Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 Grupy Kapitałowej Macrologic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 Grupy Kapitałowej Macrologic"

Transkrypt

1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 Grupy Kapitałowej Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

2 Sporządzono: Warszawa, 28 kwietnia 2010 roku Oświadczenie: Oświadczamy, że niniejsze kwartalne sprawozdanie skonsolidowane zawiera: Informacje ogólne, Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, Istotne dokonania Grupy w okresie I kwartału 2010 oraz Informacje dodatkowe. Zarząd: Prezes Zarządu: Krzysztof Szczypa Członek Zarządu: Janusz Kurowski Członek Zarządu: Patrycja Ptaszek Strączyńska Członek Zarządu: Barbara Skrzecz Mozdyniewicz Członek Zarządu: Jarosław Witwicki Główna Księgowa Małgorzata Sobótka Kolofon Niniejsza publikacja została złożona przy pomocy systemu TEX oraz pakietu L A TEX i przetworzona wprost do formatu PDF kompilatorem pdftex z dystrybucji MiKTEX. Do składu użyto elektronicznej repliki przedwojennej polskiej czcionki Antykwy Półtawskiego. Wszystkie wspomniane dobra należą do public domain i są bezpłatne.

3 Spis treści 1 Informacje ogólne Władze spółki Zarząd Rada Nadzorcza Graficzne przedstawienie Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca Wykaz jednostek objętych konsolidacją Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa Pasywa Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy środków pieniężnych Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Zmiany w kapitale własnym za pierwszy kwartał 2010 r Zmiany w kapitale własnym za pierwszy kwartał 2009 r Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa Pasywa Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy środków pieniężnych Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Zmiany w kapitale własnym za pierwszy kwartał 2010 r Zmiany w kapitale własnym za pierwszy kwartał 2009 r Istotne dokonania w I kwartale Ważniejsze zdarzenia Zdarzenia i czynniki rozwoju Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne Sytuacja ekonomiczo-finansowa Wybrane dane finansowe

4 4 Spis treści Sprzedaż Rentowność Płynność Zadłużenie Stan majątkowy Sprawność działania Lokaty i inwestycje kapitałowe Pozycje pozabilansowe Zobowiązania lub aktywa warunkowe Poręczenia i gwarancje Sezonowość działalności Perspektywy rozwoju Baza klientów Akcje i akcjonariat Kurs akcji Macrologic Organizacja Grupy Kapitałowej Macrologic Postępowania sądowe Transakcje z podmiotami powiązanymi Inne istotne informacje Zdarzenia po dacie bilansu Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Informacje ogólne Zgodność sprawozdania finansowego z MSSF Zasady konsolidacji Jednostki zależne Jednostki stowarzyszone Wartość firmy Istotne zasady rachunkowości Podstawa sporządzania sprawozdań Rok obrotowy i okres sprawozdawczy Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych Wartości niematerialne Leasing Nieruchomości inwestycyjne Utrata wartości Finansowe aktywa trwałe Zapasy Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Kredyty i pożyczki oprocentowane Rezerwy Świadczenia pracownicze Pochodne instrumenty finansowe i instrumenty zabezpieczające Instrumenty kapitałowe Przychody Sprzedaż towarów i produktów Świadczenie usług Odsetki Dywidendy

5 Spis treści Rozliczenia międzyokresowe kosztów Rozliczenia międzyokresowe przychodów Kapitały własne Spółki Podatek dochodowy Sposób przeliczenia wybranych danych finansowych na euro Istotne zmiany wielkości szacunkowych

6 6 Spis treści Ta strona celowo nie zawiera użytecznych informacji

7 Rozdział 1 Informacje ogólne Macrologic SA jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 1. Firma: Macrologic Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Kłopotowskiego 22, Warszawa Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: Data rejestracji w KRS: Branża: informatyka Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie oprogramowania komputerowego, jego dystrybucja, usługi informatyczne numer 62 (według PKD 2007). 2. Czas trwania emitenta jest nieoznaczony. 3. Przedstawione skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku porównując do analogicznego okresu roku Władze spółki Zarząd Krzysztof Szczypa Prezes Zarządu Janusz Kurowski Członek Zarządu Patrycja Ptaszek Strączyńska Członek Zarządu Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz Członek Zarządu Jarosław Witwicki Członek Zarządu Rada Nadzorcza Bogdan Michalak Przewodniczący Rady Nadzorczej Włodzimierz Napiórkowski Członek Rady Nadzorczej Andrzej Odyniec Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Grudziński Członek Rady Nadzorczej Marek Kopczyński Członek Rady Nadzorczej 7

8 8 Rozdział 1. Informacje ogólne 1.2 Graficzne przedstawienie Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2010 Macrologic SA Oddziały Spółki zależne Spółki stowarzyszone Bydgoszcz Częstochowa Kamil sp. z o.o. BiCom sp. z o.o. Humansoft sp. z o.o. MIS SA Katowice MS-Soft sp. z o.o. Kraków Łódź Salander Consulting Group sp. z o.o. Poznań Słupsk Szczecin Warszawa Wrocław Zamość Ilustracja 1.1: Skład Grupy Kapitałowej Macrologic na dzień 31 marca 2010

9 1.3. Wykaz jednostek objętych konsolidacją Wykaz jednostek podporządkowanych objętych konsolidacją pełną oraz wycenianych metodą praw własności Lp. Nazwa spółki Siedziba Przedmiot działalności Organ prowadzący rejestr Spółki 1 KAMIL sp. z o.o. Warszawa usługi informatyczne,sprzedaż oprogramowania 2 MS-Soft sp. z o.o. Warszawa usługi informatyczne, sprzedaż oprogramowania 3 BiCom sp. z o.o. Słupsk usługi, doradztwo komputerowe, informatyczne, handel i produkcja 4 Salander Consulting Group sp. z o.o. Warszawa świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem personelem i reorganizacją firm średniej wielkości 5 Humansoft sp. z o.o. Radom usługi, doradztwo komputerowe, informatyczne, handel i produkcja 6 MIS S.A. Wrocław usługi, doradztwo komputerowe, informatyczne, handel i produkcja Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawa XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Udział emitenta w kapitale [%] Udział emitenta w całkowitej liczbie głosów [%]

10 10 Rozdział 1. Informacje ogólne Ta strona celowo nie zawiera użytecznych informacji

11 Rozdział 2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 2.1 Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. złotych) za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów a) ze sprzedaży usług b) z udzielenia licencji własnych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów a) koszt wytworzenia sprzedanych usług b) koszt wytworzenia sprzedanych licencji własnych Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne ciąg dalszy na następnej stronie 11

12 12 Rozdział 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe XI. Koszty finansowe XII. Zysk (strata) brutto XIII Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona XIV. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych XV. Zysk (strata) netto XVI. Pozostałe całkowite dochody 0 0 XVII. Całkowite dochody ogółem przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przypadający akcjonariuszom mniejszościowym Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję za 1 kwartał 0,82 1,58 (w zł) Podstawowy zysk (strata) z działalności operacyjnej na 1,02 2,01 jedną akcję za 1 kwartał (w zł) Średnia ważona liczba akcji zwykłych

13 Rozdział 3 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu sprawozdawczego 31 marca 2010 r. 3.1 Aktywa (w tys. złotych) I. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych Inne aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem

14 14 Rozdział 3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 3.2 Pasywa (w tys. złotych) I. Kapitał własny ogółem, w tym: Ia). Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Akcje własne wykupione Akcje własne nabyte prawa 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik finansowy okresu Ib) Udziały mniejszości II. Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki Inne zobowiązania finansowe Rezerwy długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2. Kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy krótkoterminowe Pasywa razem

15 Rozdział 4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 4.1 Przepływy środków pieniężnych (metoda pośrednia, w tys. złotych) za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy otrzymane) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8. Zapłacony podatek dochodowy Inne korekty ciąg dalszy na następnej stronie 15

16 16 Rozdział 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 86 5 trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych 55 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach od jednostek podporządkowanych - spłata udzielonych pożyczek 36 - odsetki 19 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 43 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek 11 - odsetki 32 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki - inne wydatki na aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki 6 - inne wydatki na aktywa finansowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne ciąg dalszy na następnej stronie

17 4.1. Przepływy środków pieniężnych 17 za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 150 instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 672 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

18 18 Rozdział 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Ta strona celowo nie zawiera użytecznych informacji

19 Rozdział 5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 5.1 Zmiany w kapitale własnym (w tys. złotych) za pierwszy kwartał 2010 r. Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Stan na r Emisja akcji (udziałów) Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Przeniesienie z kapitału zapasowego na niepodzielony wynik Zysk lub strata roku obrotowego Nabycie akcji (udziałów) własnych Zbycie akcji własnych (koszt własny) Zbycie akcji własnych w cenie sprzedaży Stan na r Akcje własne wykupione Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych Wynik finansowy roku bieżącego Razem kapitał jednostki Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem 19

20 20 Rozdział 5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 5.2 Zmiany w kapitale własnym (w tys. złotych) za pierwszy kwartał 2009 r. Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Stan na r Emisja akcji (udziałów) Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Pokrycie straty z kapitału zapasowego Zysk lub strata roku obrotowego Nabycie akcji (udziałów) własnych Zbycie akcji (udziałów) własnych Odkupienie udziałów od udziałowców mniejszościowych Stan na r Akcje własne wykupione Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych Wynik finansowy roku bieżącego Razem kapitał jednostki Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem 457

21 Rozdział 6 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 6.1 Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. złotych) za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów a) ze sprzedaży usług b) z udzielenia licencji Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów a) koszt wytworzenia sprzedanych usług podstawowych b) koszt wytworzenia sprzedanych licencji Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) ciąg dalszy na następnej stronie 21

22 22 Rozdział 6. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony X. Przychody finansowe XI. Koszty finansowe XII. Zysk na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona XV. Zysk (strata) netto XVI. Pozostałe całkowite dochody 0 0 XVII. Całkowite dochody ogółem Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję za 1 kwartał (w zł) 0,68 1,43 Podstawowy zysk (strata) z działalności operacyjnej na jedną 0,85 1,79 akcję za 1 kwartał (w zł) Średnia ważona liczba akcji zwykłych

23 Rozdział 7 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu sprawozdawczego 31 marca 2010 r. 7.1 Aktywa (w tys. złotych) I. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych Inne aktywa finansowe 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług i im podobne Pozostałe należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem

24 24 Rozdział 7. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 7.2 Pasywa (w tys. złotych) I. Kapitał własny ogółem, w tym: Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Akcje własne wykupione Akcje własne - nabyte prawa 4. Zyski (straty) z lat ubiegłych Wynik finansowy okresu II. Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki 2. Inne zobowiązania finansowe Rezerwy długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego III. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2. Kredyty bankowe i pożyczki 3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy krótkoterminowe Pasywa razem

25 Rozdział 8 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 8.1 Przepływy środków pieniężnych (metoda pośrednia, w tys. złotych) za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy otrzymane) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8. Zapłacony podatek dochodowy Inne korekty ciąg dalszy na następnej stronie 25

26 26 Rozdział 8. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 60 5 trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach od jednostek podporządkowanych - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe - inne wydatki na aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki 6 - inne wydatki na aktywa finansowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym 5. Inne wydatki inwestycyjne ciąg dalszy na następnej stronie

27 8.1. Przepływy środków pieniężnych 27 za 1 kwartał 2010 za 1 kwartał 2009 kontynuacja z poprzedniej strony C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 672 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki 9. Inne wydatki finansowe D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

28 28 Rozdział 8. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Ta strona celowo nie zawiera użytecznych informacji

29 Rozdział 9 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2010 r. 9.1 Zmiany w kapitale własnym (w tys. złotych) za pierwszy kwartał 2010 r. Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Akcje własne wykupione Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych Wynik finansowy roku bieżącego Razem kapitał własny jednostki Stan na r Emisja akcji (udziałów) Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na niepodzielony wynik Zysk lub strata roku obrotowego Zbycie akcji własnych (koszt własny) Zbycie akcji własnych w cenie 5 5 sprzedaży Stan na r

30 30 Rozdział 9. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 9.2 Zmiany w kapitale własnym (w tys. złotych) za pierwszy kwartał 2009 r. Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Akcje własne wykupione Niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych Wynik finansowy roku bieżącego Razem kapitał własny jednostki Stan na r Emisja akcji (udziałów) Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na niepodzielony wynik Pokrycie straty z kapitału zapasowego Zysk lub strata roku obrotowego Nabycie akcji (udziałów) własnych Zbycie akcji (udziałów) własnych Stan na r

31 Rozdział 10 Istotne dokonania Grupy Macrologic w pierwszym kwartale 2010 r. Drodzy Akcjonariusze! W pierwszym kwartale roku 2010 przychody Grupy Macrologic osiągnęły wartość 12,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,6 mln zł. Pod względem wyniku sprzedaży był to drugi najlepszy w historii Grupy pierwszy kwartał. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Grupa zanotowała 9%-owy spadek przychodów oraz 48%-owy spadek zysku netto. Ujemna dynamika sprzedaży i rentowności to efekt wysokiej bazy porównawczej roku mninionego. Negatywny wpływ na te wartości wywarło również wstrzymywanie się odbiorców rozwiązań IT pomimo pozytywnych sygnałów o stanie gospodarki z decyzją o rozpoczynaniu nowych dużych projektów. Taki stan miał miejsce w IV kwartale oraz w pierwszych dwóch miesiącach nowego roku. Już w marcu br. Grupa odczuła skutki pozytywnych przemian na rynku, których wyrazem było zwiększone zainteresowanie ofertą Macrologic. Zmiany te będą miały odzwierciedlenie w przychodach kolejnych kwartałów. Na tej podstawie Zarząd prognozuje, iż dynamika przychodów i zysków będzie silniejsza w drugim półroczu Na przełomie roku 2009/2010 przeprowadziliśmy kolejne przekształcenie organizacyjne, w wyniku którego w oddziałach nastąpiło rozdzielenie odpowiedzialności za sprzedaż od zarządzania usługami. Działanie to było niezbędne w celu zapewnienia zwiększenia sprzedaży na drodze organicznego rozwoju oraz dalszej poprawy marż działalności operacyjnej w roku 2010 i latach kolejnych Ważniejsze zdarzenia Krzysztof Szczypa, Prezes Zarządu Macrologic SA Przychody Grupy po pierwszym kwartale 2010 wyniosły 12,9 mln zł i są niższe o 9% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody Macrologic SA osiągnęły wartość 11,1 mln zł, co stanowi spadek o 8% w stosunku do roku ubiegłego. Więcej informacji w punkcie Zysk netto Grupy po pierwszym kwartale 2010 wyniósł 1,6 mln zł i jest niższy o 48% od wyniku netto za analogiczny okres Zysk Macrologic SA osiągnął wartość 31

32 32 Rozdział 10. Istotne dokonania w I kwartale ,3 mln zł, co stanowi spadek o 52% w stosunku do analogicznego okresu roku Więcej informacji o rentowności Grupy w punkcie W lutym 2010 Macrologic przeszedł pomyślnie recertyfikację systemu zarządzania przez jakość na nową normę ISO9001:2008. Więcej informacji w punkcie W styczniu 2010 roku sprzedane zostało 528 sztuk akcji własnych. W wyniku transakcji Macrologic nie dysponuje akcjami własnymi na dzień publikacji raportu Zdarzenia i czynniki mające istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Czynniki zewnętrzne Sytuacja makroekonomiczna Po spowolnieniu gospodarczym cechującym rok 2009 w pierwszym kwartale 2010 roku dało się zaobserwować lekkie ożywienie w skali makroekonomicznej oraz poprawę wskaźników koniunktury gospodarczej. Mimo tego Grupa jeszcze doświadczała ostrożności inwestycyjnej w planowaniu wydatków przez przedsiębiorców. W efekcie zainteresowanie systemami klasy ERP było ograniczone, a przedsiębiorcy odkładali w czasie decyzje o pozyskiwaniu nowych technologii wspomagających zarządzanie. Swoje budżety blokowały także te firmy, które nie posiadały faktycznych problemów finansowych, a tylko wykazywały ostrożność inwestycyjną. Wydłużył się proces podejmowania decyzji, a przedsiębiorcy swoje decyzje o inwestycji w IT warunkowali od gwarancji uzyskania wymiernych korzyści w określonym czasie. Pierwsze efekty ożywienia Grupa odczuła pod koniec I kwartału, kiedy to nastąpiła finalizacja istotnych rozmów handlowych. Potwierdzeniem tego jest podpisany z dotychczasowym klientem w marcu br. nowy kontrakt o wartości 2 mln zł oraz nowe projekty z kwietnia o wartości równej wartości kontraktów zdobytych w pierwszym kwartale Dotychczasowi klienci, którzy zdecydowali się na rozwój posiadanego systemu, wybierali rozwiązania poprawiające ich działalność w obszarach sprzedaży i raportowania. Zauważalny był także popyt na systemy wspierające procesy biznesowe przyspieszające obieg informacji przez zastępowanie wymiany papierów e informacją. Zmiany w przepisach prawnych Na rozwój rynku rozwiązań dla biznesu pozytywnie wpływają zmiany w prawie gospodarczym. Od początku 2010 roku obowiązuje większość zmian wynikających z nowelizacji ustawy o VAT: zmiany w ustaleniu miejsca świadczenia usługi w transakcjach między podatnikami VAT z różnych krajów UE, zmiany w deklaracjach VAT UE, uproszczenia w uzyskaniu zwrotu podatku z innego kraju UE od nabytych towarów i usług. Ponadto od stycznia 2010 roku weszły w życie przepisy dotyczące opłacania przez firmy składek za osoby pracujące w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz dodatkowych urlopów macierzyńskich i ojcowskich. Macrologic przygotował aktualizację oprogramowania Xpertis w obszarach FINAN- SE i PERSONEL wraz z zestawem usług doradczych związanych z nowelizacjami, co miało pozytywny wpływ na przychody pierwszego kwartału Dotacje UE W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Regionalnych Programów Operacyjnych dostępne są środki wspierające inwestycje przedsiębiorstw. Zainteresowanie przedsiębiorców wsparciem unijnym jest dość umiarkowane, gdyż programów poświęconych wyłącznie informatyce w przedsiębiorstwach jest

33 10.2. Zdarzenia i czynniki rozwoju 33 niewiele, a ogólne programy inwestycyjne wspierają głównie duże przedsięwzięcia. Ponadto uczestnictwo w programach UE wymaga kilkumiesięcznej zwłoki w rozpoczęciu projektu informatycznego, co nie zawsze jest korzystne dla potencjalnych wnioskodawców. W 2009 r. Macrologic wystąpił jako wnioskodawca i beneficjent programów unijnych, skutkiem czego obecnie realizuje następujące projekty: Szkolenia w województwie pomorskim, obejmujące przekazanie praktycznej wiedzy w sferze organizacji oraz zarządzania firmą (współfinansowane ze środków EFS). Celem Grupy jest promowanie rozwiązania Xpertis wśród kadry naukowej oraz absolwentów uczelni. Wartość projektu: 0,9 mln zł. Szkolenia ogólnopolskie, skierowane do sektora MSP, obejmujące zarządzanie przedsiębiorstwem przy użyciu nowoczesnych narzędzi IT na przykładzie pakietu do zarządzania firmą (współfinansowane ze środków EFS). Celem Grupy jest przygotowanie kadry polskich przedsiębiorstw do korzystania z rozwiązań ERP. Macrologic pozyska przychody szkoleniowe oraz włączy tę ofertę jako element prowadzonych projektów. Wartość projektu: 5,3 mln zł. Prace rozwojowe dotyczące głównego produktu Grupy pakietu Xpertis (współfinansowane ze środków EFRR ). Sfinansowanie prac rozwojowych obejmie 25% dwuletnich środków przeznaczonych na rozwój. Wartość projektu: 7 mln zł Czynniki wewnętrzne Pozytywne wyniki działalności w I kwartale 2010 są związane ze zmianami, wprowadzonymi i utrwalanymi w wyniku reorganizacji połączenia Grupy Macrologic. Należą do nich między innymi: Zmiany organizacyjne w działalności sprzedażowej Od początku 2010 r. wprowadzane są zmiany w organizacji Macrologic S.A. Obejmują one zarządzanie sprzedażą i świadczenie usług. Utworzony został zespół sprzedaży, który zastąpił zarządzanie działalnością sprzedażową przez kilkunastu przełożonych na rzecz jednosobowego kierownictwa. Zmiany pozwolą na szybsze wprowadzanie nowych dobrych praktyk, pomysłów na rozwój oraz reakcji na zmiany rynkowe. Długoterminowym celem tych zmian jest zwiększenie sprzedaży i zapewnienie stałego wzrostu przychodów na poziomie 10% rocznie. Zarządzanie usługami Ważnym działaniem dla Grupy Macrologic jest usprawnienie realizowanych usług, szczególnie w zakresie zwiększenia ich efektywności. Z początkiem stycznia 2010 wprowadzono istotne zmiany w tej działalności: Zarządzanie usługami, prowadzone wcześniej przez dziesięć oddziałów skoncentrowano w trzech regionach. Regionalizacja działań usługowych pozwoli na łatwiejsze dzielenie się wiedzą, czasem konsultantów i szefów projektów wprowadzanie najlepszych praktyk działania, ujednolicanie standardów obsługi klienta, kontrolę nad procesem realizacji usług oraz ich wyceną. Narzędziem wspomagającym te działania jest wprowadzony w ubiegłym roku autorski system informatyczny. To pozwoliło na zastosowanie nowej metodyki zarządzania projektami usługowymi, skoncentrowanej na realizacji działań w strukturze rozproszonej terytorialnie oraz na zarządzaniu coraz większymi projektami. Rozwój działalaności konsultingowej Powołana w grudniu 2009 r. spółka Salander Consulting Group (ze 100%-owym udziałem Macrologic) świadczy doradztwo w takich dziedzinach jak: personel, restrukturyzacja firm, audyty finansowe, doradztwo

34 34 Rozdział 10. Istotne dokonania w I kwartale 2010 prawne i podatkowe oraz wprowadzanie systemów zarządzania jakością ISO. Obecność spółki Salnder w strukturach Grupy Macrologic wspomaga rozwój działalności konsultingowej Grupy, przez co przyczynia się do umacniania wizerunku Macrologic jako doradcy w biznesie. Controlling Wprowadzony w ubiegłym roku system informacyjny klasy BI z wykorzystaniem własnych narzędzi stał się istotnym czynnikiem wspierającym zwiększenie wydajności. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne przypisywanie kosztów działalności do projektów klienckich i wewnętrznych, a przez to monitorowanie efektywności poszczególnych zespołów i aktywności. Wiedza ta umożliwia bieżące korygowanie działań zespołów mniej efektywnych poprzez wdrażanie w organizacji najlepszych praktyk zarówno w aspekcie działalności sprzedażowej, jak również racjonalizacji kosztów Sytuacja ekonomiczo-finansowa Sytuacja finansowa Grupy Macrologic jest stabilna i bezpieczna. Istotną cechą jest tu niska podatność na zmiany koniunkturalne, co wynika zarówno z czynników zewnętrznych (specyfika rynku ERP), jak i wewnętrznych (własny produkt, szeroka baza klientow, lojalna kadra pracowników). Macrologic ma również bezpieczną strukturę finansowania działalności (wysoki udział przychodow powtarzalnych, wysoki cash flow operacyjny, niskie nakłady inwestycyjne w pełni pokryte amortyzacją i brak zadłużenia kredytowego) Wybrane dane finansowe w mln zł I kw I kw zmiana w % Przychody, w tym: 12,9 14,2-9% a) ze sprzedaży usług 7,7 7,9-3% b) ze sprzedaży licencji 3,9 5,0-21% c) ze sprzedaży towarów i materiałów 1,3 1,3-4% Zysk operacyjny 1,9 3,8-49% Zysk netto 1,6 3,1-48% Amortyzacja 1,2 1,0 19% EBIDTA 3,2 4,8-35% Marża EBIDTA 24,6% 34,1% -28% Marża operacyjna 15,0% 26,8% -44% Marża netto 12,4% 21,7% -43% Tabela 10.1: Wybrane pozycje sprawozdań Grupy Macrologic po I kwartale 2010 w mln zł I kw I kw zmiana w % Przychody 11,1 12,0-8% Zysk operacyjny 1,6 3,4-52% Zysk netto 1,3 5,7-52% Amortyzacja 1,2 1,0 16% EBIDTA 2,8 4,4-36% Marża EBIDTA 25,2% 36,5% -31% Marża operacyjna 14,5% 28,1% -48% Marża netto 11,6% 22,4% -48% Tabela 10.2: Wybrane pozycje sprawozdań Macrologic SA po I kwartale 2010

35 10.3. Sytuacja ekonomiczo-finansowa Sprzedaż Wielkość sprzedaży w pierwszym kwartale tylko jeden raz w historii spółki była wyższa niż w 2010 r. Wartość sprzedaży (i zysku netto) osiągnięta w pierwszym kwartale 2010 jest zbliżona do wyników drugiego kwartału W pierwszym kwartale 2010 przychody Grupy wyniosły 12,9 mln zł i były niższe o 9% (1,3 mln zł) od analogicznych wyników roku ubiegłego. Z kolei przychody Macrologic SA osiągnęły wartość 11,1 mln zł, co stanowi 8%-owy spadek (o 0,9 mln zł) w stosunku do wyników pierwszego kwartału Ujemna dynamika przychodów skonsolidowanych jest wynikiem spadku sprzedaży w Macrologic SA o 0,9 mln zł (-8%) oraz obniżenia sprzedaży w spółkach zależnych o 0,4 mln zł (-11%). W ujęciu rodzajowym największa zmiana wynika ze spadku sprzedaży licencji własnych o 1,0 mln zł (21%), z czego 0,9 mln zł przypada na spadek w spółce matce. Na przychody Grupy składają się przychody następujących jednostek: Macrologic SA (11,1 mln zł, -8%), Kamil sp. z o.o. (1,3 mln zł, -10%), BiCom sp. z o.o. (0,2 mln zł, -64%) 1, MS Soft sp. z o.o. (0,6 mln zł, -14%) oraz Salander Consulting Group sp. z o.o. (0,1 mln zł). Przyczyny spadku przychodów: Wysoka baza porównawcza. Spadek przychodów w odniesieniu kwartalnym jest efektem zestawienia wyników za I kwartał 2010 z rekordowymi wynikami I kwartału Przychody i zysk za I kwartał 2009 były wyjątkowe ze względu na kilka jednostkowych dużych kontraktów realizowanych w tym okresie. Osłabienie w pozyskiwaniu nowych projektów. Niższe wyniki okresu są efektem mniejszej liczby nowych kontraktów pozyskanych w IV kwartale 2009 i I kwartale W pierwszym kwartale 2010 pozyskano 20% wartości kontraktów podpisanych w pierwszym kwartale Przyczyny tego stanu rzeczy Zarząd upatruje w następujących zjawiskach: Wydłużenie czasu podejmowania decyzji o rozpoczęciu projektów do 4 miesięcy (średnio), a w przypadku największych (o wartości powyżej zł) i coraz częściej realizowanych kontraktów nawet do 8 miesięcy. Dyskontowanie w czasie pozytywnych informacji ze sfery gospodarki. Pomimo poprawiającej się koniunktury gospodarczej Grupa spotkała się z przesuwaniem decyzji o uruchamianiu nowych dużych projektów do czasu rozliczenia roku 2009, to jest do momentu uzyskania informacji o możliwościach finansowania projektów. Z badań własnych Macrologic wynika, że firmy średniej wielkości podejmują decyzje gospodarcze w oparciu o dane rynkowe z dyskontem od 6 do 9 miesięcy. To opóźnienie przełożyło się na wyniki pierwszego kwartału. Prowadzenie projektów szkoleniowych współfinansowanych z funduszy unijnych zł przychodów z działalności usługowej prowadzonej w I kwartale 2010 zostało ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych, czyli obniżyło przychody ze sprzedaży produktów. Do końca 2010 roku około 1 mln zł przychodów z działalności usługowej zostanie zakwalifikowanych do pozostałych przychodów. To sprawia, że dynamika sprzedaży produktów jest o 2 punkty procentowe niższa niż wynika to z faktycznie pozyskanych przychodów. 1 Zespół BiComu i część jego projektów zostały włączone do przychodów i kosztów Macrologic SA od stycznia W ujęciu danych porównywalnych spadek przychodów wynosiłby -12%.

36 36 Rozdział 10. Istotne dokonania w I kwartale 2010 Reorganizacja. Przeprowadzone za początku 2010 roku zmiany w organizacji działalności handlowej i usługowej wymagają czasu, aby przynieść zakładane korzyści, co ujemnie wpłynęło na wyniki sprzedaży I kwartału Pozytywne efekty tych zmian będą widoczne dopiero w kolejnych kwartałach br. Inwestycje w zmiany organizacyjne były niezbędne dla osiągnięcia oczekiwanych wyników rocznych i przygotowania Macrologic do dalszych wzrostów sprzedaży i marż. Od marca 2010 Grupa obserwuje ożywienie w zakresie finalizacji istotnych rozmów handlowych. Potwierdzeniem tego jest podpisany z dotychczasowym klientem w marcu br. nowy kontrakt o wartości 2 mln zł oraz pozyskanie w kwietniu br. nowych projektów o wartości równej wartości kontraktów zdobytych w pierwszym kwartale Rentowność W I kwartale 2010 roku Grupa osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 1,9 mln zł, co stanowi spadek o 49% w stosunku do wyniku za I kwartał Marża operacyjna Grupy wyniosła 15% i była niższa o 12 punktów procentowych od marży wykazanej w I kwartale Zysk netto Grupy osiągnął w badanym okresie wartość 1,6 mln zł i był niższy o 48% od wyniku osiągniętego w analogicznym kwartale roku Marża netto wyniosła odpowiednio 12%, co stanowi spadek o 12 punktów procentowych w porównaniu do marży netto osiągniętej w pierwszym kwartale Spółki Grupy Macrologic wykazały następujące zyski netto: Macrologic: 1,3 mln zł (-49%), Kamil: 0,2 mln zł (-24%), BiCom: 0,1 mln zł (+468%) 2, MS-Soft: 0,1 mln zł (-50%), Salander: 0,05 mln zł. Wysokość zysku netto spółek zależnych jest konsolidowana w całości w sprawozdaniu skonsolidowanym. Spółki stowarzyszone wykazały następujące uwzględnione proporcjonalnie do udziału Macrologic SA zyski: Humansoft: zł ( zł ujęte w sprawozdaniu, wzrost zysku netto o 92%), MIS: przyjęto wartość 0 zł w związku z niedostarczeniem przez spółkę sprawozdania za badany okres. W skonsolidowanym rachunku wyników koszty operacyjne działalności wzrosły o 0,5 mln zł (5%) w sposób następujący: koszt wytworzenia produktów o 0,3 mln zł (5%), koszt towarów i licencji obcych o 0,1 mln zł (12%), koszty sprzedaży o 0,2 mln zł (12%), koszty zarządu pozostały na niezmienionym poziomie, pozostałe koszty operacyjne o 0,3 mln zł (76%). Do spadku marż działalności przyczyniły się przede wszystkim zmiany w sprzedaży. Grupa działa głównie w oparciu o koszty stałe, dlatego każda zmiana w przychodach ponad punktem rentowności przyczynia się do dynamicznych zmian zysku operacyjnego i netto. 2 Większość kosztów BiComu przejął od stycznia 2010 Macrologic SA.

37 10.3. Sytuacja ekonomiczo-finansowa 37 Przyczyną wzrostu kosztów były następujące czynniki: Wzrost wynagrodzeń w Macrologic SA o 0,3 mln zł (5%), co wynika ze zmian w wynagrodzeniach oraz wzrostu składu zespołu o 10 osób nowego oddziału Słupsk dawnego BiComu. Wzrost kosztów eksploatacji samochodów. W wyniku odnowienia floty w IV kwartale 2009 o 20 samochodów wzrosły koszty ponoszone na utrzymanie floty i amortyzację majątku o 0,13 mln zł (15%). Wzrost amortyzacji z tytułu nowej produkcji o 0,14 mln zł (23%). W I kwartale 2010 amortyzacja z tytułu nowej produkcji osiągnęła wartość 0,8 mln zł. Wzrost kosztów najmu powierzchni biurowych o 0,1 mln zł (31%). W badanym okresie koszty te wyniosły 0,4 mln zł, co wynika ze wzrostu kosztów utrzymania nowej siedziby w Warszawie (od września 2009) oraz kosztów najmu lokalu w Słupsku, przejętego w koszty od stycznia Koszty operacyjne, na które składają się koszty wytworzenia produktów, sprzedaży i zarządu, mające najsilniejszy wpływ na wynik i wynoszące po I kwartale br. 9,5 mln zł (5% wzrostu) nie będą istotnie rosnąć w kolejnych okresach Płynność W I kwartale 2010 roku do finansowania działalności Grupa wykorzystywała środki własne z działalności operacyjnej oraz dotacje na działania szkoleniowe. Dodatkową funkcję zabezpieczającą działalność pełnił kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2,1 mln zł. Na dzień bilansowy 31 marca 2010 linia kredytowa była wykorzystana w spółkach zależnych w wysokości zł. Wskaźnik płynności krótkookresowej Grupy po I kwartale 2010 wyniósł 2,3 i zwiększył się o 0,5 punktu wobec I kwartału Z kolei wskaźnik płynności krótkookresowej Macrologic SA w badanym okresie wyniósł 1,9 i zwiększył się o 0,4 punktu wobec I kwartału Poprawa płynności Grupy i Spółki wynika ze stabilnych wpływów z działalności operacyjnych, ale też z niższych o 0,6 mln zł (-6%) wydatków Macrologic SA w I kwartale Aktualna sytuacja finansowa Grupy i Spółki dominującej jest bezpieczna Zadłużenie Potrzeby rozwojowe Grupy są zaspokajane ze środków bieżących a także z dotacji unijnych. Sporadycznie wykorzystywany jest kredyt w rachunku bieżącym. Wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy, wyniósł w pierwszym kwartale 2010 r. 17% i był niższy o 7 punktów procentowych w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Tak istotny spadek zadłużenia wynika ze wzrostu wartości sumy bilansowej o 1,3 mln zł (4%), podczas gdy zobowiązania w analizowanym okresie zmniejszyły się o 0,3 mln zł. Grupa Macrologic na bieżąco i w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Poziom zadłużenia pozwala na prognozowanie podobnego stanu w przyszłości Stan majątkowy Aktywa trwałe tworzą następujące składniki majątku: rzeczowe aktywa (37% wartości aktywów trwałych), wartości niematerialne (55%), majątek finansowy i inne (8%). Majątek rzeczowy w ujęciu bilansowym tworzą: sprzęt komputerowy (10% wartości rzeczowej), samochody (87%) oraz wyposażenie (3%).

38 38 Rozdział 10. Istotne dokonania w I kwartale 2010 Wartości niematerialne tworzą koszty prac rozwojowych wprowadzonych do sprzedaży kolejnych wersji pakietu Xpertis. Z tego tytułu w I kwartale 2010 powiększyły się one o 0,5 mln zł. Przy zastrzeżeniu, że wpływ środków trwałych na podstawową działalność Grupy jest niewielki należy zauważyć, że Macrologic dobrze wykorzystuje zasoby niematerialne oraz know how nie ujęte w bilansie Sprawność działania Wartość wskaźnika obrotu należnościami wyniosła 54 dni, wzrastając o 2 dni w stosunku do danych na dzień 31 grudnia Taki wynik umożliwia szybkie ponowne angażowanie odzyskanych środków i jest dobrym rezultatem na tle branży. Rotacja zobowiązań pozostała na poziomie naturalnym w sytuacji pełnych możliwości regulowania zobowiązań. Jej wartość 29 dni dla I kwartału wobec 30 dni w 2009 r. odpowiada oczekiwaniom kontrahentów, tj. brakowi opóźnień w zapłacie i zdolności Grupy ich spłacania bez zbędnej zwłoki. Rola zapasów nie ma znaczenia dla Grupy: dla przedsiębiorstw know how nie istnieje produkcja na skład Lokaty i inwestycje kapitałowe W pierwszym kwartale 2010 r. Grupa nie dokonała istotnych inwestycji kapitałowych Pozycje pozabilansowe Grupa Macrologic nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych Zobowiązania lub aktywa warunkowe Grupa Macrologic nie posiada zobowiązań ani aktywów warunkowych Poręczenia i gwarancje W pierwszym kwartale 2010 r. w Grupie Macrologic nie wystąpiły poręczenia ani gwarancje dla podmiotów zależnych o wartości co najmniej 10% kapitałów emitenta Sezonowość działalności Pierwszy kwartał przynosi zazwyczaj około 25% rocznych przychodów Grupy Perspektywy rozwoju Atrakcyjny rynek Biuro badawcze DiS w raporcie Rynek oprogramowania dla MŚP (listopad 2009) nadal potwierdza tezę, że rynek średnich przedsiębiorstw stale znajduje się w fazie rozwojowej, a dynamikę wzrostu rynku oprogramowania dla MŚP w 2010 r. przewiduje na poziomie ponad 4%. Podobne prognozy przedstawia IDC Polska, według którego sprzedaż oprogramowania na rynku krajowym w 2010 r. wzrośnie o ok. 5%, a usług informatycznych o ok. 2%. O tym, że na rynku IT jest jeszcze relatywnie duży potencjał wzorstu świadczą również dane z raportu GUS, który wykazał, że tylko ok. 30% polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP posiada wdrożony system klasy ERP, a przedsiębiorstwa dysponujące już takim rozwiązaniem coraz częściej podejmują decyzję o zmianie systemów na bardziej elastyczne i dostosowane

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 Grupy Kapitałowej Macrologic

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 Grupy Kapitałowej Macrologic Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 Grupy Kapitałowej Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 30 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo