DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 lutego 2008 r. Nr 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 lutego 2008 r. Nr 13"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 lutego 2008 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 287 w Jarosławiu Nr 272/XXVI/08 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli w Kolbuszowej Nr XXI/157/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/374/02 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w Lesku Nr XVIII/124/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko w Sanoku Nr XXI/157/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Miasta Sanoka w Stalowej Woli Nr XXI/311/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w Tarnobrzegu Nr XVII/218/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu UCHWAŁY RAD GMIN: 293 w Borowej Nr XIII/80/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXII/155/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna na rok w Domaradzu Nr XIII/92/08 z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli w Miejscu Piastowym Nr XV/137/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe w Miejscu Piastowym Nr XV/138/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe w Miejscu Piastowym Nr XV/139/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród w Pawłosiowie Nr XII/84/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

2 Województwa Podkarpackiego w Pawłosiowie Nr XII/86/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Pruchniku Nr 93/XVI/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik w Rokietnicy Nr XIII/72/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt w Tuszowie Narodowym Nr XIII/94/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w Wielopolu Skrzyńskim Nr XVI/84/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość, kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie POROZUMIENIA: 305 zawarte w dniu 21 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Powiatem Lubaczowskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Lubaczowskiego zawarte w dniu 31 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Powiatem Przeworskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przeworskiego zawarte w dniu 15 stycznia 2008 r. pomiędzy Gminą Krosno a Powiatem Brzozowskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, zwanym dalej Ośrodkiem zawarte w dniu 18 stycznia 2008 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Powiatem Przemyskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przemyskiego zawarte w dniu 1 lutego 2008 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Powiatem Jarosławskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Jarosławskiego 1235 ANEKS 310 Nr 2 zawarty w dniu 27 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą Krosno a Powiatem Krośnieńskim w sprawie zmian do porozumienia zawartego w dniu 29 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Krośnie ZARZĄDZENIA: 311 Starosty Lubaczowskiego Nr 10/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu lubaczowskiego na 2008 r Starosty Lubaczowskiego Nr 11/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Nowej Grobli na 2008 r Starosty Przemyskiego Nr 2/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w 2008 r Starosty Przemyskiego Nr 3/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach w 2008 r Starosty Przemyskiego Nr 4/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka Moja Rodzina w Prałkowcach w 2008 r Prezydenta Miasta Krosna Nr 251/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia w 2008 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnie

3 Województwa Podkarpackiego OBWIESZCZENIE 317 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 lutego 2008 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Mieleckiego PROGRAM 318 OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY i MIASTA RUDNIK NAD SANEM. 1240

4 Województwa Podkarpackiego Poz UCHWAŁA Nr 272/XXVI/08 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli Działając na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli Rozdział I Postanowienia wstępne Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), 3) szkole - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław, 4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 3, 5) nauczycielu - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 ustawy Karta Nauczyciela, 6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę, 7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka, 8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie. 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom: 1) dodatku za wysługę lat, 2) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, 3) nagród jubileuszowych, 4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 5) zasiłku na zagospodarowanie, 6) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, 7) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia. 3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 19, poz. 239). Rozdział II Dodatek za wysługę lat Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela. 2. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie. 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.

5 Województwa Podkarpackiego Poz Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 5. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. Rozdział III Dodatek motywacyjny Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektora nie wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole, przyznanie dodatku motywacyjnego może nastąpić po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąganych wyników w pracy, jednak nie wcześniej niż po pierwszym semestrze danego roku szkolnego. 3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w 5, ustala dyrektor, w stosunku do dyrektora Burmistrz Miasta Jarosławia, w ramach posiadanych środków finansowych określonych w planie finansowym szkoły. 5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 6. Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się maksymalnie 5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze z zastrzeżeniem ust Środki, o których mowa w ust. 6 zwiększa się o środki na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów, 6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym zawodów sportowych i wycieczek szkolnych, 7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole, 9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, 11) adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi. 2. Dodatkowymi warunkami przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów są: 1) prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym, 2) wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, 3) skuteczne i oszczędne prowadzenia polityki kadrowej. Rozdział IV Dodatek funkcyjny Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że: 2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z procesem dydaktycznym, 3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych, 4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną, 1) dyrektorowi - w wysokości: dyrektorowi szkoły liczącej do 6 oddziałów dyrektorowi szkoły liczącej od 7 do 10 oddziałów dyrektorowi szkoły liczącej od 11 do 15 oddziałów dyrektorowi szkoły liczącej od 16 do 23 oddziałów dyrektorowi szkoły liczącej 24 i więcej oddziałów dyrektorowi zespołu szkół liczącego do 20 oddziałów dyrektorowi zespołu szkół liczącego 21 i więcej oddziałów dyrektorowi przedszkola czynnego do 5 godz. dziennie dyrektorowi przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie zł zł zł zł zł zł zł zł zł

6 Województwa Podkarpackiego Poz. 287 dyrektorowi przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie, któremu powierzono zorganizowanie oraz prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowej i gospodarczej przedszkoli miejskich zł 2) wicedyrektorowi szkoły - w wysokości zł 3) kierownikowi MOPP - w wysokości 170 zł 2. W przypadku powierzenia dyrektorowi szkoły (przedszkola) dodatkowych zadań - wysokość dodatku funkcyjnego może być wyższa od ustalonego w ust. 1 pkt 1 nie więcej jednak niż o 30%. 3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Miasta Jarosławia, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje, a w szczególności: 1) wielkość szkoły, a w tym: a) liczbę uczniów, b) liczbę oddziałów, c) zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych), 2) warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, a w szczególności: a) wyposażenie w pomoce dydaktyczne, b) prowadzenie w szkole stołówki, c) stan bazy dydaktycznej, d) liczbę stanowisk kierowniczych, 3) wyniki pracy szkoły. 4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy, z zastrzeżeniem ust W przypadku niezdolności do pracy dyrektora spowodowanej długotrwałą chorobą trwającą dłużej niż 35 dni, w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, osobie pełniącej czasowo obowiązki dyrektora wysokość dodatku ustala Burmistrz Miasta Jarosławia. 6. Nauczycielom, o których mowa w ust. 4 przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono: 1) wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - w wysokości 75,00 zł za każdą klasę powierzoną nauczycielowi, bez względu na wymiar etatu wynikający z zatrudnienia, 2) funkcję doradcy metodycznego w wysokości - 30%, 3) funkcję nauczyciela konsultanta w wysokości - 15%, 4) funkcję opiekuna stażu w wysokości - 2%, otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4, przysługuje za opiekę nad każdym nauczycielem stażystą i nauczycielem kontraktowym. 3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4, nie przysługuje w okresie nie odbywania stażu przez nauczyciela z przyczyn wymienionych w art. 9d ust. 5 i 6 Karty Nauczyciela Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub funkcję, o których mowa w 7 ust. 1. na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w 6 ust. 1 pkt. 1-3 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatków, o których mowa w 7 ust Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. Rozdział V Dodatek za warunki pracy Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy. 2. Wykaz trudnych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznawania dodatku zawierają przepisy rozporządzenia oraz inne wydane na podstawie art. 34 Karty Nauczyciela. 3. Dodatki, o których mowa w ust. 1 wypłaca się w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą godzinę przepracowaną w tych warunkach. 4. Decyzję w sprawie przyznania dodatku za warunki pracy podejmuje dyrektor w formie pisemnej, a w stosunku do dyrektora szkoły - Burmistrz Miasta Jarosławia. 5. Dodatki za trudne warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji zajęć za godziny faktycznie zrealizowane.

7 Województwa Podkarpackiego Poz. 287 Rozdział VI Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela. 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela określony w art. 42 ust. 3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1 i pkt. 3 Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się z pełną godzinę. 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jak godziny faktycznie odbyte, a w szczególności w następstwie: a) zawieszenia zajęć z powodu epidemii, mrozów i in. zdarzeń losowych, b) wyjazdu dzieci na wycieczki lub na imprezy, c) rekolekcji, d) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej, e) choroby ucznia (dziecka) nauczania indywidualnego, trwającej nie dłużej niż jeden tydzień. 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa rozlicza się w okresach miesięcznych. 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu. Rozdział VII Nagrody ze specjalnego funduszu nagród Ustala się nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości: 1) nagroda organu prowadzącego w wysokości co najmniej 120% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i nie wyższa od nagrody Kuratora Oświaty, 2) nagroda dyrektora w wysokości co najmniej 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i nie wyższa od nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia. 2. Środki na nagrody organu prowadzącego planowane są w rocznym planie finansowym gminy, a środki na nagrody dyrektora w rocznym planie finansowym szkoły. 3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłaca się niezwłocznie po jej przyznaniu, jednak nie później niż do końca miesiąca, w którym nagroda została przyznana. 4. Sposób podziału środków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród z specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze określa odrębna uchwała. Rozdział VIII Przepisy końcowe 13. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy Prawa Pracy. 14. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Jarosławiu i Międzyzakładową Komisją NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Jarosławiu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia. 16. Traci moc uchwała Nr 35/V/07 Rady Miasta Jarosławia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń od 1 stycznia 2008 roku. Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Janusz Szkodny

8 Województwa Podkarpackiego Poz UCHWAŁA Nr XXI/157/08 RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/374/02 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pózn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/374/02 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje, Zmienić załącznik do uchwały Nr XLIX/374/02 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej pod nazwą Matryca tabeli oczynszowania mieszkań poprzez dodanie wiersza: Tylko woda bieżąca 50 50% 50% 55% 55% 45% 45% - pod wierszem; Tylko wod.-kan. lub gaz 60 60% 60% 65% 65% 55% 55% - nad wierszem: Bez wod.-kan., gazu i C.O % 40% 45% 45% 35% 35% 2. Zmieniony załącznik stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej. 3. Zmieniona uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Kolbuszowej Krzysztof Aleksander Wilk Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/157/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 stycznia 2008 r. MATRYCA TABELA OCZYNSZOWANIA MIESZKAŃ Wyposażenie mieszkania w instalacje Odpłatność w stosunku do stawki bazowej 3 w % Stawka za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego Usytuowanie w budynku parterowym lub na III piętrze Zwiększenie o 5% ze względu na korzystne usytuowanie 1 Zmniejszenie o 5% ze względu na niekorzystne usytuowanie 2 Strefa Strefa Strefa miejska wiejska miejska wiejska miejska wiejska Łazienka, WC, gaz, woda + kan. C.O % 100% 105% 105% 95% 95% Wszystkie urządzenia bez C.O % 90% 95% 95% 85% 85% Wszystkie urządzenia bez gazu 90 90% 90% 90% 95% 85% 85%

9 Województwa Podkarpackiego Poz. 289 Z łazienką i WC bez gazu i C.O % 80% 85% 85% 75% 75% Tylko wod.-kan. lub gaz 60 60% 60% 65% 65% 55% 55% Tylko woda bieżąca 50 50% 50% 55% 55% 45% 45% Bez wod.-kan., gazu i C.O % 40% 45% 45% 35% 35% Wyjaśnienia: 1- korzystne usytuowanie mieszkania - w budynkach wielorodzinnych I i II piętro, - w budynkach jednokondygnacyjnych, 2- niekorzystne usytuowanie mieszkania - parter lub ostatnia kondygnacja w budynkach wielokondygnacyjnych 3- baza- III piętro, 289 UCHWAŁA Nr XVIII/124/08 RADY MIEJSKIEJ W LESKU z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18a ust. 5, art. 22, art. 23 ust. 2, art. 37a, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Lesku uchwala: Statut Miasta i Gminy Lesko 1. Uchwała określa: 1) ustrój Gminy Lesko, Rozdział I Postanowienia ogólne 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy, 3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Lesku i jej komisji, w tym zasady działania Komisji Rewizyjnej, 4) zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Miejskiej w Lesku, 5) tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, 6) zasady dostępu obywateli do informacji i dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Miasta i Gminy Lesko oraz korzystania z nich. 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lesko, 2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Lesku, 3) Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Lesku, 4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lesku, 5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, 6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Miasta i Gminy Lesko, 7) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Lesku, 8) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rozdział II Gmina Gmina Lesko jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. 3. Gmina Lesko posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 4. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej Gmina położona jest w Powiecie Leskim, w Województwie Podkarpackim i obejmuje obszar ha.

10 Województwa Podkarpackiego Poz Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1: , stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały. 3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub tradycji - inne jednostki pomocnicze. 4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o lokalnym znaczeniu, które przepisami ustawowymi nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów. 2. Zadania własne Gminy określa ustawa o samorządzie gminnym zwana dalej ustawą oraz inne ustawy. 3. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu i województwa, na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządowymi. 4. Gmina ma obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z przepisów ustawowych. 5. Zadania z zakresu administracji rządowej Gmina może wykonywać na podstawie porozumień z organami tej administracji. 6. Zadania określone w ust. 4 i 5 Gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację przez administrację rządową. 7. Celem wykonania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i spółki i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi. 8. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały. 9. Gmina może wykonywać zadania publiczne we współdziałaniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Herbem Gminy jest - Na czerwonym polu tarczy srebrna wstęga z krzyżem. Nad polem tarczy hełm i korona hrabiowska, dwie srebrne trąby, a między nimi złoty lew. Wzór herbu określa załącznik Nr 4 do uchwały. 2. Zasady używania herbu określa Rada w odrębnej uchwale. 7. Siedzibą organów Gminy jest Miasto Lesko. Rozdział III Jednostki pomocnicze Gminy W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa oraz osiedla, stosownie do potrzeb lub tradycji. 2. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic, rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 1) inicjatorem utworzenia, połączenia lub podziału jednostki pomocniczej mogą być organy Gminy albo co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, 2) utworzenie, połączenie, podział jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą, 3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki, 4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. 3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust Uchwały, o jakich mowa w 8 ust. 2 powinny określać w szczególności: 1) obszar, 2) granice, 3) siedzibę władz, 4) nazwę jednostki pomocniczej Organizację sołectwa, osiedla i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Miejska odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 2. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: 1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej, 2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej, 3) organizację i zadania jednostki pomocniczej, 4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, 5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 2. Jednostki pomocnicze samodzielnie gospodarują środkami wydzielonymi corocznie w uchwale budżetowej do ich dyspozycji, przeznaczając je na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. 3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostki pomocniczej w układzie działów klasyfikacji budżetowej 4. Księgowość jednostek pomocniczych prowadzi Urząd. 5. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi. 6. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

11 Województwa Podkarpackiego Poz Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach Rady. 2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu. Rozdział IV Procedura wyborów Ilość kandydatów do poszczególnych funkcji wybieralnych jest nieograniczona. 2. Wybory w sprawach personalnych obsługuje co najmniej 3 osobowa Komisja Skrutacyjna, która wybierana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 3. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wybierany jest jawnie przez jej członków ze swego grona Techniczna obsługa wyborów należy do zadań Komisji Skrutacyjnej, która wybierana jest zgodnie z postanowieniami 13 ust Podczas wyboru Komisji Skrutacyjnej głosy liczy Przewodniczący obrad organu uchwałodawczego Gminy lub jednostki pomocniczej. 3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach Organ uchwałodawczy Gminy lub jednostki pomocniczej zatwierdza w głosowaniu jawnym listę kandydatów w porządku alfabetycznym. 2. Na liście kandydatów nie umieszcza się kandydatów: 1) nieobecnych na posiedzeniu organu uchwałodawczego Gminy lub jednostki pomocniczej, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w 64 ust. 4, 2) którzy cofnęli zgodę na kandydowanie Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 1) przygotowanie kart do głosowania wypełnionych i opieczętowanych pieczęcią urzędową, 2) ustalenie liczby osób uprawnionych do głosowania, które potwierdziły swoją obecność na liście obecności organu uchwałodawczego, 3) przygotowanie urny do głosowania, 4) policzenie głosów i sporządzenie protokołu z wyników wyborów, 5) przygotowanie tekstu uchwały wyborczej. 2. Wydanych kart do głosowania nie może być więcej niż osób uprawnionych do głosowania. 3. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej każdorazowo przed wyborami objaśnia technikę głosowania i przeprowadza je wyczytując z listy obecności kolejno osoby uprawnione do udziału w głosowaniu. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej nakazuje odnotowanie tego faktu w protokole z wyników wyborów, a przygotowana karta do głosowania ulega zniszczeniu. 4. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala jego wyniki i w tym celu: 1) określa na podstawie listy obecności liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę osób, którym wydano karty do glosowania, 2) liczy znajdujące się w urnie karty do głosowania; w przypadku gdyby liczba kart do głosowania różniła się od liczby kart wydanych ustala przyczyny niezgodności, 3) oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Przy obliczaniu za nieważne uznaje głosy oddane na kartach: a) innych niż określone w ust. 1 pkt 1, b) całkowicie przekreślonych lub przedartych, c) w których liczba nie skreślonych kandydatów przewyższa liczbę możliwych do wybrania, 4) przyjmuje, iż dopisanie na karcie do głosowania dodatkowego kandydata nie powoduje jej nieważności, ale nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. 5. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania, w którym określa: 1) datę i miejsce głosowania, 2) skład Komisji, 3) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 4) liczbę osób, którym wydano kartę do głosowania, 5) liczbę oddanych głosów, 6) liczbę głosów nieważnych, 7) liczbę głosów ważnych, 8) liczbę głosów oddanych ważnie na poszczególnych kandydatów. 6. W części końcowej protokołu omawia się zwięźle incydenty i okoliczności związane z przebiegiem głosowania, o ile takie wystąpiły. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni przy jego sporządzeniu. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad organu uchwałodawczego. 7. W przypadku prowadzenia kolejnych wyborów lub głosowań, przed przygotowaniem kolejnych kart do głosowania przewodniczący obrad organu uchwałodawczego zarządza uzupełnienie list obecności osób uprawnionych do udziału w wyborach.

12 Województwa Podkarpackiego Poz Wyniki wyborów i tekst uchwały wyborczej odczytuje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 17. Uchwała wyborcza jest zapisem woli organów uchwałodawczych wyrażonej w głosowaniu tajnym i nie podlega dalszemu głosowaniu. Rozdział V Organizacja wewnętrzna Rady Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy rozstrzygającym we wszystkich sprawach istotnych dla Gminy, z wyjątkiem spraw rozstrzyganych w drodze referendum lokalnego. 2. Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców Gminy w wyborach powszechnych Rada powołuje następujące stałe komisje: 1) Rewizyjną, 2) Budżetu i Finansów, 3) Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, 4) Spraw Wiejskich, 5) Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska. 2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych. 3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. 3. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu, w głosowaniu tajnym. 4. Postanowienia stosuje się odpowiednio. 5. Odwołanie osób, o których mowa w ust. 3 następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 3. Procedura odwołania winna być przeprowadzona na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie. Wniosek wymaga uzasadnienia. 21. W przypadku jednoczesnego odwołania osób, o których mowa w 20 ust. 2, wybór następuje na tej samej sesji, na której nastąpiło odwołanie, według zasad określonych w Statucie. 22. W przypadku odwołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady albo w przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przy przeprowadzeniu wyborów uzupełniających na te funkcje postanowienia stosuje się odpowiednio Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują: 1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, 2) przygotowanie projektu porządku obrad, 3) dokonanie otwarcia sesji, 4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji. 2. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 1 pkt. 2, powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 3. Pierwszą Sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, w terminie 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na terenie całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych, w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady. Po upływie w/w terminów sesję zwołuje Komisarz Wyborczy, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów do Rady. 4. Radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składają ślubowanie: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. 5. Ślubowanie odbywa się w taki sposób, że po odczytaniu tekstu ślubowania kolejno wywoływani radni powstają i wypowiadają wyraz ślubuję. Do złożenia ślubowania radny może dodać zdanie Tak mi dopomóż Bóg. 6. Radni, którzy nie są obecni na pierwszej sesji rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni. 24. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności: 1) zwołuje sesje Rady, 2) przewodniczy obradom, 3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 5) podpisuje uchwały Rady, 6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu. 25. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie nieobecności lub wakatu na stanowisku Przewodniczącego Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

13 Województwa Podkarpackiego Poz Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1, dokonuje Przewodniczący Rady. 1. Sesje Rady 27. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz. Rozdział VI Tryb pracy Rady Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 2. Sesja może składać się z jednego lub kilku posiedzeń. 3. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 1) postanowienia proceduralne, 2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania, 3) oświadczenia i opinie - zawierające stanowisko w określonej sprawie, 4) apele i stanowiska - zawierające formalnie nie wiążące wezwania do adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy lub zadania. 4. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie. 5. Przewodniczący Rady na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady może zwołać również tzw. sesje uroczyste organizowane dla nadania szczególnie uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic ważnych z punktu widzenia historii Państwa i Gminy lub nadania szczególnego znaczenia innym ważnym wydarzeniom. 6. W czasie odbywania sesji, o których mowa w ust. 5, dopuszczalne jest pominięcie w porządku obrad niektórych elementów proceduralnych i wprowadzenie elementów uroczystych. 2. Przygotowanie sesji Sesje przygotowuje Przewodniczący. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: 1) ustalenie porządku obrad, 2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia - Wiceprzewodniczący. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób. 5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. 6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad. 7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 8. Doręczanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 i 5 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogę elektroniczną, jeżeli radny wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję. 2. W sesjach Rady uczestniczą Burmistrz, Zastępca Burmistrza i Skarbnik Gminy. 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani pracownicy Urzędu i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. 3. Przebieg sesji Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, dotyczące zwłaszcza miejsca obrad oraz bezpieczeństwa radnych i innych osób uczestniczących w sesji, a także porządku po jej zakończeniu zapewnia Burmistrz, działając w tym zakresie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady. 2. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla tego miejsca. 33. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. 34. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

14 Województwa Podkarpackiego Poz Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący Rady i zawiadamia ustnie na posiedzeniu. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność rozszerzenia obrad, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 4. Zawiadomienie o kolejnym posiedzeniu w ramach jednej sesji winno być podane do publicznej wiadomości. Postanowienia 30 ust. 7 stosuje się odpowiednio. Rady Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący 2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady. 3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: Otwieram sesję Rady Miejskiej w Lesku. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. 38. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad Porządek obrad sesji obejmuje w szczególności: 1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 2) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 3) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami (pisemny załącznik do sprawozdania), 4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska, 5) interpelacje i zapytania radnych, 6) odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania, 7) wolne wnioski i informacje. 8) sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Sprawozdanie, o jakim mowa w 39 pkt 3 składa Burmistrz lub jego Zastępca. 2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje. 3. Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Skarbnik Gminy Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza i Skarbnika. 2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym znaczeniu. 3. Interpelacje zgłoszone w czasie sesji winny być następnie złożone na piśmie Przewodniczącemu Rady. 4. Przewodniczący Rady przekazuje złożoną interpelację adresatowi w terminie do trzech dni od daty jej otrzymania. 5. W okresie między sesjami radny składa interpelacje Przewodniczącemu Rady, który przekazuje je adresatowi. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady i radnemu składającemu interpelację. 7. Odpowiedzi na interpelację, w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania, udziela Burmistrz. 8. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny składający interpelację może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi albo umieszczenia interpelacji w porządku obrad najbliższej sesji Rady. 9. Przewodniczący Rady informuje Radę o złożonych w okresie między sesjami interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach na najbliższej sesji Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. 2. Za zgodą Rady, Przewodniczący Rady może zmienić kolejność realizacji poszczególnych punktów porządku obrad sesji. 3. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. 4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady. 5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

15 Województwa Podkarpackiego Poz Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. Osoba zabierająca głos podaje swoje imię i nazwisko Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do rzeczy. 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności. 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. 45. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących: 1) stwierdzenia quorum, 2) zmiany porządku obrad, 3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów, 4) zamknięcia listy mówców, 5) zakończenia dyskusji i przystąpienia do głosowania projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami, 6) zarządzenia przerwy, 7) odesłania projektu uchwały do komisji, 8) przeliczenia głosów, 9) przestrzegania regulaminu obrad, 10) zdjęcia tematu z porządku obrad. 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu za i jednego głosu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie. 3. W sprawach wniosków formalnych Rada decyduje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę Zamykam sesję Rady Miejskiej w Lesku. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół. 2. Przebieg sesji nagrywa się na nośniku elektronicznym, który przechowuje się przez okres co najmniej 12 miesięcy od czasu przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji Protokół z sesji wiernie odzwierciedlający jej przebieg winien być sporządzony w terminie 14 dni od daty jej zakończenia. 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać: 1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta, 2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

16 Województwa Podkarpackiego Poz ) ustalony porządek obrad, 6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 7) numery i tytuły podjętych uchwał, teksty zgłoszonych interpelacji i wypowiedzi, omówienie zgłoszonych zapytań radnych, 8) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: za, przeciw i wstrzymujących oraz głosów nieważnych, 9) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały, 10) imię i nazwisko protokolanta(-ów). 3. Protokół z sesji podpisuje przewodniczący obrad i osoba sporządzająca protokół. 53. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania przebiegu sesji Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. 2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji. 3. Wyciągi z protokółu sesji oraz kopie uchwał Burmistrz doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, wynikających z tych dokumentów. 4. Uchwały 55. Obsługę biurową sesji sprawuje pracownik Urzędu Uchwały, o jakich mowa w 28 ust. 1, zwane dalej uchwałami, a także deklaracje, oświadczenia, apele i stanowiska o jakich mowa w 28 ust. 3, są sporządzone w formie odrębnych dokumentów. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 1) tytuł uchwały, 2) podstawę prawną, 3) postanowienia merytoryczne, 4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu, 6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 3. Projekt uchwały zostaje przedstawiony Radzie wraz z uzasadnieniem. 4. Projekt uchwały, przedłożony przez podmiot uprawniony do wykonania inicjatywy uchwałodawczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, winien zawierać opinię Burmistrza zawierającą informację o skutkach podjęcia przedmiotowej uchwały na tle stanu dotychczasowego i projektowanych zmian, a w szczególności skutkach finansowych jej realizacji. Projekt uchwały w sprawach personalnych nie wymaga opinii Burmistrza. Przewodniczący Rady może przesłać na wniosek podmiotu uprawnionego do wykonania inicjatywy uchwałodawczej lub z własnej inicjatywy przedłożony projekt uchwały do zaopiniowania przez właściwą Komisję Rady. 5. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata. 58. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady Burmistrz ewidencjonuje uchwały w rejestrze uchwał i przechowuje oryginały w odrębnym zbiorze. 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści. 5. Procedura głosowania 61. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. 1) Radni, w grupie stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składy Rady, ręki Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie 2) Komisje Rady, 3) Kluby Radnych, 4) Burmistrz, 5) mieszkańcy Gminy na zasadach określonych odrębną uchwałą. 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy za, przeciw i wstrzymujące się, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. 3. Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

17 Województwa Podkarpackiego Poz. 289 obrad. 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału IV Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący obrad. 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy pyta każdego z kandydatów czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały. 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały. 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały Zwykła większość oznacza, że liczba głosów za jest co najmniej o jeden większa od liczby głosów przeciw, niezależnie od tego ile było głosów wstrzymujących się. 2. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas gdy liczba głosów oddanych za jest co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów (głosów przeciw i wstrzymujących się ). 3. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek, który uzyskał liczbę całkowitą ważnie oddanych głosów przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem zostało oddanych 50% + l ważnie oddanych głosów. 6. Komisje Rady Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach. Rady. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie. 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. 2. Wspólne posiedzenia Komisji Rady zwołuje i prowadzi obrady Przewodniczący Rady. 3. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności. 4. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. 5. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania 70. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez Radę.

18 Województwa Podkarpackiego Poz Komisje pracują na posiedzeniach. 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji. 2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę. 73. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. 7. Radni 74. Radny w ciągu 7 dni od daty zmiany adresu zamieszkania lub zmiany adresu do korespondencji zawiadamia pisemnie o tym fakcie Przewodniczącego Rady Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców. 2. Swoje zadania radny realizuje między innymi poprzez: - przyjmowanie zgłaszanych postulatów, wniosków i skarg wyborców oraz przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia, - informowanie wyborców o swojej działalności w Radzie, - konsultowanie materiałów, spraw i projektów uchwał Rady, - upowszechnianie uchwał i przedsięwzięć Rady oraz mobilizowanie mieszkańców do ich realizacji, - odbywanie dyżurów w Biurze Rady według planu dyżurów ustalonego przez Przewodniczącego Rady W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady. 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. 78. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego. 8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw. 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej. 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad. Rozdział VII Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków. 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada ze swego składu. 3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 82. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji. 2. Zasady kontroli Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: - legalności,

19 Województwa Podkarpackiego Poz gospodarności, - rzetelności, - celowości, - oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. 85. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady. 86. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu, 2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności, 3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę. 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca - nie dłużej niż 15 dni roboczych Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań. 2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych. 3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli. 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie. 5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. 3. Tryb kontroli 91. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących. 2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej. 3. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zawiadomić kierownika kontrolowanej jednostki o terminie i czasie kontroli oraz okazać upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, a także dowody osobiste. 5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do czynności umożliwiających zabezpieczenie dokumentów źródłowych bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wydając upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia tych czynności w przedmiocie podjęcia uchwały o wyrażeniu lub odmowie udzielenia zgody na ich kontynuowanie. 6. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. 7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się w najkrótszym możliwym terminie - do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie. 8. W przypadku odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

20 Województwa Podkarpackiego Poz W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady Osoby przeprowadzające kontrolę podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi informacje niejawne w kontrolowanym podmiocie. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. Przy czynnościach kontrolnych Komisji Rewizyjnej (zespołu) ma prawo uczestniczyć przedstawiciel tego podmiotu. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. 4. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 5. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 4. Protokoły kontroli Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący: 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących), 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, 7) datę i miejsce podpisania protokołu, 8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy. 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem Burmistrza, uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania Protokół pokontrolny sporządza się w takiej ilości egzemplarzy, aby po jego podpisaniu mogli go otrzymać: Przewodniczący Rady, Burmistrz, Komisja Rewizyjna oraz kierownicy kontrolowanych podmiotów. 2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu z kontroli sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz Burmistrza wystąpienie pokontrolne. 3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków w wyznaczonym terminie, 4. Komisja informuje Radę niezwłocznie o wyniku przeprowadzonej kontroli. 5. Niezależni od działań, o których mowa w ust. 2 Komisja Rewizyjna może przyjąć wniosek i wystąpić do organów Gminy o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub skierowania sprawy do rozpatrzenia przez inne organy kontroli. 99. Do czasu przedstawienia Radzie wyników kontroli Komisja Rewizyjna i podmiot kontrolowany zobowiązani są zachować wyniki kontroli w tajemnicy. 5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku. 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej: 1 terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli problemowej, 2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 2. Sprawozdanie powinno zawierać:

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 1515 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 grudnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 287 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 3362 Nr 24/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁY RAD POWIATÓW 263 Rady Powiatu Wrocławskiego nr IX/77/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie środków

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT

Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa STATUT 2015 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania Gimnazjum... 4 Rozdział III Organy Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

planu sieci publicznych szkół podstawowych w Lubinie... 2179

planu sieci publicznych szkół podstawowych w Lubinie... 2179 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 lutego 2005 r. Nr 28 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 648 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego Wielk.2010.216.3939 2011-06-23 zm. Wielk.2011.165.2710 1 2012-07-04 zm. Wielk.2012.2711 1 2012-10-18 zm. Wielk.2012.4116 1 UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 18 listopada 2011 r. Nr 153

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 18 listopada 2011 r. Nr 153 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 18 listopada 2011 r. Nr 153 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 3171 nr XI/55/2011 z dnia 13 października 2011 r. Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 714 w Cieszanowie Nr 26/VII/2007 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU STATUT SZKOŁY TORUŃ 2009 Spis treści: Paragraf Strona Rozdział I Postanowienia ogólne 1 6 5 Rozdział II Cele i zadania szkoły 7 11 7 - funkcje edukacyjne, wychowawcze,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2009 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD GMIN 3441 nr XXXVII/371/2009 z dnia 29 października 2009 r. Rady Gminy Wejherowo w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej w Zabrzu Nr 16/2012/2013-09-13 z dnia 13.09.2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu DZIAŁ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S T A T U T MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO im. prof. ANTONIEGO CIESZYŃSKIEGO W ZABRZU tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Medyczna Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 UCHWAŁY

Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2003 r. Nr 51 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1076 Nr VII/60/03 Rady Miasta Augustów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo