PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE"

Transkrypt

1 wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Aktualne problemy CIT Bilansowe aspekty sprawozdania Koszty uzyskania przychodów bie ¹ce kontrowersje orzecznicze Abonamenty medyczne Inne zagadnienia z zakresu PIT bie ¹ce stanowisko organów podatkowych i s¹dów Zasady dokonywania korekt deklaracji,,kontrola krzy owa i obowi¹zki informacyjne po zmianach w ustawie o kontroli skarbowej Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ VAT Nowe stawki VAT: 5, 8, 23% - co siê zmieni? Faktury elektroniczne i faktury przesy³ane elektronicznie co wynika z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów? Planowane zmiany. Nieodp³atne przekazania towarów Odliczenie podatku zwi¹zanego z samochodami i paliwem Zmiany dotycz¹ce kas fiskalnych DO UDZIA U ZAPRASZAMY: G³ównych ksiêgowych Samodzielnych ksiêgowych Dyrektorów finansowych Specjalistów ds. kadr i p³ac Biura rachunkowe Firmy doradcze Kancelarie prawne Partnerzy merytoryczni Partner prawny

2 Czy wiesz co Ciê czeka w 2011roku? Ju 15 listopada rozpocznie siê organizowany przez Fundacjê Rozwoju Rachunkowoœci w Polsce Kongres, który przybli y Ci zakres nadchodz¹cych zmian w podatkach. Uczestnictwo w tym przedsiêwziêciu pozwoli Ci unikn¹æ pomy³ek, które powstaj¹ wskutek nieprawid³owych rozliczeñ. Zdobyta wiedza z zakresu VATu, CITu oraz PITu zapewni Ci solidne wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami przed którymi stajesz rozwi¹zuj¹c konkretnych problemów z praktyki gospodarczej. Zapisuj¹c siê na ten Kongres mo esz unikn¹æ katastrofalnych konsekwencji wi¹ ¹cych siê z brakiem znajomoœci zagadnieñ przedstawionych w programie Kongresu. Skorzystaj z mo liwoœci wzbogacenia swojej wiedzy od najlepszych ekspertów z dziedziny podatków na polskim rynku. Zapraszamy serdecznie na dwa dni, które bêd¹ nieocenion¹ inwestycj¹ zarówno dla Ciebie jak i rezultatów Twojej pracy w firmie. Zofia Œwita³a Project Manager

3 15 listopada 2010 (wtorek) Przewodnicz¹cy pierwszej czêœci dnia: Rafa³ Iniewski, Przewodnicz¹cy Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 8.15 Rejestracja, powitalna kawa 8.45 Powitanie goœci przez Prezesa Fundacji Rozwoju Rachunkowoœci w Polsce - Piotra Stefañczyka oraz Przewodnicz¹cego Rady Podatkowej Lewiatan - Rafa³a Iniewskiego Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zwolnienia dla zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych Operacje z wykorzystaniem spó³ek osobowych Operacje przekszta³ceniowe zasada kontynuacji wyceny Wymiana udzia³ów Pracownicze programy emerytalne Inne zmiany Prelegent: Rafa³ Iniewski, Przewodnicz¹cy Rady Podatkowej Lewiatan Zmiany w ustawie CIT w 2011 roku Zwolnienia podmiotowe dotycz¹ce zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych Wniesienie aktywów w postaci zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa Zmiany dotycz¹ce zwolnienia z podatku u Ÿród³a wyp³acanych dywidend i nale noœci licencyjnych Inne zmiany Prelegent: Adrian Artowicz, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpoœrednich, ECDDP Zmiany w ustawie PIT w 2011 roku Przeliczanie przychodów i kosztów w walucie obcej Pracownicze programy emerytalne definicja Zmiany dotycz¹ce transakcji wymiany udzia³ów Opodatkowanie rycza³tem drobnych zleceñ Prelegent: Jacek Bajson, Dyrektor, TPA Horwath Spó³ki osobowe zmiany od 2011 roku Opodatkowanie wk³adów do spó³ek osobowych Skutki likwidacji i wyst¹pienia wspólnika ze spó³ki Zasady dotycz¹ce amortyzacji sk³adników maj¹tkowych momencie przekszta³cenia spó³ki Bie ¹ce kontrowersje ustawa CIT i PIT Prelegent: Marcin Jamro y, Doradca Podatkowy, Rödl & Partner Przerwa kawowa PODATKI DOCHODOWE Koszty uzyskania przychodów bie ¹ce kontrowersje orzecznicze Koszty reprezentacji, w tym zagadnienie obiadów dla kontrahenta Koszty zwi¹zane z podwy szeniem kapita³u (w oczekiwaniu na uchwa³ê NSA) Koszty zwi¹zane z przedterminowym rozwi¹zaniem umowy Koszty us³ug niematerialnych Zasady rozliczania kosztów w czasie Prelegent: Ewelina Bugaj, Doradca Podatkowy, TAX Partner Abonamenty medyczne Uchwa³a NSA Skutki praktyczne i sposoby ograniczenia ryzyk Prelegent: Pawe³ Jab³onowski, Doradca Podatkowy, Cha³as i Wspólnicy Kancelaria Prawna Inne zagadnienia z zakresu PIT bie ¹ce stanowisko organów podatkowych i s¹dów Œwiadczenia pracownicze (m.in. szkolenia) Zastosowanie koncepcji praw autorskich przy wynagradzaniu pracowników Podró e s³u bowe Akcje pracownicze Prywatne u ytkowanie samochodu osobowego stanowiska organów podatkowych oraz propozycje zmian do ustawy Prelegent: Jacek Bajson, Dyrektor, TPA Horwath Lunch Przewodnicz¹cy drugiej czêœci dnia: Pawe³ Jab³onowski, Doradca Podatkowy, Cha³as i Wspólnicy Kancelaria Prawna WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURY PODATKOWEJ Zasady dokonywania korekt deklaracji Ograniczenia mo liwoœci korekty w zwi¹zku z kontrol¹ lub postêpowaniem (po zmianie ustawy o kontroli skarbowej) Skutki korekty Korekta a obni ona stawka odsetek za zw³okê od zaleg³oœci podatkowych Przypadek szczególny korekta dokonana przez organ podatkowy Prelegent: Hanna Filipczyk, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Kontrola krzy owa po zmianach w ustawie o kontroli skarbowej Istota tzw. kontroli krzy owej Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli krzy owej Kontrola krzy owa a prawo do korekty deklaracji Prelegent: Dorota Œlizawska, Doradca Podatkowy, PKF TAX VAT Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ VAT Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ VAT Zmiany dotycz¹ce katalogu oraz zakresu zwolnieñ (m. in. us³ugi w zakresie opieki medycznej, us³ugi edukacji, us³ugi finansowe oraz ubezpieczeniowe) Prelegent: Krzysztof Komorniczak, Doradca Podatkowy, ECDDP Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji

4 16 listopada 2010 (œroda) Przewodnicz¹cy drugiego dnia: ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand 9.00 Rejestracja, powitalna kawa Nowe stawki VAT: 5, 8, 23% - co siê zmieni? Nowe stawki (w tym specyficzne zmiany: mieszkania, czasopisma) Œwiadczenia na prze³omie roku (w tym rejestry, deklaracje) Wp³yw zmian na zawarte umowy Zaliczki na poczet dostaw dokonanych w 2011 r. Prelegent: ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Faktury elektroniczne i faktury przesy³ane elektronicznie co wynika z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów? Jakie s¹ ich planowane zmiany? przesy³anie faktur papierowych tzw. drog¹ elektroniczn¹ (faks, mail, Internet) przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej sposoby gwarantowania autentycznoœci faktur elektronicznych z uwzglêdnieniem planowanych zmiana prawa krajowego i wspólnotowego faktury koryguj¹ce i duplikaty faktur papierowych i elektronicznych Prelegent: Grzegorz Mularczyk, Doradca Podatkowy, MMR Consulting Spó³ka Doradztwa Podatkowego Przerwa kawowa VAT Nieodp³atne przekazania towarów Dotychczasowa praktyka i orzecznictwo Planowane zmiany przepisów Konsekwencje zmian Prelegent: Rados³aw Piekarz, Doradca Podatkowy, Classe RP Odliczenie podatku zwi¹zanego z samochodami i paliwem Nowe przepisy nowe ograniczenia Orzecznictwo i praktyka dotycz¹ca samochodów osobowych Prelegent: Pawe³ Jab³onowski, Doradca Podatkowy, Cha³as i Wspólnicy Kancelaria Prawna Lunch Zmiany dotycz¹ce kas fiskalnych Planowane przepisy ustawy dotycz¹ce badania i kontrolowania kas fiskalnych Zakres podmiotów zwolnionych z obowi¹zku korzystania z kas fiskalnych Problemy praktyczne zwi¹zane z ewidencjonowaniem sprzeda y przy pomocy kas fiskalnych Prelegent: Tomasz Siennicki, Doradca Podatkowy, Kolibski, Nikoñczyk, Dec i Partnerzy Inne zmiany Nowy schemat opodatkowania handlu z³omem / uprawnieniami do emisji CO2 Zmiany w zakresie obowi¹zku rozliczania podatku przez us³ugobiorcê/ nabywcê towarów Wspó³czynnik sprzeda y Zmiany dotycz¹ce importu towarów rozliczanego w deklaracji VAT-7 Inne (zawieszenie dzia³alnoœci przez podatnika VAT-UE, rozpoczêcie procedury wywozu, przedstawiciel podatkowy) Zmiana klasyfikacji statystycznych, nowe zakresy zwolnieñ od podatku, w tym: zmiana zakresu zwolnieñ edukacyjnych, opieki zdrowotnej, us³ug finansowych oraz nowe zwolnienia dotycz¹ce us³ug œwiadczonych przez tzw. niezale ne grupy osób. Prelegent: ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Zakoñczenie konferencji

5 Adrian Artowicz, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpoœrednich, ECDDP Doradca podatkowy; absolwent Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukoñczy³ tak e Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego (Uniwersytet Warszawski, University of Cambridge); autor i wspó³autor ksi¹ ek i artyku³ów z zakresu prawa podatkowego (podatku od towarów i us³ug, podatku dochodowego od osób prawnych). Specjalizuje siê w obs³udze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obs³ugi sporów podatkowych. Interesuje siê opodatkowaniem spó³ek kapita³owych oraz procedur¹ s¹dowo- administracyjn¹. Wyk³adowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i us³ug. ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szko³y G³ównej Handlowej. Od 2007 r. wpisany na listê doradców podatkowych. ukasz zajmuje siê doradztwem podatkowym od 2004 roku. Doœwiadczenie zdobywa³ w Ernst & Young. Do Accreo do³¹czy³ w 2007 r. Jest absolwentem Szko³y G³ównej Handlowej oraz Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowa³ tak e na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja). Jako doradca podatkowy ukasz zajmuje siê przede wszystkim zagadnieniami zwi¹zanymi z podatkiem od towarów i us³ug. Jest autorem licznych artyku³ów o tematyce podatkowej zarówno w prasie codziennej (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna) jak i czasopismach fachowych (Jurysdykcja podatkowa, Prawo i Podatki, Europejski Przegl¹d S¹dowy). Jacek Bajson, Doradca Podatkowy, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Mazowieckiego Oddzia³u Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz wiceprzewodnicz¹cy grupy PIT i CIT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. W latach zwi¹zany by³ z firm¹ Ernst& Young, od 2003 jako partner w dziale podatkowym.w okresie wspó³pracowa³ z firm¹ MDDP, a nastêpnie do 2009 roku by³ dyrektorem w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers. Obecnie wspó³pracuje z firm¹ doradcz¹ TPA Horwath, pe³ni¹c w niej funkcjê dyrektora zespo³u ds. PIT. Specjalizuje siê w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeniach spo³ecznych, szczególnie w zakresie tworzenia efektywnych podatkowo struktur zatrudnienia i wynagradzania, planowania podatkowego dla pracowników delegowanych oraz interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Redaktor komentarza do ustawy o podatku od osób fizycznych, autor licznych publikacji i artyku³ów prasowych. Wyk³adowca na wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych. Jacek jest absolwentem Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Hanna Filipczyk, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Hanna jest absolwentk¹ Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, kierunków: prawo i filozofia., w zawodzie pracuje od 2001 r. Specjalizuje siê w zagadnieniach z zakresu kontroli podatkowych i skarbowych, postêpowañ podatkowych i s¹dowoadministracyjnych. Œwiadczy klientom pomoc w sporach z w³adzami skarbowymi. Zajmuje siê tak e problemami podatkowymi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Autorka licznych artyku³ów w specjalistycznej prasie podatkowej i prasie codziennej. Rafa³ Iniewski, Doradca Zarz¹du i Przewodnicz¹cy, Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Radca prawny, partner w InCorpore Banach Iniewski Stradomski. Specjalista w zakresie prawa finansowego, w szczególnoœci zagadnieñ ³¹cz¹cych elementy prawa podatkowego z prawem prywatnym. Doradza równie w zakresie aspektów prawnych government affairs. Cz³onek grup eksperckich przy Komisji Europejskiej oraz w grupach roboczych BusinessEurope. Poprzednio m.in.: w latach wspó³pracownik Baker&McKenzie, w latach dyrektor Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan; w latach konsultant w NICOM Consulting Sp. z o.o., cz³onek rad nadzorczych spó³ek portfela VI NFI Magna Polonia S.A. W 2006 r. doradca w Ministerstwie Finansów. W latach Cz³onek Rady Celno-Akcyzowej przy Ministrze Finansów. Przez wiele lat bra³ udzia³ w pracach komisji sejmowych, zespo³ów rz¹dowych oraz w opracowywaniu kilkudziesiêciu przepisów z zakresu VAT, CIT, PIT, ordynacji podatkowej oraz ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Krzysztof Komorniczak, Prezes, ECDDP Doradca podatkowy; prawnik; przez szereg lat wspó³pracownik wielu firm doradztwa podatkowego; autor i wspó³autor ksi¹ ek i publikacji z zakresu prawa podatkowego; specjalizuje siê w zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug oraz podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych; wspó³autor ekspertyz i opinii dotycz¹cych prawa podatkowego dla Sejmu RP; uznany wyk³adowca problematyki podatku od towarów i us³ug. Grzegorz Mularczyk, Doradca Podatkowy, MMR Consulting Spó³ka Doradztwa Podatkowego Specjalizuje siê w obs³udze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków poœrednich, ze szczególnym uwzglêdnieniem podatku od towarów i us³ug, oraz w zakresie postêpowañ podatkowych oraz s¹dowoadministracyjnych zwi¹zanych z podatkami poœrednimi; zajmuje siê g³ównie obs³ug¹ podmiotów gospodarczych z sektorów: produkcja, handel i dystrybucja, turystyka, sektor finansów publicznych, nieruchomoœci oraz media. Rozpocz¹³ swoj¹ karierê w zakresie doradztwa podatkowego w 1996 r., w którym nawi¹za³ wspó³pracê z Instytutem Studiów Podatkowych w Warszawie; od 2000 r. pracowa³ jako konsultant podatkowy a nastêpnie jako doradca podatkowy dla miêdzynarodowych firm doradczych: Andersen ( ) oraz Ernst&Young ( ). Od 2004 r. pracuje jako doradca podatkowy w MMR Consulting Sp. z o.o. Spó³ka Doradztwa Podatkowego (obecna nazwa), w której pe³ni jednoczeœnie funkcjê Wiceprezesa Zarz¹du. Ukoñczy³ w 1998 r. Wydzia³ Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W latach bra³ udzia³ w wielu szkoleniach krajowych, jak i miêdzynarodowych w zakresie podatków, ze szczególnym uwzglêdnieniem podatku VAT (USA, Francja, Holandia). Jest wspó³autorem wielu publikacji ksi¹ kowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT (wyd. Instytut Studiów Podatkowych 1998 r., wyd. C.H. BECK 2001, wyd. LEXIS NEXIS 2003, wyd. LEXIS NEXIS 2006), komentarza do Dyrektyw Rady UE dotycz¹cych wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (wyd. C.H. Beck 2003), a tak e wielu publikacji prasowych, publikowanych m.in. w Monitorze Podatkowym, Biuletynie ISP, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej. Jest równie cenionym i uznanym wyk³adowc¹, który w czasie swojej praktyki zawodowej przeprowadzi³ kilkaset szkoleñ i wyk³adów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy s³u b ksiêgowych, aparatu skarbowego i administracji pañstwowej, doradcy podatkowi, jak i kadra zarz¹dzaj¹ca przedsiêbiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe. Rados³aw Piekarz, Doradca Podatkowy, Manager w Taxperience Radek posiada ponad 7-letnie doœwiadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte podczas pracy w PricewaterhouseCoopers oraz Taxperience jako doradca podatkowy (nr wpisu ). Jego specjalizacj¹ s¹ podatki poœrednie oraz prawo celne. Radek jest autorem licznych artyku³ów z zakresu prawa podatkowego i celnego. Ponadto obszarem zainteresowañ Radka s¹ zwi¹zki pomiêdzy prawem celnym (wartoœci¹ celn¹ i wycen¹ dla potrzeb celnych) a cenami transferowymi. Radek jest wyk³adowc¹ na szkoleniach podatkowych z zakresu opodatkowania spó³ek kapita³owych. Pawe³ Jab³onowski, Doradca podatkowy, Szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Specjalizuje siê w analizie prawnej i doradztwie z zakresu podatku od towarów i us³ug oraz podatków dochodowych. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Na co dzieñ przygotowuje dla klientów kancelarii opinie prawne z zakresu ich obowi¹zków podatkowych oraz koordynuje prace zwi¹zane z przeprowadzaniem analiz podatkowych. Wystêpuje w charakterze pe³nomocnika przed organami podatkowymi I i II instancji oraz w postêpowaniach w zakresie s¹dowej kontroli decyzji administracyjnych przed wojewódzkimi s¹dami administracyjnymi i NSA. W trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej doradza³ m.in. klientom z bran y deweloperskiej, budowlanej, energetycznej, lotniczej, FMCG oraz instytucji sektora publicznego, w tym fundacji i stowarzyszeñ. Wielokrotny prelegent na konferencjach z zakresu prawa podatkowego, organizowanych przez Informedia Polska, Business Centre Club, Polski Instytut Dyrektorów oraz Izbê Przemys³owo-Handlow¹ w Krakowie. Wyk³adowca na szkoleniach o tematyce podatkowej, organizowanych dla klientów Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy. Na sta³e wspó³pracuje z Dziennikiem Gazet¹ Prawn¹ oraz wieloma innymi polskimi wydawnictwami. Jest wspó³autorem publikacji ksi¹ kowej Ordynacja podatkowa. Komentarz do nowelizacji Na jego opinie powo³uj¹ siê liczne stacje telewizyjne i radiowe. Marcin Jamro y, Doradca Podatkowy, Rödl & Partner Doktor nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiêbiorstwa Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Miêdzynarodowego Prawa i Planowania Podatkowego, partner w Rödl & Partner, doradca podatkowy, radca prawny, autor lub wspó³autor kilkunastu publikacji ksi¹ kowych, w tym "Dokumentacja podatkowa cen transferowych", "Obni anie ciê arów podatkowych", "Praca cudzoziemców w Polsce". Tomasz Siennicki, Doradca Podatkowy, Kolibski, Nikoñczyk, Dec i Partnerzy Tomasz Siennicki jest prawnikiem, doradc¹ podatkowym, ponadto absolwentem podyplomowego studium z zakresu rachunkowoœci i finansów przedsiêbiorstw, autor licznych artyku³ów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak równie wspó³autorem docenianych wœród fachowców komentarzy do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, wydawanych corocznie przez wydawnictwo C.H. Beck. Tomasz Siennicki posiada 11-letnie doœwiadczenie zawodowe z zakresu podatków, które zdobywa³ pocz¹tkowo w organach podatkowych, a nastêpnie wspó³pracuj¹c z uznanymi na polskim rynku kancelariami doradztwa podatkowego: Marciniuk i Wspólnicy oraz O óg i Wspólnicy. W kancelarii O óg i Wspólnicy kierowa³ zespo³em podatków poœrednich (VAT i akcyza). Zawodowe zainteresowania Tomasza koncentruj¹ siê na zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug (w tym w aspekcie miêdzynarodowym), podatkiem akcyzowym i procedur¹ podatkow¹ oraz wybranych zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Dorota Œlizawska, Doradca podatkowy, PKF TAX Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukoñczy³a równie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dotycz¹ce zagadnieñ prawa rynku kapita³owego. W latach pracowa³a w s³u bach finansowych przedsiêbiorstw o ró nym profilu gospodarczym, dlatego zna i rozumie problemy podatników od podszewki. Prowadzi³a rozliczenia podatkowe ma³ych przedsiêbiorców, wystêpowa³a w ich imieniu przed organami podatkowymi sporz¹dzaj¹c ró ne wnioski, sk³adaj¹c wyjaœnienia. Od 2007 r. pracuje jako doradca podatkowy w PKF TAX Sp. z o.o. zajmuj¹c siê bie ¹cym doradztwem podatkowym, w szczególnoœci z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomoœci, przegl¹dami podatkowymi w podmiotach gospodarczych a tak e analizami podatkowymi due diligence. Jest autork¹ wielu skarg do s¹dów administracyjnych w sprawach podatkowych, reprezentuje tak e podatników przed tymi s¹dami. Jak dot¹d prowadzi³a szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz kontroli skarbowej i podatkowej.

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE 15-16 listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 - NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH 26.01.2011.

PODATKI 2011 - NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH 26.01.2011. PODATKI 2011 - NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH 26.01.2011. KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE 28lutego i 1marca, Katowice Quality Hotel, ul. Szybowcowa 1A Najważniejsze zagadnienia: - Zmiany

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH Konferencja w WARSZAWIE Dowiedz siê wiêcej Gdzie i kiedy Hotel Ibis al. Solidarnoœci 165, Warszawa 2-3 marca 2011 NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zmiany

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH Konferencja w KATOWICACH Dowiedz siê wiêcej Gdzie i kiedy Quality Hotel, ul. Szybowcowa 1A, Katowice 28 lutego i 1 marca 2011 NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych

Podatek VAT w transakcjach zagranicznych Seminarium portalu TaxFin.pl Podatek VAT w transakcjach zagranicznych 27 czerwca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Przedmiotem niniejszego seminarium będzie omówienie

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT, PIT, CIT w świetle planowanej nowelizacji ustawy

Podatki VAT, PIT, CIT w świetle planowanej nowelizacji ustawy Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki VAT, PIT, CIT w świetle planowanej nowelizacji ustawy 30-31 stycznia 2017 r., ADN Centrum Konferencyjne, Warszawa Prelegenci: Marek Kolibski, Partner, Doradca podatkowy,

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe

Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe Seminarium portalu TaxFin.pl Faktura i E-faktura aspekty prawne oraz podatkowe 5 października 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem seminarium jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT w 2012 r. wystawianie faktur, w tym faktur elektronicznych po nowelizacji przepisów

Faktura VAT w 2012 r. wystawianie faktur, w tym faktur elektronicznych po nowelizacji przepisów Seminarium portalu TaxFin.pl Faktura VAT w 2012 r. wystawianie faktur, w tym faktur elektronicznych po nowelizacji przepisów 27 lutego 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Partner: Prowadzący: Paweł Hulewicz,

Bardziej szczegółowo

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji

E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji Seminarium portalu TaxFin.pl E-faktura pierwszy rok funkcjonowania po nowelizacji 12 grudnia 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Cel warsztatów: Celem seminarium jest przedstawienie aspektów prawno-podatkowych

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT CIT i PIT w 2016 roku

Podatki VAT CIT i PIT w 2016 roku Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki VAT CIT i PIT w 2016 roku 31 maja 1 czerwca 2016, Warszawa Partnerzy: Prowadzący Przemysław Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich Deloitte Przemysław

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r. Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r. aktualny stan prawny 25 kwietnia 2016 r., Warszawa EKSPERT: Paweł

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin.

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin. Warsztaty portalu TaxFin.pl Podatek VAT - bieżące zmiany w praktyce 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca podatkowy, menadżer TPA Horwath W 2001 roku Maciej

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach

Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach 29-30 września 2014 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Cel szkolenia: W 2014 r. doszło do licznych zmian

Bardziej szczegółowo

VAT bieżące problemy i projekty zmian

VAT bieżące problemy i projekty zmian Seminarium portalu TaxFin.pl VAT bieżące problemy i projekty zmian 15 czerwca 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Prowadzący: Aleksandra Kozłowska, Menedżer

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Szkolenie portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 21 marca 2013 r., Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partner: Prowadzący: Tomasz Piekielnik doradca

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl VAT 2011. 25-26 stycznia 2010 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl VAT 2011. 25-26 stycznia 2010 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl VAT 2011 25-26 stycznia 2010 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Roman Namysłowski, menedżer zespołu VAT Ernst & Young, kierownik Zespołu Zarządzania Wiedzą

Bardziej szczegółowo

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r.

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. Seminarium portalu TaxFin.pl VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. 26 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Przemek Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich

Bardziej szczegółowo

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce 26-27 marca 2013 r., Mercure Panorama Wrocław Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Tomasz Piekielnik doradca

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki 2014-2015 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Marta Szafarowska, doradca podatkowy MDDP, członek Rady Podatkowej PKPP

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner:

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Ceny transferowe. 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partner: Warsztaty portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 25 września 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partner: Prowadzący: Piotr Wiewiórka, Dyrektor w zespole cen transferowych PwC. Piotr jest absolwentem Akademii

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

VAT bez tajemnic. Program szkolenia. Zmiany w podatku VAT w 2013 roku

VAT bez tajemnic. Program szkolenia. Zmiany w podatku VAT w 2013 roku VAT bez tajemnic Program szkolenia Zmiany w podatku VAT w 2013 roku 4 grudnia 2012 Informacje ogólne Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników działów finansowych, działów controllingu,

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT OD PODSTAW

PODATEK VAT OD PODSTAW PODATEK VAT OD PODSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10134 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna

Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc publiczna Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz firma audytorsko - doradcza KPMG w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie: Działalność w SSE aspekty rachunkowe, podatkowe i pomoc

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie podatkowym wchodzące w życie od stycznia 2016 r. oraz zmiany projektowane (podatek VAT)

Zmiany w systemie podatkowym wchodzące w życie od stycznia 2016 r. oraz zmiany projektowane (podatek VAT) Zmiany w systemie podatkowym wchodzące w życie od stycznia 2016 r. oraz zmiany projektowane (podatek VAT) 20 maja 2016 r. Miejsce realizacji Szkolenia: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków

TOWARZYSTWO BIBLIOTEKI SŁUCHACZÓW PRAWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. ul. Bracka 12/302, 31-005 Kraków Szanowni Państwo, Sekcja Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na V Ogólnopolską Konferencję Prawa Podatkowego Aktualne problemy prawa

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT

VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT VAT MARŻA - szczególne procedury rozliczania podatku VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/08/8058/14959 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach

Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki VAT i CIT w praktyce po rewolucyjnych zmianach 25-26 czerwca 2014 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Cel szkolenia: W 2014 r. doszło do licznych zmian

Bardziej szczegółowo

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce 17-18 kwietnia 2013 r., Hotel Mercure, Poznań Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Przemysław Powierza,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Cykl konferencji Instytutu Studiów Podatkowych: Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Serdecznie zapraszam na konferencję

Bardziej szczegółowo

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 w partnerstwie z Wydawnictwem C.H. Beck FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 zapraszamy na bezpłatne szkolenia/ konsultacje z zakresu BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 Warszawa, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjne zagadnienia podatkowe oraz zasady fakturowania

Kontrowersyjne zagadnienia podatkowe oraz zasady fakturowania Szkolenie portalu TaxFin.pl Kontrowersyjne zagadnienia podatkowe oraz zasady fakturowania 30-31 lipca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Cel szkolenia: Prawo podatkowe pełne jest

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2013/2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2013/2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2013/2014 17-18 grudnia 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Patron Medialny: Prelegenci: Andrzej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów 14 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner merytoryczny: Opis spotkania: Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzą

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT i CIT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce

Podatki VAT i CIT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki VAT i CIT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce 27-28 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Patron medialny Prelegenci: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r.

Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. Konferencja portalu TaxFin.pl Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. nowelizacja przepisów, bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo 29-30 września 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni:

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania Prezdmowa. Spis treœci... XIII Wykaz skrótów... XV Komentarz... 1 Ustawa o podatku od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dzia³ I. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Przedmiot ustawy...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe wybrane zagadnienia

Ceny transferowe wybrane zagadnienia Warsztaty portalu TaxFin.pl Ceny transferowe wybrane zagadnienia 27 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Tomasz Adamski, doradca w zakresie cen transferowych w MDDP Przed podjęciem

Bardziej szczegółowo

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce 23-24 kwietnia 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Tomasz Piekielnik,

Bardziej szczegółowo

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce

Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - aktualne zagadnienia i istotne zmiany w praktyce 25-26 czerwca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski,

Bardziej szczegółowo

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH Wstęp 9 I STAWKI VAT 17 1. Stawka VAT 8% dla budownictwa mieszkaniowego 17 1.1. PKOB 11 obiekty budownictwa mieszkaniowego 19 2. Wykaz usług ze stawką VAT 8% 25 2.1 Przykłady opodatkowania 8% VAT wg kodów

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 551016 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 27-28 Czerwiec Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 551016

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 w partnerstwie z Wydawnictwem C.H. Beck FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 zapraszamy na bezpłatne szkolenia/ konsultacje z zakresu BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 Warszawa, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 26-27 listopada 2014 r., Warszawa, Hotel Marriott. Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: www.taxfin.

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 26-27 listopada 2014 r., Warszawa, Hotel Marriott. Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: www.taxfin. Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki 2014-2015 26-27 listopada 2014 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Tomasz Michalik, Doradca podatkowy, partner w MDDP. Doradztwem podatkowym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86 email: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86 email: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 23 marca 2016 roku na szkolenie na temat: Centralizacja rozliczeń VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w świetle orzecznictwa i zmian w przepisach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ilość zmian ustawy o VAT 2004-2011 (dot. waŝniejszych artykułów)

Ilość zmian ustawy o VAT 2004-2011 (dot. waŝniejszych artykułów) Dynamika zmian ustaw podatkowych w Polsce przypomina kardiogram chorej osoby mówił Lech Janicki, ekspert podatkowy, na konferencji prasowej ECDDP, która odbyła się 6 października w Warszawie. Podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe i zagraniczne

Delegacje krajowe i zagraniczne Seminarium portalu Taxfin.pl Delegacje krajowe i zagraniczne - praktyczne aspekty podatkowe 19 lipca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prelegenci: Anna Misiak - prawnik, doradca podatkowy, MDDP.

Bardziej szczegółowo

VAT 2013/2014 najważniejsze wybrane problemy oraz zasady fakturowania

VAT 2013/2014 najważniejsze wybrane problemy oraz zasady fakturowania Szkolenie portalu TaxFin.pl VAT 2013/2014 najważniejsze wybrane problemy oraz zasady fakturowania 26-27 września 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Marta Szafarowska,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 13 września 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Justyna Bauta-Szostak - radca prawny i doradca podatkowy w MDDP. W latach 1999-2002

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1165 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne.

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne. Program Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne Cele szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SPECJALISTYCZNE

STUDIUM SPECJALISTYCZNE STUDIUM SPECJALISTYCZNE USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH ZAŁÓŻ BIURO RACHUNKOWE ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZOSTAŃ ASYSTENTEM PODATNIKA ZDOBĄDŹ BEZPŁATNĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej

Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - postępowanie podatkowe/kontrola

Bardziej szczegółowo

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polsce System podatkowy w Polsce Robert Wolański 2. wydanie zx Oficyna a Wolters Kluwer business seria akademicka SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp : :...:..ll Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU I PRAWA

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

VAT, CIT oraz PIT z omówieniem zmian nadchodzących w 2015 i 2016 roku

VAT, CIT oraz PIT z omówieniem zmian nadchodzących w 2015 i 2016 roku Konferencja portalu TaxFin.pl VAT, CIT oraz PIT z omówieniem zmian nadchodzących w 2015 i 2016 roku 9-10 czerwca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Prelegenci: Marta Szafarowska - doradca podatkowy, Partner

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo