DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 15 września 2010 r. S P R A W O Z D A N I A :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 15 września 2010 r. S P R A W O Z D A N I A :"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 września 2010 r. Nr 107 TREŚĆ: Poz.: S P R A W O Z D A N I A : 1172 Burmistrza Miasta Brzegu nr FN/1/2010 z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Burmistrza Korfantowa nr 4/2010 z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 kwietnia 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2009 rok Wójta Gminy Walce z dnia 17 marca 2010 r. z wykonania budżetu Gminy Walce za 2009 rok 6809

2 1 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE NR FN/1/2010 BURMISTRZA MIASTA BRZEGU z dnia 19 marca 2010 r. z wykonania budżetu miasta za 2009 rok 1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości ,58 zł, co stanowi 100,24 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) Dochody bieżące w wysokości ,44 zł, tj. 100,27 %, 2) Dochody majątkowe w wysokości ,14 zł, tj. 99,98 %. 2. Przychody budżetowe wykonano na kwotę ,44 zł, tj. 19,42 %wykonania planu, natomiast rozchody zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości ,12 zł, co stanowi 76,62 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie ,25 zł, tj. 40,30 %, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2009 r. na realizację zadań publicznych wykonano w kwocie ,93 zł, tj. 89,52 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym dla: 1) zakładów budżetowych w kwocie ,54 zł, tj. 93,99 %, 2) instytucji kultury w kwocie ,20 zł, tj. 89,78 %, 3) innych podmiotów w kwocie ,19 zł, tj. 76,70 %. 6. Przychody zakładów budżetowych zrealizowano w 91,69 %, tj. w wysokości ,88 zł, natomiast koszty wykonano w kwocie ,10 zł, tj. 95,14 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów własnych jednostek budżetowych wykonano w kwocie ,23 zł, tj. 98,27 %, a wydatki nimi finansowane zrealizowano na poziomie 94,26 %, tj. w wysokości ,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie ,00 zł, tj. 95,57 %, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości ,71 zł, tj. 98,83 % wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano w kwocie ,30 zł, co stanowi 80,22 % wykonania planu, natomiast wydatki zrealizowano w 33,81 %,tj. w wysokości ,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. Wymagalne należności (zaległości) dla gminy (bez odsetek) na dzień r. wynoszą ,88 zł i powstały z następujących tytułów: 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego ,70 zł, 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego ,09 zł, 3) użytkowanie wieczyste ,32 zł, 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.906,56 zł, 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską ,35 zł, 6) podatki i opłaty (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,89 zł, podatek od nieruchomości ,51 zł, podatek rolny 80,95 zł, podatek od środków transportowych ,01 zł, podatek od spadków i darowizn ,15 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 7.587,47 zł, opłata skarbowa 1.148,30 zł, wpływy z różnych opłat (min. zajęcie pasa drogowego) ,27 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 175,00 zł) ,55 zł, 7) zadłużenia wspólnot mieszkaniowych ,15 zł, 8) odpłatność za przedszkole, żłobek i stołówkę ,97 zł, 9) zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ,91 zł, 10) należności zasądzone ,55 zł, 11) upomnienia i opłaty sądowe ,34 zł, 12) opłata za wycinkę drzew ,85 zł, 13) pozostałe 7.367,64 zł Łączny stan zobowiązań Gminy Miasto Brzeg na r. wynosi ,70 zł, co stanowi 10,30 % wykonanych dochodów gminy. Na powyższe zobowiązania składają się: 1) Kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie ,70 zł

3 Województwa Opolskiego Nr Poz a) BOŚ w Opolu - Termomodernizacja budynków publicznych ,96 zł, b) BOŚ w Opolu - Termomodernizacja budynków publicznych ,74 zł, c) BGK w Opolu - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego ,00 zł, d) BOŚ w Opolu - na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 r ,00 zł 2) Emisja obligacji komunalnych w 2007 r. w kwocie ,00 zł Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień r. wynoszą ,00 zł i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. Oczyszczanie ścieków w Brzegu realizowane w ramach programu ISPA. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Gmina Miasto Brzeg nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Realizując budżet Burmistrz korzystał w 2009 r. z upoważnienia zawartego w 11 ust. 1 lit. a uchwały budżetowej na 2009 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego działu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na dotacje dla zakładów budżetowych. Kierownicy jednostek organizacyjnych korzystali z uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz zmian wydatków majątkowych. W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Miasto Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji. PODSUMOWANIE Plan (po zmianach) Wykonanie Dochody: , ,58 Wydatki: , ,12 - wydatki bieżące , ,87 - wydatki majątkowe , ,25 NADWYŻKA/ DEFICYT , ,54 FINANSOWANIE , ,44 PRZYCHODY OGÓŁEM: , ,44 Kredyty i pożyczki , ,00 Spłata pożyczek udzielonych , ,41 Środki na pokrycie deficytu (wolne , ,03 środki) ROZCHÓD , ,00 (spłata kredytu BOŚ w Opolu) , ,00 Budżet za 2009 rok zamknął się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych tj. deficytem budżetowym w kwocie ,54 zł Burmistrz Miasta Brzegu Wojciech Huczyński

4 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

5 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

6 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

7 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

8 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

9 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

10 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

11 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

12 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

13 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

14 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

15 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

16 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

17 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

18 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

19 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

20 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

21 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

22 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

23 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

24 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1172

25 2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz SPRAWOZDANIE NR 4/2010 BURMISTRZA KORFANTOWA z dnia 18 marca 2010 r. z wykonania budżetu za 2009 rok. I. WSTĘP Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych Rada Miejska w Korfantowie w dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXXII/196/08 uchwaliła budżet Gminy Korfantów w wielkościach: - dochody - w kwocie złotych, - wydatki - w kwocie złotych, - przychody - w kwocie złotych, - rozchody - w kwocie złotych, - deficyt budżetu - w kwocie złotych. W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany. Zmiany te zostały dokonane na podstawie: Uchwał Rady Miejskiej - 10 szt., Zarządzeń Burmistrza Korfantowa - 18 szt. Budżet Gminy Korfantów po uwzględnieniu zmian wynosi: - dochody - w kwocie ,68 złotych, - wydatki - w kwocie ,91 złotych, - przychody - w kwocie ,23 złotych, - rozchody - w kwocie ,00 złotych, - deficyt budżetu - w kwocie ,23 złotych. Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2009 roku o kwotę zł, w tym: - z tytułu zwiększenia dotacji celowych o kwotę zł, - z tytułu dotacji rozwojowej o kwotę zł, - z tytułu zwiększenia dochodów własnych o kwotę zł, - z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę zł Uchwalony plan dochodów został zmniejszony w ciągu roku ogółem na kwotę ,00 zł, w tym: - z tytułu zmniejszenia dotacji celowych o kwotę ,00 zł, - z tytułu zmniejszenia dochodów własnych ,00 zł, - z tytułu zmniejszenia subwencji ogólnej ,00 zł Wydatki budżetu po stronie planu zwiększyły sie w ciągu roku ogółem o kwotę ,91 zł Plan przychodów budżetu zmniejszył się o kwotę ,77 zł: - w ciągu roku wprowadzono wolne środki na kwotę ,97 zł, - zmniejszono wpływy z tytułu kredytów na kwotę ,74 zł Plan rozchodów budżetu nie uległ zmianie i wyniósł ,00 zł Deficyt budżetu po stronie planu zmniejszył się o ,77 zł Zadania wynikające z uchwalonego budżetu na 2009 rok zrealizowane zostały w następujący sposób: I) Dochody - Plan po zmianach (zł) ,68 - Wykonanie (zł) ,45 - % 96,28 II) Wydatki - Plan po zmianach (zł) ,91 - Wykonanie (zł) ,10 - % 93,57 III) Przychody - Plan po zmianach (zł) ,23 - Wykonanie (zł) ,50 - % 100,00 IV) Rozchody - Plan po zmianach (zł) ,00 - Wykonanie (zł) ,42 - % 100,00 II. Dochody budżetu Dla porównania przedstawiamy w poniższej tabeli wykonanie dochodów za ostatnie trzy lata:

26 Województwa Opolskiego Nr Poz Udział wyszczególnionych źródeł dochodów w kwocie ogółem za lata wynosi:

27 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

28 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

29 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

30 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

31 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

32 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

33 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

34 Województwa Opolskiego Nr Poz Część opisowa dochodów budżetu za 2009 rok Dział Rolnictwo i łowiectwo- dochody bieżące z tytułu: - opłata za przyłącza wodociągowe zł, - wpływów dotacji celowej na realizację wypłat podatku akcyzowego dla rolników ,83 zł Dział Leśnictwo- dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich ,34 zł Dział Gospodarka mieszkaniowa- dochody ogółem ,99 zł: - dochody bieżące w kwocie ,51 zł z tytułu: a) użytkowania wieczystego ,97 zł, b) wpływów z czynszów za lokale i grunty ,47 zł, c) wpływów z odsetek ,27 zł, d) wpływów z różnych dochodów - 586,80 zł; - dochody majątkowe w kwocie ,48 zł z tytułu: - sprzedaży nieruchomości ,48 zł, w tym sprzedaż na raty z lat ubiegłych ,55 zł Zaległości w tym dziele wynoszą ,88 zł, z tego: - w czynszach ,09 zł, w tym odsetki ,53 zł, - w sprzedaży na raty ,57 zł, w tym odsetki ,57 zł W stosunku do zalegających z płatnościami podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości - pozwy sądowe zostały złożone na kwotę ,23 zł (należność główna). Dział Administracja publiczna- dochody bieżące z tytułu: - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 zł, - 5% dochodów uzyskiwanych za wydane dowody osobiste - 726,40 zł, - dochodów różnych (np. refundacje robót publicznych) ,56 zł Dział Obrona narodowa- - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej ,00 zł Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej ,00 zł, - wpływ różnych dochodów bieżących - 420,00 zł Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- Dział ten skupia dochody z grupy dochodów bieżących: - podatek od działalności, opłacany w formie karty podatkowej ,55 zł, - podatek od nieruchomości ,40 zł, - podatek rolny ,95 zł, - podatek leśny ,08 zł, - podatek od środków transportowych ,00 zł, - podatek od spadków i darowizn ,00 zł, - opłata od posiadania psów ,00 zł, - opłata targowa ,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych ,25 zł, - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków ,11 zł, - wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych ,88 zł, - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,31 zł, - opłata za zajęcie pasa drogowego ,63 zł, - opłata za wypisy i wyrysy ,00 zł, - odsetki od nieterminowej opłaty za zajęcie pasa drogowego - 25,63 zł Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących: - na aktualizację listy wyborców ,00 zł, - koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego ,87 zł

35 Województwa Opolskiego Nr Poz Wysokość uzyskanych dochodów tego działu kształtuje się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych. Na poziomie niższym zostały wykonane dochody z podatków mających duży wpływ na całość realizacji dochodów budżetu Gminy: - dochody z podatku od nieruchomości - 92,57 %, - dochody z podatku rolnego - 82,76 %, - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 90,78 %. Omawiając dochody tego działu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi ,95 zł, co stanowi 1,91 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi ,69 zł, co stanowi 0,17 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych wynoszą ,89 zł, co stanowi 0,55 % wykonanych dochodów ogółem.

36 Województwa Opolskiego Nr Poz Kwota zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec roku wynosi ,15 zł i zmniejszyła sie w stosunku do roku ubiegłego o ,55 zł Największe zaległości ,79 zł występują w podatku rolnym od osób fizycznych. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniu wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Do dnia r. wystawiono: upomnienia w ilości sztuk oraz tytuły wykonawcze w ilości 755 sztuk. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą ,60 zł

37 Województwa Opolskiego Nr Poz Dział Różne rozliczenia- wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy z tytułu: 1) części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł, 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej ,00 zł, 3) części równoważącej subwencji ogólnej ,00 zł, - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,36 zł Dział Oświata i wychowanie- wpływy dochodów z grupy bieżących: - odpłatność za przedszkole ,50 zł, - wpłata za CO od ZGKiM ,77 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,32 zł, - wpłaty za wynajem hali sportowej ,00 zł, - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych ,00 zł, - dochody pozostałe ,74 zł, - dotacja na zadania własne przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach "Radosna Szkoła" ,00 zł, - dotacja na zadania własne (koszty komisji kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli) - 264,00 zł Dział Ochrona zdrowia- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego - świetlica socjoterapeutyczna - 97,89 zł Dział Pomoc społeczna- - dotacje celowe na zadania zlecone bieżące ,83 zł, - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących ,70 zł, - dotacje rozwojowe na zadania bieżące ,12 zł, - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 9,16 zł, - wpływy od dłużników alimentacyjnych ,56 zł, - wpływy z PUP na realizację prac społecznie użytecznych ,62 zł Dział Edukacyjna opieka wychowawczawpływ dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących ,62 zł, w tym: - na wypłatę stypendiów socjalnych ,00 zł, - na sfinansowanie wyprawki szkolnej ,62 zł Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Z dochodów majątkowych: - wpływ dotacji celowej z PFOŚiGW 6.000,00 zł Z dochodów bieżących: - wpływ z opłaty produktowej - 683,79 zł Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wpływy dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące ,89 zł (odnowa wsi). Dział Kultura fizyczna i sport- wpływy ze zwrotu dotacji przez organizację pożytku publicznego - 645,80 zł

38 Województwa Opolskiego Nr Poz III. Wykonanie wydatków budżetu Wydatki bieżące: - Plan (zł) ,65 - Wykonanie (zł) ,59 - % 93,43 Wydatki majątkowe: - Plan (zł) ,26 - Wykonanie (zł) ,51 - % 94,10 Z powyższego wynika, że wydatki bieżące stanowią 80,45% ogółu zrealizowanych wydatków, a wydatki majątkowe stanowią 19,55% ogółu zrealizowanych wydatków.

39 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

40 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

41 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

42 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

43 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

44 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

45 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

46 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

47 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

48 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

49 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

50 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

51 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

52 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

53 Województwa Opolskiego Nr Poz Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale Oświata i wychowanie wydatki zrealizowane w kwocie ,22 zł, tj. 52% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852 Pomoc społeczna wydatki zrealizowano w kwocie ,15 zł, tj. 15,01% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 750 Administracja publiczna wydatki zrealizowano w kwocie ,21 zł, tj. 12,02% ogółu zrealizowanych wydatków. Z powyższego zestawienia wynika, że: - zadania własne w kwocie ,06 zł stanowią 84,76% ogółu zrealizowanych wydatków, - zadania zlecone w kwocie ,53 zł stanowią 15,24% ogółu zrealizowanych wydatków. Rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,89 zł, co stanowi 97,82%, z tego: - wydatki na zadania zlecone ,83 zł, w tym: koszty postępowania zwrotu podatku akcyzowego ,83 zł, - wydatki na zadania własne ,06 zł, w tym: a) wpłata na rzecz Izby Rolniczej ,24 zł, b) pozostałe wydatki (dożynki gminne) 7.104,82 zł Dział 020 Leśnictwo Na zaplanowaną kwotę ,00 zł wykonanie wydatków wynosi ,76 zł co stanowi 89,75% z tego: - wydatki na zadania własne wynoszą ,76 zł, w tym: zakup krzewów ozdobnych do nasadzeń terenów gminnych 3.759,50 zł, koszty pielęgnacyjne drzew- Aleja Lipowa w Gryżowie ,26 zł Dział 600 Transport i łączność Na zaplanowaną kwotę ,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,40 zł co stanowi 92,82% z tego: - wydatki na zadania własne wynoszą ,40 zł w tym: wydatki bieżące ,15 zł: - wydatki na pomoc finansowa dla Powiatu ,00 złotych (remonty chodników w Niesiebędowicach i Ścinawie Nyskiej),

54 Województwa Opolskiego Nr Poz zakup materiałów do remontów dróg gminnych i zimowego utrzymania dróg ,74 zł, - remonty cząstkowe dróg gminnych ,10 zł, - odśnieżanie dróg gminnych, sprzątanie i remonty wiat przystankowych ,89 zł, - montaż i wykonanie słupów z nazwami ulic 4.157,75 zł, - zakup i montaż hydrantu ozdobnego (ul. Rynek Korfantów) 5.687,13 zł, - wymiana ławek Rynek Korfantów 2.999,94 zł, - koszty opracowania map dokumentacji ul. Nyska Włodary 8.669,60 zł, wydatki majątkowe ,25 zł: - dotacja celowa dla Powiatu na budowę drogi Rzymkowice Stara Jamka dokumentacja ,00 zł, - budowę chodników w Kuropasie 9.479,40 zł, - budowa drogi ul. Zapolskiej w Korfantowie ,09 zł, - budowa drogi ul. Ogrodowa w Korfantowie ,07 zł, - przebudowa drogi wiejskiej w Rynarcicach ,33 zł, - przebudowa drogi ul. Wspólna Ścinawa Nyska ,09 zł, - zakup i montaż wiaty przystankowej Włodary 6.012,27 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na zaplanowaną kwotę ,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,31 złotych z tego: - wydatki bieżące ,31 zł w tym: zakup energii elektrycznej 2.130,18 zł, koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży ,63 zł (wycena nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, koszty wypisów i wyrysów, koszty rozgraniczeń i podziałów działek, opłaty sądowe i notarialne), zakup usług telefonii stacjonarnej (SP Gryżów, SP Rzymkowice) 777,82 zł, koszty opłat sadowych za wnioski dłużników ,68 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł w tym: zakup nieruchomości we Włostowej ,00 zł, wykup działki w Kuropasie 2.200,00 zł Dział 710 Działalność usługowa Na zaplanowaną kwotę ,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,99 zł z tego: - wydatki bieżące ,99 w tym: wynagrodzenia bezosobowe 337,00 zł, koszty sporządzenia inwentaryzacji urbanistycznej terenu ,00 zł, aktualizacja opracowania ekofizjograficznego 5.002,00 zł, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ,00 zł, koszty posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej 399,99 zł, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna Na zaplanowaną kwotę ,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,21 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,21 zł, w tym: wydatki na zadania zlecone ,00 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe ,26 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne ,74 zł, - składki na Fundusz Pracy 1.765,00 zł, wydatki na zadania własne ,21 zł Rady Gmin ,15 zł - diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz za udział w Sesjach ,19 zł, - zakup artykułów spożywczych na sesje RM 189,36 zł, - koszty szkoleń i delegacji służbowych 415,60 zł Urzędy Gmin ,93 zł: - dotacja celowa dla powiatu na zorganizowanie i funkcjonowanie Filii - Wydziału Komunikacji ,30 zł, - zakup świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 5.962,15 zł, - koszty wydatków diety sołtysów za udział w sesjach RM ,60 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 zł, - pochodne od wynagrodzeń ,34 zł, - składki PFRON ,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 6.383,09 zł, - zakup koksu 8.450,44 zł, - zakup mebli 4.460,01 zł, - zakup drzwi i szafy pancernej do kancelarii tajnej 7.294,87 zł, - zakup kasy fiskalnej (VAT) 1.177,71 zł, - zakup zegarów do systemu kontrolo w UM 1.130,94 zł, - wydatki na biuro Wydziału Komunikacji 8.622,49 zł (rolety, drzwi antywłamaniowe), - zakup drzwi wewnętrznych do Urzędu Miejskiego 6.478,20 zł, - zakup materiałów biurowych, poradników, środków czystości i innych niezbędnych materiałów do funkcjonowania urzędu ,36 zł, - zakup energii elektrycznej, wody i gazu ,75 zł, - remont pomieszczeń biurowych, łazienek ,59 zł, - remont kancelarii tajnej 4.300,00 zł,

55 Województwa Opolskiego Nr Poz remont podjazdu dla niepełnosprawnych 2.263,25 zł, - remont muru zabytkowego za Urzędem ,34 zł, - konserwacje i naprawy sprzętu biurowego 3.242,00 zł, - badania profilaktyczne pracowników 1.490,00 zł, - zakup usług pozostałych, prenumeraty, koszty prowadzenia rachunku bankowego, aktualizacje programów komputerowych, przeglądy i konserwacje sprzętu, usługi kominiarskie, usługi pocztowe ,38 zł, - montaż systemu kontroli w budynkach Urzędu 6.405,00 zł, - koszty aktualizacji dokumentacji ISO 4.270,00 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,19 zł, - zakup usług dostępu do sieci internetowej, usług telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej ,86 zł, - podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,50 zł, - składki członkowskie i ubezpieczeniowe pojazdów ,04 zł, - kary za wprowadzanie wód opadowych 2.867,00 zł, - wydatki na szkolenia pracowników ,60 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego 5.824,95 zł, - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i licencji ,88 zł Pozostała działalność ,13 złotych: - zakup upominków, koszty przyjmowania delegacji zagranicznych, koszty wyjazdów zagranicznych delegacji gminy, zakup materiałów promujących gminę ,13 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł w tym: - projekt przebudowy budynku ul. Sienkiewicza w Korfantowie ,00 zł, - zakup programu do ewidencji dróg 5.000,00 zł, - zakup kserokopiarki 9.999,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,13 zł, z tego: - wydatki bieżące ,13 zł, w tym: a) zadania zlecone wydatki na prowadzenie rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) 1.590,00 zł, b) zadania zlecone wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego ,13 zł Dział 752 Obrona narodowa Na zaplanowaną kwotę 1.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł, z tego: - wydatki bieżące na zadania zlecone 1.000,00 zł, w tym: wydatki na szkolenie w zakresie obrony narodowej 1.000,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,33 zł, z tego: - wydatki bieżące ,34 zł, w tym: Ochotnicze Straże Pożarne: a) wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych ,10 zł, b) zakup paliwa do samochodów OSP, zakup części zamiennych, zakup sprzętu OSP ,43 zł, c) zakup energii elektrycznej, wody i gazu ,74 zł, d) remonty sprzętu OSP 3.695,06 zł, e) wydatki na badania profilaktyczne 2.820,00 zł, f) przeglądy i badania techniczne samochodów OSP 5.009,60 zł, g) wydatki na turniej piłki prądowej ,02 zł, h) zakup usług telefonii stacjonarnej, koszty delegacji służbowych 990,83 zł, i) koszty ubezpieczeń samochodów, strażaków, budynków ,36 zł Obrona cywilna: - wydatki na konserwację sprzętu OC 2.305,00 zł, z tego 1.000,00 zł to wydatek zadań zleconych, - koszty montażu i uruchomienia radiotelefonu 378,20 zł, - wydatki majątkowe ,99 zł, w tym: a) budowa remizy OSP ze świetlicą wiejską w Ścinawie Małej ,91 zł, b) zakup aparatów ochrony dróg oddechowych ,08 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,59 zł, z tego: - wydatki bieżące ,59 zł, w tym: a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne inkasentów ,43 zł, b) usługi pocztowe ,51 zł, c) koszty egzekucyjne, komornicze i sądowe 5.683,65 zł

56 Województwa Opolskiego Nr Poz Dział 757 Obsługa długu publicznego Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,92 zł, z tego: - wydatki bieżące na obsługę długu koszty odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę ,92 zł Dział 758 Różne rozliczenia Zaplanowana kwota jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,00 zł nie została wykorzystana. Dział 801 Oświata i wychowanie Na zaplanowaną kwotę ,26 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,22 zł, z tego: - wydatki bieżące ,05 zł, w tym: a) koszty funkcjonowania szkół podstawowych ,88 zł, b) koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych ,78 zł, c) koszty funkcjonowania przedszkoli gminnych ,37 zł, d) koszty funkcjonowania gimnazjów ,61 zł, e) koszty dowozu dzieci do szkół ,77 zł, f) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,90 zł, g) koszty funkcjonowania stołówek szkolnych ,89 zł, h) remont sanitariatów SP Korfantów ,94 zł, i) dotacja celowa na zadania bieżące przekazana Gminie Biała za dzieci w przedszkolu w Grabinie ,36 zł, j) pozostała działalność zakup nagród dyplomów za udział w konkursach przedmiotowych 5.490,55 zł, - wydatki majątkowe ,17 zł, z tego: a) termomodernizacja szkoły podstawowej w Korfantowie 3.660,00 zł, b) projekt budowy zaplecza kuchennego ZS Przechód 9.760,00 zł, c) modernizacja oraz wyposażenie ZS Korfantów ,00 zł, d) oczyszczalnia ścieków przedszkole Włodary 8.900,00 zł, e) budowa Gimnazjum w Korfantowie ,17 zł, f) zakup auta z PFRON ,00 zł Z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w oświacie zrealizowano zakup podręczników ,62 złotych. Realizacja Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Dotacja w wysokości 6.000,00 złotych wkład własny 247,00 złotych. W 2009 roku z budżetu gminy wypłacono kwotę ,00 zł z tytułu odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę, a otrzymane na ten cel środki zostały przekazane jako zwiększenie części oświatowej subwencji.

57 Województwa Opolskiego Nr Poz Funkcjonowanie szkół W 2009 roku sieć szkolna uległa zmianie z dniem 31 sierpnia 2009 r. zostały zlikwidowane Szkoła Podstawowa w Rzymkowicach, Szkoła Podstawowa w Gryżowie oraz Szkoła Filliana w Puszynie. Na terenie gminy funkcjonują: 4 szkoły podstawowe, przy szkole we Włodarach funkcjonuje oddział zerowy. W Przechodzie szkoła i przedszkole tworzą Zespół Szkół. Gimnazja w Korfantowie i w Ścinawie Małej funkcjonują w ramach zespołów szkół ze szkołami podstawowymi. Stany liczbowe uczniów poszczególnych szkół wg sprawozdawczości do naliczania subwencji, przedstawia poniższe zestawienie: Organizacja systemu opieki nad dzieckiem w przedszkolach. Przedszkole jest pierwszą instytucją edukacyjną w życiu dziecka, stąd szczególnie ważne jest, by pierwszy kontakt młodego człowieka z systemem oświaty skutkował pozytywnym nastawieniem rodziców i ich dzieci do dalszych etapów wychowania i kształcenia. W wieku przedszkolnym dziecko pozostaje głównie w kręgu oddziaływania rodziny, ale często też rodzice decydują się skorzystać z edukacji przedszkolnej, by zapewnić swojemu dziecku jak najlepszy rozwój. Środowisko rodzinne nie zaw-

58 Województwa Opolskiego Nr Poz sze bowiem sprzyja osiągnięciu przez dziecko jak najlepszej dojrzałości szkolnej. Zadaniem każdego przedszkola jest zapewnienie dzieciom opieki i warunków do wielostronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego, rozbudzanie jego ciekawości i aktywności w zdobywaniu wiedzy, zainteresowanie do przyszłej roli ucznia, a także przygotowanie do przekroczenia progu szkolnego i do nauki w szkole. W roku 2009 na terenie Gminy Korfantów funkcjonowały: Przedszkole w Korfantowie 4 oddziałowe (w tym 1 oddziały dla 6-latków). Przedszkole w Ścinawie Nyskiej 3 oddziałowe (w tym 1 oddział dla 6-latków), oraz oddział zamiejscowy w Węży, który jest oddziałem mieszanym. Przedszkole we Włodarach 1 oddziałowe. Przedszkole w Przechodzie 2 oddziałowe (w tym 1 oddział dla 6-latków). Organizację wychowania przedszkolnego przedstawia poniższa tabela: Dzieci w wieku od 3 do 5 lat zameldowane na terenie Gminy Korfantów i uczęszczające do przedszkola. Poniżej zobrazowano realizację opieki przedszkolnej i wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat na terenie Gminy Korfantów. W Przedszkolu w Korfantowie dzieci korzystają z zajęć prowadzonych w wymiarze od pięciu do dziewięciu godzin. Przedszkole prowadzi żywienie i w kosztach utrzymania partycypują rodzice. Miesięczna odpłatność za jedno dziecko w 2009 roku wynosiła: przy pobycie 9 godz. 160 złotych, przy pobycie 5 godz. 130 złotych. Opłata obejmuje koszty zakupu surowca i koszty związane z przygotowaniem posiłków.

59 Województwa Opolskiego Nr Poz W pozostałych czterech przedszkolach realizowane są podstawy programowe i nie prowadzi się tam żywienia. Burmistrz, zatwierdzając arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli zatwierdza również wielkość zatrudnienia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, które przedstawiają poniższe zestawienia. Wielkość zatrudnienia pracowników pedagogicznych do 31 sierpnia 2009 r. obrazuje poniższa tabela: Wielkość zatrudnienia pracowników pedagogicznych od 1 września 2009 r. obrazuje poniższa tabela: Wielkość zatrudnienia pracowników administracyjno obsługowych od 1 stycznia 2009 r. obrazuje poniższa tabela:

60 Województwa Opolskiego Nr Poz W wyniku likwidacji szkół uległo zmniejszenie zatrudnienia w grupie pracowników administracyjnych od r., a mianowicie 2 x 0,5 etatu, oraz w grupie pracowników obsługowych o 5,5 etatu.

61 Województwa Opolskiego Nr Poz Dział 851 Ochrona zdrowia Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę ,73 zł, z tego: - wydatki bieżące ,73 zł, w tym: a) działalność profilaktyczna ,07 zł (realizacja Urząd Miejski), diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 9.855,20 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,22 zł, zakup artykułów spożywczo-przemysłowych na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych 8.923,54 zł, opłaty za CO 560,52 zł, koszty obozów, kolonii, imprez dla dzieci o charakterze profilaktycznym ,91 zł, usługi telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników 2.106,98 zł, koszty opłat sądowych (leczenie odwykowe) 1.199,20 zł, pozostałe wydatki 874,50 zł b) działalność świetlic socjoterapeutycznych 3.058,66 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.873,16 zł, zakup żywności 49,17 zł, koszty prowadzenia rachunku bankowego 94,63 zł, odpis na ZFŚS 41,70 zł, c) dotacja na promocję zdrowie ,00 zł (Caritas Korfantów) Dział 852 Pomoc społeczna Na zaplanowaną kwotę wydatków ,68 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,15 zł, z tego: - wydatki bieżące ,15 zł, w tym: a) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,99 zł, b) składki na ubezpieczenia zdrowotne ,27 zł, c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,64 zł, d) dodatki mieszkaniowe ,53 zł, e) ośrodek pomocy społecznej ,30 zł, f) usługi opiekuńcze 7.878,75 zł, g) koszty prac społecznie użytecznych ,70 zł, h) opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ,71 zł, i) dożywianie uczniów ,14 zł, j) realizacja programu promocja integracji społecznej ,12 zł Powyższe wydatki realizowane były z następujących środków: - dotacje na zadania zlecone ,83 zł, a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,83 zł, b) składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.695,00 zł, c) zasiłki i pomoc w naturze ,00 zł, - dotacja na zadania własne ,70 zł, a) składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.981,27 zł, b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,43 zł, c) ośrodek pomocy społecznej ,00 zł, d) dożywianie uczniów ,00 zł, - środki z budżetu gminy ,50 zł, a) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,21 zł, b) dodatki mieszkaniowe ,53 zł, c) ośrodek pomocy społecznej ,30 zł, d) usługi opiekuńcze 7.878,75 zł, e) koszty prac społecznie użytecznych ,70 zł (dofinansowanie z PUP wyniosło ,62 zł), f) opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ,71 zł, g) dożywianie uczniów ,14 zł, h) wkład środków z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych do realizacji programu promocja integracji społecznej ,00 zł, i) pozostałe odsetki 9,16 zł, - środki z dotacji rozwojowej ,12 zł, a) realizacja programu promocja integracji społecznej ,12 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na zaplanowana kwotę wydatków ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,61 zł, z tego: - wydatki bieżące ,61 zł, w tym: a) koszty funkcjonowania świetlic szkolnych ,99 zł, płace i pochodne od płac ,80 zł, pozostałe wydatki bieżące ,19 zł b) pomoc materialna dla uczniów ,62 zł, stypendia socjalne ,00 zł, wyprawka szkolna ,62 zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje uczniom których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351,00 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/62/07 z dnia 28 maja 2007 r. i Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/85/07 z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 49, poz ze zmianą Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2144, Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 98 poz i poz. 1367) podstawowa wysokość stypendium szkolnego do października 2009 r. wynosiła 70,00 zł przy dochodzie do 150,00 zł na osobę w rodzinie oraz 65,00 zł przy dochodzie od 150,00 do kwoty określonej w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Od miesiąca listopada 2009 r. podstawowa wysokość stypendium szkolnego wynosi 78,00 zł

62 Województwa Opolskiego Nr Poz przy dochodzie do 150,00 zł na osobę w rodzinie oraz 73,00 zł przy dochodzie od 150,00 do kwoty określonej w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Stypendium mogło ulec zwiększeniu o 5,00 zł, jeżeli w rodzinie wystąpiły dodatkowe czynniki (np. niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe, rodzina niepełna, bezrobocie, brak możliwości wypełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczej). W 2009 roku wypłacono kwotę ,00 zł W roku szkolnym zostały przyznane 3 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1.200,00 zł Rządowy program pomocy uczniom w 2009 roku Wyprawka szkolna. Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników obejmowała uczniów I, II, III klasy szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników wynosiło 351,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na zaplanowaną kwotę wydatków ,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości ,76 zł, z tego: - wydatki bieżące ,91 zł, w tym: a) gospodarka ściekowa i ochrona wód ,06 zł, remonty przepustu drogowego w Puszynie 2.145,44 zł, remonty przepustu drogowego w Rynarcicach 2.995,10 zł, remonty przepustu drogowego we Włodarach 4.944,08 zł, remont rowu w Kuźnicy Ligockiej ,99 zł, koszty nadzoru inwestorskiego 1.400,00 zł, koszty udrożnienia przepustu w Kuźnicy Ligockiej 1.003,45 zł, b) gospodarka odpadami ,00 zł, koszty likwidacji składowiska odpadów w Puszynie ,00 zł, monitoring dzikich wysypisk śmieci 1.464,00 zł, c) oczyszczanie miast i wsi ,74 zł, sprzątanie placów i ulic przez ZGKiM ,74 zł, d) utrzymanie zieleni 6.506,51 zł, koszenie trawników, cięcie żywopłotów przez ZGKiM 6.506,51 zł, e) oświetlenie ulic, placów i dróg ,22 zł, koszty energii elektrycznej ,90 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego ,37 zł, odbudowa oprawy oświetleniowej w Puszynie 1.220,00 zł, materiały elektryczne 238,95 zł, f) pozostała działalność ,38 zł, koszty utylizacji odpadów zwierzęcych 3.020,55 zł, ochrona nad bezdomnymi psami ,83 zł, - wydatki majątkowe ,88 zł, z tego: a) budowa oczyszczalni ścieków ,40 zł,

63 Województwa Opolskiego Nr Poz b) przebudowa linii energetycznej w Korfantowie ,00 zł, c) budowa oświetlenia ulicznego w Kuźnicy Ligockiej ,48 zł, - dotacje celowe 9.500,00 zł, a) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla ZGKiM zakup auta 9.500,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na zaplanowaną kwotę ,97 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,35 zł, z tego: - wydatki bieżące ,13 zł, w tym: a) realizacja projektów odnowy wsi ,13 zł, b) dotacja podmiotowa do ośrodków kultury i świetlic dla MGOKSiR ,00 zł, c) dotacja podmiotowa do bibliotek dla MGOKSiR ,00 zł, - wydatki majątkowe ,22 zł, w tym: a) płac zabaw w Gryżowie z odnowy wsi 4.579,88 zł, b) budowa świetlicy w Gryżowie 1.807,64 zł, c) budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jegielnicy 8.799,99 zł, d) Centrum Czytelniczo-Informacyjne w Korfantowie 9.180,71 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,72 zł, z tego: - wydatki bieżące ,72 zł, w tym: a) dotacja podmiotowa na zadania kultury fizycznej i sportu do MGOKSiR ,00 zł, b) dotacja celowa z budżetu dla Zrzeszenia LZS na organizację imprez sportowych ,72 zł, c) wydatki na stypendia sportowe 7.940,00 zł

64 Województwa Opolskiego Nr Poz IV. Wykaz inwestycji realizowanych w 2009 roku

65 Województwa Opolskiego Nr Poz V. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów

66 Województwa Opolskiego Nr Poz. 1173

67 Województwa Opolskiego Nr Poz VI. Przychody i rozchody zakładów budżetowych i funduszy celowych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie Na 31 grudnia 2009 r. Zakład nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Należności ZGKiM wynoszą ,79 zł, w tym należności wymagalne ,88 zł Wynik ujemny zakładu wynosi ,95 zł Na tę kwotę mają wpływ: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2009 r., wypłacone 10 stycznia 2010 r ,69 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi ,26 zł, - pozostałe zobowiązania ,44 zł (materiały i usługi związane z budową gimnazjum, faktury za energie i gaz z terminem płatności przypadającym na styczeń 2010 r.), - środki pieniężne 8.035,55 zł, - należności wraz z pozostałymi środkami obrotowymi ,89 zł Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 9.515,38 zł, natomiast na koniec roku wyniósł ,83 zł Zobowiązania na początku okresu sprawozdawczego były zerowe, natomiast na koniec roku wyniosły 468,66 zł W ciągu roku wydatki funduszu zostały poniesione na: - zakup pięciu tablic informacyjnych ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI rozmieszczonych na terenie gminy 405,65 zł, - zakup drzewek i ich nasadzenie ,90 zł, - wycinkę i pielęgnację drzew na terenie gminy 1.926,00 zł, - wywóz segregowanych odpadów 1.017,57 zł

68 Województwa Opolskiego Nr Poz VII. Przychody i wydatki instytucji kultury Zadania gminy w zakresie kultury i sportu realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, na które otrzymuje dotacje z budżetu. W omawianym okresie MGOKSiR otrzymał ogółem następujące dotacje: Plan : ,00 złotych Wykon. : ,00 złotych W poszczególnych rozdziałach dotacje j.n Domy Kultury: plan ,00 zł Wyk ,00 zł Biblioteki : plan ,00 zł Wyk ,00 zł Kult. Fiz. i sport: plan ,00 zł Wyk ,00 zł W 2009 roku zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, zostały wykonane w wysokości ,00 zł Dochody te wynikają z niżej podanej informacji: 1) Rozdz na kwotę ,00 zł - wpłaty z czynszów ,00 zł - wpłaty z wynajmu sal i obsługi technicznej ,00 zł 2) Rozdz na kwotę 6.765,00 zł - wpłaty ze sprzedaży książek ,00 zł - wpłaty za energię cieplną ,00 zł 3) Rozdz na kwotę ,00 zł - wpłaty od sponsorów ,00 zł (z przeznaczeniem dla sekcji tenisa stołowego) - wpłaty za noclegi i wynajem sali ,00 zł - wpłaty za sprzedaż drewna ,00 zł - wpłaty za basen ,00 zł Ważniejsze remonty przeprowadzone przez MGOKSiR w 2009 roku w placówkach na terenie gminy Korfantów: 1) Rzymkowice świetlica remont posadzki, parkiet ,93 zł 2) Korfantów - remont sali widowiskowej, parkiet, okna, drzwi, malowanie, pokrycie dachu ,75 zł 3) Przechód - biblioteka, adaptacja pomieszczenia, malowanie, posadzka Okna, drzwi, toalety ,79 zł 4) Rączka - świetlica, remont sanitariatów, okna ,98 zł 5) Puszyna - świetlica, remont elewacji frontowej ,82 zł 6) Włostowa - świetlica wymiana rynien ,67 zł Na dzień 31 grudnia 2009 MGOKSiR nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności wynoszą 3.300,09 złotych - dotyczą opłaty za dostarczoną energię cieplną oraz refundacja za energie elektryczną. Posiadana gotówka na koncie bankowym na dzień r. wynosi ,05 złotych Zakończenie Budżet Gminy Korfantów na koniec roku, na planowany deficyt w kwocie ,23 zł, faktycznie wyniósł ,65 zł Przychody budżetu wyniosły ,59 zł z tytułu: - zaciągniętych kredytów ,62 zł, - wprowadzania wolnych środków ,97 zł Rozchody budżetu wyniosły ,42 zł na spłatę zaciągniętych kredytów. Wysokość zobowiązań finansowych Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,77 zł, z tytułu: - zaciągniętych kredytów ,77 zł, - poręczenia wekslowego ,00 zł Należności Gminy zamykają się kwotą ,56 zł, w tym: - należności z tytułu sprzedaży ratalnej ,00 zł, - depozyty na żądanie ,75 zł, - należności wymagalne ,07 zł, - inne należności ,74 zł Wartość nominalna zobowiązań niewymagalnych wynosi ,77 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie występują. Stan środków na rachunku budżetu na dzień r. wynosi ,68 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń 2010 r ,00 zł Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna Integralną część sprawozdania stanowią: 1) Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie za 2009 r. (Załącznik Nr 1) 2) Sprawozdanie opisowe MGOKSiR w Korfantowie za 2009 r. (Załącznik Nr 2) 3) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie za 2009 r. (Załącznik Nr 3) 4) Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji za 2009 r. (Załącznik Nr 4) 5) Sprawozdanie z Działalności Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości za 2009 r. (Załącznik Nr 5) 6) Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich za 2009 r. (Załącznik Nr 6) 7) Zestawienie zadań remontowych zrealizowanych w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych (Załącznik Nr 7.1, Załącznik Nr 7.2, Załącznik Nr 7.3)

69 Województwa Opolskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie za 2009 r. I. Zatrudnienie przeciętne zatrudnienie pracowników stałych - 45 osób, przeciętne zatrudnienie pracowników robót publicznych - 24 osoby, przeciętne zatrudnienie pracowników interwencyjnych - 5 osób, uczniów 20 osób. II. Średnia płaca Przeciętna płaca pracowników stałych ,65 zł III. Realizacja przychodów i kosztów za 2009 r.

70 Województwa Opolskiego Nr Poz W kosztach 2009 roku ujęto wynagrodzenie wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień 2009 roku, które będzie wypłacone 10 stycznia 2010 r. Koszt wynagrodzenia z pochodnymi wyniósł ,69 zł Kwota tego wynagrodzenia miała między innymi wpływ na wynik ujemny zakładu, który za rok 2009 wyniósł ,95 zł Na wynik ujemny zakładu miało też wpływ naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne, które zostało wraz z pochodnymi naliczone w miesiącu grudniu 2009 roku, a które winno być wypłacone do dnia 31 marca 2010 r. Koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wyniósł ,26 zł Na wynik ujemny zakładu miały też wpływ wysokie zobowiązania za zakupione materiały na budowę gimnazjum w Korfantowie. W związku z tym, że etapy tych robót do końca miesiąca grudnia nie były zakończone, nie mogliśmy ich zafakturować i obciążyć Gminy. Wartość tych robót i materiałów wyniosła około ,00 zł Realizacja wykonania dochodów przebiega w zasadzie zgodnie z planem za wyjątkiem usług budowlanych, gdzie % realizacji wynosi 91,60 usług transportowych, gdzie % realizacji wynosi 75,49 i wywozu nieczystości płynnych, gdzie % realizacji wynosi 48,43. W realizacji wykonania dochodów odsetek występuje natomiast kwota ujemna ( ,26 zł). Związane to jest z tym, że była dokonana aktualizacja należności wątpliwych naszych dłużników z tytułu niezapłaconych odsetek od należności za czynsze, oraz za wodę i ścieki. Na dzień r. zaległości netto w stosunku do zakładu wynoszą ,39 zł Z tego przypada na: - czynsze mieszk. i użytk. i inne opłaty z tytułu najmu ,56 zł - wodę i ścieki ,41 zł - pozostałe usługi ,42 zł Rozliczenie dochodów i kosztów na poszczególnych rodzajach działalności przedstawia TABE- LA Nr Gospodarka Mieszkaniowa Wydział Mienia i Higieny Gospodarka mieszkaniowa: 1) Ilość budynków ) Ilość mieszkań ) Ilość izb mieszkalnych ) Powierzchnia użytkowa mieszkań m 2 5) Powierzchnia mieszkalna m 2 6) Ilość lokali użytkowych ) Powierzchnia lokali użytkowych ,26 m 2 W ramach remontów budynków mieszkalnych i użytkowych wykonano: - zadaszenie nad wejściem w Przechodzie nr 239, - docieplenie mieszkania od klatki schodowej w Korfantowie Rynek 18 (Jędrzejewski), - wymianę drzwi z korytarza na klatkę schodową w Korfantowie ul. Prudnicka 3, - instalację wewnętrzną gazową w Korfantowie Rynek 1, - bramę, furtkę, słupki bramowe wjazd Korfantów Rynek 19, - remont elewacji w Korfantowie ul. Prudnicka 20, - wymianę okna w lokalu PKO Rynek 18 w Korfantowie, - piec kaflowy (Juzwa) ul. Wyzwolenia 6 w Korfantowie, - remont instalacji wod. kan. w mieszkaniach w Korfantowie ul. Parkowa, - wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne, - malowanie klatek schodowych w Korfantowie ul. Parkowa, - izolację ściany fundamentowej w Korfantowie Plac Wolności 1, - częściową naprawę rynien w Korfantowie ul. Parkowa, - instalację wod. kan. w Korfantowie ul. Wyzwolenia 6 (Juzwa), Rynek 19 (Kozak), Rynek 7a (Seman), Wyzwolenia 23 (Barczak), - instalację c.o. w mieszkaniu P. Kaliściak w Korfantowie ul. Mickiewicza,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2006 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2005 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo