Wykonanie prognozowanych dochodów za I pó rocze 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie prognozowanych dochodów za I pó rocze 20"

Transkrypt

1 Ą ł Ą ÓŁ ń Ś ćń ż Ć ó ą ę łą łą ół ą łą ó ę ż ół ó ż ół ó ż ó łą ń ó ó ół ą Ą Ś ą ę łą ó ó Źą ą ą ń Źą ó Ó ł żą żą ó łą ół łą ó ó ó łą ęść ż ół łą Ń ż ó Ń ż ż ó ł Ś ż Ę ó łą ó ó Ń ż

2 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ Wykonanie prognozowanych dochodów za I pó rocze 20 Dzia zia Rolnictwo i owiectwo Pozosta a dzia alno awy sk adników Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa asno Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at Transport i 0690 Wp ywy z ró nych op at rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin róde Dzia alno us ugowa rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin róde Wp ywy z op at za zarz awy sk adników Wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u wieczystego przys uguj prawo w asno Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa asno Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at

3 Dzia zia 0970 Wp ywy z ró 2980 Wp ywy do wyja dy naczelnych organów w adzy dy naczelnych organów w adzy pa Wp ywy z podatku dochodowego od osób Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków Wp ywy z podatku rolnego, podatku le op at lokalnych od osób prawnych i innych nych op at Podatek od dzia alno fizycznych, op acany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków i op at

4 Dzia zia op atach lokalnych Wp ywy z podatku rolnego, podatku le ci cywilno-prawnych oraz podatków i op at 0430 Wp ywy z op aty targowej nych op at Odsetki od nieterminowych wplat z tytu u podatków i op at Wp ywy z innych op at stanowi 0410 Wp ywy z op aty skarbowej Wp ywy z op at za wydawanie zezwolenia na Wp ywy z innych lokalnych op at pobieranych przez Udzia y gmin w podatkach stanowi Pobór podatków,op at i niepodatkowych nalezno 0690 Wp ywy z ró nych op at 0920 Pozosta e odsetki Szko y podstawowe 0920 Pozosta e odsetki

5 Dzia zia 0830 Wp ywy z us ug 0920 Pozosta e odsetki awy sk adników 0920 Pozosta e odsetki Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó 0920 Pozosta e odsetki Pozosta a dzia alno rodki na dofinansowanie w asnych zada róde Pomoc spo eczna sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za spo ecznej oraz niektóre Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na w asnych zada rodki pomocy spo ecznej 0920 Pozosta e odsetki w asnych zada Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi 0690 Wp ywy z ró nych op at

6 Dzia zia Pozosta a dzia alno w asnych zada w asnych zada Wp ywy ze sprzeda 0920 Pozosta e odsetki rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin róde

7 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA ROLNICTWO I OWIECTWO , , POZOSTA A DZIA ALNO TRANSPORT I POZOSTA A DZIA ALNO DZIA ALNO US UGOWA , , POZOSTA A DZIA ALNO

8 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA POZOSTA A DZIA ALNO ADZY PA ADZY PA POZOSTA E WYDATKI OBRONNE ,00

9 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA POBÓR PODATKÓW OP AT I OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO , ,41 OBS UGA PAPIERÓW SZKO Y PODSTAWOWE , ODDZIA Y PRZEDSZKOLNE W SZKO ACH PODSTAWOWYCH

10 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA ENIE UCZNIÓW DO SZKÓ , ZESPO Y OBS UGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓ DOKSZTA CANIE I DOSKONALENIE POZOSTA A DZIA ALNO PRZECIWDZIA ANIE POZOSTA A DZIA ALNO POMOC SPO ECZNA , , DOMY POMOCY SPO ECZNEJ ,00

11 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA SK ADKI NA UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO SK ADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OP ACANE ZA OSOBY SPO ECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ZASI KI I POMOC W NATURZE ORAZ SK ADKI NA UBEZPIECZENIA RODKI POMOCY SPO ECZNEJ , POZOSTA A DZIA ALNO

12 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA B) dotacja przedmiotowa dla zak adu A) dotacja przedmiotowa dla zak adu POZOSTA A DZIA ALNO

13 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU ZA I PÓ ROCZE 2007 R. DZIA DZIA

14 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓ ROCZE 2007 R. 1. Zadania zlecone -Pozosta a dzia alno dzia 010 rozdzia dzia 750 rozdzia organów w adzy pa dzia 751 rozdzia dzia 751 rozdzia zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia spo ecznego dzia 852 rozdzia Zadania zlecone sk adki na ubezpieczenia zdrowotne op acane za pomocy spo ecznej oraz niektóre dzia 852 rozdzia Zadania zlecone Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia dzia 852 rozdzia O G Ó E M : , ,23

15 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ DOWEJ W I PÓ ROCZU 2007 R. Zadania powierzone- Dzia alno us ugowa-cmentarze dzia 710 rozdzia O G Ó E M :

16 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA W ASNE GMINY REALIZOWANE FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓ ROCZU 2007 R. 1. Przeciwdzia anie patologiom spo ecznym Dzia 851 Rozdzia Dzia 921 Rozdzia O G Ó E M :

17 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ DOTACJE PODMIOTOWE W I PÓ ROCZU 2007 R. Ma a Szko a Konin Dzia 801 Rozdzia Ma a Szko a Konin Dzia 801 Rozdzia w I owej Dzia 921 Rozdzia O G Ó E M :

18

19 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ Wydatki jednostek pomocniczych w I pó roczu 2007r. Dzia Rozdzia So ectwo Borowe 2 466,00 So ectwo Czy So ectwo Czerna 1 845,00 So ectwo Jankowa So ectwo Klików 518,00 So ectwo Konin So ectwo Kowalice 270,00 So ectwo Wilkowisko 249,00 So ectwo Szczepanów So ectwo Ogó em

20 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ZA I pó rocze 2007 R. 1. Wp ywy z ró nych op at ,00 OGÓ EM PRZYCHODY ,00 1. Zakup us ug pozosta ych ,00 OGÓ EM WYDATKI ,00 O G Ó E M

21 ZA I PÓ ROCZE 2007r. 1) Wp ywy z ró nych op at ,32 w tym: - przelewy od Marsza ka Województwa Lubuskiego 1) Zakup us ug pozosta ych z przeznaczeniem na dop at

22 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU GMINY I OWA ZA I pó rocze 2007 R. ECIE GMINY I OWA III OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY I OWA

23 ECIE GMINY I OWA W I PÓ ROCZU 2007 R. Uchwa Nr 33/5/VI/07 Rady Miejskiej w I owej z dnia 27 marca 2007r. zosta ci z, po stronie ci z, ustalono rozchody bud etu w kwocie z z przeznaczeniem na sp at igw w kwocie z, sp at igw w kwocie z, sp at w kwocie z, sp at kredytów w kwocie z w tym z przyp sp at projektu finansowanego z udzia em z z przeznaczeniem na sp at yczek w kwocie z w tym z tytu u po z. W pierwszym pó roczu roku bud cych tytu ów: w asnych z w wyniku: spo eczna z, na któr sk adaj kszenia w rozdzia ach: Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na z z przeznaczeniem na wyp at zasi ków okresowych, rodki pomocy spo ecznej o kwot z z przeznaczeniem na wyp at Pozosta a dzia alno z z przeznaczeniem na Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdzia Pomoc uczniów w kwocie z z przeznaczeniem na dofi z w wyniku; naczelnych organów w adzy pa rozdzia W z z przeznaczeniem na wyborów uzupe niaj cych do Rady Miejskiej w I owej. Rolnictwo i owiectwo, rozdzia Pozosta a dzia alno 8.964z z przeznaczeniem na zwrot cz

24 1.485 z w rodków finansowych przez ZUS z tytu u wyp aconych zasi ków sta ych z w zwi z w tym: - odsetek od nieterminowych wp at o kwot z - wp ywów z ró nych op at o kwot z - wp ywów z ró z ród em pokrycia zmniejszenia prognoz dochodów z tytu u wp ywów z odp atnego nabycia prawa w asno etu) w kwocie z, które pokrywa z w tym z tytu u: - op aty administracyjnej za czynno dowe w kwocie z, cej subwencji ogólnej w kwocie z, - wp ywów z odp atnego nabycia prawa w asno wieczystego w kwocie z, z na zadania: z, z, 850 z 6.220z z z et Gminy I owa zosta ustalony: z 2. Plan wydatków z z etu z w tym: - z kredytów z yczki z yczek z lat ubieg ych) z. etu z w tym: - sp ata po yczek z - sp ata kredytów z

25 ETU za I pó rocze 2007 R. Dochody wykonane zosta y w 41% uzyskuj ,67 z natomiast wykonanie wydatków wynosi ,92 z, co stanowi 40,88% ród em s z a ich wykonanie pomniejszone o kwocie ,51 z, wówczas wska 3) przekszta cenie prawa wieczystego u wania w prawo w asno 4) odp atne nabycie prawa w asno 5) odsetki od wp at nieterminowych O G Ó E M: i zrealizowane jest w 14,24%. Wp yw na takie wykona dochody z tytu u wp at z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ród ami dochodów, które zosta y zrealizowane poni dochody z tytu u podatków i op at od osób prawnych dy Skarbowe, które zosta y 2) podatek od dzia alno fizycznych, op acany w formie karty 3) udzia y w podatku dochodowym od osób prawnych 5) odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 0,00 O G Ó E M : e wykonanie z ww. tytu ów nie jest uzale czasowego, ponadto realizacja udzia ów w podatku od w drugim pó roczu roku bud ej 50% zosta y

26 udzia y w podatku dochodowym od osób fizycznych, g realizacja wynosi z, przy prognozach z, co stanowi 48,66%. Podobnie jak w przypadku udzia ów od osób prawnych, realizacja dochodów z tego tytu u posiada a w latach poprzednich tendencj w drugim pó roczu. Dochody z pozosta ych wa róde dochodów w stosunku do prognoz zosta y stwa zosta a zrealizowana w 59,12% t.j.: O G Ó E M : II. Dochody z tytu u dotacji celowych i zrealizowane zosta y w 53,71 % w tym: realizacje w asnych zada i op atach lokalnych OGÓ EM ,00 III. Dochody z tytu u podatków i op at od osób fizy w I owej, których wykonanie wynosi 52,48% 6) wp ywy z op aty targowej ,00

27 7) odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 3.746,0 8) wp ywy z ró nych op at 1.232,00 9) Wp ywy z op aty skarbowej 10)Wp aty z innych lokalnych op at pobiera- O G Ó E M: Wykonanie wydatków za I pó rocze 2007r. wynosi 40,8 plan ,00 z wykonanie ,92 z w tym: WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W I PÓ ROCZU 200 Przebudowa ulic Piaskowej i dzia ki nr 286 i Poniatow owej UM I owa UM I owa 3 Przebudowa ulicy 3-go Maja i Strzeleckiej w I owej UM I owa 4 Przebudowa drogi gminnej ul. Koscielna UM I owa 5 Przebudowa ulic Okrzei i Zau ek Rybacki w I owej UM I owa 6 Przebudowa ulicy Blacharskiej w I owej UM I owa g t oczny UM I owa oczny 8 Zakup komputerów, programów i licencji UM I owa UM I owa tu bojowego dla OSP Borowe UM I owa instalacji grzewczej w tym zakup kot a C.O. w remi UM I owa nieniowej UM I owa ówek UM I owa ciekowej dla wsi Czerna UM I owa

28 ciekowej dla wsi Borowe UM I owa Wspó finansowanie opracowania dokumentacji technicz cieków z w UM I owa UM I owa UM I owa Budowa hali sportowej- prace przygotowawcze UM I owa Projekt budowlany-droga Szczepanów UM I owa cie wody Szczepanów UM I owa OGÓ EM ,00 za cznika Zadania inwestycyjne Uchwa Nr 58/5/VIII/07 Rady Miejskiej w I owej z dnia wynosi z, a spowodowana jest zwi z o lonego w 12 pkt 3 Uchwa y 33/5/VI/07 Rady Miejskiej w I owej z dnia 27 marca Gminy I owa dokona zmniejszenia planu wydatków bie z Zarz ,35 z.

29 SZE WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓ ROCZE 2007 R. WYST PI O CYCH DZIA ACH : 1) DZIA 600 Transport i sk ada si tkowych istotny wp yw maj - Przebudowa ulic Okrzei i Zau ek Rybacki w I owej, - Przebudowa Ulicy Blacharskiej w I owej, na które sk adanie wniosków o wspó finansowanie funduszy strukturalnych nie zosta o uruchomione. 2) DZIA 700 Gospodarka mieszkaniowa 36,37% na t sk ada si wykonanie w rozdzia ach: Pozosta a dzia alno w 7,48%, na wykonanie to maja wp yw wp aty du Skarbowego z tytu u podatku VAT. W zwi dzie kszta towa a si ytkowników sk adników maj 3) DZIA 710 Dzia alno us ugowa w 17,31% na tak sk ada si cych rozdzia ach: niona jest od z o zaniach w kwocie 1.940z. Wydatki w tym rozdziale z pó roczu 2007r. po zawarciu umowy, Pozosta a dzia alno 4) DZIA 752 Obrona narodowa 7,89%,na tak sk ada si o ile w drugim pó roczu p ynno 5) DZIA 757 Obs uga d ugu publicznego Obs uga papierów warto

30 nika czasowego wynika z faktu sp at rat kapita owych w terminach wcze 6) DZIA 851- Ochrona zdrowia-19,28%, istotny wp yw Przeciwdzia anie alkoholizmowi, które stan wydatków dzia u 851,wykonanie w rozdziale wyn znych i niedzia aj cia zysku i jako zakup us ug b 7) DZIA 926- Kultura fizyczna i sport-28,25% na ta realizacje sk ada si zaniach w kwocie 7.057,36 z, oraz mog y by te o ile w drugim pó roczu ynno w pierwszym pó roczu przy tkowymi mog o spowodowa

31 III. OPIS RZECZOWY WYKONANIA WYDATKÓW GMINY I OWA ZA I PÓ ROCZE 2007 R. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo - wykonanie wp aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wp ywów z podatku etowych, wspó finansowanych ze etowych, wspó finansowanych ze 3. POZOSTA A DZIA ALNO 1. zakup materia ów i wyposa 2.zakup us ug pozosta ych - op aty za przesy ki listowe zwi ne op aty i sk adki- 4. zakup materia ów papier. do sprz - materia y papiernicze - 64,90

32 Dzia 600 Transport i 2) zakup materia ów i wyposa 3) zakup us ug remontowych 4) zakup us ug pozosta ych ,00 w tym - us uga sprz Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa -wykonanie 17. 1) zakup materia ów i wyposa - dop ata przy zamianie dzia ek - 540,00 2) zakup us ug pozosta ych ,00 w tym - za og oszenia w prasie ne op aty i sk adki - op ata s - op ata za wy ,68 w tym:

33 2 POZOSTA A DZIA ALNO 1) podatek od towarów i us ug VAT - 504,63 Dzia 710 Dzia alno us ugowa -wykonanie ,18 w tym: 1) zakup us ug pozosta ych ,00 w ty 1. zakup us ug pozosta ych ,18 w tym -wykonanie podzia ów geodezyjnych i wypisów z rej. Dzia 750 Administracja publiczna -wykonanie 79 3) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ) sk adki na FP - 880,09 5) zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe (druki do USC i ewidencji ludn 7) zakup us ug pozosta ych ,39 w tym: - przesy ka druków - us ugi komunalne -

34 2) zakup materia ów i wyposa - artyku y spo 3) zakup us ug pozosta ych ,00 w tym: stunku(prezentacja m odzie e s u 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ) sk adki na FP ,55 6) wp aty na PFRON ,00 - obs uga prawna ,00 8) zakup materia ów i wyposa - materia y budowlane ,33 - materia y biurowe, druki ciowe, artyku y spo

35 - op aty pocztowe 10) zakup us ug remontowych ,51 w tym 11) zakup us ug zdrowotnych -282,00 w tym 12) zakup us ug pozosta ych ,32 w tym ci sta ych - 449,56 - og oszenia - us.transportowe - 100,00 - us ugi pocztowe ,16 - us ugi pozosta e ) zakup us ug dost ) zakup us ug telefonii komórkowej ) zakup us ug telefonii stacjonarnej e s u ne op aty i sk adki ,04 w tym:

36 cych cz onkami korpusu s u 20) zakup materia ów papierniczych do sprz - umowa o dzie o usl.t umacza 2) zakup materia ów i wyposa - materia y dla grup szkol ,00 3) zakup us ug pozosta ych us. gastronomiczna - 4. POZOSTA A DZIA ALNO 1) wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednoste - sk adka cz onkowska na ZG ,00 - diety so tysów ,00 3) zakup us ug pozosta ych us uga transportowa - ne op aty i sk adki ,73 w tym: - sk adka na EUROREGION ,73 - sk adka na Zrzeszenie wójtów i burmistrzów -

37 Dzia 751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA 2) sk adki na ubezpieczenie spo eczne - 55,40 3) sk adki na FP - 7,94 4) zakup us ug pozosta ych - 9,60 w tym - przesy ki pocztowe - 9,60 - diety cz onków komisji wyborczych ,00 2) zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe - 597,96 3) zakup us ug remontowych - 60,00 w tym e s u 5) zakup materia ów papier. do sprz Dzia 752 Obrona narodowa - wykonanie 1. POZOSTA E WYDATKI OBRONNE 1.500,00 W TY 1) zakup materia ów i wyposa

38 Dzia 754 Bezpiecze - udzia w akcjach p.po OSP I OWA ,39 2) sk adki na ubezpieczenie spo eczne - 6 OSP I OWA - 317,29 OSP I OWA ,64 4) zakup materia ów i wyposa OSP I OWA ,99 w tym: - materia y do remontu - 533,05 OSP I OWA - 582,57 w tym:

39 6) zakup us ug remontowych - 452,01 w tym 7) zakup us ug pozosta ych ,24 w tym - us uga gastronomiczna na zawodach - 135,00 OSP I OWA - 612,55 w tym: - us ugi pocztowe - 3 8) zakup us ug telefonii stacjonarnej - 971,34 OSP I OWA - 321,41 ne op aty i sk adki ,00 w tym: - op aty ewidencyjne - 8,0 kot a i instalacji grzewczej w OSP Konin - 6. Dzia 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizyc 1. POBÓR PODATKÓW, OP AT I NIEPODATKOWYCH NALE - prowizje so tysów i inkasenta op aty targowej -7 2) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ,7 3) sk adki na FP - 102,52

40 5) zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe - 250,83 6) zakup us ug pozosta ych ,15 w tym: - us. pocztowe ,15 ne op aty i sk adki ,53 w tym: - op aty s 9) zakup materia ów papierniczych do sprz Dzia 757 Obs uga d ugu publicznego -wykonanie 3 1. OBS UGA PAPIERÓW WARTO zane z obs ug d ugu publicznego - 600,00 w tym: - sp ata odsetek od po yczek i kredytów - wspó finansowanie przez j.s.t. - sp ata odsetek od kredytu Dzia 801 O 1. SZKO Y PODSTAWOWE ,35 W TYM: - dotacja dla NSP Ma a Szko a w Koninie SP I OWA ,74 w tym:

41 SP I OWA ,01 SP I OWA ,10 5) sk adki na ubezpieczenie spo eczne SP I OWA ,42 6) sk adki na FP ,76 w tym: SP I OWA ,71 7) zakup materia ów i wyposa SP I OWA ,57w tym: - materia y biurowe 4.234,29 - materia y do drobnych remo - materia y biurowe - materia y do drobnych remontów SP I OWA ,74

42 SP I OWA ,91 10) zakup us ug remontowych ,00 w tym: SP I OWA ,00 w tym: 11) zakup us ug zdrowotnych ,00 w SP I OWA ,00 w tym: 12) zakup us ug pozosta ych ,26 w ty SP I OWA ,07 w tym: - op aty pocztowe - op aty pocztowe - pozosta e uslugi 13) zakup us ug telefonii stacjonarnej 3.242,57 SP I OWA ,92 14) zakup us ug dost SP I OWA - 757,58

43 e s u SP I OWA ,19 ne op aty i sk adki SP I OWA ,61 w tym: ,79 w tym: SP I OWA ,00 18) zakup materia ów papierniczych do sprz SP I OWA - 744,90 SP I OWA ,00 cych cz onkami korpusu s u SP I OWA - 350,00 2. ODDZIA Y PRZEDSZKOLNE W SZKO ACH PODSTAWOWYCH - dotacja dla NSP Ma a Szko a w Koninie 5) sk adki na ubezpieczenie spo eczne - 2.

44 6) sk adki na FP - 419,41 w tym: 9) zakup us ug pozosta ych -80,00 w ty 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ) sk adki na FP ,98 6) zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe 442,56 - materia y do bie 9) zakup us ug remontowych - 122,00 10) zakup us ug zdrowotnych - 95,00 11) zakup us ug pozosta ych ,70 w tym: ci sta ych i p ynnych 597,46 - us ugi pocztowe 61,60

45 - pozosta e us ugi 12) zakup us ug dost 13) zakup us ug telefonii stacjonarnej - 785, e s u ne op aty i sk adki -470,42 w tym: 17) zakup materia ów papierniczych do sprz 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne - 5) sk adki na FP ,71 6) zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe - materia y do drobnych remontów 9) zakup us ug remontowych ,

46 10) zakup us ug zdrowotnych ,0 11) zakup us ug pozosta ych ,09 w - op aty pocztowe 12) zakup us ug dost 13) zakup us ug telefonii stacjonarnej - e s u ne op aty i sk adki ,62 w tym: 17) zakup materia ów papierniczych do sprz ENIE UCZNIÓW DO SZKÓ ,81 W TYM: 1) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ) zakup us ug pozosta ych ,16 w tym 6. ZESPO Y OBS UGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓ 3) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ,7 4) sk adki na FP ,80 5) zakup materia ów i wyposa

47 - Materia y biurowe 6) zakup us ug pozosta ych ,20 w tym - Us ugi informatyczne - Us ugi pocztowe e s u ne op aty i sk adki - 62,03 w tym: 10) zakup materia ów papierniczych do sprz 7. DOKSZTA CANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 10.4 cych cz onkami korpusu s u ne formy dokszta cania ,00 SP I OWA ,00 e krajowe s u SP I OWA - 204,00 8. POZOSTA A DZIA ALNO 3) sk adki na ubezpieczenie spo eczne 4) sk adki na FP - 662,79 6) zakup us ug pozosta ych -20,00 w tym

48 Dzia 851 Ochrona zdrowia -wykonanie , 1) zakup us ug pozosta ych ,01 w tym - profilaktyczne programy dla m odzie e s u 2. PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI ,42 W z zakresu przeciwdzia ania patologiom spo ecznym do realizacji stowarzyszeniom tszego Serca Pana Jezusa w I owej 2) sk adki ZUS - umowa zlecenie za pe nienie dy wietlicy dzia aj cej przy CARITAS w I owej ,81 4) zakup materia ów i wyposa - materia y do realizacji programów profilaktyczny - materia y biurowe wy umys - 501,38 -materia y do realizacji gminnej kampanii Zachowaj wy umys ,00 5) zakup us ug pozosta ych , - us ugi pocztowe - - us uga terapeutyczna PROFIL - 420, - zaj. grupowe i indywidualne z m odzie - szkolenie prac.opsi cz. Komisji 6) zakup us ug obejmujacych wykonanie ekspertyz,ana 7)zakup us ug telefonii stacjonarnej - 640,7

49 e s u ne op aty i sk adki - op ata sadowa - 440,00-3. POZOSTA A DZIA ALNO 2)zakup us ug pozosta ych - us uga przy Dzia 852 Pomoc Spo eczna - wykonanie 1.. DOMY POMOCY SPO ECZNEJ ,38 1. Zakup us ug przez jednostki samorz ADKI SPO ECZNEGO ,06 W TYM: wiadczenia spo eczne - zasi ki rodzinne z dodatkami - zasi ki piel 4.Sk adki na ubezpieczenia spo eczne - sk adki na ubezpieczenia spo eczne od wy - sk adki na ubezpieczenia spo eczne od 5.Sk adki na Fundusz Pracy 6.Zakup materia ów i wyposa -zakup materia ów biurowych i bhp

50 7.Zakup us ug pozosta ych - op ata pocztowa 8.) zakup us ug telefonii stacjonarnej - 3. SK ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OP ACANE ZA O WIADCZENIA Z POMOCY SPO ECZNEJ ORAZ 1. Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane prz wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektóre - sk adki zdrowotne od - sk adki zdrowotne od sk adki zdrowotne od zasi ków sta ych 4. ZASI KI I POMOC W NATURZE ORAZ SK ADKI NA UBEZPI - zwrot przez ZUS zasi ków sta ych wiadczenia spo eczne - zasi ek okresowy - zasi ek sta y - zasi ek celowy - zasi ek celowy: schroniska i noclegownie - zasi ek celowy: Domy Samotnej Matki wiadczenia spo eczne ,62 w tym: - wyp acone dodatki mieszkaniowe OPS - wyp acone dodatki mieszkaniowe UM I owa ,44 RODKI POMOCY SPO ECZNEJ 4. Sk adki na ubezpieczenie spo eczne

51 5. Sk adki na Fundusz Pracy 7. Zakup materia ów i wyposa - zakup materia ów biurowych tek s u - zakup materia ów do remontu bie 8. Zakup us ug remontowych 9. Zakup us ug zdrowotnych 10. Zakup us ug pozosta ych - og oszenia - op ata pocztowa (porto) 11. Zakup us ug dost 12. Zakup us ug telefonii stacjonarnej 13.op aty za administrowanie i czynsze za budynki e s u ne op aty i sk adki cych cz onkami korpusu s u 18. zakup materia ów papierniczych do sprz

52 7. POZOSTA A DZIA ALNO wiadczenia spo eczne ywianie dzieci i m odzie - posi ek dla potrzebuj - prace spo eczno u Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonan SP I OWA ,20 w tym: SP I OWA ,81 SP I OWA ,44 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne ,4 SP I OWA ,15 5) sk adki na FP - 855,76 w tym: SP I OWA - 596,21 SP I OWA - 417,48 SP I OWA ,00

53 Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1) zakup us ug pozosta ych ,06 w tym: - dop ata do cieków (dop ata dla ZGKiM) ,06 przy cieków ul. Surzyna oraz op aty gu t ocznego kanalizacji przy budowie drogi gminnej 4) wp aty gmin na rzecz zwi - wspó finansowanie opracowania dokumentacji techni cieków z w etu otrzymana przez zak ad bud 2) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne - 4) zakup materia ów i wyposa - materia y budowlane do remontu WC publicznego -

54 6) Zakup us ug remontowych -834,61 7) Zakup us ug pozosta ych ,51 w SO ETWO KONIN 309,73 W TYM: ci sta ych - 309,73 etu otrzymana przez zak ad bud 2) Zakup us ug pozosta ych ,26w tym: - podcinka ga 1) zakup materia ów i wyposa 3) Zakup us ug remontowych ,50w tym: 4) Zakup us ug pozosta ych ,00 w tym: 5. POZOSTA A DZIA ALNO 1) Zakup us ug pozosta ych ,00w tym: - wy apywanie, przewóz i pobyt bezdomnych psów w s wykonanie awek

55 Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne , 5) sk adki na FP - 953,83 * GCKiS w I owej ,06 w tym: 6) zakup materia ów i wyposa *GCKiS w I owej ,74 w tym: materia y biurowe materia y-organizacja ferii i wakacji 19,00 materia y do pracowni plastycznej 879,56 Wspó praca z organizacjami spo ecznymi 931,11 materia y do drobnych remontów i napraw 355,68 zakup instr.muzycznych i materia ów dla Orkiestry

56 GCKiS w I owej ,39 so ectwo Szczepanów 124,28 w tym: so ectwo Jankowa so ectwo Borowe 253,29 w tym: 8) Zakup us ug remontowych - 366,00 w tym: GCKiS w I owej 366,00 w tym: 9) Zakup us ug pozosta ych ,41 GCKiS w I owej ,26w tym: ci sta ych i p ynnych 1.658,59 us ugi pocztowe Wspó praca z organizacjami spo ecznymi 1.513,33 du Miejskiego w I owej 1.417,15w tym: 10) zakup us ug telefonii komórkowej -1 11) zakup us ug telefonii stacjonarnej e krajowe s u ne op aty i sk adki - 7,64 w tym: cych cz onkami korpusu s u 16) zakup materia ów papierniczych do sprz

57 4) sk adki na ubezpieczenie spo eczne 5) sk adki na FP - 417,32 7) zakup materia ów i wyposa 10) zakup us ug remontowych ) zakup us ug pozosta ych - - op aty pocztowe e s u Dzia 926 Kultura fizyczna i sport- wykonanie 1) sk adki na ubezpieczenie spo eczne 2) sk adki na FP - 40,67 4) Zakup us ug pozosta ych ,95 w tym: - utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w I owej

58

59 ZA DZENIA BURMISTRZA I OWEJ ETU W ZAK ADZIE DOCHODÓW W ASNYCH JEDNOSTEK ETOWYCH ZA I PÓ ROCZE 2007 R. I. ZAK AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W I OWEJ II. DOCHODY W ASNE JEDNOSTEK DOCHODY W ASNE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W I OWEJ. POZOSTA A DZIA ALNO ASNE SZKÓ PODSTAWOWYCH: - SZKO A PODSTAWOWA W I OWEJ - SZKO A PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE DOCHODY W ASNE GIMNAZJUM W I OWEJ. DOCHODY W ASNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W I OWEJ.

60 I. ZAK AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OWEJ 2. Wp ywy z us ug ,00 Pozosta e odsetki 4. Wp ywy z ró OGÓ EM PRZYCHODY ,40 4. Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ,00 5. sk adki na FP ,00 6. Wp aty na PFRON 7.100,00 8 Materia y , zakup us ug remontowych , Zakup us ug zdrowotnych 2.316, Zakup us ug pozosta ych , Op.z tyt.zak. us. tel.komórkowej , Op.z tyt.zak. us. tel.stacjonarnej 8.894,00 e s u ne op aty i sk adki , Pozosta e pod.na rzecz bud Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at Pozosta e odsetki Wydatki na zakupy inwestycyjne zak adów

61 27. wp ata do bud OGÓ EM WYDATKI ,40 3. pozosta e

62 OWEJ ZA I pó rocze 2007 r. w poszczególnych rozdzia ach dzia alno DZIA 700 ROZDZIA wp ywy z us ug ,37 w tym: - us ugi remontowe ,81 - odzysk materia ów - 445,30 3) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ,9 4) Sk adki na fundusz pracy ,60 6) Zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe i inne ,50 - materia y na remonty bie 8) Zakup us ug remontowych ,94 w ty trzne us ugi ogólnobudowlane ,89 9) Zakup us ug zdrowotnych - 101,01 10) Zakup us ug pozosta ych ,12 w tym: - us ugi kominiarskie ,08

63 - us ugi dla wspólnot mieszkaniowych wy.lini energetycznej - 94,00 -us.dezynf. i z zakr.bhp,bankowe 11) Op.z tyt. zsak. us. tel. komórkowej ) Op.z tyt. zsak. us. tel. stacjonarnej - e s u ne op aty i sk adki ,34 w tym: 15) Odpisy na Zak adowy F-sz 17) Odsetki od podatków i op at - 69,73 18) pozosta e odsetki - 83,15 DZIA 900 ROZDZIA WP YWY Z US UG ,75 W TYM: ci p ynnych ,57 b) dop ata do odprowadzania

64 3) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ) Sk adki na fundusz pracy ,62 6) Zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe ,50 - materia y ,45 8) Zakup us ug remontowych ,56 w tym: 9) Zakup us ug zdrowotnych - 190,40 10) Zakup us ug pozosta ych ,06 w tym: - przy.kanalizacji - 330,00 - za us ugi bankowe - 37,57 - us ugi z zakresu bhp pozosta e 11) Op. z tyt. zak. us. tel. komórkowej - 12) Op. z tyt. zak. us. tel. stacjonarnej e s u ne op aty i sk adki ,21 w tym: 15) Odpisy na Zak adowy F-sz 18) Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 178,61

65 19) Pozosta a odsetki - 212,94 DZIA 900 ROZDZIA WP YWY Z US UG ,94 W TYM: ci sta ych ,40 b) rycza t za pojemniki ,19 f) transport, adowanie - g) us.remont., budowlane ,92 y z omu ,26 i) wp ywy ze sk adowania na wysypisku - j) wp ywy z us ug cmentarnych ,00 j) wp ywy ze sprzeda k) wp ywy ze sprzeda ) wp ywy za energi m) wp ywy za energi n) odzysk materia ów ,00 2. POZOSTA E ODSETKI ,17 3. WP YWY Z RÓ a) op aty s

66 3) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ) Sk adki na fundusz pracy ,66 5) Sk adki na PFRON ,00 7) Zakup materia ów i wyposa - materia y do remontów ,11 - materia y biurowe ,87 9) Zakup us ug remontowych ,46 w tym: 10) Zakup us ug zdrowotnych - 384,58 w tym 11) Zakup us ug pozosta ych ,59 w ty - us ugi bankowe - - us ugowe badanie wód ,50 ci sta ych ,33 - us.pocztowe - 12) Op. z tyt. zak. us. tel. komórkowej - 13) Op. z tyt. zak. us. tel. stacjonarnej e s u ne op aty i sk adki ,18 w tym: - op aty za korzystanie ze

67 16) Odpisy na Zak adowy F-sz 19) Pozosta e podatki na rzecz bud 21) Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 250,28 22) Pozosta e odsetki - 298,38 26) wydatki na zakupy inwestycyjne zak adów bud DZIA 900 ROZDZIA WP YWY Z US UG ,81 W TYM:

68 3) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ) Sk adki na fundusz pracy - 230,00 6) Zakup materia ów i wyposa - materia y materia y biurowe - 319,06 7) Zakup us ug remontowych - 1,75 w tym: 8) Zakup us ug zdrowotnych - 1,60 w tym 9) Zakup us ug pozosta ych - 47,21 w tym: - us ugi bankowe - - us ugi zwi 10) Op. z tyt. zak. us. tel. komórkowej - 11) Op. z tyt. zak. us. tel. stacjonarnej e s u ne op aty i sk adki - 499,19 w tym: 14) Odpisy na Zak adowy F-sz 16) Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at - 18,53 17) Pozosta e odsetki - 22,09

69 DZIA 900 ROZDZIA WP YWY Z US UG - 795,28 W TYM: 3) Sk adki na ubezpieczenia spo eczne ) Sk adki na fundusz pracy - 152,71 6) Zakup materia ów i wyposa - materia y ) Zakup us ug remontowych - 851,52 w tym: 8) Zakup us ug zdrowotnych - 0,41 w 9) Zakup us ug pozosta ych - 12,23 w ty - us ugi bankowe - - us ugi z zakresu bhp - 8,28 10) Op. z tyt. zak. us. tel. komórkowej -

70 11) Op. z tyt. zak. us. tel. stacjonarnej e s u ne op aty i sk adki - 2,64 w tym: 14) Odpisy na Zak adowy F-sz 16) Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at - 4,80 17) Pozosta e odsetki - 5,72

71 II DOCHODY W ASNE JEDNOSTEK BUD WYKONANIE ZA I PÓ ROCZE 2007 ROKU DOCHODY W ASNE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W I OWEJ. 1. Wp ywy z ró nych op at ,00 2. Wp ywy z us ug ,00 3. Pozosta e odsetki OGÓ EM PRZYCHODY ,00 1. Zakup materia ów i wyposa 5. Zakup us ug remontowych 2.960,00 6. Zakup us ug pozosta ych 5.000,00 OGÓ EM WYDATKI ,00

72 OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ASNYCH Przedszkola Miejskiego w I owej ZA I PÓ ROCZE 2007 R. 1. Wp aty za wy 2. Odp atno 1. Zakup materia ów i wyposa - materia y biurowe 3. Us. remontowe- instal.elektryczna 5. Zakup us ug pozosta ych ci sta ych i p ynnych 895,16 - op ata pocztowa za przesy ki pom.dydakt.

73 POZOSTA A DZIA ALNO ASNE SZKÓ PODSTAWOWYCH. 1. Wp ywy z us ug ,00 2 Pozosta e odsetki 0 OGÓ EM PRZYCHODY ,00 1. Sk.ZUS 2. Sk. F.Pracy 4. Zakup materia ów i wyposa 5. Zakup us ug remontowych 4.000,00 6. Zakup us ug pozosta ych 4.000,00 OGÓ EM WYDATKI

74 OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ASNYCH Szko y Podstawowej w I owej i Szko y Podstawowej w I PÓ ROCZE 2007 R. ROZDZIA POZOSTA A DZIA ALNO 1) Wp ywy z us ug ,26 w tym: SP W I OWEJ ,26 w tym: - wp aty za obiady ,26 2) Pozosta e odsetki - 6,40 w tym: SP W I OWEJ SP W I OWEJ ,44 w tym: 2) Sk. ZUS SP W I OWEJ - 256,62 3) Sk.F.Pracy SP W I OWEJ - 36,26 4) Zakup materia ów i wyposa SP W I OWEJ ,24 w tym: - materia y biurowe - 91,20 SP W I OWEJ ,57 SP W I OWEJ ,88 8) Zakup us ug pozosta ych - 1.3

75 SP W I OWEJ ,73 W TYM: - us ugi zabezpieczaj

76 DOCHODY W ASNE GIMNAZJUM W I OWEJ. 1. Pozosta e odsetki 0 OGÓ EM PRZYCHODY 3.974,00 1. Zakup materia ów i wyposa 3. Zakup us ug pozosta ych 0 OGÓ EM WYDATKI

77 OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ASNYCH Gimnazjum w I owej za I pó rocze 2007r. ROZDZIA GIMNAZJUM 1) Pozosta e odsetki - 0,72 w ty

78 DOCHODY W ASNE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W I OWEJ. 1. Wp ywy z us ug ,00 2 Pozosta e odsetki OGÓ EM PRZYCHODY ,00 2. Zakup materia ów i wyposa 4. Zakup us ug remontowych 400,00 3. Zakup us ug pozosta ych 1.000,00 OGÓ EM WYDATKI

79 OPIS RZECZOWY WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ASNYCH Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej za I PÓ ROZDZIA DOMY I O Wp ywy z us ug ,00 w tym: - op aty za aerobik 1.940,00 - op aty z imprez 3.386,00 - op ata za karate i krzese Pozosta e odsetki - 2,92 w tym: 2) Zakup materia ów i wyposa - materia y do remontu 3) Zakup us ug pozosta ych - 4) Zakup us ug remontowych -

80

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 69 Poznañ, dnia 5 maj 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1313 nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia bud etu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. Województwa Wielkopolskiego. budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim.

Dziennik Urzêdowy. Województwa Wielkopolskiego. budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim. 17529 Poz. 2791, 2792 2791 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 wrzeœnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokoœci wskaÿnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni u ytkowej budynków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 157 Poznañ, dnia 6 listopada 2007 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 3425 nr XIII/79/2007 Rady Miasta Luboñ z dnia 27 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 41

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 41 SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 41 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH... 43 1. Osoba fizyczna... 43 2. Gospodarstwo rolne definicja... 43 3. Dzia alno rolnicza definicja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66 DZIENNIKURZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 11 czerwca 2001 r. Nr 66 TREå Poz.: SPRAWOZDANIA 1206 ñ sprawozdanie Zarzπdu Gminy i Miasta Nowy Tomyúl z wykonania budøetu gminy i miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

2.11. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...62 2.12. Hodowla koni...63 2.13. Polowa uprawa kwiatów...64 2.14.

2.11. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...62 2.12. Hodowla koni...63 2.13. Polowa uprawa kwiatów...64 2.14. SPIS TRE CI ROZDZIA I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA...39 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy...39 1.1. Podmiot opodatkowania...39 1.2. Osoby prawne...40 1.3. Jednostki nieposiadaj ce osobowo

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 43

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 43 SPIS TRE CI OD WYDAWCY... 43 I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH... 45 1. Osoba fizyczna... 45 2. Gospodarstwo rolne definicja... 45 3. Dzia alno rolnicza definicja

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % + ! # % ( ( ) +, ( ( %. /) 0 + ( ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +.5 % 1 6, ( ) 7 () 8 ( 2 %! ( ( % ( (!7 ) 9.:). )! ) ; ( 9 +! 5 )? + +! ) 1 (.7 2 = ) (, ) 1! ) = > 9 (

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 39

ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 39 SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 39 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 39 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...39 2. Obowi zek dokonywania odpisów amortyzacyjnych...40

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta

RODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI 00-608 WARSZAWA ul.al.niepodleg CI 188 B NIP: 525-000-91-40. Plan kont. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale Budynki, lokale i obiekty inzynierii l dowej i wodnej 010-3 Obiekty inzynierii

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO dr Marcin Murawski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN

Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 UCHWA Y RAD GMIN DZIENNIKURZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 6 maja 2002 r. Nr 58 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1634 ñ nr XXXIV/317/2001 Rady Miejskiej w Chodzieøy z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/780-60-89, e-mail: agnieszka.lasota@pakfol.com

na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/780-60-89, e-mail: agnieszka.lasota@pakfol.com P R A C A 1. Firma zatrudni Kierownika Utrzymania Ruchu. Wymagania: doœwiadczenie na proponowanym stanowisku w zak³adzie produkcyjnym. 2. Firma zatrudni mechanika. Wymagane doœwiadczenie na proponowanym

Bardziej szczegółowo