LISTA KANDYDATÓW. na przedstawicieli organizacji pozarządowych do. Komitetu Monitorującego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA KANDYDATÓW. na przedstawicieli organizacji pozarządowych do. Komitetu Monitorującego"

Transkrypt

1 LISTA KANDYDATÓW na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata Skład Komisji Wyborczej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmiosko- Mazurskiego do wyboru kandydatów na członków Komitetu Monitorującego RPO WiM : Marek Borowski przewodniczący Arkadiusz Jachimowicz Arkadiusz Niewioski Antoni Furtak Lista zgłoszonych kandydatów w obszarach: I. przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska, II. przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej RPO , III. przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji, IV. przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych. I. Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska: 1.1.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Wioletta Rawa Rudzioska Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Wykształcenie : Wyższe, mgr inż. ochrony Wód, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmiosko-Mazurski) 1999 r. 1

2 Studia podyplomowe: Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, kierunek: Zarządzanie Funduszami Unijnymi 2010 r. Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, Instytut Nauk o Wychowaniu, Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego r. Miejsce pracy: zatrudniona w Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku od 15 lat, obecne stanowisko: Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, członek Zarządu Fundacji. W zakresie obowiązków m.in.: kierowanie pracami ośrodka Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej FOWJM, opracowanie wniosków do instytucji zewnętrznych w celu pozyskania środków finansowych na działalnośd MCEE i FOWJM, sporządzanie sprawozdao z realizacji zadao i projektów MCEE, tworzenie nowych programów i projektów z zakresu edukacji ekologicznej, przygotowanie bieżących materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji ekologicznej, organizacja i koordynacja olimpiad i konkursów ekologicznych realizowanych przez MCEE na terenie gmin objętych działaniem Fundacji, organizacja i koordynacja akcji i kampanii ekologicznych realizowanych na terenie działania Fundacji. Bardzo dobra znajomośd zagadnieo związanych z sektorem pozarządowym oraz realizowanymi programami z zakresu ochrony środowiska na terenie Warmii i Mazur. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: Nazwa organizacji FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH Nazwa rejestru i numer Rejestr Stowarzyszeo, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: , Siedziba organizacji Giżycko, ul.nowowiejska 4a 1.1.Z. Imię i nazwisko zastępcy członka KM: Aleksandra Kiełczewska Informacja o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym Wykształcenie : wyższe kierunek administracja publiczna. W Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zatrudniona od 2013 r. jako specjalista ds. biurowo kadrowych i rachunkowości oraz ochrony środowiska, posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie administracji publicznej. Posiada doświadczenie, które zdobywała pracując w LGD9 w Węgorzewie, 2

3 przy realizacji projektów finansowanych z PROW m.in. była koordynatorem (oraz autorką artykułów specjalistycznych) projektu współpracy Aktywny Sołtys i Smaczna Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia SZREK. Była autorką i realizatorką projektu współpracy pn. Przedsiębiorczośd Drogą Do Sukcesu Młodzieży Wiejskiej zrealizowanego przez LGD9 w Węgorzewie w latach oraz wielu projektów dofinansowanych w ramach PO RYBY. Jako pracownik FOWJM uczestniczyła w zespole projektowym aplikującym o środki finansowe do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Samorządu Województwa Warmiosko-Mazurskiego. Pozyskała środki finansowe w ramach PROW na zadanie Zielona Energia w 2013 r. W 2014 r. uczestniczyła w realizacji zadnia publicznego Edukacja ekologiczna dorosłych organizacja spotkao informacyjnych z mieszkaocami ze środków MZM-GO. W okresie od 2005 r. do chwili obecnej była uczestniczką szeregu szkoleo dot. pozyskiwania, realizacji i rozliczania zadao finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji popierających kandydata Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, KRS , Giżycko Stowarzyszenie Rotary Club Giżycko, KRS , Giżycko Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska, KRS , Giżycko Stowarzyszenie Mieszkaoców i Przyjaciół Wsi Orzechowo Kokosy, KRS , Stare Juchy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy, KRS , Stare Juchy Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej Marzenia, KRS , Wydminy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku, KRS , Giżycko Towarzystwo Przyjaciół I Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gem. J. Bema, KRS , Węgorzewo UŻKS SPINAKER, 4140/4/202, Starostwo Powiatowe Węgorzewo Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, KRS , Węgorzewo Informacja o wyniku weryfikacji formalnej: Zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych. Zgodnie z pkt. 1.2 lit f Ordynacji wyborczej kandydat oznacza 2 osoby: kobietę i mężczyznę. 1.2.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Norbert Kardahs Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: za dokonania w dziedzinie Edukacji Ekologicznej dzieci i młodzieży nominacja i dyplom EKO- Lider Warmii i Mazur 3

4 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu, opracowywaniu, rozliczaniu wniosków i przeprowadzaniu turnusów szkoleniowo-integracyjnych młodzieży z krajów UE. Przeprowadzone szkolenia i turnusy w sumie dla ok dzieci i młodzieży. 2013/2014 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Znajomośd języka obcego szansą na rozwój Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Poddziałanie PO KL 2011 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Znajomośd języka angielskiego szansą na rozwój Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Poddziałanie PO KL 2011/2012 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Profesjonalizacja kadr województwa warmiosko-mazurskiego Poddziałanie PO KL III 2012 Szkolenie Realizacja projektów PO KL, w ramach, których udzielana jest pomoc publiczna/pomoc de minimis III 2012 Szkolenie Aplikowanie o środki na realizację projektów PO KL, w ramach, których udzielana jest pomoc publiczna/pomoc de minimis XII 2011 Szkolenie Rozliczanie projektów PO KL IV VIII 2011 Kurs Znajomośd języka angielskiego szansą na rozwój PNCME w Olsztynie IV 2011 Kurs Kasjera zlotowego i euro I III 2011 Kurs Motywacja i Obsługa klienta VI XI 2010 Szkolenie kadry kierowniczej z zakresu autoprezentacji i intermentoringu XI 2010 Szkolenie Sztuka prezentacji i autoprezentacji IX 2010 Szkolenie Równośd szans kobiet i mężczyzn w programie POKL VIII 2010 Szkolenie Bułka z masłem - jak budowad kapitał organizacji pozarządowej X 2008 VI 2009 XI-XII 2008 II 2008 II 2008 X 2007 IX 2005 Kurs językowy: Język angielski jako podstawa pracy i awansu w branży turystycznej Szkolenie Menedżer w turystyce Szkolenia Obsługa kelnerska Szkolenie Techniki kulinarne i obsługa Cateringu Szkolenie: Zarządzanie kryzysowe i bhp Szkolenie Dobre Praktyki w projektach z Obszaru Rynku Pracy i Pomocy Społecznej za dokonania w dziedzinie Edukacji Ekologicznej dzieci i młodzieży nominacja i dyplom EKO- Lider Warmii i Mazur 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu, opracowywaniu, rozliczaniu wniosków i przeprowadzaniu turnusów szkoleniowo-integracyjnych młodzieży z krajów UE. Przeprowadzone szkolenia i turnusy w sumie dla ok dzieci i młodzieży. 2013/2014 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Znajomość języka obcego szansą na rozwój Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Poddziałanie PO KL 2011 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Znajomość języka angielskiego szansą na rozwój Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Poddziałanie PO KL 4

5 2011/2012 Zarządzanie pracami zespołu projektowego Profesjonalizacja kadr województwa warmińskomazurskiego Poddziałanie PO KL III 2012 III 2012 XII 2011 IV VIII 2011 IV 2011 I III 2011 VI XI 2010 XI 2010 IX 2010 VIII 2010 X 2008 VI 2009 XI-XII 2008 II 2008 II 2008 X 2007 IX 2005 Doświadczenie zawodowe: Szkolenie Realizacja projektów PO KL, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna/pomoc de minimis Szkolenie Aplikowanie o środki na realizację projektów PO KL, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna/pomoc de minimis Szkolenie Rozliczanie projektów PO KL Kurs Znajomość języka angielskiego szansą na rozwój PNCME w Olsztynie Kurs Kasjera zlotowego i euro Kurs Motywacja i Obsługa klienta Szkolenie kadry kierowniczej z zakresu autoprezentacji i intermentoringu Szkolenie Sztuka prezentacji i autoprezentacji Szkolenie Równość szans kobiet i mężczyzn w programie POKL Szkolenie Bułka z masłem - jak budować kapitał organizacji pozarządowej Kurs językowy: Język angielski jako podstawa pracy i awansu w branży turystycznej Szkolenie Menedżer w turystyce Szkolenia Obsługa kelnerska Szkolenie Techniki kulinarne i obsługa Cateringu Szkolenie: Zarządzanie kryzysowe i bhp Szkolenie Dobre Praktyki w projektach z Obszaru Rynku Pracy i Pomocy Społecznej Data od do Miejsce Zakład pracy Stanowisko Zakres obowiązków VIII obecnie Olsztynek Polska Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy PERKOZ Kierownik Zarządzanie Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym na 500os. + Marketing. VI 2010 obecnie Olsztyn Polska Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Dyrektor Zarządzanie działalnością hotelu *** + Marketing Olsztyn Polska Centrum Rozwoju Społeczno Ekonomicznego Sedziszów Małopolski Zarządzanie w projekcie Profesjonalizacja kadr województwa warmińskomazurskiego Zarządzanie pracami zespołu projektowego: współpraca z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, nadzór nad lektorami, organizacja szkolenia, nadzór merytoryczny, sporządzanie wniosków o płatność, sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej raport kierownika w Microsoft Excel, ewidencja wydatków. 5

6 Olsztyn Polska Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Zarządzanie projektem Znajomość języka angielskiego szansą na rozwój Polsko- Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Zarządzanie pracami zespołu projektowego: współpraca z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, dokonywanie płatności, nadzór nad lektorami, organizacja szkolenia, nadzór merytoryczny, współpraca z biurem rachunkowym, sporządzanie wniosków o płatność, sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, ewidencja wydatków. II V 2010 Olsztyn Polska Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie p. o. Dyrektor Zarządzanie działalnością hotelu *** + Marketing Olsztyn Polska Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie Samodzielny referent ds. administracyjnotechnicznych i działalności statutowej - Utrzymanie technicznego i sprawnego działania Hotelu *** - Marketing - Negocjacje i zawieranie umów, - Pozyskiwanie funduszy na pobyty grup szkoleniowo-integracyjnych z UE, - Pozyskiwanie, przygotowanie, prowadzenie i rozliczenia grup szkoleniowo-integracyjnych z UE, - Pozyskiwanie, przygotowanie i obsługa konferencji. IX-XI 2004 Dobre Miasto Polska Multi Las Pracownik sekretariatu - Zarządzanie obsługą sekretariatu firmy produkcyjnej - Obsługa importu materiałów (drewna) ze Szwecji przez Niemcy Olsztyn Polska Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Referent ds. administracyjnotechnicznych - Utrzymanie technicznego i sprawnego działania Hotelu *** - Marketing - Negocjacje i zawieranie umów - Pozyskiwanie, przygotowanie i obsługa konferencji. 6

7 Hamburg Niemcy Landsmannschaft Ostpreußen Repräsentant Landsmannschaft Ostpreußen in Polen delegiert aus Hamburg nach Olsztyn - nadzór na wydatkowaniem funduszy i koordynacja prac w mniejszościach niemieckich na terenie byłych Prus Wschodnich, obecnie woj. Warmińsko- Mazurskiego. - tłumaczenia symultaniczne: j. niemiecki IX-X 2003 Duisburg NRW Niemcy Berger-Malermeister Malarz-tapeciarz - wykonywanie kompleksowych remontów mieszkaniowych Duisburg NRW Niemcy Willy Schierling GmbH Monter sanitarny, klimatyzacji i centralnego ogrzewania - sezonowa praca jako monter urządzeń: sanitarnych. klimatyzacji i centralnego ogrzewania Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: Nazwa organizacji Związek Harcerstwa Polskiego Nazwa rejestru i numer KRS Siedziba organizacji Ul. M. Konopnickiej 6, Warszawa 1.2.Z. Imię i nazwisko zastępcy członka KM: Anna Zalewska Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: 2010 obecnie Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera, asystentka naczelnika ZHP 2010 Warsaw Study Centre Sp. Z o.o. sp. k., asystentka działu szkoleo dla firm Learning Systems Poland Sp. Z o.o., doradca klienta własna działalnośd gospodarcza Ge Money Bank, doradca klienta Działalnośd społeczna: - od Fundacja Światowe Jamboree, skarbnik, członek zarządu, koordynator projektów 7

8 - udział w pracach Zespołu ds. opracowania programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata ; - udział w pracach Zespołu ds. opracowania koncepcji i organizacji 23. Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2023 r.; - członek Komitetu Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ( ) - członek ZHP Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, stosunki międzynarodowe (studia magisterskie) Szkolenia: 2014 Fundacja Batorego, szkolenie Jak efektywnie planowad rozwój instytucjonalny własnej organizacji? 2012 AKAT. Fundacja Ziemie Gościnna dla Wszystkich, szkolenie Zarządzanie dla liderów NGO 2012 Centralna Szkoła Instruktorska ZHP, szkolenie Ochrona danych osobowych jak stosowad przepisy Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Szkoła Reprezentacji NGO dla przedstawicieli sektora pozarządowego w ciałach dialogu obywatelskiego Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej popierającej kandydata: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Związek Stowarzyszeo, KRS , Warszawa Informacja o wyniku weryfikacji formalnej: Zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych. Organizacja zgłaszająca i popierająca nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego określonego w ordynacji wyborczej w pkt lit. a. 1.3.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Tomasz Piłat Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym 2010 obecnie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyoskie Prezes Zarządu, 2009 obecnie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia dyrektor Biura LGD Południowa Warmia, 8

9 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Warmioski Zakątek dyrektor Biura LGD Warmioski Zakątek, Urząd Marszałkowski Województwa Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, Biuro Poselskie Posła Mieczysława Aszkiełowicza w Olsztynie dyrektor biura poselskiego, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie specjalista w dziale Informacji Naukowo-Techniczno-Ekonomicznej. Wykształcenie: Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie Podyplomowe Studia Dziennikarskie, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Dzienne Magisterskie Studia Uzupełniające, Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska, kierunek: Rolnictwo, specjalnośd: zarządzanie i marketing w agrobiznesie Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Zawodowe Studia Inżynierskie, Wydział Rolniczy, kierunek: Rolnictwo, specjalnośd: zarządzanie i marketing w agrobiznesie Technikum Mechaniczne w Dobrym Mieście specjalnośd: budowa maszyn. Funkcje społeczne i gospodarcze: Członek Wojewódzkiej Rady Doradztwa Rolniczego działającej przy WODR w Olsztynie, Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania programu rolnośrodowiskowego, Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, Wiceprzewodniczący Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie obecnie Przedstawiciel Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur, Członek Grupy roboczej ds. podejścia Leader przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: Nazwa organizacji Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyoskie Nazwa rejestru i numer KRS Siedziba organizacji Barczewo, ul. Mickiewicza 40 Nazwa organizacji Lokalna Grupa Działania "Warmioski Zakątek" 9

10 Nazwa rejestru i numer KRS Siedziba organizacji Dobre Miasto 1.3.Z. Imię i nazwisko zastępcy członka KM: Małgorzata Dorota Ofierska Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym 1/03/2009 nadal Lokalna Grupa Działania WARMIOSKI ZAKĄTEK Dyrektor Biura 11/08/2006 nadal Lokalna Grupa Działania WARMIOSKI ZAKĄTEK Prezes 1/04/ /02/2009 Urząd Miejski w Dobrym Mieście - Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju Lokalnego i Funduszy Strukturalnych, Główny Specjalista ds. Rozwoju Lokalnego 02/11/ /03/2004 Bank Przemysłowo Handlowy Doradca detaliczny, 15/01/ /10/ BIG Bank Gdaoski SA Kontroler Rachunkowy Wykształcenie: uzupełniające studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowośd Studia Licencjackie Szkoła Główna Handlowa kierunek: Finanse i Bankowośd, Policealne Studium Zawodowe w Poznaniu Finanse i Rozliczenia Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące nr IV w Olsztynie (profil matematyczno fizyczny). Funkcje społeczne i gospodarcze: 29 maja 2006 nadal Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania WARMIOSKI ZAKĄTEK Członek kilku organizacji społecznych z obszaru województwa warmiosko mazurskiego Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych popierających kandydata: Gminny Ludowy klub Sportowy Jurand, KRS , Barciany Stowarzyszenie Barciaoska Inicjatywa Oświatowa, KRS , Barciany Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywnośd ERA, KRS , Biedaszki Kętrzyoskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej SET Kętrzyn, KRS , Kętrzyn LGD Barcja, KRS , Kętrzyn Stowarzyszenie KEKS Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku, KRS , Turówko LGD Brama Mazurskiej Krainy, KRS , Nidzica Orzyskie Stowarzyszenie Terapeutów i Animatorów Kultury, KRS , Orzysz 10

11 Spółdzielnia Socjalna Mazurskie Morze Możliwości, KRS , Orzysz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Zalew Wiślany, KRS , Braniewo LGD Warmioski Zakątek, KRS , Dobre Miasto Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD, KRS , Elbląg Stowarzyszenie LGD Lider w EGO, KRS , Olecko Związek Stowarzyszeo na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD 9, KRS , Węgorzewo Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach związanych z udziałem w pracach KM: Przekazywanie informacji oraz zbieranie opinii organizacji pozarządowych działających na obszarze Województwa Warmiosko-Mazurskiego w zakresie spraw, którymi będzie zajmował się Komitet Monitorujący RPO Warmia Mazury Informacja o wyniku weryfikacji: Zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych z uwagi na podwójne ubieganie się o miejsce w KM zastępcy członka KM. II. Przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej RPO WiM Zakres RPO WiM : Kultura i dziedzictwo i regionalny rynek pracy. 2.1.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Dariusz Ignatowicz Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Ponad 13 letnie doświadczenie w pacy w NGO. Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych (od ). Ekspert w Komisji Sterującego w ramach Funduszy Szwajcarskich dla Organizacji Pozarządowych zarządzanego przez EKORYS i EUROREGION Bałtyk tworzenie i analiza procedur a także ocena wniosków składanych w ramach Funduszu (od ) Członek Zarządu Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD Województwa Warmiosko- Mazurskiego. (od ) Ekspert w Komisji Oceniającej Projekty w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zarządzanego przez EKORYS tworzenie i analiza procedur a także ocena wniosków składanych w ramach Funduszu. ( ). 11

12 Członek Komisji w ramach procedur Prawa Zamówieo Publicznych w Urzędzie Miasta Elbląg. (od ) Przewodniczący Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych ( ) Członek Zarządu - założyciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmiosko Mazurskiego ( ) Skarbnik Stowarzyszenia Elbląg Europa (od ) Współtwórca Warmiosko Mazurskiej Rady Organizacji Młodzieżowych Członek Komisji Opiniującej, powołanej przez Prezydenta Miasta, oceniającej wnioski w otwartych konkursach ofert. (od 2003 obecnie) Wykształcenie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruniu, wydz. Prawa i Administracji - Magister nauk prawnych Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP trener Doświadczenie zawodowe: 11/1013 obecnie Właściciel Firmy Szkoleniowej Intencja Dariusz Ignatowicz 04/2011 obecnie Elbląg Stowarzyszenie Elbląg Europa Koordynator projektów i administrator i specjalista ds. monitoringu w projekcie Siec Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur POKL 5.4.2, RPO Warmia i Mazury na lata , FIO, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miejskiego. 11/2013 obecnie Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych opiekun Spółdzielni socjalnych, grup inicjatywnych, trener. 11/ /2012 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Doradca-animator moderator Urząd Miejski w Elblągu Inspektor w Departamencie Strategii i Funduszy Unijnych, ZPOR, WiM Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku doradca prawnik, trener, moderator spotkao 11/ /2007 Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu specjalista ds. ekonomicznych 03/ /2005 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu w Olsztynie Urząd Marszałkowski Województwa Warmiosko Mazurskiego Inspektor Zakład Ubezpieczeo Społecznych w Elblągu Prawnik Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych PKP i KPTW,,Natura Tour sp. z o.o. oddz. w Gdaosku wielokrotnie kierownik i wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata: 12

13 Nazwa organizacji Stowarzyszenie Elbląg Europa Nazwa rejestru i numer KRS Siedziba organizacji Ul. Warszawska 55, Elbląg 2.1.Z. Imię i nazwisko zastępcy kandydata na członka KM: Anna Śledzioska Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Członkostwo w organizacjach pozarządowych: 2011-obecnie Przewodnicząca Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY 2013-obecnie Prezes Stowarzyszenia Inspiratornia 2008-obecnie członkini stowarzyszenia Elbląg Europa 1995-obecnie członkini Związki Harcerstwa Polskiego, instruktor organizacji od 2003 Doświadczenia i sukcesu: 2015 współorganizacja wyprawy podróżniczej Rowerowe Jamboree sztafety rowerowej z Polski do Japonii we współpracy z Fundacją Światowe Jamboree i Fundacją Afryka Nowaka 2014 zainicjowanie i stworzenie zasad konsultacji z młodzieżą oraz Programu finansowania inicjatyw Młodzieżowych w ramach współpracy z Samorządem Województwa Warmiosko- Mazurskiego 2013 zainicjowanie oraz przeprowadzenie procesu wytyczania Strategii Województwa na rzecz młodzieży. W ramach prac powstał dokument Kierunki Polityki Młodzieżowej Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata Wykształcenie: X obecnie X 2004 VII 2008 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie, kierunek: Psychologia Uniwersytet Gdaoski, Bażyoskiego 1a, Gdaosk; Magister politologii X.2007 III.2008 Universität Bremen, Bibliothekstraße 1, Bremen; Stypendium Programu Erasmus X.2003 IX.2004 Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, Łódź Ukooczenie szkolenia i kursy: XII.2012-III.2013 Zarządzanie w organizacji pozarządowej; Organizator: Stowarzyszenie Elbląg Europa, trener Rafał Górski (24 godz.); VIII-X.2012 Prowadzenie planowania strategicznego w organizacjach; Organizator: Stowarzyszenie Elbląg Europa, trenerka Katarzyna Sekutowicz (32 godz.); XI.2011 III.2012 Szkoła Coachów Inicjatyw Młodzieżowych; Organizator Stowarzyszenie Elbląg Europa, we współpracy z trenerami Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu (80 godz.); 13

14 5-6.XII.2011 Metody, narzędzia i etapy pracy animatora/doradcy Centrum Organizacji Pozarządowych; Organizator: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, trener Jacek Gralczyk (16 godz.); X.2011 Prowadzenie coachingu w organizacji; Organizator: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, trenerka Agnieszka Zarzycka (16 godz.); II.2011 Zarządzanie kryzysem w procesie animacyjnym. Negocjacje. Mediacje; Organizator: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, (16 godz.) XII.2010 Proces grupowy, role w grupie, zarządzanie grupą, motywowanie, delegowanie zadao; Organizator: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, trenerka Baśka Chruślicka (16 godz.) II-VII.2010 Szkoła Animatorów Społecznych; Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL (100 godz.) IX.2009-III.2010 Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych; Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (100 godz.) XII.2009 X-XI.2008 Doświadczenie zawodowe: Ewaluacja w projektach POKL Regionalny Ośrodek EFS w Elblągu (16 godz.) Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych Stowarzyszenie Szkoła Liderów (80 godz.) XI obecnie Własna działalnośd gospodarcza Celem prowadzenia firmy jest doskonalenie organizacji poprzez wspieranie ich w działalności, rozwoju, odkrywaniu i pełnym wykorzystaniu potencjału i zasobów. Cel jest realizowany przez świadczenie usług: zarządzania procesami i projektami, doradztwa, coachingu, szkoleo, opracowywanie dokumentów strategicznych. XI.2013-V.2014 Zarządzanie HOW Bryza w Elblągu da ZHP Chorągiew Warmiosko-Mazurska Hufiec Elbląg ZHP, Elbląg X.2013-XI.2014 Zarządzanie Projektem Potencjał młodych we współpracy z ZHP Chorągiew Warmiosko-Mazurska, Olsztyn V.2013 V.2014 Doradca dla gminy Adamów woj. Lubelskie w zakresie we współpracy z Fundacją Civis Polonus, Warszawa III.2013 XI.2013 IV.2011 III.2013 Zarządca Harcerskiego Ośrodka Wodnego Bryza w Elblągu Koordynatorka Stowarzyszenie Elbląg Europa, Warszawska 55, Elbląg XI.2011 XI.2013 Członkini zarządu Hufiec Elbląg Związku Harcerstwa Polskiego, Portowa 2, Elbląg Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowej udzielających poparcia: ESWIP, KRS , Elbląg Stowarzyszenie ICT Amber, KRS , Elbląg Elbląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Pionier, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, KRS , Elbląg 14

15 Stowarzyszenie Elbląg-Europa, KRS , Elbląg Fundacja Inicjatyw Społecznych, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Inspiratornia, KRS , Elbląg Stowarzyszenie Pasarga, KRS , Wilczęta PTTK, KRS , Elbląg Stowarzyszenie Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego, KRS , Bartoszyce Fundacje Kacze Bagno Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, KRS , Kurzętnik Fundacja Psychoedukacyjna Aspiracje, KRS , Kurzętnik Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach związanych z udziałem w pracach KM: Praca nad przekazywaniem opinii reprezentowanych stowarzyszeo i podzielenie się doświadczeniem z dotychczasowych prac przy realizacji projektów z funduszy UE Informacja o wyniku weryfikacji formalnej: Zgłoszenie spełnia wymogi formalne. Zakres RPO WiM : Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 2.2.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Tomasz Dusza Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: 1998-obecnie Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji INNPLUS, Olsztyn Prezes Zarządu Budowanie partnerstwa na rzecz realizacji projektów innowacyjnych, rozwijanie współpracy pomiędzy nauką i biznesem, wspieranie transferu technologii. Stowarzyszenie doradców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich AGROPLUS, Olsztyn Członek organizacji Doradztwo w zakresie projektów innowacyjnych, funduszy unijnych w zakresie B+R. Warmiosko-Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych WAMSIK, Olsztyn Członek organizacji Realizacja projektów młodzieżowych w ramach edukacji pozaformalnej. Wspieranie integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej. Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej ACIEE, Warszawa, członek komisji rewizyjnej 15

16 Realizacja projektów młodzieżowych w ramach edukacji pozaformalnej, Wspieranie integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej. FORUM P, Warszawa Działania wspierające sektora młodzieżowego na rzecz integracji europejskiej w okresie przedakcesyjnym do UE Europejskie Stowarzyszenie Studentów Geografii i Młodych Geografów EGEA, Warszawa. Prezes Zarządu Wspieranie współpracy międzynarodowej w ramach sieci organizacji EGEA., ECWM UW, Warszawa. Działania wspierające sektora młodzieżowego na rzecz integracji europejskiej w okresie przedakcesyjnym do UE Zatrudnienie/ doświadczenie zawodowe 2004-obecnie Biosfera Sp. z o.o. doradca ds. rozwoju eksportu. -Mazurski w Olsztynie (UWM) Kierownik Biura, Koordynator Uczelniany Programu Erasmus w ramach Programu Unii Europejskiej Uczenie sie przez całe życie (LLP) Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego programów badawczych Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego w zakresie badao i rozwoju technologicznego, konsultant. z Krakowa, Olsztyna i Warszawy w ramach POKL 4.2. : Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie w ramach POKL Asystent Kierownika Projektu: High quality surgery over borders, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Litwa-Rosja. Ekspert oceniający wnioski w ramach mechanizmu Finansowego EOG (Granty Norweskie Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy) Ekspert oceniający wnioski dla Komisji Europejskiej w ramach Akcji 1 Programu Erasmus+: Partnerstwa Strategiczne. Uniwersytet Warszawski (UW), Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UOTT UW. Konsultant ds. firm, senior consultant, specjalista Senior Consultant w projekcie BISNEP - (CIP). Członek zespołu projektowego Program Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego przygotowanego na potrzeby realizacji projektu w ramach POKL POKL PPWK S.A. Redaktor, kierownik projektu. mazowieckiego) 16

17 Współpraca: Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Horyzont 2020, Instrument dla MŚP. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania: Paszport do eksportu, priorytet VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, RPO Warmia i Mazury na lata Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: Nazwa organizacji Stowarzyszenie doradców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich AGROPLUS Nazwa rejestru i numer KRS: Siedziba organizacji Ul. Towarowa 9, Olsztyn 2.2.Z. Imię i nazwisko zastępcy kandydata na członka KM: Alicja Szejko Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Staż w Stowarzyszeniu Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie. Główne zadania to pomoc naszym partnerom w aplikowaniu o środki unijne w ramach PO Innowacyjna Gospodarka , działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Konsultant ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Główne zadania to: pomoc w aplikowaniu o środki unijne w ramach: - RPO Warmia i Mazury na lata , poddziałanie Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, - RPO Województwa Podlaskiego na lata , poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa, - PO Innowacyjna Gospodarka , działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 17

18 - PROW , działanie Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, - PO RYBY , środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. - doradztwo, analiza potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców, wskazywanie możliwych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz planowanych inwestycji, wyjaśnianie wszelkich wątpliwości Beneficjentów związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków UE. - uczestnictwo w szkoleniach dotyczących zasad aplikowania o środki unijne oraz rozliczania projektów współfinansowanych przez UE do chwili obecnej Specjalista ds. funduszy unijnych w Stowarzyszeniu Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Główne zadania to: pomoc w aplikowaniu o środki unijne w ramach: - RPO Województwa Podlaskiego na lata , działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, - PO Innowacyjna Gospodarka , działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, - PROW , działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działao Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, - PO RYBY , środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. - doradztwo, analiza potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców, wskazywanie możliwych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz planowanych inwestycji, wyjaśnianie wszelkich wątpliwości Beneficjentów związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków UE. - uczestnictwo w szkoleniach dotyczących zasad aplikowania o środki unijne oraz rozliczania projektów współfinansowanych przez UE. Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji popierającej kandydata: Stowarzyszenie Fabryka Cudów, KRS , Gołdap 18

19 Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Pionier, KRS , Olsztyn Fundacja Inicjatyw Społecznych, KRS , Olsztyn Warmioskie Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Przyjaciół Galin nasze Galiny, KRS , Galiny Stowarzyszenie Elbląg Europa, KRS , Elbląg Stowarzyszenie Rozwój Sportu Gminy Bartoszyce Herkus, KRS , Bartoszyce Fundacja Warmia i Mazury w Europie, KRS , Olsztyn Europejska Fundacja Rozwoju Regionalnego, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur, KRS , Olsztyn. Informacja o wyniku weryfikacji formalnej: Zgłoszenie spełnia wymogi formalne. Zakres RPO WiM : Kultura i dziedzictwo oraz obszary wymagające rewitalizacji. 2.3.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Bożenna Ulewicz Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Członek następujących organizacji pozarządowych: Akcja Katolicka członek Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przewodnicząca Sądu Dziennikarskiego SDP O/Olsztyn, członek Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn obecnej kadencji oraz w poprzednich latach, członek Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmiosko-Mazurskiego w poprzednich kadencjach, pełnomocnik i doradca wojewody warmiosko-mazurskiego ds. organizacji pozarządowych i patologii społecznych w latach , radna III kadencji Sejmiku Województwa Warmiosko-Mazurskiego (pracowała w komisjach Strategii Rozwoju, Komisji i Edukacji, Polityki Społecznej, Sportu i Rodziny). Zawodowo: dziennikarka, publicystka, specjalista od public relation. Członek rady Programowej Radia Olsztyn S.A. Doświadczenie w zakresie programów RPO WiM: współpracowała przy przygotowaniu oraz promocji projektów z zakresu humanizacji bokowisk w ramach RPO WiM ; wcześniej prowadziła działania na rzecz zmiany kryteriów ustalonych dla obszarów wsparcia, dzięki czemu spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w regionie mogły aplikowad w ramach Osi Priorytetowej 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta, Działania 4.1 i Odbyte szkolenia w zakresie promocji projektów RPO WiM oraz zasad niedyskryminacji RPO WiM Nazwa, numer i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: 19

20 Nazwa organizacji Nazwa rejestru i numer Akcja Katolicka Archidiecezji Warmioskiej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w/s nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmioskiej Siedziba organizacji Olsztyn, ul. Pieniężnego Z. Imię i nazwisko zastępcy kandydata na członka KM: Zbigniew Połoniewicz Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Wykształcenie: magister teologii, absolwent Instytutu Kultury Chrześcijaoskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie (1987) oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie (2009). Praca zawodowa: Pracę zawodową rozpoczął od listopada 1974 r. Redaktor naczelny Głosu Ostródy (w l ). Obecnie pracuje w Katolickim Stowarzyszeniu Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Olsztynie ( od stycznia 2004 r.) na stanowisku dyrektora Oddziału (od lipca 2012 r.). Przewodniczącym Rady Oddziału Okręgowego został od września 2013 r. Działalnośd: samorządowa radny Rady Miejskiej w Ostródzie I i III kadencji oraz obecnej ( ); pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej; radny Rady Powiatu w Ostródzie ( ) pełnił funkcję wicestarosty ostródzkiego oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatu. W kadencji radny Rady Powiatu w Ostródzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Działając w samorządzie uczestniczył w realizacji projektów w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w Powiecie ostródzkim oraz rewitalizacji obiektów oświatowych. Przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmiosko-Mazurskiego przy Samorządzie Województwa (od listopada 2013 r.); członek Zarządu Warmiosko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od marca 2013 r.). Przynależnośd do SDP od r.; data rozpoczęcia działalności dziennikarskiej listopad 1986 r. Członek Stowarzyszenia Rodzina Katyoska w Olsztynie; przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Ostródzie (w l ); członek Zarządu Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileoskiej w Ostródzie; członek Stowarzyszenia Warmioska Inicjatywa Kulturalna w Olsztynie Osiągnięcia: Najważniejsze odznaczenia, wyróżnienia i nagrody: odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Lecha Kaczyoskiego z dnia 15 marca 2010 r.; odznaczenie wręczył Wicewojewoda Warmiosko-Mazurski Jan Maścianica dnia 02 czerwca 2010 r. w Ostródzie; odznaczony Odznaką Zasłużony Działacz Kultury przyznaną przez Ministra Kultury RP, wręczoną przez Marszałka Województwa Warmiosko-Mazurskiego 14 września 2002 roku; - nagrodzony Medalem Pamiątkowym ŻALGIRIO MŪŜIUI 600 METŲ 2010 przez Wicedyrektora Departamentu Public Relation Litewskiego Ministerstwa Ochrony Kraju Valdasa Norkunasa z okazji 20

21 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. Medal został wręczony na Polach Grunwaldzkich w obecności Sekretarza Konsulatu Republiki Litewskiej w Gdaosku Janusza Dziugiewicza i Mistrza Ceremonii Ratusza Miasta Wilna Sauliusa Pilinkusa podczas głównych uroczystości 15 lipca 2010 r.; - nagrodzony statuetką NSZZ Solidarnośd za współpracę w organizacji obchodów XXX rocznicy podpisania Porozumieo Sierpniowych i powstania NSZZ Solidarnośd (otrzymał 22.VIII.2010 r.) oraz za wspólne z Komitetem Budowy Pomnika bł. Jana Pawła II w Ostródzie wybudowanie, odsłonięcie i poświęcenie pomnika Wielkiego Rodaka Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji pozarządowych popierających kandydata: Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Olsztynie, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Święta Warmia, KRS , Olsztyn Warmiosko-Mazurski Oddział Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, KRS , Olsztyn Polski Związek Niewidomych, NIP (brak KRS), Olsztyn Fundacja Otwarte Dłonie, NIP (nieczytelny KRS), Olsztyn Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, KRS , Elbląg Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście, KRS , Dobre Miasto Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur Sadyba, KRS , Kadzidłowo Fundacja Nowa Kultura na Warmii, KRS , Olsztyn Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmiosko-Mazurskiego Pro Patria, KRS , Olsztyn Forum Prorodzinne, KRS , Olsztyn Warmiosko-Mazurski Klub Strzelecki Kormoran, rej. STKF-3/2003, Olsztyn Nazwa - nieczytelna, KRS , Olsztyn Fundacja Debata, KRS Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach związanych z udziałem w pracach KM: Przepływ informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi KM RPO WiM oraz IZ RPO WiM Informacja o wyniku weryfikacji formalnej: Zgłoszenie spełnia wymogi formalne. Zakres RPO WiM : Regionalny rynek pracy. 2.4.K. Imię i nazwisko kandydata na członka KM: Wojciech Zalewski 21

22 Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: I.2002 nadal Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT prowadzenie i nadzór nad funkcjonowaniem fundacji, współpraca z przedsiębiorcami w zakresie doradztwa inwestycyjnego prowadzenie funduszu poręczeo kredytowych oraz funduszu pożyczkowego, opracowanie i wdrażanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POKL ( ) z działao skierowanych do osób chcących otworzyd własna działalnośd gospodarczą (5 projektów), skierowanych do osób chcących się przeszkolid i podjąd pracę (1 projekt), skierowane do przedsiębiorców chcących podnieśd swoje kwalifikacje ( 1 projekt), skierowany do osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich (1 projekt), skierowany do przedsiębiorców z zakresu usług informacyjnych i doradczych (1 projekt) opracowywanie wniosków do funduszy strukturalnych w ramach RPO WiM , przeprowadzanie auditów wewnętrznych, współpraca z bankami, udzielanie informacji n/t możliwości pozyskiwania środków finansowych dla MŚP, prowadzenie szkoleo na potrzeby MŚP, środowisk akademickich oraz sektora administracji samorządowej z zakresu polityki UE VII.2014 nadal Prezes Spółdzielni Socjalnej MIŚ Obowiązki związane z bieżąca obsługą spółdzielni podpisywanie umów, obsługa bankowa, rozliczanie dotacji i wsparcia pomostowego, zakupy, zamówienia, zatrudnianie pracowników monitoring działalności II vice prezes spółki Condohotels Management w Ostródzie zarządzanie obiektami hotelowymi zarządzanie zatrudnieniem opracowywanie strategii marketingowych opracowywanie nauczyciel w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie inspektor ds. Publice relations i rozwoju gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Ostródzie kierownik sprzedaży w Agencji Reklamowej Matrix w Ostródzie Dodatkowe doświadczenie zawodowe realizowane w instytucjach realizujących projekty unijne m.in. Olsztyoska Szkoła Biznesu, Działdowska Agencja Rozwoju, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Placówka Kształcenia Zawodowego, Nidzicka Fundacja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Centrum Ekonomicznego Pasłęka, Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych: - od 2005 trener z zakresu przedsiębiorczości w projektach dotacyjnych realizowanych w ramach SPO RZL, ZPORR, POKL, trener z zakresu współpracy NGO z biznesem, - od 2006 doradca zawodowy w różnych projektach unijnych - od 2009 ekspert/ doradca w ocenie pomysłów na biznes w trakcie rekrutacji oraz biznes planów osób chcących otworzyd własną działalnośd gospodarczą lub spółdzielnię socjalną Nazwa, numer rejestru i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata: 22

23 Nazwa organizacji Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT Nazwa rejestru i numer KRS Siedziba organizacji ul. Kościuszki 2, Ostróda Nazwa organizacji Fundacja Elbląg Nazwa rejestru i numer Krajowy Rejestr Sądowy nr Siedziba organizacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego Z. Imię i nazwisko zastępcy kandydata na członka KM: Beata Wrzosek Informacje o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Elbląguczłonek Zarządu Koła 2000 Członek Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu Członek Grupy Inicjatywnej zakładającej Bank Żywności w Elblągu. Członek Komisji Rewizyjnej Członek Grupy Inicjatywnej zakładającej Polską Unię Zatrudnienia Wspomaganego w Warszawie 2008r. trwa - Elbląska Rada Konsultacyjnym Osób Niepełnosprawnych Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy placówka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Przebieg pracy zawodowej w ngo: Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności 2008r. - trwa Elbląg Elbląska Rada Konsultacyjnym Osób Niepełnosprawnych Ewaluator/specjalista ds. monitoringu/koordynator Zarządzanie projektami, prowadzenie ewaluacji i monitoringu 23

24 Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) IX / 2003 XI / 2004 Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności Elbląg Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy placówka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym wicedyrektor nadzór merytoryczny Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) IX / 1999 VIII / 2003 r. Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności Elbląg Dzienne Centrum Aktywności-placówka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kierownik Zarządzanie placówką Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) IX / 1994 VIII / 1999 r. Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności Elbląg Dzienne Centrum Aktywności-placówka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym fizjoterapeuta / muzykoterapeuta Prowadzenie zajęd z dziedmi i młodzieżą niepełnosprawną w zakresie muzykoterapii i rehabilitacji ruchowej Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) Miejsce IX / 1986r. X /1987r. Elbląg Firma Szkoła Podstawowa nr 1 Stanowisko Zakres odpowiedzialności nauczyciel Prowadzenie zajęd muzyki z uczniami Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) XI / 1988 VIII / 1989 r. 24

25 Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności Elbląg Paostwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia nauczyciel Prowadzenie zajęd z dziedmi i młodzieżą w zakresie akompaniamentu oraz nauki gry na flecie Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) XI / 1987 VIII / 1990 r. Miejsce Firma Stanowisko Zakres odpowiedzialności Nowy Dwór Gdaoski / Pasłęk Towarzystwo Rozwoju Ognisk Artystycznych nauczyciel Prowadzenie zajęd nauki gry na fortepianie Doświadczenie zawodowe w obszarze pozyskania i prowadzenia projektów: L.P. Rok realizacji Zamawiający Projekt finansowany przez: Tytuł projektu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Elblągu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Elblągu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Elblągu Fundacja Stefana Batorego Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, czyli internet dla osób z upośledzeniem umysłowym Organizacja warsztatów turystyczno-plastycznych z młodzieżą niepełnosprawną - Wdzydze Kiszewskie Zakup sprzętu rehabilitacyjnego-wanna do hydromasażu dla uczestników placówek prowadzonych przez PSOUU- Koło w Elblągu 25

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Lokalną Grupę Działania WSTĘGA KOCIEWIA Tczew, Marzec 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU opracowana dla gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra działających w ramach Lokalnej Grupy Działania SZLAK TATARSKI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Raport z realizacji Programu za lata 2009-2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice kwiecieo

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego

Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego Lp. Imię i nazwisko Podmiot delegujący Zakres odpowiedzialności Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015 1 Anna Moskwa Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Od 2006 r. pracuję przy

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO IWONA BAŃDOSZ Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, woj. pomorskie, Stare Miasto www.sswp.com.pl, e-mail: iwona.bandosz@wp.pl Dyrektor biura w Stowarzyszeniu Solidarni

Bardziej szczegółowo

Już od 12 lat pracownicy i partnerzy Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" wspierają rozwój przedsiębiorczości, promują lokalne inicjatywy, wdrażają

Już od 12 lat pracownicy i partnerzy Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA wspierają rozwój przedsiębiorczości, promują lokalne inicjatywy, wdrażają NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU "NIDA" 13-100 Nidzica, pl. Wolności 1 tel. 89 625 22 26, fax. 89 625 43 37 www.nida.pl, nida@nida.pl RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI W 2006 ROKU 1 O FUNDACJI Nasze cele: wspieramy rozwój

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BIAŁYMSTOKU INFORMACJE PODSTAWOWE O NAS Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 he Opracowanie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Ul. Daszyńskiego 29 58-533 Mysłakowice WWW: e-mail: tel. 075 644 21 65 Zespół redakcyjny: Dorota Goetz Marcin Sobaszek Emil

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 r. DO 31 GRUDNIA 2010 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015

Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015 Prelegenci Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2015 Wioletta Śląska - Zyśk Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ukończyła studia magisterskie o kierunku edukacja administracyjno polityczna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA 2012 LGD WARMIŃSKI ZAKĄTEK 1. Liczba ludności objęta LSR po rozszerzeniu obszaru LSR: Liczba mieszkańców po rozszerzeniu obszaru LSR 2. Budżet celów ogólnych oraz przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

Zmierzając ku doskonałości

Zmierzając ku doskonałości MATERIAŁY KONFERENCYJNE Zmierzając ku doskonałości Konferencja inauguruje Samorządowe Forum Wymiany Dobrych Praktyk w ramach projektu Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. w Województwie Wielkopolskim. na 2014 rok

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia. w Województwie Wielkopolskim. na 2014 rok Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2014 rok 2 Spis treści I. Wprowadzenie... 6 II. Wyzwania wielkopolskiego rynku pracy w 2014 roku... 8 III. Zarządzanie oraz prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych,

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Kaszubski Instytut Rozwoju realizując w partnerstwie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim projekt pt. Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo