NORMA BRANŻOWA. Telekomunikacyjne linie. napowietrzne SPIS TREŚC I. J. 8. Tl wnlenność skuteczna toru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMA BRANŻOWA. Telekomunikacyjne linie. napowietrzne SPIS TREŚC I. J. 8. Tl wnlenność skuteczna toru"

Transkrypt

1 UKD ' NORMA BRANŻOWA BN-76 SIECI Telekomunikacyjne linie TElE- I RADIO- TECHNICZNE napowietrzne Z am i osł Ogólne wymagania i badania BN Grupo katalogowo XIX 50 SPIS TREŚC I l. l. Pr zeclmiot normy 1.2. Ok r eślenia Stu p prz e lotowy l Slup narolny l Slup oporowy 1. WSTĘP Slup oporowo- n aro żny Stup krat1cowy I a jwi~k szy zwis normalny N ajwi~kszy zwis katastrofalny Sadź Szlak kolejowy Obszar kolejowy StaCja kolejowa Drogi publiczne Pas drogowy J. 8. Tl wnlenność skuteczna toru Char akte r ystyka,z~stotliwośclowa tlumiennoścl skutecznej toru I klasy Charakterystyka cz~st otliwo ściowa tlwnicnności skutecznej toru 11 klasy Odst~p od przesłuchu dla torów III klasy Mocl u l w s pólczynnika odbicia toru I klasy Moclul wspólczynnika odbicla toru 1\ klasy 3. ll.. Hezwzgl~dny poziom psofometrycznej mocy SZunlÓW od przesluchu zdalnego na kolleu nośnego toru napowietrznego odnies iony do punktu o zerowym poziomic wzgl ~ d nym Wymagane odst~py zd<llnopr zesluc howe mi.;clzy napowietr L..nymi torami nośnynyi Wymagane odsl~py zbltżnoprzesluchowe m I.;dzy na powie trznymi tor am i nośnymi Pas p.-zydrożny 1.2. J5. Drog i wodne Tor SleCl wewnąt r zsl refow ej ( okr~gowej ) Pozostale określeniu 2. PODZIAL Klasy torów 2.2. Klasy linit Wykor zystam e torów 3. WLASNOSC I ELE KTR YCZNE TORÓW 3.1. <-"'pór przewotlów toru dla pr ą du s t a lego Ró/.ni c a oporu przewodów loru dla p r ą du stalego O pór 'izolacjl przewodów J.L. Ró.inlca oporu Izo lacji pr zcwotlów 3.5. Dopuszcza lna war tość SEM psofollletryclne j zak J óceń w J'-[czach r eal l zowanych na torach napow letrznych Dopuszczalna wa rto"';ć SEM wzdłużnych indukl'wanych ImpedancJa falowa IOru no"';nego 4. PROWADZEN I E LI NII 5. PODBUDOWA LIN II 5. l. Rodzaje podbudowy Imil Dobór konstrukcji wsporczyc h Slupybaclaniowe 5. L.. Odchylkt f'l'zpt~loścl prz.:;sel,).,). Gl~bokość zakopama slupów Podpo t,y OdCIąg i Znakowanie siupów :). 9. Zabezpieczenie odgromowe l inii %abezpieczeni e slupów :) %ai)clpteczej1le wprowaulcll I wslawck kablo\'y"h (i. %AW IES%i\NIE PR %[WODÓW l;. l. Stosowane rodzaje przewodów Dobór os prz.;!u Zgłoszona przez Zje dnocze nie Budownictwa Łaczności Ustanowio na przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łq c znośc i dnia 20 grudnia r. jako normo obowiazujqca w zakresie czynn o ś c i okr e ślo ny c h n o rmą od dnia l lipca 1977 r. (Dz. Norm. i Miar nr 3 /197 7 poz. 8 ) WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE t97 7. Wp ływ do WN Oddano do $kl odu Druk ukoncl0no w m(l/v 77 O bj w. Nok/od 3 000'" 55 eql Z o m o

2 2 BN -76(898L Mon la ż osprz<;: tu I. lzolal o r y Ilaki Popr zeczniki 6. 3.L.. Widlice i trzony 6. L.. Wysokość z aw ieszania przewodów b.j. L ącz enie pr zewodów Regu.lac Ja przewodów Pr z ywią z ywanie przewodów 6.8. Rozmieszczenle przewodów torów na poprzecznikach 6.9. Krzy ż owania przewodów w torze Wprowad zanle linii Wpl'c'wadzenie do stacji wzm acniakf>wych i central telefonicznych Wprowadzenie do stacji abonenckiej 7. 0BOSTR Z ENlA 7. l. Slosowanie obostrzeń 7.2. I.abezpleczenie przewodów od zerwanlil i opadni.;:cia Przewody Odleglośc i pionowe między przewodami krzyżu.- Jących s i ę linii 9.3. Skrzy ż owania z budynkami 9. L.. Skrzyżowania z drogami publicznymi Skrzyżowania z mostami, wiaduktami, zaporami, groblami, rurociągami naziemnymi itp. budowlami Wykonanie Odleglość przewodów te lekomunikacy Jnych od mostu, wiaduktu itp. budowli przy pr z ejściu linii nad tą budowlą 9. S.3. Odleglość przewodów telekomunikacyjnych od Jnostu, wiaduktu itp. budowli przy p r zejściu Iinii pod tą budowlą Skrzyżowania z liniami kolejowymi zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi 9.7. Skrzyżowania z kolejami linowymi Skr zyżowania z drogami wodnymi Wykonanie Znaki ostrzegawcze Odleglość przewodów od drogi wodnej 10. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA 8. ZBLIŻENIA LlNll 11. BADANIA % bli że nia lini i telekomunikacyjnych między sobą Z bli żen ia telefonicznych lini i napowietrznych Z bhżenla te lefonicznych linii napowietrznych z I in iam i rozgl aszania przewodowego Zb li że ni a z liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi Zbl i że n ia z budynkami 8.L.. I.b l iżenia z drogami publicznymi 8.S. Zb li że n i a z mostaml, wiaduktami, z aporami, tamami, groblanll, rurocl ą gami naziemnymi itp. budowlami Zb liżenia z lin iami kolejowymi niezelektryfikowanymi i zelektryfikowanymi Zb h że llla z kolejami linowymi 8. O. 7. blil enia z d rogami wodnymi Z bli ż enia w lasac h l w pobliżu drzew Zb l iżen i a z lotniskami Z bliżenia z terenam i i budowlami za w i erającymi materialy latwo palne lub wybuchowe 9. SKRZ YŻOWANIA Ll NIl 9. l. Skrzyżowania linii telekomunikacyjnych między sobą S krzyżowania telefonicznych linii napowietrzn)<:h Sk r zyżowania telefonicznych linii napowietrznych z liniami rozglaszania przewodowego 9.2. Skrzyżowania z napowietrznymi liniami elektroener getycznymi Wykonanie Rod zaje badań Pobieranie próbek Opis ba<lal' l. Sprawdzenie praw id lowości przebiegu linii S prawdzenie wykonania zbliżeń i skr zyż owall z obiektami Sprawd zenie wykonani a i ustawienia slupów pojedynczych i z lożonych ll.3.l.. Sprawdzenie wykonama i ustawienia podpór odciągów Sprawdzenie wykonania znakowania!l. 3. G. Sprawdzenie gl ębokoś c i zakopania slupów. podpór i odciągów Ogl~dziny s lupów kablowych b. Sprawdzeme wykonania wprowadzeil do pomieszczeil stacyjnych Sprawdzenie monta ż u osprzętu l usytuowania przewodów Sprawdzenie przywiązania, łącz enia oraz regulacji przewodów Sprawdzenie montażu oraz wykonania kr zyżo wań torów zgodnie z planem krzyżowall Sprawdzenie wysokości zawieszenia przewodów Sprawdzenie od l egłości przewodów od otaczających obiektów Pomiar oporu przewodów toru dla prądu stalego

3 BN-76 j S9S Pom,ar różni cy o poru przewodów toru d la p rądu stalego Pomiar oporu izolacji przewodów Pomiar r óżl11cy oporu Izolacji przewodów Pomiar d o puszczalnej Ivartości SEM psojometrycznej zaklócel1 w lączach realizo\vanych na to rach napc'w letrznych Pomiar spr awd z-enia wartości SEM wzdlużnych indukowanych Pomiar i'npedancji fa lowe j toru nośne go Pomiar tlumienności skute czn"j toru Pomiar c harakterystyki cz<;sto t liwościowej tl umi ennoścl skutecznej Pomiar odst.;pu od przesluchu dla torów III kbsy Pomiar modulu współczynnika odbicia toru P omiar poziomu psofometryczne) mocy szwnów od przesłuchu zdalnego w końcu n ośnego toru napowietrznego P omiar odst<;pu zdainoc howego mi<;dzy torajni zb hżnopr zesl u Pomiar oporu u z ie m ień Ocena wyników badań INFORMACJE DODATKOW E l. Instytucja opracow u jąca nor mc,: 2. Istotne zmiany w stosunku d o BN - 70j ,). Normy i dokumenty zw ią zan e 4. Autor projektu normy J. Wskazówki dotyczące C'bliez"n la wyt r l.y m"lośc i l inii 3. J. Strefy klimatyczne ::;. 2. Warunk, klimatyczne przy jmowane do obl iczel1 :). 3. 0bclążen ie wialrem ::J Z"sady ogólne ::; Prędkość wiatru, WSpólc7.ynnlk nierównolmerności pa r cia Wlal l ~U Wspólc7.ynn ik o pl ywu :). 4. Obciążenie sadz i ą Ogólne zasady obl iczan ia podbudowy linii J. S. l. Obciążenia przyjmowane do olli<...~i'.e t 1. ::J Cl<;żar slupów :). :).3. Obciążenie p l-zewodu wiatrem :1. :1.L. Obciążenie slupa wiatrem J.J. J. Odclągi ::;. 6. Obliczenie wytrzymaloścl SlllpÓIV i osprzc,:tu \V noi-- malnych warunkach pracy 5.6. L Sl up przelotowy Slu p naro ż ny Slup oporowy 3.6. L. Slup krańcowy Slup rozgalęźny Slup opor owo-na r oi.ny ::; Wsporniki Poprzeczniki i trzony

4 BN-76/ L. WSTĘP L. L. Przedm io t normy. Przedmiotem normy są ogólne wymagan ia I badallla w zakresie budowy i przebudowy telekomulllkacyjnych Ilnll napowietrznych na slupach prefabrykowanych i drewnianych w szczudlach żelbetowych. Norma n ie dotyczy : - torów zawieszanych na slupach Imii e lektroenergetycznych, - linii rad iow<;:z lowych Ok re ś l enia Slup przelotowy - slup przeznaczony do pod- u'zymywania przewodów bez przejmo wania naciągu prze- wodów lub p r' zy JI11uJ'lcy n i eznaczny n aciąg i ustawiony na tras ie prostej lub na zalomie ni e p r zekr a czającym ') Slup narolny - slup ustawiony na zalomie przekracz~ljącym J O J. SI up o po r owy - slup u s taw iony na tras ie proslej lub na zalomie n ie przekraczającym 50 i mancy \vz I11 ocnion ą kon s t rukcj <;: S lu p opor owo- narolny - sl u p spelniancy funk - LJt;: S lura opor owego I naro ż nego Slup krańcowy - slup ustawiony na zakolicz"nlu li n" I przejmujący Jednost r o nny naciąg pr zewodów Nalwl(;:ks/.y zwis normalny - wlc;:kszy ze ZWiSU. który wyst','puje bądź p r zy lempe r aturz" o tocz"lli a 40 0 C, bądź l-wzy obcleli.en iu pr zewodu sadzią normalną przy tempc I-a turle otoczen1a _"joe l!jclwiet r znej pogodzie NaJw i,kszy ZWIS katastrofalny - ZWIS wyst<;:pujący pl'zy ogclą/.enlu p l'zewou u sadz i ą katastrofalną dla danej strefy k l unatycznej p r zy temp e r aturze otoczenia _3 C I bezw ie trznej pogodzle Sadź - osad śnieg u. szr onu lu b lodu wystc;:pu- Jilcy na przewodach w spr zyjajilcych lemu ZjaWisku wa runkach k limalyc7.nych. Roz r,'żnia SI<;: sadź normalną katast I'ofa ln ą Sz lak kol<, JOwy - odcll1"k Illui kolejowej pomic;- -dzy semaforam i \V Ja/.dowyml dwóch sąslcunlch stacji. J Obs~a l ' kolejowy - wydzielona powlcrzchnla gruntu pl"'zc/. nacl.ona do utczymania i eksploatacji kolct wraz -'e znajdującymi SI',' na n iej budowlami i ur ządzeniam I slui.ącyml temu celowl II. S tae Ja kc, lelowu - teren kolejowy ogr aniczony obustronnie semaforam i \V jazdowynl1. na którym od loru g!0wnego zasadn l czc~o. slanow iącego pr zed! użente toru glównego na s'. lak u, odgal,:;zla Si<; co najmniej Jeden tor glówny doda tk owy gd zle pocląg l mogą r ozpoczyna ć lub czyć swój bi eg. krzy.<ować SlC; skład I ki e runek jazdy. koń- wyp rzed zać, zmieniać Drog i publiczne - drogl państwo\\'e, lokalne zakladowe wg Ustawy z dma 29 mar c a r. o dróg pubhcznych. podzlale Pas d rogowy - pas gruntu z aj ęty pod d r ogę pu blic z n ą wraz z Jej czc;ściarui skladowymi i. przynależnościami, Jak jezdnia, drogi, mosty, wiadukty przepusty znajdujące się w ciąg u drogi, pobocza, skarpy i urządzellla odwadniające, zadrzewienia, drogi letnie, c hodniki, ście ż ki dla pieszych i rowerzystów, znaki drogowe I urzą dzenia ostrzegawczo- zabezpi e czające oraz sygnahzacy J ne. W pasie drogowym mogą zn ajd ować się budynki i urząd zen ia zw iązane z utrzymaniem dróg oraz z obslugą drogowego. ruchu Pas pr zyd r ożny - przylegly do drogi publicznej 01szar gruntu o szerokości 0,75 m, licząc od zewnętrzn ej krawędzi r owu lub stopy nasypu, jeżeli nie ustalon o pasa drogowego Drogi wodne - drogi żeglow n e l splawne wg Zar ządzenia Prezesa Centralnego Ur zc;d u Gos podarki Wodnej z dnia 8 listopada 1967 r. w sprawie uz nania niektórych \\Ód śród lądowych za żeglowne i spławn e. l Tor sleci wewnąlrzs tre fowe} ( o kr ęgowej) - lor wykor zystany dla lączy tf lub tg mi ędzy centralami miejscowymi z na j duj ącymi się w r óżnych miejscowościa c h wabi'!{ bie Jednej te lefomczne j SIec i we wnątrz strefowej ( okr.:;gowej ) al bo tor wykor zystywany dla lączy międ zy centralą międzymiastową a cent r alą miejscową znajdująg[ Się w innej miejscowości tej samej SleCI wewnąt r z strefowej, okręgowe J). Ponadto clo t orów siecl wewnątrzslrefowej (ok r ę gowej) zalecza się tory między dwiema centralami miejscowymi z lokal izowanymi w r ÓLnych s trefach numeracyjnych, Jak równie ż tory mic;dzy centralą 1111c;dzytlllastową a centralą miejscową w llmej strehe nluneracyjnej, Je"eli nie przechodzą one przez p r zelączalnlę innej centrali Ill i,~dzy - 1l11aS10we j. l Pozostale określenia - wg P N/ T-01001, T i PN-75 / E-OSlOO. 2. PODZIAŁ PNI 2. l. K lasy tor ów. Rozróżnia się następuj ąc e klasy 10- rów napow l ~t r znyc h: I - tory wykorzystywane dla lączy lf lub tg międzynar odowych oraz międzymiastowych lączących ccntrale w nllaslach WOjewódzkich ( sieć międzywoje Ivódzka \ or az wszystkie tory W sieciach kolejo"ych, 11 - lor y wykorzystywane dla łączy tf lub tg m i ędzymiastowych. łączących centrale ml~dzytntastowe mieście wojcwódzkim L centralami m L ~dzymias towy ml w l111astach nie bc;,lących miastami wojewódlk lll1i lub 1l1lC;ULy sobą centrale mic;dzymias towe w miastach n ie b','dących mlaslaln i wojewódzkllni, w

5 DN-76j III - tory wykorzystywane dla łączy tf lub tg sieci wewn ą trzstrefowej ( okr ęgowyc h, międzycent ral owych. poś redni czących lub abonenckich ) Klasy linii. Rozró ż nia si ę następujące klasy telekomunikacyjnych I inil napowietrznych: l - Imie z awi erające co najmniej jeden tor I klasy, 11 - linie zawierające tory najwy ż ej 11 klasy, linie zawierające wylącznie tory III klasy Wykorzystanie torów. W zależności 00 v.ykorzys tania r oz ró ż nia się tory: - przystosowane do pracy analogowych systemów teletransm isy jnych w pasmie do 160 khz ( telefoni a nośna TN-12), - przystosowane do pracy analogowych systemów teletransnnsyjnych w pasmie do 40 khz (telefonia nośna T N - 3 lub T N 1+1 ), - pr zystosowane do pracy naturalnych systemów le1etransmisyjnych w pasmie do 4 k ll z. Lp. Tablica l Najmniejszy dopuszczalny opór izolacji Mn km ka żd ego przewodu do ZI emi dzl~ P,-zy suchej pogod zie przy \\'ilgotnej pogo- Klasa lorów między przewoda- mi tej samej linii ka ż dego przewodu d o ziemi między prz ewoda - mi lej Sil- mej lmll l I L 2 li l., 3 III S 10 l 2 Pogodę wi I gomą charaktery zują opady deszczu lub śniegu, sad" lub golo led ź na przewoda.:h lin i i, \V idoczne mgly i opary. Brak tych Zjaw isk c harakte r y zllje pogo d ę su.c hą 3. WŁASNOŚCI ELEKTR YCZNE TORÓW 3.1. Opór przewodów toru d la prądu stalego. Opór led nostkowy torów o przewodach h r ązow yc h lub miedzianych nie powinien przekraczać więcej ni ż 0570 w artośc i oporu jednostkowego okreś lon('go w PN- 5S/ T , a opór jednostkowy lorów o przewodach stalowych nie w i ęcej niż o 10"; wa rt ośc I oporu Jednostkowego określonego w P N-70/T Ró ż nica oporu przewodów toru dla prądu stakgo. Wa rtoś ć oporu poszczególnych pr zewodów tego samego to ru na dlugości jednego odcinka r oboczego nie powinna SIC różnl Ć w i~ccj ni ż o: 2Q - IV przypadkll torów I klasy przystosowanych d o u wlelokromiema w pasljlle d o 160 khz, S Q - w przypadku torów 11 klasy przystosowanych do uwie lo krotn ienia w pa s mie Jo 40 khz, 10~ - w przypajku lorów III klasy przyslosowanych dla systemó", akllstyczllych. Za odcinki robocze loru nal eży przy tym uważać: - w przypadku lorów I i 11 klasy - odcmki wzmacniakowe lub Nlelllki mi ędzy telekomunlkacyjll}'l1li slacjan" kolicowymi, jeś li brak wzmacniaków przelotowych. - w przypadku 10 1-ów 111 klasy - odcmki 1J1lędzycentral0- wei odc mk l centra la-abonenl O pór izolacji przewodów. Opór i zol a Cji ka*dego z przewodów lilrii w slosunku do ZIemi oraz między sanlymi p rzewodami tej s amej Imii nie powilllen być nj,!:szy od wilrto,jci podanych w tabl. l Ró ż nica o poru izolacji przewodćw. Różnice 0 I K~ru IzolaCji kai-dego z przewodów tego samego lo r u w SIOSUJ1- ku do /.Iem i lub w "losunku do lj1nych przewodów te j samej hnii nic po winny być wi.~kszc od 30% zgodn ie z z alel.no śc i ą przy w której: R - opór izolacji, a - przewód a toru, b - przewód b tego samego toru ~ 30 J. ::;. Dop" szczalna warl0ść SEM psofomelryczne t Z,j - kłócc ll \V Łączach realizowanych na tor.jch nap0w1ctrznych pocho d zących z SIeci tele komllnikacyjnej, sieci e lektroeneq~e lyczne j, ~ leci trakcj I e lektrycznej oraz innyc h ź ródei. ocjme siona cl0 poziomu Ivzglqdnego d]) ',0,8 Np:, nie powinna pr/.ekraczać \Vil t~t OŚCl podanych w L::dJI. 2. Lp. Tablica 2 Rodzaj i usytuowanie lącza l L J Łącze no,jne na ko ń cu o d cinka wzmacni.:lkowego to ru I klasy Lącze no,;ne na końcll odcinka wzmacniakowego toru II klasy Łącze naturalne na końcu odcinka wzmacniakowego Joru I klasy Łącze nal llralne na koi1cu 0de Inka w zmacn lukowego tot~ll II klasy Lą c ze nalllralne na ko l"1 CU ode 11lkD wzmacniakowego toru III klasy Do pu szczalna \Varro~ć SEM IIlV J,0 I. -, 2. 0 J.l) J.O Podane doplls"czaln e warlości s il y elektr0l1lot,1ryczncj ps0jo melrycz nc.t obowiązuj'! do chwili wydania c.. d pow i ed - nich zalec eń \V ramach planu li~an!':imlsji dla SIeCI lclekomunik,jcy.lncj pa ń stwa o r a/.. I1l"l n ll na lącz.:1 lclcfoni('i.1h.~. Sposób ustalan ia dopuszczalnych wartości Sr:[I! 1'501'0 - met rycznej zilklóce l1 b~dących wyniklem szkorlllwc.<;o 0"- dzial)'wania siec J elek t rocne l-~etyczn('j na l inie I clekornu-

6 DN-76 j Modul wspólczynnika odbiciu toru l klasy w IllleJs Iclckl""'\llltll1lkacYJnych pl~zct1 szkodllwym oddziaływaniem IJnil elekll"oencrgc lycznych I trakcj I elektrycznej prąd u sta- 1CS0. S10SI.)W, IllI C tego spl'\sobu O\)OWI.:tZU.lQ pr/.y proj~k t o- wi)n l U nqwych napo\vl('tl~znych l in II tclekomunikac j nych. 3. b. l)opuszczn!n,l w[l rtość SE.r\l wzdlużnych lndukowa ~ w pr/.cwo<lach napowietr/'.nych \V czasie zwarć w lll1lilch clc~ l r0c.llcrgelycznych o llaplt;:c l3ch llii;.,;-dzyprzcwod0wych p0wyi.cj l k V n ic powinna pr/.ekraczać wartości dopuszcl.alnych podanych w Wy tyc/. nych ochrony linii i urządzel11c lekolllunikacyjnych przed szkodl iwym oddzialywanlell1 I Lnll elektroenergelycznych I I r akcj l elektrycznej prądu s lalego Impedanc I" raiowa loru nośnego. Odchylenia wartości Illodulu Illlpedancj l ralowej od wartości znamionowej w funkcji CI.t;:S l otliw0ścj nic pow inny być wl~kszc oj wartości pod a nyc h \V ta l)l. 3. Tablica 3 Podna ly c zc;stot llwośc 1., Klasa khz Lp. t O I~U l I l2.:>~~ l O-;~ 7, 5~~ S'io 2 II 1::;;0 l 2~J70 1O'~ Tlumlenność skuteczna to r ll. Odclwlenia tlwniennoścl sku tecznej to ru od wa rt oścl znam ionowej w funkcji (: l.",;:slo t llwoścl pr zy zamknl\:c iu toru opo r no~cią równą mod ulowl ImpedilncJI raiowej nie powinny być wi~ksze od war IO';Cl podanych w labl. L. cu Jego przylączenla do ur ządzen ia wielokrotnego syslemu te lei ransmisyjnego. wprowad zema kablowego. w s tawk I kablowej lub ll1nego urządzemil traktu 1l11iowego nie powll11en być w i ~kszy od wa rt ości wg zależności 3 p ~ 0,1. ( l (0 ) T f w której: p - w spólczynmk od bicia równy 2 = lmpcdanc;"- falowa toru. 1 2 impedancja falowa ur ządzenia, 2 f - cz~stotliwość. kllz. Gr aniczne wartości modulu wspólczynnika odbicia pr zy charakterystycznych cz<;stotliwościach pomiarowych nie powinny być wi~ksze od niżej podanych warloścl przy: 6 khz - p ~ 0, 4 30 khz - p ~ 0,2 60 khz - P ~ 0,15 90 k ll z -p ~ 0, khz - P ~ khz - p ~ O, l Modul wspólczynnika odbicia toru II klasy w m iejscu jego przyląc ze nia do u r ządzenia Wielokrotnego systemu teletransmisyjnego, wprowadzema kablowego, wstawki kablowej lub mnego urządzenia traktu liniowego l1le 1'0- wil1len być wi~kszy od podanyeh nilej wartości g r amcznych przy: 6 khz - P ~ 0,4 lo khz - P ~ 0, kllz - P ~ 0,3 LOKllz-)J ~ O, 25 Tabl1ca L Lp. Klasa to ru Przedz1aly cz~stotliwości Przedzia ły cz~s tot hwości, khz Hz 6.1O ~C! / l l :) io 2 II 10" % 15% - " III Charakteryslyka cz,stotliwośclowa tl uml enności skulec zne j toru I klasy. Odchylenie krzywej tlwl1lenności toru l klasy na odcinku wzmacmakowym linii napowietrznej od charakterystyki linearne j nie powinno przekrac zać 0, :>2 db ( 0.06 Np) przy temperaturze >20 0 C i deszczu. J. 10. Charak te rystyka cz,stolliwośoowa tlum lenności skutecznej toru II klasy. Odchylenie krzywej I lumienności toru II klasy na odcll1ku wzmacmakowym lini.l napowietrznej od cha l"akterystykl linearnej me powinno przekraczać 0,87 dl1 (0, 1 Np ) przy temperatur ze C i d.eszczu OdstS' P od pr zesł uchu dla lorów 111 klasy. Odst~p od przesluchu zbl i żnego i zdalnego w pasmie czc;stotliwości Hz nie powinien być mnicjszy od 65,1 (7,5 Npl. 7. 5% lo-;~ 1-01 ::J,o '-C/ :)10 J ezw zgh;dny poz 10m psofometryczne I mocy l O-;ś szumów od przesluchu zdalnego na końcu noś n e g o toru napowietrznego odnieslony do punktu o zerowym poziomie wzgl<)'c1- ~ powinien być niższy od wartości: - dla kanalów o wysokiej Ja kości - 63 ( -7,25 NpmOp) co odpowiada mocy szwnów 500 pw, dbmop - dla kana1ów ś r edniej jakości -GO d BmOP (-6, 9 NpmOp) co odpowiada mocy szumów 1000 pw, - d la kanalów dopuszczalne) jakośc i - 37 d BmOp (-6,55 NpmOp) co odpowiada mocy szumów 2000 pw Wymagane odstc;py zdalnoprzesłuchowe mic;dzy napowietrznymi torami nośnymi OKreśla się wg tabl. 5.

7 rln- 76 j Tabli ca ::i Lp. Ro zmiesz- Dopuszczalna moc sz um ów on pr zesluchu Lua lncgu \v punkcie o ze rowym PO /10 rtl l C \V /. gl ~dlly lll c zenie! Licz- wzgl.:;:dne ka- I 300 p W 1 ba sy- nalów za pw I 200() pw Sle- klócanego Wymaga ny od s l"p zoalnopr zesluchowy, d II ( Np ) mów l Laklócana li- Ją cego bez kompa n - z kcmpandora- be z kompando- z kcm pando ra- be z kom pand c- z kompa nd0ranil dorów m i r 6w nl1 rów m i l 2 -' L ::i G ~ Jed na kowe 4 7, 8 ( 5, 5) (3, 0 ) L4.3 ( ::i. l ) 26. I ( 3. 0 ) LI. 7 ( L.8) ( J. U' l 2 prze s ulll <;te 41, 7 ( 4, S) 2G.l ( 3. 0 ) 38.2 (4.L ) 26. l (3,0).3~. 6 ( 4, I ) 26, l,, 3.n) odwrócone 39, l ( 4. 5) 2G, l ( , 6, 4. l ) 26. l ( 3. 0) 33. U ( 3. 8) 2G, l ( 3. U) Jedna kowe 33, 0 (6,2 ) (3, G: ::;0, L ( ::i, 8) ( 3.2 ) 4L. 3 I, J. l ) 2,;. I, pr z e s unl ~ te 47, S ( S, 5 ) 2G. l (3. 0) (S, I ) 2l;. J ( 3. 0) 38.2 ( 4,4) 26. I ( 3. Ul odwrócone 45,2 ( 5,2 ) 26, l ( 3, 0) ( L,8) 26, 1 (3, 0),- r..).). l) ( 4. 1 ) 2G. l ( 3. U) Jeonakowe 57, 3 (G, G) ( 4, 0 ) SJ ,2 ) d. G' ::;1, 2 (,~, :)' (3. 3 ) 3 4 przesulll ':;:le 5 1,2 ( 5, 9) 28, 7 ( 3, 3 ) L7.8. ::i. ::i ) 26, l (3, 0) 4 '].2 ( ::i. 2) 26. l (3. 0) odwrócone LS,G ( 5, 6) 2G, l ( 3, 0) L::i. 2 ( 5.2) 26. l I J, O) ( ( 3. 0) Jedna kow e 59, 9 (6, , 3 ( 4, 3 ) ::i6, 5 (G. S) 33.9 (3. 9 ' 33.9 \G.2 ) ( 3. li1 4 5 przesum<;:te 53, 9 (6,2) J], 3 ( 3, G) SO.L ( ::;. 8) 27, ~) ( 3,2) L7,8 ( 3. ::i) 26. l ( J. O' odwrócone 51,2 (5,9) 2S, 7 (3, 3) 47,S ( ::i, S) 26, 1 (3, 0) L::i,2 ( ::i. 2 l (J. O) Jedn akow e Gl, 7 ( 7, 1) 39, l ( 4, 5 ) 58.2, G,7) 33.6 \ 4,1 ) :JS. 6 \G.4\ 33, 0, 3. 8) 5 G prze suni':;: le 55, 6 (G,4) _i3, ( 3,S) ( G,O) ( 3. 4) 49, S ( ::i, 7) 26, 9 (J, I ) odwrócone 53,0 (G, l) 30, 4 ( J. S) L9, ::i ( ::i, 7) 2,i, 9 (3. l ) L6.9 ( 3.L) 2,;. l ( 3, 0) jednakowe GJ,4 (7, 3 ) 40, S (4, 7) S9. 9 ( 6, 9) 37.3 ( L,3 ) ( 6. G) 3L. S ( L. Ul G 7 przesunl<;te S7,J (6, 6) 3L.,8 ( 4, 0) :ij. 9 (6.2) \ J, Li ) ::i l. 2 ( 5. 9) 28, 7 ( 3,3 \ od wrócone 54, 7 (6, 3) 32,1 \J. 7l 31, 2 (S,9) 2S. 7 ( J. J) Lb,b ( ::i. G) 26.1 ( 3. 0 ) jednakowe 65, 1 (7, 5) 42, 6 ( 4,9) 6 1, 7 (7, 1) 39,1 ( 4, S) 39, l (6, S) 36, :i \ 4. 2 ' 7 8 pr zesuni" te 59, l (6, 8 ) 36, 5 ( L,2 ) 53, G (G,4) 33, 0 \.3, CJ) 5J, 0 (li. I ) 3U,4 \ _\. ::i) odw rócone 3G, 5 (G, S) 33,9 (J, 9) :33,0 ( 6, 1) 30,4 ( 3, S) ( 5. 8) ( 3. 2 \ Jed na kowe 66, 0 ( 7, G) 4J, 4 (5, 0) 6 2, 5 (7,2 \ 40, 0 ( 4, 6 ) 59, 9 ( 6, 9 ) 37, 3 ( 4, J) 8 9 pr zesun l" te ::i9, 9 (6, 9) 37,3 ( L, J) 5G, ::i (G. S) J3,9 (3. 9 ) 53, 9 (G. 2 ) 31, 3 ( 3. 6) odwrócone :i7, 3 ( G, G) 34. S ( L,O) ::>3. 9 ( G, 2 ) 31,3 ( 3. G) 5l. 2 ( S. 9) ( J, 3) jednakowe GG, 9 ( 7, 7l 4L.3 \::i, 1) 6J, 4 (7, 3) 40, S ( 4, 7l 60,8 (7.0 ) J8.2 ( L,4 ) 9 10 pr z esuni ę t e 60, 8 (7,0) 3S.2 (4, L) ::i7. 3 (6.6) JL.8 ( 4. 0 ) (G.3) J 2. 1 ( J. 7) oowrócone 58,2 (6, 7l J5,G ( 4, ]) ::il, 7 (6. 3) 32.1 (J, 7) 52,1 (G. O) 29, 5 (3. 4 ) jednakowe 67,S (7, 8) 45,2 (5, 2 ) 6L,J (7. 4) Ll, 7 (4, S ) 6 1, 7 ;7. 1) 39, 1 \ L, ::i) przesuni ęte Gl, 7 ( 7, l ) 39, l ( L, 3) 3S, 2 (6. 7) 33, 6 ( 4, 1) 55, 6 (G. L. \ 33,0 (J. 8) odwrócone 59, 1 (6, 8) 36, 3 ( 4, 2) (G,4) (3,S) 53, 0 (li, l ; 30.4 \3.::i \ jednakowe 6S,6 (7,9) LG,O ( 5, 3) 6::i, 1 (7, 3 ) 42, S ( 4. 9) 6 2. S (7. 2 ) ( L. 6) przeslull<;le G2, 5 (7,2) 40,0 ( 4, G) 59, 1 (G, 8) 36, 5 ( 4,2) 5G.::i ( G. S) J3, 9 (3. 9) odwrócone 59, 9 (6,9 ) 37, 3 ( 4, 3) 56, 5 ( G. S) 3J. 9 ( J, 9) 53,9 (6.2 ) 3 1, 3 (J, 6 ) W tablicy podane są wartości dla wspólnego przebiegu torów n ośnych na d lug oś c i Jednego odc inka wzma cniakowegc. W przypadku wi<;ksze] lic zby od cinków wzmacniakowy ch dla wspólnego przebiegu to r ów nale ży dodawać poprawk O; t:. określoną w nast ~ pujący sposób : - 2 odc inki w Lmacniakowe to = 3, 04 d B ( O, 35 N p ), - 3 " " to = 4, 71 clb ( 0, 55 Np ), - 4 " " t, = 6,08 ds ( 0, 70 Np), - 5 " " to = G,95 clil (O,SO Np), - 6 " " t, = 7,82 db ( 0, 90 Np).

8 BN - 76 I Wymagane odst<;py zbliżnoprzes!uchowe między napowietrznymi toralni nośnymi. Wymagane odstępy zbliżnoprzesluchowe A: o określa się w db (Np) wg zależności w której: A,d - wymagany odstęp zdalnoprzesluchowy (wg. J. 15), Ó(p) - poprawka zależna od wartoścl współczynnika odbicla p (wgj. 12i3. lj) podano w tabl. 6. Tablica 6 Wartość Lp. Wartość wspólczynnika odbicia p Ó ( p ) db NI' l PODBUDOWA LINII 5.1. Rodzaje podbudowy linii. Podbudowa linii powinna być wykonywana ze slupów prefabrykowanych. Dopuszcza Slę stosowanie słupów drewnianych (impregnowanych) wg PN-67 / D w szczudłach żelbetowych wg BN-69/ 9J W przypadku prac konserwacyjno-remontowych dopuszcza si ę stosowanie konstr ukcji wsporczych calkowicie drewnianych Dobór konstrukcji w sporczych w zalelności od obcią7.enia profilu slupa (sumy śreunic prz ewodów), rodzaju slupów oraz warunków gruntowych powmien być wykonany na podstawie Wytycznych instruktażowych projektowania telekomuni kacyjnych linii napowietrznych. l ,05-6, 50-0, 75 0,10-3,47-0,40 O, l:; ,20 0,20-0, ,2:; +0,43 +O,OS 0,.10 +1,30 "0, 15 0,35,1, 74 "0,20 0,40 +2,61 +0,30 S. J. Slupy badaniowe powmny być usytuowane w miejscu wskazanym przez użytkownika linii, z tym że odleglość między dwoma sąsiednimi slupami n ie powinna być mniejsza ni ż 15 km OdchylkI rozpiętości prz<;sel. Rozpi<;tość przęsla dla linii I i I.l klasy oraz linii okręgowej III klasy powinna wynosić w zasadzie 30 m, a elementu krzy7.owniczego 100 m z odchy ł ką ± lm. 4. PROW ADI:ENIE LlNlI Przy prowadzeniu telekomunikacyjnej linii napowietrznej powi nny być przestrzegane następujące wymagania: a) llllia powinna pr ze biegać \V miarę mo ż hwoścl Jak naj' bliżej d I'óg komunikacyjnych z zachowaniem postanowień wg 8. 4, b) wztllu/. poszczególnych dróg należy wybierać taką stronę, która me Jest jeszcze zajęta przez mne linie ; w przypadku wspólnego przebiegu kabla dozlenmego z napow l('trzną Ilnl'[ te lekolllunlkacy jni.! od leglość dowolnego punktu konstnlkcjl wsporczej hnli napowletrznej od kabla llio/.e być mniejsza niż 2 m, a w sporadycznych kach 1 m, me przypadc) wzdlu/. loru kolejowego nale,,-y wybierać tę stronę toru kolejowego, po której przewiduje Slę wyprowadzenie wl.;kszej Ilc/.by odgalęllel1 przewodów oraz która wymaga mnlej skrzyi.owal1 z lllhą kolejową; tinta napowietrzna PKP pow lnna w zasadne pr zebiegać na terenie obszaru k,;,lejo\\0- d ) nale ż y unikać p,owauzenla lmll przez tereny poumokic - zalewowe lub blotl1lste, C I kąt I.alamanla trasy linii na slupje narożnym nle po Wlnl(~ n hyć mnlejs/.y ni.( ~ n międ/.y tlw0ma kolejnyn1l zalamaniam, trasy linii powinny znajdować się co najmniej dwa slupy w linii prostej, g) w przypadkll kojhecznoścl przejścia przez tereny o LwartCJ /.aijudowic, hnla napowietrzna powi.nna mieć odpowlednle wstawki kablowe; trasa linii I i Il klasy moi.e przeblegać w miastach o luźnej zabudowle jedynie w przypadku konieczności UOjŚCla do obiektów telekomunikacyjnych. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w elemencje krzyżown,czym przesunięcie slupa o numerze nie parzystym na większe od leglości. Rozpiętość przęsła dla linii II! klasy abonenckiej powinna wynosić ::;0 m z odchylką ± 5 m. W przypadku wykorzystania linii napowietrznej III klasy dla torów nośnych, ouchylki ro zp l ętości przęsla powinny odpowiadać wymaganiom stawianym lmil l i II klasy Clcbokość zakopania slupów pojedynczych i zlożo nych w warunkach normalnych powinna być zgodna z tabl Podpory powinny być wykonywane z zachowamem następujących postanowlejl: a) miejsce zamocowania podpory na SlUPIC' powinno być nie niżej JUŻ na 3/4 dlugości nadziemnej slupa, b ) k ąt zawarty mic:;dzy OSlaml slupa i podpory nic powinien być mniejszy od 30 0 i nie większy od 45 0, c) wymiary podpory w miejscu polączenia ze slupem powinny być zbliżone do wymiarów slupa w tym miejscu, d) połączenie podpory ze slupem prefabrykowanym pow inno być wykonane za pomocą w sporników wg IIN a ze slupem drewmanym za pomocą śruby M20 wg PN-73/M , e ) glębokość zakopania pod pory prefabrykowanej slupa naro żnego nic powinna być mnlejsza niż - l m w gruncie I i II kategorii, - 0, 6 m w gruncie III i IV kategoru, Oglębokość zakopania podpory prefabrykowanej slupa oporowego nie powmna być mmejsza niż 1,2 m, g ) głębokość zakopania podpory drewmanej ze szczudlem żel betowym nic powmna być mniejsza ni/. 1, 5 m.

9 BN-76/ Tablica 7 Lp. Rodzaj gruntu Slupy prefabrykowane Slupy d r ewniane w szczudlach dlugość slupa, In typ szczudla 6 7 7,2 8,::> O II C l J l Twar dy 1,0<1,1 1,1 ~1, 3 1, J -t 1,4 1,4<1,::> l.sd,6 1,6d. 8 1,4 2, , 2 Srednl 1,2 1,4 1,G ,8 2,0 1,5 1,6 1,8 3 M I.;:kki 1, 3 1,5 1,8 1,9 2, ,6 1, Na pochyłościach ponad 43 0 oraz przy s lupach narożnych na l eży s t osować gł"bokość zakopania zw i~ks zoną o 10%. CI.;:bokoŚć zakopania slupów A-owych ustawionych na pochyłościach terenu należy m ierzyć na ni.<ej polo.<onej CZ"ŚC I skar py Odcią g i. Wykone.n ie i g l ~ bokość zakopania OdClągU - wg BN-71/ Znakowanie slupów. Slupy poszczególnyc h kotwi I mll Montaż osprzs:tu L ILOlato.Q'. wg IlN-7J / 32Jl-2J l J-lN -75 / powinny być osadzone t rwale i pionowo. PonaJ to gl ów k l po\v lnny być znakowane w kierunku wykonywania krzyżo\v"di1 przewodów, tj. ze w schod u na zachód l 7. pólnocy na poludnie. Natom iast slllpy linii PKP pow inny być znakowane od każdej stacji w"zlowej w berunku zgodnym z kilometra- 7.em limi kolejowej. Ponadto na slupach limi PKP powlilny być umieszczone strzalk l berunkowe na kai.dym slupie w kierunku gniazdka telefonicznego lub aparatu telefonlcznego. Na slupach, z których tot-y telefoniczne wprowadzone są do budynku lub gniazdka tele fonicznego, str zalka klerunkowa powmna by ć umieszczon a ostrzem w kierunku p0"w ierzchnl ziemi. SposólJ \\ ykonanla nllmeracji powilllen być zgodny z BN -73/ abe7.pieczenle odgromowe hnll Zabez pleczenle SlllPÓW - wg BN-73/ S abe/.l'leczenle wprowadzeń l wstawek kaulorych - wg BN-72/ izolatorów przeznaczonych d la przew0d ów dyspozylo l ~sklch se lektorowych (PK P l powlilny być oznaczone czenvoną farbą Il aki wg I3N-70 / J pow1i1ny by,' UJJl0COWilne do słupa trwale l w ten sposób, aby ich plas~~czyi. IHł hyla prostopadla do przewodów. Na slupach naroj.nych haki powinny być llmocowane w ten sposób, aby wypadkowa Sila naclągu przewcdów znajdowala Sl~ w plaszczyźnle' haka. Odleglość od wierzcholka slupa do OSI plerwszq~o haka \V linii pionowej powinna wynosić l~ cm /. odchyłką ł) (:111, a odleglość mi.;:dzy hakami - L.O cm z odchyl,,) ± 2 cm Popr zeczniki wg I1N-7J / 32Jl-0S powinny być LUllocowane trwale za pomocą oblą'0w wg HN-I,, 32Jl-11 Illb Ś I"ub M20 wg PN-73 / M poziomo l powinny znaj dować Sl';: z Jednej strony slupa. Na slupach ze szczudlaml żelbetowyml popr/.cczn,ki P,)- winny znaj do wać Sl~ po lej stronie słupa pojcdynczc'~o. po któl"ej znajciuje si~ szczudlo. Odleglość \V PlonoweJ od Wierzcholka slupa de' gór- G. 7.1\\VIE S7.ANIE PR7.EWODÓW 6. l. Stosowane rodzaje przewodów. Do budowy telekomllnlkacy Jnych I 111 li napow letrznych nale.<y stosow<ic prlewojy brą zowe gole wg PN-::>J / T I Jruty stalowe 0- cynko\vane wg PN-70/ T-900Ul. \V przypadku krzylcwanla si~ przyłącza uboncnckj(~go z przewodami SieC l elcktrocnergetycznej nlsklego napl"cla oraz przy prowadzenlu 11- nil w tune lach nalely stosować przewcdy DCa wg P N - 74/ E-9011,2. l, Cm 7. odchylką l:i Cfll. a L1llleglość Jlli ~dzy popr /.<'czjllkami - JO cm 7. odchylką ± 2 cm L.. Widlice l trzony wg I1N-/ L; IIN-7" J po\vlnny być umocowane pionowo \V!jposób t rwaly. 5.!... Wysokość LaWLeSZanla prlcwodów powinna być tilka. ahy p r zy najwl-;kszyl1j 7.\Vlsie norma lnym o<lle;;lo"ć plcnowa JlaJl1 l żcj zawle~z,,-'nc'go p r zewodu nic ljyla mnicjs/.a niż: J m od powlcrl.clml drogi pr/.y skrzyżowaniu /. <1 1'1.."'1- nej kraw~dzi pierwszego popr zecznika powi.nna Dobór,)Spl-/.,tU. W zależnośc i oel materia! u l śnedn icy zaw ieszonych [ll"zewod0w na l eży stosować osprl<;:t podany w tabl. 0. gaml publicznymi kolowymi. - 4 m od powlerzchm drow polnej. d r ogi przy skr/.y'<owanlu nad wjd/.daml do bram lub obej;'cjallll pl... dwó r 7.owym i.

10 lo BN - 76 / Tabli ca 8 Przewody Osprz<;:t Lp. P rzeznac zcn ie torll malenal średnica mm poprzeczniki wiel k o~ć trzonów i haków I S 6 I Lą c /,l ilbl...1nenckl1? w m iastach I 0"SICd l,lch upr zemy slowlonyc h o raz IV II SI r efie kllmatyc/.ncj brąz miedź 6 x 2 III 1,2 lub 4 x 2 li Lą c ze a boncne k l C \V miastaci, l 2 osled l' lch nic uprzemy s lowlonyc h z wyi'1tklcjtl 11 st r efy klimalyc/.nej stal 6 x lu b L X 2 II,) L'lcal abonenckie poza miast'::ln1l Z wyj'llk lem I I s i r ery kl imatycznej s tal 2 lub 3 4x 2 11 L L lc..o~ rni~d/.ymlas t owc i l okr.:;gowe ~ \Vcwnqll~/.S1.refo\Vc brąz miedź 2 L.X 2 II J Lącza In i ~dzym ifłs l o\vc i o k r<;:gowe pr..o('..onac..oone d la telefonii w pastllje do 160 k 11/. br ąz miedź 3 4 X 2 I b L'lczu (o!< n;gow e l wewnątrzst refowe stn l 3 4 X Ląc..oa lj1l~d zym ia S l,,)wc i ( okr,gowe) \Vcwnq II~z st refowe swl L. LX 2 l Na sieciach kolejowych lą cza 8 te lekolll un i kacy jne \,."' zasi~gu do GO km :) LąCZ.1 no~rlc oraz lqcza selek to r owe o zasl,gu powyżej GO km stal s tal brąz 3 4 X 2 l lub II L. X 2 L lub l 8 x 2 4 X 2,,) lub I 8 X 2 - L. m od pow1er7oc lmi z iemi dla lin i i biegnący c h pola uprawne. Dopuszczalne odc h yłki zwisów przewodów od war t oś ci obllczc'nych lub przyjętych Z tablic nic powinny przckra od powle,-zchnl ziemi dla IlI1ii biegnących wzdlu~ d l'óg kolo\vyc h w ok r<;:~a c h g,sw zal udnionych c.1ch 'liedo~ t <;:pl1ych d la pojazdów. w m iejsbiegnących - 2. ~ 111 od POW icl"zchnt /.lemi dla linii \V /.dl UL d róg kolowych poza miejscowo.ściam i g~sto zaludnicr liyllli w II1I"JsciJch niedo~t<; pnych dla pojazdów, 8 m od glówk, szyny pr zy skxzylowaniu z l inią tram - wajo\v,!. - 8 m od Jezd ni przy sk r zyżowani u z linią tr olejbu sową, - 6 m od ~ Iówki szyny przy sk r >'oy~owa n iu z linią kole- Jową trakc.tl 1", rowej lub spalinowej. - 2 m od najwyżej >,.awieszonego przewodu Jezdnego nośnego lub zas ilającego p,-zy skrzyl owaniu z linią kolejow ą /oe lek lry f i kowaną. 6.::;. L'lczenie p rzewodów. Przewody s talowe. brązowe lub mied z iane powinny być lączone zgodnie z BN-73/ 8'J8L RegulaC ja przewodów. P rzewody torów tel e k omu I1lkacy Jnych pow inny m i eć naciągi I ZWiSy zgodne z BN - 70; czać ±,JCJlI P nyw lązywanie przewodów. Do prz y wiązywania pr zewodów stalowych do izolatorów pow inny być s tosowane druty stalowe wlązalkowe wg P N - 70jT-'J0001, a do pr zyw i ązywania przewodów b 'rąz owych powll1 ny być stosowane d r uty mi edziane wiąza ł kowe wg PN-59/T-920G2. Lależn ie od funkcji Jaką spełnia konstrukcja wsporcza pow inno być stosowane wlązanie przelotowe lub końcowe zgodnie z BN-74/ Rozmieszczenie prlewodów torów na poprzecznikach powinno być wykonane zgodnie z BN-67 / 898L.-14. Na slupach Iini i w spólnych d la resortu komunikacji r esortu lączności pr z ewody P KP powinny \V zasadzle znajdować się po st,-onle torów kolejo\vych Krzyżowa lll a p r zewod ó w w tor ze Jednej hrll i powinny być wyk onane zgodnie z BN-67/8984-1L Wpr owadzanie linil Wprowadzen i e do stacji wzmacmakowy ch i central telefonicznych powinno być kablowe i -..ykonane zgod nie z BN -70/

11 BN - 76 / 898L Wprowadzenie do s tacji abonenckiej. Pr zew0- dy to I'U abonenck Lego powinny być dopr owadzone do haków mocowanych na śc l ame budynku. Od 1 eglość od osia lm ego slupa ustaw ion ego w limi do mlejsca osadzenra haków IIle pow inna przekraczać JO m. 7. OBOSTRZENIA StosowanLe o\?ostrze ń. TelekomwllkacyJne I 1111 C napowietrzne powmny mleć bez pieczne zawleszeme p l'zewodów w odcmkach sk r zyżowania Im ii : a ) z linlami kolejowyml, bl z wodaml żeglownym i I sp ł awnymi, c) z d r ogarni 1 I II klasy, d l z I miami e lektroen e r ge tycznymi o napi~ci u znamlo nowym do l kv. Ponadto te1ekomwllkacyjne lm i e napow ietr zne, prze chodzqce wzdłul WIaduktu, mos tu Itp. budow li, powinny mleć obostrzenia Jak w 7. 2a ) lub b). 7. "2.. /.abezp,eczeme przewodów od zerwama opadm~cla. P r zewody zawleszane w p r z~slach podlegających obostrzeniu p,)winny l>yć zal>ezpieczone w Ilas t ~pu]ący s[.>osól>: al przez w i ązanie przelotowe górne wzmocnione PCW wg BN-74/898L.-02, b) pl'zez w iązanle przelotowe boczne wzmocnione P I, W j lub PIlW2 wg BN-74/ 898L.-02, c l przez wlązan i e końcowe pr zejśclowe K I) L lub 1\ P M wg IlN-74/ , d ~ przez zastosow anie przewod ów izolowanych G Da w g 1l 1'\-7L/ E na sk r zyżowanlu hnll III klasy /. l inią elcktroene r getyczną o napięciu znamionowym do I kv. 7. J. Przewody w prz~ś l e sk r zyżowanla hl'/, zlączy m. a ich ś r edn i ca powl nna wynos L ć 8. /.B Ll ŻENIi\ LlN II pow Lnny co l>yć najmniej Zblt.i.en ia 1mii te lekomunlkacyjnych nl l<;d/.y soba I.bliżenia telefomczn ych linil napowietr'znych powlilny odp ow l adać wymaganlom podanym w tabl.,). Tablica 9 M LL1Lmalna oj - Lp. WyszczcgólnlcL1Le legi oś.:' m l 2 3 l LmLe 111 k lasy 8,3 2 Lmie [I klasy : - z godnych kierunkach transmi- SJL 20 - p r zeclwnych kle r unkach transmlsj i 50 3 Llme I klasy : - zgodnych kier unkach transmisjl 50 - przeclwnych kier unkach t r ansmlsji Z bltżenia lclefonrcznych ImlL napow Lel r znych z lmiami r o z glaszal1la pr zewodowego powinny odpowiadać wymaga mom podanym w tabl. 10. Tablic a 10 L p Nap i ~cie robocze toru Na JlnnieJsza dopuszczalna od l egłość w metr ach przy dł ugości r ad LOwę/.łowego Klasa linii p r zebiegu r ównoleglego, km V 0. 1 O, l ~ 1 1, l ~ ~ l 2 3 L S l I i i-- 3 III 3 l. S l r li III J I L 240 ]l l O Łll I r J i-- 12 III J

12 12 8N-76/898~-09 WSI powinny być 8.2. /.1)II"enla z ImlanH elektroenergetycznvnll napowietrznymi. T I ~asa napowietrznej linii telekolllunikacyjnej powll1n" p l-z.cl>legać poza zas l.;giem szk od liwego oddzi alywallla cieki roenergelycznych lak, aby dopuszczalne warto"c I IJ1d ukowanych w pr zcwodach lini i I elckomunikacy j!lej Sff\l wzdlu"nyc:h nleljeąllecl.nych oraz.';e,',1 psofometrycznych "':(lkj0ccfl. 111C' zoslidy przekroczoile. OcC'n~ wartości nilpl~~ć I prqdów J któr.e mogą poj awić si\, w tor ac h U Illi teleholllll lllk dcyjl1ych oraz wy bór środków zaradczych należy I'rzep l-owadzać na podslawie Wytycznych ochr ony linii I urządzc'ń lelekomumkacyjnych. przed szkodliwym oddzlaly\valllcm J Uli I clcklrocner~('tycznych i u~akcjl nej prądu Slillcgo. elektrycz- Odlegloścl poliome ml ~dly p r zewodami l slupami zbli- /.a)ących si,: 111!l1 powinny być możliwie Jak najwi~ksze. i\1 li1ull.jtna L"Idlcgł.oŚć pozloma ml~dzy przcwodanu zb1ii.a]ących si..: lelekonlulltkacyjnej i eleklroenergetyczllej przy l.jezw iel r znej pogod Zle pow inna być w i.;ksza od n ajwl.;:kszc'j,'i,liczone) (zgodni " L PN - 75/E-03l 00 1' ) odległoś..:: I 1I11'-J'dzy p rzcwodnl1ll kc:ł/.dcj z tych linii o: a l O. ) IC'ez nic mnlc'jsza ni/. l.2 m - gdy zbhlająca SI';: linia e lek l roelle r gclyc,ona Jesl linią o napl..:ctu poniżej l kv. b' I Iccz nic mnicjsza niż. 2,5 m - gdy zb l 17. ająea si.;: It1lJa cleklroellcrgctyczna.iesl 11I1lą o napi<;elll powy;:ej l kv. J"Lell wymagan Ia te nle mogą IJyć spelnlone. nalcly trakt\.."")wać Juk\.."' skr/.yi.owanic zgodnie z Jeśli zbl l/.enl" zachodzi l11 i,"jzy hnią le]ek,'munikacyjną a hm,! e l ek tr oenergetyczną o napj';clu nie mniejszym niż. 6u k\'. (,dl('.~k,ść miedzy slupanll o bu tych lill!! po\vinna wyn('l51~ CI..-' I1.J.Jlll11ICJ 1.3 m /.l> l l/.en la L budynkami. Odleglość przewodu telekomun I kacy.lll".';" p r zy najw I..:kszym zwisie norma lnym WInIla wynnsl...!. : po-.:l \ i..."'id kai:.clcj tcudilo dl..-'isl~pllc':j cz..:;:ści budynku - co najmniej l!ll, a Jc/.cll przcw... :,d Jest izolowany - C0 najmniej 0.7) m. Jci.cl l ~a~ Jest L[)\V!CSzony na wspornlka.ch ściennych przy rozl"..:to';cl prz~sla nle przekraczającej 20 m co najlliilicj u.2 rn, b) od kaidcj l.1.t\\'0 d(,,"",si~pl!cj cz~śc.i budynku. np. paradaclllt!lic slui"lcc~(,.""\ /.a taras - c\...""' li.:.ljtlll1ji.:... J 2. 2~ m..:l Jci.ell prze \V0d Jc sl 1/.1..-'IIt'lwCLny - co najjll J1JC j 1,7:) ITI, c ) \.."")<1 I--raw~'d/.I dachu nic slu.lqcego Zij [,J J 'a~ lul) 00 kraw...;odzl :'[ l--oll~trukcji. J~śIJ p r-zew... -;.d na od... lnku zbll.~.enla Je!:'! n.] pol:10rnlc wy/.st:yill ni/. ta kraw...;"(li - pr/.y be7. - 1~\...,10wnny luli /.,]\\,IC'sz\...")ny ni! wspo r n ikach.śc i en n yc h p r zy rozpl~l(,."'iści pr /...;'sja nic P"zcl--raCLająceJ 20 Dl - co najmniej 0.3 m. 8. L. I.blli.cllla z d l-0~(lm l publ lcznvm1. TelekomunikacYJne IlllIe n'q'()\vletr~ne polo/.one poza obr~bej11 I1lJast usyluowane poza granicami pasa drogowego w odległości nie mniejszej llil : al 12 m od granicy tego pasa do lica s lupów d la III klasy technjcznej, bl 3 m od granicy tego pasa do l ica slupów dla dl-óg i V klasy technicznej. Na odcmkach dróg przec h odzących przez tereny d r óg IV zalewowe, zalesione o r az p r zez tereny zaję t e pod sady, na których nie pr zewiduje si~ zadrzewiema, linie telekom unikacyjne mogij by" IUl1 ieszczone :?-) na terenach zólc\vowych - na skarpach nasypów d rogowych, a w razie njemoż1iwo.ścj - na k r a\v~dzi drogi, b l \V pozoslałych p r zypadkach - na pasie drogowym poza koroną dr ogj w miejscach pozwalaj'lcych na ogralliczen1c \V miarę mol.l iwośc i do minimwll wycinania I stniejącego d rzc\\.'ostanu nie Gl L.i..CJ niż 0,:5 m od zewn~trzncj k ra\v~ dzl rowu lub skarpy nasypu Istniejącej d l-ogi. Na ter enach zabudowanych slupy I ini.i telekol1lunj kacy j nych mogą być ustawiane na chodnikach w odleglości nie mniejszej lllż l m od kr aw~żnika do ilca slupa, Jeżeli droga ma pr zekrój uhczny Zbliżenia z mostami, wiadukta.mi., zapor ami. ł a Jnam i, groblami, ru r oc i ą gami naziemny111i itp. bu dow lami. Odl eglość przewod u od dźwigarów. górnych pasów mos towych, wlalrownic, wleżyczek. arkad, baner Itp. CZ~ŚCl konstrukcyjnych budowli należy ustalać wedlug wymagań przyj~tych IV S. 3 dla zbliżeń L. budynkauni, biorąc pod uwagc; 1,,,wC[ lub tr udną dost~pność cz.;:śc i k onstr ukcyjnych b udowl i Zbliżenia z lmiami koleiowy111i niezeleklryflkowanym I i zelekt ryfikowany111l. Napow IC'trzne linie te iekonlllnikacyjne budowane IV sąsiedztwie Iu, " kolejowych n lezelek- I ry l' lkowanych nic powinny narusz ać skrajni dróg wyeb, zaslaniać sygnalów ko lejowych o r az n ie kolejapowinny z mmejszać widoczności torów kolejowyc h. W przypadku 11- nil kolejowych zelektryfikowanych tr asa nap0'-0e trznych li mi tclekomunikacy Jnych powinna prze biegać w nhar..: 1110/.1 J wośe i poza zasi~giem sz kod I iwego oddzialywania Imi i ze lektryfj kowanej, tak aby dopuszczalne wartości Sfo.' M psofo/lletryczncj zaklóccll podane \V 3.3 nic byly przekroczone. Jeżeli dopuszc,oglne wartości.sej\1 psofometrycznych są przekroczone. należy pr zew LdzlCĆ z astoso\\'anjc odpow lc'dmc h środków zaradczych. Ocena spodziewanych war lo';cl SJo:M psofom el rycznych \Vadza~ na p\...)<!slaw lc \Vytycznycli o ochronle linl1 I:ahlóccrl L"'IraL wybór środków zaradczych nalcly pczcpro- urząd,oeń lelekol11 U 111 kacy Jnych przed szkoci I iwynl oddzlalywa- J1l.e111 lini i elektroenergetycznych LIrakcJi eleklrycznej prądu stalego. '-'dleglość poziomu przewodu lelekol11unikacyjl1cgo od osi l1jc'zc lc.klryflkowancgo toru kolejowego powinna wynos ić przy bezw1etrznej pogodzie co najmniej 3 m. NalomlaSl od leglość l11 ic;dzy prl.ewodarni telekomunikacyjnej linll 1\apo-

13 BN - 76 j 89BL wictrzncj a linią slupów trakcyjnych powinna wynosić co najmmcj 6 m. B. 7. Zb liżcnia z kolejami linowymi. Odległość poziomu przewodu tclekomunikacyjnego od najbli ższego punktu urządzcma kolci ImowcJ nic pow inna być mnicjsza niż polowa wysokoścl najwi<;kszego slupa telekomunikacyjnej linii nap0wiclrznej na odcmku zblii.cnia Zblii.cnla L drogam, wodnymi. TcłekomumkacYjnc I,me napowictrznc należy tak prowadzić I wykonać, aby ich zakladanie, ismicnic i utrzymanie nie powodowalo przeszkód w nalei.ylym utrzymaniu dróg wodnych l ich brzegów. Slupy nalcly ustawiać poza drogą lub ścieżką holowniczą, I lcząc od strony wo<.ly poza granicami średnicj wody, a tc spośród mch, które mogłyby znalcźć si<; w granicach wlelk,ch wód powmny otr zymać wzmocniony ustrój i izbicc o wlcrzchołkach wzniesionych co najmnicj 0,5 m najwi<;kszeg0 notowanego stanu wody. powyżej SI upów oporowych,narolnych nic nalcży ustaw,ać w pohl, ż u str omych brzegów rzck oraz brzcgów rozmywanych na zak r.:;tach wód bi el.ących Zblii.cma w lasach I w poblil.u drzew. NalcLY unika ć p,'owadzen,a lelekomunikacyjnych linii napowic,rznych przc/. lasy, a w przypadkach takiej konicczności na Icży pn:>wadz,ć tras.:; Imll tak, aby jak najbardzicj \\o)'korzyslać S ieć Imll podzialu powicrzchnlowego, tj. pasy przcclwpolarowc, d rogi lcśnc, obszary pozostawionc bc z zalcsicn ia itp. "-1dlcglość Im, i napowiclrznych od 'SlnlCjąccgo luh projcklowanego zad l'zcwlema drogowego powmna WynOSIĆ co najllln,cj J 1l1, Itcząc od środka pni drzcw. Od I cglość przcwodu od każdego ptmktu korony drzew przy bczwi,'lrzncj pogodzie pow inna wynosić co najmniej: al w miastach, osiedlach i wsiach - 1 m, Gl w mlcjscowościach podmiejskic h o r az poza tcrcnami o",cd l, IWSI - 2m, c) w parkjch, sadach przy przewodach golych - l m, a przy przcwodach izo lowanych - 0,5 Ol Zbl,i.en la z lom,skaml powtnny być zgodne z PN-b:;j L J1. Zb li żcn i a z lerenaml i budowlami zawicra lącymi malcnały lalw0 palne lub wybuchowc należy wykonywać zgodme zc spccja lnynll przcplsaml budowy dla tych dzcl1. 9. SK R Z YL::OW ANIA LI NI I urzą- 1..). J. Skrzyi.()wania linll lelekonjunikacvlnych 1l1 1<;dzy <) Skrzyżowania te le fonicznych Inui niipowlelrz- ~ ]l0winny być wykonanc pod kąlem z blll.onynl do 90 0 z d0pusi.czalnq oj,'hylką do L")". Przewody linii klas wyższych powinny przy skrzylowaniu przeb,cgać ponad liniami klas n,i.szych, il jeden slup prz<;sla skrzyżowania lmil z przcwodami wyl.cj LaWleszonymi powinicn znajdować si-: w pobliżu linil z przcwod" mi niżej zaw IcsLonynli. W przypadkach szczególnych dopuszcza si.:; przewodów linii klasy ni ż szej nad przewodami klasy WYLszeJ, przy czym przcwody klasy niższej w prz<;śle przejście sk r zy- ~owanla linu powinny mleć średn lc"i nic mnlejszą nil 3 mm. Odleglość mi<;:dzy dolnym przewodem Jednej przewodcm drugiej lini i w miejscach ich skrzyżowania tcmperatui'ze _25 C lub 1.,0oC powmna WynOSIĆ 0,6 m. górnym prly co najmn,ej Skrzyżowania telefonicznych linii napowictl~znych z liniami rozglaszanla przewodowego powmny niać nasl,:;pujące wymagania: spcla) I inia telefoniczna powinna prz ebiegać w prl':;ślc skrzyżowania pod l inlann radiowęzłowymi, b l skrzyi.owanla powmny być wykonane pod kątem zbl, i.onym do odchyl ką do 1.,5 0, I cglośc, n,(' 1l11l1ejszcJ niż 2 m od slupa, dl odlcglość ml<;dzy dolnym p r zewodcm JcdncJ nym przcwodcm drugicj linii w nncjscach lc h c l sk,'zyi.owanle pow inno być wykonanc \V prz<;ś l e w ocl skrzy:i.,'wama przy lcm peralurzc - 2S o C lub LOoe nic powinna być m111e]szi1 111/. l lu. c ) w przypadkach szczególnych dopuszcza s, ':; przcjśc,c Iin1l lelcfoniczncj nad przewodami Imii rad,ow<;zlowej. l'rly czym pr zewody linii telefon,clnej powll1ny Il1leĆ ~I,l'tl lllc<; nic mniejszą nil 3 mm, a dlugc'ść prz.;sl" I,nli telcfonicznej nic powinna przckraczać LO m. SkrzyLowanla z 1111,ami elcklroenel gelyc/.nyml. nil k,ór ych zaw lc3zone sq przewody ro/..:glaszan 18 P '-/.CWOdO\v0 go, na l eży uważać za skrzyżowania z liniami rozg!aszania prl.ewodowcgo Skrzyżowania z napowtctrznyml liniam I clcktroe - nergetycznyml Wvkonan,c. Przy shrzyi.c'wan,u powll1ny być speln,one nasl,;pu jące wymagania : al na sk r zyżowan iu przewody,e lekomunlkacyjncj na pow 'Ci u.nej powinny być prowad z one pni prlewodam I 1, llll cleklrocllc'-gelycll1ej. b ) skr/.y.i.owan ' a przcwodów lel ckomulllkacyjll,'j InlJ! napowie'lrznej powinny być wykonane w prl.;śl<' ob0slrz0n)'ln IUHl e!eklrocnergelyczncj \\"~ I )~ - ;- :; E - O:; lljo: zaic'ca SIC. aby skrzyi:... '1wanic linii l.ostało wyk.0nanc w 7 10 m od slupa I in" ('ncrgelycz nc.l. c l sk" l.yi.0wan'a powinny byt' wykonan0 1",, 1 kalcm /.bl l- o 0 i.oi1)'lll do 90 z odchylką do 3LJ. W wyji.[lkowych p r,.ypadkach lelekoll1un,kacy.lna linia napowlctrzna III klasy możc być prowadzona w prz~śle flle - obost r l.onym linii clcktroencrg(.""yclncj (' napl('cl u /.namll.."'i-

14 IL I1N-76 / n('\wyrn do l kv. 1)('Id warunkicrn zastl.'\sowarlla przewod6w 1- kr/.yi.ujlicych SIt;: linii przy najwl~ks7.yll1 ZW1SJe noi"lllalnyill ZI...""'\ low anych. lul) przy temperaturze _23 C l bezwletrzncj p0sod/.. i e nie W pr~. ypa<ikll prowadzenia telekomunikacyjnej linii na- pow inna być rnnlejsla nil: powtet r znej pod przewodami linii elcktroener~ctyczi1('j o napl\.;ciil J:.nHllIll""nowyrn pr/.ckrac/.ajqcyrn l kv. leci'. niższym l m - Jeśli linia elektroenergetyczna Jest limq o napl~c1u znamionowym nie przekraczbj,tcym l kv. 2 m - JeślI linia elektroenergelyczna Je~t llmi[ o n()- pl';ciu znamionowym ['1-zekraczaJ'[cym l kv. lec z nie mnler szym nli: LO kv. ni/. 6 kv. 113 której Isllll C'JC tylko L")boslrzcnic stopnia. l1ulc/.y Z.lW1C'SIĆ u/.lcllll\jny przewód odbojowy na oddzielnych kl'n~trukcjach w~porczych równole~1c do linii telc kornunlkacyjilcj od,slrony pr/.('wldywancgo zagr'o/..cnia IlIHi W przypadku skrzyiowanla linll telekomunikacyjnej z 11- nli[ elektl-oenergetyczną o napi"ciu znamionowym powyżej padku ~dy linia telekomuntkaeyjlla Jest zagrolona SIron. np. skrzyżowanie Jest dalej od slupa linii z obu LO kv. odległość pionowa ml~dzy przewodami kr zyżuj'lcych SI<; powmna być co najmniej I-ówna wi~kszej Z dwóch przez ~padaj'lcy I'r~. ewód linii elektroenergetycznej. W pr0'- elektrocner~etyc/.ncj n I/. pl,danl'i w p0/.. IJ i. nalci.y zawiesić dwa przewody odbojowe nad skrajnymi p r zewodami!imi tclekomul1lkacyjncj Il lczalc/.l1lc od SIebie:. Przewó<l odbojowy nalei.y zaw I esić na dlugoścl sk r zy- /..owan la na dlugo.ścl rzutu poziomego przcch;cla linii elektroener"etycznej plonowi[ plaszczyzną p r zechodzącą pr /.ez oś It n li t e Ickomuni kacy JneJ Zw I ~kszonej co najmn iej o::; m ~. każdej strony. Przewód odbojowy powinien być wykonany z 11l1kl sta 10weJ ocynkowanej o wy t rzymalości co natmnlcj 390 MN / 1ll 2 ( 40 kc! mm 2 ) I przekroju nic mniejszym. "O 1,,1,, 2 I. nll..j ora/ powinien )yc uziemlony na obu kollcach. 0- pór kai:de~o uziomu nie powlnten przekraczać 10 Q. W pr/.ypaclku ~c1y llapi ~c le znamionowe l inii elektroenergetycznej Jest wyższe niż 60 kv. o d leglość uziomów od stalawych. betonowych lub uzlemionych slupów d rewni anych I1nll telekolllllnlkacyjnych nic powinna być mniejsza ni ż 15 m. OJlcglość pr'zewod u odbojowego od przewodów linii telekomul1jkacyjllej nie powlllna być nmlejsza od wi~kszej dwóch wa r tości: O,2S m lub l; ISO gdzie l' - napl~cle znam ionowe linij elektroenergetycznej, kv. P onadto skrzyi:owanle z Imiami elektroener getycznymi o napl~cju z namionowym prlekraczaj'lcym l kv można wykonać przez uloie"le wstawki kablowej na linii te lekomunika- W [l l-zypaclku skrzyżowama napowietrz.nej lmil teleko munikacyjnej z napowietrzną limą elektroenergetyczną o napl~clu znamionowym j 10 kv i wyi:szym należy sprawdzić przez obliczenie. czy nie zostaną przekroczone dopuszczalne wa rtości napi~ć SEM pso[ometrycznej zaklóceń w 'orach Imll telekomunikacyjnej. m z odle~lości JllI"dzy przewodami w środku ro zpi<; toś ci w prz<;:slach skrzyżowania. przyj<;tych zgodnie z wymagamami pojanyml w PN-75 / E-0') SkrzyżowanIa z budy'1kam l. Odleglość pionowa przewodu telekomunikacyjnegl' przy najw!<;kszym ZWlSle normalnym powinna WynOS 1 Ć : a) od każde j trudno dost"pnej cz<;ści budynku - co najmniej 0.7::; m. b ) od każdej latwo dost<;pnej cz<;:ści budynku z wyjątkiem tar asów. balkonów, galeryjek itp. urządzeń przeznaczonych do przebywania osób - co najmmej 1, 5 m, c ) od podlogi tarasu. balkonu. galeryjki Itp. urządzeń - co najmniej 2.5 m SkrzyL.owanla z drogarol publicznymi powinny być wykona ne pod kątem zbliżonym do 90 0 z odchylki[ do 4S o Skrzyżowania z mostami, wiaduktami I zaporami! groblami, rurociągami naziemnymi itp. budowlaml Wykoname. Skrzyżowanie telekomunikacyjnej 11- nil napowietrznej z mos tami. wiaduktami 111'. budowlami po W111no być wykonane pod kątem zbliżonym do 90 0 z odchyłką do 45 0 Przy skrzyżowaniu lmil nad budowlą naleiy stosować obostrzenia wg rozdz Od legi ość przewodów telekomulllkacyjnych od mostu, wiaduktu it p. budowli przy przejściu linii nad blldowlą nale.i.y ustalać wg zasad skrzyżowania z drogą komunikac yj ną (np. z drogą kołową lub kolejową ) przechodzącą po tej budowlt, a ponadto Jeśi1 budowla w miejscu skrzyżowania ma wieżyczki, arkady itp., należy uwzględnić ewentualne ZWIększeni" od l eglości, ustala jąc Je wg zasad skrzyżowania z budynkaml wg tą Ocen~ przewidywanych wartości napięć należy 9.::;.3. Odleslość przewodów telekomunikacyjnych od przeprowadzić na [lod s tawie ob l iczeń podanych w Wytycznych ochro mos tu, wiaduktu itp. budowli przy przejściu lmil pod tą ny linij ur ządzeń te lekomunikacyjnych przed szkodliwym oddz IaŁywaniem I1mi elektroenergetycznych I trakcji e lektrycznej prąd u stalego. budow l ą przy temperaturze _2S o c 1 bezwietrznej pogodzie powinna odpowiadać wymaganiom wg Odle sl oścl pionowe misdzy przewodami kr zyż u- lących 51<; linii. Odleglość pionowa między przewodami 9.6. Skrzyżowania z liniami kolejowymi zelektry[ikowanymi i niezelektryfikowanymi powinny odpowiadać magani.om wg BN - 76/ wy-

15 BN-76/ S9SL-09 I:J 9.7. Skrzy/.owanla z kole jami liliowym I powinny byc \\ykonane pod kątem do 90 0 z' odchylką do Skrzyżowania z drogami wodnymi LI'. Rod/GJ badan la Tablica I I Elementy l inii do ba<![łń Za kres b':hjanlil, o Wykonanie. Przy skczy/.owaniu powinny być spcłmon e nast,;:pu!,\ce wymagania : a l kąt skrzyi.owania z OSIą u r ogl wodn~j powinien hyć I I 2 Sprawdl'.c.nlc przegle~u, I, lin i I " a ) linie I I II k la - sy 10 b ' linie III klilsy J - L zbillony do 90 0 z odchyłką do 60 0 WIdZIaneJ do regulacji nalei.y w mlar, moi.ll\vości Jednym prz.;:slem, na tomlast Jei.el l nie mo;"na wykonać Jednym prz,slem, I im.;: nal eży skablować, wykc'nać b) skclyi.owanla d r ogi wodnej uregulowanej lub prze- e j ro/.pl, l O~Ć pl-z,,;el 111,,' I I II klnsy ') <1 \ rozpil\.ioś,,! prz.;:sel linii III klasy 2 c) przy sk r zyżowa n i u wód obwa lowanych 51 upy pow inny być ustawione na zew n ąt r z walów; w przypadku kon ieczności ustaw leflla s lupów mi,dzy walami, powinny one ot r 7.ymać wlffiocnione usloje l izbl.cc, d l skl-zy/.owanla lmil me nalely wykonywać na slu- 2 S pr.')\vdzen le wyk("'\nanib zbili:eń z o Olekt anll l ) I sk,-zylowa ń a) wstawki knbl owe 100 b ) mosty. WI.JduklY ta 111 Y. tunele It p. budow le 100 pach narol.nych. c ' drogi wodne, kolowe lut) I.nakl ostrzegawcze. Skrzy/.owanle drogi wodnej /.eglo\vnej lub splawnej z telekomun i kacyjllą Imią napowletrln-t powmn o 'oyć oznaczone wy ra ź nymi i trwalynl1 zna d l tory kolejowe IUO c) 11111e e lek t,-oenergetyc/.ne 100 kam i ost r zegawczymi dobrze wldocznymi ze ś r odka wodnego. Z naki te ( w Itczbie czterech na Jedno toru sk r zylowanle ) powinny być wykonane zgodnie L l:arządlenlem MI, > Sprawd/.en le wykonal1la l ustawlcnlil si u' pów ( II, 3. 3 ' a ) slupy pojedyncze 3 b ) sl u py /Iol.one ::; nistra Żeg lu gi z dnia l lutego 1967 r. l ustawione po dwa na ka/.dym hrzegu w odleglości 300 m od s"rajnego przewodu telekomtllilkac),jnej lmil napowietrznej z obu Jej str on. L Sprawuzenle wykonania I ustaw ienie podpór, odciągów \ Il. 3.Ll al podpory,> b l O dci ąg i Od l eg l ość przewodów od drogl wodnej. Odleglość pionowa pr zewodu telekomunikacyjnego p,-zy najwi,kszym zwi'sie normalnym powmna wynosić co najmmej: a) 4 m - od najwyl.slego znanego poziomu wody w miej&- cu skr z,yi.owilllla, o ) 7 m - od najwyi.szego l.eglownego pol U wody. c' 6 ni - od naj wyższego splawnego pozlon", wody. d l I III - od obrysu stat"ów, dla k tórych dana d,-oga jest dost,pna pr zy najwyi.szym l.eglownym poziomie wody. :J 6 7 Spr awdzenle wykonarl1l.l zna - kowania ( j ) SprawdLenle gl~bo"ości /.8- k\."'ipani3 ~Iupó\\'! poupói- I 0<1"'::'1'1- ~\'..1\V \ 11.3.l) ' Ogl,d/.lny slupów kablowych \ ) a ~ slupy 3 b) podpory I a ) słupy poledyncze 2 o ) slupy z IOLone " c ) podpory 2 d) odciąg I,,> a ) I "He I I II k lasy 100 b ) lmle III klasy DO K UMENTACJA POWYKONAWCZA Kai.da wybudowana telekomlllhkacyjna lmia napowlell'lna pow mna n)leć dokumentację powykonawczą. S ::iprawdlenle wykonan Ia w prowad zell do pomieszczeń SIacy Jnych \ I I.,i. S, luo 11. BADANII\ Rodzaje bada ń. TelekomunIkacYjne lillle napowietrzne poulegają p r zy od bio r ze badaniom wymienlonym w 9 Sprawdzenie pr{l\\'1(]!owości Incn 1 ćl żu ospr z,- lu l usytuowania przewodów ( ) a) osprz~t,) b ) przewody,) lab1. 11.

16 16 BN-76j cd. labl. 11 cd. tabl. 11 Zakres Elementy lmi, do Lp. Rodzaj badania badania badań % Lp. Rodzaj badania Elementy linii do bada ń Zakres badania o',o l l S prawdzen,e a) przywiązanie 3 19 Sprawdzenie wy- a) tory I klasy 5 przywiązania, ników pomiaru b ) zlącza 3 lączenia oraz wartości SEM b) tory II klasy 10 r egulacji pr7.e- c) regulacja 3 wzd lużnych indu- c) tory III klasy 20 wodów (ll. 3. JO ) kowanych ( ) II Sprawdzenie a) lo ry I i II montażu oraz klasy 3 20 Sprawdzenie wy- a) tory l klasy 20 wykonania krzyb) tory III kla- b) tory II klasy 10 ników pomiaru Lowari torów i mpedancji falowej toru nośnego sy 2 Lgodnie z p lanem krz yi.ow ań ( ) ( ) 21 Spr awdzenie wy- a ) tory I klasy Sprawdzenie a ) przeloty linii ników pomiaru wysokości za- wzdlui. ulic, tlwnlenności skuw b ) to r y 11 klasy 10 ieszenia prze- dróg i placów 10 tecznej toru c ) lor y III klasy 5 wodów ( ) b) prze loty linii ( ) poza pasem 22 Sprawdzenie wy- a) tory I klasy 100 drogowym 5 ni ków pomiaru b ) to r y II k lasy 50 c) prze loty linii c harakter ystyki na s krz yżowa - czc;stotli wościoniach 100 wej t l wniennoś ci skutecznej toru 13 Sprawdzanie a) przeloty linii ( ) odleglości prze- w 1.d luż Iini i wodów od otacza- e lektroenerge- 23 Sprawdzenie wy- tory 111 klasy 20 jących obiektów tycznych 10 ników pomiaru ( ) odstc;pów od przesluchu toru III b ) prze loty Hmi wzd l u ż mostów. wiaduk- k lasy ( ) tów IIp. budow li Spr awdzenie wy- a) tory l klasy 50 ników pomiaru b ) tory II klasy 30 c ) pi"leloty Imi, w s pólczynni ków w 1.<1 lu ż drlew 5 odbicia torów ( ) 14 Sprawdzen ie wy- a) lory I klasy 20 n1 ków pom laru 25 Sprawdzenie wy- a) tory I klasy 100 b) lory II klasy 10 oporu przewodów toi"u c ) tory II I klasy 5 ziomu psofomeników pomiaru po - b) tory II klasy 50 \ ) trycznej mocy szwnów od prze- 1:5 S prawdzenie wy- a ) lory I klasy 20 sluchu zdalnego 111ków pomiaru w końcu nośnego b) lory II klasy 10 ró;'ni y oporu 101"U napowietrzpr zewodów toru c ) lory III klasy 5 nego ( ) ( ) 16 S prawdzenie wy- a ) lor y I klasy Sprawdzenie wy- a) tory I klasy -n n l n - l ). 100 ni ków pomiar u 4 ników pomiaru u) tory II k lasy 10 odstc;pów zdalno- u) 100"y II klasy-m m(m-ll.100 OpOI"U Izolacji i. z uli żnoprzes lu- B Fr'zcwodów loru c) tory III klasy 5 ehowych ( ) c) tory I i II kla- \ ) sy - P(P-l) 100 P 6 17 SprawdzenIe wy- a ) lor y I k lasy Sprawdzenie wy- a ) slupy oporo~, I11kl..1W pomlaru b) nlków pomiar u 101"y II klasy 10 naroi.ne i odoporu uziemień galc;ine r0i.nlcy oporu Izolacji przewo- c ) lory III klasy 5 1l ) b ) slupy badamodów 5 loru we i slupy ognr- \ ) niczaj'lce prlc;- sla skrlyi.owa- 1B Spnlwdzenie wy- a ) lory I klasy 100 nia z torami nlków pomia l"u b) lory II k lasy 100 kolejowymi 20 wa rtości Sr;M pso[o metr ycznej e) to ry III klasy 50 Laklócel' w 1'1- Cl.ac h ( IB )

17 BN - 76/ cj. tabl akres Elementy linii do Lp. Rod zaj badania badania badań % l 2 3 L 27 Sprawdzenie wy- c) slupy kablowe ników pomiaru i s lupy ogranioporu uzlemień czając e (11. J. 27) przęsła skrzyżowania z liniami elektroener getycznymi powyżej l kv Pobieranie pr';bek. Z każdego badanego e lementu linii na l eży wybrać do badań sposobem losowym jego część o wlelkoścl okre ślonej w tabl. 11 kol. 4. 1l.3. Opis badań Sprawdzenie prawid lowo ŚC1 przebiegu linii na zgod noś ć z projek te m technicznym polega na zm ierzeniu w terenie domiarów do sł u pów I odleglości nllędzy slupami. Pomiary należy wykonać za pomocą taś my pomiarowej, zaok rą glając wylllki pomiarów z dokładnością do U,5 nt Sprawdzenie wykona nia zbliże ll i skrzyżowań z obiektami na zgo dność w I ozdz. 8 i 9 polega na oględzinach w terenie Sprawdzenie wykonania i ustawienia sl upów pojedynczych i zlożonych na 7.god ność z 5.2, 5. 3 I tem techlllcznyrn polega na oględzinach w terenie L. Sprawdzenie wykonania i ustawienia podpór odciqgów polega na sprawd7.enlu: projek- al doboru podpory oraz s posobu pol.ączenia ze s lupem na zgod n ość z ').6. b) doboru pręlów oraz ~posobu wykonania odciągu nil zgodność z ,3. J. SprawdzenIe wykt'\nania znakowania po lega na skontrolowunl u kolejności i tl 'wulośc i wykonanej numera- CJi na zgodno';" z Sprawdzeme glębokości zakopanlil sl.upów, podpór i odciijgów polega na zbadaniu : 5.5, b ) ustojll I glębokoścl zakopania podpór na zgodność a ) ustojll i g l ębokości zakopania slupów na zgodność z z ).G. c ; ustoju I gl,:;bokoścl zakopania odciągów na zgodność Sprawdzenie ~lębokoścl zako pania slupów pojedynczych przelotowych powinno od bywać Slę przez pomlar CZęŚCl nadziemnej slupa lub szczutlla w miejscach wskazanych komisj';;, lecz nie mmej l1lż l slufl na S km. a slupów zlożonych, podpór i odciągów przez - nie mn iej nil 2 sztuki na 2 km OględzinY slupów kablowych polegają na sprawdzeniu: a l doboru konst rukcj i slupa kablowego na zgodność z 5.2, b) wyposażenia słupa kablowego na lllliach I l II klasy na zgodność z projektem techmcznym, a na liniach HI klasy na zgodność z BN cl doprowadzenia kabla do skrzynki na slupie montalu głowicy kablowej na linii 1 i II k lasy na zgodność z projektem technicznynl. a na IWll III klasy na zgod ność z BN L-17, d l wykonania u7.lemieniana zgod ność z el zabezpieczenia wstawek kablowych na zgodność z , f) wykonania oznaczenia skrzynkl kablowej na zgod - ność z BN L-17. Badanie wg poz. e : \V częśc i dotyczącej ul.ożema zapasu kabla powlilno być wykonane przed z asypaniem I-OWU kablowego Spr awdzen I e wykonania wprowadzci1 dc' pomieszczeń stacylilvch na zgodność z b. l0 nalei.y wykonać wg BN L-Jb SprawdzenIe montalu osprzetu usytuc'wałba przqw0d0\v pl."'!cga na zbauanlu: a : zastosowfłllla osprz~tu na zgodność z 6.2, bl monta7.u 051'J.";':ętu na zgodność , c \ rozmieszczenia przewodów na zgodność z 6. '). Sprawd zenie /.astosowania ospr z<; tll. J a kości. montalu 0~prz~tu i usytll0wanla przewodó\.\, powinno odbywać si.:;- nic mlllej niż na Jedny m slupie na l km linii Spr awdzenie pr zywiązania, łączenia o ra z re- gu lacji prze,vnlów polega na zbadaniu: a l 7.aS10SOwGma właściwych d.ru1ów wiązalkowych oraz sposobu umocowama pr zewodów na zgodnoś ć z bl lączenia przewodów na zgodność z 6. 3, c) regulacj i przewodów na zgodność z 6.6. Sprawdzenie r egulacji p r zewodów. JakOŚCi wykonanych zlączy oraz wlązal1 przewodów pow il1no odbywać SI':; nie \Vl<{,' ej niż w jednym przęśle na l km I 111 li S prilwdzellle monlai.u oraz wykonania kr'zyżowa ń torów LgoJnle L planem krzyi:owań polega na I.badanlu: a ) zast050\vanc"~-:l) osprz,tu I Jilk0~Cl wykonania krl yżo wań na zgodność L 6.2 i 6. 8, b l zgodnoścl wykonanych k l "/.y';owań z planem kr/.yżowań podanyrn \v projekcie technicznym. ~p rawdzenlc zg0dności wykonany(:h krzylowań powinno odby\vać si~ w granlcach Jednej sekcjl, lue m11lej jednak rlli. co 20 km.

18 BN-76(S Sprawdzen ie wysokości zawieszenia przewod ów na zgodność z 6.4 I ro,.d,.. S I 9 po Lega na pomiarach 1." pomocą La ty J11le,-n lczcj od L cglośc l mi~dl.y powierzchnią "rof,l. budynku. 1lI0stu Itp. budow i,! a najniższym punktem prl.ewodu lub ml.;dzy przewodami krl.yżuj'lcych s ię tinti. Pomiary na sk r zy~owan,ac h z Illllami clektroenergetycznyn Jl o naf'l':;c,u znamionowym powyżej I kv powlllny być "ykonane za po m ocą tcodolltu. II. J. 13. Sp,-awdzen lc od l cs l ośc, przewodów od otacza jacych o bicktów na zgodn ość,. r ozdz. S i 9 polega na zmier zcniu za pomocą lat mic r n iczych i taśmy mierniczej od legloścl mi.;dzy przcwodallll telekomun ikacyjnymi a przewotła mi Innych hnii oraz I11l~dzy przewodami a cz8 śc iami budynku, mostu. wiaduktu Hp. budowij lub galęzi a mi drzew. Wy lllk pomiarów n a le.i.y prze il czyć d la warunków odpowiada)'lcyc h zwisom krytycznym przy tcmpe r aturze 40 0 C lub - 2SoC. I l. J. 14. Pomla,- o poru p J" zewodów toru d la prądu sta ~ na zgod n ość z J. l na l eży wykonać mctodą. mos t kową z dok ł ad n ością co najmn iej U,.::)~~. l 1. J. ls. Pomia,- nsżnlcy opo,'u przcwodów toru dla prądu s talego na zgodność z J. 2 n(t l e~y wykonać przy na p l<~ CIU od JOO do SOO V. II. J. l G. PomIar o poru IzolacJ I przewodów toru na zf}xlnośc z.3..3 należy wykonać za p01ll0cą megaomomierza o napl';clu ponllarowym od 100 do SOO V I. doklad nością do ± 5'~. II.J. 17. Pom,ar różni cy oporu izolac Ji przewodów toru na zf,odność z J. 4 nalci.y wykonać za pomocą megaomolillcrza o napięciu pomiarowyjll od loo do 500 V z dokladnością ± 5~~. l l. J. l o. Ponnar dopuszczalnej wartości SF M psofomctrycznej zaklóceń w Lączach rcalizowanych na torach napowlell-znych na zgodność z 3. S nale ży wykonać za pomocą psofometru z doklauno~clil ± 2'~ Pom,ar sprawdzcnla wartości SEM wzdlużnyc h ind ukowanych na z"odność z J. G należy wykonać za pomocą psofometru z do k Ladnośc i ą ± 2% Pomiar impedancj i falowc j toru nośn e go na zgod ność z 3. 7 nal eży wy konać metoda lllostkową z dokladn ością ±l% w calym pasmie wykorzystywanych częstotliwości. I l Pomiar tlumienności skut ccznej toru na zgodnoś..' z 3. O należy wykonać metod ą porównawczą z doklad- 11. J.22. Pomiar charakterystyki czsstothwościowej tlumlenn oścl skutecznej toru na zgodnoś" z J. 9 i 3.10 nal eży wykonać metodą porównawczą z dokladnością : ± O.OS db (± O,S cnp) dla to ru I klasy, ± O, I db ( ±1 enp ) dla toru II klasy J. Pomiar odstępu od przes Luchu dla torów 111 kla ~ na zgodność z J.11 nalc.i.y wykonać melod ą t echnicz n ą z doklad n ością do ±2.61 db ( ± O,J Np ) Pomiar modulu wspólczynlllka odbicia toru na zgodność z i należy wykonać metodą porównawczą z dokladnością wspólc zynnika odbicia : ± 0,005 dla toru I klasy, ± O, Ol dla toru 11 k lasy Pomiar poziomu psofometrycznej mocy szwnów od przesluchu zdalnego w kollcu nośnc go toru napowietrznego na zgodn ość z 3.14 nal eży wykonać selektywnym mie r nikiem poziomu z filtrem kanałowym na pasmo H z (przesuwane w skali częstothwoścl od 6 do 1GO khz ) zamkniętym psoiometrem z do k Ladnością pomiaru ±2, 61 d B,± O, J N p ) G. Pomiar odstępu zdalno- z bliżnoprzesluc!lowego mi <;dzy torami na zgodność z i 3. 1G nale ży wykonać metodą porównawczą z do k lad n ośc i ą do ±2,G 1 db (±O, 3 Np) Pomiar oporu uz iemic'1 na zgodność z należy wykonać dowolną me todą zap e wniającą do k ł adnoś ć pomiaru ± 10% Ocena wyników bada'1- Przedstawioną do odbioru le l ekom unikac yjną linię napowletrzną należy uznać za wykonaną zgodni e z wymaganiami normy, jeżeli badania podane w 11. l daly wynik dodatni. E Lementy hnii, które w wyniku pr zcprowadzonych badań o trzymal.y ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. KON I EC In formacjc dodatkowe

19 InJor macje dodatkowe do BN-76/ INFORMACJE DODAT KOWE 1. Instytucja opracowuląca normę - Z jednoczenie downic twa Lączno śc i. Bu- BN - 7L. / TelekomunikaCY jne hn le napowielrlne. Wi'tzanie przewodów go lych. Ogólne wymagama 2. Istotne zmiany w stosunku do BN - 70/ a ) zmiemono uk lad normy, b J r OLsze r zono zakr es wlasnośc i elektrycznych tor ów, cj rozszer zono zakres b adań, d ) zmieniono k'ryteria podzialu na klasy linii i klasy torów, e) wpr owadzono oznaczanie pozlomu w d B, f) podano wartości na odstęp zdalnoprzesluchow,y d la wszystkich możltwych kom l.hnacji systemów nośnych I wza Jemnego rozmieszczenia wzg l ędnego kanalów zakłó cają ce go i zaklócanego. g ) podano głębokości zakopan Ia slupów pojedynczych z lożony c h dla rói:nych rodzajów g runtu, h ) wprowadzono wysokość zawieszania przewodów rów ną l. m dla linii bi egnących przez pola uprawne. 3. Nor my i dokumenty związane PN-67/ D-9S023 S lupy drewniane te leenergetyczne P N- 7S/ E-OSIOO Elektroenergetyczne!ime napowietrzne. Projektowanie i budowa PN-74/ E -900S2 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do ukladania na stale. Przewody Jednoży łowe o izolacji gumowej P N-6S/ L -4900I Lotniska. Wyznaczanie powierzchni ogranlczających wysokość zabudowy w r ejollle lotniska PN-73/ M Śruby ze lbem cz woroką tnym P N/ T-OlOO I Slownictwo telekomunikacyjne. Pojęci a podstawowe P N / T Sł,ownictwo te l ekomunikacyjne. Teletran s- mlsja pr zewodowa. Nazwy i określenia PN-S'J/ T Telekomunikacyjne pr zewody brązowe golc PN- 70j T Druty telekomumkacyjne ze stali lllskowęglowej ocynkowane P N-S9 / T -920b2 TelekomunikaCYjne druly miedzian e wiązalkowe BN - 75/ Poprzeczniki sta lowe PS BN - 72/ W sporniki do podpór slupów prefabrykowanych BN-7S/ Obłąki do poprzeczników BN-75 / Trzony d la izolatorów teletechnicznych BI - 70/ TelekomunikaCYjne linie napowietrzne. Haki do izolator ów BN-71 / Te lekomunikacyjne linie napowietrzne. Od Clągl doz iemne. Ogólne wymagania BN-73/ TelekomunikacYJlle linie napow ietr zne. Izolator y szklane Jednoszyjkowe BN-74/ Widhce dla izolatorów teletechmcznych BN -75/ Izolator por celanowy jednoszyjkowy BN-75 / TelekomunikaCYjne linie napow1etr zne. U r ządze nia Przepisy budowy ochrony odgr omowej konst r ukc j i ws porczych. BN - 73/ TelekomumkacYjne hme napo\llletr.we. 7.nakowanie konstrukcj I wsporczych BN-73/ Tele komunika y jne hnie 7.lącza przewod ów go lych. Ogólne wymagania. napowietrzne. BN-67/ TelekomunikaCYjn e ilnie napowletrlne. Krzyż owan i e torów telefon1i akustycznej l nośnej. Wymagania techniczne BN-70/ Telekomunikacyjne linie napow ictrzllc. Zwisy i nacląg i przewodów golych BN - 76/ Linie telekomunikacyjne. Sk r zyżowania liniami kolejowymi. Ogólne wymagania BN - 76/ 8984-I7 TelekomunikacYJne sieci kablowe cowe. Ogólne wymagania mlejs- daleko- l:ln-70/ l 8 TelekomunikaCYjne linle kablowe sl~żne. Ogólne wymagania z BN -72/ Telekomunikacyjne linie na powietrzne. U r ządze nia zabezp1eczające. Ogólne wymagania BN - 69/ 9378-l7 Telekomunikacyjne linie Szczudla żelbelowe Uslawa z dnia 29 marca 1962 r. o pod zla'le d r óg na powietrzne. p ubltcl.- nych ( Dz. U. nr 20 z dnia 6 kwietnia 1962 r. poz. 90 \ Z ar ządz enie Prezesa Centr alnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dn i a. 8 listopada 1967 r. w sprawie uznania n1ektórych wód śródlądowych z a żeglowne spla.wne (Mon. Pol. n r 63 z dnia 24 listopada 1967 r poz. 30l) Za r zą d z en ie Ministra Żeglugi z dnia l lutego 1967 r. w sprawie uprawiania żeg lu gi i splawu na śródląd owych drogach wodnych ( Mon. Pol. n r 14 z dnia 7 marca 1967r. poz. 71 ) Wytyczne ochrony lm1l i ur ządzeń telekomunikacyjnych prl.<xi szkodliwym oddziaływaniem linii e lektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stal ego. Instytul Lączności, 1974 Wytyczne in struk tażowe projektowal1la telekomumkacy Jnych linii napowietrznych. Bi uro Studiów l Projektów Lączności, Autor projektu normy - adi. mgr inż. Antoni BogIew ski - Instytut Lącz ności. 5. Wskazówki dotyczące obliczania wytrzymalości lini i Strefy 'klimatyczne. Przy budowie telekomunika Cyjnych linil napowietr znych na leży uwzg l~d ni ć ich pojożenie w poszczególnych str efach klimatycznych Polski podanych na rysunku.

20 20 Info r macje dodatkowe do BN-76 / 898L K I [ I,,I. " olwowell Wrocław ~~le~ogoro s ', ' ~<?. '\~~"'1ł) w/~mca "'-<~ ~qbkowiieś/ ~ Kłoriżi"O\!"aczko w D Strefa I ').~ OZNACZENIA Strefo ff Strefa III NIZINNA NA0I10RSK~ GÓRSKA POOZIAtKA o 20 ' loo'm '~~~ \-,y-('.l IBN -76/ II Jeśli linia napow ietrzna przechodzi przez różne strefy klimatyczne, dopuszczalne Jest - zależnie od potrzeb - przyjmowanie odc hyłki okolo 5 km od granicy stref Warunki klimatyczne przyjmowane do obliczeń. Przy obliczaniu zwisów i naciągów telekomunikacyjnych przewodów napowietrznych należy przy j mować warunki klimatyczne podane w tabi. I-l. Tablica l-l Warunki klimatyczne WielkOŚCI Lp. charaktecys- tem peratura p rc;d kość obciążetyczne oloczenia wiatru nie Oc m/ s sadzią l 2 3 l., '5 l NaJwi~kszy ZW1S normulny 2 czeniowy przewodu 3 Najw ic;kszy naciąg przy S. 3. Obciążenie wiatrem +40 O - 5 O - nor malną - 5 O normalną -2S O - - S O faln ą J Zasady ogólne. Przy obliczaniu konstrukcji w sporczych telekomunikacyjnych l inii napowietrznyc h Naciąg obli- katastrosadzi katas trofajnej na- leży p r zyjmować, że wiatr wieje w sposób ciągły w kierunku poziomym. Ob ciążenie wiatrem należy przyjmować -prostopadl e do r zutu powierzchni nawietrznej rozpatrywanego e1errertu konstrukcyjnego telekomunikacyjnej linii napowietrznej płaszczyznę prostopadłą do kierunku wiatr u. wiatrem W nale ż y w którym : et. obliczyć wg wzoru W=:tKpA na Obciążenie - współczynnik nierównomierności parcia wiatru wg tabi. 1-2, K - współczynnik opływu zależy od ksztaltu, rozległości i stanu powierzchni części wg tabi. 1-3, P - obciążenie podstawowe w N / m 2 ( kg / m 2 ) wg tab I. 1-2, A - rzut powierzchni części konstrukcyjnych np. kształtowników, przewodów 'itp. ) od strony nawietrzne] na plaszczyznc; prostopadlą do. 2 Wiatru, m. S Prędkość wiatru i w spółczynnik kierunku nierównomierności parc ia wiatru dla różnych stref klimatycznych w zależności od odleglości pionowej rozpatrywanej części telekomunikacyjnej linii napowietrznej od terenu (dla przewodów jest to wysokość zawieszenia ) powinna wymaganiom podanym w tabl odpowiadać

BN-83 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wytyczne w za kresie pakowania, przechowywania i transportu

BN-83 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wytyczne w za kresie pakowania, przechowywania i transportu UKD 682.6.004.3/4 N O R M fi: BRANŻOWA BN-83 ELEMENTY WYPOSAŻENIA Okucia budowlane 5050-01 BUDOWNICTWA Pakowanie, przechowywanie Zam iast i transport BN-71 /5050-01 Grupa katalogowa 0739 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

. Warszawa, dnia 9 'czerwca 1964 r. MINISTRA ŻEGLUGI. koło Nowego Warpna - Allwarp, stanowiące za łą czni k do zarządzenia.

. Warszawa, dnia 9 'czerwca 1964 r. MINISTRA ŻEGLUGI. koło Nowego Warpna - Allwarp, stanowiące za łą czni k do zarządzenia. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ. Warszawa, dnia 9 'czerwca 1964 r. TRESC: Poz.: ZARZĄDZENIE 172 - Ministra leglugi z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie przepisów o uprawianiu

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 1997 r. Nr 98 TREŚĆ, Poz.: USTAWY: 602 - z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 3085 603 - z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych. Ie - 108 Załącznik do zarządzenia Nr 18/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 2013r. Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych Ie - 108 Warszawa 2013 r. Przepis

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło

nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców 0[aszym Czy te {n i/(gm Senator Konstanty Tukałło .. miesięcznik nr 4 (32) kwiecień 1993 I rej ~ł;j I i (:j mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad VVartą RoklV Cena 3000 zł { I 0[aszym Czy te {n i/(gm, naswięta Zmartwychwstania PańsRjego naj{epsze życzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Postanowienia ogólne...1 Definicje wspólne...1 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002 r.

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002 r. Załącznik nr 1c do SIWZ PN-93/08 CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE UL. ROENTGENA 5 WARSZAWA EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W TRYBIE PAR. 2, UST. 2 ROZP. MI z dnia 12.04.2002

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE data 12.2006 r. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ ŁOKIETKA I ULICĘ TRZECH KOTWIC W BRZEGU SPECYFIKACJE TECHNICZNE KOD CPV 4523123-7 ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO BRZEG UL. ROBOTNICZA 12 49-300 BRZEG

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

MAPA ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH POLSKIEGO OBSZARU POGRANICZA POŁOŻONEGO WZDŁUŻ GRANICY POLSKO - NIEMIECKIEJ

MAPA ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH POLSKIEGO OBSZARU POGRANICZA POŁOŻONEGO WZDŁUŻ GRANICY POLSKO - NIEMIECKIEJ Województwo Dolnośląskie Województwo Lubuskie Województwo Zachodniopomorskie MAPA ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH POLSKIEGO OBSZARU POGRANICZA POŁOŻONEGO WZDŁUŻ GRANICY POLSKO - NIEMIECKIEJ opracowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. DOKUMENTACJA PRAWNA 1.1 Podstawa prawna 1.2 Warunki przyłączenia 1.3 Uzgodnienia branżowe 1.4 Zgody właścicieli działek 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1 Zakres opracowania 2.2

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A.

TELEFONIA DIALOG S.A. TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZN-0/TD S.A.- 03 BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ = Wrocław, marzec 00 r. = Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A. - 03

Bardziej szczegółowo

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep.

technicznej i naprawy pojazdó'v samochodowych l przyczep. Monitor Polski Nr 6 39 POl:. 28 --------~---------------------------------------------------------------------------- 28., ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie planowo-zapobiegawczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Wymagania bezpieczeństwa pracy. Zygmunt Wieczorek

BUDOWNICTWO. Wymagania bezpieczeństwa pracy. Zygmunt Wieczorek BUDOWNICTWO Wymagania bezpieczeństwa pracy Zygmunt Wieczorek br_budwymagbezp-wzn2011.indd 1 2011-09-09 14:25:40 Redakcja Izabella Skrzecz Projekt graficzny i łamanie Studio 27/RTC AW Zdięcie na okładce

Bardziej szczegółowo

I [.JtłitrL(~ żorka Ol-az zaa n gażowan iu Teresy K usnierek z Kuratorium i t:alego grona pedagogicznego. dok o ńcz e nie na str.

I [.JtłitrL(~ żorka Ol-az zaa n gażowan iu Teresy K usnierek z Kuratorium i t:alego grona pedagogicznego. dok o ńcz e nie na str. nr 11 (2i) I:stcp,-,d 1992 I [.JtłitrL(~ miesiecznik mieszkanców Gnliny Nowe Miasto nad War t~a. Rok III Nawet nie zdążyliśmy Za pośredni ctwem Stow ar zyszenia Ille-et- Vila ine P ologne nawi ąz an e

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKTOWANE SIECI SANITARNE

TOM II PROJEKTOWANE SIECI SANITARNE ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA TOM II PROJEKTOWANE SIECI SANITARNE INWESTOR: Rzeszowska

Bardziej szczegółowo

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Karta osób zapoznanych z Instrukcją Podpisem

Bardziej szczegółowo