Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budŝetu na 2014 rok i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Prezydent Miasta Nowego Sącza zarządza: Ustala się projekt budŝetu Miasta Nowego Sącza na rok 2014 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Do projektu budŝetu Miasta Nowego Sącza na 2014 rok załącza się zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr LXXIV/724/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŝetowej Miasta Nowego Sącza uzasadnienie i materiały informacyjne. 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3 Wykonanie zarządzenia, tj. doręczenie w terminie do dnia 15 listopada 2013 r. materiałów wyszczególnionych w 1: Przewodniczącemu Rady Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w formie papierowej, a materiałów wyszczególnionych w 2: Przewodniczącemu Rady Miasta w formie papierowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w formie dokumentu elektronicznego, powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122 Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego S cza z dnia 14 listopada 2013 r. Uchwała Nr.. Rady Miasta Nowego S cza z dnia. Projekt w sprawie przyj cia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego S cza Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z pó n. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego S cza uchwala co nast puje: Przyjmuje si wieloletni prognoz finansow Miasta Nowego S cza w tre ci zał cznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje si wykaz planowanych do realizacji przedsi wzi w tre ci zał cznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przyjmuje si obja nienia przyj tych warto ci w tre ci zał cznika nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Upowa nia si Prezydenta Miasta do zaci gania zobowi za : 1) zwi zanych z realizacj zamieszczonych w prognozie przedsi wzi, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna do zapewnienia ci gło ci działania jednostki i z których wynikaj ce płatno ci wykraczaj poza rok bud etowy do ł cznej kwoty takich umów: ,- zł. 3. Upowa nia si Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnie do zaci gania zobowi za, o których mowa w 2 uchwały. 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/414/2013 Rady Miasta Nowego S cza z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyj cia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego S cza. 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Przewodnicz cy Rady Miasta Jerzy Wituszy ski

123

124

125

126

127

128

129

130 Zał cznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia.. Obja nienia warto ci przyj tych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego S cza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na lata przyj to wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach , który omówiono w dalszej cz ci obja nie. Od roku 2019 przyj to wielko ci stałe dochodów i wydatków uznaj c, e planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt du ym ryzykiem bł du. I. Dochody: Dochody bud etu miasta ustalono w oparciu o ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z pó n. zm.) z uwzgl dnieniem przewidywanych redniorocznych wska ników inflacji dla dochodów bie cych w wysoko ci 2,4 % w latach Dla dochodów maj tkowych ze sprzeda y maj tku, w latach przyj to nast puj cy poziom: w 2014 roku 10 mln zł, w 2015 roku 18 mln zł oraz w 2016 roku 7.mln zł stosownie do poni szego wykazu maj tku Miasta przeznaczonego do sprzeda y w tych latach. W okresie tym planuje si dokonywanie sprzeda y nieruchomo ci stanowi cych własno Miasta w celu osi gni cia wy szych dochodów maj tkowych. Powy sze działanie wynika z konieczno ci obni ania stanu zadłu enia Miasta i osi gni cia wymagalnego wska nika obsługi długu. Wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y w 2014 r. na ł czn kwot 10 mln zł 1. działki 4/12, 4/9, 21/6, 21/12, 21/14, 21/17, 22/8, 22/9, 21/15 w obr bie 103, powierzchnia ok. 0,27 ha przy ul. Jana Pawła II, 2. działka 39/1 w obr bie 15, powierzchnia 0,0654 ha przy ul. Na ciszowskiej, 3. działka 122/5 w obr bie 73, powierzchnia 0,0103 ha przy ul. Ł cznik, 4. działka 226 w obr bie 112, powierzchnia 0,2782 ha przy ul. Tłoki, 5. działka 162/2 w obr bie 20, powierzchnia 0,037 ha przy ul. Lwowskiej, 6. działka 161/2 w obr bie 20, powierzchnia 0,0469 ha przy ul. Lwowskiej, 7. działka 54 w obr bie 75, powierzchnia 0,1413 ha przy ul. Kopernika, 8. działka 312 w obr bie 110, powierzchnia 0,1981 ha przy ul. Magazynowej, 9. działka 47 w obr bie 86, powierzchnia 0,0587 ha przy ul. Kunegundy, 10. działka 16/4 w obr bie 75, powierzchnia 0,0067 ha przy ul. Kopernika, 1

131 11. działka 160/1 w obr bie 116, powierzchnia 0,2281 ha przy Al. Piłsudskiego, 12. działka 55/2 w obr bie 112, powierzchnia 0,1633 ha przy ul. Tłoki, 13. działki 1/3, 2,6 w obr bie 66, powierzchnia 1,8366 ha przy ul. Hucwy. Wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y w 2015 r. na ł czn kwot 18 mln zł 1. działka 36 w obr bie 28, powierzchnia lokal u ytkowy przy ul. Piotra Skargi 2, 2. działka 255 w obr bie 120, powierzchnia 0,07 ha przy ul. Zabałeckiej, 3. działki 252, 255 w obr bie 110, powierzchnia 2,1873 ha przy ul. Ł cznik, 4. działka 66/13. w obr bie 120, powierzchnia 1,1147 ha przy ul. My liwskiej, 5. działki cz 211/2, 210/2, i 219/2 w obr bie 109, powierzchnia 0,2401 ha przy ul. W. Lisa, 6. działka 91 w obr bie 29, powierzchnia 0,076 ha przy ul. Wałowej 18, 7. działka 3/1. w obr bie 103, powierzchnia 0,7492 ha przy ul. Jana Pawła II, 8. działka 60. w obr bie 64, powierzchnia 0,022 ha przy ul. Cie kiewicza, 9. działka 246/11 w obr bie 20, powierzchnia 0,0916 ha przy ul. Lwowskiej, 10. działka 20/2 w obr bie 75, powierzchnia 0,0681 ha przy ul. Czarnej, 11. działka 41/39 w obr bie 71, powierzchnia 0,1121 ha przy ul. Królowej Jadwigi, 12. działka 6/2. w obr bie 9, powierzchnia 0,1252 ha przy ul. Warzywnej, 13. działka 105 w obr bie 84, powierzchnia 0,057 ha przy ul. Słonecznej, 14. działka 1/18 w obr bie 71, powierzchnia 0,0736 ha przy ul. Husarskiej, 15. działka 62 w obr bie 29, powierzchnia udział 3/24 ha przy ul. Wałowej 1, 16. działka 32/13 w obr bie 33, powierzchnia 0,0606 ha przy ul. Lwowskiej, 17. działki 45/8 i 45/10 w obr bie 76, powierzchnia 0,0077 ha przy ul. Długosza, 18. działka 14/73 w obr bie 72, powierzchnia 0,018 ha przy ul. Nawojowskiej 25 budynek, 19. działki 58/10, 58/11, 58/9 w obr bie 91, powierzchnia 0,0025 ha przy ul. Kolejowej gara, 20. działka 81/5. w obr bie 116, powierzchnia 0,0668 ha przy ul. Nawojowskiej, 21. działka 32/14 w obr bie 33, powierzchnia 0,1834 ha przy ul. Lwowskiej, 22. działka 26/5. w obr bie 103, powierzchnia 0,0311 ha przy ul. Grunwaldzkiej, 23. działka 11/14. w obr bie 69, powierzchnia 0,015 ha przy ul. Gurgacza, 24. działka 605 w obr bie 116, powierzchnia 0,0415 ha przy ul. Siedleckiego, 25. działka 33 w obr bie 27, powierzchnia 0,003 ha przy ul. Berka Joselewicza, 26. działka 1/28. w obr bie 96, powierzchnia 0,04 ha przy ul. Kusoci skiego 27. działka 311/19 w obr bie 110, powierzchnia 0,0290 ha przy ul. Al. Piłsudskiego, 28. działka 311/5 w obr bie 110, powierzchnia 0,1013 ha przy ul. Al. Piłsudskiego, Wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y w 2016 r. na ł czn kwot 7 mln zł 1. działka 949 w obr bie 113, powierzchnia 1,88 ha przy ul. Gospodarskiej, 2. działka 20 w obr bie 333, powierzchnia 1,3808 ha przy ul. Jasnej, 3. działka 37/6 w obr bie 107, powierzchnia 0,1034 ha przy ul. Turskiego, 4. działka 137 w obr bie 121, powierzchnia 0,0621 ha przy ul. Barskiej, 5. działka 20 w obr bie 97, powierzchnia 1,1015 ha przy ul. Sowi skiego, 6. działka 15/5 w obr bie 33, powierzchnia 0,6866 ha przy ul. Jasnej, 7. działki 108/1 i 121/3 w obr bie 73, powierzchnia ok. 0,0015 ha przy ul. Stolarskiej. 2

132 Prognozowane dochody w poszczególnych latach obejmuj planowane do pozyskania rodki zewn trzne na realizacj przedsi wzi współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz z innych ródeł zagranicznych. W latach dochody maj tkowe wykazuj znaczny wzrost co jest spowodowane uj ciem w ramach tych dochodów planowanych do pozyskania rodków zewn trznych na realizacj du ego przedsi wzi cia inwestycyjnego pn: Ulica klasy GP ł cz ca DK 75 (skrzy owanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowick (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego S cza - Przeło enie DK 28 Zator-Przemy l (Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowego S cza) w nast puj cych wysoko ciach: w roku 2014 kwota zł, w roku 2015 kwota zł) zgodnie z zawart wst pn umow na realizacj projektu z udziałem rodków pochodz cych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Dodatkowo w ramach dochodów maj tkowych planuje si pozyskanie rodków zewn trznych na realizacj przedsi wzi cia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Wenecji S deckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym S czu w wysoko ci zł w 2015 r. i zł w 2016 r. II. Wydatki: Wieloletnia prognoza finansowa zabezpiecza niezb dne wydatki bie ce, wydatki maj tkowe na przedsi wzi cia przewidziane w zał czniku 2 (w pozostałym zakresie przewiduje si realizacj inwestycji rocznych), a tak e koszty zwi zane z obsług długu tj. odsetki od kredytów i emitowanych obligacji. Wydatki bie ce ustalono w wysoko ci planowanej w bud ecie Miasta Nowego S cza na 2014 rok i w celu zachowania wła ciwych relacji pomi dzy planowanymi dochodami bie cymi i wydatkami bie cymi bud etu miasta w latach planuje si je utrzyma na stałym poziomie zbli onym do 2014 roku. W roku 2018 planuje si wzrost wydatków bie cych o 1,5 % a w latach kolejnych przyjmuje si wielko ci stałe dla tych wydatków. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuj sum wszystkich wynagrodze w bud ecie (za wyj tkiem wynagrodze uj tych w ramach przedsi wzi finansowanych ze rodków zewn trznych) wraz z wynagrodzeniem zwi zanym z funkcjonowaniem organów jednostki samorz du terytorialnego. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów jednostki samorz du terytorialnego obejmuj wydatki własne, zarówno bie ce jak i maj tkowe, planowane w dziale 750 Administracja 3

133 publiczna w rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdz Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wydatki na obsług długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty i wynikaj cych z nich stóp procentowych tj. w oparciu o stawk Wibor 1 M plus mar a banku. Szacowan stawk Wibor 1M w latach przyj to na poziomie 3,5 %. Zaplanowano równie koszty zwi zane z emisj obligacji w latach , przyjmuj c wysoko oprocentowania na poziomie 3,3 % (stawka bazowa plus mar a banku). W ramach wydatków bie cych zaplanowano potencjalne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto nast puj cych por cze : 1. Por czenie kredytu - Uchwał Nr L/404/98 Rady Miejskiej w Nowym S czu z dnia 24 marca 1998 r. na budow mieszka na wynajem dla S deckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym S czu. Udzielenie por czenia dotyczy spłaty zaci gni tego kredytu przez S deckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Por czenie obejmuje kwot zł w okresie kredytowania i spłaty całego zadłu enia tj. od 1998 r. do 2028 r. Por czenie ze strony miasta w ka dym roku, pocz wszy od 2000 r. obejmuje przypadaj ce w danym roku raty spłat kredytu zgodnie z zawart umow kredytow przez STBS Sp. z o.o. W przypadku braku spłat ka dorazowej raty, Miasto zobowi zane jest dokona wpłaty wymaganej kwoty za kredytobiorc na konto kredytodawcy. 2. Por czenie kredytu - Uchwał Nr VI/47/99 z dnia 19 stycznia 1999 r. zmienion Uchwał Nr XVI/121/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. Rady Miejskiej w Nowym S czu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla S deckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Nowym S czu na dalsz budow mieszka na wynajem, obejmuje kwot zł w okresie kredytowania i spłaty całego zadłu enia tj. od 1999 r. do 2031 r. Por czenie miasta obejmuje przypadaj ce w danym roku raty spłat kredytu według umowy kredytowej zawartej przez STBS Sp. z o.o. W sytuacji braku spłaty wymaganych rat kredytowych, Miasto zobowi zane jest do uregulowania nale nej raty w imieniu kredytobiorcy. 3. Wg Uchwały Nr XXII/206/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. udzielono por czenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zaci gni tego kredytu przez S deckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budow dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Iszkowskiego i ul. Orkana w Nowym S czu. 4

134 Por czenie Miasta obejmuje kwot zł. Por czenie Miasta obejmuje przypadaj c w danym roku spłat zadłu enia z tytułu zaci gni tego kredytu. Por czenie obowi zuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłu enia, tj. od r. do r. Wymienione por czenia wykazane s w zał. 1 poz w okresie krótszym ni wynikaj cy z umów, poniewa Miasto udzieliło por cze do wysoko ci konkretnych kwot. W zwi zku z tym, zakładaj c e wydatki na spłat por cze musz by zabezpieczone od 2014 roku, w wysoko ciach wynikaj cych z harmonogramów spłat kredytu przez Spółk STBS, limit por cze wyczerpuje si w roku W przypadku terminowych spłat zadłu enia przez Spółk STBS Miasto b dzie aktualizowa planowane wydatki z tytułu udzielonych por cze w kolejnych latach. W przedsi wzi ciach wykazanych w zał czniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uj to kwoty wynikaj ce z zawartych ju umów lub podj tych uchwał Rady Miasta, z podziałem na wydatki bie ce i maj tkowe, jak równie wyszczególniaj c przedsi wzi cia współfinansowane ze rodków z Unii Europejskiej lub innych ródeł zagranicznych. Dla poszczególnych przedsi wzi okre lono w ka dym roku limity wydatków oraz dopuszczalny limit zobowi za dla umów planowanych do zawarcia. III. Przychody: Przyjmuje si w 2014 roku planowane przychody pochodz ce z nast puj cych ródeł: planowana emisja obligacji, jak w zał. 1 poz oraz wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu wynikaj ce z rozlicze kredytów z lat ubiegłych, jak w zał. 1 poz Planowana emisja obligacji W ramach przychodów uj to obligacje, które Miasto planuje wyemitowa w roku 2014 w kwocie zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu oraz na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów. IV. Rozchody (poz. 5): Miasto planuje spłat nast puj cych kredytów długoterminowych: 5

135 1. Kredyt BRE Bank S.A. w Warszawie, Oddział w Krakowie Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP (wg numeracji Banku: 45/001/11/Z/OB) z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu oraz na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych po yczek i kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracj wekslow. Przypadaj ce do spłaty raty kredytu: - w 2014 r zł, - w 2015 r zł, - w 2016 r zł, - w 2017 r zł. Spłacona kwota kredytu na dzie r.: zł. Zadłu enie na dzie r.: zł. 2. Kredyt ING Bank l ski S.A. Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu oraz na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych po yczek i kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracj wekslow. Przypadaj ce do spłaty raty kredytu: - w 2014 r zł, - w 2015 r zł, - w 2016 r zł, - w 2017 r zł, - w 2018 r zł. Spłacona kwota kredytu na dzie r.: zł. Zadłu enie na dzie r.: zł. 3. Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Krakowie Według umowy kredytowej nr BPM.ZZP z dnia r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu oraz na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów - kwota: zł. Okres spłaty kredytu od r. do r. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracj wekslow. Przypadaj ce do spłaty raty kredytu: - w 2014 r zł, - w 2015 r zł, - w 2016 r zł, - w 2017 r zł, - w 2018 r zł, - w 2019 r zł. Spłacona kwota kredytu na dzie r.: 0 zł. Zadłu enie na dzie r.: zł. 6

136 Zadłu enie Miasta Nowego S cza z tytułu zaci gni tych kredytów na dzie r. wyniesie ,- zł. Ogółem zadłu enie Miasta Nowego S cza z tytułu zaci gni tych kredytów oraz emisji obligacji na dzie r. wyniesie ,- zł. Ze wzgl dów ostro no ciowych w powy szej kwocie celowo uj to cz długu pierwotnie planowanego do spłaty w grudniu 2013 roku. Planowany wykup obligacji Na wyemitowane w 2013 i 2014 roku obligacje Miasto planuje pozyska 5-cio letni karencj, po czym dokonywa ich wykupu w latach w ratach po ok. 8,5 mln zł rocznie. V. Wynik bud etu Wynik bud etu jest ró nic pomi dzy pozycj 1. Dochody ogółem a pozycj 2. Wydatki ogółem w zał. 1. Planowany deficyt w 2014 roku zostanie sfinansowany z wolnych rodków jako nadwy ki rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu wynikaj cych z rozlicze kredytów z lat ubiegłych oraz z emitowanych obligacji. Nadwy k bud etow wyst puj c w latach przeznacza si na spłat zaci gni tego długu (zał. 1 poz ). VI. Dług/Prognoza kwoty długu Kwota wykazana jako dług (zał. 1 poz. 6) na koniec ka dego roku jest wynikiem działania : Dług z poprzedniego roku (+) zaci gany dług ( ) spłaty długu. W roku 2014 ł czne kwoty przypadaj cych spłat rat po yczek wraz z odsetkami kształtuj si poni ej 15% planowanych dochodów bud etu miasta. Ł czna kwota długu miasta na koniec 2014 roku bud etowego nie przekracza 60% dochodów ogółem. Pozycje 9.3., 9.4. oraz od 9.6. do stanowi dopuszczalne wska niki zadłu enia i obsługi długu wynikaj ce z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. od roku Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w okresie wymaganym ustaw tj. od roku 2014 została zachowana. 7

Plan wg URM Nr XXI/335/11

Plan wg URM Nr XXI/335/11 I. INFORMACJE O SPOSOBIE KSZTAŁTOWANIA SI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Najwy sza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Pa stwa i Prywatyzacji

Najwy sza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Pa stwa i Prywatyzacji Najwy sza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Pa stwa i Prywatyzacji KGP/4100-01-02/2010 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 r. TEKST UJEDNOLICONY Pani Bo ena Lubli ska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH

OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH HYGIENIKA SPÓŁKA AKCYJNA W MARKACH OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI JEDNOSTKI KATOWICE, MAJ 2008 ROK OPINIA NIEZALENEGO

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci

Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporzdzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Komentarz do raportu za IV kwartał 2008 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Sprawozdanie finansowe Spółki Hygienika S.A. zostało sporz!dzone

Bardziej szczegółowo

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 WARSZAWA, 28 kwietnia 2014 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Sytuacj

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT PODSUMOWUJ CY

DOKUMENT PODSUMOWUJ CY DOKUMENT PODSUMOWUJ CY DLA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty Spółek Niepublicznych z siedzib w Warszawie, Saski Crescent, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % + ! # % ( ( ) +, ( ( %. /) 0 + ( ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +.5 % 1 6, ( ) 7 () 8 ( 2 %! ( ( % ( (!7 ) 9.:). )! ) ; ( 9 +! 5 )? + +! ) 1 (.7 2 = ) (, ) 1! ) = > 9 (

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. Komentarz do raportu za 2004 roku. I. Zasady przyj!te przy sporz"dzaniu raportu, informacja o zmianach stosowanych zasad rachunkowo#ci Prezentowane dane finansowe Spółki Hygienika S.A. za 2004 roku zostały

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11

Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11 Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11 INFORMACJA POKONTROLNA KO COWA NR 1/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI ZARZ DZAJ CEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (IZ RPO WP) 1.

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI. w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach w 2008 roku 16 marzec 2009 roku SPIS TRE CI 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Kapitał zakładowy Spółki... 3 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO dr Marcin Murawski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo