Zał. do Uchwały nr XXXIX/401/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dn. 6 lipca 2010 r. Gmina Trzebnica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał. do Uchwały nr XXXIX/401/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dn. 6 lipca 2010 r. Gmina Trzebnica"

Transkrypt

1 Zał. do Uchwały nr XXXIX/401/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dn. 6 lipca 2010 r. Gmina Trzebnica Kwiecie 2010

2 W opracowaniu dokumentu udział wzi li: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Cerekwica Edward Sikora- lider Magdalena Sikora Danuta Paluch Artur Wo ny Andrzej Grochala Leszek Krzywicki Zdzisław Franczak Jacek Wiraszka Zofia Bubula Jan Gł bicki Krzysztof Wieczorkiewicz 2. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Województwa Dolno l skiego Jadwiga Janiszewska Warsztaty z cyklu Planowanie w procesie odnowy wsi przeprowadzili: Moderatorzy Programu Odnowa Wsi Województwa Dolno l skiego Jolanta Pindera Piotr Głowacki 2

3 Spis tre ci: 1. Współautorzy opracowania Analiza zasobów cz I Analiza zasobów cz II Analiza zasobów cz III Analiza SWOT Analiza potencjału rozwojowego wsi Wizja odnowy i rozwoju wsi Program krótkoterminowy odnowy wsi Plan i program odnowy wsi Dokumentacja fotograficzna dotycz ca zasobów wsi

4 ANALIZA ZASOBÓW CZ I, ABC Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim ABC DD wie dysponuje ECF C Przyrodniczy Teren nizinny -walory krajobrazu, rze by terenu... -stan rodowiska... -walory klimatu... -walory szaty ro linnej... -cenne przyrodniczo obszary lub obiekty... - wiat zwierz cy (ostoje, siedliska)... -wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)... -wody podziemne... -gleby... -kopaliny... -walory geotechniczne... Kulturowy -walory architektury... -walory przestrzeni wiejskiej publicznej... -walory przestrzeni wiejskiej prywatnej... -zabytki i pami tki historyczne... -osobliwo ci kulturowe... -miejsca, osoby i przedmioty kultu... - wi ta, odpusty, pielgrzymki... -tradycje, obrz dy, gwara... -legendy, podania i fakty historyczne... -przekazy literackie... -wa ne postacie i przekazy historyczne... -specyficzne nazwy... - specyficzne potrawy... - dawne zawody zespoły artystyczne, twórcy... Klimat łagodny, umiarkowanie ciepły i wilgotny Ogrody, sady, pola uprawne Park wiejski z zadrzewieniem li ciastym (24 pomniki przyrody) Bociany Rzeka Mleczna Gleby brunatne i bielicowe Park wiejski Ko ciół parafialny, przydro ne Kapliczki, kamie upami tniaj cy poległych w I wojnie wiatowej wietlica wiejska Odpust w. Wawrzy ca, festyny okoliczno ciowe Cerkiew, siedziba dekanatu, pałace, prawa miejskie Poprzednio wie nosiła nazw Zirkwitz Zespół Wesoły Zdzi Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i zwi zanego z ni obszaru które mog by wykorzystane obecnie b d w przyszło ci w realizacji publicznych b d prywatnych przedsi wzi odnowy wsi. Zwróci uwag na elementy specyficzne i rzadkie (wyró niaj ce wie ). Opracowanie: Ryszard Wilczy ski 4

5 ANALIZA ZASOBÓW CZ II ABC Opis (nazwanie) zasobu ABC DD jakim wie dysponuje ECF C Rodzaj zasobu Obiekty i tereny -działki pod zabudow mieszkaniow... -działki pod domy letniskowe... -działki pod zakłady usługowe i przemysł... -pustostany mieszkaniowe... -pustostany poprzemysłowe... -tradycyjne nie u ytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, ku nie, młyny, itp.)... Infrastruktura społeczna -place publicznych spotka, festynów... -sale spotka, wietlice, kluby... -miejsca uprawiania sportu... -miejsca rekreacji... - cie ki rowerowe, szlaki turyst.... -szkoły... -przedszkola... -biblioteki... -placówki opieki społecznej... -placówki słu by zdrowia... Infrastruktura techniczna -wodoci g, kanalizacja W trakcie realizacji miejscowego planu zagospodarowania Park wiejski, wietlica wiejska wietlica wiejska Park wiejski Park wiejski, plac zabaw Wodoci g grupowy (ok. 100 mieszka ) -drogi (nawierzchnia, oznakowanie o wietlenie) chodniki, parkingi, przystanki sie telefoniczna.i dost pno internetu... telefonia komórkowa... inne Droga wojewódzka 340, drogi gminne, o wietlenie uliczne, herb przy wje dzie do miejscowo ci Przystanki autobusowe 4 stacje transformatorowe Zasoby jak w cz ci pierwszej Opracowanie: Ryszard Wilczy ski 5

6 ANALIZA ZASOBÓW CZ III Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wie dysponuje ABC ABC DD ECF C Gospodarka, rolnictwo - Miejsca pracy (gdzie, ile? )... Trzebnica, Wrocław -znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe... i ich produkty... -gastronomia... -miejsca noclegowe... -gospodarstwa rolne... -uprawy hodowle,... -mo liwe do wykorzystania odpady produkcyjne -zasoby odnawialnych energii... rodki finansowe i pozyskiwanie funduszy - rodki udost pniane przez gmin... - rodki wypracowywane... Mieszka cy (kapitał społeczny i ludzki) -Autorytety i znane postacie we wsi... -Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranic... -Osoby o specyficznej lub wa nej dla wiedzy i umiej tno ciach, m.in. studenci... -Przedsi biorcy, sponsorzy... -Osoby z dost pem do Internetu i umiej tno ciach informatycznych... -Pracownicy nauki... -Zwi zki i stowarzyszenia... -Kontakty zewn trzne (np. z mediami)... -Współpraca zagraniczna i krajowa... Informacje dost pne o wsi -Publikatory, lokalna prasa... -Ksi ki, przewodniki... -Strony Zasoby jak w cz ci pierwszej Pomoc Drogowa, Warsztat samochodowy, Biura Rachunkowe Zajazd przy stawie 8 gospodarstw Trzoda chlewna, zbo a, rzepak, ziemniaki, buraki Baterie słoneczne Z organizowanych festynów Uczniowie i studenci Firma Elmar, Zdzisław Franczak Własny zakres Nauczyciele Ochotnicza Stra Po arna Prasa lokalna Strona internetowa Urz du Miejskiego w Trzebnicy Strona internetowa TrzebnickiegoO rodka Kultury Opracowanie: Ryszard Wilczy ski 6

7 ANALIZA SWOT MOCNE 1. Zajazd przy stawie 2. wietlica wiejska 3. Park wiejski 4. Ko ciół parafialny 5. Sklepy 6. Warsztat samochodowy 7. Biura Rachunkowe 8. Rosn ca liczba mieszka ców 9. Bogata oferta wydarze kulturalnych 10. Ochotnicza Stra Po arna 11. Plac zabaw 12. Zespół muzyczny Wesoły Zdzi 13. Umiej tno pozyskiwania funduszy 14. Aktywno mieszka ców 15. Gniazdo bocianie- atrakcja miejscowo ci SŁABE 1. Słabo rozwini ta kanalizacja 2. Słabo rozwini ta sie sportowa i infrastruktura kulturalna 3. Awaryjne o wietlenie miejscowo ci 4. Niskie zaanga owanie młodzie y w sprawy wsi SZANSE 1. Budowa chodnika wraz z nawierzchni asfaltow 2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 3. Osadnictwo nowych mieszka ców 4. Organizacja wydarze kulturowych o znaczeniu dla całej gminy 5. Zało enie stowarzysze 6. Du y potencjał pod działalno agroturystyczn 7. Podniesienie jako ci ycia mieszka ców 8. Powstanie obiektu sportoworekreacyjnego na terenie parku 9. Blisko miasta Trzebnicy ZAGRO ENIA 1. Odpływ młodych ludzi do miast 2. Zwi kszaj ce si spo ycie alkoholu w ród młodzie y 7

8 Analiza potencjału rozwojowego wsi SILNE STRONY SZANSE SŁABE STRONY ( + ) ZAGRO ENIA 2 0 ( - ) + obszar słaby otoczenie sprzyja 1, 2, 3,1, 8,11 4,4, 5, 9,1, 9, 12, ( + ) + otoczenie sprzyja obszar silny 5 3 7,2, 3, 4, 10, 14, 15, ( + ) + obszar silny otoczenie sprzyja 0 1 ( + ) + obszar silny otoczenie sprzyja 2, 3, 6,5, 6, 7, 8, 13,1 8

9 Wizja odnowy i rozwoju wsi CEREKWICA Cerekwica- pi knie poło ona, urocza wie zapewniaj ca godne warunki ycia mieszka ców oraz centrum kulturowe gminy Trzebnica Wie Cerekwica poło ona w malowniczym obszarze wzgórz trzebnickich posiada bardzo dobrze rozwini t infrastruktur społeczno-kulturaln. W miejscowo ci rozkwita agroturystyka. Spogl daj ce z gniazda bociany ogl daj mecze rozgrywaj ce si na tutejszym mini stadionie. Mieszka cy wsi czuj si bezpiecznie maj c chodnik, drogi asfaltowe i o wietlenie całej miejscowo ci. Zamieszkuj cy tutaj ludzie maj wsparcie duchowe tutejszego proboszcza. 9

10 Program krótkoterminowy odnowy wsi - Cerekwica Kluczowy problem Co nas najbardziej zintegruje? Odpowied Wspólna działalno mieszka ców wsi Propozycja projektu (nazwa) Festyn Parafialny wi to pieczonego ziemniaka Mikołajki Dzie Dziecka Czy nas sta na realizacj? (tak/nie) Organiz Finanso acyjnie wo Punktacja =15 Hierarchia II Na czy nam najbardziej zale y? Zaanga owanie młodzie y Powitanie lata Po egnanie wakacji Turniej piłki siatkowej =18 I Co nam najbardziej przeszkadza? Słabe zagospodarowanie miejsc u yteczno ci publicznej Utworzenie małej architektury parkowej i estradowej (scena, stoliki, ławki) NIE =9 IV Co najbardziej zmieni nasze ycie? Wi ksza integracja mieszka ców wsi Biesiada po naszemu Andrzejki =12 III Co nam przyjdzie najłatwiej? Organizacja mieszka ców do prac porz dkowych Wspólne uporz dkowanie parku =6 V 10

11 Plan i program odnowy wsi - Cerekwica na lata Wizja wsi: Cerekwica- pi knie poło ona, urocza wie zapewniaj ca godne warunki ycia mieszka ców oraz centrum kulturowe gminy Trzebnica Wie Cerekwica poło ona w malowniczym obszarze wzgórz trzebnickich posiada bardzo dobrze rozwini t infrastruktur społeczno-kulturaln. W miejscowo ci rozkwita agroturystyka. Spogl daj ce z gniazda bociany ogl daj mecze rozgrywaj ce si na tutejszym mini stadionie. Mieszka cy wsi czuj si bezpiecznie maj c chodnik, drogi asfaltowe i o wietlenie całej miejscowo ci. Zamieszkuj cy tutaj ludzie maj wsparcie duchowe tutejszego proboszcza. 1. Cele jakie musimy osi gn by urzeczywistni wizj naszej wsi I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 3. Co nam mo e 2. Co nam pomo e osi gn cel? przeszkodzi? BARIERY ATUTY Słabe strony jakie Projekty, przedsi wzi cia jakie wykonamy? ZASOBY Silne strony i szanse wyeliminujemy Czego u yjemy? jakie wykorzystamy ZAGRO ENIA Czego unikniemy? A. TO SAMO WSI I WARTO CI YCIA WIEJSKIEGO Budowanie wi zi mi dzypokoleniowej B. STANDARD YCIA Poprawa warunków ycia mieszka ców C. JAKO YCIA Dzieci i młodzie, park, wietlica, bocianie gniazdo, OSP, plac zabaw, zespół muzyczny OSP, mieszka cy, zespół muzyczny, wietlica, sklepy Wysokie zaanga owanie, umiej tno pozyskiwania funduszy, aktywno mieszka ców, krajobraz kulturowy i przyrodniczy, rosn ca liczba mieszka ców, powstanie obiektu sportoworekreacyjnego. Umiej tno zorganizowania, aktywno mieszka ców, krajobraz kulturowy i przyrodniczy, rosn ca liczba mieszka ców, blisko miasta Trzebnicy Trudno ci prawne, pomniki przyrody (drzewa), brak rodków finansowych Brak rodków finansowych, trudno ci prawne, Utworzenie boiska sportowego Reaktywacja LZS Budowa kanalizacji przy pomocy gminy Rozbudowa małej architektury parkowej i estradowej Budowa chodnika 11

12 Poprawa integracji mieszka ców wsi Poprawa relacji s siedzkich Poczucie współuczestnictwa D. BYT Mo liwo pozyskiwania rodków finansowych Promocja wsi Mieszka cy, Ko ciół, park, plac zabaw, osoba prowadz ca imprezy, proboszcz, zespół muzyczny, wietlica, zaplecze kuchenne, sklepy, nauczyciele, uczniowie, warsztat samochodowy Biura rachunkowe, OSP, zespół muzyczny, Zajazd przy stawie, prywatna winnica Umiej tno samoorganizacji, własne wypieki, gastronomia, du e zaanga owanie, aktywno mieszka ców, umiej tno pozyskiwania funduszy, rosn ca liczba mieszka ców, bogata oferta wydarze kulturowych Dbało o własne zasoby, aktywno mieszka ców, rosn ca liczba mieszka ców, du y potencjał pod działalno agroturystyczna, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania, osadnictwo nowych mieszka ców, droga wojewódzka Warunki atmosferyczne, niska frekwencja, niewystarczaj ce rodki finansowe Obawa przed prowadzeniem działalno ci na własny rachunek, brak rodków finansowych Festyn Parafialny Dzie Kobiet Dzie Dziadka i Babci Mikołajki Dzie Dziecka Do ynki wiejskie Rozwój agroturystyki- utworzenie gospodarstwa agroturystycznego Utworzenie strony internetowej Wykonanie widokówek o wsi 12

13 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI CEREKWICA 13

14 Urz1d Marszałkowski Województwa Dolno2l1skiego 14

15 15

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Osiecznica- miejscowość turystyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Solecka Strategia Rozwqju Wsi

Solecka Strategia Rozwqju Wsi Solecka Strategia Rozwqju Wsi Wojcieszyn Polozonej w gminie Pielgrzymka na Dolnym Sl^sku Wojcieszyn, 2009 r. W opracowaniu dokumentu udzial wzieji mieszkancy wsi Wojcieszyn (czlonkowie Grupy Odnowy Wsi):

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów w Gminie Olesno SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 położonej w gminie Olesno na Opolszczyźnie Autorzy Grupa Odnowy Wsi oraz mieszkańcy:

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 340/LII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2010 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STROJEC NA LATA 2010-2017 STROJEC, wrzesień 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

ŻY TN A (GMINA LYSKI)

ŻY TN A (GMINA LYSKI) Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/8/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 2 marca 2009 roku ŻY TN A (GMINA LYSKI) PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dokument opracowany na podstawie wyników warsztatu z udziałem przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego w Górze Siewierskiej z dnia 9 marca 2009 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/231/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku Nadać nowe brzmienie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014 Załącznik do uchwały Nr XXV/152/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 maja 2008 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014 Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY REJOWIEC FABRYCZNY CZERWIEC 2006 1 Strategia Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny Zespół Projektowy: Halina

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOCI TUCHOLA ARSKA

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOCI TUCHOLA ARSKA 1 Załcznik Nr 3 Do UCHWAŁY NR XXXIII/231/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 czerwca 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOCI TUCHOLA ARSKA Tuchola arska czerwiec 2005r. Sołectwo Tuchola arska. 2 SPIS TRECI I.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII /317/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Gmina Głuszyca, Województwo dolnośląskie 58 340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2020

Gmina Głuszyca, Województwo dolnośląskie 58 340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2020 Gmina Głuszyca, Województwo dolnośląskie 58 340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI G R Z M I Ą C A NA LATA 2010-2020 Kościół w Grzmiącej na rysunku Rudolfa Kramarczyka. Listopad 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 PLAN ODNOWY MIIEJJSCOWOŚCII CZUBAJOWIZNA w llattach 2013--2020 Czubajowizna, maj 2013 roku 1 WSTĘP Odnowa wsi, w szczególności

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WÓJTOWO NA LATA 2014-2021 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA BARCZEWO Plan odnowy miejscowości Wójtowo na lata 2014-2021 Strona 1 Spis treści: I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Ostróda, listopad 2007r.

Gmina Ostróda. Ostróda, listopad 2007r. Załącznik do Uchwały II/83/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2007r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWIN Gmina Ostróda Ostróda, listopad 2007r. 1 Wstęp 3 Rozdział I Powiązanie Planu z celami strategicznymi

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO

PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO Zał cznik Nr 1 do Uchwały nr PLAN DZIAŁA NA RZECZ ZRÓWNOWA ONEJ ENERGII (SEAP) DLA MIASTA I GMINY PIASECZNO PROJEKT Piaseczno, listopad 2012 r. Opracowano na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2012 zawartej

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Łącko

Plan rozwoju wsi Łącko Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r. Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.12/ 429 94 61 Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 Załcznik do Uchwały nr XXVII/184/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Go dap kwiecie 2005 1 Spis tre ci 1. Cel opracowania.3 2. Metodologia przygotowania Planu...4 3. Analiza problemów spo ecznych i gospodarczych Gminy 6 4. Strategiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOCI KRONICA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOCI KRONICA Załcznik do Uchwały nr XXIV/133/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOCI KRONICA Kronica, maj 2008r. 1 Spis treci I. WSTP 3 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOCI Z UWZGLDNIENIEM 4

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA NA LATA 2010-2016

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA NA LATA 2010-2016 Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XLV/187/10 Rady Gminy Piecki Z dnia 24 lutego 2010 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BABIĘTA NA LATA 2010-2016 GMINA PIECKI/ POWIAT MRĄGOWSKI/ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Babięta

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Pawe Dzieka ski 1 Instytut Ekonomii i Administracji

Bardziej szczegółowo