BUDŻET NA 2011 ROK. Koszalin 20 stycznia 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET NA 2011 ROK. Koszalin 20 stycznia 2011 roku"

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK Koszalin 20 stycznia 2011 roku

2 SPIS T R E Ś C I str. I. Uchwała budżetowa Miasta Koszalina na 2011 rok 1 II. Załączniki do uchwały budżetowej: Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok 6 Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok 23 Załącznik nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2011 rok 52 Załącznik nr 4 - Budżet Miasta Koszalina na 2011 rok - zbiorczo 53 Załącznik nr 5 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji na 2011 rok 54 Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji na 2011 rok 55 Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji na 2011 rok 56 Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji na 2011 rok 56 Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok 57 Załącznik nr 10 - Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) na 2011 rok 58 Załącznik nr 11 - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 59 Załącznik nr 12 - Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w 2011 roku 60 Załącznik nr 13 - Plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta w 2011 roku własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 63 Załącznik nr 14 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok 66

3 III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koszalina na 2011 rok 1. CZĘŚĆ OPISOWA Prognoza dochodów na 2011 rok 67 Prognoza wydatków na 2011 rok CZĘŚĆ TABELARYCZNA Tabela I - Syntetyczne zestawienie budżetu 2011 r. w porównaniu z 2010 rokiem 85 Tabela II - Prognozowane dochody Miasta Koszalina na 2011 rok wg źródeł powstawania 86 Tabela III - Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych 87 Tabela IV - Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2011 roku 92 Tabela IVa - Wykaz zakupów inwestycyjnych na 2011 rok 96 Tabela IVb - Wykaz innych wydatków majątkowych na 2011 rok 98 Tabela V - Wykaz remontów na 2011 rok 99 Tabela VI - Plan wydatków gminnych szkół podstawowych, gimnazjów, doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych, nauki pływania i świetlic na 2011 rok 102 Tabela VII - Plan wydatków powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół i gimnazjów specjalnych, doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych na 2011 rok 108 Tabela VIII - Plan wydatków Rad Osiedli na 2011rok 111 Tabela IX - Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2011 rok 116 Tabela X - Informacja o spłatach kredytów i pożyczek Miasta Koszalina w latach Tabela XI - Plan wydatków własnych Miasta Koszalina na 2011 rok 119

4 Uchwała Nr V/35 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art.12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212 ust. 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok (załącznik nr 1) w kwocie zł, z tego: - dochody gminy zł, dochody powiatu zł; 1) dochody bieżące zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 2) dochody majątkowe zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 1. Dochody własne ogółem w wysokości zł, z tego: 1) dochody gminy zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł;

5 2) dochody powiatu zł w tym: a) bieżące zł, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) b) majątkowe zł; zł, 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji (załączniki nr 5 i 6) zł, z tego: 1) dochody zlecone gminie - bieżące zł, 2) dochody zlecone powiatowi zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł. 3. Dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji (załączniki nr 7 i 8) ,00 zł, z tego: 1) dochody realizowane przez gminę - bieżące ,00 zł, 2) dochody realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł; 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok (załącznik nr 2) w kwocie zł, z tego: - wydatki gminy zł, - wydatki powiatu zł; 1) wydatki bieżące zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 2) wydatki majątkowe zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych zł, z tego: 1) wydatki własne gminy zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł; 2) wydatki własne powiatu zł a) bieżące zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) zl, b) majątkowe zł;

6 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji (załącznik nr 5 i 6) zł, z tego: 1) wydatki zlecone gminie - bieżące zł, 2) wydatki zlecone powiatowi zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł; 3. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji (załącznik nr 7 i 8) ,00 zł, z tego: 1) wydatki realizowane przez gminę - bieżące ,00 zł, 2) wydatki realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 3) w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi : 1) ze sprzedaży papierów wartościowych zł, 2) z zaciąganych pożyczek zł, 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4) w kwotach: 1) przychody zł, 2) rozchody zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, 2) celowe w kwocie zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych zł, c) wynagrodzenia i pochodne zł, d) inwestycje zakończone zł, e) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli zł. 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 10) w kwocie zł. 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 11) w kwotach: 1) dochody zł, 2) wydatki zł.

7 8. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik nr 12) w kwocie zł, a) celowe własne w kwocie zł, b) podmiotowe w kwocie zł, c) przedmiotowe w kwocie zł, 2 ) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik nr 13) w kwocie zł, a) celowe własne w kwocie zł, b) podmiotowe w kwocie zł. 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 14) w kwotach: 1) przychody zł, 2) koszty zł. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty zł, 2) finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego do kwoty zł, z tego: a) pożyczki w kwocie zł, b) emisja papierów wartościowych zł. 11. Ustala się limity udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym: 1) poręczeń do kwoty zł, 2) pożyczek do kwoty zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 10 do wysokości kwot w nim określonych; 2) wystawiania weksli in blanco" w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w 10; 3) udzielania poręczeń do kwoty określonej w 11 pkt 1; 4) udzielania pożyczek do kwoty określonej w 11 pkt 2; 5) dokonywania zmian w planie wydatków : a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 6) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca; 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

8 13. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Przewodniczący Rady Miejskiej

9 DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V / 35 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. według klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie DOCHODY DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU rozdz. OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia 6 zlecone ogółem 1 1 > i 1 i» TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ, z tego: Bieżące C Majątkowe, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu C Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 00C Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi) 20 00C C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 0OC Wpływy z różnych dochodów 10 00C Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących C zewnętrzy pierścień układu komunikacyjnego Miasta) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i C ul. Wrzosów) Drogi publiczne gminne G Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7 00C Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi) 15 00C C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 50C Wpływy z różnych dochodów 12 00C

10 ział rozdz. Wyszczególnienie 5 DOCHODY DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem 1 1 > 4 i 1 ' i Infrastruktura telekomunikacyjna k li 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin) Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 10C GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego: Bieżące C Majątkowe C Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: C opłaty Spółek Miejskich C z tego: MEC C PGK C MW i K C MZK 84 OOC Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za 0690 nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości) 355 OOC Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: a) wpływy bieżące b) najem targowisk c) bezumowne korzystanie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 634 OOC 600 OOC 4 OOC 30 OOC OOC Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: oraz prawa OOC a) sprzedaż lokali mieszkalnych 800 OOC b) sprzedaż lokali użytkowych 400 OOC c) sprzedaż budynków, budowli OOC d) sprzedaż gruntów OOC

11 Dział rozdz. i Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM własne DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU porozumienia zlecone ogółem 1 i 5 1 I 3? 1 1 L 1 u 1 i Z Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania C nieruchomości do zbycia) C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa) 26 00C OOC Pozostała działalność S własne porozumienia zlecone ogółem U Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budownictwo mieszkaniowe) 350 OOC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego: Bieżące C Majątkowe 7 OOC Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80 OOC Opracowania geodezyjne i kartograficzne Z0 00G Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 OOC Nadzór budowlany 340 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 333 OOC OOC Cmentarze 17 60C

12 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem i i ;... _ " n * l z, 1 L 11 i 1 fi n i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 17 60C Pozostała działalność Wpływy z usług Pozostałe odsetki OOC 10 OOC ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: i finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z 2110 zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat C Starostwa powiatowe 2 40C Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejesrację sprzętu pływającego) 2 40C Urzędy gmin i miast na prawach powiatu Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 50C Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia) 17 20C Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 2007 europejskich (...) "Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w C Koszalinie" "Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin" SS 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich C

13 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z 2110 zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami 39 OOC realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 4 50C administracji Propmocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ("Catching the futurę") Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z 2707 innych źródeł (Prezentacje gospodarcze na obszarze Euregionu Pomerania - Szwedt nad Odrą) Pozostała działalność "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" E Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich z udziałem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50C Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 350 OOC

14 Dział rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne Dorozumienia zlecone ogółem własne poroiumienia zlecone ogółem URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 1 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego: Bieżące Urzędy naczelnych organów władzy pństwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z teg: Bieżące C Majątkowe C Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji oraz inne zadania C zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego: Bieżące C Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 90C Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości

15 Dział rozdz. <> Wyszczególnienie DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne DCOlumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem fi -> 1 8 l 0320 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych C Wpływy z opłaty targowej C Podatek od czynności cywilnoprawnych C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat C Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości C Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych C Podatek od spadków i darowizn C Wpływy z opłaty targowej C Podatek od czynności cywilnoprawnych C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat C Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PFRON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych C Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej OC wpływy z opłaty komunikacyjnej C Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 0490 odrębnych ustaw (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 0490 odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka) C C C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00C o

16 Dział rozdz Wyszczególnienie Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne poroi umienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych C Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych C Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia) C RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego: Bieżące Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa S Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa c Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta) C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych) Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM) 50 90C 8 00C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS) 40 00C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek) 2 00C Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP) 24 70C Wpływy z różnych dochodów (Żłobek) 40C

17 Dział rozdz. 6 Wyszczególnienie DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem * 4 5 fi? II 3 15 il l 801 OŚWIATA 1 WYCHOWANIE, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Szkoły podstawowe C Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) 3 90C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 89 60C Pozostałe odsetki 90C Wpływy z różnych dochodów 70C Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych opłat 10C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140C Wpływy z różnych dochodów 3 00C Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 95 50C Wpływy z usług C Pozostałe odsetki 3 40C Gimnazja Wpływy z różnych opłat 170C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze C Wpływy z usług 3 40C

18 Dział rozdz. 6 Wyszczególnienie DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumie ni* zlecone ogółem i i A a 10 li 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka) OOC Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli) Wpływy z usług 16 60C Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 10C C Wpływy z usług 3 90C Szkoły zawodowe C Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 80C C Wpływy z usług 49 65C Wpływy z różnych dochodów 20C Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 180C C Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 50C Pozostała działalność Wpływy z usług 397 OOC Wpływy ze sprzedaży wyrobów 30 OOC Wpływy z różnych dochodów 5 OOC Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Comenius)

19 Dział rozdz. i i Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM,...., Ł 1 i 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Leonardo da Vinci) Środki na dofinansownie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 pozyskane z innych źródeł (Pogłębianie Niemiecko Polskiej Współpracy Młodzieży w Strasburgu i Koszalinie) ? własne 1 2 DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU porozumienia 1 f zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem T 1 a li OCHRONA ZDROWIA, z tego: Bieżące 1100C Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 11 ooc Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1100C POMOC SPOŁECZNA, z tego: Bieżące S Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 40C Ośrodki wsparcia Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek) 35 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych 864 OOC gminie ustawami Rodziyny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu bieżące realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego S Wpływy z różnych dochodów 15 OOC Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 50C

20 Dział rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OOC Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami 170 OOC Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne C Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) 60C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 72 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 180 OOC Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) 20 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OOC Dodatki mieszkaniowe Wpływy z różnych dochodów (zwroty) 20 OOC Zasiłki stałe OOC Wpływy z różnych dochodów (zwroty) 10 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OOC Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług 2 OOC Wpływy z różnych dochodów 4 OOC

21 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne Dorozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem % 1. 3 II 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OOC Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10 ooo Wpływy z usług 10 OOC Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 21 OOC Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 OOC Wpływy z różnych dochodów - opłaty za szkolenia 15 OOC Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) 78 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 167 OOC Pozostała działalność Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe) 5 OOC Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne 200 OOC Wpływy z różnych dochodów 2 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 625 OOC POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych S0 8S Żłobki Wpływy z usług (odpłatność rodziców) 792 OOC Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 20C oraz innych umów o podobnym charakterze Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

22 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem s? łfl I s Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 129 OOC n I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z 2110 zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 129 OOC Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 OOC Wpływy z różnych dochodów (PFRON) 50 OOC Pozostała działalność Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "START" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) C EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego: Bieżące C Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 40C Wpływy z usług C Pozostałe odsetki 20C Wpływy z różnych dochodów 3 OOC

23 Dział rozdz. Wyszczególnienie ł i 2 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem 7 "li R I I i lo r n C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00C Wpływy z usług 22 00C Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00C Wpływy z usług 10 30C Internaty i bursy szkolne G Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 30C Wpływy z usług C Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług 113 OOC Wpływy z różnych dochodów 5 00C GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych C Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6207 europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...") Dotacje celowe w ramach progrmówfinansownych z udziałem środków 6207 europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - w mieście Koszalin, etap 1) OOC

24 Dział rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne Dorozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Gospodarka odpadami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami" C Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych dochodów 15 OOC Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich") Fundusz ochrony środowiska Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Termomodernizacja budynków oświatowych...") C Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100C Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów 6 OOC 893 OOC Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2" KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego: Bieżące, w tym: no zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych 1110C Teatry Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego)

25 Dział DOCHODY Wyszczególnienie rozdz. OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem ii Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele S 800 OOC S Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śodków europejskich (Filharmonia Koszalińska) OOC Biblioteki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Multicentrum - Biblioteka) Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomerania 2009) KULTURA FIZYCZNA, z tego: Majątkowe OOC Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budowa hali widowiskowosoortowei), OGÓŁEM, z tego: Bieżące, w tym: no zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: C finansowane i współfinansowane ze środków unijnych

26 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V / 35 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK w złotych 1 OGÓŁEM GMINA POWIAT 1 i Dział Rozdział Wyszczególnienie RAZEM własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO Izby Rolnicze Wydatki bieżące Wydotki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych HANDEL Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych J

27 OGÓŁEM GMINA POWIAT Dział Rozdział Wyszczególnienie RAZEM na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm Infrastruktura kolejowa Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje bieżące Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2365 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo