrukcji. Utrzymanie wszystkich niezb dnych podzespo ów dok adnie w miejscach ich zamontowania oraz utrzymanie si y niezb dnej do wykonywania ci kich prac osiàgni to dzi ki masywnej konstrukcji jednocz Êciowej ramy.

15 NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE SUP ACZ Z CA KOWICIE UDOSKONALONÑ TECHNOLOGIÑ Istotna cz Êç dzia aƒ rozwojowych w przypadku nowej gamy du ych pras do belowania BB9000 by a skierowana na wydajnoêç sup aczy. Mimo e uk ad od wielu lat udowadnia swojà skutecznoêç na ca ym Êwiecie, zosta on szczegó owo zbadany i po uwzgl dnieniu rosnàcych wymagaƒ wzgl dem procesu wiàzania dokonano precyzyjnych ulepszeƒ, aby jeszcze bardziej usprawniç podwójny uk ad sup aczy; wi ksza Êrednica tarczy hamulcowej sup aczy, ograniczone napi cie szpagatu, dziób o zmienionym kszta cie oraz zmiany innych elementów sprawi y, e na ponad testowanych bel w adnej nie zaobserwowano nieprawid owego wiàzania. SOLIDNE SKRZYNIE BIEGÓW UMO LIWIAJÑ D U SZÑ PRAC Wysokowydajne belowanie, obejmujàce przetwarzanie du ych iloêci pokosu, oznacza zastosowanie przek adni o du ej sile. W du ych prasach do belowania marki New Holland przek adnie sà stosowane do wszystkich g ównych zespo ów nap dowych, co daje efekt w postaci wi kszej niezawodnoêci i mniejszych wymogach dotyczàcych konserwacji. NISKI STOPIE NAPR ENIA SUP ACZY WYD U A OKRESY MI DZY PRZEGLÑDAMI Renomowany podwójny uk ad sup aczy w du ych prasach do belowania marki New Holland umo liwia uzyskanie wi kszej g stoêci bel, poniewa podczas formowania beli praktycznie nie wyst puje jakiekolwiek obcià enie podzespo ów uk adu prowadzenia szpagatu i mechanizmu sup aczy. Dwa po o enia podawania szpagatu oznaczajà, e szpagat nie Êlizga si po powierzchni beli podczas przesuwania pokosu przez komor formowania bel. D u szy okres eksploatacji sup aczy stanowi istotnà zalet, która przyczynia si do niezawodnoêci procesu belowania.

16 16 17 TOP SERVICE W RAMACH US UGI NEW HOLLAND TOP SERVICE FIRMA NEW HOLLAND I DEALER ZAWSZE S U Ñ POMOCÑ NAJWY SZA DOST PNOÂå Zarzàdzana we wspó pracy z dealerami firmy New Holland oraz zespo ami New Holland Parts & Service us uga New Holland Top Service zapewnia pe ne wsparcie i dost pnoêç aktualnych informacji przez 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu, poprzez bezp atny numer telefonu Na bezp atny numer telefonu mo na zadzwoniç w dowolnym momencie, aby uzyskaç informacje dotyczàce sieci dealerów firmy New Holland, zamówiç broszury, specyfikacje produktów, a tak e omówiç problemy dotyczàce produktów i inne kwestie. NAJWY SZY POZIOM ZADOWOLENIA Zespó New Holland Top Service obs uguje i monitoruje ka de zg oszenie a do znalezienia ostatecznego rozwiàzania. Zg oszenia sà zamykane dopiero po koƒcowej rozmowie telefonicznej z klientem, która ma na celu potwierdzenie jego pe nego zadowolenia. Opinie uzyskane z takich rozmów sà wykorzystywane w regularnych przeglàdach majàcych na celu sta e ulepszanie procesu. NAJWI KSZA SZYBKOÂå W przypadku problemów z produktem zespó New Holland Top Service, we wspó pracy z dealerem i zespo ami New Holland Parts and Service, stara si jak najszybciej zdobyç niezb dne cz Êci i rozwiàzaç ka dy problem techniczny. W celu zapewnienia dostawy cz Êci na czas dealerzy firmy New Holland korzystajà ze sprawnie dzia ajàcych systemów zamawiania i dostarczania cz Êci oraz sk adów cz Êci zapewniajàcych obs ug przez 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu. Dla utrzymania wysokiego standardu obs ugi w zakresie cz Êci regularnie organizowane sà zaawansowane szkolenia produktowe dla personelu dealerów. NAJWY SZY PRIORYTET Firma New Holland doskonale zdaje sobie spraw z faktu, e ka dy spadek wydajnoêci w okresie zbiorów mo e byç bardzo kosztowny. Z tego wzgl du sprz t najwy szej klasy i wydajnoêci jest w okresie gwarancyjnym obj ty dodatkowym wsparciem technicznym. Kierownik dzia u New Holland Top Service mo e pozyskaç cz Êci niezb dne do szybkiego rozwiàzania problemu z dowolnej placówki nale àcej do sieci New Holland Parts and Manufacturing, w tym z linii produkcyjnych. Nasza priorytetowa obs uga logistyczna zapewnia szybkà dostaw cz Êci, by maszyna mog a jak najszybciej wróciç do pracy. US UGA NEW HOLLAND TOP SERVICE POZWALA ZAPOMNIEå O POTENCJALNYCH PROBLEMACH ZWIÑZANYCH Z WYDAJNOÂCIÑ I SKUPIå SI NA PRACY

17 WI CEJ NI SAM PRODUKT PROFESJONALNY DEALER SERWISANCI ZAPEWNIAJÑ POMOC TECHNICZNÑ NA NAJWY SZYM POZIOMIE Program certyfikacji serwisantów dealera pomaga w utrzymaniu za ka dym razem takiego standardu pomocy technicznej, jakiego oczekujà klienci. Na potrzeby takiego programu firma New Holland stworzy a narz dzie online majàce na celu szkolenie oraz rozwijanie kwalifikacji i podnoszenie poziomu wiedzy wszystkich serwisantów zatrudnionych w stacjach dealerskich firmy New Holland. Narz dzie takie umo liwia serwisantom uzupe nianie i odêwie anie wiedzy zdobytej podczas szkoleƒ organizowanych w oêrodkach szkoleniowych firmy New Holland, a tak e sta e podnoszenie kwalifikacji. JAKO EKSPERCI BRAN Y, ROZUMIEMY POTRZEBY FINANSOWE NASZYCH KLIENTÓW CNH Capital, spó ka zapewniajàca obs ug finansowà klientów firmy New Holland, posiada dog bnà znajomoêç bran y rolniczej. Ka dy klient jest inny i ma w asne potrzeby sprz towe oraz finansowe. W aênie dlatego rozszerzyliêmy obs ug klienta o dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety finansowe. Dealerzy firmy New Holland i specjaliêci CNH Capital wspó pracujà ze sobà, by oferowaç najnowoczeêniejszy sprz t rolniczy wraz z elastycznymi i innowacyjnymi rozwiàzaniami finansowymi. Korzystajàcy z us ug CNH Capital majà pewnoêç, e obs uguje ich instytucja finansowa specjalizujàca si w rolnictwie. SERVICE PLUS D UGOTRWA A OCHRONA Us uga Service Plus firmy Covéa Fleet zapewnia w aêcicielom maszyn rolniczych firmy New Holland dodatkowà ochron po up ywie wa noêci gwarancji przewidzianej umowà. Szczegó owe informacje na ten temat mo na uzyskaç u lokalnego dealera. Dost pnoêç us ugi jest ograniczona. Us uga podlega warunkom i postanowieniom umownym.

18 ODPOWIEDNI ROZMIAR BELI DO KA DEGO ZASTOSOWANIA BB9060 BB9070 BB9080 BB9090 BB9050 BB9040 GDZIE ELASTYCZNOÂå OBRÓBKI TO WARUNEK KONIECZNY Formujàc bele o szerokoêci 80 cm i wysokoêci 47 cm, model BB9040 stanowi idealne rozwiàzanie w przypadku prac rolniczych, których skutecznoêç zale y od wysokiej wydajnoêci belowania oraz elastycznego uk adu obróbki bel. Przy maksymalnej d ugoêci 200 cm bela uformowana przez BB9040 mo e zostaç obrobiona bez koniecznoêci u ywania ci kiego sprz tu obróbczego, zapewniajàc przy tym wysokà wydajnoêç procesu belowania. DO DZIA ALNOÂCI PRZEMYS OWEJ JeÊli rozmiary procesu belowania osiàgajà poziom, na którym nieograniczona wydajnoêç jest decydujàcym czynnikiem, nowy model BB9090 marki New Holland stanowi w aêciwà odpowiedê. Dostarczanie bel o szerokoêci 120 cm i wysokoêci 130 cm oraz formowanie ich w szybkim tempie, bez jakichkolwiek przerw, to osiàgni cia najwi kszego modelu w imponujàcej gamie du ych pras do belowania.

19 DANE TECHNICZNE MODELE BB9O5O / BB9O6O BB9O7O / BB9O8O Typ Standardowe Pakowacz-docinacz Nó rotacyjny Standardowe Nó rotacyjny Rozmiary bel SzerokoÊç/maksymalna d ugoêç (cm) 80 / / / / / 260 WysokoÊç 70 / / / / / 90 Wymogi dotyczàce traktora Minimalna moc WOM (kw/km) 75/102 80/110 95/130 85/114 / 90/ /141 / 110/150 Nap d g ówny Zabezpieczenie Êruba bezpiecznikowa Êcinana, sprz g o przecià eniowe i sprz g o poêlizgowe Podbieracz Super Sweep SzerokoÊç (DIN 11220) (m) 1,98 1,98 1,98 2,25 2,4 System ci cia CropCutter lub lub 33 Odleg oêç mi dzy no ami (mm) lub lub 39 Wyjmowanie no y - Od przodu Wysuwany modu no y - Wysuwany modu no y System podawania Podajnik 2 pary wide 3 pary wide Rotacyjny 3 pary wide Rotacyjny pakujàcych pakujàcych pakujàcych 6 pojedynczych 6 pojedynczych SzerokoÊç 972 mm 9 pojedynczych SzerokoÊç 1356 mm palców palców Konfiguracja w palców Konfiguracja w kszta cie litery W kszta cie litery W Zabezpieczenie podajnika Sprz g o poêlizgowe Sprz g o poêlizgowe Sprz g o wy àczajàce Sprz g o poêlizgowe Sprz g o wy àczajàce Podawacz wid owy z 4 palcami wid owy z 6 palcami wid owy z 4 palcami wid owy z 6 palcami wid owy z 6 palcami Zabezpieczenie podawacza Âruba bezpiecznikowa Âruba bezpiecznikowa Âruba bezpiecznikowa Âruba bezpiecznikowa Âruba bezpiecznikowa Êcinana Êcinana Êcinana Êcinana Êcinana T ok Pr dkoêç (skoków/min) D ugoêç skoku (mm) System wiàzania Typ Podwójny uk ad Podwójny uk ad Podwójny uk ad Podwójny uk ad Podwójny uk ad sup aczy sup aczy sup aczy sup aczy sup aczy Liczba nici szpagatu Typ wentylatorów sup aczy Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Alarm funkcji sup aczy Monitor i lampka Monitor i lampka Monitor i lampka Monitor i lampka Monitor i lampka ostrzegawcza ostrzegawcza ostrzegawcza ostrzegawcza ostrzegawcza Smarowanie sup aczy Smar Smar Smar Smar Smar PojemnoÊç motków szpagatu System regulacji g stoêci bel Proporcjonalna kontrola 3-kierunkowa Kontrolowany za Kontrolowany za Kontrolowany za Kontrolowany za Kontrolowany za poêrednictwem monitora poêrednictwem monitora poêrednictwem monitora poêrednictwem monitora poêrednictwem monitora Sterowanie r czne Elektroniczny uk ad kontroli GotowoÊç do obs ugi ISO Monitor InfoView II O O O O O Kolorowy monitor IntelliView III z ekranem dotykowym O O O O O Rozmiar opon na osiach OÊ pojedyncza 600/55X /55X /55X /55X /55X /40X /40X /40X /40X /40X22.5 OÊ podwójna wyposa ona lub niewyposa ona w uk ad Auto-Steer 500/50X17 500/50X17 500/50X17 500/50X17 500/50X17 OÊ podwójna wyposa ona w du e ko a i uk ad Auto-Steer / 560/45X /45X /50R /50R22.5 Wymiary prasy SzerokoÊç (oê pojedyncza - opony 600/55X22.5) (mm) SzerokoÊç (oê podwójna - opony 500/50X17) (mm) Wyposa enie standardowe: uk ad centralnego smarowania, standardowy uk ad wysuwania bel Bale-Eject, rolkowa zsuwnia bel/hydrauliczne urzàdzenie sk adajàce. Wyposa enie opcjonalne: automatyczny uk ad smarowania, uk ad cz Êciowego wysuwania bel Partial Bale-Eject, Êwiat a robocze, system monitorowania za poêrednictwem kamer, uk ad pomiaru wagi bel, uk ad pomiaru wilgotnoêci, zestaw wzmocnionych no y, elektroniczny uk ad sterowania d ugoêcià beli. Standard O Opcja - Niedost pne

20 NEW HOLLAND. SPECJALISTA W BRAN Y ROLNICZEJ TWÓJ LOKALNY DEALER Odwiedê naszà stron internetowà: ZAPYTAJ O JAZD PRÓBNÑ! Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj cia mogà dotyczyç wyposa enia opcjonalnego lub niedost pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo na uzyskaç w naszej sieci sprzeda y. Wydawca: New Holland Brand Communications. Bts Adv. 07/08 TP01 (Turyn) Wydrukowano w Polisce Firma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560 FPi 5500 Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520 FPi 5540 FPi 5560 FPi 5500 Chcesz Ŝeby twoja poczta wychodząca jak najszybciej dotarła do adresata?

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

35/40/45/50B-7 AC. WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska. 35-40-45-50B-7AC_pl 30-06-2008 13:54 Pagina 1

35/40/45/50B-7 AC. WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska. 35-40-45-50B-7AC_pl 30-06-2008 13:54 Pagina 1 35404550B7AC_pl 3002008 13:54 Pagina 1 Zdj cie mo e przedstawiaç wyposa enie opcjonalne. 35/40/45/50B7 AC WÓZKI WID OWE Przyjazne dla Êrodowiska 35404550B7AC_pl 3002008 13:54 Pagina 2 Nowe standardy dla

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS MASZYNY DO PRAC BRUKARSKICH, KOMUNALNYCH I NIWELACJI TERENU WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS Zwiększenie wydajności ten cel przede wszystkim przyświeca firmom, których zlecenia dotyczą układania

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. 1345 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç wagi samochodowe do wa enia pojazdów w ruchu, oraz szczegó owego zakresu badaƒ i sprawdzeƒ

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Organizacja produkcji

Organizacja produkcji Formy organizacji Organizacja Stacjonarna forma organizacji Niepotokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji Gniazdowa forma organizacji Formy organizacji W zaleŝności od okoliczności to... zadanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 78 4725 Poz. 734 i 735 4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaç gospodarowanie numeracjà AUS: 1) numery AUS przydziela si operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej lub innej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

Prasy zwijające stałokomorowe Fendt 3250 F

Prasy zwijające stałokomorowe Fendt 3250 F Prasy zwijające stałokomorowe Fendt 3250 F Profesjonalna prasa o wysokim stopniu zgniotu Prasa o wysokiej wydajności Nowa prasa zwijająca walcowa Fendt 3250 F jest zaprojektowana do intensywnego i profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Prasy zmiennokomorowe. Nowoczesne prasy zwijajàce zmiennokomorowe John Deere Prasy 572, 582 oraz 592: maszyny o wysokiej przepustowoêci!

Prasy zmiennokomorowe. Nowoczesne prasy zwijajàce zmiennokomorowe John Deere Prasy 572, 582 oraz 592: maszyny o wysokiej przepustowoêci! Prasy zmiennokomorowe Nowoczesne prasy zwijajàce zmiennokomorowe John Deere Prasy 572, 582 oraz 592: maszyny o wysokiej przepustowoêci! PRASY ZWIJAJÑCE ZMIENNOKOMOROWE John Deere, Êwiatowy lider w produkcji

Bardziej szczegółowo