BUDŻET NA 2011 ROK. Koszalin 20 stycznia 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET NA 2011 ROK. Koszalin 20 stycznia 2011 roku"

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK Koszalin 20 stycznia 2011 roku

2 SPIS T R E Ś C I str. I. Uchwała budżetowa Miasta Koszalina na 2011 rok 1 II. Załączniki do uchwały budżetowej: Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok 6 Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok 23 Załącznik nr 3 - Źródła pokrycia deficytu budżetowego Miasta Koszalina na 2011 rok 52 Załącznik nr 4 - Budżet Miasta Koszalina na 2011 rok - zbiorczo 53 Załącznik nr 5 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji na 2011 rok 54 Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji na 2011 rok 55 Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji na 2011 rok 56 Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji na 2011 rok 56 Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok 57 Załącznik nr 10 - Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych (Rad Osiedli) na 2011 rok 58 Załącznik nr 11 - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 59 Załącznik nr 12 - Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta w 2011 roku 60 Załącznik nr 13 - Plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta w 2011 roku własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 63 Załącznik nr 14 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok 66

3 III. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koszalina na 2011 rok 1. CZĘŚĆ OPISOWA Prognoza dochodów na 2011 rok 67 Prognoza wydatków na 2011 rok CZĘŚĆ TABELARYCZNA Tabela I - Syntetyczne zestawienie budżetu 2011 r. w porównaniu z 2010 rokiem 85 Tabela II - Prognozowane dochody Miasta Koszalina na 2011 rok wg źródeł powstawania 86 Tabela III - Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych 87 Tabela IV - Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2011 roku 92 Tabela IVa - Wykaz zakupów inwestycyjnych na 2011 rok 96 Tabela IVb - Wykaz innych wydatków majątkowych na 2011 rok 98 Tabela V - Wykaz remontów na 2011 rok 99 Tabela VI - Plan wydatków gminnych szkół podstawowych, gimnazjów, doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych, nauki pływania i świetlic na 2011 rok 102 Tabela VII - Plan wydatków powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół i gimnazjów specjalnych, doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych na 2011 rok 108 Tabela VIII - Plan wydatków Rad Osiedli na 2011rok 111 Tabela IX - Plan przychodów i kosztów instytucji kultury na 2011 rok 116 Tabela X - Informacja o spłatach kredytów i pożyczek Miasta Koszalina w latach Tabela XI - Plan wydatków własnych Miasta Koszalina na 2011 rok 119

4 Uchwała Nr V/35 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art.12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212 ust. 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok (załącznik nr 1) w kwocie zł, z tego: - dochody gminy zł, dochody powiatu zł; 1) dochody bieżące zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 2) dochody majątkowe zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 1. Dochody własne ogółem w wysokości zł, z tego: 1) dochody gminy zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł;

5 2) dochody powiatu zł w tym: a) bieżące zł, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) b) majątkowe zł; zł, 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji (załączniki nr 5 i 6) zł, z tego: 1) dochody zlecone gminie - bieżące zł, 2) dochody zlecone powiatowi zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł. 3. Dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji (załączniki nr 7 i 8) ,00 zł, z tego: 1) dochody realizowane przez gminę - bieżące ,00 zł, 2) dochody realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł; 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok (załącznik nr 2) w kwocie zł, z tego: - wydatki gminy zł, - wydatki powiatu zł; 1) wydatki bieżące zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 2) wydatki majątkowe zł a) gminy zł, b) powiatu zł; 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych zł, z tego: 1) wydatki własne gminy zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł; 2) wydatki własne powiatu zł a) bieżące zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) zl, b) majątkowe zł;

6 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji (załącznik nr 5 i 6) zł, z tego: 1) wydatki zlecone gminie - bieżące zł, 2) wydatki zlecone powiatowi zł a) bieżące zł, b) majątkowe zł; 3. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji (załącznik nr 7 i 8) ,00 zł, z tego: 1) wydatki realizowane przez gminę - bieżące ,00 zł, 2) wydatki realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 3) w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi : 1) ze sprzedaży papierów wartościowych zł, 2) z zaciąganych pożyczek zł, 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4) w kwotach: 1) przychody zł, 2) rozchody zł. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, 2) celowe w kwocie zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych zł, c) wynagrodzenia i pochodne zł, d) inwestycje zakończone zł, e) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli zł. 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 10) w kwocie zł. 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 11) w kwotach: 1) dochody zł, 2) wydatki zł.

7 8. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik nr 12) w kwocie zł, a) celowe własne w kwocie zł, b) podmiotowe w kwocie zł, c) przedmiotowe w kwocie zł, 2 ) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik nr 13) w kwocie zł, a) celowe własne w kwocie zł, b) podmiotowe w kwocie zł. 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 14) w kwotach: 1) przychody zł, 2) koszty zł. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty zł, 2) finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego do kwoty zł, z tego: a) pożyczki w kwocie zł, b) emisja papierów wartościowych zł. 11. Ustala się limity udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym: 1) poręczeń do kwoty zł, 2) pożyczek do kwoty zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 10 do wysokości kwot w nim określonych; 2) wystawiania weksli in blanco" w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w 10; 3) udzielania poręczeń do kwoty określonej w 11 pkt 1; 4) udzielania pożyczek do kwoty określonej w 11 pkt 2; 5) dokonywania zmian w planie wydatków : a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 6) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca; 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

8 13. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku. 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Przewodniczący Rady Miejskiej

9 DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V / 35 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. według klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie DOCHODY DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU rozdz. OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia 6 zlecone ogółem 1 1 > i 1 i» TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ, z tego: Bieżące C Majątkowe, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu C Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 00C Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi) 20 00C C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 0OC Wpływy z różnych dochodów 10 00C Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących C zewnętrzy pierścień układu komunikacyjnego Miasta) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i C ul. Wrzosów) Drogi publiczne gminne G Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7 00C Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi) 15 00C C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 50C Wpływy z różnych dochodów 12 00C

10 ział rozdz. Wyszczególnienie 5 DOCHODY DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem 1 1 > 4 i 1 ' i Infrastruktura telekomunikacyjna k li 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin) Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 10C GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego: Bieżące C Majątkowe C Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: C opłaty Spółek Miejskich C z tego: MEC C PGK C MW i K C MZK 84 OOC Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za 0690 nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości) 355 OOC Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: a) wpływy bieżące b) najem targowisk c) bezumowne korzystanie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 634 OOC 600 OOC 4 OOC 30 OOC OOC Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: oraz prawa OOC a) sprzedaż lokali mieszkalnych 800 OOC b) sprzedaż lokali użytkowych 400 OOC c) sprzedaż budynków, budowli OOC d) sprzedaż gruntów OOC

11 Dział rozdz. i Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM własne DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU porozumienia zlecone ogółem 1 i 5 1 I 3? 1 1 L 1 u 1 i Z Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania C nieruchomości do zbycia) C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa) 26 00C OOC Pozostała działalność S własne porozumienia zlecone ogółem U Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budownictwo mieszkaniowe) 350 OOC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego: Bieżące C Majątkowe 7 OOC Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80 OOC Opracowania geodezyjne i kartograficzne Z0 00G Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 OOC Nadzór budowlany 340 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 333 OOC OOC Cmentarze 17 60C

12 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem i i ;... _ " n * l z, 1 L 11 i 1 fi n i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 17 60C Pozostała działalność Wpływy z usług Pozostałe odsetki OOC 10 OOC ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: i finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z 2110 zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat C Starostwa powiatowe 2 40C Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejesrację sprzętu pływającego) 2 40C Urzędy gmin i miast na prawach powiatu Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 50C Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia) 17 20C Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 2007 europejskich (...) "Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w C Koszalinie" "Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin" SS 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich C

13 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z 2110 zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami 39 OOC realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 4 50C administracji Propmocja jednostek samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ("Catching the futurę") Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z 2707 innych źródeł (Prezentacje gospodarcze na obszarze Euregionu Pomerania - Szwedt nad Odrą) Pozostała działalność "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" E Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich z udziałem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50C Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 350 OOC

14 Dział rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne Dorozumienia zlecone ogółem własne poroiumienia zlecone ogółem URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 1 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego: Bieżące Urzędy naczelnych organów władzy pństwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z teg: Bieżące C Majątkowe C Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji oraz inne zadania C zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego: Bieżące C Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 90C Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości

15 Dział rozdz. <> Wyszczególnienie DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne DCOlumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem fi -> 1 8 l 0320 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych C Wpływy z opłaty targowej C Podatek od czynności cywilnoprawnych C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat C Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości C Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych C Podatek od spadków i darowizn C Wpływy z opłaty targowej C Podatek od czynności cywilnoprawnych C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat C Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PFRON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych C Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej OC wpływy z opłaty komunikacyjnej C Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 0490 odrębnych ustaw (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 0490 odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka) C C C Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00C o

16 Dział rozdz Wyszczególnienie Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne poroi umienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych C Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych C Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia) C RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego: Bieżące Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa S Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa c Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta) C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych) Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM) 50 90C 8 00C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS) 40 00C Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek) 2 00C Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP) 24 70C Wpływy z różnych dochodów (Żłobek) 40C

17 Dział rozdz. 6 Wyszczególnienie DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem * 4 5 fi? II 3 15 il l 801 OŚWIATA 1 WYCHOWANIE, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Szkoły podstawowe C Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) 3 90C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 89 60C Pozostałe odsetki 90C Wpływy z różnych dochodów 70C Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych opłat 10C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140C Wpływy z różnych dochodów 3 00C Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 95 50C Wpływy z usług C Pozostałe odsetki 3 40C Gimnazja Wpływy z różnych opłat 170C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze C Wpływy z usług 3 40C

18 Dział rozdz. 6 Wyszczególnienie DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumie ni* zlecone ogółem i i A a 10 li 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka) OOC Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli) Wpływy z usług 16 60C Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 10C C Wpływy z usług 3 90C Szkoły zawodowe C Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 80C C Wpływy z usług 49 65C Wpływy z różnych dochodów 20C Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 180C C Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 50C Pozostała działalność Wpływy z usług 397 OOC Wpływy ze sprzedaży wyrobów 30 OOC Wpływy z różnych dochodów 5 OOC Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Comenius)

19 Dział rozdz. i i Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM,...., Ł 1 i 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Leonardo da Vinci) Środki na dofinansownie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 pozyskane z innych źródeł (Pogłębianie Niemiecko Polskiej Współpracy Młodzieży w Strasburgu i Koszalinie) ? własne 1 2 DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU porozumienia 1 f zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem T 1 a li OCHRONA ZDROWIA, z tego: Bieżące 1100C Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 11 ooc Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1100C POMOC SPOŁECZNA, z tego: Bieżące S Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 40C Ośrodki wsparcia Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek) 35 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych 864 OOC gminie ustawami Rodziyny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu bieżące realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego S Wpływy z różnych dochodów 15 OOC Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 50C

20 Dział rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OOC Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami 170 OOC Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne C Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) 60C Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 72 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 180 OOC Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) 20 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OOC Dodatki mieszkaniowe Wpływy z różnych dochodów (zwroty) 20 OOC Zasiłki stałe OOC Wpływy z różnych dochodów (zwroty) 10 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OOC Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług 2 OOC Wpływy z różnych dochodów 4 OOC

21 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne Dorozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem % 1. 3 II 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OOC Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10 ooo Wpływy z usług 10 OOC Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 21 OOC Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 OOC Wpływy z różnych dochodów - opłaty za szkolenia 15 OOC Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) 78 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 167 OOC Pozostała działalność Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe) 5 OOC Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne 200 OOC Wpływy z różnych dochodów 2 OOC Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 625 OOC POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych S0 8S Żłobki Wpływy z usług (odpłatność rodziców) 792 OOC Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 20C oraz innych umów o podobnym charakterze Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

22 Dział DOCHODY GMINY DOCHODY DOCHODY POWIATU rozdz. Wyszczególnienie OGÓŁEM własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem s? łfl I s Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 129 OOC n I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżące z 2110 zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 129 OOC Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 OOC Wpływy z różnych dochodów (PFRON) 50 OOC Pozostała działalność Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "START" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) C EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego: Bieżące C Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 40C Wpływy z usług C Pozostałe odsetki 20C Wpływy z różnych dochodów 3 OOC

23 Dział rozdz. Wyszczególnienie ł i 2 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem 7 "li R I I i lo r n C Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00C Wpływy z usług 22 00C Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00C Wpływy z usług 10 30C Internaty i bursy szkolne G Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 0750 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 30C Wpływy z usług C Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług 113 OOC Wpływy z różnych dochodów 5 00C GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego: Bieżące, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych C Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6207 europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...") Dotacje celowe w ramach progrmówfinansownych z udziałem środków 6207 europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - w mieście Koszalin, etap 1) OOC

24 Dział rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne Dorozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem Gospodarka odpadami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami" C Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych dochodów 15 OOC Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich") Fundusz ochrony środowiska Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Termomodernizacja budynków oświatowych...") C Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100C Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów 6 OOC 893 OOC Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2" KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego: Bieżące, w tym: no zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: finansowane i współfinansowane ze środków unijnych 1110C Teatry Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego)

25 Dział DOCHODY Wyszczególnienie rozdz. OGÓŁEM DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU własne porozumienia zlecone ogółem własne porozumienia zlecone ogółem ii Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele S 800 OOC S Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śodków europejskich (Filharmonia Koszalińska) OOC Biblioteki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Multicentrum - Biblioteka) Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomerania 2009) KULTURA FIZYCZNA, z tego: Majątkowe OOC Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budowa hali widowiskowosoortowei), OGÓŁEM, z tego: Bieżące, w tym: no zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych Majątkowe, w tym: C finansowane i współfinansowane ze środków unijnych

26 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V / 35 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK w złotych 1 OGÓŁEM GMINA POWIAT 1 i Dział Rozdział Wyszczególnienie RAZEM własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO Izby Rolnicze Wydatki bieżące Wydotki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych HANDEL Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych J

27 OGÓŁEM GMINA POWIAT Dział Rozdział Wyszczególnienie RAZEM na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm. na zadania własne zlecone z zakresu administracji realizowane na podst. porozum, z org. adm Infrastruktura kolejowa Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje bieżące Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe roboty inwestycyjne

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit."d" i lit. "i" oraz pkt

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo