Wykonanie prognozowanych dochodów za I pó rocze 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie prognozowanych dochodów za I pó rocze 20"

Transkrypt

1 Ą ł Ą ÓŁ ń Ś ćń ż Ć ó ą ę łą łą ół ą łą ó ę ż ół ó ż ół ó ż ó łą ń ó ó ół ą Ą Ś ą ę łą ó ó Źą ą ą ń Źą ó Ó ł żą żą ó łą ół łą ó ó ó łą ęść ż ół łą Ń ż ó Ń ż ż ó ł Ś ż Ę ó łą ó ó Ń ż

2 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ Wykonanie prognozowanych dochodów za I pó rocze 20 Dzia zia Rolnictwo i owiectwo Pozosta a dzia alno awy sk adników Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa asno Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at Transport i 0690 Wp ywy z ró nych op at rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin róde Dzia alno us ugowa rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin róde Wp ywy z op at za zarz awy sk adników Wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u wieczystego przys uguj prawo w asno Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa asno Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at

3 Dzia zia 0970 Wp ywy z ró 2980 Wp ywy do wyja dy naczelnych organów w adzy dy naczelnych organów w adzy pa Wp ywy z podatku dochodowego od osób Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków Wp ywy z podatku rolnego, podatku le op at lokalnych od osób prawnych i innych nych op at Podatek od dzia alno fizycznych, op acany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków i op at

4 Dzia zia op atach lokalnych Wp ywy z podatku rolnego, podatku le ci cywilno-prawnych oraz podatków i op at 0430 Wp ywy z op aty targowej nych op at Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków i op at Wp ywy z innych op at stanowi 0410 Wp ywy z op aty skarbowej Wp ywy z op at za wydawanie zezwolenia na Wp ywy z innych lokalnych op at pobieranych przez Udzia y gmin w podatkach stanowi Pobór podatków,op at i niepodatkowych nalezno 0690 Wp ywy z ró nych op at 0920 Pozosta e odsetki Szko y podstawowe 0920 Pozosta e odsetki

5 Dzia zia 0830 Wp ywy z us ug 0920 Pozosta e odsetki awy sk adników 0920 Pozosta e odsetki Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó 0920 Pozosta e odsetki Pozosta a dzia alno rodki na dofinansowanie w asnych zada róde Pomoc spo eczna sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za spo ecznej oraz niektóre Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na w asnych zada rodki pomocy spo ecznej 0920 Pozosta e odsetki w asnych zada Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi 0690 Wp ywy z ró nych op at

6 Dzia zia Pozosta a dzia alno w asnych zada w asnych zada Wp ywy ze sprzeda 0920 Pozosta e odsetki rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin róde

7 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA ROLNICTWO I OWIECTWO , , POZOSTA A DZIA ALNO TRANSPORT I POZOSTA A DZIA ALNO DZIA ALNO US UGOWA , , POZOSTA A DZIA ALNO

8 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA POZOSTA A DZIA ALNO ADZY PA ADZY PA POZOSTA E WYDATKI OBRONNE ,00

9 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA POBÓR PODATKÓW OP AT I OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO , ,41 OBS UGA PAPIERÓW SZKO Y PODSTAWOWE , ODDZIA Y PRZEDSZKOLNE W SZKO ACH PODSTAWOWYCH

10 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA ENIE UCZNIÓW DO SZKÓ , ZESPO Y OBS UGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓ DOKSZTA CANIE I DOSKONALENIE POZOSTA A DZIA ALNO PRZECIWDZIA ANIE POZOSTA A DZIA ALNO POMOC SPO ECZNA , , DOMY POMOCY SPO ECZNEJ ,00

11 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA SK ADKI NA UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO SK ADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OP ACANE ZA OSOBY SPO ECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ZASI KI I POMOC W NATURZE ORAZ SK ADKI NA UBEZPIECZENIA RODKI POMOCY SPO ECZNEJ , POZOSTA A DZIA ALNO

12 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA B) dotacja przedmiotowa dla zak adu A) dotacja przedmiotowa dla zak adu POZOSTA A DZIA ALNO

13 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA

14 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓ ROCZE 2007 R. 1. Zadania zlecone -Pozosta a dzia alno dzia 010 rozdzia dzia 750 rozdzia organów w adzy pa dzia 751 rozdzia dzia 751 rozdzia zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia spo ecznego dzia 852 rozdzia Zadania zlecone sk adki na ubezpieczenia zdrowotne op acane za pomocy spo ecznej oraz niektóre dzia 852 rozdzia Zadania zlecone Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia dzia 852 rozdzia O G Ó E M : , ,23

15 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ DOWEJ W I PÓ ROCZU 2007 R. Zadania powierzone- Dzia alno us ugowa-cmentarze dzia 710 rozdzia O G Ó E M :

16 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA W ASNE GMINY REALIZOWANE FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓ ROCZU 2007 R. 1. Przeciwdzia anie patologiom spo ecznym Dzia 851 Rozdzia Dzia 921 Rozdzia O G Ó E M :

17 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ DOTACJE PODMIOTOWE W I PÓ ROCZU 2007 R. Ma a Szko a Konin Dzia 801 Rozdzia Ma a Szko a Konin Dzia 801 Rozdzia w I owej Dzia 921 Rozdzia O G Ó E M :

18

19 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ Wydatki jednostek pomocniczych w I pó roczu 2007r. Dzia Rozdzia So ectwo Borowe 2 466,00 So ectwo Czy So ectwo Czerna 1 845,00 So ectwo Jankowa So ectwo Klików 518,00 So ectwo Konin So ectwo Kowalice 270,00 So ectwo Wilkowisko 249,00 So ectwo Szczepanów So ectwo Ogó em

20 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ZA I pó rocze 2007 R. 1. Wp ywy z ró nych op at ,00 OGÓ EM PRZYCHODY ,00 1. Zakup us ug pozosta ych ,00 OGÓ EM WYDATKI ,00 O G Ó E M

21 ZA I PÓ ROCZE 2007r. 1) Wp ywy z ró nych op at ,32 w tym: - przelewy od Marsza ka Województwa Lubuskiego 1) Zakup us ug pozosta ych z przeznaczeniem na dop at

22 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU GMINY I OWA ZA I pó rocze 2007 R. ECIE GMINY I OWA III OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY I OWA

23 ECIE GMINY I OWA W I PÓ ROCZU 2007 R. Uchwa Nr 33/5/VI/07 Rady Miejskiej w I owej z dnia 27 marca 2007r. zosta ci z, po stronie ci z, ustalono rozchody bud etu w kwocie z z przeznaczeniem na sp at igw w kwocie z, sp at igw w kwocie z, sp at w kwocie z, sp at kredytów w kwocie z w tym z przyp sp at projektu finansowanego z udzia em z z przeznaczeniem na sp at yczek w kwocie z w tym z tytu u po z. W pierwszym pó roczu roku bud cych tytu ów: w asnych z w wyniku: spo eczna z, na któr sk adaj kszenia w rozdzia ach: Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na z z przeznaczeniem na wyp at zasi ków okresowych, rodki pomocy spo ecznej o kwot z z przeznaczeniem na wyp at Pozosta a dzia alno z z przeznaczeniem na Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzia Pomoc uczniów w kwocie z z przeznaczeniem na dofi z w wyniku; naczelnych organów w adzy pa rozdzia W z z przeznaczeniem na wyborów uzupe niaj cych do Rady Miejskiej w I owej. Rolnictwo i owiectwo, rozdzia Pozosta a dzia alno 8.964z z przeznaczeniem na zwrot cz

24 1.485 z w rodków finansowych przez ZUS z tytu u wyp aconych zasi ków sta ych z w zwi z w tym: - odsetek od nieterminowych wp at o kwot z - wp ywów z ró nych op at o kwot z - wp ywów z ró z ród em pokrycia zmniejszenia prognoz dochodów z tytu u wp ywów z odp atnego nabycia prawa w asno etu) w kwocie z, które pokrywa z w tym z tytu u: - op aty administracyjnej za czynno dowe w kwocie z, cej subwencji ogólnej w kwocie z, - wp ywów z odp atnego nabycia prawa w asno wieczystego w kwocie z, z na zadania: z, z, 850 z 6.220z z z et Gminy I owa zosta ustalony: z 2. Plan wydatków z z etu z w tym: - z kredytów z yczki z yczek z lat ubieg ych) z. etu z w tym: - sp ata po yczek z - sp ata kredytów z

25 ETU za I pó rocze 2007 R. Dochody wykonane zosta y w 41% uzyskuj ,67 z natomiast wykonanie wydatków wynosi ,92 z, co stanowi 40,88% ród em s z a ich wykonanie pomniejszone o kwocie ,51 z, wówczas wska 3) przekszta cenie prawa wieczystego u wania w prawo w asno 4) odp atne nabycie prawa w asno 5) odsetki od wp at nieterminowych O G Ó E M: i zrealizowane jest w 14,24%. Wp yw na takie wykona dochody z tytu u wp at z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ród ami dochodów, które zosta y zrealizowane poni dochody z tytu u podatków i op at od osób prawnych dy Skarbowe, które zosta y 2) podatek od dzia alno fizycznych, op acany w formie karty 3) udzia y w podatku dochodowym od osób prawnych 5) odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 0,00 O G Ó E M : e wykonanie z ww. tytu ów nie jest uzale czasowego, ponadto realizacja udzia ów w podatku od w drugim pó roczu roku bud ej 50% zosta y

26 udzia y w podatku dochodowym od osób fizycznych, g realizacja wynosi z, przy prognozach z, co stanowi 48,66%. Podobnie jak w przypadku udzia ów od osób prawnych, realizacja dochodów z tego tytu u posiada a w latach poprzednich tendencj w drugim pó roczu. Dochody z pozosta ych wa róde dochodów w stosunku do prognoz zosta y stwa zosta a zrealizowana w 59,12% t.j.: O G Ó E M : II. Dochody z tytu u dotacji celowych i zrealizowane zosta y w 53,71 % w tym: realizacje w asnych zada i op atach lokalnych OGÓ EM ,00 III. Dochody z tytu u podatków i op at od osób fizy w I owej, których wykonanie wynosi 52,48% 6) wp ywy z op aty targowej ,00

27 7) odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 3.746,0 8) wp ywy z ró nych op at 1.232,00 9) Wp ywy z op aty skarbowej 10)Wp aty z innych lokalnych op at pobiera- O G Ó E M: Wykonanie wydatków za I pó rocze 2007r. wynosi 40,8 plan ,00 z wykonanie ,92 z w tym: WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W I PÓ ROCZU 200 Przebudowa ulic Piaskowej i dzia ki nr 286 i Poniatow owej UM I owa UM I owa 3 Przebudowa ulicy 3-go Maja i Strzeleckiej w I owej UM I owa 4 Przebudowa drogi gminnej ul. Koscielna UM I owa 5 Przebudowa ulic Okrzei i Zau ek Rybacki w I owej UM I owa 6 Przebudowa ulicy Blacharskiej w I owej UM I owa g t oczny UM I owa oczny 8 Zakup komputerów, programów i licencji UM I owa UM I owa tu bojowego dla OSP Borowe UM I owa instalacji grzewczej w tym zakup kot a C.O. w remi UM I owa nieniowej UM I owa ówek UM I owa ciekowej dla wsi Czerna UM I owa

28 ciekowej dla wsi Borowe UM I owa Wspó finansowanie opracowania dokumentacji technicz cieków z w UM I owa UM I owa UM I owa Budowa hali sportowej- prace przygotowawcze UM I owa Projekt budowlany-droga Szczepanów UM I owa cie wody Szczepanów UM I owa OGÓ EM ,00 za cznika Zadania inwestycyjne Uchwa Nr 58/5/VIII/07 Rady Miejskiej w I owej z dnia wynosi z, a spowodowana jest zwi z o lonego w 12 pkt 3 Uchwa y 33/5/VI/07 Rady Miejskiej w I owej z dnia 27 marca Gminy I owa dokona zmniejszenia planu wydatków bie z Zarz ,35 z.

29 SZE WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓ ROCZE 2007 R. WYST PI O CYCH DZIA ACH : 1) DZIA 600 Transport i sk ada si tkowych istotny wp yw maj - Przebudowa ulic Okrzei i Zau ek Rybacki w I owej, - Przebudowa Ulicy Blacharskiej w I owej, na które sk adanie wniosków o wspó finansowanie funduszy strukturalnych nie zosta o uruchomione. 2) DZIA 700 Gospodarka mieszkaniowa 36,37% na t sk ada si wykonanie w rozdzia ach: Pozosta a dzia alno w 7,48%, na wykonanie to maja wp yw wp aty du Skarbowego z tytu u podatku VAT. W zwi dzie kszta towa a si ytkowników sk adników maj 3) DZIA 710 Dzia alno us ugowa w 17,31% na tak sk ada si cych rozdzia ach: niona jest od z o zaniach w kwocie 1.940z. Wydatki w tym rozdziale z pó roczu 2007r. po zawarciu umowy, Pozosta a dzia alno 4) DZIA 752 Obrona narodowa 7,89%,na tak sk ada si o ile w drugim pó roczu p ynno 5) DZIA 757 Obs uga d ugu publicznego Obs uga papierów warto

30 nika czasowego wynika z faktu sp at rat kapita owych w terminach wcze 6) DZIA 851- Ochrona zdrowia-19,28%, istotny wp yw Przeciwdzia anie alkoholizmowi, które stan wydatków dzia u 851,wykonanie w rozdziale wyn znych i niedzia aj cia zysku i jako zakup us ug b 7) DZIA 926- Kultura fizyczna i sport-28,25% na ta realizacje sk ada si zaniach w kwocie 7.057,36 z, oraz mog y by te o ile w drugim pó roczu ynno w pierwszym pó roczu przy tkowymi mog o spowodowa

31 III. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY I OWA ZA I PÓ ROCZE 2007 R. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo - wykonanie wp aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wp ywów z podatku etowych, wspó finansowanych ze etowych, wspó finansowanych ze 3. POZOSTA A DZIA ALNO 1. zakup materia ów i wyposa 2.zakup us ug pozosta ych - op aty za przesy ki listowe zwi ne op aty i sk adki- 4. zakup materia ów papier. do sprz - materia y papiernicze - 64,90

32 Dzia 600 Transport i 2) zakup materia ów i wyposa 3) zakup us ug remontowych 4) zakup us ug pozosta ych ,00 w tym - us uga sprz Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa -wykonanie 17. 1) zakup materia ów i wyposa - dop ata przy zamianie dzia ek - 540,00 2) zakup us ug pozosta ych ,00 w tym - za og oszenia w prasie ne op aty i sk adki - op ata s - op ata za wy ,68 w tym:

33 2 POZOSTA A DZIA ALNO 1) podatek od towarów i us ug VAT - 504,63 Dzia 710 Dzia alno us ugowa -wykonanie ,18 w tym: 1) zakup us ug pozosta ych ,00 w ty 1. zakup us ug pozosta ych ,18 w tym -wykonanie podzia ów geodezyjnych i wypisów z rej. Dzia 750 Administracja publiczna -wykonanie 79 3) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ) sk adki na FP - 880,09 5) zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe (druki do USC i ewidencji ludn 7) zakup us ug pozosta ych ,39 w tym: - przesy ka druków - us ugi komunalne -

34 2) zakup materia ów i wyposa - artyku y spo 3) zakup us ug pozosta ych ,00 w tym: stunku(prezentacja m odzie e s u 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ) sk adki na FP ,55 6) wp aty na PFRON ,00 - obs uga prawna ,00 8) zakup materia ów i wyposa - materia y budowlane ,33 - materia y biurowe, druki ciowe, artyku y spo

35 - op aty pocztowe 10) zakup us ug remontowych ,51 w tym 11) zakup us ug zdrowotnych -282,00 w tym 12) zakup us ug pozosta ych ,32 w tym ci sta ych - 449,56 - og oszenia - us.transportowe - 100,00 - us ugi pocztowe ,16 - us ugi pozosta e ) zakup us ug dost ) zakup us ug telefonii komórkowej ) zakup us ug telefonii stacjonarnej e s u ne op aty i sk adki ,04 w tym:

36 cych cz onkami korpusu s u 20) zakup materia ów papierniczych do sprz - umowa o dzie o usl.t umacza 2) zakup materia ów i wyposa - materia y dla grup szkol ,00 3) zakup us ug pozosta ych us. gastronomiczna - 4. POZOSTA A DZIA ALNO 1) wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednoste - sk adka cz onkowska na ZG ,00 - diety so tysów ,00 3) zakup us ug pozosta ych us uga transportowa - ne op aty i sk adki ,73 w tym: - sk adka na EUROREGION ,73 - sk adka na Zrzeszenie wójtów i burmistrzów -

37 Dzia 751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA 2) sk adki na ubezpieczenie spo eczne - 55,40 3) sk adki na FP - 7,94 4) zakup us ug pozosta ych - 9,60 w tym - przesy ki pocztowe - 9,60 - diety cz onków komisji wyborczych ,00 2) zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe - 597,96 3) zakup us ug remontowych - 60,00 w tym e s u 5) zakup materia ów papier. do sprz Dzia 752 Obrona narodowa - wykonanie 1. POZOSTA E WYDATKI OBRONNE 1.500,00 W TY 1) zakup materia ów i wyposa

38 Dzia 754 Bezpiecze - udzia w akcjach p.po OSP I OWA ,39 2) sk adki na ubezpieczenie spo eczne - 6 OSP I OWA - 317,29 OSP I OWA ,64 4) zakup materia ów i wyposa OSP I OWA ,99 w tym: - materia y do remontu - 533,05 OSP I OWA - 582,57 w tym:

39 6) zakup us ug remontowych - 452,01 w tym 7) zakup us ug pozosta ych ,24 w tym - us uga gastronomiczna na zawodach - 135,00 OSP I OWA - 612,55 w tym: - us ugi pocztowe - 3 8) zakup us ug telefonii stacjonarnej - 971,34 OSP I OWA - 321,41 ne op aty i sk adki ,00 w tym: - op aty ewidencyjne - 8,0 kot a i instalacji grzewczej w OSP Konin - 6. Dzia 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizyc 1. POBÓR PODATKÓW, OP AT I NIEPODATKOWYCH NALE - prowizje so tysów i inkasenta op aty targowej -7 2) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ,7 3) sk adki na FP - 102,52

40 5) zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe - 250,83 6) zakup us ug pozosta ych ,15 w tym: - us. pocztowe ,15 ne op aty i sk adki ,53 w tym: - op aty s 9) zakup materia ów papierniczych do sprz Dzia 757 Obs uga d ugu publicznego -wykonanie 3 1. OBS UGA PAPIERÓW WARTO zane z obs ug d ugu publicznego - 600,00 w tym: - sp ata odsetek od po yczek i kredytów - wspó finansowanie przez j.s.t. - sp ata odsetek od kredytu Dzia 801 O 1. SZKO Y PODSTAWOWE ,35 W TYM: - dotacja dla NSP Ma a Szko a w Koninie SP I OWA ,74 w tym:

41 SP I OWA ,01 SP I OWA ,10 5) sk adki na ubezpieczenie spo eczne SP I OWA ,42 6) sk adki na FP ,76 w tym: SP I OWA ,71 7) zakup materia ów i wyposa SP I OWA ,57w tym: - materia y biurowe 4.234,29 - materia y do drobnych remo - materia y biurowe - materia y do drobnych remontów SP I OWA ,74

42 SP I OWA ,91 10) zakup us ug remontowych ,00 w tym: SP I OWA ,00 w tym: 11) zakup us ug zdrowotnych ,00 w SP I OWA ,00 w tym: 12) zakup us ug pozosta ych ,26 w ty SP I OWA ,07 w tym: - op aty pocztowe - op aty pocztowe - pozosta e uslugi 13) zakup us ug telefonii stacjonarnej 3.242,57 SP I OWA ,92 14) zakup us ug dost SP I OWA - 757,58

43 e s u SP I OWA ,19 ne op aty i sk adki SP I OWA ,61 w tym: ,79 w tym: SP I OWA ,00 18) zakup materia ów papierniczych do sprz SP I OWA - 744,90 SP I OWA ,00 cych cz onkami korpusu s u SP I OWA - 350,00 2. ODDZIA Y PRZEDSZKOLNE W SZKO ACH PODSTAWOWYCH - dotacja dla NSP Ma a Szko a w Koninie 5) sk adki na ubezpieczenie spo eczne - 2.

44 6) sk adki na FP - 419,41 w tym: 9) zakup us ug pozosta ych -80,00 w ty 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ) sk adki na FP ,98 6) zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe 442,56 - materia y do bie 9) zakup us ug remontowych - 122,00 10) zakup us ug zdrowotnych - 95,00 11) zakup us ug pozosta ych ,70 w tym: ci sta ych i p ynnych 597,46 - us ugi pocztowe 61,60

45 - pozosta e us ugi 12) zakup us ug dost 13) zakup us ug telefonii stacjonarnej - 785, e s u ne op aty i sk adki -470,42 w tym: 17) zakup materia ów papierniczych do sprz 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne - 5) sk adki na FP ,71 6) zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe - materia y do drobnych remontów 9) zakup us ug remontowych ,

46 10) zakup us ug zdrowotnych ,0 11) zakup us ug pozosta ych ,09 w - op aty pocztowe 12) zakup us ug dost 13) zakup us ug telefonii stacjonarnej - e s u ne op aty i sk adki ,62 w tym: 17) zakup materia ów papierniczych do sprz ENIE UCZNIÓW DO SZKÓ ,81 W TYM: 1) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ) zakup us ug pozosta ych ,16 w tym 6. ZESPO Y OBS UGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓ 3) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ,7 4) sk adki na FP ,80 5) zakup materia ów i wyposa

47 - Materia y biurowe 6) zakup us ug pozosta ych ,20 w tym - Us ugi informatyczne - Us ugi pocztowe e s u ne op aty i sk adki - 62,03 w tym: 10) zakup materia ów papierniczych do sprz 7. DOKSZTA CANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 10.4 cych cz onkami korpusu s u ne formy dokszta cania ,00 SP I OWA ,00 e krajowe s u SP I OWA - 204,00 8. POZOSTA A DZIA ALNO 3) sk adki na ubezpieczenie spo eczne 4) sk adki na FP - 662,79 6) zakup us ug pozosta ych -20,00 w tym

48 Dzia 851 Ochrona zdrowia -wykonanie , 1) zakup us ug pozosta ych ,01 w tym - profilaktyczne programy dla m odzie e s u 2. PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI ,42 W z zakresu przeciwdzia ania patologiom spo ecznym do realizacji stowarzyszeniom tszego Serca Pana Jezusa w I owej 2) sk adki ZUS - umowa zlecenie za pe nienie dy wietlicy dzia aj cej przy CARITAS w I owej ,81 4) zakup materia ów i wyposa - materia y do realizacji programów profilaktyczny - materia y biurowe wy umys - 501,38 -materia y do realizacji gminnej kampanii Zachowaj wy umys ,00 5) zakup us ug pozosta ych , - us ugi pocztowe - - us uga terapeutyczna PROFIL - 420, - zaj. grupowe i indywidualne z m odzie - szkolenie prac.opsi cz. Komisji 6) zakup us ug obejmujacych wykonanie ekspertyz,ana 7)zakup us ug telefonii stacjonarnej - 640,7

49 e s u ne op aty i sk adki - op ata sadowa - 440,00-3. POZOSTA A DZIA ALNO 2)zakup us ug pozosta ych - us uga przy Dzia 852 Pomoc Spo eczna - wykonanie 1.. DOMY POMOCY SPO ECZNEJ ,38 1. Zakup us ug przez jednostki samorz ADKI SPO ECZNEGO ,06 W TYM: wiadczenia spo eczne - zasi ki rodzinne z dodatkami - zasi ki piel 4.Sk adki na ubezpieczenia spo eczne - sk adki na ubezpieczenia spo eczne od wy - sk adki na ubezpieczenia spo eczne od 5.Sk adki na Fundusz Pracy 6.Zakup materia ów i wyposa -zakup materia ów biurowych i bhp

50 7.Zakup us ug pozosta ych - op ata pocztowa 8.) zakup us ug telefonii stacjonarnej - 3. SK ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OP ACANE ZA O WIADCZENIA Z POMOCY SPO ECZNEJ ORAZ 1. Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane prz wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektóre - sk adki zdrowotne od - sk adki zdrowotne od sk adki zdrowotne od zasi ków sta ych 4. ZASI KI I POMOC W NATURZE ORAZ SK ADKI NA UBEZPI - zwrot przez ZUS zasi ków sta ych wiadczenia spo eczne - zasi ek okresowy - zasi ek sta y - zasi ek celowy - zasi ek celowy: schroniska i noclegownie - zasi ek celowy: Domy Samotnej Matki wiadczenia spo eczne ,62 w tym: - wyp acone dodatki mieszkaniowe OPS - wyp acone dodatki mieszkaniowe UM I owa ,44 RODKI POMOCY SPO ECZNEJ 4. Sk adki na ubezpieczenie spo eczne

51 5. Sk adki na Fundusz Pracy 7. Zakup materia ów i wyposa - zakup materia ów biurowych tek s u - zakup materia ów do remontu bie 8. Zakup us ug remontowych 9. Zakup us ug zdrowotnych 10. Zakup us ug pozosta ych - og oszenia - op ata pocztowa (porto) 11. Zakup us ug dost 12. Zakup us ug telefonii stacjonarnej 13.op aty za administrowanie i czynsze za budynki e s u ne op aty i sk adki cych cz onkami korpusu s u 18. zakup materia ów papierniczych do sprz

52 7. POZOSTA A DZIA ALNO wiadczenia spo eczne ywianie dzieci i m odzie - posi ek dla potrzebuj - prace spo eczno u Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonan SP I OWA ,20 w tym: SP I OWA ,81 SP I OWA ,44 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ,4 SP I OWA ,15 5) sk adki na FP - 855,76 w tym: SP I OWA - 596,21 SP I OWA - 417,48 SP I OWA ,00

53 Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1) zakup us ug pozosta ych ,06 w tym: - dop ata do cieków (dop ata dla ZGKiM) ,06 przy cieków ul. Surzyna oraz op aty gu t ocznego kanalizacji przy budowie drogi gminnej 4) wp aty gmin na rzecz zwi - wspó finansowanie opracowania dokumentacji techni cieków z w etu otrzymana przez zak ad bud 2) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne - 4) zakup materia ów i wyposa - materia y budowlane do remontu WC publicznego -

54 6) Zakup us ug remontowych -834,61 7) Zakup us ug pozosta ych ,51 w SO ETWO KONIN 309,73 W TYM: ci sta ych - 309,73 etu otrzymana przez zak ad bud 2) Zakup us ug pozosta ych ,26w tym: - podcinka ga 1) zakup materia ów i wyposa 3) Zakup us ug remontowych ,50w tym: 4) Zakup us ug pozosta ych ,00 w tym: 5. POZOSTA A DZIA ALNO 1) Zakup us ug pozosta ych ,00w tym: - wy apywanie, przewóz i pobyt bezdomnych psów w s wykonanie awek

55 Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne , 5) sk adki na FP - 953,83 * GCKiS w I owej ,06 w tym: 6) zakup materia ów i wyposa *GCKiS w I owej ,74 w tym: materia y biurowe materia y-organizacja ferii i wakacji 19,00 materia y do pracowni plastycznej 879,56 Wspó praca z organizacjami spo ecznymi 931,11 materia y do drobnych remontów i napraw 355,68 zakup instr.muzycznych i materia ów dla Orkiestry

56 GCKiS w I owej ,39 so ectwo Szczepanów 124,28 w tym: so ectwo Jankowa so ectwo Borowe 253,29 w tym: 8) Zakup us ug remontowych - 366,00 w tym: GCKiS w I owej 366,00 w tym: 9) Zakup us ug pozosta ych ,41 GCKiS w I owej ,26w tym: ci sta ych i p ynnych 1.658,59 us ugi pocztowe Wspó praca z organizacjami spo ecznymi 1.513,33 du Miejskiego w I owej 1.417,15w tym: 10) zakup us ug telefonii komórkowej -1 11) zakup us ug telefonii stacjonarnej e krajowe s u ne op aty i sk adki - 7,64 w tym: cych cz onkami korpusu s u 16) zakup materia ów papierniczych do sprz

57 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne 5) sk adki na FP - 417,32 7) zakup materia ów i wyposa 10) zakup us ug remontowych ) zakup us ug pozosta ych - - op aty pocztowe e s u Dzia 926 Kultura fizyczna i sport- wykonanie 1) sk adki na ubezpieczenie spo eczne 2) sk adki na FP - 40,67 4) Zakup us ug pozosta ych ,95 w tym: - utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w I owej

58

59 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU W ZAK ADZIE DOCHODÓW W ASNYCH JEDNOSTEK ETOWYCH ZA I PÓ ROCZE 2007 R. I. ZAK AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W I OWEJ II. DOCHODY W ASNE JEDNOSTEK DOCHODY W ASNE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W I OWEJ. POZOSTA A DZIA ALNO ASNE SZKÓ PODSTAWOWYCH: - SZKO A PODSTAWOWA W I OWEJ - SZKO A PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE DOCHODY W ASNE GIMNAZJUM W I OWEJ. DOCHODY W ASNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W I OWEJ.

60 I. ZAK AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OWEJ 2. Wp ywy z us ug ,00 Pozosta e odsetki 4. Wp ywy z ró OGÓ EM PRZYCHODY ,40 4. Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ,00 5. sk adki na FP ,00 6. Wp aty na PFRON 7.100,00 8 Materia y , zakup us ug remontowych , Zakup us ug zdrowotnych 2.316, Zakup us ug pozosta ych , Op.z tyt.zak. us. tel.komórkowej , Op.z tyt.zak. us. tel.stacjonarnej 8.894,00 e s u ne op aty i sk adki , Pozosta e pod.na rzecz bud Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at Pozosta e odsetki Wydatki na zakupy inwestycyjne zak adów

61 27. wp ata do bud OGÓ EM WYDATKI ,40 3. pozosta e

62 OWEJ ZA I pó rocze 2007 r. w poszczególnych rozdzia ach dzia alno DZIA 700 ROZDZIA wp ywy z us ug ,37 w tym: - us ugi remontowe ,81 - odzysk materia ów - 445,30 3) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ,9 4) Sk adki na fundusz pracy ,60 6) Zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe i inne ,50 - materia y na remonty bie 8) Zakup us ug remontowych ,94 w ty trzne us ugi ogólnobudowlane ,89 9) Zakup us ug zdrowotnych - 101,01 10) Zakup us ug pozosta ych ,12 w tym: - us ugi kominiarskie ,08

63 - us ugi dla wspólnot mieszkaniowych wy.lini energetycznej - 94,00 -us.dezynf. i z zakr.bhp,bankowe 11) Op.z tyt. zsak. us. tel. komórkowej ) Op.z tyt. zsak. us. tel. stacjonarnej - e s u ne op aty i sk adki ,34 w tym: 15) Odpisy na Zak adowy F-sz 17) Odsetki od podatków i op at - 69,73 18) pozosta e odsetki - 83,15 DZIA 900 ROZDZIA WP YWY Z US UG ,75 W TYM: ci p ynnych ,57 b) dop ata do odprowadzania

64 3) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ) Sk adki na fundusz pracy ,62 6) Zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe ,50 - materia y ,45 8) Zakup us ug remontowych ,56 w tym: 9) Zakup us ug zdrowotnych - 190,40 10) Zakup us ug pozosta ych ,06 w tym: - przy.kanalizacji - 330,00 - za us ugi bankowe - 37,57 - us ugi z zakresu bhp pozosta e 11) Op. z tyt. zak. us. tel. komórkowej - 12) Op. z tyt. zak. us. tel. stacjonarnej e s u ne op aty i sk adki ,21 w tym: 15) Odpisy na Zak adowy F-sz 18) Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 178,61

65 19) Pozosta a odsetki - 212,94 DZIA 900 ROZDZIA WP YWY Z US UG ,94 W TYM: ci sta ych ,40 b) rycza t za pojemniki ,19 f) transport, adowanie - g) us.remont., budowlane ,92 y z omu ,26 i) wp ywy ze sk adowania na wysypisku - j) wp ywy z us ug cmentarnych ,00 j) wp ywy ze sprzeda k) wp ywy ze sprzeda ) wp ywy za energi m) wp ywy za energi n) odzysk materia ów ,00 2. POZOSTA E ODSETKI ,17 3. WP YWY Z RÓ a) op aty s

66 3) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ) Sk adki na fundusz pracy ,66 5) Sk adki na PFRON ,00 7) Zakup materia ów i wyposa - materia y do remontów ,11 - materia y biurowe ,87 9) Zakup us ug remontowych ,46 w tym: 10) Zakup us ug zdrowotnych - 384,58 w tym 11) Zakup us ug pozosta ych ,59 w ty - us ugi bankowe - - us ugowe badanie wód ,50 ci sta ych ,33 - us.pocztowe - 12) Op. z tyt. zak. us. tel. komórkowej - 13) Op. z tyt. zak. us. tel. stacjonarnej e s u ne op aty i sk adki ,18 w tym: - op aty za korzystanie ze

67 16) Odpisy na Zak adowy F-sz 19) Pozosta e podatki na rzecz bud 21) Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 250,28 22) Pozosta e odsetki - 298,38 26) wydatki na zakupy inwestycyjne zak adów bud DZIA 900 ROZDZIA WP YWY Z US UG ,81 W TYM:

68 3) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ) Sk adki na fundusz pracy - 230,00 6) Zakup materia ów i wyposa - materia y materia y biurowe - 319,06 7) Zakup us ug remontowych - 1,75 w tym: 8) Zakup us ug zdrowotnych - 1,60 w tym 9) Zakup us ug pozosta ych - 47,21 w tym: - us ugi bankowe - - us ugi zwi 10) Op. z tyt. zak. us. tel. komórkowej - 11) Op. z tyt. zak. us. tel. stacjonarnej e s u ne op aty i sk adki - 499,19 w tym: 14) Odpisy na Zak adowy F-sz 16) Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at - 18,53 17) Pozosta e odsetki - 22,09

69 DZIA 900 ROZDZIA WP YWY Z US UG - 795,28 W TYM: 3) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ) Sk adki na fundusz pracy - 152,71 6) Zakup materia ów i wyposa - materia y ) Zakup us ug remontowych - 851,52 w tym: 8) Zakup us ug zdrowotnych - 0,41 w 9) Zakup us ug pozosta ych - 12,23 w ty - us ugi bankowe - - us ugi z zakresu bhp - 8,28 10) Op. z tyt. zak. us. tel. komórkowej -

70 11) Op. z tyt. zak. us. tel. stacjonarnej e s u ne op aty i sk adki - 2,64 w tym: 14) Odpisy na Zak adowy F-sz 16) Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at - 4,80 17) Pozosta e odsetki - 5,72

71 II DOCHODY W ASNE JEDNOSTEK BUD WYKONANIE ZA I PÓ ROCZE 2007 ROKU DOCHODY W ASNE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W I OWEJ. 1. Wp ywy z ró nych op at ,00 2. Wp ywy z us ug ,00 3. Pozosta e odsetki OGÓ EM PRZYCHODY ,00 1. Zakup materia ów i wyposa 5. Zakup us ug remontowych 2.960,00 6. Zakup us ug pozosta ych 5.000,00 OGÓ EM WYDATKI ,00

72 OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ASNYCH Przedszkola Miejskiego w I owej ZA I PÓ ROCZE 2007 R. 1. Wp aty za wy 2. Odp atno 1. Zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe 3. Us. remontowe- instal.elektryczna 5. Zakup us ug pozosta ych ci sta ych i p ynnych 895,16 - op ata pocztowa za przesy ki pom.dydakt.

73 POZOSTA A DZIA ALNO ASNE SZKÓ PODSTAWOWYCH. 1. Wp ywy z us ug ,00 2 Pozosta e odsetki 0 OGÓ EM PRZYCHODY ,00 1. Sk.ZUS 2. Sk. F.Pracy 4. Zakup materia ów i wyposa 5. Zakup us ug remontowych 4.000,00 6. Zakup us ug pozosta ych 4.000,00 OGÓ EM WYDATKI

74 OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ASNYCH Szko y Podstawowej w I owej i Szko y Podstawowej w I PÓ ROCZE 2007 R. ROZDZIA POZOSTA A DZIA ALNO 1) Wp ywy z us ug ,26 w tym: SP W I OWEJ ,26 w tym: - wp aty za obiady ,26 2) Pozosta e odsetki - 6,40 w tym: SP W I OWEJ SP W I OWEJ ,44 w tym: 2) Sk. ZUS SP W I OWEJ - 256,62 3) Sk.F.Pracy SP W I OWEJ - 36,26 4) Zakup materia ów i wyposa SP W I OWEJ ,24 w tym: - materia y biurowe - 91,20 SP W I OWEJ ,57 SP W I OWEJ ,88 8) Zakup us ug pozosta ych - 1.3

75 SP W I OWEJ ,73 W TYM: - us ugi zabezpieczaj

76 DOCHODY W ASNE GIMNAZJUM W I OWEJ. 1. Pozosta e odsetki 0 OGÓ EM PRZYCHODY 3.974,00 1. Zakup materia ów i wyposa 3. Zakup us ug pozosta ych 0 OGÓ EM WYDATKI

77 OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ASNYCH Gimnazjum w I owej za I pó rocze 2007r. ROZDZIA GIMNAZJUM 1) Pozosta e odsetki - 0,72 w ty

78 DOCHODY W ASNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W I OWEJ. 1. Wp ywy z us ug ,00 2 Pozosta e odsetki OGÓ EM PRZYCHODY ,00 2. Zakup materia ów i wyposa 4. Zakup us ug remontowych 400,00 3. Zakup us ug pozosta ych 1.000,00 OGÓ EM WYDATKI

79 OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ASNYCH Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej za I PÓ ROZDZIA DOMY I O Wp ywy z us ug ,00 w tym: - op aty za aerobik 1.940,00 - op aty z imprez 3.386,00 - op ata za karate i krzese Pozosta e odsetki - 2,92 w tym: 2) Zakup materia ów i wyposa - materia y do remontu 3) Zakup us ug pozosta ych - 4) Zakup us ug remontowych -

80

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 1/2010 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZWADZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADZY PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK Uchwała Nr XLIV / 330 / 09 z dnia 29 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Załącznik do Zarządzenia Wójta nr 12 /2013 z dnia 25.03.2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012 Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 8270 - poz. 1735 Województwa Lubuskiego Nr 118

Dziennik Urzędowy - 8270 - poz. 1735 Województwa Lubuskiego Nr 118 Dziennik Urzędowy - 8270 - poz. 1735 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 169/08 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2008r. Wykonanie prognozowanych dochodów za 2007r. Dział Rozdział Treść Prognozy Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2008 r. I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 R. 1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2008. Budżet miasta na rok 2008 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2007 r. Dochody budżetowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo