PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE"

Transkrypt

1 wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Aktualne problemy CIT Bilansowe aspekty sprawozdania Koszty uzyskania przychodów bie ¹ce kontrowersje orzecznicze Abonamenty medyczne Inne zagadnienia z zakresu PIT bie ¹ce stanowisko organów podatkowych i s¹dów Zasady dokonywania korekt deklaracji,,kontrola krzy owa i obowi¹zki informacyjne po zmianach w ustawie o kontroli skarbowej Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ VAT Nowe stawki VAT: 5, 8, 23% - co siê zmieni? Faktury elektroniczne i faktury przesy³ane elektronicznie co wynika z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów? Planowane zmiany. Nieodp³atne przekazania towarów Odliczenie podatku zwi¹zanego z samochodami i paliwem Zmiany dotycz¹ce kas fiskalnych DO UDZIA U ZAPRASZAMY: G³ównych ksiêgowych Samodzielnych ksiêgowych Dyrektorów finansowych Specjalistów ds. kadr i p³ac Biura rachunkowe Firmy doradcze Kancelarie prawne Partnerzy merytoryczni Partner prawny

2 Czy wiesz co Ciê czeka w 2011roku? Ju 15 listopada rozpocznie siê organizowany przez Fundacjê Rozwoju Rachunkowoœci w Polsce Kongres, który przybli y Ci zakres nadchodz¹cych zmian w podatkach. Uczestnictwo w tym przedsiêwziêciu pozwoli Ci unikn¹æ pomy³ek, które powstaj¹ wskutek nieprawid³owych rozliczeñ. Zdobyta wiedza z zakresu VATu, CITu oraz PITu zapewni Ci solidne wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami przed którymi stajesz rozwi¹zuj¹c konkretnych problemów z praktyki gospodarczej. Zapisuj¹c siê na ten Kongres mo esz unikn¹æ katastrofalnych konsekwencji wi¹ ¹cych siê z brakiem znajomoœci zagadnieñ przedstawionych w programie Kongresu. Skorzystaj z mo liwoœci wzbogacenia swojej wiedzy od najlepszych ekspertów z dziedziny podatków na polskim rynku. Zapraszamy serdecznie na dwa dni, które bêd¹ nieocenion¹ inwestycj¹ zarówno dla Ciebie jak i rezultatów Twojej pracy w firmie. Zofia Œwita³a Project Manager

3 15 listopada 2010 (wtorek) Przewodnicz¹cy pierwszej czêœci dnia: Rafa³ Iniewski, Przewodnicz¹cy Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 8.15 Rejestracja, powitalna kawa 8.45 Powitanie goœci przez Prezesa Fundacji Rozwoju Rachunkowoœci w Polsce - Piotra Stefañczyka oraz Przewodnicz¹cego Rady Podatkowej Lewiatan - Rafa³a Iniewskiego Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zwolnienia dla zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych Operacje z wykorzystaniem spó³ek osobowych Operacje przekszta³ceniowe zasada kontynuacji wyceny Wymiana udzia³ów Pracownicze programy emerytalne Inne zmiany Prelegent: Rafa³ Iniewski, Przewodnicz¹cy Rady Podatkowej Lewiatan Zmiany w ustawie CIT w 2011 roku Zwolnienia podmiotowe dotycz¹ce zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych Wniesienie aktywów w postaci zorganizowanej czêœci przedsiêbiorstwa Zmiany dotycz¹ce zwolnienia z podatku u Ÿród³a wyp³acanych dywidend i nale noœci licencyjnych Inne zmiany Prelegent: Adrian Artowicz, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpoœrednich, ECDDP Zmiany w ustawie PIT w 2011 roku Przeliczanie przychodów i kosztów w walucie obcej Pracownicze programy emerytalne definicja Zmiany dotycz¹ce transakcji wymiany udzia³ów Opodatkowanie rycza³tem drobnych zleceñ Prelegent: Jacek Bajson, Dyrektor, TPA Horwath Spó³ki osobowe zmiany od 2011 roku Opodatkowanie wk³adów do spó³ek osobowych Skutki likwidacji i wyst¹pienia wspólnika ze spó³ki Zasady dotycz¹ce amortyzacji sk³adników maj¹tkowych momencie przekszta³cenia spó³ki Bie ¹ce kontrowersje ustawa CIT i PIT Prelegent: Marcin Jamro y, Doradca Podatkowy, Rödl & Partner Przerwa kawowa PODATKI DOCHODOWE Koszty uzyskania przychodów bie ¹ce kontrowersje orzecznicze Koszty reprezentacji, w tym zagadnienie obiadów dla kontrahenta Koszty zwi¹zane z podwy szeniem kapita³u (w oczekiwaniu na uchwa³ê NSA) Koszty zwi¹zane z przedterminowym rozwi¹zaniem umowy Koszty us³ug niematerialnych Zasady rozliczania kosztów w czasie Prelegent: Ewelina Bugaj, Doradca Podatkowy, TAX Partner Abonamenty medyczne Uchwa³a NSA Skutki praktyczne i sposoby ograniczenia ryzyk Prelegent: Pawe³ Jab³onowski, Doradca Podatkowy, Cha³as i Wspólnicy Kancelaria Prawna Inne zagadnienia z zakresu PIT bie ¹ce stanowisko organów podatkowych i s¹dów Œwiadczenia pracownicze (m.in. szkolenia) Zastosowanie koncepcji praw autorskich przy wynagradzaniu pracowników Podró e s³u bowe Akcje pracownicze Prywatne u ytkowanie samochodu osobowego stanowiska organów podatkowych oraz propozycje zmian do ustawy Prelegent: Jacek Bajson, Dyrektor, TPA Horwath Lunch Przewodnicz¹cy drugiej czêœci dnia: Pawe³ Jab³onowski, Doradca Podatkowy, Cha³as i Wspólnicy Kancelaria Prawna WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURY PODATKOWEJ Zasady dokonywania korekt deklaracji Ograniczenia mo liwoœci korekty w zwi¹zku z kontrol¹ lub postêpowaniem (po zmianie ustawy o kontroli skarbowej) Skutki korekty Korekta a obni ona stawka odsetek za zw³okê od zaleg³oœci podatkowych Przypadek szczególny korekta dokonana przez organ podatkowy Prelegent: Hanna Filipczyk, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Kontrola krzy owa po zmianach w ustawie o kontroli skarbowej Istota tzw. kontroli krzy owej Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli krzy owej Kontrola krzy owa a prawo do korekty deklaracji Prelegent: Dorota Œlizawska, Doradca Podatkowy, PKF TAX VAT Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ VAT Zmiany w zakresie stosowania PKWiU oraz zmiany w zakresie zwolnieñ VAT Zmiany dotycz¹ce katalogu oraz zakresu zwolnieñ (m. in. us³ugi w zakresie opieki medycznej, us³ugi edukacji, us³ugi finansowe oraz ubezpieczeniowe) Prelegent: Krzysztof Komorniczak, Doradca Podatkowy, ECDDP Zakoñczenie pierwszego dnia konferencji

4 16 listopada 2010 (œroda) Przewodnicz¹cy drugiego dnia: ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand 9.00 Rejestracja, powitalna kawa Nowe stawki VAT: 5, 8, 23% - co siê zmieni? Nowe stawki (w tym specyficzne zmiany: mieszkania, czasopisma) Œwiadczenia na prze³omie roku (w tym rejestry, deklaracje) Wp³yw zmian na zawarte umowy Zaliczki na poczet dostaw dokonanych w 2011 r. Prelegent: ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Faktury elektroniczne i faktury przesy³ane elektronicznie co wynika z aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów? Jakie s¹ ich planowane zmiany? przesy³anie faktur papierowych tzw. drog¹ elektroniczn¹ (faks, mail, Internet) przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej sposoby gwarantowania autentycznoœci faktur elektronicznych z uwzglêdnieniem planowanych zmiana prawa krajowego i wspólnotowego faktury koryguj¹ce i duplikaty faktur papierowych i elektronicznych Prelegent: Grzegorz Mularczyk, Doradca Podatkowy, MMR Consulting Spó³ka Doradztwa Podatkowego Przerwa kawowa VAT Nieodp³atne przekazania towarów Dotychczasowa praktyka i orzecznictwo Planowane zmiany przepisów Konsekwencje zmian Prelegent: Rados³aw Piekarz, Doradca Podatkowy, Classe RP Odliczenie podatku zwi¹zanego z samochodami i paliwem Nowe przepisy nowe ograniczenia Orzecznictwo i praktyka dotycz¹ca samochodów osobowych Prelegent: Pawe³ Jab³onowski, Doradca Podatkowy, Cha³as i Wspólnicy Kancelaria Prawna Lunch Zmiany dotycz¹ce kas fiskalnych Planowane przepisy ustawy dotycz¹ce badania i kontrolowania kas fiskalnych Zakres podmiotów zwolnionych z obowi¹zku korzystania z kas fiskalnych Problemy praktyczne zwi¹zane z ewidencjonowaniem sprzeda y przy pomocy kas fiskalnych Prelegent: Tomasz Siennicki, Doradca Podatkowy, Kolibski, Nikoñczyk, Dec i Partnerzy Inne zmiany Nowy schemat opodatkowania handlu z³omem / uprawnieniami do emisji CO2 Zmiany w zakresie obowi¹zku rozliczania podatku przez us³ugobiorcê/ nabywcê towarów Wspó³czynnik sprzeda y Zmiany dotycz¹ce importu towarów rozliczanego w deklaracji VAT-7 Inne (zawieszenie dzia³alnoœci przez podatnika VAT-UE, rozpoczêcie procedury wywozu, przedstawiciel podatkowy) Zmiana klasyfikacji statystycznych, nowe zakresy zwolnieñ od podatku, w tym: zmiana zakresu zwolnieñ edukacyjnych, opieki zdrowotnej, us³ug finansowych oraz nowe zwolnienia dotycz¹ce us³ug œwiadczonych przez tzw. niezale ne grupy osób. Prelegent: ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Zakoñczenie konferencji

5 Adrian Artowicz, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpoœrednich, ECDDP Doradca podatkowy; absolwent Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukoñczy³ tak e Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego (Uniwersytet Warszawski, University of Cambridge); autor i wspó³autor ksi¹ ek i artyku³ów z zakresu prawa podatkowego (podatku od towarów i us³ug, podatku dochodowego od osób prawnych). Specjalizuje siê w obs³udze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa podatkowego oraz obs³ugi sporów podatkowych. Interesuje siê opodatkowaniem spó³ek kapita³owych oraz procedur¹ s¹dowo- administracyjn¹. Wyk³adowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i us³ug. ukasz Jamróz, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szko³y G³ównej Handlowej. Od 2007 r. wpisany na listê doradców podatkowych. ukasz zajmuje siê doradztwem podatkowym od 2004 roku. Doœwiadczenie zdobywa³ w Ernst & Young. Do Accreo do³¹czy³ w 2007 r. Jest absolwentem Szko³y G³ównej Handlowej oraz Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowa³ tak e na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja). Jako doradca podatkowy ukasz zajmuje siê przede wszystkim zagadnieniami zwi¹zanymi z podatkiem od towarów i us³ug. Jest autorem licznych artyku³ów o tematyce podatkowej zarówno w prasie codziennej (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna) jak i czasopismach fachowych (Jurysdykcja podatkowa, Prawo i Podatki, Europejski Przegl¹d S¹dowy). Jacek Bajson, Doradca Podatkowy, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Mazowieckiego Oddzia³u Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz wiceprzewodnicz¹cy grupy PIT i CIT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. W latach zwi¹zany by³ z firm¹ Ernst& Young, od 2003 jako partner w dziale podatkowym.w okresie wspó³pracowa³ z firm¹ MDDP, a nastêpnie do 2009 roku by³ dyrektorem w dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers. Obecnie wspó³pracuje z firm¹ doradcz¹ TPA Horwath, pe³ni¹c w niej funkcjê dyrektora zespo³u ds. PIT. Specjalizuje siê w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeniach spo³ecznych, szczególnie w zakresie tworzenia efektywnych podatkowo struktur zatrudnienia i wynagradzania, planowania podatkowego dla pracowników delegowanych oraz interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Redaktor komentarza do ustawy o podatku od osób fizycznych, autor licznych publikacji i artyku³ów prasowych. Wyk³adowca na wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych. Jacek jest absolwentem Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Hanna Filipczyk, Doradca Podatkowy, Accreo Taxand Hanna jest absolwentk¹ Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, kierunków: prawo i filozofia., w zawodzie pracuje od 2001 r. Specjalizuje siê w zagadnieniach z zakresu kontroli podatkowych i skarbowych, postêpowañ podatkowych i s¹dowoadministracyjnych. Œwiadczy klientom pomoc w sporach z w³adzami skarbowymi. Zajmuje siê tak e problemami podatkowymi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Autorka licznych artyku³ów w specjalistycznej prasie podatkowej i prasie codziennej. Rafa³ Iniewski, Doradca Zarz¹du i Przewodnicz¹cy, Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Radca prawny, partner w InCorpore Banach Iniewski Stradomski. Specjalista w zakresie prawa finansowego, w szczególnoœci zagadnieñ ³¹cz¹cych elementy prawa podatkowego z prawem prywatnym. Doradza równie w zakresie aspektów prawnych government affairs. Cz³onek grup eksperckich przy Komisji Europejskiej oraz w grupach roboczych BusinessEurope. Poprzednio m.in.: w latach wspó³pracownik Baker&McKenzie, w latach dyrektor Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan; w latach konsultant w NICOM Consulting Sp. z o.o., cz³onek rad nadzorczych spó³ek portfela VI NFI Magna Polonia S.A. W 2006 r. doradca w Ministerstwie Finansów. W latach Cz³onek Rady Celno-Akcyzowej przy Ministrze Finansów. Przez wiele lat bra³ udzia³ w pracach komisji sejmowych, zespo³ów rz¹dowych oraz w opracowywaniu kilkudziesiêciu przepisów z zakresu VAT, CIT, PIT, ordynacji podatkowej oraz ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Krzysztof Komorniczak, Prezes, ECDDP Doradca podatkowy; prawnik; przez szereg lat wspó³pracownik wielu firm doradztwa podatkowego; autor i wspó³autor ksi¹ ek i publikacji z zakresu prawa podatkowego; specjalizuje siê w zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug oraz podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych; wspó³autor ekspertyz i opinii dotycz¹cych prawa podatkowego dla Sejmu RP; uznany wyk³adowca problematyki podatku od towarów i us³ug. Grzegorz Mularczyk, Doradca Podatkowy, MMR Consulting Spó³ka Doradztwa Podatkowego Specjalizuje siê w obs³udze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków poœrednich, ze szczególnym uwzglêdnieniem podatku od towarów i us³ug, oraz w zakresie postêpowañ podatkowych oraz s¹dowoadministracyjnych zwi¹zanych z podatkami poœrednimi; zajmuje siê g³ównie obs³ug¹ podmiotów gospodarczych z sektorów: produkcja, handel i dystrybucja, turystyka, sektor finansów publicznych, nieruchomoœci oraz media. Rozpocz¹³ swoj¹ karierê w zakresie doradztwa podatkowego w 1996 r., w którym nawi¹za³ wspó³pracê z Instytutem Studiów Podatkowych w Warszawie; od 2000 r. pracowa³ jako konsultant podatkowy a nastêpnie jako doradca podatkowy dla miêdzynarodowych firm doradczych: Andersen ( ) oraz Ernst&Young ( ). Od 2004 r. pracuje jako doradca podatkowy w MMR Consulting Sp. z o.o. Spó³ka Doradztwa Podatkowego (obecna nazwa), w której pe³ni jednoczeœnie funkcjê Wiceprezesa Zarz¹du. Ukoñczy³ w 1998 r. Wydzia³ Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W latach bra³ udzia³ w wielu szkoleniach krajowych, jak i miêdzynarodowych w zakresie podatków, ze szczególnym uwzglêdnieniem podatku VAT (USA, Francja, Holandia). Jest wspó³autorem wielu publikacji ksi¹ kowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT (wyd. Instytut Studiów Podatkowych 1998 r., wyd. C.H. BECK 2001, wyd. LEXIS NEXIS 2003, wyd. LEXIS NEXIS 2006), komentarza do Dyrektyw Rady UE dotycz¹cych wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (wyd. C.H. Beck 2003), a tak e wielu publikacji prasowych, publikowanych m.in. w Monitorze Podatkowym, Biuletynie ISP, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej. Jest równie cenionym i uznanym wyk³adowc¹, który w czasie swojej praktyki zawodowej przeprowadzi³ kilkaset szkoleñ i wyk³adów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy s³u b ksiêgowych, aparatu skarbowego i administracji pañstwowej, doradcy podatkowi, jak i kadra zarz¹dzaj¹ca przedsiêbiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe. Rados³aw Piekarz, Doradca Podatkowy, Manager w Taxperience Radek posiada ponad 7-letnie doœwiadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte podczas pracy w PricewaterhouseCoopers oraz Taxperience jako doradca podatkowy (nr wpisu ). Jego specjalizacj¹ s¹ podatki poœrednie oraz prawo celne. Radek jest autorem licznych artyku³ów z zakresu prawa podatkowego i celnego. Ponadto obszarem zainteresowañ Radka s¹ zwi¹zki pomiêdzy prawem celnym (wartoœci¹ celn¹ i wycen¹ dla potrzeb celnych) a cenami transferowymi. Radek jest wyk³adowc¹ na szkoleniach podatkowych z zakresu opodatkowania spó³ek kapita³owych. Pawe³ Jab³onowski, Doradca podatkowy, Szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy Specjalizuje siê w analizie prawnej i doradztwie z zakresu podatku od towarów i us³ug oraz podatków dochodowych. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Na co dzieñ przygotowuje dla klientów kancelarii opinie prawne z zakresu ich obowi¹zków podatkowych oraz koordynuje prace zwi¹zane z przeprowadzaniem analiz podatkowych. Wystêpuje w charakterze pe³nomocnika przed organami podatkowymi I i II instancji oraz w postêpowaniach w zakresie s¹dowej kontroli decyzji administracyjnych przed wojewódzkimi s¹dami administracyjnymi i NSA. W trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej doradza³ m.in. klientom z bran y deweloperskiej, budowlanej, energetycznej, lotniczej, FMCG oraz instytucji sektora publicznego, w tym fundacji i stowarzyszeñ. Wielokrotny prelegent na konferencjach z zakresu prawa podatkowego, organizowanych przez Informedia Polska, Business Centre Club, Polski Instytut Dyrektorów oraz Izbê Przemys³owo-Handlow¹ w Krakowie. Wyk³adowca na szkoleniach o tematyce podatkowej, organizowanych dla klientów Kancelarii Prawnej Cha³as i Wspólnicy. Na sta³e wspó³pracuje z Dziennikiem Gazet¹ Prawn¹ oraz wieloma innymi polskimi wydawnictwami. Jest wspó³autorem publikacji ksi¹ kowej Ordynacja podatkowa. Komentarz do nowelizacji Na jego opinie powo³uj¹ siê liczne stacje telewizyjne i radiowe. Marcin Jamro y, Doradca Podatkowy, Rödl & Partner Doktor nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiêbiorstwa Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Miêdzynarodowego Prawa i Planowania Podatkowego, partner w Rödl & Partner, doradca podatkowy, radca prawny, autor lub wspó³autor kilkunastu publikacji ksi¹ kowych, w tym "Dokumentacja podatkowa cen transferowych", "Obni anie ciê arów podatkowych", "Praca cudzoziemców w Polsce". Tomasz Siennicki, Doradca Podatkowy, Kolibski, Nikoñczyk, Dec i Partnerzy Tomasz Siennicki jest prawnikiem, doradc¹ podatkowym, ponadto absolwentem podyplomowego studium z zakresu rachunkowoœci i finansów przedsiêbiorstw, autor licznych artyku³ów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak równie wspó³autorem docenianych wœród fachowców komentarzy do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, wydawanych corocznie przez wydawnictwo C.H. Beck. Tomasz Siennicki posiada 11-letnie doœwiadczenie zawodowe z zakresu podatków, które zdobywa³ pocz¹tkowo w organach podatkowych, a nastêpnie wspó³pracuj¹c z uznanymi na polskim rynku kancelariami doradztwa podatkowego: Marciniuk i Wspólnicy oraz O óg i Wspólnicy. W kancelarii O óg i Wspólnicy kierowa³ zespo³em podatków poœrednich (VAT i akcyza). Zawodowe zainteresowania Tomasza koncentruj¹ siê na zagadnieniach zwi¹zanych z podatkiem od towarów i us³ug (w tym w aspekcie miêdzynarodowym), podatkiem akcyzowym i procedur¹ podatkow¹ oraz wybranych zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Dorota Œlizawska, Doradca podatkowy, PKF TAX Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukoñczy³a równie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dotycz¹ce zagadnieñ prawa rynku kapita³owego. W latach pracowa³a w s³u bach finansowych przedsiêbiorstw o ró nym profilu gospodarczym, dlatego zna i rozumie problemy podatników od podszewki. Prowadzi³a rozliczenia podatkowe ma³ych przedsiêbiorców, wystêpowa³a w ich imieniu przed organami podatkowymi sporz¹dzaj¹c ró ne wnioski, sk³adaj¹c wyjaœnienia. Od 2007 r. pracuje jako doradca podatkowy w PKF TAX Sp. z o.o. zajmuj¹c siê bie ¹cym doradztwem podatkowym, w szczególnoœci z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomoœci, przegl¹dami podatkowymi w podmiotach gospodarczych a tak e analizami podatkowymi due diligence. Jest autork¹ wielu skarg do s¹dów administracyjnych w sprawach podatkowych, reprezentuje tak e podatników przed tymi s¹dami. Jak dot¹d prowadzi³a szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz kontroli skarbowej i podatkowej.

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE 15-16 listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH Konferencja w WARSZAWIE Dowiedz siê wiêcej Gdzie i kiedy Hotel Ibis al. Solidarnoœci 165, Warszawa 2-3 marca 2011 NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zmiany

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH

NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH Konferencja Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim za³o enia do projektu NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH 17 18 marca 2010, hotel Polonia Palace, Warszawa Prelegenci Konferencji: Najnowsze

Bardziej szczegółowo

17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa

17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa 17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa dr Janusz Fiszer Partner White & Case Marcin Panek Doradca podatkowy, Senior Counsel White & Case Partner Strategiczny: Grzegorz Jukiel Doradca podatkowy,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KONFERENCJA NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI PRAWO. DOBRA PRAKTYKA. FINANSE. 20-21 kwietnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI n. s w KONFERENCJA NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI PRAWO. DOBRA PRAKTYKA. FINANSE. 20-21 kwietnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Zarzycki& Wspólnicy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Zarzycki ul. Spokojna 7/6, 01-044 Warszawa NIP: 7123153087, REGON: 061635372 Kontakt: 795-005 - 007, e-mail: biuro@zarzycki-kancelaria.pl www.zarzycki-kancelaria.pl

Bardziej szczegółowo

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 30-31 maja 2011 roku, Hotel Warszawianka ****, Jachranka k. Warszawy www.mostwanted.pl/konferencje dr in. Krzysztof Biernat, Tomasz Karaœ,

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

GHS NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH. Konferencja

GHS NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH. Konferencja D-32_PO8** Centrum Konferencyjno Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Wstêp do i CLP podstawy prawne (definicje,

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce

Podatkowe Komentarze Tematyczne. Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Podatkowe Komentarze Tematyczne Zatrudnianie Polaków za granic¹ i obcokrajowców w Polsce Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa podatkowego: André Helin, Krzysztof G. Szymañski RACHUNKOWOŒÆ I OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

The business compass. Idea behind the money

The business compass. Idea behind the money The business compass Idea behind the money» Zarz¹dzanie finansami» Planowanie podatkowe» Zarz¹dzanie aktywami» Doradztwo gospodarcze» Wsparcie rozwoju» Nieruchomoœci GMK Consulting Group GMK jest niezale

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku Konferencja portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 28-29 listopada 2012 r. Polonia Palace Hotel, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Dzień I - Bilans Krzysztof Horodko, Partner

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo