BUDŻET NA 2011 ROK. Koszalin 20 stycznia 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET NA 2011 ROK. Koszalin 20 stycznia 2011 roku"

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK Koszalin 20 stycznia 2011 roku

2 SPIS T R E Ś C I str. I. Uchwała budżetowa Miasta Koszalina na 2011 rok 1 II. Załączniki do uchwały budżetowej: Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok 6 Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok 23 Załącznik nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2011 rok 52 Załącznik nr 4 - Budżet Miasta Koszalina na 2011 rok - zbiorczo 53 Załącznik nr 5 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji na 2011 rok 54 Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji na 2011 rok 55 Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji na 2011 rok 56 Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji na 2011 rok 56 Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok 57 Załącznik nr 10 - Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) na 2011 rok 58 Załącznik nr 11 - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 59 Załącznik nr 12 - Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w 2011 roku 60 Załącznik nr 13 - Plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta w 2011 roku własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 63 Załącznik nr 14 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok 66

3 III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koszalina na 2011 rok 1. CZĘŚĆ OPISOWA Prognoza dochodów na 2011 rok 67 Prognoza wydatków na 2011 rok CZĘŚĆ TABELARYCZNA Tabela I - Syntetyczne zestawienie budżetu 2011 r. w porównaniu z 2010 rokiem 85 Tabela II - Prognozowane dochody Miasta Koszalina na 2011 rok wg źródeł powstawania 86 Tabela III - Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych 87 Tabela IV - Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2011 roku 92 Tabela IVa - Wykaz zakupów inwestycyjnych na 2011 rok 96 Tabela IVb - Wykaz innych wydatków majątkowych na 2011 rok 98 Tabela V - Wykaz remontów na 2011 rok 99 Tabela VI - Plan wydatków gminnych szkół podstawowych, gimnazjów, doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych, nauki pływania i świetlic na 2011 rok 102 Tabela VII - Plan wydatków powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół i gimnazjów specjalnych, doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych na 2011 rok 108 Tabela VIII - Plan wydatków Rad Osiedli na 2011rok 111 Tabela IX - Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2011 rok 116 Tabela X - Informacja o spłatach kredytów i pożyczek Miasta Koszalina w latach Tabela XI - Plan wydatków własnych Miasta Koszalina na 2011 rok 119

4 Uchwała Nr V/35 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art.12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212 ust. 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok (załącznik nr 1) w kwocie zł, z tego: - dochody gminy zł, dochody powiatu zł; 1) dochody bieżące zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 2) dochody majątkowe zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 1. Dochody własne ogółem w wysokości zł, z tego: 1) dochody gminy zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł;

5 2) dochody powiatu zł w tym: a) bieżące zł, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) b) majątkowe zł; zł, 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji (załączniki nr 5 i 6) zł, z tego: 1) dochody zlecone gminie - bieżące zł, 2) dochody zlecone powiatowi zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł. 3. Dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji (załączniki nr 7 i 8) ,00 zł, z tego: 1) dochody realizowane przez gminę - bieżące ,00 zł, 2) dochody realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł; 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok (załącznik nr 2) w kwocie zł, z tego: - wydatki gminy zł, - wydatki powiatu zł; 1) wydatki bieżące zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 2) wydatki majątkowe zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych zł, z tego: 1) wydatki własne gminy zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł; 2) wydatki własne powiatu zł a) bieżące zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) zl, b) majątkowe zł;

6 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji (załącznik nr 5 i 6) zł, z tego: 1) wydatki zlecone gminie - bieżące zł, 2) wydatki zlecone powiatowi zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł; 3. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji (załącznik nr 7 i 8) ,00 zł, z tego: 1) wydatki realizowane przez gminę - bieżące ,00 zł, 2) wydatki realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 3) w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi : 1) ze sprzedaży papierów wartościowych zł, 2) z zaciąganych pożyczek zł, 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4) w kwotach: 1) przychody zł, 2) rozchody zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, 2) celowe w kwocie zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych zł, c) wynagrodzenia i pochodne zł, d) inwestycje zakończone zł, e) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli zł. 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 10) w kwocie zł. 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 11) w kwotach: 1) dochody zł, 2) wydatki zł.

7 8. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik nr 12) w kwocie zł, a) celowe własne w kwocie zł, b) podmiotowe w kwocie zł, c) przedmiotowe w kwocie zł, 2 ) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik nr 13) w kwocie zł, a) celowe własne w kwocie zł, b) podmiotowe w kwocie zł. 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 14) w kwotach: 1) przychody zł, 2) koszty zł. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty zł, 2) finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego do kwoty zł, z tego: a) pożyczki w kwocie zł, b) emisja papierów wartościowych zł. 11. Ustala się limity udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym: 1) poręczeń do kwoty zł, 2) pożyczek do kwoty zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 10 do wysokości kwot w nim określonych; 2) wystawiania weksli in blanco" w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w 10; 3) udzielania poręczeń do kwoty określonej w 11 pkt 1; 4) udzielania pożyczek do kwoty określonej w 11 pkt 2; 5) dokonywania zmian w planie wydatków : a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 6) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca; 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

8 13. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Przewodniczący Rady Miejskiej

9 DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V / 35 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. według klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie DOCHODY DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU rozdz. OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia 6 zlecone ogółem 1 1 > i 1 i» TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ, z tego: Bieżące C Majątkowe, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu C Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 00C Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi) 20 00C C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 0OC Wpływy z różnych dochodów 10 00C Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących C zewnętrzy pierścień układu komunikacyjnego Miasta) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i C ul. Wrzosów) Drogi publiczne gminne G Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7 00C Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi) 15 00C C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 50C Wpływy z różnych dochodów 12 00C

10 ział rozdz. Wyszczególnienie 5 DOCHODY DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem 1 1 > 4 i 1 ' i Infrastruktura telekomunikacyjna k li 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin) Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 10C GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego: Bieżące C Majątkowe C Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: C opłaty Spółek Miejskich C z tego: MEC C PGK C MW i K C MZK 84 OOC Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za 0690 nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości) 355 OOC Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: a) wpływy bieżące b) najem targowisk c) bezumowne korzystanie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 634 OOC 600 OOC 4 OOC 30 OOC OOC Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: oraz prawa OOC a) sprzedaż lokali mieszkalnych 800 OOC b) sprzedaż lokali użytkowych 400 OOC c) sprzedaż budynków, budowli OOC d) sprzedaż gruntów OOC

11 Dział rozdz. i Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM własne DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU porozumienia zlecone ogółem 1 i 5 1 I 3? 1 1 L 1 u 1 i Z Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania C nieruchomości do zbycia) C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa) 26 00C OOC Pozostała działalność S własne porozumienia zlecone ogółem U Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budownictwo mieszkaniowe) 350 OOC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego: Bieżące C Majątkowe 7 OOC Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80 OOC Opracowania geodezyjne i kartograficzne Z0 00G Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 OOC Nadzór budowlany 340 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 333 OOC OOC Cmentarze 17 60C

12 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem i i ;... _ " n * l z, 1 L 11 i 1 fi n i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 17 60C Pozostała działalność Wpływy z usług Pozostałe odsetki OOC 10 OOC ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: i finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z 2110 zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat C Starostwa powiatowe 2 40C Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejesrację sprzętu pływającego) 2 40C Urzędy gmin i miast na prawach powiatu Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 50C Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia) 17 20C Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 2007 europejskich (...) "Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w C Koszalinie" "Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin" SS 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich C

13 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z 2110 zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami 39 OOC realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 4 50C administracji Propmocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ("Catching the futurę") Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z 2707 innych źródeł (Prezentacje gospodarcze na obszarze Euregionu Pomerania - Szwedt nad Odrą) Pozostała działalność "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" E Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich z udziałem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50C Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 350 OOC

14 Dział rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne Dorozumienia zlecone ogółem własne poroiumienia zlecone ogółem URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 1 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego: Bieżące Urzędy naczelnych organów władzy pństwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z teg: Bieżące C Majątkowe C Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji oraz inne zadania C zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego: Bieżące C Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 90C Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości

15 Dział rozdz. <> Wyszczególnienie DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne DCOlumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem fi -> 1 8 l 0320 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych C Wpływy z opłaty targowej C Podatek od czynności cywilnoprawnych C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat C Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości C Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych C Podatek od spadków i darowizn C Wpływy z opłaty targowej C Podatek od czynności cywilnoprawnych C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat C Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PFRON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych C Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej OC wpływy z opłaty komunikacyjnej C Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 0490 odrębnych ustaw (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 0490 odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka) C C C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00C o

16 Dział rozdz Wyszczególnienie Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne poroi umienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych C Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych C Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia) C RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego: Bieżące Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa S Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa c Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta) C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych) Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM) 50 90C 8 00C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS) 40 00C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek) 2 00C Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP) 24 70C Wpływy z różnych dochodów (Żłobek) 40C

17 Dział rozdz. 6 Wyszczególnienie DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem * 4 5 fi? II 3 15 il l 801 OŚWIATA 1 WYCHOWANIE, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Szkoły podstawowe C Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) 3 90C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 89 60C Pozostałe odsetki 90C Wpływy z różnych dochodów 70C Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych opłat 10C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140C Wpływy z różnych dochodów 3 00C Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 95 50C Wpływy z usług C Pozostałe odsetki 3 40C Gimnazja Wpływy z różnych opłat 170C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze C Wpływy z usług 3 40C

18 Dział rozdz. 6 Wyszczególnienie DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumie ni* zlecone ogółem i i A a 10 li 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka) OOC Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli) Wpływy z usług 16 60C Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 10C C Wpływy z usług 3 90C Szkoły zawodowe C Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 80C C Wpływy z usług 49 65C Wpływy z różnych dochodów 20C Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 180C C Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 50C Pozostała działalność Wpływy z usług 397 OOC Wpływy ze sprzedaży wyrobów 30 OOC Wpływy z różnych dochodów 5 OOC Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Comenius)

19 Dział rozdz. i i Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM,...., Ł 1 i 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Leonardo da Vinci) Środki na dofinansownie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 pozyskane z innych źródeł (Pogłębianie Niemiecko Polskiej Współpracy Młodzieży w Strasburgu i Koszalinie) ? własne 1 2 DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU porozumienia 1 f zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem T 1 a li OCHRONA ZDROWIA, z tego: Bieżące 1100C Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 11 ooc Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1100C POMOC SPOŁECZNA, z tego: Bieżące S Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 40C Ośrodki wsparcia Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek) 35 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych 864 OOC gminie ustawami Rodziyny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu bieżące realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego S Wpływy z różnych dochodów 15 OOC Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 50C

20 Dział rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OOC Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami 170 OOC Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne C Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) 60C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 72 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 180 OOC Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) 20 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OOC Dodatki mieszkaniowe Wpływy z różnych dochodów (zwroty) 20 OOC Zasiłki stałe OOC Wpływy z różnych dochodów (zwroty) 10 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OOC Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług 2 OOC Wpływy z różnych dochodów 4 OOC

21 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne Dorozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem % 1. 3 II 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OOC Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10 ooo Wpływy z usług 10 OOC Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 21 OOC Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 OOC Wpływy z różnych dochodów - opłaty za szkolenia 15 OOC Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) 78 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 167 OOC Pozostała działalność Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe) 5 OOC Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne 200 OOC Wpływy z różnych dochodów 2 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 625 OOC POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych S0 8S Żłobki Wpływy z usług (odpłatność rodziców) 792 OOC Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 20C oraz innych umów o podobnym charakterze Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

22 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem s? łfl I s Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 129 OOC n I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z 2110 zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 129 OOC Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 OOC Wpływy z różnych dochodów (PFRON) 50 OOC Pozostała działalność Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "START" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) C EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego: Bieżące C Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 40C Wpływy z usług C Pozostałe odsetki 20C Wpływy z różnych dochodów 3 OOC

23 Dział rozdz. Wyszczególnienie ł i 2 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem 7 "li R I I i lo r n C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00C Wpływy z usług 22 00C Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00C Wpływy z usług 10 30C Internaty i bursy szkolne G Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 30C Wpływy z usług C Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług 113 OOC Wpływy z różnych dochodów 5 00C GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych C Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6207 europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...") Dotacje celowe w ramach progrmówfinansownych z udziałem środków 6207 europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - w mieście Koszalin, etap 1) OOC

24 Dział rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne Dorozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Gospodarka odpadami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami" C Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych dochodów 15 OOC Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich") Fundusz ochrony środowiska Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Termomodernizacja budynków oświatowych...") C Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100C Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów 6 OOC 893 OOC Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2" KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego: Bieżące, w tym: no zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych 1110C Teatry Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego)

25 Dział DOCHODY Wyszczególnienie rozdz. OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem ii Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele S 800 OOC S Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śodków europejskich (Filharmonia Koszalińska) OOC Biblioteki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Multicentrum - Biblioteka) Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomerania 2009) KULTURA FIZYCZNA, z tego: Majątkowe OOC Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budowa hali widowiskowosoortowei), OGÓŁEM, z tego: Bieżące, w tym: no zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: C finansowane i współfinansowane ze środków unijnych

26 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V / 35 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK w złotych 1 OGÓŁEM GMINA POWIAT 1 i Dział Rozdział Wyszczególnienie RAZEM własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO Izby Rolnicze Wydatki bieżące Wydotki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych HANDEL Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych J

27 OGÓŁEM GMINA POWIAT Dział Rozdział Wyszczególnienie RAZEM na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm Infrastruktura kolejowa Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje bieżące Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 15 marca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 marca 2007 r. Nr 60 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 497 Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com

PDF created with pdffactory trial version www.softwarelabs.com 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.595 0 27.595 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000 01095 Pozostała działalność 22.595 0 22.595 22.595 0 22.595 600 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 3043 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 11 lipca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo