Obliczanie wskaźników oraz efektu ekologicznego dla poddziałania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczanie wskaźników oraz efektu ekologicznego dla poddziałania"

Transkrypt

1 Obliczanie wskaźników oraz efektu ekologicznego dla poddziałania EMISJA ZANIESZYSZCZEŃ (Mg/rok) REDUKCJA EMISJI Mg/rok pyły ogólne 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 SO 2 0,528 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,528 NO x 0,055 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,052 CO 2,475 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 2,474 CO 2 ** 105,550 0,000 0,000 4,325 0,000 0,000 0, ,225 Marcin Gregorowicz, Wojciech Kłoszewski Gdańsk, 12 styczeń 2016 r. Regionalny Program Operacyjny

2 Portal Funduszy Europejskich

3 Typy projektów 1) budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących: a) słońce do 2 MWe/MWt b) biomasę do 5 MWt, c) biogaz do 1 MWe, d) geotermalne źródła ciepła do 2 MWt. 2) przebudowa infrastruktury oraz zakup niezbędnych urządzeń wykorzystujących energię wody wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie o mocy do 5 MWe, 3) budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych, 4) rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).

4 Opis potrzeby realizacji projektu W ramach opisu potrzeb realizacji projektu, należy przedstawić problemy interesariuszy projektu, które dany projekt ma rozwiązać. Pozwoli to na sformułowanie celów realizacji projektu. Należy przy tym pamiętać, że cele realizacji projektu muszą być zgodne z celami realizacji danej Osi Priorytetowej RPO WP Dla poddziałania celem szczegółowym jest: zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej. Wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego jest szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, zaś wskaźnikiem produktu dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej

5 Efekt ekologiczny projektu (kryterium C4): Stosunek nakładów finansowych do planowanych efektów realizacji projektu w postaci wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (PM10, B(a)P). - Zadania związane z redukcją niskiej emisji - Likwidacja kotłów opalanych paliwami stałymi (głównie węglem kamiennym) - Dla zadań odnoszących się do produkcji energii elektrycznej (np. PV, elektrownie wodne) efektu nie wykazuje się

6 Redukcja lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń Przez zredukowaną emisję dwutlenku węgla (CO 2 ) należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości zużycie energii chemicznej zawartej w paliwach. Przez unikniętą emisję dwutlenku węgla (CO 2 ) należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku: budowy nowego źródła energii (emisji CO 2 ) - dla potrzeb nowego odbiornika energii należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88% (co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową),

7 Czynniki wpływające na wielkość emisji Wielkości emisji są uzależnione w głównej mierze od: rodzaju zastosowanego paliwa, parametrów paliwa (np. wartości opałowej, zawartości zanieczyszczeń w paliwie), zużycia paliwa, sprawności zastosowanego urządzenia redukcji emisji.

8 Wybrane rodzaje zanieczyszczeń dwutlenek węgla (CO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenki węgla (CO), pył zawieszony całkowity (TSP), benzo(a)piren.

9 KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE: Zakład w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Ośrodek działa w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Ośrodek odpowiada za prowadzenie corocznej inwentaryzacji, bilansowania, prognozowania emisji zanieczyszczeń oraz opracowywania planów redukcji emisji i raportów zgodnie z wymogami Protokołu z Kioto.

10 Wskaźniki emisji CO 2 oraz wartości opałowych

11 Wybrane wskaźniki emisji CO 2 oraz wartości opałowych Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 itd.) Tabela 3. Ciepłownie Rodzaj paliwa Wartość opałowa WO [MJ/kg] Wartość emisji WE CO2 [kg/gj] Węgiel kamienny 21,77 94,93 Węgiel brunatny 8,32 109,77 W tabeli podano przykładowe wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017

12 Wybrane wskaźniki emisji CO 2 oraz wartości opałowych Tabela 14. Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw Rodzaj paliwa Wartość opałowa WO [MJ/kg] Wartość emisji WE CO2 [kg/gj] Brykiety węgla kamiennego 20,7 97,50 Ropa naftowa 42,3 73,30 Gaz ziemny 48,0 56,10 Biogaz 50,4 54,60 Oleje opałowe 40,4 77,40 W tabeli podano przykładowe wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017

13 Wybrane wskaźniki emisji CO 2 dla energii elektrycznej Przykładowe wskaźniki emisji CO 2 za rok 2014 wyliczone na podstawie informacji będących w posiadaniu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami ujęte w syntezie wynoszą odpowiednio: Rodzaj zanieczyszczenia Dla energii elektrycznej ze źródeł spalania z uwzględnieniem energii elektrycznej dostarczonej do sieci z elektrowni wodnych i wiatrowych i z uwzględnieniem strat, czyli u odbiorcy końcowego: Dla energii elektrycznej ze źródeł spalania objętych systemem EU ET dla odbiorcy końcowego Wskaźnik emisji CO 2 [kg/mwh] 825, ,083

14 Wybrane wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energii elektrycznej Przykładowe wskaźniki emisji za rok 2014 wyliczone na podstawie informacji będących w posiadaniu Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami ujęte w syntezie wynoszą odpowiednio: Rodzaj zanieczyszczenia Wartość emisji [kg/mwh] Dwutlenek siarki SO 2 1, Tlenki azotu NO x 1, Tlenek węgla CO 0, Pył całkowity 0,063861

15 Energia pierwotna - energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwana bezpośrednio ze środowiska Energia finalna energię lub paliwa zużywane przez odbiorcę końcowego; L.p. 1 Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi Sposób zasilania budynku Rodzaj nośnika energii wi lub części budynku w energię lub energii Olej opałowy 2 Gaz ziemny 1,10 3 Gaz płynny 4 Węgiel kamienny Miejscowe wytwarzanie 5 Węgiel brunatny energii w budynku 6 Energia słoneczna 7 Energia wiatrowa 0,00 8 Energia geotermalna 10 Biomasa 0,20 11 Biogaz 0,50 12 Węgiel kamienny lub gaz 0,80 Ciepło sieciowe z kogeracji 13 Biomasa, biogaz 0,15 14 Węgiel kamienny 1,30 Ciepło sieciowe z ciepłowni 15 Gaz lub olej opałowy 1,20 17 Sieć elektroenergetyczna systemowa Energia elektryczna 3,00 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U poz. 376)

16 Redukcja emisji PM 10 i B(a)P Źródła poniżej 50 KW Zanieczyszczenie miano Wskaźniki emisji Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) Gaz ziemny Olej opałowy Biomasa drewno Pył PM 10, g/gj 380 0, Benzo(a)piren mg/gj Źródła od 50kW do 1 MW Zanieczyszczenie miano Wskaźniki emisji Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) Gaz ziemny Olej opałowy Biomasa drewno Pył PM 10, g/gj 190 0, Benzo(a)piren mg/gj Źródła od 1 MW do 50 MW Zanieczyszczenie miano Wskaźniki emisji Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy) Gaz ziemny Olej opałowy Biomasa drewno Pył PM 10, g/gj 76 0, Benzo(a)piren mg/gj Opracowane na potrzeby Programu Priorytetowego KAWKA

17 Sposób obliczania wielkości emisji Ogólny wzór służący do obliczania wielkości emisji na podstawie wskaźnika emisji na jednostkę zużytego paliwa: E = B W p (1) gdzie: E - emisja substancji [Mg/rok]; B - zużycie paliwa [kg/rok]; W p - wskaźnik emisji na jednostkę zużytego paliwa [Mg/kg].

18 Sposób obliczania wielkości emisji Ogólny wzór służący do obliczania wielkości emisji na podstawie wskaźnika emisji na energię chemiczną wprowadzoną w paliwie: gdzie: E - emisja substancji [Mg/rok]; B - zużycie paliwa [kg/rok]; E = B W o W e (2) W o - wartość opałowa paliwa [MJ/kg]; W e - wskaźnik emisji na megadżul energii chemicznej zawartej w paliwie [Mg/MJ].

19 Sposób obliczania wielkości emisji Jeżeli za źródłem spalania (kotłem) jest zamontowane urządzenie redukcji emisji jej wielkość określa się z zależności: gdzie: E = E 100 η 100 (3) E, E - emisja substancji po korekcie ze względu na redukcję, [Mg/rok]; E - emisja przed urządzeniem redukcyjnym, wyliczona z zależności (1) lub (2), [Mg/rok]; η - sprawność urządzenia redukcyjnego, wyrażona w procentach [%]; k zawartość części palnych w pyle [%]. Przy wyliczaniu emisji pyłów: E = E 100 η 100 k (4)

20 Wybrane wskaźniki emisji zanieczyszczeń, KOBIZE W tabeli podano przykładowe wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW. Tabela 3.1. Wskaźniki dla węgla kamiennego gdzie: A r - zawartość popiołu wyrażona w procentach [%]; s - zawartość siarki całkowitej wyrażona w procentach [%] dla kotłów z rusztem stałym wyposażonych w cyklony wskaźniki emisji benzo(a)pirenu należy pomnożyć przez współczynnik 0,4.

21 Źródła opalane drewnem opałowym oraz na biogaz Przykładowe źródła ciepła: Brykiet z trocin Biomasa drzewna

22 Wybrane wskaźniki biogaz, drewno opałowe KOBIZE W tabeli podano przykładowe wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Rodzaj paliwa Wartość opałowa WO [MJ/kg] Wartość emisji WE CO2 [kg/gj] drewno opałowe 15,6 112,00 biogaz 50,4 54,60 Jednocześnie według KOBIZE dla wskaźników dotyczących energii elektrycznej, ze źródeł spalania objętych systemem EU ETS zakłada się, że dla biopaliw i biomasy emisja CO 2 wynosi zero. Dla zadań finansowanych w ramach RPO WP należy postępować tak samo.

23 Energia geotermalna Energia z wnętrza ziemi energia rezydualna z okresu tworzenia Ziemi, energia naturalnego rozpadu promieniotwórczego, ciepło krystalizacji substancji tworzących jądro, ciepło dyssypacji pływów w płynnym wnętrzu wywołane działaniem Księżyca i Słońca Między innymi pompy ciepła są urządzeniami wykorzystującymi energię geotermalną, są to tzw. gruntowe pompy ciepła.

24 Pompy ciepła Na podstawie załącznika VII do Dyrektywy 2009/28/WE, ilość energii odnawialnej dostarczanej przez technologie pomp ciepła (E RES ) oblicza się za pomocą następującego wzoru: gdzie; E RES = Q usable (1 1 SPF ) Q usable = H HP P rated E RES szacunkowa ilość energii odnawialnej dostarczanej przez technologie pomp ciepła [GWh], Q usable szacunkowe całkowite użyteczne ciepło pochodzące z pomp ciepła [GWh], H HP - równoważne godziny pracy z pełnym obciążeniem [h], P rated - wydajność zainstalowanych pomp ciepła, z uwzględnieniem całkowitego okresu eksploatacji różnych rodzajów pomp ciepła [GW], SPF - szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej (SCOP net lub SPER net ).

25 Pompy ciepła Zgodnie z załącznikiem VII do dyrektywy 2009/28/WE, pompa ciepła aby została uznana za źródło odnawialne musi spełniać warunek: SPF>1,15 1 h Minimalna wartość SPF dla elektrycznych, sprężarkowych pomp ciepła zasilanych energią elektryczną SPF (SCOP net ) musi wynosić co najmniej 2,5 (przy h=0,455), aby zgodnie z dyrektywą OZE energia była uznana za odnawialną Minimalna wartość SPF dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną (bezpośrednio lub poprzez spalanie paliw, np. gazowych, napędzanych ciepłem), gdzie sprawność produkcji energii (h) jest równa 1, minimalna wartość SPF (SPER net ) musi wynosić co najmniej 1,15, aby energia została uznana za odnawialną zgodnie z dyrektywą OZE.

26 Pompy ciepła W przypadku nowego źródła ciepła, wielkość unikniętej emisji powinna zostać ustalana za pomocą następującego wzoru: gdzie; E = E res W e (1 1 SPF ) E wielkość unikniętej emisji zanieczyszczeń, [Mg/rok], E res szacunkowe całkowite użyteczne ciepło pochodzące z pomp ciepła [GWh], W e wskaźnik emisji zanieczyszczeń z energii elektrycznej [Mg/GWh], SPF szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej (SCOP net lub SPER net ).

27 Pompy ciepła W przypadku zastąpienia starego źródła ciepła przez pompę ciepła, wielkość redukcji emisji powinna zostać ustalana za pomocą następującego wzoru: gdzie; E = E p (W e 1 SPF Q usable) E wielkość redukcji emisji zanieczyszczeń, [Mg/rok], E p szacunkowa emisja zanieczyszczeń z starego źródła ciepła [Mg/rok], Q usable szacunkowe całkowite użyteczne ciepło pochodzące z pomp ciepła [GWh/rok], W e - wskaźnik emisji zanieczyszczeń z energii elektrycznej [Mg/GWh], SPF - szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej (SCOP net lub SPER net ).

28 Kogeneracja Kogeneracja (skojarzona gospodarka energetyczna, CHP Combined Heat and Power) proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz użytkowego ciepła w elektrociepłowni.

29 Kogeneracja Całkowitą wartość energii uzyskiwanej z elektrociepłowni oraz sprawność całkowitą można określić wykorzystując następujące wzory: E=3,6 Ab + Quq gdzie: E - całkowita roczna produkcja energii, GJ Ab - całkowita roczna produkcja energii elektrycznej, MWh Quq - roczna produkcja ciepła użytecznego w skojarzeniu, GJ Qb - całkowita roczna energia chemiczna zużytych paliw, GJ Qbck - roczna energia chemiczna paliw zużytych do produkcji ciepła użytecznego poza procesem skojarzonym, GJ η sprawność całkowita układu kogeneracji, -

30 Wysokosprawna kogeneracja Zgodnie z dyrektywą parlamentu europejskiego i rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej produkcja energii elektrycznej z kogeneracji uważa się za równą całkowitej rocznej produkcji energii elektrycznej wytworzonej przez daną jednostkę, mierzonej na wyjściu głównych generatorów; w jednostkach kogeneracyjnych typu b) turbina parowa przeciwprężna, d) turbina gazowa z odzyskiem ciepła, e) silnik spalinowy, f) mikroturbiny, g) silniki Stirlinga i h) ogniwa paliwowe, o których mowa w części II, o rocznej sprawności ogólnej ustalonej przez państwa członkowskie na poziomie co najmniej 75 %; w jednostkach kogeneracyjnych typu a) turbina gazowa w układzie kombinowanym z odzyskiem ciepła i c) turbina parowa upustowo-kondensacyjna, o których mowa w części II, o rocznej sprawności ogólnej ustalonej przez państwa członkowskie na poziomie co najmniej 80 %.

31 Wysokosprawna kogeneracja W jednostkach kogeneracyjnych o rocznej sprawności ogólnej poniżej wymienionych wcześniej wartości dla poszczególnych rodzajów technologii o których mowa w dyrektywie, kogeneracja obliczana jest według następującego wzoru: ECHP =HCHP *C gdzie: ECHP - ilość energii elektrycznej z kogeneracji; C - stosunek energii elektrycznej do ciepła; HCHP - ilość ciepła użytkowego z kogeneracji.

32 Wysokosprawna kogeneracja Wartości stosowane do obliczania sprawności kogeneracji i oszczędności energii pierwotnej określane są na podstawie przewidywanego lub rzeczywistego funkcjonowania jednostki w normalnych warunkach jej pracy. a) Wysokosprawna kogeneracja Do celów niniejszej dyrektywy wysokosprawna kogeneracja spełnia następujące kryteria: produkcja kogeneracyjna w jednostkach kogeneracyjnych zapewnia oszczędność energii pierwotnej obliczoną według lit. b) w wysokości co najmniej 10 % w porównaniu z wartościami referencyjnymi dla rozdzielonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, produkcja w małoskalowych jednostkach kogeneracyjnych i jednostkach mikrokogeneracyjnych zapewniająca oszczędność energii pierwotnej może kwalifikować się jako wysokosprawna kogeneracja.

33 Wysokosprawna kogeneracja b) Obliczanie oszczędności energii pierwotnej Wielkość oszczędności energii pierwotnej uzyskanej dzięki produkcji kogeneracyjnej określonej zgodnie z załącznikiem I oblicza się według następującego wzoru: PES = 100% 1 CHP Hη Ref Hη 1 CHP Eη Ref Eη gdzie: PES - oszczędność energii pierwotnej; CHP Hη - sprawność cieplna produkcji kogeneracyjnej; Ref Hη - wartość referencyjną sprawności dla produkcji ciepła w układzie rozdzielonym; CHP Eη - sprawność elektryczną produkcji kogeneracyjnej; Ref Eη- wartość referencyjną sprawności dla produkcji energii elektrycznej w układzie rozdzielonym.

34 Nasłonecznienie na terenie Polski Na terenie Polski nasłonecznienie waha się w granicach kwh/m 2, Średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok, Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na 6 miesięcy sezonu wiosenno-letniego (od początku kwietnia do końca września), Czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godzin na dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie.

35 Panele fotowoltaiczne Dokładny uzysk energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych obliczany jest ze skomplikowanych algorytmów przy wykorzystaniu programów komputerowych. Szacunkową ilość generowanej energii elektrycznej można wyliczyć wykorzystując wzór: gdzie: E = I k P w w STC E ilość generowane energii elektrycznej w ciągu roku z instalacji, kwh/rok; I nasłonecznienie na powierzchnię horyzontalną (poziomą), kwh/(m 2 rok); k współczynnik korekcyjny, uwzględniający kąt odchylenia od południa oraz kąt nachylenia dachu; P moc nominalna modułów (PV) wyznaczona w warunkach STC znajdująca się w karcie katalogowej, kw; STC natężenie promieniowania słonecznego (STC), przy których testowane są moduły fotowoltaiczne, 1000 W/m2 (1 kw/m2) ; w w wskaźnik współczynnika wydajności uwzględniający poziom strat na instalacji fotowoltaicznej.

36 Panele fotowoltaiczne Szacunkowa generacja energii elektrycznej

37 Instalacja solarna, efekt ekologiczny W przypadku wspomaganego źródła ciepła przez źródło wspomagające (np. kolektor słoneczny), wielkość redukcji emisji może zostać ustalona za pomocą następującego wzoru: gdzie: E= W e (Q u /η) E wielkość redukcji emisji zanieczyszczeń, [Mg/rok]; Q u całkowite ciepło użyteczne pochodzące ze źródła wspomagającego (np. kolektorów słonecznych), [MWh/rok]; W e wskaźnik emisji na megadżul energii chemicznej zawartej w paliwie źródła wspomaganego ( np. węgla w piecu węglowym)[mg/mwh]; η sprawność całkowita systemu ogrzewania źródła wspomaganego [-].

38 Elektrownie wodne Energia wody jest to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody przetwarzana na energię elektryczną (hydroenergetyka) Elektryczność powstaje dzięki poruszaniu przez wodę urządzenia zwanego turbiną, połączonego bezpośrednio z prądnicą Turbina to wydajniejsza wersja dawnego koła wodnego. Jest ona tak zaprojektowana, aby odbierać poruszającej się wodzie możliwie jak najwięcej energii

39 Elektrownie wodne Szacunkowe wartości generowanej mocy z elektrowni wodnej oraz energii elektrycznej z elektrowni wodnej, można wyliczyć wykorzystując następujące wzory: gdzie: P = g ρ n Q H η A = P t P moc elektrowni wodnej, W; g przyśpieszenie ziemskie (około 9,81 m/s 2 ); ρ gęstość wody (około 1000 kg/m 3 ); n ilość turbin; Q objętościowe natężenie przepływu wody, przełyk turbiny, m 3 /s; H wysokość spadu wody, m; η sprawność elektrowni, -; A ilość generowanej energii elektrycznej, kwh; t czas pracy w ciągu roku z mocą P elektrowni, h/rok.

40 Elektrownie wodne, efekt ekologiczny Szacunkowe wartości redukcji emisji z elektrowni wodnej, można wyliczyć wykorzystując następujący wzór: gdzie: E = A W E wartość redukcji emisji, kg/rok; A ilość generowanej energii elektrycznej w ciągu roku, kwh/rok; W wskaźnik emisji z energii elektrycznej, kg/kwh.

41 Dziękuję za uwagę Kontakt: ul. Rybaki Górne Gdańsk tel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa. 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa. 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DYREKTYWA 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii Andrzej Jurkiewicz Dyrektywa 2001/77/WE z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wsparcie dla mieszkańców ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) (1) Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną Usługi dla energetyki Opinie i ekspertyzy dotyczące spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Metryki wskaźników dla działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Metryki wskaźników dla działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Metryki wskaźników dla działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Wskaźniki produktu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) Wskaźnik przedstawia

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI Autor: Opiekun referatu: Hankus Marcin dr inŝ. T. Pająk Kogeneracja czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Bardziej szczegółowo

Obliczenia związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego i montażem instalacji fotowoltaicznej

Obliczenia związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego i montażem instalacji fotowoltaicznej Załącznik nr 9 Obliczenia związane z wymianą oświetlenia wewnętrznego i montażem instalacji fotowoltaicznej 1. Zestawienie danych dotyczących zastosowanego oświetlenia i odnawialnych źródeł energii W budynku

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok luty 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu)

WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu) WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu) Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na zadanie mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Głowna w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji. Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji. Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Wprowadzenie Wytwarzanie podstawowych nośników energii takich jak ciepło i energia elektryczna może

Bardziej szczegółowo

Stan przed realizacją projektu

Stan przed realizacją projektu Załącznik nr 4.15 do Instrukcji wypełniania załączników Stan przed realizacją projektu Lp. Rodzaj paliwa Nominalna moc cieplna kotła [MW] 0 Czy przed realizacją projektu produkowano / pozyskiwano energię

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny zbiorczy budynku

Audyt energetyczny zbiorczy budynku Audyt energetyczny zbiorczy budynku (adres budynku) Preferencyjna pożyczka na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej (tzw. pożyczka JESSICA II) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Warszawa, dnia 19 maja 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34 /2017 w sprawie zasad ustalania poziomu emisyjności CO2 na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa przepisach

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do konkursu na Działanie 4.1

Lista wskaźników do konkursu na Działanie 4.1 Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - lista wskaźników do konkursu na Działanie 4.1 Lista wskaźników do konkursu na Działanie 4.1 Nazwa wskaźnika Jednostka Rodzaj Typ Poziom pomiaru Charakter Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński

o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK o udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński C Z Ę Ś Ć A D A N E W N I O S K O D A W C Y : Inwestor:........

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 WNIOSEK

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 WNIOSEK Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 WNIOSEK (załącznik nr 1 do Regulaminu) Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na zadanie mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE

WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE WDRAŻANIE BUDYNKÓW NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNYCH W POLSCE Prof. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2013 Poznań, 31. stycznia 2013 1 Zakres Kierunki

Bardziej szczegółowo

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) : Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGIONALNA STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2008-07-06 1 Dokumenty opracowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego: Regionalna strategia

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA BUDYNKÓW WYKŁAD ANALIZA ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW ZASILANIA W ENERGIĘ BUDYNKU

NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA BUDYNKÓW WYKŁAD ANALIZA ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW ZASILANIA W ENERGIĘ BUDYNKU NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA BUDYNKÓW WYKŁAD ANALIZA ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW ZASILANIA W ENERGIĘ BUDYNKU Dr inż. Andrzej Wiszniewski Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska Recast

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zuŝycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Stosowanie wieloźródłowych systemów bioenergetycznych w celu osiągnięcia efektu synergicznego

Stosowanie wieloźródłowych systemów bioenergetycznych w celu osiągnięcia efektu synergicznego Stosowanie wieloźródłowych systemów bioenergetycznych w celu osiągnięcia efektu synergicznego mgr inż. Jakub Lenarczyk Oddział w Poznaniu Zakład Odnawialnych Źródeł Energii Czym są wieloźródłowe systemy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 1 1. Identyfikacja obiektu

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Audyty energetyczne. Wymagania

Audyty energetyczne. Wymagania Audyty energetyczne Wymagania Podstawowe akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej

G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU:

WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU: WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU: Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Strona 1

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP

CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP CIEPŁO Z OZE W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH / PLANOWANYCH INSTALACJI CHP Andrzej Schroeder Enea Wytwarzanie andrzej.schroeder@enea.pl Emisja CO 2 : 611 kg/mwh 44 straty 14 Emisja CO 2 : 428 kg/mwh 34 10 Elektrownia

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU 2009-03-24 Gdańsk 2009 1 ZAŁOśENIA MODERNIZACJI I ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM DO ROKU 2025 bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano i emisji CO2 * źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/wo_i_we_do_stosowania_w_she_2014.pdf i emisji CO2 dla paliw opałowych Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ Wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego&

Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego& Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego& Przygotował:& Adolf&Mirowski,&Paweł&Lachman& 09&października&2013,&Poznań& Zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Ustawa o promocji kogeneracji

Ustawa o promocji kogeneracji Ustawa o promocji kogeneracji dr inż. Janusz Ryk New Energy User Friendly Warszawa, 16 czerwca 2011 Ustawa o promocji kogeneracji Cel Ustawy: Stworzenie narzędzi realizacji Polityki Energetycznej Polski

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna budynków

Jakość energetyczna budynków Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Krzysztof Szymański Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Wrocław, 03.11.2010 r. Jakość energetyczna budynków a odnawialne źródła energii Jakość

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Tomasz Kamiński Pracownia Technologiczna Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Prezentacja wykonana m.in. na podstawie materiałów przekazanych przez

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ODNAWIALNA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ENERGIA ODNAWIALNA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ENERGIA ODNAWIALNA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM wybrane zagadnienia 2008-03-20 1 SIŁOWNIE WIATROWE W WOJ. POMORSKIM I JEGO OKOLICACH 2008-03-20 2 Zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepło 2008-03-20 3 Parki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje.

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu 69 Forum Energia Efekt Środowisko

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

DORAGO ENERGETYKA DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Opracował Andrzej Grzesiek Pakiet 3x20 (marzec 2007r) Kompleksowe rozwiązania energetyczno klimatyczne kierunki dla ciepłownictwa:

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNA SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

I. Beneficjenci Dofinansowanie adresowane jest do:

I. Beneficjenci Dofinansowanie adresowane jest do: Załącznik do Uchwały Nr 79/2015 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 22 października 2015 r. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,042% Biom 2 Węgiel kamienny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 1,042% Biom 2 Węgiel kamienny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora REC 2013 Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Inwestycji Biuro ds. Energetyki Rozproszonej i Ciepłownictwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 4,514% Biom 2 Węgiel kamienny

Udział procentowy 2) [%] 1 Odnawialne źródła energii, w tym biomasa 4,514% Biom 2 Węgiel kamienny Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z poszczególnych źródeł ciepła, oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym ZAŁĄCZNIK (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym Części obiektów energetycznego spalania (np. jedna lub więcej indywidualnych jednostek energetycznego spalania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo