Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 Grupy Kapitałowej Macrologic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 Grupy Kapitałowej Macrologic"

Transkrypt

1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 Grupy Kapitałowej Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

2 Sporządzono: Warszawa, 28 kwietnia 2010 roku Oświadczenie: Oświadczamy, że niniejsze kwartalne sprawozdanie skonsolidowane zawiera: Informacje ogólne, Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, Istotne dokonania Grupy w okresie I kwartału 2010 oraz Informacje dodatkowe. Zarząd: Prezes Zarządu: Krzysztof Szczypa Członek Zarządu: Janusz Kurowski Członek Zarządu: Patrycja Ptaszek Strączyńska Członek Zarządu: Barbara Skrzecz Mozdyniewicz Członek Zarządu: Jarosław Witwicki Główna Księgowa Małgorzata Sobótka Kolofon Niniejsza publikacja została złożona przy pomocy systemu TEX oraz pakietu L A TEX i przetworzona wprost do formatu PDF kompilatorem pdftex z dystrybucji MiKTEX. Do składu użyto elektronicznej repliki przedwojennej polskiej czcionki Antykwy Półtawskiego. Wszystkie wspomniane dobra należą do public domain i są bezpłatne.

3 Spis treści 1 Informacje ogólne Władze spółki Zarząd Rada Nadzorcza Graficzne przedstawienie Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca Wykaz jednostek objętych konsolidacją Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa Pasywa Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy środków pieniężnych Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Zmiany w kapitale własnym za pierwszy kwartał 2010 r Zmiany w kapitale własnym za pierwszy kwartał 2009 r Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa Pasywa Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy środków pieniężnych Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Zmiany w kapitale własnym za pierwszy kwartał 2010 r Zmiany w kapitale własnym za pierwszy kwartał 2009 r Istotne dokonania w I kwartale Ważniejsze zdarzenia Zdarzenia i czynniki rozwoju Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne Sytuacja ekonomiczo-finansowa Wybrane dane finansowe

4 4 Spis treści Sprzedaż Rentowność Płynność Zadłużenie Stan majątkowy Sprawność działania Lokaty i inwestycje kapitałowe Pozycje pozabilansowe Zobowiązania lub aktywa warunkowe Poręczenia i gwarancje Sezonowość działalności Perspektywy rozwoju Baza klientów Akcje i akcjonariat Kurs akcji Macrologic Organizacja Grupy Kapitałowej Macrologic Postępowania sądowe Transakcje z podmiotami powiązanymi Inne istotne informacje Zdarzenia po dacie bilansu Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Informacje ogólne Zgodność sprawozdania finansowego z MSSF Zasady konsolidacji Jednostki zależne Jednostki stowarzyszone Wartość firmy Istotne zasady rachunkowości Podstawa sporządzania sprawozdań Rok obrotowy i okres sprawozdawczy Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych Wartości niematerialne Leasing Nieruchomości inwestycyjne Utrata wartości Finansowe aktywa trwałe Zapasy Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Kredyty i pożyczki oprocentowane Rezerwy Świadczenia pracownicze Pochodne instrumenty finansowe i instrumenty zabezpieczające Instrumenty kapitałowe Przychody Sprzedaż towarów i produktów Świadczenie usług Odsetki Dywidendy

5 Spis treści Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe przychodów Kapitały własne Spółki Podatek dochodowy Sposób przeliczenia wybranych danych finansowych na euro Istotne zmiany wielkości szacunkowych

6 6 Spis treści Ta strona celowo nie zawiera użytecznych informacji

7 Rozdział 1 Informacje ogólne Macrologic SA jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 1. Firma: Macrologic Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Kłopotowskiego 22, Warszawa Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: Data rejestracji w KRS: Branża: informatyka Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie oprogramowania komputerowego, jego dystrybucja, usługi informatyczne numer 62 (według PKD 2007). 2. Czas trwania emitenta jest nieoznaczony. 3. Przedstawione skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku porównując do analogicznego okresu roku Władze spółki Zarząd Krzysztof Szczypa Prezes Zarządu Janusz Kurowski Członek Zarządu Patrycja Ptaszek Strączyńska Członek Zarządu Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz Członek Zarządu Jarosław Witwicki Członek Zarządu Rada Nadzorcza Bogdan Michalak Przewodniczący Rady Nadzorczej Włodzimierz Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej Andrzej Odyniec Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Grudziński Członek Rady Nadzorczej Marek Kopczyński Członek Rady Nadzorczej 7

8 8 Rozdział 1. Informacje ogólne 1.2 Graficzne przedstawienie Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2010 Macrologic SA Oddziały Spółki zależne Spółki stowarzyszone Bydgoszcz Częstochowa Kamil sp. z o.o. BiCom sp. z o.o. Humansoft sp. z o.o. MIS SA Katowice MS-Soft sp. z o.o. Kraków Łódź Salander Consulting Group sp. z o.o. Poznań Słupsk Szczecin Warszawa Wrocław Zamość Ilustracja 1.1: Skład Grupy Kapitałowej Macrologic na dzień 31 marca 2010

9 1.3. Wykaz jednostek objętych konsolidacją Wykaz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją pełną oraz wycenianych metodą praw własności Lp. Nazwa spółki Siedziba Przedmiot działalności Organ prowadzący rejestr Spółki 1 KAMIL sp. z o.o. Warszawa usługi informatyczne,sprzedaż oprogramowania 2 MS-Soft sp. z o.o. Warszawa usługi informatyczne, sprzedaż oprogramowania 3 BiCom sp. z o.o. Słupsk usługi, doradztwo komputerowe, informatyczne, handel i produkcja 4 Salander Consulting Group sp. z o.o. Warszawa świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem personelem i reorganizacją firm średniej wielkości 5 Humansoft sp. z o.o. Radom usługi, doradztwo komputerowe, informatyczne, handel i produkcja 6 MIS S.A. Wrocław usługi, doradztwo komputerowe, informatyczne, handel i produkcja Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawa XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Udział emitenta w kapitale [%] Udział emitenta w całkowitej liczbie głosów [%]

10 10 Rozdział 1. Informacje ogólne Ta strona celowo nie zawiera użytecznych informacji

11 Rozdział 2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 2.1 Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. złotych) za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów a) ze sprzedaży usług b) z udzielenia licencji własnych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów a) koszt wytworzenia sprzedanych usług b) koszt wytworzenia sprzedanych licencji własnych Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne ciąg dalszy na następnej stronie 11

12 12 Rozdział 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe XI. Koszty finansowe XII. Zysk (strata) brutto XIII Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona XIV. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych XV. Zysk (strata) netto XVI. Pozostałe całkowite dochody 0 0 XVII. Całkowite dochody ogółem przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przypadający akcjonariuszom mniejszościowym Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję za 1 kwartał 0,82 1,58 (w zł) Podstawowy zysk (strata) z działalności operacyjnej na 1,02 2,01 jedną akcję za 1 kwartał (w zł) Średnia ważona liczba akcji zwykłych

13 Rozdział 3 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu sprawozdawczego 31 marca 2010 r. 3.1 Aktywa (w tys. złotych) I. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych Inne aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem

14 14 Rozdział 3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 3.2 Pasywa (w tys. złotych) I. Kapitał własny ogółem, w tym: Ia). Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Akcje własne wykupione Akcje własne nabyte prawa 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik finansowy okresu Ib) Udziały mniejszości II. Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki Inne zobowiązania finansowe Rezerwy długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2. Kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy krótkoterminowe Pasywa razem

15 Rozdział 4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 4.1 Przepływy środków pieniężnych (metoda pośrednia, w tys. złotych) za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy otrzymane) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8. Zapłacony podatek dochodowy Inne korekty ciąg dalszy na następnej stronie 15

16 16 Rozdział 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 86 5 trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych 55 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach od jednostek podporządkowanych - spłata udzielonych pożyczek 36 - odsetki 19 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 43 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek 11 - odsetki 32 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki - inne wydatki na aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki 6 - inne wydatki na aktywa finansowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne ciąg dalszy na następnej stronie

17 4.1. Przepływy środków pieniężnych 17 za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 150 instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 672 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

18 18 Rozdział 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Ta strona celowo nie zawiera użytecznych informacji

19 Rozdział 5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 5.1 Zmiany w kapitale własnym (w tys. złotych) za pierwszy kwartał 2010 r. Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Stan na r Emisja akcji (udziałów) Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Przeniesienie z kapitału zapasowego na niepodzielony wynik Zysk lub strata roku obrotowego Nabycie akcji (udziałów) własnych Zbycie akcji własnych (koszt własny) Zbycie akcji własnych w cenie sprzedaży Stan na r Akcje własne wykupione Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych Wynik finansowy roku bieżącego Razem kapitał jednostki Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem 19

20 20 Rozdział 5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 5.2 Zmiany w kapitale własnym (w tys. złotych) za pierwszy kwartał 2009 r. Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Stan na r Emisja akcji (udziałów) Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Pokrycie straty z kapitału zapasowego Zysk lub strata roku obrotowego Nabycie akcji (udziałów) własnych Zbycie akcji (udziałów) własnych Odkupienie udziałów od udziałowców mniejszościowych Stan na r Akcje własne wykupione Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych Wynik finansowy roku bieżącego Razem kapitał jednostki Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem 457

21 Rozdział 6 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 6.1 Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. złotych) za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów a) ze sprzedaży usług b) z udzielenia licencji Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów a) koszt wytworzenia sprzedanych usług podstawowych b) koszt wytworzenia sprzedanych licencji Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) ciąg dalszy na następnej stronie 21

22 22 Rozdział 6. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony X. Przychody finansowe XI. Koszty finansowe XII. Zysk na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona XV. Zysk (strata) netto XVI. Pozostałe całkowite dochody 0 0 XVII. Całkowite dochody ogółem Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję za 1 kwartał (w zł) 0,68 1,43 Podstawowy zysk (strata) z działalności operacyjnej na jedną 0,85 1,79 akcję za 1 kwartał (w zł) Średnia ważona liczba akcji zwykłych

23 Rozdział 7 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu sprawozdawczego 31 marca 2010 r. 7.1 Aktywa (w tys. złotych) I. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych Inne aktywa finansowe 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług i im podobne Pozostałe należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem

24 24 Rozdział 7. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 7.2 Pasywa (w tys. złotych) I. Kapitał własny ogółem, w tym: Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Akcje własne wykupione Akcje własne - nabyte prawa 4. Zyski (straty) z lat ubiegłych Wynik finansowy okresu II. Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki 2. Inne zobowiązania finansowe Rezerwy długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2. Kredyty bankowe i pożyczki 3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy krótkoterminowe Pasywa razem

25 Rozdział 8 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 8.1 Przepływy środków pieniężnych (metoda pośrednia, w tys. złotych) za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy otrzymane) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8. Zapłacony podatek dochodowy Inne korekty ciąg dalszy na następnej stronie 25

26 26 Rozdział 8. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 60 5 trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach od jednostek podporządkowanych - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe - inne wydatki na aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki 6 - inne wydatki na aktywa finansowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne ciąg dalszy na następnej stronie

27 8.1. Przepływy środków pieniężnych 27 za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 672 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki 9. Inne wydatki finansowe D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

28 28 Rozdział 8. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Ta strona celowo nie zawiera użytecznych informacji

29 Rozdział 9 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 9.1 Zmiany w kapitale własnym (w tys. złotych) za pierwszy kwartał 2010 r. Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Akcje własne wykupione Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych Wynik finansowy roku bieżącego Razem kapitał własny jednostki Stan na r Emisja akcji (udziałów) Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na niepodzielony wynik Zysk lub strata roku obrotowego Zbycie akcji własnych (koszt własny) Zbycie akcji własnych w cenie 5 5 sprzedaży Stan na r

30 30 Rozdział 9. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 9.2 Zmiany w kapitale własnym (w tys. złotych) za pierwszy kwartał 2009 r. Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Akcje własne wykupione Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych Wynik finansowy roku bieżącego Razem kapitał własny jednostki Stan na r Emisja akcji (udziałów) Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na niepodzielony wynik Pokrycie straty z kapitału zapasowego Zysk lub strata roku obrotowego Nabycie akcji (udziałów) własnych Zbycie akcji (udziałów) własnych Stan na r

31 Rozdział 10 Istotne dokonania Grupy Macrologic w pierwszym kwartale 2010 r. Drodzy Akcjonariusze! W pierwszym kwartale roku 2010 przychody Grupy Macrologic osiągnęły wartość 12,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,6 mln zł. Pod względem wyniku sprzedaży był to drugi najlepszy w historii Grupy pierwszy kwartał. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Grupa zanotowała 9%-owy spadek przychodów oraz 48%-owy spadek zysku netto. Ujemna dynamika sprzedaży i rentowności to efekt wysokiej bazy porównawczej roku mninionego. Negatywny wpływ na te wartości wywarło również wstrzymywanie się odbiorców rozwiązań IT pomimo pozytywnych sygnałów o stanie gospodarki z decyzją o rozpoczynaniu nowych dużych projektów. Taki stan miał miejsce w IV kwartale oraz w pierwszych dwóch miesiącach nowego roku. Już w marcu br. Grupa odczuła skutki pozytywnych przemian na rynku, których wyrazem było zwiększone zainteresowanie ofertą Macrologic. Zmiany te będą miały odzwierciedlenie w przychodach kolejnych kwartałów. Na tej podstawie Zarząd prognozuje, iż dynamika przychodów i zysków będzie silniejsza w drugim półroczu Na przełomie roku 2009/2010 przeprowadziliśmy kolejne przekształcenie organizacyjne, w wyniku którego w oddziałach nastąpiło rozdzielenie odpowiedzialności za sprzedaż od zarządzania usługami. Działanie to było niezbędne w celu zapewnienia zwiększenia sprzedaży na drodze organicznego rozwoju oraz dalszej poprawy marż działalności operacyjnej w roku 2010 i latach kolejnych Ważniejsze zdarzenia Krzysztof Szczypa, Prezes Zarządu Macrologic SA Przychody Grupy po pierwszym kwartale 2010 wyniosły 12,9 mln zł i są niższe o 9% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody Macrologic SA osiągnęły wartość 11,1 mln zł, co stanowi spadek o 8% w stosunku do roku ubiegłego. Więcej informacji w punkcie Zysk netto Grupy po pierwszym kwartale 2010 wyniósł 1,6 mln zł i jest niższy o 48% od wyniku netto za analogiczny okres Zysk Macrologic SA osiągnął wartość 31

32 32 Rozdział 10. Istotne dokonania w I kwartale ,3 mln zł, co stanowi spadek o 52% w stosunku do analogicznego okresu roku Więcej informacji o rentowności Grupy w punkcie W lutym 2010 Macrologic przeszedł pomyślnie recertyfikację systemu zarządzania przez jakość na nową normę ISO9001:2008. Więcej informacji w punkcie W styczniu 2010 roku sprzedane zostało 528 sztuk akcji własnych. W wyniku transakcji Macrologic nie dysponuje akcjami własnymi na dzień publikacji raportu Zdarzenia i czynniki mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Czynniki zewnętrzne Sytuacja makroekonomiczna Po spowolnieniu gospodarczym cechującym rok 2009 w pierwszym kwartale 2010 roku dało się zaobserwować lekkie ożywienie w skali makroekonomicznej oraz poprawę wskaźników koniunktury gospodarczej. Mimo tego Grupa jeszcze doświadczała ostrożności inwestycyjnej w planowaniu wydatków przez przedsiębiorców. W efekcie zainteresowanie systemami klasy ERP było ograniczone, a przedsiębiorcy odkładali w czasie decyzje o pozyskiwaniu nowych technologii wspomagających zarządzanie. Swoje budżety blokowały także te firmy, które nie posiadały faktycznych problemów finansowych, a tylko wykazywały ostrożność inwestycyjną. Wydłużył się proces podejmowania decyzji, a przedsiębiorcy swoje decyzje o inwestycji w IT warunkowali od gwarancji uzyskania wymiernych korzyści w określonym czasie. Pierwsze efekty ożywienia Grupa odczuła pod koniec I kwartału, kiedy to nastąpiła finalizacja istotnych rozmów handlowych. Potwierdzeniem tego jest podpisany z dotychczasowym klientem w marcu br. nowy kontrakt o wartości 2 mln zł oraz nowe projekty z kwietnia o wartości równej wartości kontraktów zdobytych w pierwszym kwartale Dotychczasowi klienci, którzy zdecydowali się na rozwój posiadanego systemu, wybierali rozwiązania poprawiające ich działalność w obszarach sprzedaży i raportowania. Zauważalny był także popyt na systemy wspierające procesy biznesowe przyspieszające obieg informacji przez zastępowanie wymiany papierów e informacją. Zmiany w przepisach prawnych Na rozwój rynku rozwiązań dla biznesu pozytywnie wpływają zmiany w prawie gospodarczym. Od początku 2010 roku obowiązuje większość zmian wynikających z nowelizacji ustawy o VAT: zmiany w ustaleniu miejsca świadczenia usługi w transakcjach między podatnikami VAT z różnych krajów UE, zmiany w deklaracjach VAT UE, uproszczenia w uzyskaniu zwrotu podatku z innego kraju UE od nabytych towarów i usług. Ponadto od stycznia 2010 roku weszły w życie przepisy dotyczące opłacania przez firmy składek za osoby pracujące w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz dodatkowych urlopów macierzyńskich i ojcowskich. Macrologic przygotował aktualizację oprogramowania Xpertis w obszarach FINAN- SE i PERSONEL wraz z zestawem usług doradczych związanych z nowelizacjami, co miało pozytywny wpływ na przychody pierwszego kwartału Dotacje UE W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Regionalnych Programów Operacyjnych dostępne są środki wspierające inwestycje przedsiębiorstw. Zainteresowanie przedsiębiorców wsparciem unijnym jest dość umiarkowane, gdyż programów poświęconych wyłącznie informatyce w przedsiębiorstwach jest

33 10.2. Zdarzenia i czynniki rozwoju 33 niewiele, a ogólne programy inwestycyjne wspierają głównie duże przedsięwzięcia. Ponadto uczestnictwo w programach UE wymaga kilkumiesięcznej zwłoki w rozpoczęciu projektu informatycznego, co nie zawsze jest korzystne dla potencjalnych wnioskodawców. W 2009 r. Macrologic wystąpił jako wnioskodawca i beneficjent programów unijnych, skutkiem czego obecnie realizuje następujące projekty: Szkolenia w województwie pomorskim, obejmujące przekazanie praktycznej wiedzy w sferze organizacji oraz zarządzania firmą (współfinansowane ze środków EFS). Celem Grupy jest promowanie rozwiązania Xpertis wśród kadry naukowej oraz absolwentów uczelni. Wartość projektu: 0,9 mln zł. Szkolenia ogólnopolskie, skierowane do sektora MSP, obejmujące zarządzanie przedsiębiorstwem przy użyciu nowoczesnych narzędzi IT na przykładzie pakietu do zarządzania firmą (współfinansowane ze środków EFS). Celem Grupy jest przygotowanie kadry polskich przedsiębiorstw do korzystania z rozwiązań ERP. Macrologic pozyska przychody szkoleniowe oraz włączy tę ofertę jako element prowadzonych projektów. Wartość projektu: 5,3 mln zł. Prace rozwojowe dotyczące głównego produktu Grupy pakietu Xpertis (współfinansowane ze środków EFRR ). Sfinansowanie prac rozwojowych obejmie 25% dwuletnich środków przeznaczonych na rozwój. Wartość projektu: 7 mln zł Czynniki wewnętrzne Pozytywne wyniki działalności w I kwartale 2010 są związane ze zmianami, wprowadzonymi i utrwalanymi w wyniku reorganizacji połączenia Grupy Macrologic. Należą do nich między innymi: Zmiany organizacyjne w działalności sprzedażowej Od początku 2010 r. wprowadzane są zmiany w organizacji Macrologic S.A. Obejmują one zarządzanie sprzedażą i świadczenie usług. Utworzony został zespół sprzedaży, który zastąpił zarządzanie działalnością sprzedażową przez kilkunastu przełożonych na rzecz jednosobowego kierownictwa. Zmiany pozwolą na szybsze wprowadzanie nowych dobrych praktyk, pomysłów na rozwój oraz reakcji na zmiany rynkowe. Długoterminowym celem tych zmian jest zwiększenie sprzedaży i zapewnienie stałego wzrostu przychodów na poziomie 10% rocznie. Zarządzanie usługami Ważnym działaniem dla Grupy Macrologic jest usprawnienie realizowanych usług, szczególnie w zakresie zwiększenia ich efektywności. Z początkiem stycznia 2010 wprowadzono istotne zmiany w tej działalności: Zarządzanie usługami, prowadzone wcześniej przez dziesięć oddziałów skoncentrowano w trzech regionach. Regionalizacja działań usługowych pozwoli na łatwiejsze dzielenie się wiedzą, czasem konsultantów i szefów projektów wprowadzanie najlepszych praktyk działania, ujednolicanie standardów obsługi klienta, kontrolę nad procesem realizacji usług oraz ich wyceną. Narzędziem wspomagającym te działania jest wprowadzony w ubiegłym roku autorski system informatyczny. To pozwoliło na zastosowanie nowej metodyki zarządzania projektami usługowymi, skoncentrowanej na realizacji działań w strukturze rozproszonej terytorialnie oraz na zarządzaniu coraz większymi projektami. Rozwój działalaności konsultingowej Powołana w grudniu 2009 r. spółka Salander Consulting Group (ze 100%-owym udziałem Macrologic) świadczy doradztwo w takich dziedzinach jak: personel, restrukturyzacja firm, audyty finansowe, doradztwo

34 34 Rozdział 10. Istotne dokonania w I kwartale 2010 prawne i podatkowe oraz wprowadzanie systemów zarządzania jakością ISO. Obecność spółki Salnder w strukturach Grupy Macrologic wspomaga rozwój działalności konsultingowej Grupy, przez co przyczynia się do umacniania wizerunku Macrologic jako doradcy w biznesie. Controlling Wprowadzony w ubiegłym roku system informacyjny klasy BI z wykorzystaniem własnych narzędzi stał się istotnym czynnikiem wspierającym zwiększenie wydajności. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne przypisywanie kosztów działalności do projektów klienckich i wewnętrznych, a przez to monitorowanie efektywności poszczególnych zespołów i aktywności. Wiedza ta umożliwia bieżące korygowanie działań zespołów mniej efektywnych poprzez wdrażanie w organizacji najlepszych praktyk zarówno w aspekcie działalności sprzedażowej, jak również racjonalizacji kosztów Sytuacja ekonomiczo-finansowa Sytuacja finansowa Grupy Macrologic jest stabilna i bezpieczna. Istotną cechą jest tu niska podatność na zmiany koniunkturalne, co wynika zarówno z czynników zewnętrznych (specyfika rynku ERP), jak i wewnętrznych (własny produkt, szeroka baza klientow, lojalna kadra pracowników). Macrologic ma również bezpieczną strukturę finansowania działalności (wysoki udział przychodow powtarzalnych, wysoki cash flow operacyjny, niskie nakłady inwestycyjne w pełni pokryte amortyzacją i brak zadłużenia kredytowego) Wybrane dane finansowe w mln zł I kw I kw zmiana w % Przychody, w tym: 12,9 14,2-9% a) ze sprzedaży usług 7,7 7,9-3% b) ze sprzedaży licencji 3,9 5,0-21% c) ze sprzedaży towarów i materiałów 1,3 1,3-4% Zysk operacyjny 1,9 3,8-49% Zysk netto 1,6 3,1-48% Amortyzacja 1,2 1,0 19% EBIDTA 3,2 4,8-35% Marża EBIDTA 24,6% 34,1% -28% Marża operacyjna 15,0% 26,8% -44% Marża netto 12,4% 21,7% -43% Tabela 10.1: Wybrane pozycje sprawozdań Grupy Macrologic po I kwartale 2010 w mln zł I kw I kw zmiana w % Przychody 11,1 12,0-8% Zysk operacyjny 1,6 3,4-52% Zysk netto 1,3 5,7-52% Amortyzacja 1,2 1,0 16% EBIDTA 2,8 4,4-36% Marża EBIDTA 25,2% 36,5% -31% Marża operacyjna 14,5% 28,1% -48% Marża netto 11,6% 22,4% -48% Tabela 10.2: Wybrane pozycje sprawozdań Macrologic SA po I kwartale 2010

35 10.3. Sytuacja ekonomiczo-finansowa Sprzedaż Wielkość sprzedaży w pierwszym kwartale tylko jeden raz w historii spółki była wyższa niż w 2010 r. Wartość sprzedaży (i zysku netto) osiągnięta w pierwszym kwartale 2010 jest zbliżona do wyników drugiego kwartału W pierwszym kwartale 2010 przychody Grupy wyniosły 12,9 mln zł i były niższe o 9% (1,3 mln zł) od analogicznych wyników roku ubiegłego. Z kolei przychody Macrologic SA osiągnęły wartość 11,1 mln zł, co stanowi 8%-owy spadek (o 0,9 mln zł) w stosunku do wyników pierwszego kwartału Ujemna dynamika przychodów skonsolidowanych jest wynikiem spadku sprzedaży w Macrologic SA o 0,9 mln zł (-8%) oraz obniżenia sprzedaży w spółkach zależnych o 0,4 mln zł (-11%). W ujęciu rodzajowym największa zmiana wynika ze spadku sprzedaży licencji własnych o 1,0 mln zł (21%), z czego 0,9 mln zł przypada na spadek w spółce matce. Na przychody Grupy składają się przychody następujących jednostek: Macrologic SA (11,1 mln zł, -8%), Kamil sp. z o.o. (1,3 mln zł, -10%), BiCom sp. z o.o. (0,2 mln zł, -64%) 1, MS Soft sp. z o.o. (0,6 mln zł, -14%) oraz Salander Consulting Group sp. z o.o. (0,1 mln zł). Przyczyny spadku przychodów: Wysoka baza porównawcza. Spadek przychodów w odniesieniu kwartalnym jest efektem zestawienia wyników za I kwartał 2010 z rekordowymi wynikami I kwartału Przychody i zysk za I kwartał 2009 były wyjątkowe ze względu na kilka jednostkowych dużych kontraktów realizowanych w tym okresie. Osłabienie w pozyskiwaniu nowych projektów. Niższe wyniki okresu są efektem mniejszej liczby nowych kontraktów pozyskanych w IV kwartale 2009 i I kwartale W pierwszym kwartale 2010 pozyskano 20% wartości kontraktów podpisanych w pierwszym kwartale Przyczyny tego stanu rzeczy Zarząd upatruje w następujących zjawiskach: Wydłużenie czasu podejmowania decyzji o rozpoczęciu projektów do 4 miesięcy (średnio), a w przypadku największych (o wartości powyżej zł) i coraz częściej realizowanych kontraktów nawet do 8 miesięcy. Dyskontowanie w czasie pozytywnych informacji ze sfery gospodarki. Pomimo poprawiającej się koniunktury gospodarczej Grupa spotkała się z przesuwaniem decyzji o uruchamianiu nowych dużych projektów do czasu rozliczenia roku 2009, to jest do momentu uzyskania informacji o możliwościach finansowania projektów. Z badań własnych Macrologic wynika, że firmy średniej wielkości podejmują decyzje gospodarcze w oparciu o dane rynkowe z dyskontem od 6 do 9 miesięcy. To opóźnienie przełożyło się na wyniki pierwszego kwartału. Prowadzenie projektów szkoleniowych współfinansowanych z funduszy unijnych zł przychodów z działalności usługowej prowadzonej w I kwartale 2010 zostało ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych, czyli obniżyło przychody ze sprzedaży produktów. Do końca 2010 roku około 1 mln zł przychodów z działalności usługowej zostanie zakwalifikowanych do pozostałych przychodów. To sprawia, że dynamika sprzedaży produktów jest o 2 punkty procentowe niższa niż wynika to z faktycznie pozyskanych przychodów. 1 Zespół BiComu i część jego projektów zostały włączone do przychodów i kosztów Macrologic SA od stycznia W ujęciu danych porównywalnych spadek przychodów wynosiłby -12%.

36 36 Rozdział 10. Istotne dokonania w I kwartale 2010 Reorganizacja. Przeprowadzone za początku 2010 roku zmiany w organizacji działalności handlowej i usługowej wymagają czasu, aby przynieść zakładane korzyści, co ujemnie wpłynęło na wyniki sprzedaży I kwartału Pozytywne efekty tych zmian będą widoczne dopiero w kolejnych kwartałach br. Inwestycje w zmiany organizacyjne były niezbędne dla osiągnięcia oczekiwanych wyników rocznych i przygotowania Macrologic do dalszych wzrostów sprzedaży i marż. Od marca 2010 Grupa obserwuje ożywienie w zakresie finalizacji istotnych rozmów handlowych. Potwierdzeniem tego jest podpisany z dotychczasowym klientem w marcu br. nowy kontrakt o wartości 2 mln zł oraz pozyskanie w kwietniu br. nowych projektów o wartości równej wartości kontraktów zdobytych w pierwszym kwartale Rentowność W I kwartale 2010 roku Grupa osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 1,9 mln zł, co stanowi spadek o 49% w stosunku do wyniku za I kwartał Marża operacyjna Grupy wyniosła 15% i była niższa o 12 punktów procentowych od marży wykazanej w I kwartale Zysk netto Grupy osiągnął w badanym okresie wartość 1,6 mln zł i był niższy o 48% od wyniku osiągniętego w analogicznym kwartale roku Marża netto wyniosła odpowiednio 12%, co stanowi spadek o 12 punktów procentowych w porównaniu do marży netto osiągniętej w pierwszym kwartale Spółki Grupy Macrologic wykazały następujące zyski netto: Macrologic: 1,3 mln zł (-49%), Kamil: 0,2 mln zł (-24%), BiCom: 0,1 mln zł (+468%) 2, MS-Soft: 0,1 mln zł (-50%), Salander: 0,05 mln zł. Wysokość zysku netto spółek zależnych jest konsolidowana w całości w sprawozdaniu skonsolidowanym. Spółki stowarzyszone wykazały następujące uwzględnione proporcjonalnie do udziału Macrologic SA zyski: Humansoft: zł ( zł ujęte w sprawozdaniu, wzrost zysku netto o 92%), MIS: przyjęto wartość 0 zł w związku z niedostarczeniem przez spółkę sprawozdania za badany okres. W skonsolidowanym rachunku wyników koszty operacyjne działalności wzrosły o 0,5 mln zł (5%) w sposób następujący: koszt wytworzenia produktów o 0,3 mln zł (5%), koszt towarów i licencji obcych o 0,1 mln zł (12%), koszty sprzedaży o 0,2 mln zł (12%), koszty zarządu pozostały na niezmienionym poziomie, pozostałe koszty operacyjne o 0,3 mln zł (76%). Do spadku marż działalności przyczyniły się przede wszystkim zmiany w sprzedaży. Grupa działa głównie w oparciu o koszty stałe, dlatego każda zmiana w przychodach ponad punktem rentowności przyczynia się do dynamicznych zmian zysku operacyjnego i netto. 2 Większość kosztów BiComu przejął od stycznia 2010 Macrologic SA.

37 10.3. Sytuacja ekonomiczo-finansowa 37 Przyczyną wzrostu kosztów były następujące czynniki: Wzrost wynagrodzeń w Macrologic SA o 0,3 mln zł (5%), co wynika ze zmian w wynagrodzeniach oraz wzrostu składu zespołu o 10 osób nowego oddziału Słupsk dawnego BiComu. Wzrost kosztów eksploatacji samochodów. W wyniku odnowienia floty w IV kwartale 2009 o 20 samochodów wzrosły koszty ponoszone na utrzymanie floty i amortyzację majątku o 0,13 mln zł (15%). Wzrost amortyzacji z tytułu nowej produkcji o 0,14 mln zł (23%). W I kwartale 2010 amortyzacja z tytułu nowej produkcji osiągnęła wartość 0,8 mln zł. Wzrost kosztów najmu powierzchni biurowych o 0,1 mln zł (31%). W badanym okresie koszty te wyniosły 0,4 mln zł, co wynika ze wzrostu kosztów utrzymania nowej siedziby w Warszawie (od września 2009) oraz kosztów najmu lokalu w Słupsku, przejętego w koszty od stycznia Koszty operacyjne, na które składają się koszty wytworzenia produktów, sprzedaży i zarządu, mające najsilniejszy wpływ na wynik i wynoszące po I kwartale br. 9,5 mln zł (5% wzrostu) nie będą istotnie rosnąć w kolejnych okresach Płynność W I kwartale 2010 roku do finansowania działalności Grupa wykorzystywała środki własne z działalności operacyjnej oraz dotacje na działania szkoleniowe. Dodatkową funkcję zabezpieczającą działalność pełnił kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2,1 mln zł. Na dzień bilansowy 31 marca 2010 linia kredytowa była wykorzystana w spółkach zależnych w wysokości zł. Wskaźnik płynności krótkookresowej Grupy po I kwartale 2010 wyniósł 2,3 i zwiększył się o 0,5 punktu wobec I kwartału Z kolei wskaźnik płynności krótkookresowej Macrologic SA w badanym okresie wyniósł 1,9 i zwiększył się o 0,4 punktu wobec I kwartału Poprawa płynności Grupy i Spółki wynika ze stabilnych wpływów z działalności operacyjnych, ale też z niższych o 0,6 mln zł (-6%) wydatków Macrologic SA w I kwartale Aktualna sytuacja finansowa Grupy i Spółki dominującej jest bezpieczna Zadłużenie Potrzeby rozwojowe Grupy są zaspokajane ze środków bieżących a także z dotacji unijnych. Sporadycznie wykorzystywany jest kredyt w rachunku bieżącym. Wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy, wyniósł w pierwszym kwartale 2010 r. 17% i był niższy o 7 punktów procentowych w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Tak istotny spadek zadłużenia wynika ze wzrostu wartości sumy bilansowej o 1,3 mln zł (4%), podczas gdy zobowiązania w analizowanym okresie zmniejszyły się o 0,3 mln zł. Grupa Macrologic na bieżąco i w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Poziom zadłużenia pozwala na prognozowanie podobnego stanu w przyszłości Stan majątkowy Aktywa trwałe tworzą następujące składniki majątku: rzeczowe aktywa (37% wartości aktywów trwałych), wartości niematerialne (55%), majątek finansowy i inne (8%). Majątek rzeczowy w ujęciu bilansowym tworzą: sprzęt komputerowy (10% wartości rzeczowej), samochody (87%) oraz wyposażenie (3%).

38 38 Rozdział 10. Istotne dokonania w I kwartale 2010 Wartości niematerialne tworzą koszty prac rozwojowych wprowadzonych do sprzedaży kolejnych wersji pakietu Xpertis. Z tego tytułu w I kwartale 2010 powiększyły się one o 0,5 mln zł. Przy zastrzeżeniu, że wpływ środków trwałych na podstawową działalność Grupy jest niewielki należy zauważyć, że Macrologic dobrze wykorzystuje zasoby niematerialne oraz know how nie ujęte w bilansie Sprawność działania Wartość wskaźnika obrotu należnościami wyniosła 54 dni, wzrastając o 2 dni w stosunku do danych na dzień 31 grudnia Taki wynik umożliwia szybkie ponowne angażowanie odzyskanych środków i jest dobrym rezultatem na tle branży. Rotacja zobowiązań pozostała na poziomie naturalnym w sytuacji pełnych możliwości regulowania zobowiązań. Jej wartość 29 dni dla I kwartału wobec 30 dni w 2009 r. odpowiada oczekiwaniom kontrahentów, tj. brakowi opóźnień w zapłacie i zdolności Grupy ich spłacania bez zbędnej zwłoki. Rola zapasów nie ma znaczenia dla Grupy: dla przedsiębiorstw know how nie istnieje produkcja na skład Lokaty i inwestycje kapitałowe W pierwszym kwartale 2010 r. Grupa nie dokonała istotnych inwestycji kapitałowych Pozycje pozabilansowe Grupa Macrologic nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych Zobowiązania lub aktywa warunkowe Grupa Macrologic nie posiada zobowiązań ani aktywów warunkowych Poręczenia i gwarancje W pierwszym kwartale 2010 r. w Grupie Macrologic nie wystąpiły poręczenia ani gwarancje dla podmiotów zależnych o wartości co najmniej 10% kapitałów emitenta Sezonowość działalności Pierwszy kwartał przynosi zazwyczaj około 25% rocznych przychodów Grupy Perspektywy rozwoju Atrakcyjny rynek Biuro badawcze DiS w raporcie Rynek oprogramowania dla MŚP (listopad 2009) nadal potwierdza tezę, że rynek średnich przedsiębiorstw stale znajduje się w fazie rozwojowej, a dynamikę wzrostu rynku oprogramowania dla MŚP w 2010 r. przewiduje na poziomie ponad 4%. Podobne prognozy przedstawia IDC Polska, według którego sprzedaż oprogramowania na rynku krajowym w 2010 r. wzrośnie o ok. 5%, a usług informatycznych o ok. 2%. O tym, że na rynku IT jest jeszcze relatywnie duży potencjał wzorstu świadczą również dane z raportu GUS, który wykazał, że tylko ok. 30% polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP posiada wdrożony system klasy ERP, a przedsiębiorstwa dysponujące już takim rozwiązaniem coraz częściej podejmują decyzję o zmianie systemów na bardziej elastyczne i dostosowane

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 Grupy Kapitałowej Macrologic

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 Grupy Kapitałowej Macrologic Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 Grupy Kapitałowej Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 22 kwietnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2014. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2014. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 6 lutego 2015 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic w IV kwartale 2006 r. 12 lutego 2007 Spis treści 1 Dokonania czwartego kwartału 2006 3 2 Zdarzenia i czynniki rozwoju 4 2.1 Czynniki zewnętrzne...............................

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2013r do 30.09.2013r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku 9 grudnia 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INDATA Software

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku Spis treści I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta i roku obrotowym... 4 Podstawowe dane o emitencie...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard Spis treści: I Pismo Prezesa Zarządu str 3 II Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe str 5 Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego str

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Warszawa, 1 października 2014 roku Firma Spółki: Astro Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Warszawa, ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku

Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku Amica Wronki S.A. Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku 31 marca 2010 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Komentarz Zarządu do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ROPCZYCE, 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo